ocena zasobów pomocy spoŁecznej - zasobow pomocy... · pdf filemężczyźni 95...

Click here to load reader

Post on 19-Aug-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  OCENA ZASOBW POMOCY SPOECZNEJ

  MIASTA KIELCE

  ZA 2016 ROK

  Kielce 2017

 • 2

  Spis treci

  I. Analiza lokalnej sytuacji demograficznej i spoecznej miasta Kielce 3

  II. Sytuacja osb i rodzin korzystajcych ze wsparcia Miejskiego Orodka

  Pomocy Rodzinie w Kielcach 11

  III. Zasoby pomocy spoecznej miasta Kielce 15

  III.1. Pomoc na rzecz osb bezrobotnych 16

  III.2. Pomoc osobom bezdomnym 19

  III.3. Pomoc dla osb uzalenionych 23

  III.4. Pomoc na rzecz osb starszych 24

  III.5. System wsparcia na rzecz osb niepenosprawnych 28

  III.6. Zintegrowany system pomocy rodzinom yjcym w trudnych warunkach

  materialnych i rodzinom dysfunkcyjnym . 33

  IV. Programy realizowane przez MOPR 39

  V. Projekty i dziaania innowacyjne realizowane przez MOPR 40

  VI. Rekomendacje 41

  Zacznik nr 1 44

  Zacznik nr 2 50

  Zacznik nr 3 55

 • 3

  I. Analiza lokalnej sytuacji demograficznej i spoecznej miasta Kielce

  Kielce to miasto na prawach powiatu oraz stolica wojewdztwa witokrzyskiego,

  jego powierzchnia wynosi 109,45 km2.

  Na przestrzeni ostatnich lat zauwaa si systematyczny spadek liczby mieszkacw Kielc,

  co obrazuj dane zawarte w Tabeli 1. Wedug danych Gwnego Urzdu Statystycznego

  (GUS), w 2011 roku w Kielcach mieszkao 201 815 osb, a na dzie 31 grudnia 2015 roku

  198 046. Oznacza to spadek liczby mieszkacw o 3 769 osb, czyli o 1,86% w porwnaniu

  do roku 2011. Wedug prognoz przedstawionych przez GUS w 2014 roku tendencja

  spadkowa liczby ludnoci bdzie si utrzymywa i w roku 2019 w Kielcach bdzie mieszka

  191 749 osb, a w roku 2050 jedynie 137 8711.

  Tabela 1. Liczba mieszkacw wojewdztwa witokrzyskiego i Kielc w latach 2011 2015

  Rok 2011 (A) 2012 (B) 2013 (C) 2014 (D) 2015 (E) E - A

  Woje

  wd

  ztw

  o

  w

  ito

  krz

  ysk

  ie

  Liczba

  mieszkacw

  ogem

  1 278 116 1 273 995 1 268 239 1 263 176 1 257 179 - 20 937

  Kobiety 653 847 651 625 649 007 646 506 643 962 - 9 885

  Mczyni 624 269 622 370 619 232 616 670 613 217 - 11 052

  Mia

  sto K

  ielc

  e Liczba

  mieszkacw

  ogem

  201 815 200 938 199 870 198 857 198 046 - 3 769

  Kobiety 106 533 106 300 105 831 105 388 105 042 - 1 491

  Mczyni 95 282 94 638 94 039 93 469 93 004 - 2 278

  rdo: Opracowanie wasne na podstawie danych GUS

  Stosunek liczby kobiet do liczby mczyzn w Kielcach na przestrzeni lat 20112015

  nie uleg wyranej zmianie, chocia liczba kobiet nadal przewaa i w 2011 roku wynosia

  11 251, a w 2015 roku 12 038. W 2015 roku w grupie dzieci do 17 roku ycia 48,75%

  stanowiy dziewczynki, a 51,25% chopcy. W kategorii osb w wieku produkcyjnym stosunek

  ten ksztatowa si podobnie (odpowiednio 48,23% i 51,77%). Wyrana zmiana w strukturze

  pci pojawia si dopiero w grupie poprodukcyjnej, gdzie a 68,47% stanowi kobiety,

  a mczyni jedynie 31,53% (Wykres 1).

  1 Gwny Urzd Statystyczny, Prognoza dla powiatw i miast na prawie powiatu oraz podregionw na lata

  20142050, 2014.

 • 4

  Wykres 1. Liczba mieszkacw Kielc w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym

  i poprodukcyjnym z podziaem na pe w latach 2011 2015

  15 459 15 401 15 325 15 096 15 003

  16 177 16 009 15 843 15 794 15 770

  0

  10000

  20000

  30000

  40000

  2011 2012 2013 2014 2015

  Wiek przedprodukcyjny (0 - 17)

  15,54% mieszkacw KielKobiety Mczyni

  63 371 62 146 60 764 59 525 58 365

  66 827 65 767 64 749 63 656 62 650

  0

  20000

  40000

  60000

  80000

  100000

  120000

  140000

  2011 2012 2013 2014 2015

  Wiek produkcyjny (18 - 64 mczyni, 18 - 59 kobiety)

  61,10% mieszkacw Kiel

  Kobiety Mczyni

 • 5

  27 703 28 753 29 742 30 767 31 674

  12 278 12 86213 447 14 019

  14 584

  0

  10000

  20000

  30000

  40000

  50000

  2011 2012 2013 2014 2015

  Wiek poprodukcyjny (64< mczyni, 60< kobiety)

  23,36% mieszkacw Kiel

  Kobiety Mczyni

  rdo: Opracowanie wasne na podstawie danych GUS

  Przyrost naturalny

  Wskanik przyrostu naturalnego w 2011 roku wynosi 64, co oznacza, e rodzio

  si wicej dzieci w stosunku do liczby zgonw. W kolejnych latach wskanik ten obnia si.

  W 2012 roku spad do poziomu -78, w 2013 do - 265, w 2014 do 223 a w 2015 do 336.

  Dane te obrazuj pogbianie si ujemnego przyrostu naturalnego (Wykres 2)

  Wykres 2. Przyrost naturalny w latach 2011 2015

  rdo: Dane GUS

  Migracje

  Spadek liczby mieszkacw Kielc analizowany jest rwnie ze zmian miejsca

  zamieszkania. Od 2011 do 2015 roku obserwowano ujemne saldo migracji wewntrznych jak

  i zagranicznych kielczan, co oznacza, e wicej mieszkacw opuszcza miasto ni do niego

  przyjeda.

 • 6

  Wykres 3. Migracje wewntrzne i zagraniczne w latach 2011 2015

  rdo: Opracowanie wasne na podstawie danych GUS

  Maestwa i rozwody

  Analizujc dane GUS dotyczce ycia rodzinnego mieszkacw Kielc, mona stwierdzi,

  e coraz mniej osb zawiera zwizek maeski. W 2015 roku zawarto 859 zwizki

  maeskie, czyli o 178 (17,16%) mniej ni w roku 2011, kiedy wskanik ten wynis 1 037.

  Obserwuje si rwnie wzrost liczby rozwodw. W 2015 roku pozew o rozwd zoyo 355

  osb, czyli o 42 (13,41%) wicej ni w roku 2011 (Wykres nr 4 ).

  Brak

  danych

 • 7

  Wykres 4. Maestwa i rozwody w Kielcach w latach 2011 2015

  rdo: Dane GUS

  obki i przedszkola

  W 2015 roku w Kielcach funkcjonowao 17 obkw, oddziaw obkowych oraz

  klubw dziecicych, natomiast w 2014 roku 15. W roku 2015 na terenie miasta dziaay

  72 przedszkola, do ktrych zaliczaj si rwnie oddziay i punkty przedszkolne, a w roku

  2014 byo ich 71. Liczba przedszkoli utrzymuje si na tym samym poziomie, natomiast

  zmniejszya si liczba dzieci przebywajcych w tych placwkach. W 2014 roku byo w nich

  6 370 dzieci, a w roku 2015 roku 6 029, czyli mniej o 341.

  Szkoy podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne

  W ostatnich kilku latach liczba szk na rnych poziomach ksztacenia nie ulega

  znaczcej zmianie. W Kielcach w 2015 roku funkcjonowao 37 szk podstawowych, w tym

  5 specjalnych. Na poziomie gimnazjalnym uczniowie mogli wybiera pomidzy

  27 gimnazjami, w tym 3 przeznaczone byy dla dorosych, a 6 zapewniao nauczanie

  specjalne.

 • 8

  Wykres 4. Liczba szk podstawowych i gimnazjalnych na terenie Kielc w latach 2014 2015

  30

  40

  20142015

  333634

  37

  Liczba gimnazjw

  0

  5000

  10000

  15000

  2014 2015

  5158 5159

  1036

  91112

  1

  Liczba uczniw w

  rdo: Dane GUS

  Do szk ponadgimnazjalnych zalicza si nastpujce typy szk: zasadnicze szkoy

  zawodowe, licea oglnoksztacce, licea profilowane, technika, uzupeniajce licea

  oglnoksztacce (w tym artystyczne dajce uprawnienia zawodowe), technika uzupeniajce,

  szkoy specjalne przysposabiajce do pracy oraz szkoy policealne.

  Wykres 5. Liczba szk ksztaccych na poziomie ponadgimnazjalnym na terenie Kielc

  w latach 2014 2015

  rdo: Dane GUS

  W 2014 roku na terenie Kielc funkcjonowao 98 szk ksztaccych na poziomie

  ponadgimnazjalnym, do ktrych uczszczao 19 488 uczniw. W roku 2015 liczba tych szk

  zwikszya si do 107, uczyo si w nich 18 566 uczniw.

 • 9

  Szkoy wysze

  Na terenie Kielc dziaa 9 uczelni wyszych. Do najwaniejszych orodkw

  naukowych nale: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) oraz Politechnika

  witokrzyska uczelnie publiczne, na ktrych rocznie studiuje okoo 20 000 studentw2.

  Pozostae to uczelnie prywatne.

  UJK w dniu 30 wrzenia 2014 roku uzyska uprawnienia do prowadzenia jednolitych

  studiw magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim w ramach struktury

  Wydziau Nauk o Zdrowiu.

  Wedug danych GUS, w roku 2015 w 9 szkoach wyszych nauk pobierao 25 104

  studentw, czyli o 2 695 mniej ni w roku 2014. Jedyn kieleck uczelni techniczn jest

  Politechnika witokrzyska, na ktrej co roku studiuje okoo 10 000 osb.

  Tabela 3. Liczba studentw w Kielcach w 2014 i 2015 roku

  Liczba studentw na uczelniach wyszych 2014 2015

  Liczba uczelni ogem 10 9

  Studenci ogem 27 799 25 104

  Studenci mczyni 11 851 10 908

  Studenci kobiety 15 948 14 196

  rdo: Dane GUS

  Mieszkalnictwo

  Polityka mieszkaniowa obejmuje dziaania zwizane z powstawaniem, eksploatacj

  i dystrybucj zasobw mieszkaniowych3. Miejski Zarzd Budynkw (MZB) dysponuje

  zapleczem budynkw i lokali, ktrymi zarzdza dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych

  ludnoci. Kadego roku w Kielcach na przydzia mieszka socjalnych oczekuje kilkaset osb.

  Liczba mieszka jest nieproporcjonalna do liczby osb oczekujcych. Mieszkania socjalne

  w Kielcach s oddawane do uytku osobom zapisanym na list oczekujcych. W 2015 roku

  na tej licie znajdowao si ponad 800 osb, z czego cz to osoby samotne, z wyrokami

  eksmisyjnymi, nie posiadajce staego miejsca zamieszkania, rodziny trzyosobowe

  i czteroosobowe.

  2 Dane ze stron www.tu.kielce.pl i www.ujk.edu.pl

  3 M. Ksiopolski, Polityka spoeczna. Wybrane problemy porwna midzynarodowych, Katowice 1999, s. 225

  http://www.tu.kielce.pl/

 • 10

  Na dzie