miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 14 uchwala102-xii-2011 ul... · 1 uchwała nr...

Download MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO nr 14 uchwala102-XII-2011 ul... · 1 Uchwała nr 102…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BURMISTRZ MIASTA KALETY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KALETY-ZACHD

Opracownie: mgr Stefan Zaleski

KALETY 2011

1

Uchwaa nr 102 / X II / 2011 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 01 grudnia 2011 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kalety-Zachd

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami); art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pn. zm.). po stwierdzeniu zgodnoci planu z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania

przestrzennego Miasta Kalety

Rada Miejska w Kaletach uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kalety-Zachd, zwany dalej planem

Rozdzia 1 - Przepisy oglne

1

Plan obejmuje obszar zachodniej czci Miasta Kalety, w granicach okrelonych w zaczniku nr 1.

2

Plan reguluje - w zakresie okrelonym w art. 15 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zasady zagospodarowania przestrzennego, nieuregulowane jednoznacznie w oglnie obowizujcych przepisach odrbnych i szczeglnych.

3

1. Integraln czci planu jest zacznik nr 1 do niniejszej uchway rysunek planu sporzdzony na mapach zasadniczych w skali 1:1000 oraz na przeskalowanych do tej samej skali mapach ewidencyjnych.

2. W zalenoci od potrzeb rysunek planu moe by wydrukowany w innej skali ni okrelona w ust. 1, pod warunkiem zamieszczenia odpowiedniej adnotacji na wydruku.

3. Nastpujce oznaczenia graficzne w rysunku planu s obowizujcymi ustaleniami planu: 1) granice planu, 2) skala rysunku planu w formie liczbowej i liniowej 3) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, 4) linie zabudowy, 5) granice stref ochronnych i terenw chronionych ustalonych planem. 6) oznaczenie obiektw objtych ochron na podstawie ustale planu 7) oznaczenia cyfrowo-literowe okrelajce przeznaczenie i numer terenu. 8) Linie zabudowy.

4. Tre podkadw mapowych, istniejce przebiegi infrastruktury technicznej, podziay ewidencyjne (stan w r. 2010) oraz naniesione na rysunku planu lokalizacje pomnikw przyrody i obiektw wpisanych do rejestru zabytkw, a take granice stref i obszarw wyznaczone przepisami odrbnymi nie s ustaleniem planu, stanowi jedynie informacj pomocnicz.

5. Zacznikami do niniejszej uchway, niebdcymi integraln czci planu s: 1) zacznik nr 2 rozstrzygnicie w sprawie nieuwzgldnionych uwag do planu,

2

2) zacznik nr 3 rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

4

1. Obszar objty Planem ley w caoci w obrbie Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 327 Zbiornik Lubliniec - Myszkw, oraz czciowo w granicach Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 328 Dolina kopalna rzeki Maa Panew .

2. W granicach planu nie wystpuj tereny naraone na osunicia mas ziemi, czynne obszary grnicze oraz obszary chronione na podstawie przepisw o ochronie przyrody.

5

O ile z treci przepisu nie wynika inaczej, ilekro w dalszych przepisach jest mowa o: 1. Ustawie, bez bliszego okrelenia lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym - naley przez to rozumie Ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003 r., poz. 717, ze zmianami).

2. Przepisach szczeglnych i odrbnych - naley przez to rozumie obowizujce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, inne ni Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oglnie obowizujce przepisy szczebla wojewdzkiego oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikajce z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3. Uchwale - naley przez to rozumie niniejsz Uchwa Rady Miejskiej w Kaletach, 4. Planie - naley przez to rozumie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czci

zachodniej Gminy Kalety, ktrego ustalenia ujte s w Uchwale 5. Rysunku planu - naley przez to rozumie rysunek w skali 1: 1 000, stanowicy zacznik do

Uchway, bdcy integraln czci ustale Planu, 6. Przeznaczeniu podstawowym - naley przez to rozumie ustalony sposb przeznaczenia

terenu, ktry dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczajcymi, ktremu powinny by podporzdkowane inne sposoby przeznaczenia terenu jako dopuszczalne,

7. Przeznaczeniu dopuszczalnym - naley przez to rozumie ustalony sposb przeznaczenia terenu, ktry moe wspistnie z funkcj podstawow na warunkach okrelonych w Uchwale,

8. Terenie - naley przez to rozumie nieruchomoci gruntowe lub ich czci, stanowice jednostk Planu o okrelonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczon na rysunku Planu liniami rozgraniczajcymi,

9. Powierzchni oglnej - naley przez to rozumie sum powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkw znajdujcych si na danym terenie, liczon w zewntrznym obrysie murw,

10. Wskaniku intensywnoci zabudowy - naley przez to rozumie wielko liczbow wyraajc stosunek sumy powierzchni oglnej wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektw kubaturowych zlokalizowanych na danym terenie (dziace) do powierzchni tego terenu (dziaki, dziaki budowlanej)

11. Powierzchni zabudowy - naley przez to rozumie sum powierzchni rzutu wszystkich budynkw znajdujcych si na danym terenie,

12. Powierzchni biologicznie czynnej - naley przez to rozumie teren biologicznie czynny w rozumieniu rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pn. zmianami)

13. Wysokoci zabudowy - naley przez to rozumie wymiar mierzony od redniego poziomu gruntu na obwodzie budynku do najwyszego punktu kalenicy dachu,

14. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - naley przez to rozumie lini, okrelon opisowo lub graficznie, stanowic nieprzekraczaln granic dla usytuowania elementw elewacji budynkw lub ich wysunitych czci; linia zabudowy nie dotyczy: balkonw, wykuszy, loggii, gzymsw, okapw, zadasze nad wejciami

15. Obowizujcej linii zabudowy - naley przez to rozumie lini, okrelon opisowo lub graficznie, do ktrej powinny przylega najbardziej wysunite elementy elewacji budynkw lub ich czci,

3

16. Dziaalnoci nieuciliwej naley przez to rozumie dziaalno wszelkiego rodzaju, ktrej uciliwo w szczeglnoci w zakresie haasu, zapachu i zapylenia zamyka si w granicach nieruchomoci do ktrej inwestor ma tytu prawny, niezalenie od utrzymania norm okrelonych w przepisach odrbnych.

Rozdzia 2 Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby

zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie. Zasady zagospodarowania terenw wymagajcych rekultywacji i przeksztace.

6

W zakresie oglnym ustala si: 1. Wymg kierowania si w zagospodarowaniu terenw zasad racjonalnego gospodarowania

zasobami przyrody, utrzymania rwnowagi przyrodniczej i ochrony walorw krajobrazowych. 2. Obowizek ochrony istniejcego drzewostanu. 3. Zakaz skadowania surowcw lub materiaw zawierajcych substancje toksyczne lub atwopalne

w iloci mogcej stanowi zagroenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania si do rodowiska.

4. Dla terenw dziaalnoci gospodarczej, oznaczonych na rysunku planu P,S,B ustala si: a) zakaz realizacji przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko, b) zakaz realizacji przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko,

bez zastosowania rodkw wykluczajcych moliwo wystpienia oddziaywa negatywnych z wyjtkiem urzdze i obiektw infrastruktury technicznej oraz urzdze przeciwpowodziowych

c) zakaz lokalizacji zakadw stwarzajcych zagroenie dla ycia lub zdrowia ludzi w szczeglnoci zagroenie wystpienia powanych awarii;

d) wymg podejmowanie dziaa majcych na celu naprawienie wyrzdzonych szkd poprzez kompensacj przyrodnicz.

5. Dla terenw usug ustala si: a) zakaz realizacji przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko, z

wyjtkiem sieci, urzdze i obiektw infrastruktury technicznej oraz urzdze przeciwpowodziowych,

b) zakaz lokalizacji przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko bez zastosowania rodkw wykluczajcych moliwo wystpienia oddziaywa negatywnych

c) zakaz lokalizacji zakadw stwarzajcych zagroenie dla ycia lub zdrowia ludzi w szczeglnoci zagroenie wystpienia powanych awarii;

6. Dla terenw zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu MN, MNe, MW, ML ustala si zakaz lokalizacji przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, z wyjtkiem zespow zabudowy mieszkaniowej oraz urzdze i obiektw zwizanych z uzbrojeniem terenu i urzdze przeciwpowodziowych, okrelonych w przepisach odrbnych.

7

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala si: 1. Wymg zastosowanie do celw grzewczych i technologicznych systemw nieuciliwych dla

otoczenia; 2. Obowizek spenienia okrelonych w przepisach odrbnych norm i standardw z zakresu emisji

zanieczyszcze wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.

4

8 W zakresie ochrony wd i gruntw ustala si: 1. Dla terenw dziaalnoci gospodarczej, oznaczonych na rysunku planu P,S,B i U oraz 1US2 a

take dla adaptowanej zabudowy zagrodowej ustala si: a) wymg wyprzedzajcego wyposaenia terenu w sie kanalizacyjn rozdzielcz, b) w uzasadnionych przypadkach wymg budowy lokalnych oczyszczalni ciekw

technologicznych dla wstpnego ich podczyszczenia do parametrw okrelonych p

Recommended

View more >