novine srpske 2013-08-06آ  drugima kako se treba zalagati za o~uvawe kulture i narodne tradicije....

Download NOVINE SRPSKE 2013-08-06آ  drugima kako se treba zalagati za o~uvawe kulture i narodne tradicije. U

Post on 31-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NOVINE SRPSKE

  MM OO SS TTOO VV II Dan dr`avnosti SrbijeDan dr`avnosti Srbije

  GLASILO SAGLASILO SAVEZAVEZA SRPSKIH DRU[TSRPSKIH DRU[TAAVVAA SLOVENIJE 13-14/02-2007SLOVENIJE 13-14/02-2007

  Sedma smotra srpskih folklornih grupa

 • Broj 13-14 MOSTOVI Februar

  02 Mostovi/

  IZ SADR@AJA

  4 DAN DR@AVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

  7

  08 PRVI SRPSKI USTAV

  6 U POSJETI KOD GRADONA^ELNIKA QUBQANE

  10 Du{an Jovanovi}: TR@EWE VLASTI- TOG IDENTITETA

  18SLOVENCI NIKADA NE]E ZABORAVITI...

  15 Dimitrije Markovi}: GOSTOVAWE DECE IZ SRBIJE

  24 Slobodan Dodi}: SAVINDAN U POS- TOJNI

  20 SVETOSAVSKI DANI 2007

  PESMA, IGRA, MLA- DOST

  Stanojle Vajovi}: PESME

  SEDMA SMOTRA SRPSKIH FOLKLORNIH FGRU- PA

  16

  27 31

  SLOVENA^KI KULTURNI PRAZNIK

 • Izdava~:

  Savez srpskih dru{tava Slovenije

  Za izdava~a: predsednik Ilija Jankovi}

  Glavni i odgovorni urednik: Du{an Jovanovi}, univ. dipl. pol.

  Tehni~ki urednik: Rade Bakra~evi}, univ. dipl. in`.

  Sekretar redakcije: Drago Vojvodi}, dipl. in`.

  Grafi~ka obrada i prelom: Du{an Jovanovi}, univ. dipl. pol.

  Lektor za srpski jezik: mag. Vesna An|elkovi}

  Ilustracija korica: Du{an Jovanovi}, univ. dipl. pol.

  Napomena: Autorski tekstovi i ilustracije su autorski za{ti}eni i kao takvi zabraweni za objavqi- vawe. Za koncepte napisanog teksta odgovorni su sami autori. Dostavqeni tekstovi i fotografije autorima se ne vra}aju.

  Molimo, da svi dopisnici {aqu svoje tekstove i fotografije potpisane (CD) na adresu: SSDS, Ul. 9. korpus 54, 5250 Solkan - za redakciju, Mostovi ili po emailu: ilija_jankovic@yahoo.com ili sekretar@zsds.si

  [tampa: AD Grafi~ar Doboj Tira`: 5.000 primeraka

  Izlazi 4 do 6 brojeva godi{we. [tampawe ~asopisa omogu}ili: Ministarstvo za kulturu R. Slovenije i R. Srbije.

  ^asopis upisan u registar javnih glasila u Ministarstvu za kulturu R. Slovenije pod brojem 785.

  Po{tovani ~itaoci,

  Pred vama je novi broj Novina srpskih Mostovi, prvi ovogodi{wi, a bi}e ih jo{, tek smo na po~etku. Ovim brojem `eqeli smo nas- taviti sa zapo~etim ali na neki na~in i osvje`iti ovaj na{ i va{ ~asopis. Kao {to }ete primjetiti, na prvim stranicama objavili smo tekst o proslavi Dana dr`avnosti na{e matice Srbije, a tu je i pozdravni govor Gorana Krajnovi}a, otpravnika poslova Ambasade Republike Srbije u Qubqani. I mi smo na neki na~in poku{ali da se pridru`imo obiqe`avawu ovog zna~ajnog datuma donose}i tekst o prvom srpskom Ustavu.

  S obzirom na ~iwenicu, da su ove novine namijewene prije svega nama koji `ivimo u Sloveniji i na{im dru{tvima kao i Savezu srpskih dru{tava Slovenije, iz tog razloga najvi{e prostora kako sada tako i u budu}e bi}e namijeweno upravo radu i aktivnosti dru{tava. Ne}emo zaboraviti ni pojedince, bilo da su ~lanovi dru{tava ili ne, naro~ito one koji svojim radom i ugle- dom doprinose afirmaciji srpske kulture, tradicije, obi~aja i svega {to je vezano za na{ narod. Naro~ito bi `eqeli da pi{emo i objavqujemo neke zanimqivosti iz `ivota i rada na{ih qudi, tih zanimqivih tema sigurno je bilo i bi}e ih jo{, zato vas pozi- vamo da nam o svemu tome pi{ete a mi }emo to sa zadovoqstvom objaviti.

  U ovom broju, pored aktivnosti koje su se desile po dru{tvima, `elimo da vam predstavimo i one koji su svojim radom i dopri- nosom doprinijeli ne samo afirmaciji dru{tava nego srpske kul- ture u cjelini. Oni koje predstavqamo neka poslu`e kao primjer drugima kako se treba zalagati za o~uvawe kulture i narodne tradicije.

  U ovom broju objavqujemo i nekoliko zanimqivih ~lanaka vezanih za na{u istoriju a isto tako i za sada{wost. Smatramo da smo koliko toliko u tome uspjeli a vi ste tu da svojim predlozima i sugestijama doprinesete da ~lanci koje objavqujemo budu jo{ raznovrsniji i zanimqiviji.

  Zato vas pozivamo da nam se javite, da nam pi{ete i svojim priloz- ima omogu}ite da Mostovi budu u pravom smislu mostovi koji }e nas jo{ vi{e i ja~e povezivati a sve na{e dobrote iza}i na vidje- lo. Prihvatamo i sve va{e ocjene i kritike, jer samo na taj na~in mo`emo prona}i pravi put da ove novine postanu ono ~emu te`imo.

  Glavni urednik: Du{an Jovanovi}

  RE^ UREDNIKA

  Broj 13-14 MOSTOVI Februar

  Mostovi/ www.zsds.si

 • Broj 13-14 MOSTOVI Februar

  Dan dr`avnosti Dan dr`avnosti

  Republike SrbijeRepublike Srbije Ambasada Republike Srbije priredila prijem povodom Dana dr`avnosti

  Povodom Dana dr`avnosti Ambasada Republike Srbije u Qubqani priredila je prijem za politi~ke i javne li~nosti Republike Slovenije i grada Qubqane, predstavnike diplomatskog kora, pred- stavnike privrednog, kulturnog, sportskog `ivota, predstavnike slovena~kih i srpskih medija, vjer- skih institucija kao i predstavnike srpskih dru{tava. Prijem je odr`an 15. februara 2007. u hotelu Lev u Qubqani. Nakon kra}eg muzi~kog programa u kome su u~estvovali mladi umjetnici srpskog roda, mnogobrojnim gostima obratio se Goran Krajnovi}, otpravnik poslova Ambasade Republike Srbije. U svom govoru istakao je zna~aj dana{weg datuma i osvrnuo se na doga|aje koji su mu prethodili. Tako|e konstatovano je da se odnosi izme|u Republike Srbije i Republike Slovenije posqedwih godina nalaze u fazi konstantnog napredka u svim oblastima me|udr`avne saradwe. Nakon govora prisutni su imali priliku uz poslu`ewe, koje je bilo zaista izvanredno, da u dobrom raspolo`ewu nastave sa ovom proslavom. U nastavku donosimo izvode iz govora Gorana Krajnovi}a, otpravnika poslova Ambasade republike Srbije.

  Po{tovani gospodine ministre, po{tovane ekselencije, uva`eni gosti i prijateqi, dame i gospo- do,

  Izuzetna mi je ~ast i zadovoqstvo {to vas u ovoli- kom broju mogu danas ovde poz- draviti, povodom obele`avawa Dana dr`avnosti Republike Srbije - Sretewa.

  Ovaj dan je za nas po mnogo ~emu poseban. Naime, ovo je prvi put da nakon 89 godina dr`ava Srbija, ponovo, kao samostalna i nezavisna, obele`ava svoj naci- onalni praznik. Sretewe u ist- oriji srpskog naroda, dr`ave i crkve, zauzima posebno mesto i ima vi{estruko simboli~ko zna- ~ewe. Sretewe objediwuje i man- ifestuje bogatstvo u susretu mnogih razli~itosti: religi- jskih, etni~kih, kulturnih i civ- ilizacijskih, tako karakter- isti~nih, kako za Srbiju, tako i za region u celini.

  Sretewe je dan kada je Srbija 1804. godine, podigav{i Prvi srpski ustanak, iskazala `equ za obnovom svoje dr`a- vnosti i nameru da se vrati svom

  prirodnom i civilizacijskom, evropskom okru`ewu.

  I kona~no, Sretewe je dan kada je Srbija dobila svoj prvi Ustav, sada ve} davne 1835. godine, ~ime su postavqeni te- meqi modernoj srpskoj dr`avi. Tada je Srbija, kao jedna od mal- obrojnijih evropskih dr`ava imala Ustav koji je, u to vreme, predstavqao jedan od najlibe-

  ralnijih demokratskih ustava u Evropi. Otuda, dame i gospodo, za Srbiju i wene dr`avqane, ovaj dan sim- bolizuje jedinstvo istorijskog pregnu}a prethodnih generacija, sa vizijom i te`wom dana{we generacije, da Srbija bude prih- va}ena i priznata kao ravno- pravna, demokratska i moderna evropska dr`ava.

  Goran Krajnovi}, otpravnik poslova Ambasade Republike Srbije

  04 Mostovi/

 • Mostovi/ www.zsds.si

  Broj 13-14 MOSTOVI Februar

  Danas kada je Srbija, nedavnom izbornom voqom svojih

  gra|ana, ponovo i nedvosmisle- no, potvrdila svoj puni demo- kratski kapacitet i proevrop- sku orijentaciju, dr`ava se istovremeno suo~ava sa jednom od najdelikatnijih i najte`ih etapa u svojoj novijoj istoriji. Odbrana dr`avnog suverenite- ta i teritorijalnog integriteta, politi~kim i diplomatskim sre- dstvima i me|unarodno pravnim argumentima, predstavqaju za Srbiju, kada je u pitawu re{a- vawe budu}eg statusa Kosova i Metohije, prioritetan ciq i zadatak. Ovom zadatku, sa `e- qom za pronala`ewem kompro- misnog i odr`ivog re{ewa, bazi- ranog na uva`avawu legitimnih interesa dr`ave Srbije, Srpske

  pravoslavne crkve, srpske zajednice i svih drugih nealban-

  skih zajednica na Kosovu i Meto- hiji, a ne samo na uva`avawu interesa albanske zajednice, sa najve}om posve}eno{}u pris- tupile su sve dr`avne i poli- ti~ke institucije i pojedinci u Republici Srbiji. Istovremeno, dame i gospodo, Srbija ula`e evidentne napore da kroz proces ja~awa demo- kratije, wenih institucija, ali i spremnosti da odgovori svojim me|unarodnim obavezama, ost- vari pretpostavke za br`e uklawawe svih prepreka koje danas stoje na putu wenog punog evropskog integrisawa, oli~e- nog u Evropskoj uniji, kao zajed- nici ravnopravnih evropskih naroda.

  Na tom putu, Srbija je do sada imala, a uvereni smo da }e

  i ubudu}e imati, u Republici Sloveniji, zna~ajnu podr{ku i pouzdanog partnera.

  Veoma dobri i svestrano razvijeni odnosi izme|u Repu- blike Slovenije i Republike Srbije, kao i duboke veze i mnogo puta, kroz istoriju, potv- r|eno prijateqstvo i solida- rnost izme|u dva naroda, najbo- qa su garancija da }e period koji je pred nama, uz novi na- predak u svim sferama bilater- alnih odnosa, svakako doneti optimalna re{ewa i za pitawa koja su preostala iz vremena prestanka postojawa nekada zajedni~ke nam dr`ave.

  Hvala vam na pa`wi.

  Sa prijema u hotelu Lev

  Mladi srpski muzi~ariGoran Krajnovi} sa pozdravnim govorom

 • Slovenski kulturni praznik

  8. februar je slovenski kulturni praznik, dan, ko se poklonimo spominu najveŁ- jega slovenskega pesnika Franceta Pre�erna. 8. februar pa je tudi datum, ob katerem se poznavalci in ljubitelji kulture spomnijo vseh tistih, ki so v minulem letu uspe�no delovali na podroŁju kulture in ponesli sloves Slovenije v beli svet.

  Dan smrti dr. Franceta Pre�erna je bil za Slovenski kulturni prazn

Recommended

View more >