prezentacja dla rodzicow

Download Prezentacja dla rodzicow

Post on 26-Jan-2015

124 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Program PrzedszkolnejProgram Przedszkolnej Edukacji AntytytoniowejEdukacji Antytytoniowej Czyste powietrze wok nasCzyste powietrze wok nas

2. Palenie tytoniu jest zjawiskiemPalenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedn z gwnychpowszechnym i stanowi jedn z gwnych przyczyn umieralnoci w wieku dorosym.przyczyn umieralnoci w wieku dorosym. Dlatego ksztatowanie prawidowychDlatego ksztatowanie prawidowych postaw zdrowotnych wrd dzieci jestpostaw zdrowotnych wrd dzieci jest najskuteczniejszym dziaaniem wnajskuteczniejszym dziaaniem w profilaktyce palenia tytoniu.profilaktyce palenia tytoniu. 3. Kilka sw o szkodliwoci paleniaKilka sw o szkodliwoci palenia tytoniu oraz wpywie dymutytoniu oraz wpywie dymu papierosowego na osobypapierosowego na osoby naraone na jego wdychanie.naraone na jego wdychanie. 4. W dymie tytoniowym znajduj si 4 tysiceW dymie tytoniowym znajduj si 4 tysice substancji chemicznych z tego 40 masubstancji chemicznych z tego 40 ma dziaanie rakotwrcze.dziaanie rakotwrcze. Trzy podstawowe skadniki papierosw to:Trzy podstawowe skadniki papierosw to: NIKOTYNA, SUBSTANCJE SMOLISTE,NIKOTYNA, SUBSTANCJE SMOLISTE, TLENEK WGLA,TLENEK WGLA, poza tymi palimy jeszcze:poza tymi palimy jeszcze: 5. Istniej dwa rodzaje dymu tytoniowego: gwnyIstniej dwa rodzaje dymu tytoniowego: gwny strumie dymu i strumie boczny. Paleniestrumie dymu i strumie boczny. Palenie tytoniu wywiera niekorzystny wpyw nie tylko natytoniu wywiera niekorzystny wpyw nie tylko na palaczy, ale take na wszystkie osobypalaczy, ale take na wszystkie osoby znajdujce si w ich otoczeniu. W zamknitymznajdujce si w ich otoczeniu. W zamknitym pomieszczeniu dym z tlcego si papierosa ipomieszczeniu dym z tlcego si papierosa i wydychany przez palacza tworzywydychany przez palacza tworzy ,,rodowisko,,rodowisko Dymu Tytoniowego.Dymu Tytoniowego. Niepalcych, ktrzy sNiepalcych, ktrzy s zmuszeni do oddychania zadymionymzmuszeni do oddychania zadymionym powietrzem nazywa sipowietrzem nazywa si biernymi palaczami.biernymi palaczami. Konsekwencje palenia tytoniu mog nieKonsekwencje palenia tytoniu mog nie wystpi u wszystkich jednakowe, ale ryzyko ichwystpi u wszystkich jednakowe, ale ryzyko ich wystpienia jest due. W zalenoci jak naraeniwystpienia jest due. W zalenoci jak naraeni jestemy na dym tytoniowy skutki s rne wjestemy na dym tytoniowy skutki s rne w rnych grupach:rnych grupach: 6. Wrd osb palcych papierosyWrd osb palcych papierosy palenie powoduje:palenie powoduje: obnienie odczu smakowych, co moe byobnienie odczu smakowych, co moe by spowodowane wzmoonym wydzielaniem liny lubspowodowane wzmoonym wydzielaniem liny lub przewlekym zapaleniem bony luzowej jamy ustnej.przewlekym zapaleniem bony luzowej jamy ustnej. Wczesne skutki zdrowotne palenia to: krtki oddech,Wczesne skutki zdrowotne palenia to: krtki oddech, szybsza akcja serca, astma, impotencja, niepodno,szybsza akcja serca, astma, impotencja, niepodno, zwikszone stenie tlenku wgla w surowicy krwizwikszone stenie tlenku wgla w surowicy krwi (zmniejszenie sprawnoci czerwonej krwinki do(zmniejszenie sprawnoci czerwonej krwinki do przenoszenia tlenu)przenoszenia tlenu).. Odlege skutki zdrowotne palenia obejmuj: ataki serca iOdlege skutki zdrowotne palenia obejmuj: ataki serca i udary mzgu, nowotwory puc i innych narzdw (krta,udary mzgu, nowotwory puc i innych narzdw (krta, jama ustna, gardo, przeyk, trzustka, pcherz moczowy,jama ustna, gardo, przeyk, trzustka, pcherz moczowy, nerki, a take biaaczki) , przewlek obturacyjnnerki, a take biaaczki) , przewlek obturacyjn chorob puc, grulic, wrzody odka i dwunastnicy.chorob puc, grulic, wrzody odka i dwunastnicy. 7. Wrd biernych palaczy:Wrd biernych palaczy: - podranienie i zawienie oczu;podranienie i zawienie oczu; - podranienie bony luzowej nosa;podranienie bony luzowej nosa; - kaszel,kaszel, - nawracajce zapalenia ukadunawracajce zapalenia ukadu oddechowego;oddechowego; - alergie;alergie; - napady astmy oskrzelowej.napady astmy oskrzelowej. 8. Wrd dzieci:Wrd dzieci: Dym tytoniowy wywouje:Dym tytoniowy wywouje: - astm,astm, - choroby ukadu krenia (udokumentowano szkodliwychoroby ukadu krenia (udokumentowano szkodliwy wpyw na transport tlenu i stenie cholesterolu),wpyw na transport tlenu i stenie cholesterolu), - choroby dolnych drg oddechowych;choroby dolnych drg oddechowych; - zapalenie oskrzeli i puc;zapalenie oskrzeli i puc; - zaburzenia wzroku;zaburzenia wzroku; - zaburzenia neurologiczne np. padaczka,zaburzenia neurologiczne np. padaczka, nadpobudliwo, tiki;nadpobudliwo, tiki; - obnion zdolno mylenia abstrakcyjnego;obnion zdolno mylenia abstrakcyjnego; - trudnoci z koncentracj;trudnoci z koncentracj; - upoledzenie rozwoju mowy.upoledzenie rozwoju mowy. - dzieci palaczy osigaj gorsze wyniki w nauce, gorzejdzieci palaczy osigaj gorsze wyniki w nauce, gorzej wypadaj w testach funkcji poznawczych, wwypadaj w testach funkcji poznawczych, w szczeglnoci dotyczcych mowy i przetwarzaniaszczeglnoci dotyczcych mowy i przetwarzania usyszanych informacji. Maj wicej problemw zusyszanych informacji. Maj wicej problemw z zachowaniem i koncentracj.zachowaniem i koncentracj. 9. Palenie tytoniu pociga za sob wiele strat.Palenie tytoniu pociga za sob wiele strat. Mona je podzieli na: finansowe, etyczne,Mona je podzieli na: finansowe, etyczne, prawne, zdrowotne.prawne, zdrowotne. Palacze wydaj na swj nag ciko zarobionePalacze wydaj na swj nag ciko zarobione pienidze kosztem wasnych potrzeb, ale takepienidze kosztem wasnych potrzeb, ale take kosztem potrzeb swojej rodziny. Ile pienidzykosztem potrzeb swojej rodziny. Ile pienidzy spalasz z kadym papierosem? Paczkaspalasz z kadym papierosem? Paczka papierosw kosztuje co najmniej 10 z. Kupujepapierosw kosztuje co najmniej 10 z. Kupuje si przy tym produkt, ktry nie tylko nicsi przy tym produkt, ktry nie tylko nic pozytywnego nie wnosi, ale zabiera zdrowie, apozytywnego nie wnosi, ale zabiera zdrowie, a nawet kilka lat ycia i wpywa negatywnie nanawet kilka lat ycia i wpywa negatywnie na najblisze otoczenie.najblisze otoczenie. Palc 1 paczk dziennie: 1 rok 365 dni = 3.650Palc 1 paczk dziennie: 1 rok 365 dni = 3.650 z; 10 lat = 36.500 z;z; 10 lat = 36.500 z; 10. Dzieci s pierwszymi ofiaramiDzieci s pierwszymi ofiarami palenia tytoniu!palenia tytoniu! 60 % maych dzieci w Polsce jest60 % maych dzieci w Polsce jest zmuszonych przez jedno lub obojezmuszonych przez jedno lub oboje rodzicw do biernego palenia.rodzicw do biernego palenia. Badania naukowe w Polsce wskazuj, naBadania naukowe w Polsce wskazuj, na czstsze nage zgony noworodkwczstsze nage zgony noworodkw zwizane z biernym paleniem, a takezwizane z biernym paleniem, a take astm, schorzenia ukadu oddechowego iastm, schorzenia ukadu oddechowego i ucha rodkowego u dzieci naraonych naucha rodkowego u dzieci naraonych na bierne palenie.bierne palenie. 11. Badania naukowe wskazuj, eBadania naukowe wskazuj, e wymuszone bierne palenie odwymuszone bierne palenie od momentu poczcia do 4. roku yciamomentu poczcia do 4. roku ycia jest najwikszym zagroeniem dlajest najwikszym zagroeniem dla zdrowia dzieci.zdrowia dzieci. 12. Jeszcze nie jest za pno, abyJeszcze nie jest za pno, aby rzuci palenie!rzuci palenie! Zadzwo do TelefonicznejZadzwo do Telefonicznej Poradni Pomocy PalcymPoradni Pomocy Palcym tel. 0-801 108 108tel. 0-801 108 108 13. Czyste powietrze wok nasCzyste powietrze wok nas Biorc pod uwag fizjologi rozwojuBiorc pod uwag fizjologi rozwoju psychoemocjonalnego dziecka ipsychoemocjonalnego dziecka i wspczesn wiedz na tematwspczesn wiedz na temat uwarunkowa procesu uzalenienia si oduwarunkowa procesu uzalenienia si od tytoniu przez dzieci, zasadnym jesttytoniu przez dzieci, zasadnym jest przeprowadzenie wrd dzieci w wiekuprzeprowadzenie wrd dzieci w wieku przedszkolnymprzedszkolnym programu profilaktykiprogramu profilaktyki antytytoniowej.antytytoniowej. 14. W zwizku z powyszym serdecznieW zwizku z powyszym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziauzapraszamy do aktywnego udziau w przedszkolnej antytytoniowejw przedszkolnej antytytoniowej edukacji.edukacji. Program Czyste powietrze wokProgram Czyste powietrze wok nas ukierunkowany jest nanas ukierunkowany jest na wdraanie dzieci do podejmowaniawdraanie dzieci do podejmowania wiadomych wyborw, ksztatowaniewiadomych wyborw, ksztatowanie prozdrowotnych postaw wobecprozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.zjawiska palenia tytoniu. 15. Program skada si z 5 zaj:Program skada si z 5 zaj: 1.1. Wycieczka podczas ktrej dzieciWycieczka podczas ktrej dzieci bd obserwoway rne rdabd obserwoway rne rda dymu.dymu. Szanowni Rodzice! WysuchajcieSzanowni Rodzice! Wysuchajcie uwanie dzieci, podzielcie si swoimiuwanie dzieci, podzielcie si swoimi uwagami na temat otaczajcego Wasuwagami na temat otaczajcego Was rodowiska. Pomcie dziecku znale irodowiska. Pomcie dziecku znale i powycina z gazet ilustracje z obiektami,powycina z gazet ilustracje z obiektami, z ktrych wydobywa si dym.z ktrych wydobywa si dym. 16. 1.1. Co i dlaczego dymi? dzieci opowiedz oCo i dlaczego dymi? dzieci opowiedz o rnych rdach dymu, przyczynach ichrnych rdach dymu, przyczynach ich wydobywania si.wydobywania si. Szanowni Rodzice! Wasze dzieci na pewnoSzanowni Rodzice! Wasze dzieci na pewno pochwal si wiedz na temat tego, co ipochwal si wiedz na temat tego, co i dlaczego dymi. Opowiedz, jak wsplnie zdlaczego dymi. Opowiedz, jak wsplnie z innymi robio gazetk na cianie z pracinnymi robio gazetk na cianie z prac plastycznych lub kcik antytytoniowy.plastycznych lub kcik antytytoniowy. Przyniesie te wan informacj: papierosPrzyniesie te wan informacj: papieros dymi, gdy spala si w nim tyto, za paleniedymi, gdy spala si w nim tyto, za palenie tytoniu niczemu nie suy i szkodzi zarwnotytoniu niczemu nie suy i szkodzi zarwno temu, kto pali, jak rwnie osobomtemu, kto pali, jak rwnie osobom wdychajcym dym.wdychajcym dym. 17. 1.1. Jak si czuj, kiedy dymi papieros? Jak si czuj, kiedy dymi papie