lekovi u terapiji hipertenzije

Download Lekovi u Terapiji Hipertenzije

Post on 06-Jan-2016

30 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

medicina

TRANSCRIPT

 • LEKOVI U TERAPIJI HIPERTENZIJE

  Doc.drMiroslavSaviInstitutzafarmakologiju

  FarmaceutskifakultetUniverzitetauBeogradu

  Krvni pritisak: sila koju krv prilikom proticanja ispoljava na jedininu povrinu zida krvnog zida

 • Uanalizi26izabranihfaktorarizika,kojusuistraivaiSvetskezdravstveneorganizacijeobjavili2002.godine,procenjenojedavisokkrvnipritisakpredstavljafaktorkojipojedinanonajviedoprinosimortalitetuusvetu.Nadrugomitreemmestunalisusepuenjeipovieniholesterol,kaododatnisavremenifaktoririzikazarazvojkardiovaskularnihidrugihbolesti

  Hipertenzija

  Najeekardiovaskularnooboljenje Poveaniarterijskipritisakizazivapatolokepromeneukrvnimsudovima

  ("hipertenzivnavaskularnabolest")ihipertrofijulevekomore Hiperteznijajeglavniuzrokmodanogudara,vaanfaktorrizikaza

  koronarnuarterijskubolestiprateekomplikacijeinfarktmiokardaiiznenadnusranusmrt,iznaajnodoprinosirazvojusraneinsuficijencije,bubreneinsuficijencije,vaskularnihoboljenjaokaianeurizmeaorte

  Primarna,esencijalnailiidiopatskaisekundarnahipertenzija(usledKuingovogsindroma,feohromocitoma,renovaskularnebolesti,primarnogaldosteronizma)

 • Vrednostikrvnogpritiska:arbitrarnegranice

  Idealne:manjiod120/80mmHg Prehipertenzivne:120/80do139/89(alternativno,

  vrednosti120129/8084seoznaavajukao"normalne",a130139/8589kao"visokenormalne");iznadpritiskaod115/75,svakopoveanjepritiskazavrednosti20/10(sistolni/dijastolni)mmHgUDVOSTRUUJErizikodrazvojakardiovaskularnihbolesti

  HipertenzijaIstepena:140/90do159/99 HipertenzijaIIstepena:veeod160/100 Ciljterapijehipertenzije:pritisaktrebadabudemanjiod

  140/90 Kodpacijenatasadijabetesom,ciljjezahtevniji:pritisak

  manjiod130/80

 • Srednji arterijskikrvni pritisak

  Volumen krvi Efikasnost srca kao pumpe

  odreuju

  odreujuodreuje odreujuodreujeSistemski otporprotoku krvi

  Rel. distribucija krviIzmeu art. i vena

  Unos tenosti Gubitaktenosti Frekvenca srca Udarnivolumen Dijametararteriola Dijametarvena

  moe da bude

  pasivan Regulisanbubrezima

  Regulacija

  krvnog

  pritiska

  Glavni regulatorni centar se nalazi u medulli oblongata: medularni kardiovaskularni centar

  Refleksna kontrola krvnog pritiska

  Baroreceptorski refleks

  Medularni KVKontrolni centar

  Parasimpatikusnineuroni

  Stimulus: promenakrvnog pritiska

  Karotidni i aortnibaroreceptori

  Simpatikusnineuroni Sa vor

  Komore

  VeneArteriole

 • Uloga sistema renin-angiotenzin u dugotrajnom odravanju krvnog pritiska uprkos ekstremima u

  unoenju dijetarnog Na

  SREDNJI ARTERIJSKI KRVNI PRITISAKTaka podeenosti

  Visok unossoli

  Normalan unossoli

  Nizak unossoli

  BR

  ZIN

  A U

  RIN

  AR

  NE

  EK

  SK

  RE

  CIJ

  E N

  ATR

  IJU

  MA

  Patolokipostmortem nalaziuzrokovanidugotrajnomnekontrolisanomhipertenzijom:Hipertrofijazidalevekomorekojajepostalainsuficijentna(debljinaoko2cm)

 • Patolokipostmortem nalaziuzrokovanidugotrajnomnekontrolisanomhipertenzijom:ishemijskimodaniudar

  Patolokipostmortem nalaziuzrokovanidugotrajnomnekontrolisanomhipertenzijom:hemoragijskimodaniudar

 • Nefarmakolokaterapija

  Diuretici1. Tiazidi i srodni diuretici (hidrohlorotiazid, hlortalidon, indapamid itd.)2. Diuretici Henleove petlje (furosemid, bumetanid, torsemid, etakrinska kiselina)3. Diuretici koji tede K+ (amilorid, triamteren, spironolakton)

  Simpatolitiki lekovi1. adrenergiki antagonisti (metoprolol, atenolol, itd.)2. adrenergiki antagonisti (prazosin, terazosin, doksazosin, fenoksibenzamin, fentolamin)3. Meoviti adrenergiki antagonisti (labetalol, karvedilol)4. Lekovi sa centralnim dejstvom (metildopa, klonidin, gvanabenz, gvanfacin)5. Blokatori adrenergikog neurona (gvanadrel, rezerpin)Blokatori Ca2+ kanala (verapamil, diltiazem, nimodipin, felodipin, nikardipin, izradipin, amlodipin, klevidipin, nifedipin)Inhibitori angiotenzin konvertujueg enzima (kaptopril, enalapril, lizinopril, kvinapril, ramipril, benazepril, fosinopril, moeksipril, perindopril, trandolapril)Antagonisti receptora za angiotenzin II tip 1 (losartan, kandesartan, irbesartan, valsartan, telmisartan, eprosartan, olmesartan)Direktni inhibitori renina (aliskiren)Vazodilatatori

  Arterijski (hidralazin, minoksidil, diazoksid, fenoldopam)Arterijski i venski (nitroprusid)

 • Uvoenjeterapije Pitanjuuvoenjaantihipertenzivneterapije,kojeimaijasnu

  psihosocijalnudimenziju,najeeseprilazisapragmatinogaspekta,kojiuobziruzimairealnostsprovoenjaodlukedasedotadazdravaosobauvedeudugotrajni,estoidoivotni,procesleenja.Tako,vodiBritanskogudruenjazahipertenzijuzahtevadasefarmakoterapijauvede:

  kadakrvnipritisakkontinuiranoiznosi160/100mmHg(hipertenzijadrugogstepena),ili

  kadajekrvnipritisakurasponu140159/9099mmHg,aistovremenopostojidokazooteenjuciljnogorgana,kardiovaskularnojbolesti,bolestibubregaili10godinjemkardiovaskularnomrizikuveemod20%

  kodpacijenatasadijabetesomsakrvnimpritiskom140/90mmHg

  Ciljeviterapije Optimalniciljkontrolehipertenzije,kojisedostie,popotrebi,upornim

  prilagoavanjemterapije,jestesmanjenjesistolnogpritiskana140mmHg,idijastolnogpritiskana90(ili:85)mmHg,merenoulekarskojordinaciji

  Kodpacijenatasadijabetesom,oteenjembubregailiutvrenomkardiovaskularnomboleu(npr.ishemijskabolestsrca)preporuujesedostizanjejozahtevnijegcilja,savrednostimapritiska130/80mmHg

  Pacijentitrebadabuduupoznatisainjenicomdasugraninevrednostioitavanjaambulatornogmerenjakrvnogpritiska(utoku24asa),kaoisamomerenja,za10/5mmHgnieuodnosunavrednostiizmereneuordinaciji.

  Uskladustime,pacijentukojiseleiodhipertenzijetrebaobjasnitidavrednostpritiskaskojomtrebadabudezadovoljanprilikomkunogmerenjaiznosi130/80(ili:85)mmHg,aukolikosenalaziukategorijisastroimkriterijumima,120/75mmHg

 • Promeneupreporukamazaterapiju USADje1997.estiizvetajkojijepripremioJointNationalCommitteeon

  Prevention,Detection,Evaluation,andTreatmentofHighBloodPressure(JNCVI)tvrdiodase,uodsustvuuverljivihindikacijazaprimenudrugihklasaantihipertenziva,antagonistiilitiazidnidiureticipreporuujuzainicijalnitretmanhipertenzije,saprednouzadiuretikekodstarijihpacijenata.

  PublikovanjemJNC72003,naosnovunovihklinikihrezultata,listapreporuenihlekovazaincijalnuanithipertenzivnuterapijujeproirenatakodaukljuiACE,antagonisteATreceptoraiblokatorekalcijumskihkanala,poredtiazidnihdiuretikaiantagonista.Usledniskeceneineprevazieneklinikeefikasnostidiureticitiazidnogtipasuoznaenikaopreferiranimeuovimlekovimazaveinupacijenata.

  Slino,2003.jeEuropeanSocietyofHypertensionEuropeanSocietyofCardiology(ESHESC)ukljuilosveovegrupenalistupreporuenihlekovazainicijalnuterapijuhipertenzije,bezdavanjaprednostinekojodklasa.

  IakosubritanskesmernicekojeizdajeBritishHypertensiveSociety(BHS)2004.takoeukljuileantagonisteupreporuenelekovezainicijalnuterapiju,preporukesu2006.osavremenjeneotvorenimstavomdaantagonistetrebaiskljuitiizizborainicijalneterapije,ukolikonepostojeuporedneuverljiveindikacijezanjihovuprimenu(kaotosupostinfarktnazatita,hroninaanginailisistolnadisfunkcija)

  Iakouodreenojmeriarbitrarno,odpraktinogjeznaajadasepacijentiilekovipodeleudvegrupe,uzavisnostiodreninskogstatusapacijentaidejstvalekovanaovajstatus:

  Tip1,ilipacijentisavisokomreninskomaktivnou,popravilumlaiod55godina,kojiboljeodgovarajunaprimenuACEinhibitora,antagonistareceptorazaangiotenziniliantagonistaadrenergikihreceptora,Tip2,ilipacijentisaniskomreninskomaktivnou(starosti55godinaivie),kodkojihseoekujedadiureticiiliblokatorikalcijumskihkanalabuduefikasnijikaopojedinanilekoviPriizboruodreenoglekailikombinacije,kaoiizbegavanjudrugihlekova,uobzirtrebauzetisledeepodatke: Prethodnopovoljnoilinepovoljnoiskustvoindividualnogpacijentasadatomklasom

  lekova Efekatlekanakardiovaskularnefaktorerizika,uzavisnostiodprofilakardiovaskularnog

  rizikaindividualnogpacijenta Prisustvosupklinikogoteenjaorgana(kaotojehipertrofijalevekomore),kliniki

  manifestnekardiovaskularnebolesti,bolestibubregailidijabetesa,tomoedafavorizujeprimenuodreeneklaselekova

  Prisustvodrugihbolesti,kojemogudaogranieprimenuodreeneklaselekova Mogunostiinterakcijasalekovimakojisekoristezbogdrugihstanja Cenaleka,ilizaindividualnogpacijentailizazdravstvenoosiguranje,stimedaovaj

  podataknikadanesmedabudevanijiodefikasnostipodnoljivostileka,odnosnozatiteindividualnogpacijenta

 • Algoritampostepenoguvoenjaantihipertenzivadopostizanjaterapijskogcilja,kojijesastavioNacionalniinstitutzaklinikuizvrsnostuUK.A=ACEinhibitor(*iliantagonistreceptorazaangiotenzinIIako

  pacijentnepodnosiACEinhibitor);C=blokatorkalcijumskihkanala;D=diuretiktiazidnogtipa.

  Antagonistiadrenergikihreceptoranisulekoviizborazainicijalnuterapijuhipertenzije,

  alisualternativazaAkodpacijenata

 • Antagonistibetaadrenergikihreceptora Trinaeststudijasaukupno 91,561pacijenata,poredilojeantagoniste receptorau

  odnosuna placebo(etiristudije;n=23,613),diuretike(petstudija;n=18,241),blokatorekalcijumskihkanala(BKK)(etiristudije;n=44,825),iinhibitoresistemareninangiotenzin(RAS),itoinhibitoreangiotenzinkonvertujuegenzimailiantagonistereceptorazaangiotenzin(tristudije;n=10,828).Uodnosunaplacebo,antagonisti receptorasusmanjilirizikodmodanogudara(relativnirizik0.80;95%intervalpoverenja0.660.96)samarginalnimsmanjenjemukupnihkardiovaskularnihdogaaja(0.88,0.790.97),alinisuuticalinaukupnimortalitet(0.99,0.881.11),koronarnubolestsrca(0.93,0.811.07)ilikardiovaskularnimortalitet(0.93,0.801.09).EfekatnamodaneudarejebiomanjinegosaBKK(1.24,1.111.40)iliRASinhibitorima(1.30,1.111.53),auticajnaukupnekardiovaskularnedogaajemanjinegosaBKK(1.18,1.081.29).Dodatno,pacijentikojisuprimaliantagoniste receptora sueeobustavljalileenjenegopriprimenidiuretika(1.80;1.332.42)iliRASinhibitora(1.41;1.291.54).

  Uzakljuku,antagonisti receptorasuinferiorniuodnosunaBKK iRASi