nacrt dokumentacije o nabavi predmet nabave · 2018. 4. 4. · postupku javne nabave primijeniti...

of 81/81
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Duga ulica u Kotoribi PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta: 3.953.053,50 kn Iznos bespovratnih sredstava: 3.878.053,50 kn Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja OPĆINA KOTORIBA Ev.broj: NMV-2/18 NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI Predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Duga ulica u Kotoribi OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI KLASA: 340-03/19-01/02 URBROJ: 2109/9-1 Kotoriba, travanj 2018. godine

Post on 01-Mar-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

  Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Duga ulica u Kotoribi

  PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

  Ukupna vrijednost projekta: 3.953.053,50 kn

  Iznos bespovratnih sredstava: 3.878.053,50 kn

  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

  OPĆINA KOTORIBA

  Ev.broj: NMV-2/18

  NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI

  Predmet nabave:

  Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Duga ulica u Kotoribi

  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI

  KLASA: 340-03/19-01/02

  URBROJ: 2109/9-1

  Kotoriba, travanj 2018. godine

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  2

  SADRŽAJ 1. OPĆI PODACI ............................................................................................................. 6

  1.1. Podaci o Naručitelju .............................................................................................. 6

  1.2. Osoba zadužena za kontakt ................................................................................. 6

  1.3. Evidencijski broj nabave ....................................................................................... 7

  1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi

  subjekti ne postoje ....................................................................................................... 7

  1.5. Vrsta postupka javne nabave ................................................................................ 7

  1.6. Procijenjena vrijednost nabave ............................................................................. 7

  1.7. Navod o projektu iz kojeg se financira nabava ...................................................... 7

  1.8. Vrsta ugovora o javnoj nabavi ............................................................................... 7

  1.9. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ............................. 8

  1.10. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave ................................................ 8

  1.11. Navod provodi li se elektronička dražba .............................................................. 8

  1.12. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa

  zainteresiranim gospodarskimsubjektima .................................................................... 8

  2. PODACI O PREDMETU NABAVE ............................................................................... 8

  2.1. Opis predmeta nabave ......................................................................................... 8

  2.2. Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave .......................................... 9

  2.3. Opis i oznaka grupa predmeta nabave ................................................................. 9

  2.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo

  koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj

  grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju, ili je sudjelovanje ograničeno samo na

  jednu ili nekoliko grupa ................................................................................................ 9

  2.5. Količina predmeta nabave .................................................................................... 9

  2.6. Tehničke specifikacije ........................................................................................... 9

  2.7. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti ................................................... 9

  2.8. Troškovnik .......................................................................................................... 10

  2.9. Mjesto izvršenja radova ...................................................................................... 10

  2.10. Rok početka i završetka izvršenja ugovora ....................................................... 10

  2.11. Opcije i moguća obnavljanja ugovora ............................................................... 11

  3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA .................................. 12

  3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta ..................................... 12

  3.1.1.Nekažnjavanje ............................................................................................... 12

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  3

  3.1.2. Ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i

  zdravstveno osiguranje ........................................................................................... 15

  3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta ......................................... 15

  3.3. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje ................... 16

  3.4. Odredbe o samokorigiranju................................................................................. 17

  4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) 17

  4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ............................................ 18

  4.2. Ekonomska i financijska sposobnost .................................................................. 19

  4.3. Tehnička i stručna sposobnost ........................................................................... 20

  4.3.1. Angažirani tehnički stručnjaci ........................................................................ 20

  4.3.2. Popis ugovora o izvedenim i izvršenim radovima na objektima usporedive složenosti

  u 2017. godini i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini. .............................. 22

  4.3.3. Ljudski resursi koji će biti izvođaču na raspolaganju za izvršenje ugovora .... 22

  4.3.4. Mehanizacija, uređaji, tehnička oprema ........................................................ 23

  4.4. Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata .................................. 24

  4.5. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata .......................... 25

  5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (U DALJNJEM TEKSTU:

  ESPD) ........................................................................................................................... 26

  6. PODACI O PONUDI .................................................................................................. 27

  6.1. Sadržaj ponude .................................................................................................. 27

  6.2. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije ... 28

  6.3. Način izrade dijelova ponude koji se ne dostavljaju elektroničkim sredstvima

  komunikacije.............................................................................................................. 28

  6.4. Način dostave ponude ........................................................................................ 29

  6.5. Način dostave dijelova ponude koji se dostavljaju odvojeno ............................... 30

  6.6. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude .......................................... 31

  6.7. Varijante ponude ................................................................................................ 31

  6.8. Način određivanja cijene ponuda i valuta u kojoj je izražena cijena ponude ........ 31

  6.9. Kriterij za odabir ponuda ..................................................................................... 32

  6.9.1. Kriterij za odabir, relativni značaj i formula izračuna ...................................... 32

  6.9.2. Metodologija ocjenjivanja po kriterijima ......................................................... 33

  6.9.3. Način izračuna ekonomski najpovoljnije ponude ........................................... 39

  6.10. Jezik na kojemu se izrađuje ponuda ................................................................. 39

  6.11. Rok valjanosti ponude ...................................................................................... 39

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  4

  6.12. Navod o potpisivanju ponude dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije39

  7. JAMSTVA .................................................................................................................. 40

  7.1. Vrsta, sredstava jamstva i uvjeti jamstva ............................................................ 40

  7.1.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude ....................................................................... 40

  7.1.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ......................................................... 40

  7.1.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove u jamstvenom roku41

  8. OSTALE ODREDBE .................................................................................................. 41

  8.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ...................................................................... 41

  8.2. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata .......................... 42

  8.3. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje ...................................................... 42

  8.4. Trošak ponude.................................................................................................... 43

  8.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda ............................................... 44

  8.6. Nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda ............. 44

  8.7. Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima45

  8.8. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora .................................................................... 45

  8.9. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci) ...................................................... 46

  8.10. Podaci o tijelima od kojih ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama

  koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša,odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete

  koje su na snazi upodručju na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje ćebiti

  primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje će sepružati za vrijeme trajanja

  ugovora ..................................................................................................................... 46

  8.11. Rok za donošenje odluke o odabiru .................................................................. 46

  8.12. Rok, način i uvjeti plaćanja ............................................................................... 47

  8.13. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela

  .................................................................................................................................. 47

  8.14. Dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi 48

  8.15. Način pregleda i ocjena ponuda ....................................................................... 49

  8.16. Dopunjavanje, pojašnjenje i upotpunjavanje ponude ........................................ 50

  8.17. Izuzetno niske ponude ...................................................................................... 51

  8.18. Provjera ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ................. 51

  8.19. Tajnost podataka .............................................................................................. 52

  8.20. Razlozi za odbijanje ponuda ............................................................................. 52

  8.21. Uvid u dokumentaciju postupka javne nabave .................................................. 53

  8.22. Rok mirovanja ................................................................................................... 53

  8.23. Završetak postupka javne nabave .................................................................... 53

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  5

  8.24. Kontrola i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi ....................................... 53

  8.25. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi ..................................................................... 53

  9. PRILOZI .................................................................................................................... 54

  9.1. Troškovnik .......................................................................................................... 54

  9.2. Prijedlog ugovora ................................................................................................ 55

  9.3. Izjave .................................................................................................................. 67

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  6

  1. OPĆI PODACI

  1.1. Podaci o Naručitelju

  Naziv i sjedište Naručitelja: Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba

  OIB Naručitelja: 59532160535

  Tel:+385 (0) 40 682 265

  Telefaks: +385 (0) 40 682 247

  Internetska stranica: http://www.kotoriba.hr/

  E-mail: [email protected]

  1.2. Osoba zadužena za kontakt

  Tehnički dio dokumentacije

  Ime i prezime: Roberto Ujlaki

  E-mail osobe zadužene za kontakt: [email protected]

  Tel: +385 (0) 40 682 265, +385 (98) 242 960

  Javna nabava

  Ime i prezime: Cipek Maja

  E-mail osobe zadužene za kontakt: [email protected]

  Tel: +385 (0) 1 3391 332, +385 (99) 3210 072

  Sukladno članku 59. Zakona o javnoj nabavi (120/16) nastavno ZJN 2016 naručitelj i

  gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima

  komunikacije. Alati za komunikaciju elektroničkim sredstvima moraju biti nediskriminirajući,

  općedostupni i interoperabilni s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj

  uporabi i ne smiju ograničavati pristup gospodarskim subjektima postupku javne nabave.

  Komunikacija, razmjena i pohrana informacija obavlja se na način da se očuva integritet

  podataka i tajnost ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata.

  Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata

  može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroničkog oglasnika javne

  nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) kroz modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o

  nabavi ili elektroničkom poštom na adrese naručitelja navedene u ovoj dokumentaciji. Detaljne

  upute o načinu komunikacije između naručitelja i gospodarskih subjekata u roku za dostavu

  ponuda putem sustava EOJN RH dostupne su na https://eojn.nn.hr. U „Predmetu“ („Subject“)

  elektroničke pošte potrebno je upisati evidencijski broj nabave koji je naveden u dokumentaciji

  i pozivu za nabavu. U tekstu elektroničke pošte potrebno je navesti predmet nabave i

  evidencijski broj.

  Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s

  dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. Pod uvjetom da je zahtjev

  dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja

  bez odgode najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda

  staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu

  dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev gospodarskih

  http://www.kotoriba.hr/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://eojn.nn.hr/

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  7

  subjekata smatra se pravodobnim ako je dostavljen najkasnije tijekom tijekom šestog dana

  prije roka određenog za dostavu ponuda.

  1.3. Evidencijski broj nabave

  Evidencijski broj nabave: NMV-2/18

  1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje

  Vezano za ovaj postupak javne nabave naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi

  radova sa sljedećim gospodarskim subjektom:

  - MEĐIMURJE PROJEKT d.o.o., ZAVNOH-a 33, 40 000 Čakovec

  1.5. Vrsta postupka javne nabave

  Naručitelj provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u kojem svaki zainteresirani

  gospodarski subjekt može dostaviti ponudu u roku za dostavu ponuda. Naručitelj će u ovom

  postupku javne nabave primijeniti pravila za provedbu postupka javne nabave male vrijednosti.

  1.6. Procijenjena vrijednost nabave

  Ukupna procijenjena vrijednost nabave, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi

  2.993.197,80 kuna.

  1.7. Navod o projektu iz kojeg se financira nabava

  Ovaj postupak javne nabave sufinancira se iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

  zarazdoblje 2014. - 2020. Natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje

  iliproširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i

  uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.

  1.8. Vrsta ugovora o javnoj nabavi

  Po provedenom postupku javne nabave sklopit će se Ugovor o javnoj nabavi radova. Ugovor u

  pisanom obliku mora se sklopiti u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

  Ugovorne strane izvršavat će ugovor o javnoj nabavi radova u skladu s uvjetima određenima u

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  8

  dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Prijedlog ugovora sastavni je dio ove

  dokumentacije o nabavi.

  1.9. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

  Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

  1.10. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave

  Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.

  1.11. Navod provodi li se elektronička dražba

  Sklapanju ugovora o javnoj nabavi neće prethoditi elektronička dražba.

  1.12. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima

  Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 Naručitelj je Nacrt Dokumentacije o nabavi (DoN),

  koja sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir

  gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, dana 04.04.2018.

  godine stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u

  trajanju do 11.04.2018. godine, javnom objavom na svojoj internetskoj stranici

  http://www.kotoriba.hr i putem oglasnika EOJN RH.

  Do isteka roka prethodnog savjetovanja je/nije bilo primjedaba i prijedloga gospodarskih

  subjekata.

  Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim

  primjedbama i prijedlozima objavljeno je na internetskoj stranici http://www.kotoriba.hr i putem oglasnika EOJN.

  2. PODACI O PREDMETU NABAVE

  2.1. Opis predmeta nabave

  Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji kolnika nerazvrstane ceste Duga ulica te izgradnja

  pješačko biciklističke staze u Kotoribi na k.č.br. 1884 k.o. Kotoriba, a sve sukladno ovoj

  Dokumentaciji o nabavi, Glavnom projektu i Troškovniku, koji su sastavni dio dokumentacije o

  nabavi.

  http://www.kotoriba.hr/http://www.kotoriba.hr/

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  9

  Naručitelj je slobodno i bez ograničenja stavio na raspolaganje svu prethodno navedenu

  dokumentaciju putem EOJN RH.

  U smislu ove Dokumentacije o nabavi predmet nabave obuhvaća izvedbu građevinskih i drugih

  radova kojima se gradi građevina do potpune gotovosti.

  2.2. Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave

  CPV oznaka i naziv predmeta nabave: 45233120-6 - Radovi na izgradnji ceste.

  2.3. Opis i oznaka grupa predmeta nabave

  Predmet nabave nije podijeljen na grupe, iz razloga jer predmet nabave predstavlja nedjeljivu cjelinu.

  Nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave nije dozvoljeno.

  2.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju, ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa

  Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

  2.5. Količina predmeta nabave

  Količina predmeta nabave razvidna je iz priložene projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika koji su sastavni dijelovi ove dokumnetacije o nabavi.

  2.6. Tehničke specifikacije

  Tehničke specifikacije određene su glavnim projektom i troškovnikom, te svom ostalom

  tehničkom dokumentacijom koja je sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

  2.7. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti

  Za sve stavke troškovnika u kojima se uz navedene tehničke specifikacije možebitno traži ili

  navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, gospodarski subjekt može ponuditi „ili

  jednakovrijedno“ traženom ili navedenom.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  10

  Ako se nudi jednakovrijedan proizvod, gospodarski subjekt mora na za to predviđenim praznim

  mjestima u troškovniku, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvođaču i tipu

  odgovarajućeg proizvoda koji se nudi.

  Za nuđeni jednakovrijedan proizvod potrebno je priložiti dokaz da nuđeni jednakovrijedan

  proizvod odgovara ili je bolji od tehničkih specifikacija proizvoda navedenom u troškovniku.

  Dokazi jednakovrijednosti daju se u svrhu ocjene da li ponuđeni proizvodi imaju tražene

  karakteristike proizvoda navedene u troškovniku i projektnoj dokumentaciji.

  Ukoliko gospodarski subjekt ostavi prazna mjesta na kojima se opisuju jednakovrijedni

  proizvodi smatrat će se da je nudio proizvode navedene u stavkama troškovnika.

  2.8. Troškovnik

  Troškovnik u nestandardiziranom obliku u .xls formatu čini sastavni dio ove Dokumentacije o

  nabavi. Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i

  prepisivanja izvornog teksta. Pod izvornim predloškom/troškovnikom podrazumijeva se

  troškovnik koji uključuje i sve izmjene i dopune koje su, ukoliko ih je bilo, objavljene u EOJN

  RH.

  Ponuditelj mora ispuniti sve stavke opisane u troškovniku. Jedinične cijene svake stavke

  troškovnika i ukupna cijena, izražene u kunama, moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ako

  ponuditelj promijeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika, smatrat će se da je takav

  troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

  2.9. Mjesto izvršenja radova

  Mjesto izvršenja predmeta nabave je Općina Kotoriba, Duga ulica u Kotoribi na k.č.br. 1884

  k.o. Kotoriba.

  2.10. Rok početka i završetka izvršenja ugovora

  Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi

  do izvršenja svih obaveza ugovornih strana.

  Naručitelj će odabranog ponuditelja uvesti u posao najkasnije u roku 5 (pet) dana od dana

  obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi radova.

  Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik. Odabrani ponuditelj je dužan za vrijeme

  izvođenja radova voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu

  provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog

  dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17).

  Radovi se trebaju izvršiti u roku od 180 dana od dana uvođenja u posao.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  11

  Datum dovršenja ugovorenih radova smatra se dan uspješno obavljenog tehničkog pregleda

  koji se upisuje u građevinski dnevnik. Tehnički pregled smatra se uspješno obavljenim, ako u

  zapisniku nema primjedbi koje osporavaju izdavanje uporabne dozvole.

  2.11. Opcije i moguća obnavljanja ugovora

  Opseg i priroda mogućih izmjena

  Izmjene ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora koja se odnosi na

  predmet nabave opisan u Dokumentaciji o nabavi.

  Cijena osnovnog ugovora može biti predmet izmjene ugovora sukladno člancima 314.-321.

  ZJN 2016, uzimajući u obzir da:

  - se primjenjuju odredbe članaka 314.-321. ZJN 2016 vezano uz ograničenje povećanja

  cijene i

  - ukupna plaćanja bez PDV-a na po sklopljenom ugovoru i izmjenama osnovnog ugovora

  ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. Naime, predmet nabave sufinancira

  se putem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava čiji je korisnik naručitelj te naručitelj

  nema na raspolaganju druga sredstva za ovaj predmet nabave.

  Rok osnovnog ugovora može biti predmet izmjene ugovora sukladno člancima 314.-321. ZJN

  2016, uzimajući u obzir da:

  - se primjenjuju odredbe članaka 314.-321. ZJN 2016, može se produljiti samo faza

  izvođenja radova,

  - se predmet nabave sufinancira se putem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji

  je sklopljen na određeni rok provedbe u kojem se moraju provesti sve projektne

  aktivnosti pa tako i ovaj predmet nabave.

  Ugovaratelj je dužan poštovati naprijed navedeni rok završetka izvršenja ugovora. Ako izvođač

  ne izvrši svoje obveze koje su predmet ovog Ugovora u ugovorenim rokovima ili naknadno

  ostavljenim rokovima kada je mogućnost istih predviđena Ugovorom, naručitelj ima pravo

  naplatiti od izvođača ugovornu kaznu u visini od 5‰ (pet promila) dnevno od ugovorene cijene

  i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 10% (deset posto) ugovorene cijene s PDV-

  om.

  Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije,

  ili ukoliko to želi može predmetni iznos naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.

  Produljenje roka uz naplatu ugovorne kazne neće se smatrati značajnom izmjenom ugovora.

  Izmjene se mogu primijeniti u slučajevima kada:

  - se tijekom izvršenja ugovora o izvođenju radova utvrdi potreba za novim radovima koje

  razumni naručitelj nije mogao predvidjeti u trenutku dodjele ugovora iako je poduzeo

  sve potrebne radnje kako bi izbjegao izmjene ugovora,

  - se prilikom izvođenja radova ukaže potreba za izmjenom tehničkog rješenja (projektne

  dokumentacije) i/ili stavaka iz troškovnika, a nakon što na zahtjev izvođača radova i/ili

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  12

  stručnog nadzora novo tehničko rješenje (projektnu dokumentaciju) potvrdi pružatelj

  usluga stručnog nadzora i projektant,

  - u slučajevima u kojima je izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja

  obveza naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se

  okolnosti koje nastupe nakon sklapanja Ugovora, a čije nastupanje izvođač u trenutku

  sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je izvođač zbog njih bio

  spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova

  mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje izvođač nije sam uzrokovao ili iz

  razloga za koje nije odgovoran izvođač.

  U slučaju izmjena koje utječu na cijenu, za stavke radova koji su navedeni u troškovniku,

  primijenit će se jedinične cijene iz troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u troškovniku,

  primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane pružatelja usluga stručnog nadzora,

  uz detaljnu analizu cijene stavke, prethodno izrađenu od strane izvođača radova u kojoj moraju

  biti razvidne stavke troška materijala te troška ugradnje.

  3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

  Odredbe iz poglavlja 3. osnove za isključenje gospodarskog subjekta, utvrđuju se:

  - u slučaju zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja), za sve članove zajednice

  gospodarskih subjekata pojedinačno,

  - ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor

  jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno,

  - ukoliko se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, za svakog

  subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja pojedinačno.

  3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

  3.1.1.Nekažnjavanje

  Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako

  utvrdi da:

  - je subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog,

  upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog

  gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom

  osuđena za:

  a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

  - članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u

  sastavu zločinačkog udruženja ) Kaznenog zakona

  - članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona

  (Narodne novine br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,

  105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  13

  b) korupciju, na temelju

  - članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje

  mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne

  nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito

  pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295.

  (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog

  zakona

  - članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje

  mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti),

  članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343.

  (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje

  mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,

  51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i

  143/12.)

  c) prijevaru, na temelju

  - članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka

  256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog

  zakona

  - članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i

  članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine,

  br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,

  71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

  d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

  - članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100.

  (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102.

  (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

  - članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b

  (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97.,

  27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,

  152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

  e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

  - članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

  - članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97.,

  27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,

  152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

  f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

  - članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

  - članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br.

  110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,

  110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

  - je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član

  upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  14

  nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom

  presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za

  odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog subjekta,

  odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57.

  stavka 1. točaka od a) do f) Direktive 2014/24/EU.

  Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja

  ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio III.

  Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama) za sve

  gospodarske subjekte u ponudi.

  Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio

  ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi

  ažurirane popratne dokumente.

  Naručitelj će kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz

  točke 3.1.1. prihvatiti sljedeće:

  a) izjavu (Izjava A – sastavni dio dokumentacije o nabavi) koju daje osoba po zakonu

  ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od trideset

  dana (30 dana) računajući od dana početka postupka javne nabave. Izjava može biti

  dana na obrascu koji je sastavni dio ove dokumentacije ili na memorandumu

  gospodarskog subjekta te mora obuhvaćati popis svih kaznenih djela iz obrasca

  odnosno popis odgovarajućih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog

  subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje

  gospodarskog subjekta.

  b) izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije

  moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi

  poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin,

  kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. Zakona

  o javnoj nabavi.

  c) ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba

  državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka iznad ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz

  članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod

  prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom

  davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog

  bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog

  subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

  Upućuju se gospodarski subjekti da se dokumenti navedeni u ovoj točki Dokumentacije o

  nabavi NE DOSTAVLJAJU uz ponudu. Dovoljno je ispuniti ESPD obrazac i priložiti ga uz

  ponudu.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  15

  3.1.2. Ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

  Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da

  gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za

  mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

  - u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici

  Hrvatskoj, ili

  - u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako

  gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

  Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako

  mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda

  plaćanja.

  Za potrebe utvrđivanja okolnosti točke 3.1.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni

  ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem

  poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

  Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio

  ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi

  ažurirane popratne dokumente.

  Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokaze da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog

  subjekta iz točke 3.1.2.:

  a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

  b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz a) ili

  c) ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove podtočke, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela udržavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

  Upućuju se gospodarski subjekti da se dokumenti navedeni u ovoj točki Dokumentacije o nabavi NE DOSTAVLJAJU uz ponudu. Dovoljno je ispuniti ESPD obrazac i priložiti ga uz ponudu.

  3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

  Sukladno članku 254. ZJN 2016 javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne

  nabave:

  a) ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za

  plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  16

  stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi sa vjerovnicima, ako je obustavio poslovne

  aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema

  nacionalnim zakonima i propisima.

  Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točake a) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni

  ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s

  insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem) za sve gospodarske

  subjekte u ponudi.

  Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio

  ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi

  ažurirane popratne dokumente.

  Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokaze da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog

  subjekta iz točke 3.2.:

  a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta

  gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana

  početka postupka javne nabave i/ili

  b) važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u

  državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke a) ovoga stavka

  ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti i

  c) izjavu (Izjava B – sastavni dio dokumentacije o nabavi) pod prisegom ili odgovarajuću

  izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred

  nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog

  tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod

  bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka

  postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod

  iz točke a) ili dokument iz točke b) ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje

  tih okolnosti.

  Upućuju se gospodarski subjekti da se dokumenti navedeni u ovoj točki Dokumentacije o

  nabavi NE DOSTAVLJAJU uz ponudu. Dovoljno je ispuniti ESPD obrazac i priložiti ga uz

  ponudu.

  3.3. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje

  Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za

  pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj

  dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima

  sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne

  dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima

  komunikacije u besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

  Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj može

  zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, od 5 (pet) dana računajući od

  dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili

  dokaza.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  17

  Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju

  ponudu zatražiti da u roku od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja

  putem EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje da ne postoje

  osnove za isključenje iz točkaka 3.1. i 3.2. ove Dokumentacije o nabavi.

  Ažurirane popratne dokumente ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici putem EOJN

  RH. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U svrhu dodatne

  provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih

  preslika jednog ili više traženih dokumenata.

  Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u javnoj

  nabavi oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu

  stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

  Odbit će se ponuda ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako ne dostavi

  ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava tražene

  uvjete. U tom slučaju će naručitelj pozvati ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju

  ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

  3.4. Odredbe o samokorigiranju

  Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točaka 3.1. i 3.2. može

  naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez

  obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

  Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

  1) plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja

  naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,

  2) aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica

  i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom,

  3) odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja

  daljnjih kaznenih djela ili propusta.

  Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da

  su poduzete mjere primjerene. Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom

  određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave na određeno vrijeme nema pravo

  korištenja ove mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

  4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

  U svrhu utvrđivanja kvalifikacija ponuditelja za izvršenja ugovora ponuditelji, odnosno

  zajednice ponuditelja, su dužni u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuju svoju:

  - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, - Ekonomsku i financijsku sposobnost te, - Tehničku i stručnu sposobnost.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  18

  4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

  Svaki ponuditelj dužan je dokazati sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti. Ponuditelj

  je u obvezi dokazati sposobnost za obavljanje djelatnosti građenja.

  Ponuditelj ne može dokazati sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti oslanjajući se na

  sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelje.

  Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1., ponuditelj u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD

  obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za

  obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1. za sve ostale gospodarske subjekte iz

  ponude.

  U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice

  pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac.

  Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio

  najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane

  popratne dokumente.

  U slučaju provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, naručitelj će kao dostatni dokaz

  prihvatiti:

  a) odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra

  države sjedišta ponuditelja, ne stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka

  postupka javne nabave, ili

  b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, Izjavu pod prisegom ili,

  ako Izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s

  ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili

  strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,

  odnosno državi čiji je osoba državljanin.

  Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne

  obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom.

  Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a (Europskog gospodarskog

  prostora) koja u toj državi obavlja djelatnost građenja sukladno poglavlju VIII. članku 69.

  Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) može u Republici

  Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u

  kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za

  poslove graditeljstva i prostornog uređenje izjavom u pisanom obliku. Uz izjavu strani

  ponuditelj mora priložiti isprave kojim se dokazuje: pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta

  strane pravne osobe i da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti

  mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

  Prema članku 70. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN

  78/15) strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja obavlja

  djelatnost građenja, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima

  kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o poslovima i

  djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  19

  Prema članku 71. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN

  78/15) strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi (država je članica STO (Svjetske

  trgovinske organizacije)) koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici

  Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o poslovima i

  djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima.

  Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi (država nije članica STO) koja u trećoj državi

  obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti,

  privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o poslovima i

  djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima (potrebno

  je dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske

  i države strane pravne osobe).

  Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost

  građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati tu djelatnost pod istim uvjetima kao

  pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poslovima i

  djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima.

  Strana pravna osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za trajno obavljanje djelatnosti građenja u

  Republici Hrvatskoj, u slučaju dodjele ugovora, dužna je Naručitelju prije potpisa ugovora

  dostaviti dokaz o postupanju sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima

  prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015).

  4.2. Ekonomska i financijska sposobnost

  Naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete ekonomske i financijske sposobnosti

  kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju ekonomsku i financijsku sposobnost

  potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti

  vezani su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.

  Ispunjavanje propisanih minimalnih razina ekonomske i financijske sposobnosti traži se kako bi

  gospodarski subjekt dokazao da ima stabilno financijsko poslovanje na način da ne može

  dovesti u pitanje izvršenje ugovornih obveza.

  Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2., ponuditelj u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD

  obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i

  člana zajednice gospodarskih subjekata, odnosno Odjeljak B: Ekonomska i financijska

  sposobnost, točka 1. za sve ostale gospodarske subjekte iz ponude.

  Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio

  najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane

  popratne dokumente.

  U slučaju provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, naručitelj će kao dostatni dokaz

  prihvatiti:

  a) račun dobiti i gubitka odnosno odgovarajući financijski izvještaj ovjeren od bankarske ili

  financijske institucije, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta

  gospodarskog subjekta za svaku od posljednje tri (3) dostupne financijske godine koje

  prethode godini u kojoj je započeo postupak nabave (2015., 2016. i 2017.),

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  20

  b) Izjavu (Izjava D) o ukupnom prometu gospodarskog subjekta za razdoblje od tri

  posljednje dostupne financijske godine,

  c) BON2/SOL 2.

  Ponuditelj mora dokazati da je njegov ukupni godišnji promet u svakoj od posljednje tri (3)

  dostupne financijske godine koje prethode godini u kojoj je započeo postupak nabave (2015.,

  2016. i 2017.) minimalno jednak procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a, te da u traženim

  godinama nije poslovao s gubitkom.

  Gospodarski subjekt može se kao ponuditelj ili kao zajednica ponuditelja, po potrebi osloniti na

  financijsku sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna

  odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na

  raspolaganju nužne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod

  istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice

  ponuditelja ili drugih subjekata.

  Upućuju se gospodarski subjekti da se dokumenti navedeni u ovoj točki Dokumentacije o

  nabavi NE DOSTAVLJAJU uz ponudu. Dovoljno je ispuniti ESPD obrazac i priložiti ga uz

  ponudu.

  4.3. Tehnička i stručna sposobnost

  Tehnička i stručna sposobnost traži se kako bi gospodarski subjekt dokazao da ima potrebno

  iskustvo, znanje i sposobnost i da je, s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost

  nabave, sposoban kvalitetno izvoditi radove iz predmeta nabave.

  Gospodarski subjekt može se kao ponuditelj ili kao zajednica ponuditelja, po potrebi osloniti na

  tehničku i stručnu sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova

  međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati

  na raspolaganju nužne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu.

  Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice

  ponuditelja ili drugih subjekata.

  Tehnička i stručna sposobnost se dokazuje na slijedeći način:

  4.3.1. Angažirani tehnički stručnjaci

  Ponuditelj je dužan dokazati da ima na raspolaganju sljedeće stručnjake sukladno članku 30.

  Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (ZPDPUG):

  1. Ovlašteni voditelj građenja odgovarajuće struke sukladno članku 26. Zakona o poslovima i

  djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

  Za potrebe utvrđivanja tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.1., gospodarski subjekt u

  ponudi dostavlja ispunjeni ESPD: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta,

  Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata, Odjeljak C: Tehnička

  i stručna sposobnost, točka 2) i točka 6, po potrebi točka 10.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  21

  Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio

  najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane

  popratne dokumente.

  U slučaju provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, naručitelj će kao dostatni dokaz

  angažiranja odgovarajućih tehničkih stručnjaka prihvatiti sljedeće dokumente:

  a) Izjavu (Izjava C – sastavni dio dokumentacije o nabavi) koju daje osoba koja je po

  zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, da pravna osoba ima najmanje 1-og

  zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova koji ispunjava

  uvjete propisane Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i

  prostornom uređenju (NN 78/15).

  b) Važeće ovlaštenje ili potvrda o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera odgovarajuće

  struke (dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera) koja se dostavlja u formi jednog od

  ažuriranog popratnog dokumenta:

  a) Sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i

  gradnje (NN 78/15) državljanin države ugovornice EGP-a (Europskog

  gospodarskog prostora) i države članice Svjetske trgovinske organizacije (WTO)

  umjesto traženog dokaza iz ove točke mora priložiti: važeće ovlaštenje/potvrdu

  o članstvu u odgovarajućoj hrvatskoj strukovnoj Komori ili dokaz o upisu u

  Imenik stranih ovlaštenih inženjera tražene struke, ili

  b) odgovarajući dokument odnosno potvrdu o članstvu u odgovarajućoj strukovnoj

  Komori zemlje čiji je stručnjak državljanin iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji

  čiji je državljanin može obavljati poslove ovlaštenog inženjera tražene struke

  ukoliko se isto izdaje u zemlji poslovnog nastana. U tom slučaju potrebno je

  dostaviti Izjavu koju daje osoba koja je pozakonu ovlaštena za zastupanje

  gospodarskog subjekta, kojom se gospodarski subjekt obvezuje u slučaju da

  njegova ponuda bude odabrana, da će po sklapanju ugovora, a prije prvog

  posla, dostaviti Potvrdu hrvatske strukovne komore kojom se predloženom

  tehničkom stručnjaku odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati

  poslove ovlaštenog inženjera tražene struke u svojstvu ovlaštene osobe, ili

  c) Izjavu stručnjaka da u zemlji poslovnog nastana ne mora posjedovati ovlaštenje

  zaobavljanje poslova ovlaštenog inženjera tražene struke u svojstvu ovlaštene

  osobe. U tom slučaju potrebno je dostaviti Izjavu koju daje osoba koja je po

  zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, kojom se gospodarski

  subjekt obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, da će po

  sklapanju ugovora, a prije prvog posla, dostaviti Potvrdu hrvatske strukovne

  komore kojom se predloženom tehničkom stručnjaku odobrava na privremenoj i

  povremenoj osnovi obavljati poslove ovlaštenog inženjera tražene struke u

  svojstvu ovlaštene osobe.

  U obavljanju poslova građenja u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj strana ovlaštena osoba dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom. Strana ovlaštena osoba koja u obavljanju poslova građenja u svojstvu odgovorne osobe koristi uslugu prevođenja, čini to na vlastitu odgovornost i trošak.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  22

  U slučaju zajednice ponuditelja i/ili podugovaratelja, traženu sposobnost obavezan je dokazati onaj član zajednice ponuditelja i/ili podugovaratelj koji će izvoditi radove na građevini koja je predmet ove nabave. Upućuju se gospodarski subjekti da se dokumenti navedeni u ovoj točki Dokumentacije o

  nabavi NE DOSTAVLJAJU uz ponudu. Dovoljno je ispuniti ESPD obrazac i priložiti ga uz

  ponudu.

  4.3.2. Popis ugovora o izvedenim i izvršenim radovima na objektima usporedive složenosti u 2017. godini i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini.

  Za potrebe utvrđivanja tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.2., gospodarski subjekt u

  ponudi dostavlja ispunjeni ESPD: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta,

  Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata, Odjeljak C: Tehnička

  i stručna sposobnost, točka 1a).

  Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio

  najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane

  popratne dokumente.

  U slučaju provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, naručitelj će kao dostatni dokaz

  posjedovanja potrebnog stručnog iskustva prihvatiti sljedeće dokumente:

  a) Popis radova (Izjava E – sastavni dio dokumentacije o nabavi) sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži potvrdu druge ugovorne strane da su radovi slične složenosti čiji zbroj 3 ugovorenih vrijednosti radova iznosi minimalno ukupno procijenjenu vrijednosti nabave bez PDV-a za ovo nadmetanje, izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.

  Izjava mora biti potpisana i ovjerena od ovlaštenog predstavnika gospodarskog subjekta.

  Upućuju se gospodarski subjekti da se dokumenti navedeni u ovoj točki Dokumentacije o

  nabavi NE DOSTAVLJAJU uz ponudu. Dovoljno je ispuniti ESPD obrazac i priložiti ga uz

  ponudu.

  4.3.3. Ljudski resursi koji će biti izvođaču na raspolaganju za izvršenje ugovora

  Izvođač mora imati minimalno 20 ljudi zaposleno.

  Za potrebe utvrđivanja tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.3., gospodarski subjekt u

  ponudi dostavlja ispunjeni ESPD: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta,

  Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata, Odjeljak C: Tehnička

  i stručna sposobnost, točka 8) u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski

  subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  23

  Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio

  najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane

  popratne dokumente.

  U slučaju provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, Naručitelj će kao dostatni dokaz

  posjedovanja potrebnog stručnog iskustva prihvatiti sljedeće dokumente:

  a) Izjava o ljudskim resursima (Izjava F – sastavni dio dokumentacije o nabavi) koji će biti

  izvođaču na raspolaganju za izvršenje ugovora. Izvođač mora imati minimalno 20 ljudi

  zaposleno.

  Izjava mora biti potpisana i ovjerena od ovlaštenog predstavnika gospodarskog subjekta.

  Upućuju se gospodarski subjekti da se dokumenti navedeni u ovoj točki Dokumentacije o

  nabavi NE DOSTAVLJAJU uz ponudu. Dovoljno je ispuniti ESPD obrazac i priložiti ga uz

  ponudu.

  4.3.4. Mehanizacija, uređaji, tehnička oprema

  Izvođač mora imati u vlasništvu i/ili dugotrajnom najmu (leasing) minimalno sljedeću opremu za

  koju je potrebno dostaviti kopije računa ili ugovore o najmu:

  - ICB kom 1

  - Grejder kom 1

  - Bager kom 1

  - Valjak kom 2

  - Finišer mali kom 1

  - Finišer veliki kom 1

  - Kamion kom 3

  - HIAB dizalica kom 1

  - Vibronabijač kom 1

  - Centrifugalna crpka kom 1

  - Kompresor kom 1

  - Rezalica za asfalt kom 1

  - Vibroploča kom 1

  - Aparat za TIG/MIG zavarivanje kom 1

  - Uređaj za elektrofuzijsko zavarivanje PEHD cijevi

  Za potrebe utvrđivanja tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.4., gospodarski subjekt u

  ponudi dostavlja ispunjeni ESPD: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta,

  Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata, Odjeljak C:

  Tehnička i stručna sposobnost, točka 9) u slučaju da ESPD obrazac dostavlja

  gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja.

  Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio

  najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane

  popratne dokumente.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  24

  U slučaju provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, naručitelj će kao dostatni dokaz

  posjedovanja potrebnog stručnog iskustva prihvatiti sljedeće dokumente:

  a) Izjavu o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju

  u svrhu izvršenja ugovora (Izjava G).

  Izjava mora biti potpisana i ovjerena od ovlaštenog predstavnika gospodarskog subjekta.

  Upućuju se gospodarski subjekti da se dokumenti navedeni u ovoj točki Dokumentacije o

  nabavi NE DOSTAVLJAJU uz ponudu. Dovoljno je ispuniti ESPD obrazac i priložiti ga uz

  ponudu.

  Ostale izjave

  a) Izjava o roku za pristupanje sanaciji nedostataka u jamstvenom roku (Izjava H). Izvođač

  mora navesti rok odaziva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom periodu i rok za

  pristupanje sanaciji nedostataka u jamstvenom periodu. U slučaju nepoštivanja rokova

  naručitelj će aktivirati Jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove i

  ugrađenu opremu u jamstvenom roku.

  b) Izjava da je prije slanja ponude izvršio pregled lokacije gradilišta i izvršio uvid u

  tehničku dokumentaciju te da je projektni zadatak u potpunosti razumio (Izjava I).

  c) Izjava (Izjava J) da će

  - u roku 8 dana od potpisa ugovora, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

  predati naručitelju izvornu bezuvjetnu bankarsku garanciju, za dobro izvršenje

  obveza iz ugovora, s klauzulom “plativo na prvi poziv” i “bez prava prigovora” u

  apsolutnom iznosu izraženom u visini 10% vrijednosti ugovora s PDV-om i

  maksimalnim rokom važenja od 6 mjeseci od dana potpisa ugovora.

  - prije isplate okončane situacije dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za

  izvedene radove u jamstvenom roku za slučaj da ne ispuni obvezu otklanjanja

  nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku bezuvjetne

  bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“. Jamstvo se izdaje u

  korist naručitelja, na iznos od 300.000,00 s PDV-om kn, s minimalnim rokom

  važenja 60 mjeseci ili uplatom novčanog pologa u traženom iznosu jamstva na

  IBAN naručitelja.

  d) Izjava (Izjava K) da će po zaključenju ugovora osigurati građevinu na iznos od 10%

  ugovorenog iznosa do ishođenja uporabne dozvole te policu vinkulirati u korist

  naručitelja.

  4.4. Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

  Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija

  za odabir gospodarskog subjekta iz točki 4.2. i 4.3. ove Dokumentacije o nabavi osloniti na

  sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  25

  Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati javnom

  naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice

  prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom

  subjektu.

  Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja

  ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje

  ugovora je solidarna.

  Naručitelj je obvezan, sukladno pododjeljcima 1.–3. Odjeljka C ZJN 2016 provjeriti ispunjavaju

  li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir

  gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

  Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da, u roku od 5 (dana) od dana postavljanja

  zahtjeva Naručitelja putem EOJN RH, zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi

  dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili

  da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

  Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih

  subjekata pod uvjetima određenim ovom točkom.

  4.5. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata

  Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija

  za odabir gospodarskog subjekta iz točki 4.2. i 4.3. ove Dokumentacije o nabavi osloniti na

  sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

  Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju

  da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem

  obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

  Naručitelj će provjeriti ispunjava li drugi subjekt na čiju se sposobnost gospodarski subjekt

  oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnost) sukladno

  točki 4.2. ove Dokumentacije o nabavi te postoje li osnove za isključenje sukladno točkama

  3.1. i 3.2. ove Dokumentacije o nabavi.

  Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da u roku od 5 (pet) dana zamijeni subjekt

  na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, utvrdi da kod tog

  subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir

  gospodarskog subjekta.

  U slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata gospodarski subjekt kao dokaz dostavlja

  potpisanu i ovjerenu Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje.

  Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje mora minimalno sadržavati:

  - naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjedište ponuditelja

  kojem ustupa resurse,

  - jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje te način na koji se stavljaju

  na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora,

  - potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  26

  5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (U DALJNJEM TEKSTU: ESPD)

  ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz

  umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj

  gospodarski subjekt nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili

  može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) i da ispunjava tražene kriterije

  za odabir gospodarskog subjekta.

  U ESPD navode se izdavatelji popratnih dokumenata te on sadržava izjavu da će gospodarski

  subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti te dokumente.

  Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi u elektroničkom obliku sastavni je dio ove

  Dokumentacije o nabavi.

  Ako naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka,

  gospodarski subjekt u ESPD navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska

  adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

  ESPD obrazac mora biti popunjen u sljedećim dijelovima:

  - Dio I. Podaci o postupku nabave i naručitelju – naručitelj je ispunio ove podatke u

  obrascu ESPD koji se nalazi u prilogu ove dokumentacije, ukoliko gospodarski subjekti

  koristi standardni ESPD obrazac iz drugog izvora ispunjava i ovaj dio ESPD-a.

  - Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu

  - Dio III. Osnove za isključenje

  o Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama

  o Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno

  osiguranje

  o Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim

  prekršajem

  - Dio IV. Kriteriji za odabir:

  o Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)

  o Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1)

  o Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a), 2), 6), 8), 9) i 10).

  - Dio VI. Završne izjave

  Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako

  bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti jedan ESPD.

  Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog

  subjekta mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa zasebnim ESPD-om u

  kojem su navedeni relevantni podaci za svaki subjekt na koji se oslanja.

  Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama

  mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa zasebnim ESPD u kojem su

  navedeni relevantni podaci za svakog podugovaratelja na čije se sposobnosti

  gospodarski subjekt ne oslanja.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  27

  Ako zajednica ponuditelja sudjeluje u postupku nabave, nužno je dostaviti zaseban ESPD u

  kojem su utvrđeni podaci zatraženi na temelju dijelova II. – V. za svaki gospodarski subjekt

  koji sudjeluje u postupku.

  Sukladno članku 262. stavak 1. ZJN 2016, naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom

  postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti

  informacije za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod

  nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija)

  sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne

  dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima

  komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka.

  Sukladno članku 262. stavak 2. ZJN 2016, ako se ne može obaviti takva provjera ili ishoditi

  takva potvrda, naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne

  kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

  Naručitelj napominje da pod ažuriranim popratnim dokumentima smatra svaki dokument u

  kojem su sadržani podaci važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku

  dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD.

  Sukladno članku 20. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

  gospodarski subjekt može dostaviti ažurirane popratne dokumente u neovjerenoj preslici

  elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. Neovjerenom preslikom

  smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru. U svrhu dodatne provjere

  informacija, naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika

  jednog ili više traženih dokumenata.

  Naručitelj zadržava pravo nakon dostave ažuriranih popratnih dokumenata iskoristiti pravo

  provjere činjenica navedenih u tim dokumentima sukladno člancima 262. i 264. stavka 4. ZJN

  2016.

  U postupcima javne nabave male vrijednosti naručitelj može, od ponuditelja koji je podnio

  ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana,

  dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

  Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne

  dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1.

  točaka 1. i 2. ZJN 2016. naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te pozvati na dostavu

  ažurnih popratnih dokumenata ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili

  poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

  6. PODACI O PONUDI

  6.1. Sadržaj ponude

  Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će izvesti radove, u skladu s uvjetima i

  zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

  Ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi.

  Ponuda mora sadržavati najmanje:

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  28

  - Elektronički uvez ponude koji uključuje ponudbeni list generiran iz sustava

  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i popis priloženih

  dokumenata ponude,

  - Popunjen troškovnik,

  - Popunjen ESPD obrazac,

  - Jamstvo za ozbiljnost ponude,

  - Izjava H - Izjava o roku za pristupanje sanaciji nedostataka u jamstvenom roku,

  - Izjava I - Izjava da je ponuditelj pregledao lokaciju i detaljno proučio projektnu

  dokumentaciju,

  - Izjava J - Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj

  povrede ugovornih obveza,

  - Ostalo ako je traženo u dokumentaciji o nabavi.

  Ponuda se u ovom postupku javne nabave dostavlja isključivo elektroničkim sredstvima

  komunikacije, osim dijelova ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim putem (npr.

  jamstvo za ozbiljnost ponude).

  6.2. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije

  Ponuditelj je obvezan izraditi ponudu u formatu dokumenta koji je odredio naručitelj u ovoj

  Dokumentaciji o nabavi. Za dokumente za koje naručitelj nije odredio format dokumenta,

  ponuditelj je obvezan ponudu izraditi u formatu koji je općedostupan i nije diskriminirajući.

  EOJN RH osigurava da su ponuda i svi njezini dijelovi koji su dostavljeni elektroničkim

  sredstvima komunikacije izrađeni na način da čine cjelinu te da su sigurno uvezani. Ponuditelj

  nije obvezan označiti stranice ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

  Ponuditelj nije obvezan dostaviti presliku ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima

  komunikacije. Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu

  elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

  6.3. Način izrade dijelova ponude koji se ne dostavljaju elektroničkim sredstvima komunikacije

  Dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku moraju biti uvezani u cjelinu na način da

  se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

  Dijelove ponude kao što je jamstvo za ozbiljnost ponude, koje ne može biti uvezano ponuditelj

  obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ponuditelji nemaju pravo

  mijenjati, ispravljati, dopunjavati ili brisati ili na bilo koji drugi način intervenirati u tekst koji je

  odredio naručitelj u Dokumentaciji o nabavi. Ispravci u dijelu ponude koja se dostavlja u

  papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma

  ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  29

  6.4. Način dostave ponude

  Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH. Elektronička

  dostava ponuda provodi se putem EOJN RH, vezujući se na elektroničku objavu poziva na

  nadmetanje te na elektronički pristup Dokumentaciji o nabavi.

  Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti, predajom u EOJN RH, najkasnije do

  __.___. godine u ____ sati.

  Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad EOJN RH, zastoj u

  radu EOJN RH ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u

  elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH.

  Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga

  na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno

  dok naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ZJN 2016. U slučaju nedostupnosti

  EOJN RH Narodne novine d.d. su obvezne o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo

  državne uprave nadležno za politiku javne nabave i objaviti obavijest o nedostupnosti na

  internetskim stranicama.

  Nakon što EOJN RH postane ponovno dostupan, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez

  odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave,

  obavijestiti sve javne naručitelje putem sustava EOJN RH te objaviti obavijest o dostupnosti na

  internetskim stranicama.

  Naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave ako

  EOJN RH nije bio dostupan u gorenjem slučaju koji je reguliran člankom 239. ZJN 2016 i to

  najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

  Procesom predaje ponude smatra se učitavanje (upload) svih sastavnih dijelova ponude. Sve

  priložene dokumente EOJN RH uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“.

  Priložena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira te do podataka iz predane

  elektroničke ponude nije moguće doći prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno javnog

  otvaranja ponuda.

  Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju

  elektroničke ponude te se, bez odgode, ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke

  ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema

  redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

  Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora

  ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su sljedeći:

  - Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave,

  prijavio/registrirao u EOJN RH kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je

  upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s naručiteljem putem

  elektroničkog oglasnika,

  - Gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektroničkim

  potpisom uporabom važećeg digitalnog certifikata,

  - Gospodarski subjekt je putem EOJN RH dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Duga ulica

  u Kotoribi OPĆINA KOTORIBA

  30

  Sukladno čl. 289.st.10. ZJN 2016., smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga. Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Članovi stručnog povjerenstva naručitelja, ovlašteni za otvaranje ponuda, imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu. U slučaju da naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude. U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima naručitelja po isteku roka za dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda.

  6.5. Način dostave dijelova ponude koji se dostavljaju odvojeno

  Ukoliko pri elektroničkoj dostavi ponuda iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje

  svih dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektroničkog potpisa na dijelove ponude,

  ponuditelj može ostale dijelove ponude sastaviti i u formatu dokumenata koji se kao takvi ne

  mogu potpisati naprednim elektroničkim potpisom te ih dostaviti odvojeno od ponude. U tom

  slučaju, te u slučaju kada ponuditelj uz elektroničku ponudu u papirnatom obliku dostavlja

  dokumente, potvrde i izjave koje ne postoje u elektroničkom obliku, ponuditelj je obvezan

  naznačiti na koji postupak javne nabave i na koju ponudu se odvojeni dokument odnosi.

  Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili

  preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj

  mora biti naznačeno:

  -na prednjoj strani:

  Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba

  Evid.br.nabave: NMV-2/18

  Predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ce