pp362013 penambahbaikan jadual gaji minimum - maksimum gred 1 hingga gred 54 di bawah sistem saraan...

Upload: harold-mark

Post on 19-Oct-2015

194 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pekeliling perkhidmatan bil 23 tahun 2013

TRANSCRIPT

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  KERAJAAN MALAYSIA

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013

  PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM

  GRED 1 HINGGA GRED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

  MALAYSIA

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  i

  KANDUNGAN

  Bil. Perkara Muka Surat

  1. KANDUNGAN i2. SENARAI LAMPIRAN ii3. TUJUAN 14. LATAR BELAKANG 15. PELAKSANAAN 2

  Penambahbaikan Struktur JGMM 2

  Pegawai Yang Layak 4

  Pegawai Yang Tidak Layak 4

  Kaedah Pemindahan Gaji 5

  Pergerakan Gaji Tahunan 6

  Tarikh Pergerakan Gaji 6

  Elaun Dan Kemudahan 6

  6. TARIKH KUAT KUASA 6

  7. PEMAKAIAN 7

  8. PEMBATALAN 7

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  ii

  SENARAI LAMPIRAN

  Bil. Perkara Muka Surat

  1. Indeks Jadual Gaji Minimum - Maksimum Perkhidmatan

  Awam Malaysia

  8

  2. Jadual Gaji Minimum - Maksimum Skim Perkhidmatan

  Berkuat Kuasa

  10

  3. Indeks Jadual Gaji Minimum - Maksimum Perkhidmatan

  Awam Malaysia (Khas Untuk Penyandang)

  63

  4. Jadual Gaji Minimum - Maksimum (Khas Untuk

  Penyandang)

  64

  5. Borang Senarai Pegawai Yang Kekal Berada Di Gaji

  Khas Untuk Penyandang77

  6. Contoh Kaedah Pemindahan Gaji 78

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  JPA(B

  G

  TUJU

  1.

  menge

  Gred 1

  LATA

  2.

  kepad

  organi

  jaring

  menda

  kerjay

  baik.

  E)223/5/

  PEKEL

  PENAM

  ED 1 HI

  N

  Pekeliling

  ai penam

  hingga G

  R BELA

  Seiring d

  menday

  asi, mera

  n kerja

  ati skim

  pegawai

  -3

  LING P

  AHBAI

  GGA G

  perkhid

  ahbaikan

  ed 54 di b

  ANG

  ngan tran

  kan kom

  yatkan P

  erta me

  skim per

  beserta st

  KERAJ

  RKHID

  AN JAD

  ED 54 DI

  atan ini

  struktur J

  awah Sist

  sformasi

  petensi d

  rkhidmat

  ujudkan

  hidmatan

  ruktur JG

  AAN MA

  ATAN B

  AL GAJ

  BAWAH

  bertujuan

  dual Gaji

  m Saraan

  erkhidma

  an produ

  n Awam

  nilai ber

  yang be

  M di b

  AYSIA

  ILANGA

  I MINIM

  SISTEM

  melaksa

  Minimum

  Malaysia

  tan Awa

  tiviti pe

  alam ket

  ama dan

  kuat kua

  wah SSM

  No. Si

  36 TA

  M - MA

  SARAA

  akan ke

  - Maksim

  SSM).

  yang me

  jawat a

  rangkuma

  integriti,

  a dan la

  wajar di

  i :

  UN 2013

  KSIMU

  MALAY

  utusan

  um (JGM

  mberi pe

  am, mer

  n memper

  maka

  dasan ke

  aji dan d

  SIA

  erajaan

  ) bagi

  ekanan

  kayasa

  luaskan

  erajaan

  majuan

  tambah

  1

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  3. Kajian dan penambahbaikan ini secara keseluruhannya adalah bagi

  memastikan:

  3.1 perolehan modal insan yang menepati keperluan negara dan

  perkhidmatan melalui syarat-syarat kelayakan yang diiktiraf dalam

  melaksanakan skop fungsi tugas jawatan yang ditetapkan.

  3.2 pembentukan kepegawaian yang berkualiti dari segi kemahiran,

  pengetahuan dan sikap melalui landasan kerjaya yang terancang.

  3.3 penggajian yang berlandaskan prinsip kadar upah mengikut kerja dan

  kelayakan yang diperlukan, serta prinsip relativiti dan pariti dalam

  menarik dan mengekalkan bakat-bakat terbaik.

  4. Justeru, di atas keperluan-keperluan yang dijelaskan di perenggan 3, maka

  Kerajaan bersetuju struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 54 di bawah SSM

  ditambah baik.

  PELAKSANAAN

  Penambahbaikan Struktur JGMM

  5. Struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 40 dalam Kumpulan Pelaksana serta

  Gred 41 hingga Gred 54 dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional ditambah baik

  berdasarkan prinsip berikut:

  5.1 penambahbaikan struktur gaji mengikut prinsip kadar upah mengikut

  kerja dan kelayakan masuk yang diperlukan, serta prinsip relativiti dan

  pariti.

  2

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  5.2 gaji maksimum tertentu dalam JGMM diperkemas bagi menampung

  prinsip penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat. Seterusnya, gaji

  maksimum ditambah sebanyak dua (2) Kenaikan Gaji Tahunan (KGT)

  bagi membolehkan pegawai menikmati Pergerakan Gaji Tahunan

  (PGT).

  5.3 amaun gaji minimum dan maksimum dalam JGMM dibundarkan.

  6. Penambahbaikan JGMM ini juga melibatkan:

  6.1 penyeragaman kod gaji A bagi skim perkhidmatan Pemandu Lokomotif

  menggantikan kod gaji AA.

  6.2 penyeragaman kod gaji DG bagi skim perkhidmatan Pegawai

  Perkhidmatan Pendidikan (Bersepadu) menggantikan kod gaji DGA.

  6.3 pewujudan kod gaji DUF bagi skim perkhidmatan Pensyarah Farmasi.

  6.4 pewujudan kod gaji H bagi Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiranmenggantikan kod gaji R bagi Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/ Separuh

  Mahir/ Tidak Mahir.

  7. JGMM bagi pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan yang berkuat

  kuasa adalah seperti di Lampiran A.

  8. Dalam keadaan menampung pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan

  tertentu yang telah dijumudkan, JGMM adalah seperti di Lampiran B.

  9. JGMM yang tidak terdapat dalam Lampiran A dan Lampiran B, Ketua Jabatan

  hendaklah memohon JGMMdaripada Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam

  (JPA) dengan mengemukakan salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemas

  kini dan disahkan bagi pegawai terlibat.

  3

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Pegawai Yang Layak

  10. Penambahbaikan struktur JGMM ini melibatkan pegawai di bawah SSM

  bertaraf tetap, sementara dan kontrak (Contract of Service) yang sedang berkhidmat di

  bawah SSM pada atau selepas 1 November 2013 termasuk pegawai yang ditukar

  sementara atau dipinjam ke agensi Kerajaan, pertubuhan antarabangsa atau sektor

  swasta serta pegawai yang cuti bergaji penuh, cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji.

  11. Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 November 2013 juga

  terlibat dalam penambahbaikan JGMM ini. Ketua Jabatan terakhir di mana pegawai

  ditempatkan adalah bertanggungjawab terhadap pemindahan gaji bagi pegawai

  tersebut.

  Pegawai Yang Tidak Layak

  12. Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak melibatkan:

  12.1 pegawai di bawah saraan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet (JKK)

  1976 atau Sistem Saraan Baru (SSB) yang masih berkhidmat.

  12.2 pegawai yang berada dalam sistem saraan agensi diasingkan saraannya.

  12.3 pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dengan hukuman buang

  kerja yang berkuat kuasa pada atau sebelum 1 November 2013.

  12.4 pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 November 2013.

  12.5 pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 November 2013.

  4

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Kaedah Pemindahan Gaji

  13. Bagi maksud pemindahan gaji, amaun gaji pegawai pada 31 Oktober 2013

  hendaklah dipindahkan kepada amaun gaji yang sama dalam JGMM baru pada

  1 November 2013. Kaedah pemindahan gaji yang sama adalah juga terpakai bagi

  pegawai yang berada dalam keadaan seperti berikut:

  13.1 pegawai yang dipinjam atau ditukar sementara ke agensi Kerajaan,

  amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh

  Ketua Jabatan asal. Manakala, gaji jawatan peminjaman atau jawatan

  pertukaran sementara hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua

  Jabatan di agensi peminjam.

  13.2 pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan antarabangsa atau sektor

  swasta, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM

  baru oleh Ketua Jabatan asal.

  13.3 pegawai yang cuti bergaji penuh, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah

  dipindahkan ke JGMM baru.

  13.4 pegawai yang cuti separuh gaji, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah

  dipindahkan ke JGMM baru serta dibayar separuh daripada gaji baru.

  13.5 pegawai yang cuti tanpa gaji, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah

  dipindahkan ke JGMM baru. Pegawai akan dibayar gaji baru apabila

  kembali bertugas.

  14. Bagi pegawai yang diluluskan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) oleh

  Bahagian Saraan, JPA dan amaun gajinya berada dalam lingkungan JGMM yang baru

  maka pegawai tidak lagi diperuntukkan gaji KUP.

  5

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  15. Bagi pegawai yang diluluskan gaji KUP oleh Bahagian Saraan, JPA dan amaun

  gajinya tidak dapat ditampung oleh gaji maksimum dalam JGMM baru, maka pegawai

  masih kekal diperuntukkan gaji KUP. Bagi maksud ini, Ketua Jabatan hendaklah

  mengemukakan senarai pegawai yang kekal berada di gaji KUP mulai 1 November

  2013 menggunakan borang di Lampiran C kepada Bahagian Saraan, JPA untuk

  pengesahan dan rekod.

  16. Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di Lampiran D.

  Pergerakan Gaji Tahunan

  17. Bagi maksud PGT mulai tahun 2014 dan seterusnya, pegawai adalah layak

  dipertimbangkan PGT terhad kepada gaji maksimum dalam JGMM, tertakluk kepada

  syarat dan peraturan yang berkuat kuasa.

  Tarikh Pergerakan Gaji

  18. Penambahbaikan JGMM ini tidak mengubah Tarikh Pergerakan Gaji (TPG)

  pegawai.

  Elaun Dan Kemudahan

  19. Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak mengubah kadar elaun dan

  kemudahan yang berkuat kuasa.

  TARIKH KUAT KUASA

  20. Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 November2013.

  6

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  LAMPIRAN A

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A

  INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM

  PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  BIL. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED LAMPIRAN MUKASURAT

  13 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN A41 50

  A42 51

  NP A43 52

  NT A44 53

  14 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN A45 54

  A46 55

  15 SOSIAL A47 56

  A48 57

  16 PERUBATAN DAN KESIHATAN A49 58

  A50 59UD A51 60

  17 KEWANGAN A52 61

  A53 62

  U

  W

  N

  Q

  S

  9

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A2

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305AA38000 A38 3,607.00 7,162.00 195.00

  SSM305AA36000 A36 3,113.00 6,757.00 180.00

  SSM305AA29000 A29 1,685.00 5,127.00 145.00

  SSM305AA26000 A26 2,507.00 4,792.00 125.00

  SSM305AA22000 A22 1,962.00 4,289.00 115.00

  SSM305AA18000 A18 938.00 3,406.00 95.00

  SSM305AA17000 A17 938.00 3,406.00 95.00

  SSM305AA13000 A13 906.00 3,041.00 90.00

  (RM SEBULAN)

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  11

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A3

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305BA54000 B54 5,884.00 11,902.00 320.00

  SSM305BA53000 B53 5,884.00 11,902.00 320.00

  SSM305BA52000 B52 5,579.00 11,212.00 290.00

  SSM305BA51000 B51 5,579.00 11,212.00 290.00

  SSM305BA48000 B48 4,959.00 10,612.00 270.00

  SSM305BA47000 B47 4,959.00 10,612.00 270.00

  SSM305BA44000 B44 3,412.00 9,456.00 250.00

  SSM305BA43000 B43 3,412.00 9,456.00 250.00

  SSM305BA42000 B42 1,926.00 8,687.00 225.00

  SSM305BA41000 B41 1,926.00 8,687.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  12

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A4

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305BA38000 B38 3,430.00 6,868.00 180.00

  SSM305BA37000 B37 3,430.00 6,868.00 180.00

  SSM305BA32000 B32 2,734.00 5,643.00 155.00

  SSM305BA31000 B31 2,734.00 5,643.00 155.00

  SSM305BA28000 B28 1,368.00 5,099.00 145.00

  SSM305BA27000 B27 1,368.00 5,099.00 145.00

  SSM305BA26000 B26 2,503.00 4,789.00 125.00

  SSM305BA25000 B25 2,503.00 4,789.00 125.00

  SSM305BA22000 B22 1,960.00 4,287.00 115.00

  SSM305BA21000 B21 1,960.00 4,287.00 115.00

  SSM305BA17000 B17 936.00 3,404.00 95.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  13

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A6

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305CA38000 C38 3,438.00 6,899.00 180.00

  SSM305CA32000 C32 2,749.00 5,682.00 155.00

  SSM305CA27000 C27 1,374.00 5,116.00 145.00

  SSM305CA26000 C26 2,488.00 4,756.00 125.00

  SSM305CA22000 C22 2,170.00 4,238.00 115.00

  SSM305CA17000 C17 933.00 3,380.00 95.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  15

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A7

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305DG54000 DG54 5,840.00 11,864.00 320.00

  SSM305DG52000 DG52 5,538.00 11,194.00 290.00

  SSM305DG48000 DG48 4,922.00 10,560.00 270.00

  SSM305DG44000 DG44 3,371.00 9,414.00 250.00

  SSM305DG41000 DG41 1,917.00 8,652.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  16

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A9

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305DH54000 DH54 5,840.00 11,864.00 320.00

  SSM305DH53000 DH53 5,840.00 11,864.00 320.00

  SSM305DH52000 DH52 5,538.00 11,194.00 290.00

  SSM305DH51000 DH51 5,538.00 11,194.00 290.00

  SSM305DH48000 DH48 4,922.00 10,560.00 270.00

  SSM305DH47000 DH47 4,922.00 10,560.00 270.00

  SSM305DH44000 DH44 3,371.00 9,414.00 250.00

  SSM305DH43000 DH43 3,371.00 9,414.00 250.00

  SSM305DH42000 DH42 1,917.00 8,652.00 225.00

  SSM305DH41000 DH41 1,917.00 8,652.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  18

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A10

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305DH34000 DH34 3,397.00 5,797.00 165.00

  SSM305DH33000 DH33 3,397.00 5,797.00 165.00

  SSM305DH32000 DH32 2,731.00 5,457.00 155.00

  SSM305DH31000 DH31 2,731.00 5,457.00 155.00

  SSM305DH29000 DH29 1,589.00 5,137.00 145.00

  (RM SEBULAN)

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  19

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A11

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305DM54000 DM54 5,922.00 11,955.00 320.00

  SSM305DM53000 DM53 5,922.00 11,955.00 320.00

  SSM305DM52000 DM52 5,637.00 11,285.00 290.00

  SSM305DM51000 DM51 5,637.00 11,285.00 290.00

  SSM305DM46000 DM46 2,878.00 10,075.00 255.00

  SSM305DM45000 DM45 2,878.00 10,075.00 255.00

  SSM305DM41000 DM41 2,121.00 8,652.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  20

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A13

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305DS54000 DS54 5,922.00 11,955.00 320.00

  SSM305DS53000 DS53 5,922.00 11,955.00 320.00

  SSM305DS52000 DS52 5,637.00 11,285.00 290.00

  SSM305DS51000 DS51 5,637.00 11,285.00 290.00

  SSM305DS45000 DS45 2,878.00 10,075.00 255.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  22

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A15

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305DUF54000 DUF54 5,922.00 11,955.00 320.00

  SSM305DUF53000 DUF53 5,922.00 11,955.00 320.00

  SSM305DUF52000 DUF52 5,637.00 11,285.00 290.00

  SSM305DUF51000 DUF51 5,637.00 11,285.00 290.00

  SSM305DUF45000 DUF45 2,878.00 10,075.00 255.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  24

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A16

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM306DUG54000 DUG54 5,942.00 12,002.00 320.00

  SSM306DUG53000 DUG53 5,942.00 12,002.00 320.00

  SSM306DUG51000 DUG51 5,642.00 11,329.00 290.00

  SSM306DUG51P000 DUG51P 3,888.00 10,739.00 280.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  25

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A17

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305EA54000 E54 5,837.00 11,861.00 320.00

  SSM305EA52000 E52 5,535.00 11,191.00 290.00

  SSM305EA48000 E48 4,919.00 10,557.00 270.00

  SSM305EA44000 E44 3,368.00 9,411.00 250.00

  SSM305EA41000 E41 1,914.00 8,649.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  26

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A18

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305EA38000 E38 3,392.00 6,786.00 180.00

  SSM305EA32000 E32 2,727.00 5,636.00 155.00

  SSM305EA27000 E27 1,362.00 5,092.00 145.00

  SSM305EA26000 E26 2,485.00 4,753.00 125.00

  SSM305EA22000 E22 2,167.00 4,234.00 115.00

  SSM305EA17000 E17 929.00 3,377.00 95.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  27

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A19

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305FA54000 F54 5,934.00 11,968.00 320.00

  SSM305FA52000 F52 5,626.00 11,281.00 290.00

  SSM305FA48000 F48 5,000.00 10,681.00 270.00

  SSM305FA44000 F44 3,414.00 9,504.00 250.00

  SSM305FA41000 F41 2,146.00 8,718.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  28

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A20

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305FA38000 F38 3,430.00 7,068.00 195.00

  SSM305FA32000 F32 3,067.00 5,612.00 155.00

  SSM305FA29000 F29 1,746.00 5,104.00 145.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  29

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A21

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305FT26000 FT26 2,505.00 4,790.00 125.00

  SSM305FT22000 FT22 2,184.00 4,265.00 115.00

  SSM305FT17000 FT17 953.00 3,490.00 95.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  30

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A22

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305GA54000 G54 5,838.00 11,864.00 320.00

  SSM305GA52000 G52 5,538.00 11,194.00 290.00

  SSM305GA48000 G48 4,920.00 10,559.00 270.00

  SSM305GA44000 G44 3,371.00 9,414.00 250.00

  SSM305GA41000 G41 1,915.00 8,651.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  31

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A23

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM306GA36000 G36 3,396.00 6,789.00 180.00

  SSM306GA32000 G32 2,729.00 5,638.00 155.00

  SSM306GA28000 G28 1,363.00 5,094.00 145.00

  SSM306GA27000 G27 1,363.00 5,094.00 145.00

  SSM306GA26000 G26 2,488.00 4,756.00 125.00

  SSM306GA22000 G22 2,170.00 4,238.00 115.00

  SSM306GA18000 G18 933.00 3,380.00 95.00

  SSM306GA17000 G17 933.00 3,380.00 95.00

  SSM305GA14000 G14 1,570.00 3,035.00 90.00

  SSM305GA11000 G11 832.00 2,657.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  32

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A24

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305HA26000 H26 2,505.00 4,790.00 125.00

  SSM305HA22000 H22 2,184.00 4,265.00 115.00

  SSM305HA17000 H17 953.00 3,490.00 95.00

  SSM305HA16000 H16 1,598.00 3,236.00 95.00

  SSM305HA14000 H14 1,576.00 3,041.00 90.00

  SSM305HA12000 H12 837.00 2,619.00 80.00

  SSM305HA11000 H11 837.00 2,619.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEMAHIRAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  33

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A25

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305JA54000 J54 5,939.00 11,972.00 320.00

  SSM305JA52000 J52 5,639.00 11,286.00 290.00

  SSM305JA51000 J51 5,639.00 11,286.00 290.00

  SSM305JA48000 J48 5,005.00 10,686.00 270.00

  SSM305JA47000 J47 5,005.00 10,686.00 270.00

  SSM305JA44000 J44 3,420.00 9,557.00 250.00

  SSM305JA43000 J43 3,420.00 9,557.00 250.00

  SSM305JA42000 J42 2,360.00 8,743.00 225.00

  SSM305JA41000 J41 2,360.00 8,743.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  34

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A26

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305JA38000 J38 3,483.00 7,144.00 195.00

  SSM305JA37000 J37 3,483.00 7,144.00 195.00

  SSM305JA36000 J36 3,090.00 6,718.00 180.00

  SSM305JA35000 J35 3,090.00 6,718.00 180.00

  SSM305JA30000 J30 1,751.00 5,121.00 145.00

  SSM305JA29000 J29 1,751.00 5,121.00 145.00

  SSM305JA26000 J26 2,505.00 4,790.00 125.00

  SSM305JA22000 J22 2,184.00 4,265.00 115.00

  SSM305JA21000 J21 2,184.00 4,265.00 115.00

  SSM305JA17000 J17 953.00 3,490.00 95.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  35

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A27

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM306JAA38000 JA38 3,483.00 7,144.00 195.00

  SSM306JAA36000 JA36 3,090.00 6,718.00 180.00

  SSM306JAA30000 JA30 1,418.00 5,121.00 145.00

  SSM306JAA29000 JA29 1,418.00 5,121.00 145.00

  SSM306JAA26000 JA26 2,505.00 4,790.00 125.00

  SSM306JAA22000 JA22 2,184.00 4,265.00 115.00

  SSM306JAA17000 JA17 953.00 3,490.00 95.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  36

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A28

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305KB54000 KB54 5,882.00 11,900.00 320.00

  SSM305KB52000 KB52 5,577.00 11,210.00 290.00

  SSM305KB48000 KB48 4,958.00 10,610.00 270.00

  SSM305KB44000 KB44 3,412.00 9,478.00 250.00

  SSM305KB41000 KB41 1,925.00 8,704.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  37

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A30

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSMPANGKAT

  GRED

  GAJI

  GAJI

  MINIMUM

  GAJI

  MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305KJ18000 Mejar KJ18 3,028.00 5,640.00 250.00

  SSM305KJ16000 Kapten KJ16 2,214.00 4,899.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  39

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A31

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSMPANGKAT

  GRED

  GAJI

  GAJI

  MINIMUM

  GAJI

  MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305KJ14000 Leftenan KJ14 1,657.00 3,758.00 160.00

  SSM305KJ12000 Leftenan Muda KJ12 1,435.00 3,438.00 145.00

  SSM305KJ10000 Sarjan Mejar KJ10 1,729.00 3,108.00 105.00

  SSM305KJ08000 Staf Sarjan KJ8 1,629.00 2,893.00 100.00

  SSM305KJ06000 Sarjan KJ6 1,579.00 2,688.00 95.00

  SSM305KJ04000 Koperal KJ4 1,351.00 2,493.00 90.00

  SSM305KJ02000 Lans Koperal KJ2 1,201.00 2,308.00 85.00

  SSM305KJ01000 Prebet KJ1 802.00 2,128.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  40

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A32

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305KP54000 KP54 5,835.00 11,860.00 320.00

  SSM305KP52000 KP52 5,533.00 11,190.00 290.00

  SSM305KP48000 KP48 4,917.00 10,555.00 270.00

  SSM305KP44000 KP44 3,367.00 9,409.00 250.00

  SSM305KP42000 KP42 1,912.00 8,647.00 225.00

  SSM305KP41000 KP41 1,912.00 8,647.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  41

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A33

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305KP38000 KP38 3,392.00 6,899.00 180.00

  SSM305KP32000 KP32 2,727.00 5,651.00 155.00

  SSM305KP27000 KP27 1,362.00 5,116.00 145.00

  SSM305KP26000 KP26 2,483.00 4,790.00 125.00

  SSM305KP22000 KP22 2,165.00 4,289.00 115.00

  SSM305KP17000 KP17 936.00 3,424.00 95.00

  SSM305KP14000 KP14 1,576.00 3,041.00 90.00

  SSM305KP11000 KP11 837.00 2,619.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  42

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A34

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305KX54000 KX54 5,882.00 11,900.00 320.00

  SSM305KX52000 KX52 5,577.00 11,210.00 290.00

  SSM305KX48000 KX48 4,958.00 10,610.00 270.00

  SSM305KX44000 KX44 3,412.00 9,478.00 250.00

  SSM305KX41000 KX41 1,925.00 8,704.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  43

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A35

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305KX38000 KX38 3,438.00 6,899.00 180.00

  SSM305KX32000 KX32 2,773.00 5,651.00 155.00

  SSM305KX27000 KX27 1,374.00 5,116.00 145.00

  SSM305KX26000 KX26 2,503.00 4,790.00 125.00

  SSM305KX24000 KX24 2,266.00 4,534.00 120.00

  SSM305KX22000 KX22 2,184.00 4,289.00 115.00

  SSM305KX20000 KX20 1,139.00 3,652.00 100.00

  SSM305KX17000 KX17 936.00 3,424.00 95.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  44

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A36

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305LA54000 L54 5,887.00 11,905.00 320.00

  SSM305LA52000 L52 5,582.00 11,215.00 290.00

  SSM305LA48000 L48 4,963.00 10,615.00 270.00

  SSM305LA44000 L44 3,412.00 9,502.00 250.00

  SSM305LA41000 L41 2,249.00 8,707.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  45

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A38

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305LS54000 LS54 5,887.00 11,905.00 320.00

  SSM305LS52000 LS52 5,582.00 11,215.00 290.00

  SSM305LS48000 LS48 4,963.00 10,615.00 270.00

  SSM305LS44000 LS44 3,412.00 9,502.00 250.00

  SSM305LS41000 LS41 2,249.00 8,707.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  47

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A39

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305LS38000 LS38 3,394.00 6,787.00 180.00

  SSM305LS32000 LS32 3,062.00 5,607.00 155.00

  SSM305LS27000 LS27 1,363.00 5,094.00 145.00

  SSM305LS26000 LS26 2,486.00 4,755.00 125.00

  SSM305LS22000 LS22 2,168.00 4,236.00 115.00

  SSM305LS17000 LS17 931.00 3,379.00 95.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  48

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A40

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305MA54000 M54 5,937.00 11,971.00 320.00

  SSM305MA52000 M52 5,629.00 11,284.00 290.00

  SSM305MA48000 M48 5,003.00 10,684.00 270.00

  SSM305MA44000 M44 3,417.00 9,530.00 250.00

  SSM305MA41000 M41 2,253.00 8,731.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  49

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A41

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305NA54000 N54 5,832.00 11,858.00 320.00

  SSM305NA52000 N52 5,532.00 11,188.00 290.00

  SSM305NA48000 N48 4,915.00 10,554.00 270.00

  SSM305NA44000 N44 3,363.00 9,406.00 250.00

  SSM305NA41000 N41 1,911.00 8,646.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  50

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A42

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305NA36000 N36 3,392.00 6,786.00 180.00

  SSM305NA32000 N32 2,727.00 5,636.00 155.00

  SSM305NA28000 N28 1,362.00 5,092.00 145.00

  SSM305NA27000 N27 1,362.00 5,092.00 145.00

  SSM305NA26000 N26 2,483.00 4,751.00 125.00

  SSM305NA22000 N22 2,165.00 4,233.00 115.00

  SSM305NA20000 N20 1,131.00 3,580.00 100.00

  SSM305NA17000 N17 928.00 3,375.00 95.00

  SSM305NA14000 N14 1,572.00 3,037.00 90.00

  SSM305NA11000 N11 802.00 2,663.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  51

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A43

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305NP40000 NP40 4,817.00 8,072.00 225.00

  SSM305NP36000 NP36 3,392.00 6,786.00 180.00

  SSM305NP32000 NP32 2,727.00 5,636.00 155.00

  SSM305NP27000 NP27 1,362.00 5,092.00 145.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  52

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A44

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305NT36000 NT36 3,392.00 6,786.00 180.00

  SSM305NT32000 NT32 2,727.00 5,636.00 155.00

  SSM305NT28000 NT28 1,362.00 5,092.00 145.00

  SSM305NT27000 NT27 1,362.00 5,092.00 145.00

  SSM305NT26000 NT26 2,483.00 4,751.00 125.00

  SSM305NT22000 NT22 2,165.00 4,233.00 115.00

  SSM305NT17000 NT17 928.00 3,375.00 95.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  53

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A45

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305QA54000 Q54 5,934.00 11,968.00 320.00

  SSM305QA53000 Q53 5,934.00 11,968.00 320.00

  SSM305QA52000 Q52 5,626.00 11,281.00 290.00

  SSM305QA51000 Q51 5,626.00 11,281.00 290.00

  SSM305QA48000 Q48 5,000.00 10,681.00 270.00

  SSM305QA47000 Q47 5,000.00 10,681.00 270.00

  SSM305QA44000 Q44 3,414.00 9,504.00 250.00

  SSM305QA43000 Q43 3,414.00 9,504.00 250.00

  SSM305QA41000 Q41 2,146.00 8,718.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  54

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A46

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305QA36000 Q36 3,397.00 6,791.00 180.00

  SSM305QA32000 Q32 2,731.00 5,639.00 155.00

  SSM305QA27000 Q27 1,365.00 5,096.00 145.00

  SSM305QA26000 Q26 2,485.00 4,753.00 125.00

  SSM305QA22000 Q22 2,168.00 4,236.00 115.00

  SSM305QA17000 Q17 931.00 3,379.00 95.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  55

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A49

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305UA54000 U54 5,942.00 11,976.00 320.00

  SSM305UA52000 U52 5,642.00 11,289.00 290.00

  SSM305UA48000 U48 5,008.00 10,689.00 270.00

  SSM305UA44000 U44 3,423.00 9,560.00 250.00

  SSM305UA42000 U42 2,260.00 8,756.00 225.00

  SSM305UA41000 U41 2,260.00 8,756.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  58

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A50

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305UA40000 U40 5,023.00 8,306.00 225.00

  SSM305UA38000 U38 4,271.00 7,290.00 195.00

  SSM305UA36000 U36 3,455.00 6,885.00 180.00

  SSM305UA32000 U32 2,214.00 5,774.00 155.00

  SSM305UA29000 U29 1,312.00 5,173.00 145.00

  SSM305UA26000 U26 2,505.00 4,790.00 125.00

  SSM305UA24000 U24 2,266.00 4,510.00 120.00

  SSM305UA22000 U22 2,184.00 4,265.00 115.00

  SSM305UA19000 U19 936.00 3,629.00 100.00

  SSM305UA17000 U17 975.00 3,424.00 95.00

  SSM305UA16000 U16 1,596.00 3,234.00 95.00

  SSM305UA14000 U14 1,574.00 3,039.00 90.00

  SSM305UA11000 U11 836.00 2,681.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  59

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A51

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305UD54000 UD54 5,942.00 11,976.00 320.00

  SSM305UD53000 UD53 5,942.00 11,976.00 320.00

  SSM305UD52000 UD52 5,642.00 11,289.00 290.00

  SSM305UD51000 UD51 5,642.00 11,289.00 290.00

  SSM305UD48000 UD48 5,008.00 10,689.00 270.00

  SSM305UD47000 UD47 5,008.00 10,689.00 270.00

  SSM305UD44000 UD44 3,423.00 9,560.00 250.00

  SSM305UD43000 UD43 3,423.00 9,560.00 250.00

  SSM305UD41000 UD41 2,260.00 8,756.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  60

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A52

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305WA54000 W54 5,882.00 11,900.00 320.00

  SSM305WA52000 W52 5,577.00 11,210.00 290.00

  SSM305WA48000 W48 4,958.00 10,610.00 270.00

  SSM305WA44000 W44 3,412.00 9,456.00 250.00

  SSM305WA41000 W41 1,925.00 8,685.00 225.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  61

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran A53

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305WA36000 W36 3,397.00 6,791.00 180.00

  SSM305WA32000 W32 2,731.00 5,639.00 155.00

  SSM305WA27000 W27 1,367.00 5,098.00 145.00

  SSM305WA26000 W26 2,485.00 4,753.00 125.00

  SSM305WA22000 W22 2,167.00 4,234.00 115.00

  SSM305WA17000 W17 929.00 3,377.00 95.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  62

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  LAMPIRAN B

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran B

  BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED LAMPIRANMUKA

  SURAT

  1 PENGANGKUTAN A B1 64

  AA B2 65

  2 BAKAT DAN SENI B B3 66

  3 SAINS C B4 67

  4 EKONOMI E B5 68

  5 SISTEM MAKLUMAT F B6 69

  6 KEJURUTERAAN J B7 70

  7 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KP B8 71

  8 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN N B9 72

  NT B10 73

  9 MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR R B11 74

  10 SOSIAL S B12 75

  11 PERUBATAN DAN KESIHATAN U B13 76

  INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM

  PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  (KHAS UNTUK PENYANDANG)

  63

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran B3

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305BA18000 B18 936.00 3,404.00 95.00

  SSM305BA14000 B14 1,583.00 3,052.00 90.00

  SSM305BA13000 B13 1,583.00 3,052.00 90.00

  SSM305BA11000 B11 839.00 2,646.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  (KHAS UNTUK PENYANDANG)

  66

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran B5

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305EA18000 E18 929.00 3,377.00 95.00

  SSM305EA11000 E11 834.00 2,615.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  (KHAS UNTUK PENYANDANG)

  68

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran B6

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305FA22000 F22 2,172.00 4,239.00 115.00

  SSM305FA17000 F17 934.00 3,287.00 95.00

  SSM305FA14000 F14 1,576.00 3,041.00 90.00

  SSM305FA11000 F11 837.00 2,619.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  (KHAS UNTUK PENYANDANG)

  69

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran B7

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305JA14000 J14 1,576.00 3,041.00 90.00

  SSM305JA11000 J11 837.00 2,619.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  (KHAS UNTUK PENYANDANG)

  70

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran B10

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305NT31000 NT31 2,727.00 5,636.00 155.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  (KHAS UNTUK PENYANDANG)

  73

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran B11

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305RA24000 R24 1,977.00 4,416.00 120.00

  SSM305RA22000 R22 1,478.00 3,853.00 115.00

  SSM305RA17000 R17 1,319.00 3,238.00 95.00

  SSM305RA16000 R16 1,596.00 3,048.00 95.00

  SSM305RA14000 R14 1,445.00 2,778.00 90.00

  SSM305RA12000 R12 1,009.00 2,588.00 80.00

  SSM305RA11000 R11 1,009.00 2,588.00 80.00

  SSM305RA09000 R9 815.00 2,508.00 80.00

  SSM305RA08000 R8 1,221.00 2,408.00 80.00

  SSM305RA06000 R6 981.00 2,328.00 80.00

  SSM305RA04000 R4 793.00 2,168.00 80.00

  SSM305RA03000 R3 793.00 2,168.00 80.00

  SSM305RA01000 R1 732.00 1,958.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN MAHIR, SEPARUH MAHIR, TIDAK MAHIR

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  (KHAS UNTUK PENYANDANG)

  74

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran B12

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305SA14000 S14 1,570.00 3,035.00 90.00

  SSM305SA11000 S11 802.00 2,663.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  (KHAS UNTUK PENYANDANG)

  75

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran B13

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJIGAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR KENAIKAN

  GAJI TAHUNAN

  SSM305UA12000 U12 836.00 2,681.00 80.00

  SSM305UA03000 U3 802.00 2,301.00 80.00

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013

  (RM SEBULAN)

  (KHAS UNTUK PENYANDANG)

  76

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  LAMPIRAN C

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  LampiranC

  BorangSe

  naraiPegawaiYangKekalB

  eradaDiGajiKhasUntukPenyandang(KUP)

  PekelilingPerkhidma

  tanBilangan36Tahun2013

  Kementerian/Jabatan:

  Bil.

  NamaPegawai

  Gred

  Gaji

  No.

  RujukanSuratKelulusan

  GajiKUP

  daripadaJPA

  SebabD

  iberiGajiKUP

  AmaunGa

  jiPegawaiYang

  KekalBeradadiGajiKUP

  Mulai1November2013

  (RM)

  77

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  LAMPIRAN D

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi

  Lampiran D

  CONTOH 1: KAEDAH PEMINDAHAN GAJI

  BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N17

  Tarikh Kuat Kuasa : 1 November 2013

  Tarikh Pergerakan Gaji : 1 April

  Gaji Minimum - Maksimum : RM928.00 - RM3,375.00

  Kenaikan Gaji Tahunan : RM95

  Tarikh

  Gaji Sekarang

  Gred N17

  (RM)

  Gaji Baru

  Gred N17

  (RM)

  Catatan

  31.10.2013 2,994.68 -Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat

  kuasa JGMM baru.

  1.11.2013 2,994.68

  2,994.68

  [dipindahkan ke

  JGMM baru]

  Tarikh kuat kuasa JGMM baru.

  Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru

  pada amaun gaji yang sama.

  1.4.2014 -

  3,089.68

  [diberi 1 KGT di

  Gred N17 iaitu

  RM95]

  TPG Gred N17.

  Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan

  PPSM.

  Catatan:

  PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia

  TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

  KGT : Kenaikan Gaji Tahunan

  78

 • 5/28/2018 Pp362013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah ...

  http:///reader/full/pp362013-penambahbaikan-jadual-gaji-minimum-maksimum-gred-1-hi