lebendige gemeinde lebendige gemeinde

Download lebendige gemeinde lebendige gemeinde

Post on 02-Feb-2017

233 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mir zapoinje osmijehomSveta Majka Terezija iz Kalkute

  Mir zapoinje osmijehomSveta Majka Terezija iz Kalkute

  lebendige gemeinde

  D 2384 E 1,50 RUJAN--LISTOPAD/SEPTEMBER-OKTOBER 2016 BR./NR. 9-10 (362)D 2384 E 1,50 RUJAN--LISTOPAD/SEPTEMBER-OKTOBER 2016 BR./NR. 9-10 (362)

  lebendige gemeinde

  01und28u.qxp_01und28 23.09.16 13:17 Seite 2

 • imp

  ress

  um

  List hrvatskih katolikihzajednica u Njemakoj

  Zeitschrift der kroatischenkatholischen Gemeinden

  in Deutschlandwww.zivazajednica.de60435 Frankfurt am MainAn den Drei Steinen 42d

  Tel.: (069) 9540480Fax: (069) 95404824

  E-Mail:zivazajednica@kroatenseelsorge.de

  delegatur@kroatenseelsorge.de

  Izdava/Herausgeber:Hrvatski duobriniki ured

  Kroatenseelsorge in Deutschland

  Odgovara/Verantwortlich:Pfr. Ivica Komadina

  Glavni urednik/Chefredakteur:Dr. Adolf Polegubi

  urednitvo/redaktion:Pfr. Ivica Komadina, eljka oli,

  Stjepan Herceg, Kristina Kovaevi,Marija Lovri-Holenda,dr. Adolf Polegubi,

  Antonia Tomljanovi-Brki, P. Jozo upi

  Grafika priprema/Layout &Bildbearbeitung:

  Ljubica Markovica-Baban

  Tisak/Druck:DENONA d.o.o., Zagreb

  Godinja pretplata s potarinom/Jahresbezugspreis incl. Porto: 16,-za ostale europske zemlje: 22,-za prekomorske zemlje: 35,-

  Bankverbindung:VDD/Kroatenseelsorge in Deutschland

  IBAN:DE03 7509 0300 0006 4989 73

  SWIFT-BIC: GENODEF1M05

  Zadnja stranica: Detalj s 301. Sinjske alke;

  snimio: A. Polegubi

  Mir zapoinje osmijehomSveta Majka Terezija iz Kalkute

  Mir zapoinje osmijehomSveta Majka Terezija iz Kalkute

  lebendige gemeinde

  D 2384 E 1,50 RUJAN--LISTOPAD/SEPTEMBER-OKTOBER 2016 BR./NR. 9-10 (362)D 2384 E 1,50 RUJAN--LISTOPAD/SEPTEMBER-OKTOBER 2016 BR./NR. 9-10 (362)

  lebendige gemeinde

  Naslovnica: Sveta Majka Terezija iz Kalkute;snimka: www.hr.wikipedia.org

  POrukE

  lebendige gemeinde

  15 poruka sv. Majke Terezijeza svaki dan

  DUHOVNE PORUKE

  1. Ako ne moenah raniti stotinu ljudi,nahrani samo jednogovjeka.

  2. Oni koji osuujuljude, nemaju ih vremenavoljeti.

  3. Neki ljudi uu utvoj ivot kao blagoslov,a neki kao lekcija.

  4. Nismo svi stvoreni da radimovelike stvari. Ali zato moemo raditimale stvari s puno ljubavi.

  5. Usamljenost i osjeaj da nisi vo -ljen najvee je siromatvo.

  6. Nije vano koliko radi, ve jeva no koliko ljubavi unosi u ono toradi. Nismo svi stvoreni da radimovelike stvari. Ali zato moemo raditimale stvari s puno ljubavi.

  7. Kako bi vratili mir, ne trebajunam oruje i bombe. Treba nam lju-bav i suosjeanje.

  8. Mir zapoinje osmijehom.

  9. Doekujte jedni druge s osmije-hom, jer je osmijeh poetak ljubavi.

  10. Pronala sam paradoks. Akonekog voli do bola, to znai da bolivie nee biti, ve samo puno ljubavi.

  11. Zato nemamo mira? Zato tosmo zaboravili da pripadamo jednidrugima.

  12. to moete napraviti kako bipromicali mir u svijetu? Idi kui i volisvoju obitelj.

  13. Nai vremena za igru, to jetajna vjene mladosti

  14. Svatko tko ti se priblii nekaode od tebe bolji i sretniji.

  15. Vie je gladi u svijetu zaljubav lju i potovanjem, nego za kru-hom.

  sv. Majka Terezija

  Tekst i snimka: www.duhovnost.net

  Mudre misli i rijei ove izvanredne ene albanskog porijekla, koja jeprog laena svetom 4. rujna, meu nama su danas prisutnije no ikad.Upravo njezine poruke mira tjeraju na razmiljanje da postanemo boljim ljudima, ba kao to je to i sama Majka Terezija inila itav svoj ivot.

  U ponona sjeveru Germaniebjeim brdima Bosne

  Neka me sjeta hvataza ponosima njenimi prkosima

  Bapel Kaja

  Zov domovine

  Snim

  ka: w

  ww

  .zed

  otur

  izam

  .ba

  POEZIJAKraljeva Sutjeska

  02u.27.qxp_02u.27 23.09.16 16:01 Seite 1

 • U OVOM BROJU

  IVA ZAJEDNICA 9-10/2016 3

  Veliku pozornost u Crkvi i u dru -tvu ovoga je ljeta izazvao 31.svjetski dan mladih u Krakovu,koji je odran od 26. do 31. srpnjapod geslom Blago milosrdnima, onie zadobiti milosre (Mt 5,7). U tojje progodi papa Franjo istaknuo ka -ko ivot uvijek treba prihvaati i tititii to od zaea do prirodne smrti. Svismo pozvani potovati ivot i skrbitiza njega, istaknuo je Papa. Nismodo li na svijet da bismo vegetirali, dabismo ivot proveli na kauu, negoda bismo ostavili dojam i velikane svi-jeta nauili kako graditi mostove brat - stva, poruio je Papa mladima, kojihje bilo vie od milijun i esto tisua,koji su se 30. srpnja okupili na Kam-pusu milosra u Krakovu, na bdjenjuza Svjetski dan mladih. Na Svjetskomdanu mladih bili su i mladi iz Hrvat -ske, Bosne i Hercegovine i inozem - stva. Mlade je Papa pozvao da iduBo jim putem kako bi nadvladalistrah i teror koji uzrokuju zatvaranjei paraliziranost. Ujedno ih je potak-nuo da poue odrasle kako zajednoivjeti u razliitosti. Trebate nam ka-ko biste nas nauili suivotu, dija -logu, dijeljenju u raznolikosti kultura

  ne kao da je to prijetnja, nego pri-goda. Imajte hrabrosti pouiti nas daje lake graditi mostove nego podi -zati zidove. Predloio je jedan kon-kretan most koji je mogue ostvaritina licu mjesta: pruiti si i stisnuti ruku.To je prvotni i veliki bratski mostza koji je poelio da ga naue gra -diti i velikani ovoga svijeta. Ne -mojte iv jeti u snu, nemojte dopustitida drugi odluuju o vaoj budunosti.Umjesto ugode, radije birajte slobo-du; zamijenite paralizirajui kau zacipele kako biste ili Bojim putovimai dananji svijet zarazili radou.Dragi mladi, Isusu prikaite sve, na-roito svoje slabosti, muke i grijehe,u ispovijedi. On e vas iznenaditisvojim oprostom i mirom. Ne bojte sesli jediti ga. Ne dopustite da vam seumrtvi duh, ve udite za istom lju-bavi, koja zahtijeva i odricanje, opi-rite se 'dopingu' uspjeha po svaku ci-jenu i drogi da mislite samo na sebei svoje udobnosti, istaknuo je Papadodavi kako Svjetski dan mladih po-inje danas i nastavlja se sutra, u ku-i, jer nas Isus tamo eli sresti. Sljede-i Svjetski dan mladih odrat e se2019. u Panami. Urednik

  HOdOAA

  IZ CRKVe U sVIj et Umajka t erezija proglaena svetomBlagdan sv. Majke Terezije iz KalkuteKatolika Crkva slavit e 5. rujna.

  ..............................4.24

  dRUGI Isel j eNIKI KONGResPovjerenje iseljene i domovinskeHrvatskePosebna tema kongresa bila je pas -toralna skrb za iseljenike...............................10-11

  dj ej I KUt AK

  ..................................22

  ml AdI I medIj I

  Na identitet u virtualnom svijetuNove tehnologije mogu dovesti dopromjena naih odnosa u obitelji, sprijateljima i onima koje volimo, sasamima sobom...................................23

  BeIt RGe IN deUt sCHeR sPRACHe:Pfr. I. Komadina: die Heiligkheit,die Kroatien berhrtel imburg: Neuer Bischof Georg Btzing

  ..............................13-14

  HodoaeHrvata izBavarske u Alttting

  dUHOVNA dj el A mIl OsRA

  Uvredu oprostiti

  Vjerujte Bojem pamenju

  KRAKOV: 31. sVjet sKI dAN ml AdIH

  Iz delegatove Poruke

  str. 8

  Unedjelju 4. rujna papa Fra njou Rimu je sveano proglasioMajku Tereziju svetom. Sve -anost proglaenja slavljena je nesamo u Rimu i u Kalkuti nego i u ci -je loj Indiji, ali i diljem svijeta. Roe-na je u Skopju 26. kolovoza 1910.Krtena je nekoliko dana pos lije kaoAgneza Gonxa. Bila je tree dijetealbanskoga branoga para Kolea iDrane Bojaxhiu. Roditelj ski odgojduboko se upio u duu male Agne-ze. Isusovac o. Franjo Jambrekovi,kapelan u Agne zinoj rodnoj upi,prenio je na nju ar za misijama.Navrivi 18 godina, odluila je kaomisionarka poi u Indiju. Preko Za-greba i Dublina Agneza, sada vekandidatica za asnu sestru MalaTerezija od Djeteta Isusa i njezinakolegica Marija Magdalena su se kao budue lanice Drube sestaraod Loreta brodom uputile u Indiju.Tako su 6. sijenja 1929. stigle uKalkutu. U Darjeleelingu su u tamo -

  njoj samostanskoj koli bile uitelji-ce, a sestra Terezija je uz to jo ra-dila u samostanskoj maloj bolnici.Nakon desetak godina sestra Tere-zija se vratila u Kal kutu, najprijekao uiteljica, a kasnije i kao direk-torica na loretskoj koli u samostanuEntally. Sv. Majka Terezija je u vienav rta boravila i u Hrvatskoj. Na-kon pet se desetljea boravka u In-diji ponovo vratila u Zag reb iHrvatsku. Doputovala je s hrvatskimmisionarom u Indiji o. Antom Gabri-em na poziv zagrebakog nadbis -kupa Franje Kuharia 1978. Godi-ne 1979. primila je Nobelovu na-gradu za mir. Sveta Majka Terezijaposjetila je i Hrvate u Frankfurtu.Molimo da po zagovoru nove sveti-ce, majke siromaha i mi hrvat skivjernici u dijaspori sve vie u sebirazvijamo osjeaj za potrebe naihblinjih. Neka i nas dodirne svetostMajke Terezije!

  Va vl. Ivica Komadina, delegat

  Na 31. svjetskom danu mladih u Krakovu bili su i mladi iz Hrvatske,Bosne i Hercegovine i inozemstva.

  Nemojte ivjeti u snu!

  Svetost koju je dodirnula Hrvatska

  str. 6

  str.12

  03u ovom.qxp_03u ovom 23.09.16 16:09 Seite 1

 • Sto dvadeset tisua a moda ivie vjernika iz cijeloga svijetau nedjelju 4. rujna prekrili su Trgsv. Petra i okolne vatikanske ulice.Sab rani ali izrazito radosni doli su namisu slubenoga proglaenja svetomMajke Terezije iz Kalkute kojoj su seobraali u zagovornoj molitvi za sebei za svoje kao svetici. No, od trenut-ka kada je papa Franjo u nedje lju pri-

  IZ CRKVE U SVIJETU

  4 IVA ZAJEDNICA 9-10/2016

  na mnoge redovnice koje bespoted-no daruju svoj ivot. Molimo osobitoza panjolsku misionarku sestru Isabelkoje je ubijena prije dva dana u glav-nome gradu Haitija, zemlje koja je to-liko kuana, a kojoj elim da prestanutoliki nasilni ini i da bude vie sigur-nosti za sve. Sjetimo se i drugih redov-nica koje su nedavno doivjele nasiljeu drugim zemljama.

  Poziv na ljubav i milosre

  Svoju je homiliju Sveti Otac zapo-eo pitanjem iz starozavjetne Knjigemudrosti: Tko m

Recommended

View more >