obd, eobd (fedélzeti diagnosztika) - rs1.sze.hurs1.sze.hu/~lakatos/obd_eobd.pdf ·...

Click here to load reader

Post on 31-Aug-2018

239 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OBD, EOBDOBD, EOBD(fed(fedlzeti diagnosztika)lzeti diagnosztika)

  5. Kipufog5. Kipufogggzz--technika technika s s fedfedlzeti lzeti llapotfelllapotfelgyeletgyelet

  SzerzSzerz: : Dr. Lakatos IstvDr. Lakatos Istvn n Ph.DPh.D..egyetemi docensegyetemi docens

 • Az Az OBD I (OBD I (OnOn BoardBoard DiagnosisDiagnosis)) fedfedlzeti diagnosztikai lzeti diagnosztikai rendszer az 1988rendszer az 1988--as modellas modellvtvtl kezdve kl kezdve kteleztelez. . Az OBD I elAz OBD I elrrsokat az 1994sokat az 1994--es modelles modellvtvtl kezdl kezddden en felvfelvltottltottk az k az OBD IIOBD II elelrrsok. sok. Az OBD II a szemAz OBD II a szemlyglygpjpjrmrmvekre vekre s a ks a knnynny haszonhaszon--ggpjpjrmrmvekre, az 1996vekre, az 1996--os modellos modellvtvtl kezdl kezddden a den a dzelzel--motorral meghajtott gmotorral meghajtott gpjpjrmrmvekre is hatvekre is hatlyos az USAlyos az USA--ban. ban. Az OBD II eurAz OBD II eurpai megfelelpai megfelelje az je az EOBDEOBD, amelynek , amelynek bevezebeveze--ttsstt az EU tagorszaz EU tagorszgaiban a 98/69/EC irgaiban a 98/69/EC irnyelv nyelv rja elrja el..

  az OBD bevezetse az USA-ban s Eurpban

 • Az USA Kalifornia SzAz USA Kalifornia Szvetsvetsgi gi llam llam leveglevegtisztastisztasgvgvdelmidelmihathatssga (CARB = ga (CARB = CaliforniaCalifornia AirAir RessourcesRessources BoardBoard) a ) a gygyrtrtk rk rszszre elre elrrsban rsban rgzgztette a gtette a gpjpjrmrmemissziemisszi--korlkorltoztoz mmszaki rendszereinek fedszaki rendszereinek fedlzeti ellenlzeti ellenrzrzsi si kktelezettstelezettsggt.t.

  Az OBD I (Az OBD I (OnOn BoardBoard DiagnosisDiagnosis) n) nven ismerttven ismertt vvlt fedlt fedlzeti lzeti diagnosztika az 1988diagnosztika az 1988--as modellas modellvtvtl az USAl az USA--ban kban kteleztelez. A . A szabszablyozlyozs ms mszaki elszaki elrrsait SAE (sait SAE (SocietySociety ofof AutomobileAutomobileEngineersEngineers) szabv) szabvnyok nyok s ajs ajnlnlsok rsok rgzgztik.tik.

  Az OBD I szerint minden olyan rendszert Az OBD I szerint minden olyan rendszert ellenellenrznirzni kell, kell, mely mely emissziemisszikorlkorltoztoz feladatot lfeladatot lt el t el s elektromosan az s elektromosan az irirnynyttrendszerrel kapcsolatban rendszerrel kapcsolatban ll. A bekll. A bekvetkezett vetkezett s s ttrolt hiba rolt hiba ttnynyrere a ga gpjpjrmrm mmszerfalszerfaln elhelyezett n elhelyezett llmpa (MIL mpa (MIL == MalfunctionMalfunction IndicatorIndicator LightLight) kigyullad) kigyulladsa sa figyelmezteti az figyelmezteti az zemeltetzemeltett.t.

 • Az OBD I elrsokat az 1994-es modellvtl kezdden felvltottk az OBD II elrsok. (1996. janur 1-jvel Otto-motoros gpjrmvekre a halaszt hatly kivteli engedlyek is lejrtak, dzelmotorral szerelt gpjrmveknl 1997.) Az OBD II a szemlygpjrmvekre s a knnyhaszongpjrmvekre, az 1996-os modellvtl kezdden a dzelmotorral meghajtott gpjrmvekre is hatlyos.

  Az OBD II a fedlzeti llapotfelgyeletet kiterjeszti:MIL lmpa j figyelmeztetsi alapfunkci: a lmpa nem g, a lmpa g zemmd kiegszl a lmpa villog zenettel,a rendszerelemek s funkcik hibs llapotn tl a romls mrtknek (llapotosztly) azonostsa,a hiba bekvetkezsekor a paramterkrnyezet rgztse (Freeze Frame),hibatrol-kiolvass villogkd helyett rendszerteszterrel(Generic Scan-Tool).

 • OBD I s OBD II

  A diagnosztikai csatlakozA diagnosztikai csatlakoznem szabvnem szabvnyosnyostott tott //jjrmrmspecifikusspecifikus vvlasztlasztk/k/

  A hibakA hibakdok gydok gyrtrt--ffggggek, ek, nem nem publikusakpublikusak

  A kA kllnbnbzz motormotor-- s s emissziemisszi--ellenellenrzrzrendszerek nem rendszerek nem szabvszabvnyosnyostottaktottak

  A hibA hibs ms mkkddst visszajelzst visszajelzllmpa nem szabvmpa nem szabvnyosnyos

  A diagnosztikai hA diagnosztikai httttr r informinformcici ugyanazon hibugyanazon hibra ra is eltis eltrr mmszaki szaki megkmegkzelzelttss

  SzabvSzabvnyosnyostott protokoll a tott protokoll a szabvszabvnyos diagnosztikai nyos diagnosztikai aljzaton (DLC) keresztaljzaton (DLC) keresztl az autl az auts a diagnosztikai eszks a diagnosztikai eszkz z kkzztttt

  SzabvSzabvnyosnyostott emisszitott emisszi--ellenellenrzrz rendszerrendszer

  SzabvSzabvnyos hibaknyos hibakdok (DTC)dok (DTC)

  KKrnyezeti paramrnyezeti paramterek (terek (FreezeFreezeframeframe) automatikus t) automatikus trolrolsa sa hiba rhiba rgzgzttse esetse esetnn

  SzabvSzabvnyos hibajelznyos hibajelz llmpa mpa (MIL) (MIL) s annak szabvs annak szabvnyos nyos jelzjelzsi funkcisi funkciii

  zemzemllapotllapot--kkszsszsg g ((ReadinessReadiness) meghat) meghatrozrozsa sa s s felvfelvteletele

 • ALKALOMSZER/szporadikus/

  FELGYELETI MDOK

  JeladJeladk:k:

  motormotor--fordulatszfordulatszmadmad

  vezvezrmrmtengelytengely--jeladjelad

  kopogkopogssrzrzkelkel

  hhmmrsrskletklet--rzrzkelkel

  llgtgtmegmmegmrr

  fojtfojtszelepszelep--poti,/kapcsolpoti,/kapcsol,,

  AlapjAlapjrati szabrati szablyozlyozss

  BefecskendezBefecskendezszelepekszelepek

  LambdaszabLambdaszablyozlyozss GGSKIMARADSKIMARADSS

  AGR /kipfoggz-visszavezets/ Tankszellztet-rendszer

  mkds, /tmtettsg/

  Tltnyoms-korltozs Lambdaszonda/szablyoz + monitor/

  szondafts jel, jel-dinamika

  Szekunderleveg-rendszer Kataliztor hatsfok CAN-BUS

  LLAND/permanens/

 • OttoOtto--, d, dzelzel--motormotorOttoOtto--motormotorOttoOtto--, d, dzelzel--motormotorOttoOtto--, d, dzelzel--motormotorOttoOtto--motormotorddzel motorzel motorOttoOtto--motormotorddzelzel--motormotor

  katalizkataliztortorlambdaszablambdaszablyozlyozssggsfelsfelgyletgyletkipufogkipufogggz visszavezetz visszavezets (AGR, EGR)s (AGR, EGR)szekunderlevegszekunderleveg rendszerrendszerttzelzelanyaganyag--ellelltt rendszerrendszerttzelzelanyagganyaggz visszavezetz visszavezet rendszerrendszerizzizztt rendszerrendszer

  AlkalmazAlkalmazssRendszerRendszer

  A korszerA korszer kipufogkipufogggz z ututnkezelnkezelss ttbb bb elemet felhasznelemet felhasznlva tartja klva tartja kzben a zben a belsbelsggss motorok kmotorok krosanyagrosanyag--kibocskibocsttsst. Ezen rendszerek mindegyike t. Ezen rendszerek mindegyike a dolog terma dolog termszetszetbbl adl adddan an fedfedlzeti lzeti llapotfelllapotfelgyeletgyelet (OBD) alatt (OBD) alatt ll. ll.

 • lambdaszondalambdaszonda bebeppttss

  A szondk tpusa: S S keskenyskeskenysvv szondszond(k(k), ), B B szszlesslessvv szondszond(k(k).).A szondA szondk elhelyezkedk elhelyezkedsre utalsre utal jeljelllsek:sek:B B hengersor (Bank), hengersor (Bank), S S szonda (szonda (SensorSensor))

 • lambdaszondalambdaszonda--jelleggjelleggrbrbkk(szonda (szonda regedregeds)s)

  lambdaszondalambdaszonda--jelleggjelleggrbrbkk(kataliz(kataliztor hattor hatsfok)sfok)

  kb.

  kb.

  A katalizA kataliztort akkor mintort akkor minsstjtjk k hibhibsnak, ha snak, ha tlagos tlagos szsznhidrognhidrogn n talaktalakttsa oly sa oly mmrtrtkben cskben cskken, hogy az, kken, hogy az, az 1,5az 1,5--szszrrs hats hatrrrtrtket ket tltlpi. pi.

  A katalizA kataliztor jtor jssga szoros ga szoros kapcsolatban kapcsolatban ll az ll az oxigoxigntntrolrol kkpesspessggvel. vel. Ezt a tulajdonsEzt a tulajdonsgot haszngot hasznljljk k fel a katalizfel a kataliztor hattor hatsfoksfoknak nak meghatmeghatrozrozsshoz, amelyhez hoz, amelyhez szszksksg van egy tovg van egy tovbbi bbi a a katalizkataliztor mtor mgg bebepptett tett lambdaszondlambdaszondrara. .

  Az amplitAz amplitddk kk kllnbsnbsggbbl l a kataliza kataliztor hattor hatsfoka sfoka meghatmeghatrozhatrozhat..

 • lamdaszondalamdaszonda jelalakvjelalakvltozltozss

  sszesssszessggben tehben teht a t a lamdaszondlamdaszondkk EOBD szerinti EOBD szerinti llapotllapot--felfelgyelete az algyelete az albbiakra bbiakra terjed ki:terjed ki: belsbels ellenellenlllls,s, jelfeszjelfeszltsltsg,g, feszfeszltsltsgvgvltozltozs sebesss sebessge ge (szeg(szegnybnybl dl dsba),sba),

  feszfeszltsltsgvgvltozltozs sebesss sebessge ge (d(dsbsbl szegl szegnybe),nybe),

  szakadszakads,s, rrvidzvidzrlat,rlat, a kataliza kataliztor eltor eltti tti lambdaszondalambdaszondajelfeszjelfeszltsltsggnek perinek peridusideje.dusideje.

  A katalizA kataliztor uttor utni ni lambdaszondalambdaszonda regedregedsi si folyamata lassfolyamata lassbb, mint a bb, mint a katalizkataliztor eltor elttitti, , gy a gy a szondaszondaregedregedsbsbl fakadl fakadnem knem kvvnatos hatnatos hats ezzel s ezzel kiegyenlkiegyenlthetthet..

 • Az Az ggsfolyamat fedsfolyamat fedlzeti lzeti llapotfelllapotfelgyeletegyelete a gya gyjtjtskimaradskimarads s felismerfelismerssn alapul. Az n alapul. Az ggskimaradskimarads a forgattys a forgatty tengely tengely szszgsebessgsebessggnek vnek vltozltozsshoz vezet. hoz vezet.

  A szA szgsebessgsebessg vg vltakozltakozsst a motor mechanikai hibt a motor mechanikai hibi, i, valamint a hajtott kerekeken keresztvalamint a hajtott kerekeken keresztli visszahatli visszahatsok (pl. sok (pl. helytelen vezethelytelen vezetstechnika miatt) is okozhatjstechnika miatt) is okozhatjk. k. Ezek azonban az alEzek azonban az albbi mbbi mdszerek segdszerek segtstsggvel azonosvel azonosthatthatk k s s gy az gy az ggskimaradskimaradststl megkl megkllnbnbztethetztethetk.k.

  karosszkarosszriaria--gyorsulgyorsuls s rzrzkelkel,,a a forgattyforgattystengelystengely--jeladjelad jeljelnek analnek analziszisvel.vel.

  Az Az ggskimaradskimarads ks kvetkeztvetkeztben bekben bekvetkezvetkez intintzkedzkeds:s: Ha olyan mHa olyan mrtrtkk gygyjtjtskimaradskimarads ls lp fel, amely a p fel, amely a kipufogkipufogggzz--emissziemisszit a hatt a hatrrrtrtk 1,5k 1,5--szszrrssre emeli, a re emeli, a rendszer kigyrendszer kigyjtja a MIL ljtja a MIL lmpmpt.t.

  Ha olyan mHa olyan mrtrtkk gygyjtjtskimaradskimarads ls lp fel, amely a p fel, amely a katalizkataliztort ktort kros

View more