Primjeri iz Kur ana

Download Primjeri iz Kur ana

Post on 15-Apr-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Primjeri za uvodne recenicne partikule iz Kur ana

TRANSCRIPT

<p>1</p> <p>Zaista,bacat e ona iskre kao tvrave,kao da su rie kamile!A bogojazni e biti zaista u hladovima i me izvorima...</p> <p>Jedite i uivajte,ali zakratko vam je,zaista,vi zloinci ste!</p> <p>A Mi iz oblaka vodu obilnu sputamo da njome sjemenje i biljke izvedemo i bae guste!</p> <p>Zaista,Dan Sudnji ve oroen je na Dan kad se u rog puhne,pa u skupinama doete!</p> <p>Zaista dehennem zasjeda bit e,mjesto povratka za silnike,u njemu dovijeka ostat e...</p> <p>Oni se zaista polaganju rauna nisu nadali...</p> <p>Kamo sree da sam ja ostao praina!</p> <p>Zar emo zaista mi biti vraeni u ono to smo bili?!</p> <p>Idi faraonu ti,on se zaista osili,i reci:Da li bi da se oisti ti?</p> <p>Ja sam gospodar va najvei,zaista!</p> <p>...pa,zaista,dehennem je njemu prebivalite!</p> <p>...zaista,dennet bit e prebivalite njegovo!A ta ti na,moda on udi da se oisti,ili opomene,pa da mu Opomena od koristi bude!</p> <p>A ovo je zaista opomena,pa ko hoe,opomenut e se,na listinama asnim,uzvienim,istim,u rukama pisara,plemenitih,estitih!</p> <p>Zaista,on jo nije izvrio to to mu je On zapovjedio!</p> <p>Neka e lica toga Dana biti ozarena,nasmijana,radosna,a nekojim licima toga e Dana biti praina,prekrivat e ih tamnina,to su zaista nevjernici,razvratnici!</p> <p>Kur'an je,zaista,rijek Izaslanika plemenitoga,snanoga,od Gospodara Prijestolja tovanoga,kome se potinjavaju,tamo pouzdanoga!Vi Sudnji Dan lanim smatrate,ali nad vama zaista bdiju uvari,plemeniti pisari,koji znaju ta vi inite!</p> <p>estit e,zaista,u dennet,a razvratnici,zaista,u dehennem,na Sudnjem Danu gorjet e u njemu,i iz njega vie oni nikada nee biti izvedeni!</p> <p>Zar ne misle takvi da e zaista proivljeni biti,na Dan veliki,na Dan kad ljudi pred Gospodarom svojim,radi Njega,budu stajali!Zbilja,u Siddinu je knjiga grjenika!</p> <p>Zaista,oni e toga Dana zastrti biti od Svoga Gospodara,a potom e,zaista,u Oganj poi...</p> <p>Zaista u Illijjunu je knjiga estitih...</p> <p>Dobri e zaista u blagodatima biti,s divana ukraenih gledati,...</p> <p>Zbilja,grjenici se podsmjehuju onima koji vjeruju...</p> <p>Zaista su ovo oni zalutali.</p> <p>A onaj kome knjiga njegova iza lea njegovih bude data-nesreu e prizivati i u Vatri usplamtjeloj gorjeti,jer je sa svojom eljadi zbilja radostan bio i snovao da se nikad nee vratiti-a hoe!</p> <p>Zaista,Gospodar njegov o njemu znade sve!</p> <p>Ne,nego nevjernici poriu,ali,Allah znade ta oni snuju.</p> <p>Zaista ,oni koji vjernike i vjernice budu muili,pa se ne budu pokajali-patnja u dehennemu i prenje u vatri njih e ekati!A,zaista,onima koji budu vjerovali i dobra djela inili,njima pripadaju bae dennetske,kroz koje teku rijeke-a to velika pobjeda bit e!</p> <p>Odmazda tvoga Gospodara bit e uasna,zaista!</p> <p>On zaista iz nita stvara,i potom stvarranje obnavlja,i On prata i voli Svoja stvorenja,Gospodar Prijestolja,Velianstvaeni,ta Mu je volja-On ini!</p> <p>Ali,oni koji ne vjeruju,oni stalno poriu,a Allah njih u cjelosti motri!</p> <p>...i On je, zaista,moan da ga opet stvori...</p> <p>I tako Mi neba kinoga,i Zemlje koja se rastinju otvara-Kur'an je ,zaista,rijek koji Istinu od neistine rastavlja,nije on nikakva lakrdija!</p> <p>Oni se zaist slue spletkama,a spletke nitim Ja!</p> <p>Mi emo tebe poduiti da kazuje,pa nita nee zaboravljati,osim onoga to e Allah htjeti-jer On zaista znade sve to ljudi na javu iznose i to je u sebi taje!Ali,vi ste vie pod utjecajem Svijeta Ovoga,a Svijet Onaj bolji je,i vjean je!</p> <p>Ovo zaista imade u listinama drevnim,u listinama Ibrahimovim i Musaovim!</p> <p>Zaista,Nama e se oni vratiti,a potom, pred Nama im je raun polagati!</p> <p>...pa je Gospodar tvoj spustio na njih bi patnje,jer,Gospodar tvoj zaista u zasjedi je!</p> <p>Zaista ovjek,kad ga Gospodar njegov hoe da iskua,pa mu poast ukae i blagodati mu podari svakojake,rekne:Gospodar me moj napustio je!</p> <p>Kamo sree da sam se za ivot ovaj pripremio!</p> <p>Mi smo ovjeka zaista stvorili da se trudi!</p> <p>...ali mu nisu vjerovali,ve je zaklali,pa ih Gospodar njihov zbog grijeha njihovih uniti,...Zaista,va je trud mnogostruk:pa.ko udjeljuje i bogobojazan pritom je,i dri istinitim ono najljepe-njemu emo Mi injenje dobrih djela lakati!Zaista,Nae je da pokaemo Stazu Pravu,i zaista samo Nama i Onaj I ovaj Svijek pripada!</p> <p>Gospodar tvoj,zaista,nije te napustio ni omrznuo!</p> <p>Zaista,Onaj Svijet bolji je za tebe od Svijeta Ovoga,a gospodar tvooj tebi e podariti,pa e zadovoljan biti!</p> <p>Zaista,s mukom je i last,zaista,s mukom je i last!</p> <p>Zaista,ovjek se uozbijesti im se neovisnim vidi-a,zaista,Gospodaru tvome e se svi vratiti!</p> <p>Zaista,Mi smo ga poeli objavljivati u noi Kadr!</p> <p>Oni koji ne vjeruju me sljedbenicim Knjige,mnogoboci,zaista,bit e u dehennemskoj vatri,u njoj e vjeno ostati,najgora stvorenja su-oni!</p> <p>...Gospodar njihov toga Dana,zaista,sve znati o njima!A ,zaista, ne valja tako,saznat ete svakako!</p> <p>Tako Mi vremena,ovjek je na gubitku,zaista-osim onih koji vjeruju i dobra djela ine,i koji meu se Istinu preporuuju,i koji meu se strpljenje preporuuju!</p> <p>On e,zaista,u dehennem baen biti!</p> <p>Mi smo tbi,zbilja,mnogo dobro podarili,pa,klanjaj radi Gospodara svoga i kurban kolji,zaista,mrzitelji e tvoj bez ikakva dobra ostati!</p> <p>...On,zaista,prata i uvijek pokajanje iskreno prima!</p> <p>Jer,Ti si,zaista,Onaj Koji sve uje i Koji sve zna!</p>