prezentacja ipsos dla iom

Download Prezentacja IPSOS dla IOM

Post on 11-Jan-2017

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.iom.pl

  Badanie na temat postaw wobec cudzoziemcw w Polsce

  Ipsos dla IOM

  Warszawa, czerwiec 2015

 • www.iom.pl 2

  Spis Treci

  O badaniu 3

  Podsumowanie wynikw 5

  Wyniki 10

  Kontakt z cudzoziemcami 11

  Ocena poszczeglnych grup 15

  Ocena wpywu cudzoziemcw na sytuacj gospodarcz i rynek pracy w Polsce 34

  Ocena wpywu cudzoziemcw na sytuacj spoeczn i kultur w Polsce 39

  Jaki procent ludnoci w naszym kraju stanowi cudzoziemcy? 42

  Demografia 44

  nr slajdu

 • www.iom.pl 3

  O BADANIU

 • www.iom.pl 4

  Metoda: o Badanie zostao przeprowadzone metod indywidualnego wywiadu

  kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo CAPI Termin realizacji: 11-16.06.2015

  Narzdzie badawcze: o Kwestionariusz zawiera pytania odnonie ocen Polakw i ich postaw

  zwizanych z cudzoziemcami mieszkajcymi w Polsce o Kwestionariusz zawiera take pytania metryczkowe

  O badaniu Celem badania byo poznanie postaw Polakw wobec cudzoziemcw. Definicja tej grupy obejmowaa osoby, ktre nie posiadaj obywatelstwa polskiego, a przybyy do Polski w celu zwizania si z tym krajem lub pobytu w nim przez okres nie krtszy ni 12 miesicy. Do grupy cudzoziemcw zaliczano rwnie osoby, ktre uzyskay obywatelstwo polskie po wieloletnim pobycie w Polsce.

  Respondenci: o Prba w ramach badania Omnibus na losowej, reprezentatywnej grupie

  gospodarstw domowych o Wielkod prby: N=1000 o Wyniki waone zgodnie z profilem ludnoci

 • www.iom.pl 5

  PODSUMOWANIE WYNIKW

 • www.iom.pl 6

  Podsumowanie 1/4 Kontakt z cudzoziemcami Stosunkowo mao Polakw 19% - miao w czasie ostatniego roku kontakt z cudzoziemcami. Najczciej

  miao to miejsce w pracy (38% tych, ktrzy taki kontakt mieli) i w miejscu zamieszkania (33%) oraz wrd osb z wyksztaceniem wyszym (32%).

  Ukraiocy i Niemcy to narodowoci, z ktrych przedstawicielami stykano si najczciej. Pozostae grupy cudzoziemcw, wymienianych przez respondentw, to (w kolejnoci zgodnej z czstoci wymieniania): Wietnamczycy, Rosjanie, Biaorusini, Arabowie, Francuzi, Turcy, Chioczycy, Wosi, Hindusi i Amerykanie.

  Ocena grup narodowociowych Badani okrelajc w stosunku do grup narodowociowych swoje poczucie bliskoci kulturowej, poziom

  zaufania i sympatii, a take odczuwane zagroenie, z reguy wypowiadali sdy mao zdecydowane (wrd odpowiedzi dominoway oceny porednie: raczej si zgadzam, raczej si nie zgadzam).

  Bliskod kulturowa Za najbliszych kulturowo uwaani s mieszkaocy Europy Zachodniej (61% pozytywnych odpowiedzi),

  a w dalszej kolejnoci Amerykanie i Kanadyjczycy (48%) oraz Ukraiocy (47%). Osoby, ktre w cigu ostatniego roku miay kontakt z cudzoziemcami w jeszcze wikszym stopniu uznay

  mieszkaocw Europy Zachodniej, Ukraiocw oraz Amerykanw i Kanadyjczykw za bliskich kulturowo (odpowiednio 67%, 58% i 57%).

  Najniej w wymiarze bliskoci kulturowej oceniono Arabw (12%), Afrykanw (14%) oraz Wietnamczykw (14%).

  O ile kontakt z cudzoziemcami nie mia wpywu na stosunek do Afrykanw, to w przypadku Arabw i Wietnamczykw ocena bliskoci kulturowej bya nawet nieco nisza wrd respondentw, ktrzy mieli stycznod z cudzoziemcami w cigu ostatniego roku.

 • www.iom.pl 7

  Podsumowanie 2/4

  Zaufanie Najwikszym zaufaniem darzone s narodowoci ocenione jako jedne z najbliszych kulturowo,

  czyli Europejczycy oraz Amerykanie i Kanadyjczycy (ufa im odpowiednio 62% i 61% badanych). Zaufanie do Ukraiocw spostrzeganych jako podobnie bliscy kulturowo jest takie samo jak do Latynosw, spostrzeganych jako raczej odlegli kulturowo dla obu grup wynosi 37%.

  Osobisty kontakt z cudzoziemcami szed w parze z wyszym poziomem zaufania do nich. Najmniejsze zaufanie respondenci maj do cudzoziemcw pochodzcych z krajw arabskich

  (18% pozytywnych odpowiedzi), a kontakt z cudzoziemcami wie si z wyszym zaufaniem do tej grupy tylko w bardzo niewielkim stopniu (23%).

  Sympatia Mieszkaocy Europy Zachodniej oraz Amerykanie i Kanadyjczycy naleeli take do narodowoci budzcych

  najwiksz sympati (odpowiednio 63% i 62% pozytywnych odpowiedzi). Na trzecim miejscu znaleli si Latynosi (45%).

  Arabowie ponownie okazali si grup, ktra uzyskaa najmniej pozytywnych wskazao (18%). W przypadku pozostaych grup wyraany poziom sympatii by umiarkowany, ale wyszy wrd osb, ktre miay stycznod z cudzoziemcami w cigu ostatniego roku.

  Zagroenie dla bezpieczeostwa Polski Ocena zagroenia, jakie mog stanowid dla Polski poszczeglne narodowoci, w wikszoci przypadkw

  utrzymywaa si na stosunkowo niskim poziomie wyraao je od 19% do 21% respondentw. Kontakt z cudzoziemcami troch zmniejsza te obawy.

  Jedynie Arabowie i Ukraiocy budzili stosunkowo wiksze obawy (odpowiednio 55% i 35%), przy czym wczeniejszy kontakt z cudzoziemcami nawet je pogbia.

 • www.iom.pl 8

  Podsumowanie 3/4

  Cudzoziemcy w naszym otoczeniu Respondenci wyraali najwiksz gotowod do akceptacji cudzoziemcw jako kolegw z pracy i ssiadw,

  a najmniejsz do ich akceptacji jako czonkw rodziny. Najchtniej wyraano gotowod do akceptacji wobec cudzoziemcw postrzeganych jako bliskich kulturowo,

  budzcych sympati i zaufanie, czyli mieszkaocw Europy Zachodniej oraz Amerykanw i Kanadyjczykw. Brak bliskoci kulturowej i sympatii szed w parze z niszym poziomem potencjalnej akceptacji dla Arabw

  jako czonkw najbliszego otoczenia badanych. Osoby, ktre miay kontakt z cudzoziemcami w przeszoci, wyraay te wiksz gotowod do akceptacji

  dla obecnoci cudzoziemcw w pracy, miejscu zamieszkania i w rodzinie.

  Wpyw cudzoziemcw na polsk gospodark i rynek pracy Blisko jedna trzecia badanych (31%) uwaa, e zatrudnianie cudzoziemcw pozytywnie wpywa na polsk

  gospodark. Wicej jednak uwaa, e wpyw ten jest negatywny (36%). Natomiast blisko jedna pita jest zdania, e zatrudnianie cudzoziemcw nie ma adnego wpywu na gospodark.

  Kontakt z cudzoziemcami w przeszoci sprzyja pozytywnemu ocenianiu wpywu ich zatrudniania na gospodark.

  Oceniajc wpyw cudzoziemcw na rynek pracy 40% respondentw uznao, e wpyw ten jest negatywny, a jedynie 29%, e jest pozytywny.

  Oceny osb, ktre w ostatnim czasie miay kontakt z cudzoziemcami, byy inne - 38% uwaao, e wpyw ten jest pozytywny, chocia jednoczenie pojawio si niewiele mniej odpowiedzi negatywnych (37%).

 • www.iom.pl 9

  Podsumowanie 4/4

  Zatrudnienie cudzoziemcw Opinie na temat tego, czy cudzoziemcy powinni byd zatrudniani do takich samych czy te innych prac

  ni Polacy, s dod podzielone. Nieco wicej badanych nie akceptuje penego dostpu cudzoziemcw do miejsc pracy ni nie stawia wobec nich adnych ograniczeo (43% vs. 38%). Osoby, ktre miay wczeniej kontakt z cudzoziemcami znacznie czciej akceptoway ich dostp do takich samych miejsc pracy, jaki maj Polacy (48% w tej grupie badanych) .

  Osoby opowiadajce si za ograniczonym dostpem cudzoziemcw do miejsc pracy z reguy nie sprzeciwiay si wykonywaniu przez nich zawodw zwizanych z prac fizyczn. W dalece mniejszym stopniu akceptowali ich na stanowiskach specjalistycznych czy urzdniczych.

  Wpyw cudzoziemcw na kultur w Polsce Wikszod badanych ma mao zdecydowany pogld na to, jaki wpyw maj cudzoziemcy na polskie

  spoeczeostwo i jego kultur. Osobisty kontakt z cudzoziemcami sprzyja bardziej pozytywnej ocenie tego wpywu.

  Wikszod ankietowanych uwaa, e cudzoziemcy powinni pozostad przy swojej kulturze i obyczajach (33%), chod niewielu mniej (28%) uwaa, e powinni w peni przejd polsk kultur. Wczeniejszy kontakt z cudzoziemcami sprzyja akceptacji ich funkcjonowania w tradycyjnych dla siebie kulturze i obyczajach.

  Ocena odsetka cudzoziemcw mieszkajcych w Polsce Co czwarty Polak znacznie przeszacowuje udzia cudzoziemcw w populacji mieszkaocw Polski, podajc

  i przekracza on 10%. Natomiast rzeczywisty udzia cudzoziemcw w polskiej populacji jest duo niszy i nie przekracza 1%.

 • www.iom.pl 10

  WYNIKI

 • www.iom.pl 11

  KONTAKT Z CUDZOZIEMCAMI

 • www.iom.pl 12

  Co pity ankietowany mia w cigu ostatniego roku kontakt z cudzoziemcami. Respondenci z wyszym wyksztaceniem to grupa osb, ktra najczciej miaa z nimi stycznod. Cudzoziemcy, z ktrymi najczciej dochodzio do kontaktu, to Ukraiocy i Niemcy.

  19%

  10%

  10%

  22%

  32%

  76%

  87%

  85%

  71%

  63%

  5%

  3%

  5%

  7%

  5%

  TAK NIE Nie wiem/ trudno powiedzied

  Ogem

  Podstawowe

  Zawodowe

  rednie

  Wysze

  44%

  25%

  11%

  10%

  8%

  7%

  6%

  5%

  4%

  4%

  4%

  3%

  21%

  3%

  Ukraina

  Niemcy

  Wietnam

  Rosja

  Biaoru

  Kraje arabskie

  Francja

  Turcja

  Chiny

  Wochy

  Indie

  USA

  Inne

  Nie wiem \ odmowa

  P1. Czy mia(a) Pan(i) w okresie ostatnich dwunastu miesicy kontakty lub stycznod z cudzoziemcami mieszkajcymi w Polsce? P2. Prosz powiedzied jakiej narodowoci byy to osoby?

  Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, ktrzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N= 183

  Kontakt z cudzoziemcami

  Narodowoci cudzoziemcw

 • www.iom.pl 13

  Z cudzoziemcami najczciej kontaktowano si w pracy oraz w miejscu zamieszkania. W przypadku Turkw stycznod z nimi najczciej nastpowaa w szkole.

  28%

  10%

  8%

  6%

  5%

  5%

  5%

  4%

  2%

  1%

  23%

  3%

  Ukraina

  Niemcy

  Wietnam

  Rosja

  Biaoru

  Wochy

  Kraje arabskie

  Turcja

  Chiny

  Francja

  Inne

  Nie wiem \ odmowa

  28%

  5%

  12