Prática Mental

Download Prática Mental

Post on 29-Jun-2015

1.131 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. PPrrttiiccaa MMeennttaallAApprreennddiizzaaggeemm MMoottoorraaCCaassssiioo MM.. MMeeiirraa JJrr..</li></ul> <p> 2. PPrrttiiccaa mmeennttaallOO qquuee ?? IImmaaggiinnaaoo ddoo mmoovviimmeennttoo ((oouu ppaarrtteeddeellee)),, sseemm eexxeeccuuoo rreeaall EEnnssaaiioo ccooggnniittiivvoo iimmaaggiinnaattiivvoo ddaattaarreeffaa--aallvvoo,, sseemm eexxeeccuuoo ffssiiccaa rreeaalloobbsseerrvvvveell RReeccaappiittuullaaoo ccooggnniittiivvaa ddee uummaahhaabbiilliiddaaddee ffssiiccaa nnaa aauussnncciiaa ddeemmoovviimmeennttooss ffssiiccooss eexxppllcciittooss MMaaggiillll ((22000000));; SScchhmmiiddtt&amp;&amp; LLeeee ((22001111)) 3. OO qquuee aa pprrttiiccaa mmeennttaallffaazz ccooggnniittiivvaammeennttee?? AAuuxxiilliiaa aa ffoorrmmaaoo ddaa iimmaaggeemm ddoo mmoovviimmeennttoo FFooccaa aa aatteennoo ppaarraa aassppeeccttooss rreelleevvaanntteess ddaahhaabbiilliiddaaddee FFoorrttaalleeccee oo mmeeccaanniissmmoo ddee pprroocceessssaammeennttoo ddeeiinnffoorrmmaaoo AAjjuuddaa aa eennssaaiiaarr ppoossssvveeiiss aaeess ee eessttrraattggiiaassCCoorrbbiinn ((11997722));; FFeellttzz &amp;&amp; LLaannddeerrss,, ((11998833));; RRyyaann &amp;&amp; SSiimmoonnss ((11998833));; SSuuiinnnn ((11999933)) 4. OO qquuee aa pprrttiiccaammeennttaall ffaazznneeuurroommuussccuullaarrmmeennttee?? PPrroovvooccaa aattiivviiddaaddee eelleettrroommiiooggrrffiiccaa SSuuggeerree aattiivvaaoo ddee ttrraajjeettooss nneeuurroommoottoorreess SSuuggeerree rreeffoorroo ddee ppaaddrreess ddee ccoooorrddeennaaooDDeecceettyy &amp;&amp; JJeeaannnneerroodd ((11999966));; JJeeaannnneerroodd ((11999955));; JJeeaannnneerroodd &amp;&amp; FFrraakk ((11999999)) 5. OO qquuee aa pprrttiiccaa mmeennttaall ffaazzccoorrttiiccaallmmeennttee?? PPrrttiiccaa mmeennttaall aattiivvaarreeaass cceerreebbrraaiiss((ccrrtteexx pprr--mmoottoorr)) PPrrttiiccaa ffssiiccaa aattiivvaaccrrtteexxssoommaattoosssseennssoorriiaallBBaarrooggaa ((11998833));; DDeecceettyy eett aall.. ((11999944)) 6. OOnnddee aapplliiccaarr aa pprrttiiccaa mmeennttaall?? AApprreennddiizzaaggeemm mmoottoorraa DDeesseemmppeennhhoo mmoottoorr RReeaabbiilliittaaoo mmoottoorraa 7. PPaarraa qquuee sseerrvvee aa pprrttiiccaa mmeennttaall AAqquuiissiioo ee rreeffiinnaammeennttoo ddee hhaabbiilliiddaaddeess mmoottoorraass AAuuxxlliioo nnoo ddeesseemmppeennhhoo PPrreeppaarraaoo ddaa aaoo AArrmmaazzeennaammeennttoo ddee uummaa aaoo bbeemm--ssuucceeddiiddaa 8. EEvviiddnncciiaass ddeeeessttuuddooss PPrrttiiccaa mmeennttaall mmeellhhoorr qquuee nneennhhuummaa pprrttiiccaa PPrrttiiccaa ffssiiccaa mmeellhhoorr qquuee pprrttiiccaa mmeennttaall PPrrttiiccaa mmeennttaall aassssoocciiaaddaa pprrttiiccaa ffssiiccaa mmeellhhoorrqquuee pprrttiiccaa ffssiiccaa oouu mmeennttaall sseeppaarraaddaassAllami et al. (2008); Bohan et al. (1999); Cahn (2008); Castellano (2000); Castro &amp; Santos (2007);Creelman (2003); Driskell et al. (1994); Gomes et al. (2012a); Gomes et al. (2012b); Grouios(1992); Grouios et al. (2007); Hird et al. (1991); Overdorf et al. (2004); Raisbeck et al. (2012) 9. PPrrttiiccaa FFssiiccaa aanntteess ddee PPrrttiiccaaMMeennttaall ppoorrqquuee PPeerrmmiittee eessttaabbeelleecceerr rreellaaeess ddeeddeetteeccoo ee ccoorrrreeoo ddee eerrrroossccoomm ffeeeeddbbaacckk iinnttrrnnsseeccoo NNoo eexxiiggee ccoonnttrroollee ccoonnsscciieennttee ddaaaaoo PPrrooppoorrcciioonnaa mmeellhhoorr iinntteeggrraaooppeerrcceeppoo--aaoo..Decety &amp; Jeannerod (1996);Gentili et al. (2010); Willingham(1998); Rawlings et al. (1972);Turvey (2007) 10. TTiippooss ddee mmeennttaalliizzaaoo IInntteerrnnaa EExxtteerrnnaa 11. MMeennttaalliizzaaoo IInntteerrnnaa ((MMII))EEmm PPrriimmeeiirraa PPeessssooaa AA ppeessssooaa iimmaaggiinnaa eessttaarr ddeennttrroo ddoo sseeuu pprrpprriiooccoorrppoo ee vviivveenncciiaa aass sseennssaaeess ddoo mmoovviimmeennttoo AAssssiissttiirr aa vvoocc mmeessmmoo rreeaalliizzaannddoo oo mmoovviimmeennttooccoomm uummaa ccmmeerraa nnaa ccaabbeeaa VViissoo eexxaattaa ddoo qquuee vvoocc vveerriiaa dduurraannttee aaeexxeeccuuoo ffssiiccaa ddoo mmoovviimmeennttoo 12. MMeennttaalliizzaaoo EExxtteerrnnaa ((MMEE))EEmm tteerrcceeiirraa ppeessssooaa AA ppeessssooaa vviissuuaalliizzaa--ssee ddee ffoorraa,, ddoo ppoonnttoo ddee vviissttaa ddeeuumm oobbsseerrvvaaddoorr eexxtteerrnnoo OObbsseerrvvaaoo mmeennttaall ddaa ffoorrmmaa ddoo mmoovviimmeennttoo AAssssiissttiirr aa vvoocc mmeessmmoo eexxeeccuuttaannddoo oo mmoovviimmeennttooeemm uummaa ffiillmmaaggeemm 13. MMeennttaalliizzaaoo IInntteerrnnaa XX EExxtteerrnnaa MMII&gt;&gt;MMEE:: EEMMGG ddoo bbcceeppss &gt;&gt; ccoomm MMII nnoo lleevvaannttaammeennttooddee ppeessoo;; ddeesseemmppeennhhoo mmeellhhoorr nnaass ccoommppeettiieess ddeeggiinnaassttaass aarrttssttiiccaass qquuee ttrreeiinnaarraamm ccoomm MMII MMEE&gt;&gt;MMII:: RReetteennoo ee ttrraannssffeerrnncciiaa ddee uumm ggoollppee ddeekkaarraatt,, ddee uummaa sseeqquunncciiaa ddee ssoolloo ddee ggiinnssttiiccaa aarrttssttiiccaaee ddaa eessccaallaaddaa ffooii ssuuppeerriioorr ccoomm MMEEHHaallee ((11998822));; MMaahhoonneeyy &amp;&amp; AAvveenneerr ((11997777));; HHaarrddyy &amp;&amp; CCaallllooww ((11999999)) 14. MMeennttaalliizzaaoo IInntteerrnnaa XX EExxtteerrnnaa AArrqquueeiirrooss rreellaattaarraamm oouussoo mmaaiiss aacceennttuuaaddoo ddeeMMII ((LLaannddeerrss eett aall..,, 11998844)) EExxttrroovveerrttiiddaass ppaarreecceemmaapprreennddeerr mmeellhhoorr aaeessttrreellaa ccoomm MMEE ((MMoouurraa eettaall..,, nnoo pprreelloo)) 15. CCoommoo uussaarr aa pprrttiiccaa mmeennttaall LLooccaall aaddeeqquuaaddoo,, ssiilleenncciioossoo ee rreellaaxxaannttee FFeecchhaarr ooss oollhhooss FFooccaarr ccllaarraammeennttee nnaa hhaabbiilliiddaaddee qquuee eessttsseennddoo aapprreennddiiddaa IImmaaggiinnaarr oo eevveennttoo ddaa ffoorrmmaa mmaaiiss rreeaalliissttaappoossssvveell IImmaaggiinnaarr oo mmoovviimmeennttoo aaccoonntteecceennddoo nnootteemmppoo ee sseeqquunncciiaa rreeaaiiss IImmaaggiinnaarr--ssee tteennddoo ssuucceessssoo nnaa aaoo UUttiilliizzaarr oo ppeerrooddoo ddee ddeessccaannssoo ppaarraa aapprrttiiccaa mmeennttaall TTeerr eexxppeerriinncciiaa ffssiiccaa aanntteerriioorr pprrttiiccaammeennttaall </p>