l’estudiant - c2 conducciأ³ de grups al medi natural a peu c3 seguretat i supervivأ¨ncia...

Download L’ESTUDIANT - C2 Conducciأ³ de Grups al medi Natural a peu C3 Seguretat i Supervivأ¨ncia a la muntanya

Post on 12-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  EL DOSSIER DE

  L’ESTUDIANT

  Curs 2017-2018

 • GRAU MITJÀ

  CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS

  FISICOESPORTIVES AL MEDI

  NATURAL

  Tutors:

  Pere Puig

  Ferran Riera

 • 1.- INTRODUCCIÓ

  2.- ASSIGNATURES

  C1 El Medi Natural

  C2 Conducció de Grups al medi Natural a peu

  C3 Seguretat i Supervivència a la muntanya

  C4 Conducció de grups en BTT

  C5 Conducció de grups a cavall

  C6 Administració i Gestió empresa

  C7 Fonaments Biològics

  C8 Primers Auxilis

  C9 Activitats física per persones amb discapacitat

  C10 Animació i Dinàmica de Grups

  C 10.1.- Bases del Comportament Esportiu

  C11 FOL (Formació i Orientació Laboral)

  C14.- Síntesi

  C14.1.- Noves Tecnologies ( TIC)

  CLLD Anglès

 • 1.- INTRODUCCIÓ

  El següent guió que us presentem a continuació té com objectiu mostrar

  de forma resumida la guia de les assignatures.

  El document va adreçat als estudiants del curs de grau mijtà de

  Conducció d’activitats fisicoesportives al medi natural CEES. El dossier pretén

  deixar clar els objectius i criteris d’avaluació genèrics que utilitzaran els

  professors/es.

  El conjunt de criteris i instruments que s’utilitzaran es trobaran de forma

  concreta dins la presentació i el desenvolupament de l’assignatura.

 • C1.- El Medi Natural

  Crèdit: C1 – Crèdit trimestral / 5 sessions setmanals

  Lloc: Aula/Aire lliure

  Objectius generals de l’assignatura:

  o Interpretar dades i símbols meteorològics, a partir de la lectura de mapes

  i gràfics.

  o Identificar signes indicadors de situacions meteorològiques que puguin

  comportar perill per a l’activitat i les mesures preventives que cal prendre

  en cada cas.

  o Identificar espècies vegetals característiques d’una zona a partir de

  l’observació directa de les seves característiques morfològiques,

  relacions amb altres espècies i ubicació.

  o Identificar les espècies animals significatives d’una zona i la seva

  ubicació, a partir de la seva visualització directa o dels seus rastres.

  o Identificar les característiques paisatgístiques, geogràfiques i

  geològiques d’una zona, a partir de documentació tècnica, mapes,

  ressenyes, etc., i de l’observació directa.

  o Localitzar itineraris, instal·lacions (construccions) i espais d’interès

  turístic, cultural o esportiu d’una zona a partir de mapes, plànols i

  documentació informativa i de l’observació in situ.

  o Identificar els aspectes socials, econòmics i les manifestacions culturals

  més característiques d’una zona, a partir de documentació tècnica i

  descriptiva.

  Professor/a: David Busquets

 • Continguts de l’assignatura:

  o UP1: Ecosistema i Educació Ambiental

  o UP2: Elements del Paisatge

  o UP3: Fauna

  o UP4: Flora

  o UP5: Geografia política

  o UP6: Geografia

  Criteris d’avaluació de l’assignatura:

  ✓ CONCEPTES: Els continguts conceptuals valen 30%

  o Exàmens:

  • Examen parcial: Té un pes del 30% de la nota de

  conceptes. S’allibera matèria respecte els següents

  trimestres.

  ✓ PROCEDIMENTS: Els continguts de procediments valen un 60%

  o Treball

  o Activitats classe

  o Pràctiques

  ✓ ACTITUDS: Els continguts d’actituds valdran un 10%.

  o Es valoraran els ítems establerts generals de l’escola i específics

  de l’assignatura. Seguint el quadre d’actitud, si l’alumne/a

  incompleix algun criteri se li reduirà la nota d’actitud. En cas de

  suspendre l’actitud, li quedarà suspesa l’assignatura.

  ✓ L’avaluació serà NO CONTÍNUA. Per tant, la relació de continguts entre

  trimestres serà diferent, i per tant, aquell/a alume/a que no superi 1

  trimestre, anirà a recuperar aquest trimestre a la convocatòria de

  recuperació.

  CADA PART (conceptes, procediments i actituds) S’HA D’APROVAR PER

  SEPARAT, per aprovar l’assignatura

 • C2.- Conduccció de grups i activitats en el medi Natural

  Crèdit: C2.- Crèdit . trimestral / 12 sessions a la setmana

  Lloc: Aula/Aire lliure

  Objectius generals de l’assignatura:

  o Determinar situacions sobre el mapa, a partir de les dades dels

  instruments de situació i d’orientació.

  o Determinar el rumb que cal seguir, a partir d’instruments de situació i

  orientació segons la destinació o l’itinerari establert.

  o Seleccionar els signes naturals i els mètodes que cal utilitzar per

  orientar-se en situacions en què no es disposi de mapa ni de brúixola.

  o Realitzar marxes i curses d’orientació amb la utilització de mapes,

  instruments d’orientació i situació, o a partir de signes naturals.

  o Seleccionar itineraris que s’adaptin als objectius i les característiques

  dels usuaris, a la durada prevista i als mitjans de locomoció disponibles.

  o Relacionar els diversos símbols de senyalització d’itineraris amb el seu

  significat i el tipus d’itinerari al qual fan referència.

  o Reconèixer senders i itineraris de caràcter local, nacional o internacional

  de la zona, a partir de l’observació directa i la seva senyalització.

  o Elaborar gràfics d’itineraris i croquis senzills de terrenys, a partir de

  mapes i de l’observació directa de la zona.

  o Determinar el tipus i les característiques del material.

  Professor/a: David Busquets i Manel Sala

 • Continguts de l’assignatura:

  o Bloc 1:

  o UP1: La Cartografia

  o L’orientació

  o Bloc 2:

  o UP3: La preparació de la ruta

  o UP4: Les curses d’orientació

  o Bloc 3:

  o UP5: El senderisme

  o Bloc 4:

  o UP6: Equip i Material

  o Bloc 5: Tècniques de marxa i travessa

  o UP7: Tècnica de marxa i de travessa

  o Bloc 6: Organització de campaments i tècniques d’acampada

  o UP8: Organització acampada

  Criteris d’avaluació de l’assignatura:

  ✓ CONCEPTES: Els continguts conceptuals valen 30%

  o Exàmens:

  • Examen final: Té un pes del 30% de la nota de conceptes.

  ✓ PROCEDIMENTS: Els continguts de procediments valen un 60%

  o Treball grupal, Examen pràctic (nivell grupal), Pràctiques

  (obligatorietat assistència)

  ✓ ACTITUDS: Els continguts d’actituds valdran un 10%.

  o Es valoraran els ítems establerts generals de l’escola i específics

  de l’assignatura. Seguint el quadre d’actitud, si l’alumne/a

  incompleix algun criteri se li reduirà la nota d’actitud. En cas de

  suspendre l’actitud, li quedarà suspesa l’assignatura.

  CADA PART (conceptes, procediments i actituds) S’HA D’APROVAR PER

  SEPARAT, per aprovar l’assignatura

 • C3.- Seguretat i Supervivència en muntanya

  Crèdit: C3. Trimestral/ 5 sessions a la setmana

  Lloc: Aula/Aire lliure

  Objectius generals de l’assignatura:

  o Comunicar i interpretar missatges a través de radiotransmissors amb la

  utilització de signes normalitzats (l'alfabet fonètic internacional) i amb

  eficàcia.

  o Relacionar el material de seguretat amb les seves característiques

  tècniques.

  o Detectar signes de desgast o anomalies en el material de seguretat que

  requereixin reparació o substitució.

  o Relacionar els diversos tipus de nusos d'assegurament amb les seves

  aplicacions, característiques i procés d'execució.

  o Instal·lar equipaments amb cordes per al descens, travessa i descens de

  persones i objectes, amb seguretat i eficàcia.

  o Realitzar les tècniques d'assegurament adequades a diverses situacions

  i circumstàncies del medi i de persones, amb eficàcia i seguretat.

  o Relacionar diverses situacions de perill en muntanya, com incendis,

  allaus, tempestes, boira, esllavissades, bloquejos, etc., amb les normes

  Professor/a: Pere Herms

 • Continguts de l’assignatura:

  o UP 1:Material i Equip bàsic

  o UP 2: Instal·lació i equipament d’elements de seguretat

  o UP 2: Supervivència

  o UP 3: Seguretat ien muntanya

  o UP5 : Comunicació

  Criteris d’avaluació de l’assignatura:

  ✓ CONCEPTES: Els continguts conceptuals valen 30%

  o Exàmens:

  • Examen final: Té un pes del 30% de la nota de conceptes.

  ✓ PROCEDIMENTS: Els continguts de procediments valen un 60%

  o Treball grupal

  o Examen pràctic (nivell grupal)

  o Pràctiques (obligatorietat assistència)

  ✓ ACTITUDS: Els continguts d’actituds valdran un 10%.

  o Es valoraran els ítems establerts generals de l’escola i específics

  de l’assignatura. Seguint el quadre d’actitud, si l’alumne/a