predmet spanski pop - ff.uni-lj.si · pdf filešp jez španski jezik in...

of 2/2
ŠP JEZ ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST DVOPREDMETNI / DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE Študijski program je pripravljen po Bolonjski deklaraciji. Prvo- stopenjski dvodisciplinarni uni- verzitetni študijski program traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj z drugim dvodisciplinar- nim študijskim programom 180 kreditnih točk. Vsako področje zavzema točno polovico, torej 50% obremenitev in 90 kreditnih točk. Dva dvodisciplinarna štu- dijska programa skupaj tvorita en zaključen študij. Možne so povezave med vsemi dvodisciplinarnimi programi, ki so razpisani. Diplomantke in diplomanti štu- dijskega programa španskega jezika in književnosti na prvi stopnji pridobijo vsa znanja in medkul- turne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvodisciplinarnega programa španščine, in so uspo- sobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali področjem njiho- vega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkre- tnega konteksta. Med pridoblje- nimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja: • poznavanje španskega jezikov- nega sistema na vseh ravneh, • zmožnost slušne, govorne, bral- ne in pisne rabe španščine, LIK DIPLOMANTA Diplomanti študijskega programa Španski jezik in književnost se bodo lahko zaposlovali na različ- nih področjih in delovnih mestih, kjer sta potrebna dobro pozna- vanje in vsakdanja aktivna raba španskega jezika. Vedno večje mednarodno udejstvovanje Slove- nije ustvarja potrebo po profilih s področja španskega jezika in kul- ture v gospodarstvu, založništvu in turizmu, v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo stike s tujino in špansko govorečim krogom strank. Našteta dela in naloge zahtevajo od diplomanta sposobnosti preso- je lastnega znanja, motiviranost za samoizobraževanje, komunika- tivnost in organizacijsko sposob- nost. Diplomant je splošno raz- gledana osebnost, ki sledi razvoju stroke doma in v svetu ter s svo- jim delom ustvarjalno prispeva k širjenju humanih vrednot. Po končanem študiju si študenti pridobijo strokovni oz. znanstveni naslov diplomant/diplomatka španskega jezika in književno- sti in … (UN). NADALJEVANJE ŠTUDIJA Z VPISOM NA 2. STOPNJO Končan študijski program predvi- deva možnost neposrednega vpisa na naslednje študijske programe Oddelka za ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI: • Magistrski študijski program druge stopnje HISPANISTIKA Dvodisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEV- NOST Dvopredmetni magistrski pe- dagoški študijski program druge stopnje ŠPANŠČINA. ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO KANDIDATI IZ TOČKE a) IZBRANI GLEDE NA: SPLOŠNI USPEH PRI SPLOŠNI MATURI 40% SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 10% USPEH IZ ŠPANŠČINE PRI MATURI 30% USPEH IZ ŠPANSKEGA JEZIKA V 3. LETNIKU 10% USPEH IZ ŠPANSKEGA JEZIKA V 4. LETNIKU 10% KANDIDATI IZ TOČKE b) IZBRANI GLEDE NA: SPLOŠNI USPEH PRI POKLICNI MATURI 40% SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 20% USPEH IZ SLOVENSKEGA JEZIKA PRI POKLICNI MATURI 10% USPEH PRI MATURITETNEM PREDMETU 30% KANDIDATI IZ TOČKE c) IZBRANI GLEDE NA: SPLOŠNI USPEH PRI ZAKLJUČNEM IZPITU 60% SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 30% USPEH IZ ŠPANŠČINE V 3. IN 4. LETNIKU 10% VPISNI POGOJI V univerzitetni študijski program Španski jezik in književnost se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta španščina, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi pa izpit iz matu- ritetnega predmeta tuji jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Za uspešno vključitev v program študija španskega jezika se pripo- roča primerno predznanje jezika. • znanja o jezikovnem stiku med španščino in slovenščino, • znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega spo- razumevanja, • osnovno poznavanje kultur in književnosti špansko govorečih skupnosti, • odprtost in zmožnost razumeva- nja govorcev španskega in drugih jezikov, • sposobnost jezikovnega sodelo- vanja in odpravljanja sporazume- valnih ovir, • zavest o potrebi stalnega izpo- polnjevanja že pridobljenih znanj in zmožnosti skladno s hitrim razvojem stroke in pripravljenost za tako izpopolnjevanje. Diplomantke in diplomanti prve stopnje dvodisciplinarnega pro- grama španskega jezika in knji- ževnosti znajo vsa našteta znanja in jezikovne zmožnosti uporablja- ti kritično, v povezavi z drugim študijskim predmetom oz. podro- čjem in skladno z okoliščinami delovanja oz. raznih oblik medje- zikovnega in medkulturnega po- sredovanja glede na zastavljene cilje.

Post on 06-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PJEZ

  PANSKI JEZIK IN KNJIEVNOSTDVOPREDMETNI / DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI TUDIJSKI PROGRAMPRVE STOPNJE

  tudijski program je pripravljen po Bolonjski deklaraciji. Prvo-stopenjski dvodisciplinarni uni-verzitetni tudijski program traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj z drugim dvodisciplinar-nim tudijskim programom 180 kreditnih tok. Vsako podroje zavzema tono polovico, torej 50% obremenitev in 90 kreditnih tok. Dva dvodisciplinarna tu-dijska programa skupaj tvorita en zakljuen tudij.

  Mone so povezave med vsemi dvodisciplinarnimi programi, ki so razpisani.Diplomantke in diplomanti tu-dijskega programa panskega jezika in knjievnosti na prvi stopnjipridobijo vsa znanja in medkul-turne jezikovne zmonosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmonosti diplomanta dvodisciplinarnega programa panine, in so uspo-

  sobljeni za kritino in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmonosti v povezavi z drugim predmetom ali podrojem njiho-vega tudija. Pri uporabi znajo upotevati vse okoliine konkre-tnega konteksta. Med pridoblje-nimi znanji in zmonostmi velja posebej izpostaviti naslednja: poznavanje panskega jezikov-nega sistema na vseh ravneh, zmonost slune, govorne, bral-ne in pisne rabe panine,

  LIK DIPLOMANTADiplomanti tudijskega programa panski jezik in knjievnost se bodo lahko zaposlovali na razli-nih podrojih in delovnih mestih, kjer sta potrebna dobro pozna-vanje in vsakdanja aktivna raba panskega jezika. Vedno veje mednarodno udejstvovanje Slove-nije ustvarja potrebo po profilih s podroja panskega jezika in kul-ture v gospodarstvu, zalonitvu in turizmu, v javnih in dravnih slubah ter kulturnih ustanovah, ki imajo stike s tujino in pansko govoreim krogom strank.Nateta dela in naloge zahtevajo od diplomanta sposobnosti preso-je lastnega znanja, motiviranost

  za samoizobraevanje, komunika-tivnost in organizacijsko sposob-nost. Diplomant je splono raz-gledana osebnost, ki sledi razvoju stroke doma in v svetu ter s svo-jim delom ustvarjalno prispeva k irjenju humanih vrednot.

  Po konanem tudiju si tudenti pridobijo strokovni oz. znanstveni naslov diplomant/diplomatka panskega jezika in knjievno-sti in (UN).

  NADALJEVANJE TUDIJA Z VPISOM NA 2. STOPNJOKonan tudijski program predvi-deva monost neposrednega vpisa na naslednje tudijske programe Oddelka za ROMANSKE JEZIKE IN KNJIEVNOSTI: Magistrski tudijski programdruge stopnje HISPANISTIKA Dvodisciplinarni magistrskitudijski program druge stopnje PANSKI JEZIK IN KNJIEV-NOST Dvopredmetni magistrski pe-dagoki tudijski program druge stopnje PANINA.

  E BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO KANDIDATI IZ TOKE a) IZBRANI GLEDE NA:

  SPLONI USPEH PRI SPLONI MATURI 40%

  SPLONI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 10%

  USPEH IZ PANINE PRI MATURI 30%

  USPEH IZ PANSKEGA JEZIKA V 3. LETNIKU 10%

  USPEH IZ PANSKEGA JEZIKA V 4. LETNIKU 10%

  KANDIDATI IZ TOKE b) IZBRANI GLEDE NA:

  SPLONI USPEH PRI POKLICNI MATURI 40%

  SPLONI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 20%

  USPEH IZ SLOVENSKEGA JEZIKA PRI POKLICNI MATURI 10%

  USPEH PRI MATURITETNEM PREDMETU 30%

  KANDIDATI IZ TOKE c) IZBRANI GLEDE NA:

  SPLONI USPEH PRI ZAKLJUNEM IZPITU 60%

  SPLONI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 30%

  USPEH IZ PANINE V 3. IN 4. LETNIKU 10%

  VPISNI POGOJIV univerzitetni tudijski program panski jezik in knjievnost se lahko vpie:a) kdor je opravil splono maturo,b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednjeolskemprogramu in izpit iz maturitetnega predmeta panina, e je kandidat ta predmet e opravil pri poklicni maturi pa izpit iz matu-ritetnega predmeta tuji jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat e opravil pri poklicni maturi,c) kdor je pred 1. 6. 1995 konal katerikoli tiriletni srednjeolski program.Za uspeno vkljuitev v program tudija panskega jezika se pripo-roa primerno predznanje jezika.

  znanja o jezikovnem stiku medpanino in slovenino, znanja o pogojih in razlinihokoliinah medkulturnega spo-razumevanja, osnovno poznavanje kultur inknjievnosti pansko govoreih skupnosti, odprtost in zmonost razumeva-nja govorcev panskega in drugih jezikov, sposobnost jezikovnega sodelo-vanja in odpravljanja sporazume-valnih ovir, zavest o potrebi stalnega izpo-polnjevanja e pridobljenih znanj in zmonosti skladno s hitrimrazvojem stroke in pripravljenost za tako izpopolnjevanje.Diplomantke in diplomanti prve stopnje dvodisciplinarnega pro-grama panskega jezika in knji-evnosti znajo vsa nateta znanja in jezikovne zmonosti uporablja-ti kritino, v povezavi z drugim tudijskim predmetom oz. podro-jem in skladno z okoliinami delovanja oz. raznih oblik medje-zikovnega in medkulturnega po-sredovanja glede na zastavljene cilje.

 • UNIVERZITETNI TUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE ENOPR. DVOPR.

  ANGLISTIKA

  ANTINI IN HUMANISTINI TUDIJI

  ARHEOLOGIJA

  BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA

  BOHEMISTIKA

  ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA

  FILOZOFIJA

  FRANCISTIKA

  FRANCISTIKA Z ROMANISTIKO

  GEOGRAFIJA

  GERMANISTIKA

  GRKI JEZIK, KNJIEVNOST IN KULTURA

  ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIEVNOST

  JAPONOLOGIJA

  JUNOSLOVANSKI TUDIJI

  KULTURE VZHODNE AZIJE

  LATINSKI JEZIK, KNJIEVNOST IN KULTURA

  MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE

  MUZIKOLOGIJA

  NEMCISTIKA

  PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA

  POLONISTIKA

  PRIMERJALNA KNJIEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

  PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE

  PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE

  UNIVERZITETNI TUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE ENOPR. DVOPR.

  PSIHOLOGIJA

  RUSISTIKA

  SINOLOGIJA

  SLOVAKISTIKA

  SLOVENISTIKA

  SOCIOLOGIJA

  SOCIOLOGIJA KULTURE

  SPLONO JEZIKOSLOVJE

  PANSKI JEZIK IN KNJIEVNOST

  UMETNOSTNA ZGODOVINA

  ZAHODNOSLOVANSKI TUDIJI

  ZGODOVINA

  ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIEVNOSTIDVOPREDMETNI/DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI TUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PANSKI JEZIK IN KNJIEVNOST

  TAJNITVO ODDELKA:Manuela Volmajer, uni. dipl. franc. in hisp.URADNE URE:ponedeljek petek 11h-13h sreda 11h-15hSoba 401Telefon: 01 241 13 90

  REFERAT ZA DODIPLOMSKI TUDIJURADNE URE:ponedeljek petek 11h-13hsreda 11h-15hTelefon: 01 241 10 38/39/40/41E-mail: [email protected]

  PANSKI JEZIKIN KNJIEVNOST