Primjeri iz svakodnevnog života

Download Primjeri iz svakodnevnog života

Post on 12-Jan-2016

64 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Primjeri iz svakodnevnog ivota. mostovi se grade tako da im lukovi imaju oblik parabole. konstrukcija satelitske TV antene temelji se na geometrijskim svojstvima parabole. jata ptica selica lete u formacijama u obliku luka parabole (jer tako jedna drugoj pomau u letu). fontane. potkova - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Primjeri iz svakodnevnog ivota</p></li><li><p> mostovi se grade tako da im lukovi imaju oblik parabole</p></li><li><p> konstrukcija satelitske TV antene temelji se na geometrijskim svojstvima parabole</p></li><li><p> jata ptica selica lete u formacijama u obliku luka parabole (jer tako jedna drugoj pomau u letu)</p></li><li><p> fontane</p></li><li><p> potkovaprirodne pojave (duga ili komet)</p></li><li><p>ZNAENJEKorijen rijei parabola (parabolh) potjee od grke rijei para, prefiks koji oznaava usporednost, blizinu gr. parabole: stavljanje usporedo, usporeivanje naziv ''parabola'' nadjenuo je Apolonije u 2.st.pr.Kr. Sline rijei koje su izvedene od rijei para :pouna pria u prenesenom znaenju (npr. Kristove prispodobe) naziva se parabolatijelo koje nastaje vrtnjom parabole oko svoje osi naziva se paraboloid</p></li><li><p>KAKO KONSTRUIRATI PARABOLU?</p><p>1. nain Kao presjek stoaste plohe (unjosjeci) s ravninom</p></li><li><p> Parabolu dobijemo kao presjek stoaste plohe i ravnine koja ne sadri vrh stoaste plohe, usporedna je s jednom izvodnicom te presijeca sve ostale izvodnice plohe</p></li><li><p>Prva definicija parabole </p><p> Krivulju koju vidimo u presjeku stoca, ako je kut presjeka usporedan (paralelan) s kutom koji izvodnica zatvara s bazom, nazivamo PARABOLA</p></li><li><p>2. nain </p><p>Konstrukcija parabole pomou ravnala i estara</p></li><li><p>Toku F nazivamo fokus ili arite parabole Pravac d je direktrisa ili ravnalica parabole Sjecite parabole i njezine osi naziva se tjeme parabole Tetiva BB' poloena kroz fokus parabole i okomito na x-os naziva se parametar parabole</p></li><li><p>Svojstva paraboleSve toke na krivulji jednako su udaljene od direktrise d i fokusa F</p></li><li><p>Ovisnost oblika parabole o udaljenosti F i d</p></li><li><p>Druga definicija parabole </p><p>Skup svih toaka ravnine za koje je udaljenost od pravca d (direktrise) jednaka udaljenosti od toke F (fokusa) nazivamo PARABOLA</p></li><li><p>Tangenta i normala u svim tokama na paraboli i njihova fizikalna inerpretacija: zelena crta(tangenta) -vektor brzine crvena crta -vektor akceleracije ljubicasta -vektor normale</p></li><li><p>Duljina parametra parabole iznosi 2pUdaljenost direktrise i fokusa je jednaka pFokus parabole ima koordinate F(p/2,0)Jednadba direktrise y=-p/2Tangenta i normala na parabolu simetrale su kutova izmeu arinog radijvektora i promjera kroz diraliteEkscentricitet parabole je jedanGraf funkcije nazvali smo parabola</p></li><li><p>Jednadba paraboleOdaberemo li proizvoljnu toku T(x,y) parabole, prema definiciji parabole izvodimo tzv. tjemenu ili osnu jednadbu parabole</p></li><li><p> jednadba parabole u polarnom sustavu ili tzv. polarna jednadba parabole:</p></li><li><p>Extra nain kako konstruirati parabolu</p><p>Pribor: trokut, T-ravnalo (moe i obino), klip (avli, penadla), komad ueta (ili konca) i olovka</p></li><li><p> T-ravnalo postavimo u vodoravan poloaj. Ue neka je duljine srednje stranice trokuta. avli neka je fokus parabole, a T-ravnalo direktrisa. Ue zaveemo za avli, te najkrau stranicu trokuta prislonimo na T-ravnalo.Vrhom olovke povuemo ue prema ravnalu.Klizei trokutom uz ravnalo, olovka e nacrtati parabolu (paziti da olovka tj. ue bude uz stranicu trokuta) Zato je olovka nacrtala ba parabolu?</p></li><li><p>ZadaciIz ishodita je u smjeru osi x ispaljeno tane poetnom brzinom v(0) (m/s). Dokai da se pod utjecajem sile tee tane giba po paraboli. Odredi jednadbu te parabole.Osni presjek reflektora ima oblik parabole, promjer zrcala iznosi 120cm, a dubina 60cm. Gdje treba staviti izvor svjetlosti da reflektirane zrake budu paralelne?Iz topa kojem je cijev nagnuta prema horizontalnoj ravnini pod kutom ispaljen je hitac s poetnom brzinom v(0). Odrediti putanju hitca.Koje su najmanje mogue dimenzije pravokutne prizme koja sadri satelitski tanjur, promjera 1.5m, ukljuujui i prijemnik?</p></li><li><p>Ivana GugiBernarda MihociVeronika NovakRenata Jasmina Stepaneceljka trajn</p></li></ul>