narodne novine Četvrtak, 4. oŽujka 2010. · pdf filenarodna usmena knjiŽevnost poetika...

Click here to load reader

Post on 13-Feb-2018

235 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 94 BROJ 29 ETVRTAK, 4. OUJKA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  NASTAVNO PODRUJE: MEDIJSKA KULTURA

  TEME:

  1. KatalogKljuni pojam: katalog.Obrazovna postignua: znati sluiti se katalogom u svrhu samostal-nog obavljanja zadataka, pisati biljeke/natuknice, pripremiti skicu, pripremiti popis/listu izvora grae.Popis fi lmova:1. Tamsi ron/Mihlyfi Sndor: bel a rengetegben2. Mricz Zsigmond/Randy Lszl: Lgy j mindhallig3. Charles Dickens/Peter Medak: Copperfi eld Dvid4. William Shakespeare: Rme s Jlia5. J. K. Rowling: Harry Potter6. J. R. Tolkien: A gyrk ura

  TMAKR: MDIAKULTRA

  TMK:

  1. A trgykatalgusKulcsfogalom: a trgykatalgus.Oktatsi clok: A trgykatalgus hasznlata nll feladat megolds-hoz, cdulzs, vzlat, forrsjegyzk ksztse a gyjttt adatokrl.

  Filmek jegyzke:1. Tamsi ron/Mihlyfi Sndor: bel a rengetegben2. Mricz Zsigmond/Randy Lszl: Lgy j mindhallig3. Charles Dickens/Peter Medak: Copperfi eld Dvid4. William Shakespeare: Rme s Jlia5. J. K. Rowling: Harry Potter6. J. R. Tolkien: A gyrk ura

  687 Na temelju lanka 6. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, broj

  51/00), a u vezi s lankom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine, broj 87/08. i 86/09.) te lankom 43., stavkom 2. i stavkom 5. Dravnog pedagokog standarda srednjokolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/08), ministar znanosti, obrazovanja i porta donosi

  ODLUKUO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SRPSKOG JEZIKA ZA SREDNJE KOLE S NASTAVOM NA SRPSKOM

  JEZIKU I IRILINOM PISMU (model A)I.

  Ovom se odlukom donosi Nastavni plan i program srpskog jezika za: gimnazije etverogodinje strukovne kole trogodinje strukovne koles nastavom na srpskom jeziku i irilinom pismu po modelu A.Nastavni plan i program primjenjuje se od kolske godine 2009./2010.

  II.Sadraj Nastavnog plana i programa iz toke I. sastavni je dio ove odluke.

  III.Ova odluka stupa na snagu s danom donoenja i objavit e se u Narodnim novinama.Klasa: 016-01/09-01/00699Urbroj: 533-16-09-0001Zagreb, 19. sijenja 2010. Ministar

  dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

  PROGRAM SRPSKOG JEZIKAGIMNAZIJATjedna satnica je 4 sata ili 140 sati godinje.Razred: I., II., III., IV.Broj sati: 140 140 140 128

  UVODNaziv nastavnog predmeta je Srpski jezik. Program je namije-

  njen uenicima gimnazija u Republici Hrvatskoj u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i irilinom pismu (model A).

  4 140 .: I, II, III, IV : 140 140 140 128

  .

  ( ).

 • ETVRTAK, 4. OUJKA 2010. BROJ 29 STRANICA 95 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  : , , .

  , .

  , , .

  : ,

  ,

  ,

  , , , ,

  ,

  ,

  ,

  - , , ,

  ,

  , ,

  , ,

  ,

  , ,

  ,

  .

  . -

  ( ), ( ); ; , , , (, ).

  . : ,

  ( ),

  Nastavni predmet Srpski jezik obuhvaa tri podruja: srpski jezik, srpska knjievnost, kultura izraavanja.Program srpskog jezika nadovezuje se sadrajno, metodoloki i

  koncepcijski na program srpskog jezika za osnovne kole.

  CILJ I ZADAECilj nastave srpskog jezika je obrazovanje i odgajanje uenika

  kao slobodne, kreativne i kulturne osobe, kritikog duha i opleme-njenog jezika i ukusa.

  Zadae nastave srpskog jezika: upoznavanje knjievne umjetnosti, razvijanje humanistikog i knjievnog obrazovanja na najbo-

  ljim djelima srpske kulturne batine, razvijanje knjievnog ukusa i stvaranje trajne itateljske navike, upuivanje uenika na istraivaki i kritiki odnos prema knji-

  evnosti i osposobljavanje za samostalno itanje, doivljavanje, razu-mijevanje, tumaenje i ocjenjivanje knjievnoumjetnikih djela,

  stjecanje uporabnih znanja iz teorije i povijesti knjievno-sti radi boljeg razumijevanja i uspjenijeg prouavanja umjetnikih tekstova,

  osposobljavanje uenika da se ispravno slue strunom lite-raturom i drugim izvorima znanja,

  irenje spoznajnog vidika i poticanje na kritiko miljenje i originalna gledita,

  odgajanje u duhu opeg humanistikog napretka i po naelu potovanja, uvanja i bogaenja kulturne i umjetnike batine, ci-vilizacijskih tekovina i materijalnih dobara u okvirima Republike Hrvatske i svjetske zajednice,

  odgajanje u duhu (jezine) tolerancije prema drugim jezicima i razvijanje ljubavi i potovanja prema domovini u kojoj ivimo,

  razvijanje umijea u pisanom i usmenom izraavanju, poticanje uenika na usavravanje govorenja, pisanja i itanja,

  kao i njegovanje kulture dijaloga, razvijanje jezinog senzibiliteta i izraajnih sposobnosti, poticanje i razvijanje trajnog interesa za nova saznanja, obra-

  zovanje i osposobljavanje za stalno samoobrazovanje, osposobljavanje uenika da teorijska znanja o jezinim poja-

  vama i pravopisnoj normi uspjeno primjenjuju u praksi, osposobljavanje uenika da se uspjeno slue raznim oblicima

  izraavanja (govorenja) i odgovarajuim funkcionalnim stilovima u razliitim govornim situacijama.

  PRVI RAZRED Tehnika istraivanja knjievnoumjetnikog djela. Knjievno dje-

  lo i literatura o djelu primarni izvori (knjievno djelo), sekundarni izvori (literatura o djelu); tehnika itanja knjievnog djela; voenje biljeaka, rad u knjinici, izbor i raspored prikupljenih podataka, znanstveni instrumentarij (bibliografi ja, fus-nota).

  Samostalni pisani uradak uenika.Djela za obradbu:Djevojka i kouta, Ljubavni rastanak primjeri bogatstva izra-

  avanja narodnog pjesnika (narodne lirske pjesme),

 • STRANICA 96 BROJ 29 ETVRTAK, 4. OUJKA 2010.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  : , , , , :

  , : , :

  1961. , .

  , .

  ;

  . (, ); ; ( , ).

  ( , , , ); .

  : ( ),: . (): : :

  ( , )

  . (, , ) a : : : :

  (, , , .); 1454., 1583. , ; ; ; (18. ).

  () : ,

  , , , ; ; , . : , ; ; ; ; ; , , . .

  Laza Kosti: Meu javom i med snom,enidba Milia barjaktara,Banovi Strahinja epska narodna,Devojka bra od konja narodna pripovijetka,Laza Lazarevi: Prvi put s ocem na jutrenje umjetnika pri-

  povijetka,Danilo Ki: Rani jadi roman,Ivo Andri: Beseda prilikom primanja Nobelove nagrade 1961.

  godine,O prii i prianju.

  KNJIEVNOST STAROG VIJEKASumeri, Stari Grci i Rimljani kratak pregled.

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST KOD SRBAPoeci slavenske pismenosti; Znaaj rada irila i Metodija i nji-

  hovih uenika. Najstarija slavenska pisma (glagoljica, irilica); staro-slavenski jezik i recenzije staroslavenskog jezika; najstariji spomenici junoslavenske kulture (Samuilov natpis, Miroslavljevo evanelje).

  Glavne vrste srednjovjekovne knjievnosti (crkvena poezija, apokrifi , itija i hvalospjevi, biografi je); meusobne veze i utjecaji pisane i usmene knjievnosti.

  Sveti Sava: itije svetog Simeona (biografi ja ulomak)Teodosije: itije sv. Save (ulomak)Jefi mija: Pohvala knezu LazaruDespot Stefan Lazarevi: Slovo ljubveKonstantin Filozof: itije despota Stefana Lazarevia (o smrti

  Stefana Lazarevia, o Kosovskoj bici)Usmena predanja o sv. Savi (pjesme, prie, legende)Izbor iz suvremene poezije:Svetislav Mandi: Raki slikarMilan Raki: SimonidaVasko Popa: Kaleni

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNA TRADICIJA MEU SRBIMA U HRVATSKOJ

  Doseljavanje i donoenje kulturnih i crkvenih dobara prepisi-vaka djelatnost u manastirima (Gomirje, Krupa, Krka, Orahovica i dr.); rukopisna knjiga i njezina sudbina Varadinski apostol 1454., Apostol 1583. u manastiru Orahovica, orahovaki iluminatori; kole u manastirima iz kojih su izrasli budui srpski kulturni radnici; Sava Mrkalj prvi moderni reformator srpske irilice; Jefrem orevi jedan od prvih profesora Moskovskog univerziteta (18. stoljee).

  NARODNA USMENA KNJIEVNOSTPoetika narodne (usmene) knjievnosti: sinkretizam, animizam,

  animatizam, magijski nain miljenja, magina mo rijei; stvaranje kao oponaanje prirode; intenzivnost kolektivnih osjeaja, ujednaa-vanje miljenja. Proces oblikovanja usmenih tvorevina: usmeni stva-ralac kao predstavnik svoje sredine, odnos stvaralac djelo audi-torij; identifi ciranje slualac s kazivaem; recenzija usmene sredine; odgajanje usmenim putem; uvanje djela koja predstavljaju javno mnijenje; individualnost usmenog stvaraoca i nasljeivanje obraza-ca, pjeva - kaziva kao uvar drutvenog, moralnog i nacionalnog kodeksa. Povijesna predaja.

 • ETVRTAK, 4. OUJKA 2010. BROJ 29 STRANICA 97 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  . , . . . . .

  :

  ( )

  , , : , , .

  () () . ,

  . , . ( ). : , , . : , , ;

  : , , , . , , , , .

  (, ); , , ; : , , .

  . . : , ; ; . : , ,

  , , , , , . .

  I ; ;

  .

  II () . , .

  . () . . .

  Tipologija jednostavnijih usmenih oblika. Trajnost, vrsta usme-ne knjievnosti. Njihova osnovna obiljeja i razlike u funkciji. Te-matski krugovi epske poezije. Junaci uzori svoje sredine. Narodna poezija kao usmena povijest vieg reda u stvaranju i trajanju povi-jesne svijesti iri izbor usmene poezije i proze.

  LIRSKA POEZIJASrpska djevojkaSunce se djevojkom eni

  EPSKA POEZIJAMarko Kraljevi i vilaMarko Kraljevi ukida svadbarinuenidba kralja VukainaUro i Mrnj