Prezentacja dla rad_osiedli

Download Prezentacja dla rad_osiedli

Post on 26-Jun-2015

456 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Gos odzian si liczy, czyli jak angaowa mieszkacww proces zarzdzania zasobami publicznymi.</li></ul> <p> 2. Podstawowe informacje </p> <ul><li>Czas trwania projektu:stycze-grudzie 2011 </li></ul> <ul><li>Finansowanie:Fundacja im. Stefana Batorego </li></ul> <ul><li>Budet:97 ty z </li></ul> <p> 3. Cel projektu </p> <ul><li>wypracowanie modelu konsultacji spoecznych na poziomie osiedli,</li></ul> <ul><li>zwikszenie udziau mieszkacw 5 osiedli w podejmowaniu decyzji nt. wydatkowania rodkw inwestycyjno-remontowych z osiedlowego budetu</li></ul> <ul><li>zwikszenie wiedzy odzian nt. demokracji partycypacyjnej</li></ul> <p> 4. Skd pomys na projekt? </p> <ul><li>Rozwj budetu partycypacyjnego w Europie (200 miast go stosuje) </li></ul> <ul><li>Budet dla rad osiedli ju jest! </li></ul> <ul><li>Brak partycypacji na poziomie osiedli, </li></ul> <ul><li>Niska rozpoznawalnoci rad osiedli, </li></ul> <ul><li>Bierno obywateli oraz ich brak odpowiedzialnoci za otoczenie. </li></ul> <p> 5. Dziaania </p> <ul><li>Powoanie Rady Programowej Projektu, </li></ul> <ul><li>Rekrutacja osiedli + otwarte spotkanie z czonkami jednostek pomocniczych, </li></ul> <ul><li>Konsultacje spoeczne prowadzone na 5 dzkich osiedlach we wsppracy z radami osiedli,</li></ul> <p> 6. Dziaania </p> <ul><li>Dziaania promocyjne (strony www, konferencja prasowa), </li></ul> <ul><li>seminarium dot. partycypacji obywatelskiej (m.in. budetu partycypacyjnego), </li></ul> <ul><li>Wydanie raportu nt. konsultacji osiedlowych, </li></ul> <ul><li>W trakcie caego projektu ciga wsppraca z miastem, radami osiedli. </li></ul> <p> 7. Zakadane rezultaty </p> <ul><li>partycypacyjne, wypracowanie pomysw na projekty - min. 5 projektw na 5 dzkich osiedlach; </li></ul> <ul><li>podniesienie udziau odzian w konsultacjach spoecznych i wiedzy w tym zakresie; </li></ul> <ul><li>powstanie modelu konsultacji osiedlowych wok lokalnych inwestycji, ktry wykorzystywany bdzie rwnie po zakoczeniu projektu. </li></ul> <p> 8. Zakadane rezultaty </p> <ul><li>popularyzacja wypracowanego modelu konsultacji osiedlowych (raportu z projektu) wrd samorzdowcw,radnych, przedstawicieli organizacji pozarzdowych, innych kluczowych interesariuszy tj. spdzielnie mieszkaniowe, wsplnoty mieszkaniowe </li></ul> <p> 9. Prawo nam sprzyja </p> <ul><li>Regulamin Konsultacji Spoecznych zaleca przekazywanie konsultacji o randze osiedlowe radom osiedla </li></ul> <ul><li>Statuty Rad Osiedli- Rady osiedla ustala bd listy rankingowe dla proponowanych inwestycji lokalnych i maj to robi po zasigniciu opinii mieszkacw, w szczeglnoci poprzez konsultacje spoeczne</li></ul> <p> 10. Szanse i silne stronyRad Osiedla </p> <ul><li>Dowiadczenie, znajomo specyfiki osiedla przez czonkw RO, </li></ul> <ul><li>Dyury radnych osiedlowych, </li></ul> <ul><li>Spotkania z przedstawicielami kluczowych lokalnych instytucji/ organizacji, </li></ul> <ul><li>Partnerstwa osiedlowe, </li></ul> <ul><li>Upowszechnianie informacji przez lokalne osiedlowe gazetki, </li></ul> <ul><li>Badania ankietowe, </li></ul> <ul><li>Zaangaowanie Urzdu Miasta. </li></ul> <p> 11. Zagroenia, wtpliwoci </p> <ul><li>zgaszanie przez mieszkacw propozycji inwestycji lub remontw na terenie nie bdcym wasnoci miasta; </li></ul> <ul><li>mae rodki pozostajce w dyspozycji RO; </li></ul> <ul><li>zakres konsultacji nie wszystkie kategorie ze statutu maj charakter inwestycyjny; </li></ul> <ul><li>niska frekwencja na spotkaniach konsultacyjnych; </li></ul> <ul><li>czy konsultowane projekty maj szans na dofinansowania? </li></ul> <ul><li>czy wyniki konsultacji s wicedla urzdu? </li></ul> <p> 12. Rekrutacja i konsultacje w harmonogramie </p> <ul><li>Pocztek rekrutacji 14 lutego br. </li></ul> <ul><li>Zgoszenia do 15 marca br. </li></ul> <ul><li>Od 15 marca rozmowy kwalifikacyjne. </li></ul> <ul><li>Podpisanie porozumie z radami osiedli. </li></ul> <ul><li>Od 1 kwietnia przygotowanie do konsultacji. </li></ul> <ul><li>Od poowy kwietnia do koca lipca br planowane konsultacje. </li></ul> <p> 13. Przebieg konsultacji: </p> <ul><li>4 spotkania na kadym osiedlu (po 2,5 -3 godz.): </li></ul> <ul><li>1 spotkanie zasady konsultacji/identyfikacja problemw mieszkacw, </li></ul> <ul><li>2 spotkanie pomysy na projekty/praca w grupach, </li></ul> <ul><li>3 spotkanie kontynuacja pracy w grupach, </li></ul> <ul><li>4 spotkanie prezentacje projektw i wybr pod ktem wanoci. </li></ul> <p> 14. Dalsze kroki </p> <ul><li>Z listy wypracowanych projektw mieszkacy wybieraj jeden projekt przeznaczony do dofinansowania </li></ul> <ul><li>Propozycja projektu wraz z jego opisem przekazywana jest przez rad osiedla do prezydent miasta </li></ul> <p> 15. Projekty bd propozycjamiz poniszych dziedzin: </p> <ul><li>(...) w szczeglnoci: </li></ul> <ul><li>1) prace remontowe gimnazjw, szk podstawowych, przedszkoli i obkw; 2) prace remontowe chodnikw oraz drg wraz z owietleniem; 3) budowa lub modernizacja ogrdkw jordanowskich; 4) konserwacja zielecw wraz z ma architektur; 5) poprawa stanu bezpieczestwa; 6) dziaania na rzecz osb niepenosprawnych; 7) dziaalno kulturalna. </li></ul> <p> 16. Finansowanie </p> <ul><li>Pula z budetu miasta na rok 2012 5 mln z na projekty inwestycyjno-remontowe w podziale na 36 osiedli.</li></ul> <ul><li>Kwota przypadajca na jedno osiedle (zalena od iloci mieszkacw, typu zabudowy) ksztatowa si bdzie w przedziale od 18 ty. z do 300 ty z. </li></ul> <p> 17. ZaangaowanieCentrum OPUS </p> <ul><li>Ponosi odpowiedzialno za cao procesu; </li></ul> <ul><li>Odpowiada za koordynacje prac Rady Programowej; </li></ul> <ul><li>Zapewnia ekspertw moderujcych spotkania na osiedlach; </li></ul> <ul><li>Pomaga w komunikacjiz mieszkacami; </li></ul> <p> 18. Zaangaowanie Rady Osiedla </p> <ul><li>podpisania umowy, </li></ul> <ul><li>wsptworzenie procesu konsultacji, uczestnicz w spotkaniach konsultacyjnych </li></ul> <ul><li>aktywne zaangaowanie si w rekrutacj mieszkacw, </li></ul> <ul><li>zobowizanie do zgoszenia projektu inwestycji wybranego przez mieszkacw. </li></ul> <p> 19. </p> <ul><li>Dzikuj za uwag </li></ul> <ul><li>Anna Pakowska </li></ul> <ul><li>[email_address] </li></ul> <ul><li>Centrum OPUS </li></ul>