Osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in ... ? Web viewOsnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Splošne knjižnice

Download Osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in ... ? Web viewOsnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Splošne knjižnice

Post on 31-Jan-2018

225 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Osnovne ole, osnovne ole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami</p> <p>Osnovne ole, osnovne ole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami</p> <p>Splone knjinice</p> <p>Zdruenje splonih knjinic</p> <p>tevilka:</p> <p>6133-1/2017/3</p> <p>Datum:</p> <p>22. 8. 2017</p> <p>Zadeva:</p> <p>Obvestilo o poteku nacionalnega projekta RASTEM S KNJIGO O 2017 </p> <p>v olskem letu 2017/2018 in program obiska v splonih knjinicah</p> <p>Spotovani,</p> <p>poiljamo vam informacijo o poteku nacionalnega projekta Rastem s knjigo O 2017 v olskem letu 2017/2018, ki ga e dvanajsti izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAK). </p> <p>Konec avgusta in prve dni septembra 2017 bodo v splone knjinice dostavljene izbrane knjige za sedmoolce na podlagi podatkov o tevilu sedmoolcev v olskem letu 2017/2018. Uradni zaetek projekta Rastem s knjigo O 2017 v olskem letu 2017/2018 je 8. september 2017, mednarodni dan pismenosti. </p> <p>Predstavitev projekta Rastem s knjigo O in S 2017 z avtorji izbranih knjig bo potekala na septembrski Strokovni sredi, ki bo 13. septembra 2017, ob 11. uri v Mestni knjinici Ljubljana, Knjinici Otona upania, Kersnikova 2, Ljubljana.</p> <p>Knjigo pisatelja Mihe Mazzinija Zvezde vabijo, ki je bila izbrana na Javnem ciljnem razpisu za izbor kulturnih projektov Rastem s knjigo O in S 2017 na podroju RSK O, bodo sedmoolci prejeli ob organiziranem obisku najblije splone knjinice v okviru realizacije svojega letnega delovnega narta 2017/18. Sodelavci iz splonih knjinic bodo zanje pripravili program s predstavitvijo knjinice, knjininega informacijskega znanja, avtorja izbrane knjige in knjige same.</p> <p>Prilagamo vam osnovno predstavitev izbrane knjige, predlog programa obiska in priporoene aktivnosti ob izvajanju projekta Rastem s knjigo O 2017 (glej prilogo Okvirni program obiska sedmoolcev v sploni knjinici).</p> <p>Projekt Rastem s knjigo O 2017 pripravlja JAK v sodelovanju z delovno skupino, ki vkljuuje predstavnike Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraevanje, znanost in port, MKL, Pionirske centra za mladinsko knjievnosti in knjiniarstvo, Zavoda RS za olstvo, Zdruenja splonih knjinic, Sekcije olskih knjinic pri ZBDS, Drutva olskih knjiniarjev Slovenije, Drutva slovenskih pisateljev ter Javne agencije za knjigo RS kot nosilke projekta. </p> <p>Potek projekta lahko spremljate tudi na spletni strani JAK: www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/.</p> <p>Za dodatna pojasnila in informacije lahko pokliete Tjao Urankar, vodjo projekta na JAK (telefon: 01 369 58 25 ali e-pota: tjasa.urankar@jakrs.si). </p> <p>V upanju na ponovno uspeno sodelovanje pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo O 2017 tudi v novem olskem letu vas lepo pozdravljamo.</p> <p>Tjaa Urankar, Javna agencija za knjigo RS </p> <p>Vodja projekta Rastem s knjigo O in S 2017 </p> <p>PRILOGA: </p> <p>Okvirni program obiska sedmoolcev v sploni knjinici, Rastem s knjigo O 2017 v olskem letu 2017/2018, Kaj mi ponuja knjinica.</p> <p>V vednost poslati:</p> <p> NUK, center za razvoj knjinic </p> <p> Projektna skupina Rastem s knjigo</p> <p> Zavod za olstvo RS</p> <p> Drutvo slovenskih pisateljev</p> <p> Drutvo olskih knjiniarjev Slovenije</p> <p>PRILOGA:</p> <p>OKVIRNI PROGRAM OBISKA SEDMOOLCEV V SPLONI KNJINICI</p> <p>RASTEM S KNJIGO O 2017 V OLSKEM LETU 2017/2018</p> <p>KAJ MI PONUJA KNJINICA</p> <p>Spotovani,</p> <p>tudi letos vas vabimo k sodelovanju pri projektu Rastem s knjigo 2017 za osnovnoolce Rastem s knjigo O 2017. Delovna skupina projekta Rastem s knjigo je tudi letos pripravila program obiskov sedmoolcev v splonih knjinicah oz. je prilagodila program iz prejnjih let, saj se je ta izkazal kot domiljen in uspeen.</p> <p>Podrobneji nart izvedbe obiska prepuamo vam strokovnim delavcem v knjinicah in olah, saj imate sami veliko izkuenj in sveih idej, hkrati pa najbolje poznate tudi razline monosti (strokovne, kadrovske, prostorske ), ki jih imate na voljo za izvedbo programa. </p> <p>Upotevali boste lahko tudi izkunje iz sodelovanja v projektu Rastem s knjigo O iz preteklih enajstih let. Pri pripravi obiskov je nujno upotevati zelo razline bralne izkunje, navade in interese sedmoolcev ter njihovo raven knjininega informacijskega znanja. </p> <p>Dobro sodelovanje knjiniarjev v splonih knjinicah s koordinatorji kulturne vzgoje, olskimi knjiniarji in drugimi strokovnimi delavci na oli je kljuno za uspeno izvedbo projekta Rastem s knjigo O 2017.</p> <p>PRIPRAVA NA OBISK KNJINICE</p> <p>1. e je le mogoe, naj se v projekt vkljuijo olski knjiniarji, saj je izvajanje projekta v enajstih letih pokazalo, da so taka sodelovanja zelo uspena. </p> <p>2. Za vsako skupino posebej se knjiniar v sploni knjinici in koordinator projekta na oli (olski knjiniar ali uitelj/spremljevalec skupine) vnaprej dogovorita za program obiska v knjinici, da bo lahko obisk im bolj po meri uencev, skladen z njihovimi interesi in potrebami. Dogovor naj vkljuuje vnaprejnjo pripravo uencev v oli na obisk v sploni knjinici.</p> <p>3. Predvidoma uenci z uitelji/spremljevalci obiejo enoto splone knjinice, ki je oli najblija oz. je najustrezneja glede na zastavljeni program obiska.</p> <p>4. Za obisk priporoamo vsaj dve (2) olski uri. Pri pripravi obiskov nujno upotevamo zelo razline bralne izkunje in interese uencev ter njihovo raven knjininega informacijskega znanja.</p> <p>5. Predlagamo, da ole iz bolj oddaljenih krajev organizirajo obisk sedmoolcev v sploni knjinici v okviru kulturnega dneva in poleg knjinice obiejo e kakno drugo kulturno ustanovo (muzej, galerijo itd.). Pri tem lahko dobijo e ig za Slovenski knjinino-muzejski MEGA kviz.</p> <p>IZVEDBA PROGRAMA NA OBISKU V KNJINICI</p> <p>Predlagamo, da se pri izvedbi programa splone knjinice drijo tirih osnovnih korakov:</p> <p>1. Predstavitev splone knjinice</p> <p>Uvodna, splona predstavitev (vsem sedmoolcem ponuditi brezplani vpis ter razdeliti informacijsko-promocijsko gradivo knjinice). Obseg le-te je odvisen od tega, ali so uenci e kdaj obiskali to splono knjinico kot skupina; morda so mnogi med njimi e vlanjeni prav v to knjinico.</p> <p>2. Knjinino informacijsko opismenjevanje</p> <p>Po dogovoru s olskim knjiniarjem izbrati tisto, esar uenci e ne poznajo in bi lahko pritegnilo njihov interes za uporabo storitev splone knjinice:</p> <p> predstavitev vzajemnega kataloga COBISS/OPAC, </p> <p> reevanje Slovenskega knjinino-muzejskega MEGA kviza (kratko informacijo najdete v prilogi 4),</p> <p> oblika knjininega informacijskega znanja (KIZ), ki jo knjinica redno izvaja, ali nova oblika KIZ, ki jo lahko knjinica in olski knjiniar pripravita posebej za projekt Rastem s knjigo O 2017.</p> <p>3. Motivacija za leposlovno branje</p> <p>Spodbujanju branja knjievnih besedil naj se na obisku nameni im ve asa. Uence v pogovoru spretno potrjujemo kot bralce in poznavalce mladinskih knjig. Najprej jih povpraamo, katere knjige morda e poznajo in kaj menijo o njih, potem ele predstavljamo, predavamo. Vodimo zanimivo, iskrivo, navdueno izmenjavo mnenj!</p> <p>Po dogovoru naj olski knjiniarji uence vnaprej pripravijo na obisk knjinice, v knjinici pa izpeljemo:</p> <p> kratek pogovor o pomenu branja leposlovja in strokovnih/pounih knjig, o branju za bralno znako; pogovor o tem, kaj radi berejo,</p> <p> povabimo jih k branju kakovostnih sorodnih knjig (priloga 3): morda katere e poznajo, kaj menijo o njih? Bi uvrstili v ta seznam e katero?</p> <p> na kratko jim predstavimo pisatelja Mihe Mazzinija in njegovo ustvarjalnost ob razstavi njegovih knjig (priloga 2): katere izmed natetih e poznajo, kaj menijo o njih? (opozorimo na slovenske literarne nagrade s podroja mladinske knjievnosti),</p> <p> predstavimo darilno knjigo Zvezde vabijo (z motivacijskim programom), (priloga 1),</p> <p> ogled predstavitvenega filma projekta Rastem s knjigo O 2017, ki je dostopen na spletni strani Javne agencije za knjigo RS (www.jakrs.si, v zavihku: Rastem s knjigo/ Videovsebine).</p> <p>4. Zakljuek obiska </p> <p>Razdelimo izbrano knjigo in uence e v knjinici povabimo, da knjigo odprejo, nekaj jih povabimo, da preberejo nakljuni odlomek: jih je vznemiril, motiviral za nadaljnje branje?</p> <p>Zelo pomembno je, da uenci doivijo obisk splone knjinice kot zanimiv in privlaen, da skupno sreanje zakljuijo navdueni nad knjigami in knjinico, motivirani za branje. </p> <p>Uitelji lahko po obisku splone knjinice in ob prebiranju darilne knjige na oli: </p> <p> vkljuijo izbrano knjigo (in knjige s seznama sorodnih knjig) v seznam za domae branje ali branje za bralno znako,</p> <p> medpredmetno (tudi s pomojo raziskovalnih nalog, okroglih miz) obravnavajo zelo aktualno problematiko uporabe sodobnih tehnologij, drubenih omreij, varnosti in nevarnosti, ki preijo na mlade v teh okoljih, odvisnosti od sodobnih tehnologij, hlepenje po slavi in zvezdnitvu za vsako ceno </p> <p> povabijo strokovnjaka na olo, ki pripravi pogovor, predavanje o teh problematikah za mlade, uitelje, strokovne delavce na oli, stare </p> <p>elimo vam uspeno izvedbo projekta Rastem s knjigo O 2017!</p> <p>Pripravile: </p> <p> mag. Darja Lavreni Vrabec, Mestna knjinica Ljubljana, Pionirska center za mladinsko knjievnost in knjiniarstvo, </p> <p> Kristina Picco, Mestna knjinica Ljubljana, Pionirska center za mladinsko knjievnost in knjiniarstvo,</p> <p> Ida Mlakar, Mestna knjinica Ljubljana, Pionirska center za mladinsko knjievnost in knjiniarstvo,</p> <p> Ana Berce, Mestna knjinica Ljubljana, Pionirska center za mladinsko knjievnost in knjiniarstvo,</p> <p> mag. Tilka Jamnik, predsednica Slovenske sekcije IBBY,</p> <p> Tjaa Urankar, Javna agencija za knjigo RS.</p> <p>PRILOGE: 1-4</p> <p>PRILOGA 1</p> <p>ANOTACIJA IZBRANE KNJIGE</p> <p>Mazzini, Miha: Zvezde vabijo. </p> <p>Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. </p> <p>Utemeljitev strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture JAK:</p> <p>Mladinski roman Mihe Mazzinija Zvezde vabijo govori o najstnikem ivljenju, ujetem med eljo po slavi in eljo po bliini.V ospredju so najstniki, ki si prizadevajo za priznanje v drubi, uresniitev svojih sanj in vsaj podzavestno za to, da bi lahko bili tudi v resninem svetu takni, kakrni so, in ne takni, kakrne jih elijo videti in imeti drugi. </p> <p>Roman je napisan spretno in bralca potegne vase. Giblje se med ganljivo pripovedjo o odraanju ter napeto, malone detektivsko zgodbo, ki na koncu razkrije, kdo so in kdo niso pravi prijatelji. Pri tem poudari, da nihe ni tak, kakren se zdi. Najve, kar lovek premore, so blinji ljudje, strasti in talenti, ki na trenutke zaradi strahu, malomarnosti ali neprijazne okolice zakrnijo, a so vendarle edino, esar nam nihe ne more vzeti. </p> <p>Besedilo bo s svojo veplastno pripovedjo nagovorilo tako zahtevneje mlade bralce kakor tudi tiste, ki so jim knjige veinoma tuje. Ta knjiga pripoveduje zgodbo vsake najstnice in vsakega najstnika ter literaturo skoraj povsem priblia osnovnoolski stvarnosti; virtualni in analogni. </p> <p>PRILOGA 2</p> <p>O PISATELJU</p> <p>DR. MIHA MAZZINI,</p> <p>rojen 3. junija 1961 na Jesenicah, je pisatelj, scenarist, reiser in publicist. Konal je podiplomski tudij scenaristike na University of Sheffield v Angliji. </p> <p>Je reiser petih kratkih filmov in avtor scenarija za nagrajeni celoveerni film Sladke sanje, na podlagi katerega je nastal roman Kralj ropotajoih duhov. Med njegova prozna dela se teje dvaindvajset objavljenih literarni del, ki so prevedena v deset jezikov. Izdal je tudi devet raunalnikih prironikov, saj je zaposlen kot raunalniki svetovalec na podroju uporabnikih vmesnikov za internetne in mobilne aplikacije. Predaval je pisanje filmskih scenarijev, bil gostujoi predavatelj na zagrebki Akademiji Dramske Umjetnosti (2001), na scenaristini delavnici Palunko (2004-2005) ter na Northwest Film Forum v Seattlu (ZDA, 2004). Je redni lan Evropske filmske akademije. </p> <p>Mazzini je prejemnik ve nagrad. Leta 1986 je bilo njegovo delo Drobtinice razglaeno za slovenski roman leta. Leta 1988 je prejel zlato ptico za izjemne umetnike doseke. Za scenarij filma Sladke sanje je leta 2001 prejel vesno za najbolji scenarij na Festivalu slovenskega filma v Portorou ter zlato palmo za najbolji film na XXII Mostra de Valencia. Leta 2016 je prejel Delovo nagrado kresnik za roman Otrotvo. Njegov mladinski roman Zvezde vabijo je v januarju 2016 prejel nagrado modra ptica Mladinske knjige za e neobjavljeno besedilo.</p> <p> Avtorica fotografije: Saa Kovai</p> <p>DR. MIHA MAZZINI IN NJEGOVA USTVARJALNOST</p> <p>Knjige za otroke in mladino</p> <p>1999as je velika smetanova torta. Kres</p> <p>2005Drevo glasov. Grlica</p> <p>2016Zvezde vabijo. Mladinska knjiga</p> <p>2017Zelena poast. Mladinska knjiga</p> <p>Knjige za odrasle</p> <p>1981Oka Orel Bend. Samozaloba</p> <p>1987Drobtinice. Preernova druba</p> <p>1989Godbe. Samozaloba</p> <p>1993Zbiralec imen. Sklad Vladimir Slejko</p> <p>Satanova krona. Wieser</p> <p>1998Danes na sporedu: 2 prironika in 3 scenariji. Triona</p> <p>2000Telesni uvaj. tudentska zaloba (Knjina zbirka Beletrina)</p> <p>2001Kralj ropotajoih duhov. tudentska zaloba (Knjina zbirka Beletrina)</p> <p>2002Dostava na dom. Goga</p> <p>2007Trenutki spoznanja. tudentska zaloba (Knjina zbirka Beletrina)</p> <p>2010Nemka loterija. tudentska zaloba (Knjina zbirka Beletrina)</p> <p>Duhovi. Goga</p> <p>2011e ti ni kaj prav, se pa izseli!. Goga</p> <p>2012Paloma negra. tudentska zaloba (Knjina zbirka Beletrina)</p> <p>Polni koledarji, prazni dnevi. Goga</p> <p>2014Izbrisana. Goga</p> <p>Samo smeh nas lahko rei. Goga</p> <p>2015Otrotvo. Goga</p> <p>2016Zemljevidi tujih ivljenj. Goga</p> <p>Strokovne monografije</p> <p>2012Rojeni za zgodbe. eBesede</p> <p>Prironiki</p> <p>1988Clipper. Samozaloba</p> <p>1989Clipper. Samozaloba</p> <p>1990Mentor o raunalniku. Grad</p> <p>1993Clipper. Samozaloba</p> <p>1996WordStar za telebane. Pasadena</p> <p>Ukrotite Word!. Pasadena</p> <p>2001100 raunalnikih zvija. Pasadena</p> <p>2003Novih 100 raunalnikih zvija. Pasadena</p> <p>2009Mislil sem, da obvladam Google. Rokus Klett</p> <p>Scenariji</p> <p>1991Operacija Cartier. TV Slovenija</p> <p>1999Svobodna si. Odloi se. E-motion film, TV Slovenija in Filmski sklad Republike Slovenije</p> <p>2001Sladke sanje. Arsemedia in Filmski sklad Republike Slovenije</p> <p>2003Piccolo Willy sirota s udenim glasom. Arsmedia, TV Slovenija in Filmski sklad Republike Slovenije</p> <p>2008Zelo preprosta zgodba. Mednarodni spletni filmski projekt</p> <p>2011Obisk. Gustav film</p> <p>2012Boina veerja. RTV Slovenija</p> <p>Jugoslovanska Mehika (YuMex). Gustav film</p> <p>Reija</p> <p>1999Svobodna si. Odloi se. E-motion Film, TV Slovenija in Filmski sklad Republike Slovenije</p> <p>2003Piccolo Willy sirota s udenim glasom. Arsmedia, TV Slovenija in Filmski sklad Republike Slovenije</p> <p>2008Zelo preprosta zgodba. Mednarodni spletni filmski projekt</p> <p>2011Obisk. Gustav film</p> <p>2012Jugoslovanska Mehika (YuMex). Gustav film</p> <p>Gledalike igre</p> <p>2008Let v Rim. Glej in MGL</p> <p>2012Prst. Ekslibris</p> <p>2016Pot domov.</p> <p>PRILOGA 3</p> <p>SEZNAM SORODNIH KNJIG</p> <p>Seznam dopolnite po svoji presoji! V pomo vam je lahko izbor kakovostnih mladinskih knjig (zlate hruke, opazno dobre izdaje in dobre izdaje), ki ga najdete v Prironikih za branje kakovostnih mladinskih knjig. Letonji Prironik (Pregled knjine produkcije za mladino iz leta 2016) bo predvidoma izel v zaetku novembra 2017. Izdajatelj je Mestna knjinica Ljubljana, Pionirska center za mladinsko knjievnost in knjiniarstvo.</p> <p>Naroiti ga je mogoe na...</p>

Recommended

View more >