návod na použitie audiovizuálneho technického...

of 14 /14
Návod na použitie audiovizuálneho technického vybavenia prednáškových ául A003 a A006 Prednáškové auly A003 a A006 sú vybavené moderným audiovizuálnym technickým vybavením, ktorého cieľom je zjednodušiť prácu prednášajúcemu a poslucháčom umožniť lepšie porozumieť a vnímať obsah prednášky. Zoznam audiovizuálnych technologických zariadení: Skrátené označenie Kompletné označenie Počet Sériové číslo Vizualizér „Meotar“ 1 DVD 1 PC 1 Touchscreen 1 Touchpad 1 Pero pre touchpad 1 Klávesnica 1 Myš 1 Prepínač 1 Dataprojektor 1 Mikrofón (Mic) 4 Ultramizér 1 Audiomix 1 Bose 1 Zosilňovač 1 Repro 2 x 2

Author: phamdieu

Post on 18-Sep-2018

214 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nvod na pouitie audiovizulneho technickho vybavenia

  prednkovch ul A003 a A006

  Prednkov auly A003 a A006 s vybaven modernm audiovizulnym technickm

  vybavenm, ktorho cieom je zjednodui prcu prednajcemu a posluchom umoni

  lepie porozumie a vnma obsah prednky.

  Zoznam audiovizulnych technologickch zariaden:

  Skrten oznaenie Kompletn oznaenie Poet Sriov slo

  Vizualizr Meotar 1

  DVD 1

  PC 1

  Touchscreen 1

  Touchpad 1

  Pero pre touchpad 1

  Klvesnica 1

  My 1

  Prepna 1

  Dataprojektor 1

  Mikrofn (Mic) 4

  Ultramizr 1

  Audiomix 1

  Bose 1

  Zosilova 1

  Repro 2 x 2

 • Varianty zapojenia

  Rozloenie a celkov zapojenie jednotlivch prvkov umouje zapojenie jednho, alebo

  viacerch vstupov video signlu a jeho zobrazenie prostrednctvom dataprojektoru. Vstup

  video signlu, ktor m by prenan na dataprojektor sa vol pomocou Prepnaa, ktor je

  umiestnen veda DVD prehrvaa.

  Audio signl z jednotlivch zdrojov je do Audioskrine prenan taktie z Prepnaa.

  Prenan je preto len ten audio signl, ktor je zvolen na prepnai. Mikrofnov vstupy s

  zapojen nezvisle.

  Schma zapojenia:

  Pracovisko

  Vizualizr Touchscreen Touchpad My DVD Prepna Pero Klvesnica PC

 • Ovldacie prvky PC

  Touchpad Bezdrtov my USB my Touchpad pero Klvesnica

  Touchscreen

  Dotykov obrazovka Menu Ovldacie prvky Zapnanie

  Prepna vstupov

  Zapnanie Prepna vstupov

  DVD

 • Zapnanie Dvierka mechaniky USB vstup Ovldacie prvky

  Vizualizr

  Snmacia hlava Zapnanie Ovldacie prvky Vstupy pre notebook Snman plocha

  Audiotechnika

  Prijmae bezdrtovch

  mikrofnov Ultramizr Audiomix Bose Zosilova

 • Variant zapojenia PC a mikrofnov

  1. Zapnutie PC

  DVD-ROM mechanika Kryt USB a taky pamovch kariet Tlaidlo zapnutia

  2. Otvorenie krytu PC

  DVD-ROM mechanika USB taky pamovch kariet

  3. Prepnutie prepnaa do polohy PC

  Zapnut prepna (erven svetlo) Prepnut vstup PC (erven svetlo)

 • 4. Zapnutie dataprojektoru

  Tlaidlo zapnutia Ovldacie prvky (nepouva)

  5. Prca s PC Po zapnut PC a dataprojektora je mon pracova s PC poda podtreby. Ovldacie prvky mu by:

  Klvesnica My Psanie perom po Toupade Ovldanie kurzora bezdrtovou myou (bezdrtov my funguje iba ke je poloen na

  Touchpade) Ovldanie dotykovou obrazovkou (Touchscreen)

  Prca na PC sa zobrazuje sasne na dotykovej obrazovke a dataprojektore (zrkadlenie pracovnej plochy), preto prednajci vid to o prezentuje posluchom. 6. Ukonenie prce Po ukonen prezentcie je potrebn povypna vetky zapnut zariadenia, v opanom porad ako boli zapnan (najprv dataprojektor, potom prepna a na koniec PC)

 • Variant zapojenia DVD a mikrofnov

  1. Zapnutie DVD prehrvaa

  Tlaidlo zapnutia Mechanika Prepna kapitol USB vstup Ovldacie prvky Prepna DVD/USB Stop,pauza, prehrvanie

  2. Ovlda DVD prehrvaa

  Tlaidlo zapnutia Prepna DVD/USB Ovldacie prvky Prepna kapitol, stop, pauza, prehrvanie

 • 7. Prepnutie prepnaa do polohy DVD

  Zapnut prepna (erven svetlo) Prepnut vstup DVD (erven svetlo)

  3. Zapnutie dataprojektoru

  Tlaidlo zapnutia Ovldacie prvky (nepouva)

  4. Prca s DVD prehrvaom Po zapnut DVD prehrvaa a dataprojektora je mon na prehrva audio a video zznamy z CD a DVD nosiov, a tie z USB kuov. V prpade prehrvania z USB ka je potrebn prepn tlaidlom DVD/USB medzi zdrojmi. V prpade prehrvanie DivX/mp3, resp. akhokovek inho audiovizulneho materilu sa odpora odska si i DVD prehrva podporuje poadovan formt audia, resp. videa. 5. Ukonenie prce Po ukonen prezentcie je potrebn povypna vetky zapnut zariadenia, v opanom porad ako boli zapnan (najprv dataprojektor, potom prepna a na koniec DVD prehrva)

 • Variant zapojenia Vizualizra a mikrofnov

  1. Zapnutie Vizualizra (Meotar)

  Tlaidlo zapnutia Zdroj odosielanho obrazu Pribliovanie Ovldanie Lampa

  Zapnut Vizualizr (aktvne prvky maj modr podsvietenie)

  8. Prepnutie prepnaa do polohy Meotar

  Zapnut prepna (erven svetlo) Prepnut vstup 1 (erven svetlo)

 • 2. Zapnutie dataprojektoru

  Tlaidlo zapnutia Ovldacie prvky (nepouva)

  3. Prca s Vizualizrom Vizualizr pracuje podobne ako klasick uebn pomcka Meotar. Dokumenty vak nieje podtrebn nasvieti zo spodnej strany, ale s snman zhora. Pre reim snmania dokumentov mus by zdroj obrazu, Source nastaven na polohu kamera Camera. V prpade zlej viditenosti zobrazovanho dokumentu je mon dokument nasvieti tlaidlom Lampa (Lamp). Vizualizr tie umouje zvi snman dokumenty pomocou rotanho ovldacieho prvku (kolieska). Pribliovanie sa vykon otoenm koliaska do ava, oddialenie sa vykon otoenm koliaska do prava. Ovldacie prvky umouj:

  Autofocus automatick zaostrenie Brightnes zvenie jasu Freeze zmrazenie premietanho obrazu Rotate otanie obrazu

  Pri zapojen Vizualizra sa do Prepnaa prena iba videosignl.

  4. Ukonenie prce Po ukonen prezentcie je potrebn povypna vetky zapnut zariadenia, v opanom porad ako boli zapnan (najprv dataprojektor, potom prepna a na koniec Vizualizr)

 • Variant zapojenia Notebooku

  1. Pripojenie Notebooku

  Tlaidlo RGB2 Video (VGA) konektor

  2. Zapnutie dataprojektoru

  Tlaidlo zapnutia Tlaidlo RGB2 Ovldacie prvky (nepouva)

  3. Prca s Notebookom Po pripojen VGA konektoru do Notebooku je potrebn prepn zdroj videosignlu na diakovom ovldan dataprojektora pomocou tlaidla RGB2. Prca na Notebooku sa zobrazuje sasne na displeji notebooku a dataprojektore (v prpade ak je na notebooku nastaven zrkadlenie pracovnej plochy), preto prednajci vid to o prezentuje posluchom. 4. Ukonenie prce Po ukonen prezentcie je potrebn povypna vetky zapnut zariadenia, v opanom porad ako boli zapnan (najprv dataprojektor, potom prepna a na koniec Notebook)

 • Mikrofny

  1. Zapnutie a vypnutie mikrofnov

  Ovlda zapnania a vypnania mikrofnu

 • rovne osvetlenia

  Svetlo zapnut, pln osvetlenie

  Svetlo zapnut, rove 3

  Svetlo zapnut, rove 2

  Svetlo zapnut, rove 1

  Svetlo vypnut

 • Ako zapn a vypn dataprojektor1. Pre zapnutie stlame na diakovom ovldai Panasonic (m zaoblen

  hrany) erven tlaidlo ON I 2. Pre vypnutie stlame na diakovom ovldai Panasonic (m zaoblen

  hrany) erven tlaidlo STANDBY

  Ako zapn a vypn ozvuenie (mikrofny)1. ierny prepna v stojane mikrofnu presunieme do polohy Zapnut

  (dole) 2. ierny prepna v stojane mikrofnu presunieme do polohy Vypnut

  (hole)

  Ako prepn pre zobrazenie z PC1. Zapneme PC tlaidlom na prednej strane PC (po zapnut

  svieti na modro) 2. Zapneme prepna INTELIX tlaidlom

  panelu (po zapnut mus kontrolka Power3. Na prepnai INTELIX stlanm

  vstup (PC) VYPNUTIE: Stlame tlaidlo na prepnai INTELIX. Pota nie je potrebn vypna!!!

  Ako prepn pre zobrazenie z DVD1. Zapneme DVD tlaidlom STANDBY/ON v

  strany DVD 2. Zapneme prepna INTELIX tlaidlom v

  panelu (po zapnut mus kontrolka Power svieti na zeleno) 3. Na prepnai INTELIX stlanm

  vstup (DVD) VYPNUTIE: Stlame tlaidlo tlaidlo STANDBY/ON na DVD

  Ako prepn pre zobrazenie z Vizualizra1. Zapneme vizualizr tlaidlom POWER

  strany vizualizru (pred zapnutm svieti na erveno, po zapnut svieti tlaidlo na modro)

  2. Zapneme prepna INTELIX tlaidlom vpanelu (po zapnut mus kontrolka Power svieti na zeleno)

  3. Na prepnai INTELIX stlanm vstup (Meotar) VYPNUTIE: Stlame tlaidlo a podrme 2 sekundy tlaidlo POWER

  Ako prepn pre zobrazenie z Notebooku1. Pripojme VGA konektor do notebook2. Zapneme dataprojektor (pozri

  a prepneme zdroj vstupnho signlu tovldai Panasonic. Po stlaen tlaidla chvu pokme, pokm sa napremietacom pltne nezobraz obraz.VYPNUTIE: Stlame erven tlaidlo STANDBY na diakovom ovldai PANASONIC, vypneme notebook a

  V PRPADE PROBLMOV KONTAKTUJE

  Textov nvod: http://ucebne.uniza.sk

  dataprojektor a diakovom ovldai Panasonic (m zaoblen

  a diakovom ovldai Panasonic (m zaoblen STANDBY

  vypn ozvuenie (mikrofny) stojane mikrofnu presunieme do polohy Zapnut

  stojane mikrofnu presunieme do polohy Vypnut

  PC Zapneme PC tlaidlom na prednej strane PC (po zapnut mus tlaidlo

  prepna INTELIX tlaidlom v avej asti prednho kontrolka Power svieti na zeleno)

  INTELIX stlanm tlaidla Source zvolme poadovan

  e tlaidlo na prepnai INTELIX. Pota nie je

  Ako prepn pre zobrazenie z DVD Zapneme DVD tlaidlom STANDBY/ON v avej asti prednej

  Zapneme prepna INTELIX tlaidlom v avej asti prednho panelu (po zapnut mus kontrolka Power svieti na zeleno)

  INTELIX stlanm tlaidla Source zvolme poadovan

  na prepnai INTELIX a potom STANDBY/ON na DVD.

  Ako prepn pre zobrazenie z Vizualizra izualizr tlaidlom POWER , v avej hornej asti hornej

  zapnutm svieti na erveno, po zapnut svieti

  Zapneme prepna INTELIX tlaidlom v avej asti prednho panelu (po zapnut mus kontrolka Power svieti na zeleno)

  INTELIX stlanm tlaidla Source zvolme poadovan

  na prepnai INTELIX, stlame podrme 2 sekundy tlaidlo POWER na Vizualizry.

  Ako prepn pre zobrazenie z Notebooku notebooku

  dataprojektor (pozri Ako zapn a vypn dataprojektor) prepneme zdroj vstupnho signlu tlaidlom RGB2 na diakovom

  ovldai Panasonic. Po stlaen tlaidla chvu pokme, pokm sa na premietacom pltne nezobraz obraz.

  erven tlaidlo STANDBY na diakovom , vypneme notebook a odpojme konektory.

  KONTAKTUJE TECHNICK PODPORU, kl. 348

  ebne.uniza.sk Intruktne video: www.unitv.sk

  1

  kl. 3482, [email protected]

  www.unitv.sk (IaKT-OMT archv)

  1 2

  1 2

  1

  2 3

  1

  1

  2

  2 3

  2 3