Monografia obce

Download Monografia obce

Post on 04-Feb-2017

236 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nov Ruskov1217-2008

  kolektv autorovzostavil: Jaroslav tefanko

  www.novyruskov.sk

  http://www.novyruskov.sk/

 • 2

 • Realizovan s finannou podporou Ministerstva kultry Slovenskej republiky

  3

 • 4

  Venovan vetkm,ktor sa zaslili o rozvoj obce.

 • Predslov

  Mil rodci!

  V tejto publikcii by sme Vm chceli pribli histriu vvoja naej obce, ktorej 790. vroie prvej psomnej zmienky sme si prednedvnom pripomenuli. Naa obec m za sebou bohat histriu. Jej poznanie nech v ns pestuje lsku k tomuto ksku zeme, snahu po jej zveaovan pre astn ivot jej obyvateov a hrdos na rodn hrudu.

  Ing. Jn Borovsk starosta obce

  5

 • 6

 • O obci Nov Ruskov

  Obec Nov Ruskov vznikla spojenm obc Vek a Mal Ruskov v roku 1964 na zklade uznesenia ONV . 9/64 zo da 14.jna 1964. V tej dobe mala obec Vek Ruskov 584 obyvateov a Mal Ruskov 217 obyvateov.

  Prrodn pomeryPoloha obce a chotra

  Obec Nov Ruskov sa nachdza v Koickom samosprvnom kraji, v zpadnej asti

  Vchodoslovenskej niny na sradniciach 4837 severnej zemepisnej rky a 2140vchodnej zemepisnej dky.

  Chotr obce sused s mestom Trebiov, Seovce a obcami Hriadky, Vojice, Milhostov, Plechotice, Vek Ozorovce a Mal Ozorovce.

  V sasnej dobe u odlesnen chotr oboch obc tvor rovina a mierna pahorkatina. Z hadiska geomorfologickho lenenia Mal Ruskov patr do oblasti Vchodoslovensk

  7

 • nina, do celku Vchodoslovensk rovina, do podcelku Trebiovsk tabua.

  Katastrlne zemie obce Vek Ruskov sa nachdza v dvoch orografickch celkoch: Vchodn a jun as zemia le v zpadnej asti orografickho celku Vchodoslovensk rovina a severozpadn as katastra obce patr do orografickho celku Vchodoslovensk pahorkatina. Severozpadn as zemia m charakter mierne lenitej pahorkatiny.

  8

 • Nadmorsk vka najniieho miesta v obci je 109,8 m.n.m. a nachdza sa na vchode vekoruskovskho chotra. Najvyie poloen miesto je v nadmorskej vke 165,8 m.n.m. a je v lokalite les. Stred obce Vek Ruskov sa nachdza vo vke 132 m.n.m.

  Vmera oboch katastrlnych zem je 1101 ha z toho vmera vekoruskovskho chotra je 705 ha, maloruskovskho predstavuje 395 ha.

  Nzvy asti chotra vo Vekom Ruskove s tieto: Dluh, Puti, Kidebra, Tarnoky, Vizmosa, Sejky, Stavy,

  9

 • Preloky, edarske, Popovo, Les, dijova dolina, trenica tzv. Moidl boli pod sasnm rybnkom.

  V Malom Ruskove pomenovania asti chotra s tieto:

  Fizeka, Gazdovsk, Kouovo, Cerkovn, Hrun, Kradzinky, Kerta, Kapuscanky, Faithovo, Pri idovskm cinteru, Pikarovsk, Kutfej, Senciovo .

  Na konci 19. a zaiatkom 20. storoia vekoruskovania svisle nadobdali vlastncke prva k ponohospodrskym pozemkom aj mimo chotra obce Vek Ruskov; najm na meglisovskom- kruhy, seovsk(Baronovo, Profusovo, pri studni) parcelciou bvalch vekostatkov v k.. Mal Ozorovce (Dehneovo) a v 30. rokoch aj parcelizciou Tahiovch majerov vo Vekch Ozorovciach(majir). Kupovali aj lky v Trebiovskom chotri.

  10

 • zemm Malho Ruskova pretek jeden mal vodn tok s upravenm korytom s nzvom Drieovec (Drahovec), ktor napja vodn ndr Mal Ruskov. Tto le na juhovchodnej hranici zemia. Spomnan vodn tok odvoduje cel zemie a pretek od zpadu na vchod, priom priber jeden stly, jeden obasn a jeden kanlov prtok po avej strane toku a dva obasn pravostrann prtoky. Poda typov reimu odtoku patr zemie do oblasti vrchovinno-ninnej s daovo-snehovm typom odtoku, pre ktor je typick najvyia vodnos vodnch tokov v jarnch mesiacoch (februr a aprl), najniia v septembri.

  Podzemn vody maj charakter kapilrno-provej a kapilrnej vody. S dopan viacej ako 70% podzemnmi vodami zo susednch pohor a menej ako 30% zo zrok.

  Z hadiska vskytu horcich vd oblas Novho Ruskova je mlo perspektvna. o sa tka mineralizcie, s to vody nemineralizovan.

  Podnebie

  11

  Koryto Drahovca -Fieka

  Aj stredom obce Vek Ruskov tiahol hlbok jarok- vmo.

  V sasnosti po om niet takmer iadnej stopy.

  Snmok zobrazuje Lipov(star) ulicu. V tchto

  miestach sa nachdzal idovsk cintorn.

 • Obec a jej okolie maj znaky kontinentlneho podnebia. Teplota v januri sa pohybuje od 1,5 do 4C a v jli od 18,5 do 19,5C. Ron zrky predstavuj 650 700 mm. Trvanie slnenho svitu vo vegetanom obdob je nad 1 500 hod. Prevldajcim smerom prdenia vzdunch ms je S prdenie, toto prdenie dosahuje aj najvie rchlosti. Zimy s oraz astejie bez svislej snehovej pokrvky.

  V priemere raz za desaroie v spojitosti so snehom doke nakls na odkrytej juhovchodnej asti chotra aj trojmetrov zveje.

  Geologick pomeryGeologick podklad tvoria neognne usadeniny z

  obdobia pannu. Najvrchnejia as geologickho podloia je takmer na celom zem tvoren pdotvornmi veternmi nnosmi pozostvajcimi zo sprae a spraovch hln s hrbkou 215 m z obdobia tvrtohr.

  V nepatrnej miere v juhozpadnej asti katastra s zastpen aj naplaveninov sedimenty tvoren prevane hlinami.

  as chotra obce spad do dobvacieho banskho priestoru prrodnch uhovodkov -Trebiov. Nad obcou - v lokalite dijov dolina sa tie aili hliny alebo piesky (?).

  Pdne pomeryObec je od svojho vzniku, aj poda

  historickch prameov, zva ponohospodrskou. Ete zaiatkom 20.storoia nad obcou sa rozprestieral cca 120 ha dubov les.

  12

 • Prevldajcim pdnym typom v k.. Vek Ruskov s ernozeme pseudoglejov, pseudogleje typick a hnedozeme luvizemn, vetko stredne ak a ak pdy prevane na spraovch a polygnnych hlinch. V malej miere s zastpen aj iernice glejov. Spolu sa v obvode vekoruskovskho chotra vyskytuje 7 bonitnch pdno-ekologickch jednotiek.

  Pdny fond v maloruskovskom chotri reprezentuje tieto pdne typy: iernica modlna karbontov, iernica ernozemn, iernica glejov, ernozem iernicov, ernozem modlna karbontov, ernozem hnedozemn.

  o sa tka hbky pdy, pdy hlbok (nad 61 cm), iernice maj hbku vye metra. Poda chemizmu s to pdy vpenat, s produktom karbonatickch substrtov.

  Orn pda sa momentlne nachdza cca na 95 % rozlohy chotra. Vina pdy je obrban vo vekch celkoch s vekosou a do 77 ha.

  truktra pdneho fondu k 31.12.2002 predstavovala:- Ponohospodrska pda predstavovala 1012 ha

  z toho orn 964 ha zhrady 35 ha ovocn sady 1,2 ha trval trvne porasty 12,5 (tento daj je skreslen, vina

  ttp sa uva ako orn pda)

  - Neponohospodrska pda predstavuje 88 ha z toho vodn plochy 12 ha zastavan plochy 58 ha ostatn plochy 19 ha

  13

 • Najastejie bvaj pestovan hustosiate obilniny, z nich najm repka olejn a ozimn penica takisto sa tu pestuje aj slnenica a kukurica.

  Rastlinstvo a ivostvo

  V sasnosti svisl lesn porasty takmer neexistuj. Pozostatkom Andrassyho lesa je papua Fearovo kraky s dubovm porastom. Relatvne mladm porastom je cca

  1,5 ha lipov lesk hne za obcou Vek Ruskov. Za zmienku stoj aj biokoridor okolo potoka Drahovec

  v Malom Ruskove ako aj zhrada zemianskej krie rod. Besseneyeovch.

  14

 • Za juhovchodnou hranicou vekoruskovskho chotra sa nachdzaj svisl porasty agta bieleho, v chotri sa

  nachdzaj teraz u chtrajce vetrolamy topoa. Pozoruhodn s samostatn star stromy a to jase na cintorne vo Vekom Ruskove ako aj lipa v areli gr. kat chrmu. Vek tchto stromov presahuje urite viac ako 100 rokov. V 60- tch a 70. rokoch boli vysaden aj lipov aleje v intravilne obce Vek Ruskov.

  V obvode obce boli zaznamenan tieto druhy hniezdiov:buiaik moiarny, trsteniarik vodn, kdelnika lun, potpka chochlat, sokol lastoviiar, myiak hrny, drozd vkotav, kovrnok pon, pipka chochlat, kaa moiarna, sliepoka vodn, svriak slvikovit, strako ervenochrbt, penica iernohlav, stehlk obyajn, stehlk zelienka, kanrik zhradn, sokol myiar, straka iernozob, havran pon, baant obyajn, jarabica pon .Vyskytuj sa tu aj bocian biely ajka smejiv, ajka siv, sokol kobec, orol krovsk .

  15

  Pohad na ruskovsk rybnk

 • Z cicavcov ije zajac pon, srnec lesn, lka hrdzav, a z asu na as tu zamigruje diviak i jele.

  Prevan vina zemia obce zatia spad do poovn revru ajka, avak v sasnosti sa vytvra nov poovn revr Lipka.

  Vo vodnej ndri s vmerou cca 5 ha Slovensk rybrsky zvz- miestna organizcia Trebiov chov osdku tchto rb: amur biely, sumec, belica, kapor, karas, ostrie, uka, plotica, sumek hned.

  Pripravuje sa vyhlsenie Chrnenho vtieho zemia Vchodoslovensk rovina, ktor zaberie cel chotr obce.

  Chrnen vtie zemie Vchodoslovensk

  rovina sa vyhlasuje za elom zachovania biotopov a zabezpeenia preitia a rozmnoovania nasledujcich druhov vtkov eurpskeho vznamu.

  Realizcia pozemkovch prav zahruje v sebe aj ekologick opatrenia sasou ktorch je aj vsadba novch

  16

 • vetrolamov a biokoridorov, ktor bud priaznivejie psobi na rozvoj fauny a flry v chotri obce.

  17

 • Architektra v obciV obci Nov Ruskov s tri chrmy:

  V Malom Ruskove

  grckokatolcky a rmskokatolcky.

  Vo Vekom Ruskove je grckokatolcky chrm, postaven v roku 1909.

  18

 • Obec m v sasnosti dva kultrne domy, v Malom Ruskove postaven v roku 1936 ako kola, vo Vekom Ruskove v 1968 po prestavbe z budovy obecnho domu a spky.

  Dom smtku bol postaven v roku 1996, obecn rad postaven v esdesiatych rokov.

  Budova sasnej Materskej koly tu stoj cca od

  roku 1904.

  truktra bytovho fondu predstavuj rodinn domy a jeden rekontruovan bytov dom.

  V obci meme njs rodinn domy

  postav