osnove umetne inteligence - · pdf fileosnove umetne inteligence ... zvezne korake (npr....

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

240 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OSNOVE UMETNE

  INTELIGENCE

  Uvod

  Inteligentni agenti

 • Osnove umetne inteligence

  Izvajalci nosilec:

  Zoran Bosni

  kabinet: 2. nadstropje, desno, R2.17

  asistenta:

  Jure abkar, 3. nadstropje, levo, R3.54 (LUI)

  Martin Moina, 3. nadstropje, levo, R3.54 (LUI)

  Predmet 3 ure predavanj, 2 uri vaj

  uilnica

  forum

 • Cilji predmeta

  seznanitev z osnovnimi idejami, koncepti, idejami in metodami

  umetne inteligence

  pridobiti sposobnost reevanja problemov z metodami umetne

  inteligence

  pridobiti zmonost razumevanja literature s podroja umetne

  inteligence

  razumevanje dosekov umetne inteligence glede na njihove

  implikacije v filozofiji in psihologiji

 • Obveznosti predmeta

  1. domae naloge (kvizi) 6 nalog

  3 poskusi za vsako nalogo

  potrebno pozitivno (>= 50%)

  reiti vsaj 5 domaih nalog

  2. seminarska naloga neobvezna prilonost za

  zvianje konne ocene

  do 20 dodatnih tok,

  samostojno delo doma,

  zagovor na vajah

  teme predstavita asistenta

  na vajah

  3. konni izpit pogoj za pristop: opravljene DN

  pisni in/ali ustni izpit

  KONNA OCENA je veljavna, e so

  DN opravljene v tekoem tudijskem

  letu in e je izpit pozitiven (>= 50%)

 • Literatura I. Bratko, Prolog Programming for Artificial Intelligence, 4th edition, Pearson Education, Addison-

  Wesley 2011, ISBN: 0201403757.

  S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third edition, Pearson Education,

  Prentice-Hall 2010, ISBN: 0136042597.

  I. Bratko, Prolog in umetna inteligenca, Zaloba FE in FRI, ponatis 2011.

  I. Kononenko, Strojno uenje, Zaloba FE in FRI, 2005.

  I. Kononenko, M. Robnik ikonja, Inteligentni sistemi. Zaloba FE in FRI, 2010.

  literatura... ?

 • Vsebina predmeta

  Osnove umetne inteligence reevanje problemov kot preiskovanje grafov

  (preiskovalni algoritmi)

  planiranje

  strojno uenje, uenje iz primerov

  avtomatsko sklepanje, ekspertni sistemi

  predstavitev negotovega znanja, bayesovske mree

 • Uvod v umetno

  inteligenco

 • Kaj je umetna inteligenca?

  cilj umetne inteligence: razumeti in zgraditi inteligentne

  sisteme, na osnovi razumevanja lovekega razmiljanja, sklepanja, uenja in

  komuniciranja (izvajanja dejanj, pojasnjevanja, komentiranja)

  razline definicije, ki izvirajo iz razlinega pojmovanja loveke inteligence v in

  cilja, ki ga priakujemo od raunalnikega sistema

  teava: definicija inteligence? ali je vse, kar pone lovek, inteligentno (refleksi, nekonsistentnost, napake,

  uinkovitost)?

  ali zasledovati modeliranje loveka ali modeliranje ideala (princip racionalnosti

  optimalnosti "doing the right thing")

  umetna inteligenca: sistemi, ki se vedejo/razmiljajo kot lovek/racionalno

  kako je s kreativnostjo, ustvi, zavestjo?

  velika medijska pokritost ("AI will conquer the world" ([email protected]#!))

  http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgotLyid7WAhUHfRoKHU7_AYcQjRwIBw&url=http://powerlisting.wikia.com/wiki/Intelligence_Manipulation&psig=AOvVaw3BFslyODBqVwZ_gMAug9JH&ust=1507450763789080http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgotLyid7WAhUHfRoKHU7_AYcQjRwIBw&url=http://powerlisting.wikia.com/wiki/Intelligence_Manipulation&psig=AOvVaw3BFslyODBqVwZ_gMAug9JH&ust=1507450763789080

 • Turingov test

  sistem, ki se "vede kot lovek"

  praktini preizkus (the imitation game), ki ga predlaga Turing (1950) za testiranje, ali

  je sistem dosegel stopnjo inteligence, primerljivo s lovekom

  raunalnik "opravi" preizkus, e loveki izpraevalec po raunalnikovih odgovorih

  na zastavljena vpraanja ne more ugotoviti, ali odgovore podaja lovek ali raunalnik

  ideja napeljuje na sposobnosti inteligentnih sistemov: obdelava naravnega jezika,

  predstavitev znanja, avtomatsko sklepanje, strojno uenje, raunalniki vid, robotika

  problem: testa ni mono reproducirati ali podvrei matematini analizi

  izpraevaleclovek

  raunalniki UI

  sistem

 • Kognitivna znanost

  sistem, ki "razmilja kot lovek"

  podroje, komplementarno UI

  zdruuje podroje UI s podroji psihologije, filozofije, antropologije,

  izobraevanja, lingvistike, nevroznanosti

  simuliranje lovekovega razmiljanja na osnovi:

  opazovanja lastnih (lovekih) misli

  psiholokimi poskusi

  (opazovanje vedenja oseb)

  posnetki moganov

  (opazovanje med delovanjem)

  https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFteWgkt7WAhXFChoKHQ_vB_8QjRwIBw&url=https://apps.carleton.edu/curricular/cgsc/&psig=AOvVaw2eBrTIVcMnNfwrKZ4iNw4v&ust=1507452981487042https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFteWgkt7WAhXFChoKHQ_vB_8QjRwIBw&url=https://apps.carleton.edu/curricular/cgsc/&psig=AOvVaw2eBrTIVcMnNfwrKZ4iNw4v&ust=1507452981487042

 • Temelji umetne inteligence

  Filozofija logika, metode sklepanja

  relacija med miljenjem in fizinimi mogani

  vir znanja, povezava z akcijami, racionalnost (UI potrebuje vse tri komponente)

  Matematika formalna predstavitev problemov, dokazovanje pravilnosti

  algoritmi, izraunljivost, odloljivost (decidability) in obvladljivost (tractability) problemov

  verjetnostni raun

  Psihologija nain lovekega miljenja in izvajanja dejanj

  prilagajanje, zaznavanje, motorina kontrola

  Jezikovna znanost relacija med jezikom in razmiljanjem (predstavitev znanja, slovnica)

  Nevroznanost preuevanje ivnega sistema (mogani), ki je osnova za mentalno aktivnost (nevroni, EEG)

  Ekonomija maksimizacija izkupika, nartovanje rezultatov po zaporedju korakov (operacijske raziskave)

  Teorija nadzora (control theory) avtonomni sistemi, ki nadzirajo lastno delovanje

  https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKisTWm97WAhXFChoKHQ_vB_8QjRwIBw&url=https://www.vecteezy.com/vector-art/105148-decorative-roman-pillar-vectors&psig=AOvVaw1tVJYIqVctbW-wYvsyImaU&ust=1507455534898861https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKisTWm97WAhXFChoKHQ_vB_8QjRwIBw&url=https://www.vecteezy.com/vector-art/105148-decorative-roman-pillar-vectors&psig=AOvVaw1tVJYIqVctbW-wYvsyImaU&ust=1507455534898861

 • Zgodovina UI

  1943: McCulloch & Pitts: model moganov (nevronska mrea)

  1950: Turingovo delo "Computing Machinery and Intelligence"

  1952-69: General Problem Solver

  Lisp kot prevladujoi jezik za programiranje na podroju AI

  zbirke problemov Microworlds (npr. blocks)

  1966-80: problemi: raunska zahtevnost, zastoj pri razvoju nevronskih mre

  genetski algoritmi

  sistemi znanja (angl. knowledge-based systems) izpeljava novih ugotovitev iz obstojeih

  baz znanja (

 • Zgodovina UI (nad.)

  1980-95: pojav ekspertnih sistemov (medicina)

  1987: UI uradno postane "znanost" z uporabo uveljavljenih znanstvenih pristopov

  in metod

  zametki odkrivanja zakonitosti iz podatkov (angl. data mining): osredotoenost na

  vzorce v podatkih in ne primarno na algoritme

  1995- porast tevila avtomatski agentov (Internet, semantini splet, iskalniki, priporoilni

  sistemi, povzetki spletnih strani)

  https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjghIqNpN7WAhUHnRoKHWjNBtUQjRwIBw&url=https://www.igcseict.info/theory/7_2/expert/&psig=AOvVaw34QMu7yYe49nV2DCwacUz7&ust=1507457812890577https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjghIqNpN7WAhUHnRoKHWjNBtUQjRwIBw&url=https://www.igcseict.info/theory/7_2/expert/&psig=AOvVaw34QMu7yYe49nV2DCwacUz7&ust=1507457812890577

 • Sodobne aplikacije UI

  avtonomna (robotska) vozila

  razpoznavanje govora (klicni centri, pametni telefoni, )

  avtonomno nartovanje (avtomatski piloti, NASA)

  igranje iger (1997: ahovska igra med Deep Blue in Kasparovom)

  nartovanje logistike (optimizacija porabe sredstev pri operacijah)

  detekcija neelene elektronske pote

  robotika (Roomba, raziskovanje vesolje, odstranjevanje min)

  strojno prevajanje

  https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimh768pN7WAhVHVRoKHfTlD5oQjRwIBw&url=https://www.opensesame.com/company/company.html&psig=AOvVaw0_8ry54rcaUYVb85ArdCZv&ust=1507457850987995https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimh768pN7WAhVHVRoKHfTlD5oQjRwIBw&url=https://www.opensesame.com/company/company.html&psig=AOvVaw0_8ry54rcaUYVb85ArdCZv&ust=1507457850987995

 • Sodobne aplikacije UI (nad.)

  Kaj vse zmorejo aplikacije UI danes ? igranje igre namiznega tenisa ali igre s kartami

  vonja robota po kompleksni poti

  vonja avtomobila po mestu

  nakupovanje ivil za naslednji teden

  iskanje in izpeljava novih matematinih dokazov

  podajanje ustreznih nasvetov na pravnem podroju

  prevajanje med dvema jezikoma v realnem asu

  izvaja