learner centered ideology

Download Learner centered ideology

Post on 04-Jul-2015

212 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Chapter 4Learner Centered IdeologyPn. Aishah Salwati bt Anuar M20121000369Pn. Rahina Azlinda bt Abd Rahim M20121000383Suman a/l Narainan M20121000573

2. Pengenalan Kepada LearnerCentered1928 Rugg and Shumaker menerangkan mengenaiideal school.Pendidik Learner centered:Maria Montessori and Reggio Emilia schoolsFrancis Parker 1890s QuincyMarietta Johnson organic school of the 20thcenturyOpen education movement of 1960s and 70sSudbury Valley SchoolBennington College free university movement 3. Ideologi berpusatkan pelajar lebih dikenali sebagaischool of tomorrow(John Dewey, 1915) Pelajar melakukan sendiri aktiviti pembelajaran Pelajar belajar melalui apa yang mereka lakukanseperti menyanyi, berlakon, lawatan dan sebagainya Paling dipraktikkan di peringkat pra sekolah Kebanyakan pendidik aliran ideologi berpusatkanpelajar mahu ia dipraktikkan di semua peringkatpendidikan Memperkenalkan konsep sekolah ideal/ unggul melaluisekolah berpusatkan pelajar, sekolah aktiviti, sekolahorganik dan sekolah bersepaduPengenalan 4. Dimensi sekolah ideal/ unggul dankaitannya dengan elemen kurikulum 5. Memfokuskan kepada keperluan, minat danhasrat pelajar Minat, keperluan dan hasrat pelajar menentukan-bentuk program sekolah-kandungan kurikulum-pengurusan kelas Kandungan pengajaran dan pembelajaran adalahmenjurus ke arah minat dan keperluan individu Subjek kemahiran hidup, seni menjadi fokus Menggalakkan percambahan idea yang menarikSekolah berpusatkan pelajar 6. Memfokuskan kepada aktiviti Memfokuskan apa pengalaman yang pelajardapat Pelajar belajar melalui pengalaman melakukanaktiviti Isi kandungan kurikulum memastikanpengalaman dikuasai oleh pelajarSekolah Aktiviti 7. Pemilihan isi kandungan pengajaranberasaskan kepada prinsip:Pengalaman lansung pelajar dengan realtiPengalaman pelajar dengan benda fizikal danmanusiaPengalaman pelajar dengan aktiviti fizikalPengalaman pelajar di dalam dan luar bilikdarjah 8. Mementingkan kurikulum yang berlandaskankepada perkembangan tumbesaransemulajadi manusia Tidak menekankan pelajar kepada menguasaikemahiran akademik sebelum pelajar benar-benar bersedia Menyediakan medium tumbesaran melaluisuasana yang kondusif kepada pelajar Isi kandungan adalah aktiviti bermainSekolah Organik 9. Isi kandungan sekolah organik pelajarbelajar melalui aktiviti yang berturutan danpelajar memilih mengikut minat Pelajar mempunyai hak menentukanpembelajaran sendiri seperti jenis latihan yangdiperlukan, masa, jenis aktiviti dsb Tiada kaedah tetap untuk menyalurkankandungan matapelajaran 10. Mementingkan kemahiran individu Menyepadukan semua ilmu yang dipelajari,tidak dibuat berasingan Salingkaitan dengan pengalaman pelajar Kepelbagaian aktiviti Satu usaha mengintergrasikan pengalaman disekolah dan di rumahSekolah bersepadu 11. Membawa satu ideologi bahawa perlu adasatu perbezaan antara sekolah tradisional( Berpusatkan Guru) dan sekolah masadepan( Berpusatkan Pelajar)berteraskan minat dan keperluan pelajarTujuan 12. mengubah; persekitaran sekolah; kandungan dalam kurikulum; penguasaan bilik darjahIbu bapa tidak seharusnya membebankan pelajardengan harapan merekaProgram baru ini membolehkan kanak-kanak melaluisituasi sebenar 13. Selain itu ideologi ini mendorong kepadaperkembangan manusia denganmerekabentuk pengalaman denganmembawa makna kepada sesuatu,memenuhi kehendak danMengikut minat @citarasa tersendiri.Disamping itu, ideologi ini juga mendorongperkembangan pembuat kurikulum dan pendidik. 14. Aspek Kandungan/Epistemologi 15. Pembelajaran adalah fungsi interaksi di antaramanusia dengan alam sekelilingnya Berfokuskan kepada pengalamanpembelajaran Membina pengetahuan dengan merubahpersepsi pelajar Pelajar belajar melalui pengalaman untukmembina pengetahuan yang dikehendakiberdasarkan minatKurikulum 16. Pengetahuan adalah bersifat personal apabilapelajar mula berinteraksi dengan sekelilingnya Ilmu yang diperolehi adalah hasil interpretasipelajar tersebut terhadap pengalaman yangdialaminya Merupakan pemerhatian tentang pelajar dankeperluan dan minatnya Memantau perkembangan pelajar 17. Kandungan bersifat subjektif Pengetahuan membolehkan pelajarmemahami dan mengamalkan apa yangdipelajari dalam kehidupan Kandungan pelajaran dan pengetahuan dibinaberdasarkan minat pelajar Kandungan pelajaran dan pengetahuan adalahbersifat peribadi kerana ia bersalingkaitandengan pengalaman pelajar 18. Kandungan pelajaran selalunya adalah bersifatrealiti Ianya unik kerana pelajar membinapengalamannya sendiri 19. Bersifat pemahaman setiap individu Membolehkan pelajar menjadi diri sendiri Membolehkan pelajar merealisasikan apayang ingin diketahuinya Pengalaman secara lansung denganpersekitaran Sumber ilmu adalah tindakbalas kreatif yangterhasil akibat pengalamanPengetahuan 20. Kebiasaan kepada pelajar kerana setiap pelajarmemahami pengetahuan dengan cara tersendiri Memberi kesan kepada pemahaman yang sediaada kepada individu tersebut Dapat ditentusahkan melalui wawasan seseorangindividu Penguasaan ilmu bukan prioriti tetapi apa yangterbentuk dari pembelajaran dan tumbesaran 21. Pengetahuan adalah dikatakan sangatberharga kerana pengalaman yang diciptaoleh individu terbabit Tujuan ilmu adalah penting berbandingkegunaannya 22. KaedahAspek :1-Pembelajaran2-Pengajaran3-Pelajar 23. Pembelajaran1.Pembelajaran dari perspektif penerima(pelajar)2.Pembelajaran sebagai fungsi tumbesaransemulajadi pelajar3.Pembelajaran adalah integrasi( penyatuan)4.Pembelajaran dapat mengubah fikiran pelajar 24. Pembelajaran5.Hasil pembelajaran yang diinginkan adalah satuperubahan fikiran6.Pelaku utama sesi pembelajaran adalah pelajar7.Kesediaan adalah pada peringkat tumbesaranpelajar8.Isu kebebasan arahan di tangani dengankemudahan pembangunan individu pelajar. 25. Contoh:Sekolah berpusatkan pelajar, sesi pembelajarandijalankan berdasarkan minat,keperluan dan hasrat pelajar merencanaprogram sekolah, kandungan kurikulum dankawalan terhadap bilik darjah secara semulajadi 26. Sekolah pusatan pelajar Disusunatur mengikut keperluan dan minat individumelebihi matapelajaran cth: pelajar minat terhadap ulat, pelajar bolehmemegang, mengkaji ulat sekolah tradisional cth di negara kita.sukatan sainsTahun 2: tajuk 1 :Manusia. Pelajar hanya dapat melihatdi dalam buku teks atau power point guru gambar danmaklumat mengenai keperluan asas manusia,makanan dan khasiatnya, perubahan pada diri kita.(buku teks, Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2,kementerian pelajaran) guru(bukan melaluipengalaman, menyentuh, menyedia) 27. Program di sekolah pusatan pelajar ini hampirmembolehkan kanak-kanak melalui situasisebenar (Rugg &Schumaker)cth: pelajar minatmembina bangunan, disudut sekolahdisediakan tapak pembinaan berbentuk mini,atau disediakan kiub Lego bersaiz besar Sekolah pusatan pelajar berorentasikansekitar keperluan dan minat murid melebihijangkaan ibu bapa terhadap anak-anakmereka(murid) 28. Pengajaran Guru menyesuaikan kurikulum berdasarkankeperluan kanak-kanak. Guru atau pembina membuat perancanganberdasarkan perbezaan individu murid Media yang biasa digunakan: interaksipersekitaran murid Tujuan mengajar:untuk mendorongtumbesaran kanak-kanak 29. Pengajaran Guru memberi perhatian terhadap keseluruhan diripelajar Cth: Sekolah Organik: Pendekatan berbeza bagi aspekmembaca dan menulis.Guru tidak memaksa pelajaruntuk belajar menulis dan membaca sebelum diri danminda pelajar benar-benar bersedia secara sukarelauntuk membaca dan menulis Atitud(ciri-ciri), kepercayaan dan visi guru penting(bagi pusatan pelajar) Guru dijangka membuat penyelidikan terhadap bilikdarjah 30. Pengajaran Guru sebagai fasilitator kepada pelajar Guru sebagai penyedia dan pemantau Standard pengukuran keberkesanan guru:tumbesaran murid Guru adalah untuk mendorong/menggalakkankepelbagaian pelajar 31. kanak-kanak(pelajar) Dilayan sebagai agen yang aktif dalam dunia mereka Dipandang sebagai membawa sesuatu yang bernilai Pendidik memberi perhatian tentang proses dalamankanak-kanak Pendidik memberi fokus utama kepada pemikirankanak-kanak Kanak-kanak dipandang sebagai oraganisma yang telahdiintegrasi(disatukan) Pendidik memberi fokus usaha mereka terhadapkanak-kanak itu sendiri 32. Kanak-kanak(pelajar) Cth:di sekolah organik: kanak-kanak dipandangsebagai individu yg.berbeza dengan orangdewasa.kanak-kanak dilayan sebagai seorang kanak-kanak. Aktiviti yg disediakan bercirikan permainan. Berbanding sekolah tradisional, kanak-kanak berumur7,8,9 tahun dilayan sebagai seorang dewasa, danaktiviti di sekolah menyediakan mereka ke arahdewasa dengan cepat(perlu banyak menulis, mestimenghantar latihan, tidak boleh membuat bising,mesti duduk dikerusi mereka , berpakaian kemas) 33. Kanak-kanak(pelajar) Kanak-kanak memikir untuk ada kerana dirimereka sendiri Kanak-kanak dipandang sebagai individu yangunik Kanak-kanak dipandang sebagai diluar kontekssosial Contoh: Sekolah Aktiviti: pembelajaran(ilmu)datang kepada pelajar dengan cara sayatelah mengalami bukan dengan cara sayatahu 34. 1. Penilaian secara holistik2. Bersifat formative3. Penilaian untuk tumbesaran4. Tidak membandingkan pelajar5. Melalui pemerhatian bersifat subjektif dan tidakformal ke atas pelajar itu sendiri6. Tidak melibatkan angka atau gred7. Melihat salingkaitan antara perkembangan pelajardan pencapaiannya dengan keperluan dan minatpelajaarAspek penilaian 35. Aspek Penilaian8. Pelajar menilai diri sendiri9. Pelajar mendapat faedah10. Berfokuskan individu11. Akauntabiliti guru penting12. Jenis bahan penilaian- Portfolio yang dibuat pelajar- Nota atau diari guru- Buku log atau jurnal 36. Kesimpulan Sekolah yangberpusatkan pelajar:program sekolah didorong oleh keperluan danminat pelajar berbanding kehendak guru-gurunya, pengetua, matapelajaran, ibu bapaahli politik.

Recommended

View more >