plan de orientacin educativa (poe) ies e. ??facilitar a coordinacin entre o departamento de...

Download PLAN DE ORIENTACIN EDUCATIVA (POE) IES E. ??Facilitar a coordinacin entre o departamento de orientacin e o profesorado de FOL. Todo o ano. 5. PLAN DE ACCIN TITORIAL (PAT)

Post on 23-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA

  INSTITUTO DE EDUCACIN SECUNDARIA E. BLANCO AMOR Vicente Risco 13 -32001- OURENSE Tfno.:988219843 FAX:988219845

  http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/

  1

  PLAN DE ORIENTACIN EDUCATIVA (POE)

  IES E. BLANCO AMOR (OURENSE)

  2017-18

 • CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA

  INSTITUTO DE EDUCACIN SECUNDARIA E. BLANCO AMOR Vicente Risco 13 -32001- OURENSE Tfno.:988219843 FAX:988219845

  http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/

  2

  1. XUSTIFICACIN

  A redaccin do Plan, as como a planificacin das actividades faise en base priorizacin das

  necesidades avaliadas no centro, as cales indcanse no seguinte enlace:

  http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/?q=node/98

  Neste contorno e desde os principios dunha educacin inclusiva, con respecto diversidade, a

  igualdade e na convivencia, desase o Plan de Actuacin da Orientacin Educativa.

  A metodoloxa ou modelo de orientacin apiase nun proceso formativo indirecto dos

  intervenientes na educacin: docentes e familias, mesturado cunha atencin de servizos-

  programas de mbito de aplicacin directa aos estudantes. Desde esta perspectiva, faciltase a

  actuacin doutros axentes sociais externos que, a travs do Plan de Accin Titorial, desenvolven

  programas especficos de desenvolvemento psico- socio- educativos.

  http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/?q=node/98

 • CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA

  INSTITUTO DE EDUCACIN SECUNDARIA E. BLANCO AMOR Vicente Risco 13 -32001- OURENSE Tfno.:988219843 FAX:988219845

  http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/

  3

  2. INTEGRANTES DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN

  Manuel Ojea Ra Catedrtico de Orientacin Educativa.

  Xefe do Departamento

  Nieves Esther Otero lvarez Profesora de pedagoxa teraputica

  Eva Mnica Martnez Surez Profesora de pedagoxa teraputica

  Mara Jess Fernndez Snchez Profesora de departamento de lingua, do mbito

  lingstico

  Jos ngel Bascoy Casas Profesor do departamento de ciencias, do mbito

  cientfico-tcnico

 • CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA

  INSTITUTO DE EDUCACIN SECUNDARIA E. BLANCO AMOR Vicente Risco 13 -32001- OURENSE Tfno.:988219843 FAX:988219845

  http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/

  4

  3. PLAN DE ACTUACIN

  Lias prioritarias da accin orientadora:

  As lias prioritarias da actuacin orientadora son:

  1. ACCINS COMNS:

  a. Relacionadas coa inclusin e a diversidade.

  b. Relacionadas coa accin titorial.

  c. Relacionadas coa convivencia e a educacin en valores.

  d. Relacionadas con plan de orientacin, co plan anual e coa memoria de cada

  curso.

  e. Relacionadas cos procesos de avaliacin e calidade.

  f. Relacionadas co drdorienta.

  2. ACTUACIN PARA OS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIN:

  a. Orientar no proceso de aprendizaxe e as sadas acadmicas e profesionais.

  b. Facilitar a coordinacin entre os departamentos de orientacin de centros

  adscritos de educacin infantil e primaria, as como co profesorado

  responsable da formacin e orientacin laboral.

 • CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA

  INSTITUTO DE EDUCACIN SECUNDARIA E. BLANCO AMOR Vicente Risco 13 -32001- OURENSE Tfno.:988219843 FAX:988219845

  http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/

  5

  c. Asesoramento ao conxunto da comunidade educativa sobre os PDC, os PCPI e

  outras medidas de atencin diversidade na ESO (Circular 8/2009, da

  Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa,

  pola que se regulan algunhas medidas de atencin diversidade para o

  alumnado de ESO, de 8 de setembro de 2009).

  Contexto de actuacin da orientacin educativa:

  Segundo o Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientacin educativa e

  profesional na Comunidade Autnoma de Galicia (DOG de 27 de abril), as como a Orde do 24

  de xullo de 1998 pola que se establece a organizacin e funcionamento da orientacin educativa

  e profesional na Comunidade Autnoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998 (DOG de

  31 de xullo) e tendo en conta o Decreto 324/1996, polo que aproba o regulamento orgnico dos

  institutos de educacin secundaria (DOG de 9 de agosto) e a Orde de 1 de agosto de 1997 (DOG

  do 2 de setembro), pola que se ditan instrucins para o desenvolvemento do Decreto 324/1996, o

  funcionamento da orientacin planifcase en base s seguintes reunins semanais:

  - Unha reunin semanal realizada polos membros que compoen o departamento de

  orientacin: os luns, en horario de 11,20- 12,10 horas.

  - Unha hora semanal de atencin a pais/nais.

  - Unha hora semanal de atencin titorial a alumnos/as.

  - Reunins establecidas para a colaboracin cos titores/as e os profesores/as do centro.

 • CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA

  INSTITUTO DE EDUCACIN SECUNDARIA E. BLANCO AMOR Vicente Risco 13 -32001- OURENSE Tfno.:988219843 FAX:988219845

  http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/

  6

  4. OBXECTIVOS XERAIS

  1. Colaborar no proceso de avaliacin inicial de necesidades.

  2. Colaborar no proceso de avaliacin educativa do alumnado, as como na toma de decisin

  sobre as medidas de atencin diversidade que foran necesarias.

  3. Colaborar na prevencin e actuacin do alumnado con necesidades especficas de apoio

  educativo.

  4. Colaborar no deseo de programas do alumnado con necesidades especficas de apoio

  educativa.

  5. Colaborar no deseo e o desenvolvemento dos programas de reforzo educativo (RE) e de

  adaptacin curricular (AC) para o alumnado con necesidades especficas de apoio

  educativo (NEAE) que sexan necesarios.

  6. Colaborar no deseo e implementacin dos programas de accin titorial.

  7. Colaborar no proceso de orientacin acadmica e profesional do alumnado axustado s

  necesidades educativos nos diferentes cursos acadmicos.

  8. Colaborar cos diferentes rganos da comunidade educativa no proceso de asesoramento

  psicopedagxico.

  9. Colaborar no proceso de participacin dos diferentes estamentos que compoen a

  comunidade educativa (centro- familia- sociedade).

  10. Facer o seguimento e a avaliacin do proceso de orientacin educativa implementado.

 • CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA

  INSTITUTO DE EDUCACIN SECUNDARIA E. BLANCO AMOR Vicente Risco 13 -32001- OURENSE Tfno.:988219843 FAX:988219845

  http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/

  7

  11. Fomentar o proceso de coordinacin entre os diferentes xefes dos departamentos de

  orientacin entre centros relacionados pola adscricin do alumnado.

  4.1. EN RELACIN CO ALUMNADO

  1. Colaborar e realizar o proceso de avaliacin educativa e psicopedagxica do alumnado.

  2. Facilitar a toma de decisins sobre as medidas de concrecin curricular, as colaborar

  colaborar na elaboracin dos programas necesarios.

  3. Realizar a intervencin e atencin directa, as como o seguimento do alumnado con

  necesidades especficas de apoio educativo, que lle son propias ao profesorado de

  pedagoxa teraputica e de audicin e linguaxe.

  4. Informar e orientar sobre os itinerarios acadmicos e profesionais.

  5. Impulsar a creacin dun equipo de mediacin para favorecer a convivencia pacfica no

  centro (composicin do equipo: 1 alumno/a de 2 ESO, 1 alumno/a de 3 ESO, un

  alumno/a de 4 ESO, 2 alumno/a de 1 de bacharelato, 1 alumno de 2 de bacharelato).

  6. Facilitar a creacin dun blog para permitir a colaboracin mutua do alumnado no proceso

  de orientacin acadmica e profesional (composicin do equipo de creacin do blog: 2

  alumnos/as de 4 ESO, 2 alumnos/as de 1 de bacharelato, 1 alumno/a de 2 de

  bacharelato; participantes no blog: tdolos alumnos/as do centro).

  7. Impulsar e colaborar cos profesores/as na aplicacin de programas de accin titorial

  axustados s diferentes situacins acadmicas:

 • CONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA

  INSTITUTO DE EDUCACIN SECUNDARIA E. BLANCO AMOR Vicente Risco 13 -32001- OURENSE Tfno.:988219843 FAX:988219845

  http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/

  8

  a. 1 ESO: Hbitos e tcnicas de estudo, programas de desenvolvemento persoal

  (afectivo- sexual, habilidades sociais e TTI1).

  b. 2 ESO: Hbitos de estudo, programas de desenvolvemento persoal (afectivo-

  sexual, habilidades sociais e TTI), toma de decisin sobre itinerarios acadmicos e

  profesionais (orienta, webs2).

  c. 3 ESO: Programas de desenvolvemento persoal (Desenvolvemento da

  autoestima, autoconcepto e emocins, habilidades sociais, TTI), toma de decisin

  sobre itinerarios acadmicos e profesionais (orienta, webs).

  d. Programas de desenvolvemento de estratexias no uso das TICS.

  e. Programas de accin fronte ao bullying.

  f. 4 ESO: Programas de desenvolvemento persoal (cognicin e prevencin das

  drogodependencias, TTI), toma de decisin sobre itinerarios acadmicos e

  profesionais (orientared, orienta, webs).

  g. Programas de Desenvolvemento Persoal: en referencia aos procesos de

  autoestima, autoconcepto e emocins, desenvolvemento intelectual e TTI, toma de

  decisin sobre itinerarios acadmicos e profesionais (orientared, orienta, webs).

  h. 1 BACHARELATO: Programas de desenvolvemento persoal