podnikov© plnovanie

Download Podnikov© plnovanie

Post on 30-Dec-2015

77 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podnikové plánovanie. Doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Spôsob hodnotenia a u končenia štúdia predmetu. Skúška Aktívna účasť a diskusia na všetkých hodinách priamej výuky (30 % z celkového hodnotenia disciplíny). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Diapositiva 1

Podnikov plnovanieDoc. Ing. Peter Gallo, CSc.1Spsob hodnotenia a ukonenia tdia predmetuSkkaAktvna as a diskusia na vetkch hodinch priamej vuky (30 % z celkovho hodnotenia disciplny).Skka - vetky splnen podmienky zskania zpotu a spen absolvovanie zverenho preskania (test/otzky/stna odpove) (70 % z celkovho hodnotenia)

Cie predmetuCieom predmetu je zoznmi posluchov s podstatou a s procesmi svisiacimi s podnikovm plnovanm.

Plnovanie ako manarsky nstroj pre riadenie.Metodika tvorby plnov.Tvorba plnov poda funknch oblast podnikatesk pln, marketingov pln, strategick pln, finann pln, rozpoty, projekty... Efektvnos plnovania a kontrola kvality plnov.

Obsah1. Vymedzenie zkl. pojmov a funkci plnovania v systme riadenia2. Podnikov plnovanie a systmov myslenie3. Obsah plnovania - druhy plnov4. Plnovac proces - kroky plnovacieho procesu5. Plnovac proces a ukazovatele pre jednotliv oblasti6. Ekonomick efektvnos a plnovanie7. Metdy aplikovan pri plnovan - prehad a aplikan monosti8. Riadenie rastu9. Plnovanie a hodnotenie rozvojovch projektov10. Dlhodob plnovanie poda funknch oblast11. Hlavn priny spechu a nespechu podnikov12. Metdy zdokonaovania pri plnovan13. Rekapitulcia

Obsah1. Plnovanie v systme riadenia.2. Plny podniku a plnovac proces.3. Podnikatesk pln.4. Vrobn kapacita.5. Plnovanie vroby.6. Personlne plnovanie.7. Plnovanie investci.8. Finann plnovanie.9. Marketingov plnovanie.

10. Plnovanie odbytu.11. Plnovanie zsob.12. Strategick plnovanie.Literatraztaj-Etok. A., Malk, M. (2013). Podnikov plnovanie. Preov: Bookman 2013. ISBN 978-80-89568-87-1Gallo, P., Horvthov, J.: Manament. Preov, Dominanta 1996. ISBN ISBN 80-967349-03Koontz, H., Weihrich, H.: Managmenet. Praha, Victoria Publishing 1993Liberko, I. a kol.: Vybran kapitoly z manamentu. Koice: EL TU 2005. ISBN 80-8073-310-4Porvaznk, J.: Celostn manament. Bratislava: SPRINT vfra 1999. ISBN 80-888-483-69Sojka, L.: Manament. Vybran kapitoly - pracovn skriptum. Preov: KM FM PU, 2005Grznr, M. - imsk, P.: Firemn plnovanie. Bratislava: EKONM 2003. ISBN 80-225-1649-x

Vymedzenie zkladnch pojmov a funkci plnovania v systme riadeniaZnmy americk odbornk rakskeho pvodu P.F.Drucker vo svojej prci "Management - Task, Responsibilities, Practices " z roku 1973 uvdza:

"Manament je umenie a veda riadi podnikov prax, innos ".

Manamentom sa teda chpe nielen samotn riadenie, ale aj umenie riadi. Odbornos v riaden je dan schopnosou plnova, organizova, motivova a vies ud, koordinova, komunikova, kontrolova tak, aby podnik fungoval spene. Schopnos spene riadi spja vedu a umenie a tto schopnos je zvisl na intucii a sksenostiach manara. Manament je mon chpa aj ako proces, ktor vykonva manar pri koordincii aktivt ud, aby dosiahli vsledky, ktor jednotlivci nemu dosiahnu. Riadenie smeruje k cieavedommu chovaniu skupn ud , resp. celej organizcie.

Vymedzenie zkladnch pojmov a funkci plnovania v systme riadeniaE.Dalea vo svojej knihe "Management: Theory and Practice", z roku 1965 uvdza:

"Manament je vykonvanie vec prostrednctvom inch ud".

Cel komplex nzorov na manament meme rozdeli do troch skupn:

1.Skupina nzorov chpe manament ako vedenie ud.2.Skupina nzorov chpe manament ako vkon pecifickch funkci.3.Skupina nzorov chpe manament ako vedn disciplnu.

Vymedzenie zkladnch pojmov a funkci plnovania v systme riadeniaKlasifikcia H.Koontza a H. Weihricha :plnovanie (planning)organizovanie (organizing)personlne zabezpeenie (staffing)vedenie ud (leading) kontrola (controlling).

Vymedzenie zkladnch pojmov a funkci plnovania v systme riadeniaPlnovanie je stanovenie cieov a postupov ich dosiahnutia.

Vychdza:z rozboru vchodiskovej situcie,z prognz a ocenenia monost plnovanho rozvoja v ase,zo stanovenia cieov a ich vzieb ,z nvrhov postupov pre dosiahnutie uvaovanch cieov,z vberu variantov plnovacieho postupu a vahy o kvalite zvolenho postupu realizcie, zdrojov a alch realizanch opatren,z procedr realizcie plnovanej lohy vrtane rezerv a alch prpadnch spresovacch postupov.

Podstata a lohy plnovaniaJe to proces definovania podstaty cieov a ich urovania, ako aj implementcie innost, ktor ved k dosiahnutiu cieov, efektvnym vyuvanm ud, materilu a investinch zdrojov.

Plnovanie je povaovan za zkladn a prv funkciu riadenia.

Je to proces formulovania a rozvoja cieov a vberu budceho smeru na dosiahnutie innost, ktor s nevyhnutn na splnenie cieov.

Vzhadom na jeho postavenie v manamente, by sa na vypracovan plnovacieho systmu mal podiea cel manarsky tm danej truktrnej jednotky (podniku, zvodu, pracoviska, stavu, koly a pod.). Podstata a lohy plnovaniaO plnovan meme hovori v uom i irom slova zmysle. V uom slova zmysle plnovanie zaha nasledovn oblasti:

formulovanie, stanovenie a presn vymedzenie ciea innosti, ktor je predmetom manarskej prce,postupnos aktivt (innost), ktor mus manar v prslunej oblasti uskutoni, aby dosiahol stanoven cie,postupy a metdy, ako podporn apart manara, pre spen uskutonenie jednotlivch aktivt.

Plnovanie v irom slova zmysle je sasou celkovho procesu riadenia podniku a teda jeho obsah me by toton s podnikovm plnovanm. Podnikov plnovanie je proces rozvoja cieov podniku ako celku, ako aj jeho jednotlivch funknch oblast (marketing, vroba, investcie, pracovn sily, financie, at.) a vber budcich smerov ich rozvoja vo vzahu k zkladnm cieom podnikuPodstata a lohy plnovaniaCie, vzah medzi cieom a plnom

Cie je komponentom uvedomelej udskej innosti, urujcim elan vsledok, ku ktormu sa innos zameriava.

V riaden pod cieom rozumieme to, o urujeme ako vodiace, usmerujce innos, vzhadom na to, o sa m dosiahnu.

V intitcich ide spravidla o sstavu cieov, ktor sa m usporiada do stromu cieov.

Existuje priama vzba medzi jednotlivmi druhmi plnov a sstavou cieov, ktor je potrebn prostrednctvom tchto plnov v plnovanom ase a priestore zaisti. Podstata a lohy plnovaniaCharakter cieov rove vedcich--------------------------------------------------------------------------------------poslanie firmy predstavenstvostrategick ciele rozvoja firmy vrcholov vedenieciele jednotlivch funknch oblast (vroba, predaj, inovan politika, vrcholov vedenie investin innos , at.) ciele autonmnych orgiza.vedci strednej rovne riadenia jednotiek (divzia , zvod, at.)ciele iastkovch organ. tvarovvedci strednej rovne riadenia (sekov , odborov, prevdzok a pod.)ciele jednotlivcov, pracovnch skupn, vedci najniej rovne riadenia pracovsk, a pod.

1Podstata a lohy plnovaniaCie firmyFirma (spolonos, podnik, skromn podnikate) je v modernej terii ponman ako koalcia skromnch vlastnkov zdrojov (kapitlu, prce, znalost sksenost a inch zdrojov), ktor je organizovan za elom zskania dchodkov z tchto zdrojov. Firma je organizmus s cieovm sprvanm. Keby tomu tak nebolo, neexistovala by aksi vntorn pohntka k innosti, firma by zastavila innos, rozpadla by sa. Pri definovan ciea firmy s dleit obe strnky jej cieovho sprvania:vntorn (subjektvna) strnka, t.j. odraz cieov ud, ktor ju tvoria,vonkajia (objektvna) strnka t.j. odraz tlaku ekonomiky v cieli firmy.

Podstata a lohy plnovaniaZa zkladn cie firmy meme povaova:zachovanie podniku (t.j. dlhodob udriavanie pri ivote - preitie, diverzifikcia, akvizcia),rast podniku (zvovanie ekonomickej sily a tm aj monosti preitia, ...).

Riadenie poda cieov - Management by Objectives:1. Vypracovanie programu. Vetky lohy, ciele musia ma podobu konkrtneho programu, ktor je vypracovan na zklade konzultci vedceho s podriadenmi. 2. Stanovenie cieov na rovni top manarov. Poiatok celho procesu je na vrchole firmy a spova v stanoven strategickch zmerov. Globlne ciele sa potom formuluj na nich rovniach, a tak maj podriaden prehad o smere, ktorm sa firma bude ubera.3. Individulne ciele. Tm, e si kad pracovnk po konzultcii s manarom stanovuje svoje vlastn ciele, prispieva tento proces k tomu, e s volen ciele relne. 4. Participcia. Miera participcie me by rzna. lohy mu by niekedy stanoven direktvne, inokedy organizcia repektuje v plnej miere participciu pri tvorbe cieov.5. Autonmia pri tvorbe plnu. Manar by mal ma vonos pri urovan plnu svojho tmu v nadvznosti na strategick ciele.6.Hodnotenie dosiahnutch vkonov. Manari by mali pravidelne posudzova skuton stav pri realizcii plnu.

Podstata a lohy plnovaniaCie, stratgia, pln

Pod stratgiou zjednoduene rozumieme formulciu zmerov a cieov, ako i rmcovch postupov, ktormi chceme tieto ciele dosiahnu.

Pod taktikou rozumieme predovetkm vobu spsobov vyuitia prostriedkov, ktor m podnik k dispozcii. Taktika umouje dopracova sa k vsledkom zodpovedajcim stanovenej stratgii.

Podstata a lohy plnovaniaKomponenty strategickho plnu

Podstata a lohy plnovaniaModel strategickho manamentu

Podstata a lohy plnovaniaMylienkov postup strategickho plnovaniaSasn situciaBudce prostredieSasn monostiMon smeryStrategick cieleAnalzyFotografie PRPRAVA...PredstavyInovcie STANOVENIE VARIANTOV....Vber ROZHODNUUTIEPodstata a lohy plnovaniaStanovenie cieovel

Identita

Stanovy a zsady

Ciele nadriaden z hadiska riadenia

Ciele niej rovne z hadiska riadenia

Nadriaden ciele

Operatvne cieleStrategick

vznam

Cieov

Podnikov plny

2loha a lenenie plnov, rovne plnovacch procesov

Pln rozvoja podniku Corporate planPlnovanie podniku ako celku.Zodpoved TOP manament.

Algoritmus tvorby plnu najznmej je Argentiho sytm korporatvneho plnovania.

Korporatvne plny zsadn zmeny v organizcii. Dlhodob charakter 5-7 rokov.

Rozdiel medzi stratgiou v korporatvnom plne a medzi strategickm plnom je v tom, e strategick pln je roben pre ubovol