prezentacja dla rad_osiedli

Download Prezentacja dla rad_osiedli

Post on 26-Jun-2015

456 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Gos odzian si liczy, czyli jak angaowa mieszkacww proces zarzdzania zasobami publicznymi.

2. Podstawowe informacje

 • Czas trwania projektu:stycze-grudzie 2011
 • Finansowanie:Fundacja im. Stefana Batorego
 • Budet:97 ty z

3. Cel projektu

 • wypracowanie modelu konsultacji spoecznych na poziomie osiedli,
 • zwikszenie udziau mieszkacw 5 osiedli w podejmowaniu decyzji nt. wydatkowania rodkw inwestycyjno-remontowych z osiedlowego budetu
 • zwikszenie wiedzy odzian nt. demokracji partycypacyjnej

4. Skd pomys na projekt?

 • Rozwj budetu partycypacyjnego w Europie (200 miast go stosuje)
 • Budet dla rad osiedli ju jest!
 • Brak partycypacji na poziomie osiedli,
 • Niska rozpoznawalnoci rad osiedli,
 • Bierno obywateli oraz ich brak odpowiedzialnoci za otoczenie.

5. Dziaania

 • Powoanie Rady Programowej Projektu,
 • Rekrutacja osiedli + otwarte spotkanie z czonkami jednostek pomocniczych,
 • Konsultacje spoeczne prowadzone na 5 dzkich osiedlach we wsppracy z radami osiedli,

6. Dziaania

 • Dziaania promocyjne (strony www, konferencja prasowa),
 • seminarium dot. partycypacji obywatelskiej (m.in. budetu partycypacyjnego),
 • Wydanie raportu nt. konsultacji osiedlowych,
 • W trakcie caego projektu ciga wsppraca z miastem, radami osiedli.

7. Zakadane rezultaty

 • partycypacyjne, wypracowanie pomysw na projekty - min. 5 projektw na 5 dzkich osiedlach;
 • podniesienie udziau odzian w konsultacjach spoecznych i wiedzy w tym zakresie;
 • powstanie modelu konsultacji osiedlowych wok lokalnych inwestycji, ktry wykorzystywany bdzie rwnie po zakoczeniu projektu.

8. Zakadane rezultaty

 • popularyzacja wypracowanego modelu konsultacji osiedlowych (raportu z projektu) wrd samorzdowcw,radnych, przedstawicieli organizacji pozarzdowych, innych kluczowych interesariuszy tj. spdzielnie mieszkaniowe, wsplnoty mieszkaniowe

9. Prawo nam sprzyja

 • Regulamin Konsultacji Spoecznych zaleca przekazywanie konsultacji o randze osiedlowe radom osiedla
 • Statuty Rad Osiedli- Rady osiedla ustala bd listy rankingowe dla proponowanych inwestycji lokalnych i maj to robi po zasigniciu opinii mieszkacw, w szczeglnoci poprzez konsultacje spoeczne

10. Szanse i silne stronyRad Osiedla

 • Dowiadczenie, znajomo specyfiki osiedla przez czonkw RO,
 • Dyury radnych osiedlowych,
 • Spotkania z przedstawicielami kluczowych lokalnych instytucji/ organizacji,
 • Partnerstwa osiedlowe,
 • Upowszechnianie informacji przez lokalne osiedlowe gazetki,
 • Badania ankietowe,
 • Zaangaowanie Urzdu Miasta.

11. Zagroenia, wtpliwoci

 • zgaszanie przez mieszkacw propozycji inwestycji lub remontw na terenie nie bdcym wasnoci miasta;
 • mae rodki pozostajce w dyspozycji RO;
 • zakres konsultacji nie wszystkie kategorie ze statutu maj charakter inwestycyjny;
 • niska frekwencja na spotkaniach konsultacyjnych;
 • czy konsultowane projekty maj szans na dofinansowania?
 • czy wyniki konsultacji s wicedla urzdu?

12. Rekrutacja i konsultacje w harmonogramie

 • Pocztek rekrutacji 14 lutego br.
 • Zgoszenia do 15 marca br.
 • Od 15 marca rozmowy kwalifikacyjne.
 • Podpisanie porozumie z radami osiedli.
 • Od 1 kwietnia przygotowanie do konsultacji.
 • Od poowy kwietnia do koca lipca br planowane konsultacje.

13. Przebieg konsultacji:

 • 4 spotkania na kadym osiedlu (po 2,5 -3 godz.):
 • 1 spotkanie zasady konsultacji/identyfikacja problemw mieszkacw,
 • 2 spotkanie pomysy na projekty/praca w grupach,
 • 3 spotkanie kontynuacja pracy w grupach,
 • 4 spotkanie prezentacje projektw i wybr pod ktem wanoci.

14. Dalsze kroki

 • Z listy wypracowanych projektw mieszkacy wybieraj jeden projekt przeznaczony do dofinansowania
 • Propozycja projektu wraz z jego opisem przekazywana jest przez rad osiedla do prezydent miasta

15. Projekty bd propozycjamiz poniszych dziedzin:

 • (...) w szczeglnoci:
 • 1) prace remontowe gimnazjw, szk podstawowych, przedszkoli i obkw; 2) prace remontowe chodnikw oraz drg wraz z owietleniem; 3) budowa lub modernizacja ogrdkw jordanowskich; 4) konserwacja zielecw wraz z ma architektur; 5) poprawa stanu bezpieczestwa; 6) dziaania na rzecz osb niepenosprawnych; 7) dziaalno kulturalna.

16. Finansowanie

 • Pula z budetu miasta na rok 2012 5 mln z na projekty inwestycyjno-remontowe w podziale na 36 osiedli.
 • Kwota przypadajca na jedno osiedle (zalena od iloci mieszkacw, typu zabudowy) ksztatowa si bdzie w przedziale od 18 ty. z do 300 ty z.

17. ZaangaowanieCentrum OPUS

 • Ponosi odpowiedzialno za cao procesu;
 • Odpowiada za koordynacje prac Rady Programowej;
 • Zapewnia ekspertw moderujcych spotkania na osiedlach;
 • Pomaga w komunikacjiz mieszkacami;

18. Zaangaowanie Rady Osiedla

 • podpisania umowy,
 • wsptworzenie procesu konsultacji, uczestnicz w spotkaniach konsultacyjnych
 • aktywne zaangaowanie si w rekrutacj mieszkacw,
 • zobowizanie do zgoszenia projektu inwestycji wybranego przez mieszkacw.

19.

 • Dzikuj za uwag
 • Anna Pakowska
 • [email_address]
 • Centrum OPUS