predmet filozofija pop - ff.uni-lj.si · pdf filefi loz filozofija univerzitetni...

of 2 /2
FI LO FILOZOFIJA UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE in DVOPREDMETNI / DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE Študijska programa sta pripra- vljena po Bolonjski deklaraciji. Prvostopenjska programa trajata 3 leta (180 KT po ECTS). Študentke in študenti v okviru predlaganega prvostopenjskega študijskega programa pridobi- jo široko in hkrati poglobljeno temeljno znanje o filozofski pro- blematiki in o njenih različnih teoretskih ter metodoloških pri- stopih. S podrobnim razčlenje- vanjem izbranih filozofskih pro- blemov in oblikovanjem njihovih rešitev, z branjem, analizo in interpretacijo izvirnih filozofskih besedil in skrbno presojo njiho- vih kompleksnih argumentov ter kritično uporabo strokovne lite- rature razvijajo znanja, ki so po- trebna za samostojno znanstveno in strokovno delo. Cilj študijskega programa je, da po uspešnem zaključku diplo- mantke in diplomante usposobi bodisi za znanstveno in strokovno delo na raziskovalnih in izobraže- valnih institucijah bodisi za sa- mostojno publicistično in preva- jalsko delo na področju filozofije, humanistike in družboslovja ter za delo v knjižnicah (ne kot knji- žničarka ali knjižničar), uredni- štvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, raziskovanjem in negovanjem svetovne in domače filozofske in humanistične dediščine. Prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program traja 3 leta (6 semestrov) in ob- sega skupaj z drugim dvodisci- plinarnim študijskim programom 180 kreditnih točk. Vsako podro- čje zavzema točno polovico, torej 50 % obremenitev in 90 kreditnih točk. Dva dvodisciplinarna štu- dijska programa skupaj tvorita en zaključen študij. Možne so povezave med vsemi dvodisciplinarnimi programi, ki so razpisani. Kot dvodisciplinarni program je študij »Filozofije« posebej pri- meren pri poklicih, pri katerih je pomembna filozofska sporočil- nost in zmožnost medkulturnega občevanja (prevajalci, sodelavci v tujih predstavništvih, v turizmu, kulturnem managementu, v delu mednarodnih organizacijah, sve- tovalci v izobraževanju ...). LIK DIPLOMANTA Zaposlitvene možnosti diploman- tov študijskih programov Filozo- fija so povezane z obnavljanjem kadrov na področju raziskovanja in poučevanja filozofije. Na Od- delku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je šolala večina diplomiranih filozofov, ki so se kasneje zaposlili na Od- delku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Pedagoški fakulteti V Mariboru, na Filozof- skem inštitutu ZRC SAZU in na drugih visokošolskih in razisko- valnih institucijah. Med ostalimi področji, kjer se zaposlujejo diplomirani filozofi, sta opazni predvsem novinarstvo in publicistika. Pridobljena iz- obrazba omogoča tudi uspešno delo v založništvu, v knjižnicah, kulturnih ustanovah in zavodih. Izpostaviti velja tudi zaposlova- nje v državnih organih, zlasti na Ministrstvu za kulturo in na Mi- nistrstvu za znanost in visoko šol- stvo – tam, kjer se povprašuje po široki duhovni izobrazbi, sposob- nosti kvalitetnega argumentiranja ter pojmovnega uvida. Po končanem študiju si študenti pridobijo strokovni oz. znanstveni naslov diplomirana filozofinja (UN) oz. diplomirani filozof (UN). Diplomantke in diplomanti prvo- stopenjskih dvopredmetnih uni- verzitetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposo- bljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplo- manti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji. Po končanem študiju si študenti pridobijo strokovni oz. znanstveni naslov diplomirana filozofinja in … (UN) oz. diplomirani filo- zof in … (UN). NADALJEVANJE šTUDIJA Z VPISOM NA 2. STOPNJO Končan študijski program predvi- deva možnost neposrednega vpisa na naslednje študijske programe Oddelka za filozofijo: • Magistrski študijski program druge stopnje FILOZOFIJA Dvodisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje FILOZOFIJA KULTURE ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO KANDIDATI IZ TOČKE a) IZBRANI GLEDE NA: SPLOŠNI USPEH PRI SPLOŠNI MATURI 60% SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 20% USPEH IZ ENEGA OD PREDMETOV PRI MATURI: ZGODOVINA, SOCIOLOGIJA, FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA, LATINŠČINA, DRUGI TUJI JEZIK, NARAVOSLOVNI PREDMET (FIZIKA, KEMIJA, BIOLOGIJA) 20% KANDIDATI IZ TOČKE b) IZBRANI GLEDE NA: SPLOŠNI USPEH PRI POKLICNI MATURI 60% SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 20% USPEH PRI MATURITETNEM PREDMETU 20% KANDIDATI IZ TOČKE c) IZBRANI GLEDE NA: SPLOŠNI USPEH PRI ZAKLJUČNEM IZPITU 40% SPLOŠNI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 40% USPEH IZ FILOZOFIJE V 3. ALI 4. LETNIKU SREDNJE ŠOLE 20% VPISNI POGOJI V študijska programa se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Dvopredmetni pedagoški mag- študijski program druge stopnje FILOZOFIJA.

Author: vanphuc

Post on 05-Feb-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FI LOZ

  FILOZOFIJAUNIVERZITETNI TUDIJSKIPROGRAM PRVE STOPNJE in DVOPREDMETNI /DVODISCIPLINARNI UNIVERZITETNI TUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

  tudijska programa sta pripra-vljena po Bolonjski deklaraciji. Prvostopenjska programa trajata 3 leta (180 KT po ECTS).tudentke in tudenti v okviru predlaganega prvostopenjskega tudijskega programa pridobi-jo iroko in hkrati poglobljeno temeljno znanje o filozofski pro-blematiki in o njenih razlinih teoretskih ter metodolokih pri-stopih. S podrobnim razlenje-vanjem izbranih filozofskih pro-blemov in oblikovanjem njihovih reitev, z branjem, analizo in interpretacijo izvirnih filozofskih besedil in skrbno presojo njiho-vih kompleksnih argumentov ter

  kritino uporabo strokovne lite-rature razvijajo znanja, ki so po-trebna za samostojno znanstveno in strokovno delo.Cilj tudijskega programa je, da po uspenem zakljuku diplo-mantke in diplomante usposobi bodisi za znanstveno in strokovno delo na raziskovalnih in izobrae-valnih institucijah bodisi za sa-mostojno publicistino in preva-jalsko delo na podroju filozofije, humanistike in druboslovja ter za delo v knjinicah (ne kot knji-niarka ali knjiniar), uredni-tvih zalonikih in medijskih hi ter drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem,

  raziskovanjem in negovanjem svetovne in domae filozofske in humanistine dediine. Prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni tudijski program traja 3 leta (6 semestrov) in ob-sega skupaj z drugim dvodisci-plinarnim tudijskim programom 180 kreditnih tok. Vsako podro-je zavzema tono polovico, torej 50 % obremenitev in 90 kreditnih tok. Dva dvodisciplinarna tu-dijska programa skupaj tvorita en zakljuen tudij. Mone so povezave med vsemi dvodisciplinarnimi programi, ki so razpisani.Kot dvodisciplinarni program je tudij Filozofije posebej pri-meren pri poklicih, pri katerih je pomembna filozofska sporoil-nost in zmonost medkulturnega obevanja (prevajalci, sodelavci v tujih predstavnitvih, v turizmu, kulturnem managementu, v delu mednarodnih organizacijah, sve-tovalci v izobraevanju ...).

  LIk dIpLOmAntAZaposlitvene monosti diploman-tov tudijskih programov Filozo-fija so povezane z obnavljanjem kadrov na podroju raziskovanja in pouevanja filozofije. Na Od-delku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je olala veina diplomiranih filozofov, ki so se kasneje zaposlili na Od-delku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Pedagoki fakulteti V Mariboru, na Filozof-skem intitutu ZRC SAZU in na drugih visokoolskih in razisko-valnih institucijah. Med ostalimi podroji, kjer se zaposlujejo diplomirani filozofi, sta opazni predvsem novinarstvo in publicistika. Pridobljena iz-obrazba omogoa tudi uspeno delo v zalonitvu, v knjinicah, kulturnih ustanovah in zavodih. Izpostaviti velja tudi zaposlova-nje v dravnih organih, zlasti na Ministrstvu za kulturo in na Mi-nistrstvu za znanost in visoko ol-stvo tam, kjer se povprauje po iroki duhovni izobrazbi, sposob-nosti kvalitetnega argumentiranja ter pojmovnega uvida.

  Po konanem tudiju si tudenti pridobijo strokovni oz. znanstveni naslov diplomirana filozofinja (UN) oz. diplomirani filozof (UN).

  Diplomantke in diplomanti prvo-stopenjskih dvopredmetnih uni-verzitetnih tudijskih programov si pridobijo znanja in usposo-bljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na podroju obeh izbranih disciplin, so diplo-manti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi podroji.

  Po konanem tudiju si tudenti pridobijo strokovni oz. znanstveni naslov diplomirana filozofinja in (UN) oz. diplomirani filo-zof in (UN).

  nAdALJevAnJe tudIJA Z vpIsOm nA 2. stOpnJOKonan tudijski program predvi-deva monost neposrednega vpisa na naslednje tudijske programe Oddelka za filozofijo: Magistrski tudijski programdruge stopnje FILOZOFIJA Dvodisciplinarni magistrskitudijski program druge stopnje FILOZOFIJA KULTURE

  E BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO KANDIDATI IZ TOKE a) IZBRANI GLEDE NA:

  SPLONI USPEH PRI SPLONI MATURI 60%

  SPLONI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 20%

  USPEH IZ ENEGA OD PREDMETOV PRI MATURI: ZGODOVINA, SOCIOLOGIJA, FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA,

  LATININA, DRUGI TUJI JEZIK, NARAVOSLOVNI PREDMET (FIZIKA, KEMIJA, BIOLOGIJA) 20%

  KANDIDATI IZ TOKE b) IZBRANI GLEDE NA:

  SPLONI USPEH PRI POKLICNI MATURI 60%

  SPLONI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 20%

  USPEH PRI MATURITETNEM PREDMETU 20%

  KANDIDATI IZ TOKE c) IZBRANI GLEDE NA:

  SPLONI USPEH PRI ZAKLJUNEM IZPITU 40%

  SPLONI USPEH V 3. IN 4. LETNIKU 40%

  USPEH IZ FILOZOFIJE V 3. ALI 4. LETNIKU SREDNJE OLE 20%

  vpIsnI pOgOJIV tudijska programa se lahko vpie:a) kdor je opravil splono maturo,b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednjeolskemprogramu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat e opravil pri poklicni maturi,c) kdor je pred 1. 6. 1995 konal katerikoli tiriletni srednjeolski program.

  Dvopredmetni pedagoki mag-tudijski program druge stopnje FILOZOFIJA.

 • UNIVERZITETNI TUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE ENOPR. DVOPR.

  ANGLISTIKA

  ANTINI IN HUMANISTINI TUDIJI

  ARHEOLOGIJA

  BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA

  BOHEMISTIKA

  ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA

  FILOZOFIJA

  FRANCISTIKA

  FRANCISTIKA Z ROMANISTIKO

  GEOGRAFIJA

  GERMANISTIKA

  GRKI JEZIK, KNJIEVNOST IN KULTURA

  ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIEVNOST

  JAPONOLOGIJA

  JUNOSLOVANSKI TUDIJI

  KULTURE VZHODNE AZIJE

  LATINSKI JEZIK, KNJIEVNOST IN KULTURA

  MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE

  MUZIKOLOGIJA

  NEMCISTIKA

  PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA

  POLONISTIKA

  PRIMERJALNA KNJIEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

  PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE

  PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE

  UNIVERZITETNI TUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE ENOPR. DVOPR.

  PSIHOLOGIJA

  RUSISTIKA

  SINOLOGIJA

  SLOVAKISTIKA

  SLOVENISTIKA

  SOCIOLOGIJA

  SOCIOLOGIJA KULTURE

  SPLONO JEZIKOSLOVJE

  PANSKI JEZIK IN KNJIEVNOST

  UMETNOSTNA ZGODOVINA

  ZAHODNOSLOVANSKI TUDIJI

  ZGODOVINA

  OddeLek ZA FILOZOFIJOunIverZItetnI tudIJskI prOgrAm prve stOpnJeFILOZOFIJA In dvOdIscIpLInArnI unIverZItetnI tudIJskI prOgrAm prve stOpnJeFILOZOFIJA

  tAJnItvO OddeLkA:Renata Josipovi, prof. nem.urAdne ure:ponedeljek petek 11h-13hsreda 11h-15hSoba 429Telefon: 01 241 14 94

  reFerAt ZA dOdIpLOmskI tudIJurAdne ure:ponedeljek petek 11h-13hsreda 11h-15hTelefon: 01 241 10 38/39/40/41E-mail: [email protected]

  FILOZOFIJA

  F