konference femina iuris 2009

43
KONFERENCE FEMINA IURIS 2009 KONFERENCE FEMINA IURIS 2009 Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele a problematika a problematika spotřebitelských úvěrů spotřebitelských úvěrů v EU a v ČR v EU a v ČR

Upload: jarah

Post on 25-Jan-2016

25 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

KONFERENCE FEMINA IURIS 2009. Ochrana spotřebitele a problematika spotřebitelských úvěrů v EU a v ČR. VYSTOUPÍ. Sabina Daňhel Dobešová, advokátka Alice Selby, podniková právnička Iwona Mirosz, viceprezidentka Evropské asociace podnikových právníků Jana Tvrdková, prezidentka EK ČR. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

KONFERENCE FEMINA IURIS 2009KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele a problematika a problematika

spotřebitelských úvěrů spotřebitelských úvěrů v EU a v ČR v EU a v ČR

Page 2: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

VYSTOUPÍVYSTOUPÍ

• Sabina Daňhel Dobešová, advokátka

• Alice Selby, podniková právnička

• Iwona Mirosz, viceprezidentka Evropské asociace podnikových právníků

• Jana Tvrdková, prezidentka EK ČR

Page 3: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

KONFERENCE FEMINA IURIS

20.11.2009 / Praha

Právní úprava ochrany spotřebitele

Mgr. Sabina Daňhel Dobešová, LL.M.advokátkaHavelková & Partners, advokátní kancelářwww.akhavelkova.eu

Page 4: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Právní úprava ochrany spotřebitele

Přehled

I. Přehled relevantních právních předpisů

II. Spotřebitelské soukromoprávní závazky

III. Základní pojmy

IV. Základní instituty ochrany spotřebitele

Page 5: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

I. Přehled relevantních právních předpisů

A) VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA

zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele („OchrSpotř“) zák. č. 64/1986 Sb., o ČOI zák. č. 146/2002 Sb., o SZPI zák. č. 526/1990 Sb., o cenách zák. č. 102/2001 Sb., zákon o obecné bezpečnosti výrobků zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách zák. č. 40 /1995, o regulaci reklamy zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon

Page 6: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

I. Přehled relevantních právních předpisů

B) SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA

občanský zákoník („OZ“)- obecná spotřebitelská smlouva (§§ 51a, 52)- distanční smlouvy (§§ 53 až 54; pro finanční služby §§ 54a až 54d)- smlouvy mimo provozovnu (§§ 53 až 54)- obecná ochrana spotřebitele (§§ 55 až 56)- time sharing (§§ 58 až 62)- cestovní smlouva (§§ 852a až 852k)- smlouva o koupi zboží v obchodě (§§ 613 až 627) zák. č. 74/1992 Sb., o vlastnictví bytů obchodní zákoník („OBZ“) zák. č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku („OdpVad“) zák. č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

(„SpotÚv“) zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě („PojSml“) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích („ElKom“)

Page 7: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

I. Přehled relevantních právních předpisů

C) PRÁVO ES

85/577/EHS o ochraně spotřebitele při smlouvách sjednávaných mimo provozovnu 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 94/47/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k nabytí práva dočasného užívání nemovitostí

(time sharing) 97/7/ES o ochraně spotřebitele z hlediska distančních smluv 2000/31/ES o elektronickém obchodu 2005/09/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu

Page 8: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

II. Spotřebitelské soukromoprávní závazky

A) OBČANSKOPRÁVNÍ

kumulativní použití obecných a zvláštních ustanovení lex specialis derogat legi generali, není-li současná aplikace veškerých ustanovení

upravujících spotřebitelský vztah možná

Příklad:

Je-li sjednána smlouva o time sharingu prostředky dálkové komunikace použijí se (i) obecná ustanovení §§ 52, 55 až 56 OZ; (ii) ustanovení o distančních smlouvách §§ 53 až 54 OZ a (iii) ustanovení o time sharingu 58 až 65 OZ.

Je-li však tato sjednána mimo provozovnu (na nájem se ustanovení smluv mimo provozovnu nevztahují § 57 odst. 4 písm. a) OZ) použijí se pouze: (i) obecná ustanovení 55 a 56 OZ a (ii) ustanovení o time sharingu 58 až 65 OZ.

Page 9: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

II. Spotřebitelské soukromoprávní závazky

B) OBCHODNĚPRÁVNÍ

1. Absolutní obchody (smlouva o běžném účtu)

- povinně v režimu OBZ- hlavní závazek i zajištění se řídí OBZ

2. Fakultativní obchody (smlouva o dílo)

- režim OBZ zvolen (§ 262 odst. 1 a 2 OBZ)- hlavní závazek se řídí OBZ, zajištění OZ (ledaže by se strany dohodly nebo by

spotřebitel při sjednávání zajištění věděl, že se řídí OBZ)- dohoda o volbě práva směřující ke zhoršení právního postavení spotřebitele je

relativně neplatná (§ 262 odst. 1 a § 267 odst. 1 OBZ)

Page 10: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

II. Spotřebitelské soukromoprávní závazky

B) OBCHODNĚPRÁVNÍ

Generální klauzule ochrany spotřebitele v OBZ - § 262 odst. 4

- vedle režimu OBZ se tyto závazky řídí OZ a zvláštními předpisy týkající se ochrany spotřebitele o

- spotřebitelských smlouvách, - adhezních smlouvách, - zneužívajících klauzulí

a jinými ustanoveními směřujících k ochraně spotřebitele, je-li to ku prospěchu spotřebitele- odpovědnost spotřebitele (za škodu, za prodlení a vadné plnění)- společné závazky spotřebitele

Page 11: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

III. Základní pojmy

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

legální definice - § 52 OZ

„smlouvy kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud jsou na straně jedné spotřebitel a na straně druhé dodavatel“

- od účinnosti novely č. 56/2006 Sb. - smlouvy inominátní, smlouvy, které jsou jako typ obsaženy v jiném předpise než OZ a OBZ)

- není zvláštní smluvní typ - předmět jako kriterium pro typovou smlouvu nedůležitý

- rozhoduje povaha subjektů

1. Obecná spotřebitelská smlouva

2. Spotřebitelské smlouvy zvláštní

Page 12: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

III. Základní pojmy

DODAVATEL - existuje několik definic

a) OZ - § 52/2„Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní

nebo jiné podnikatelské činnosti.“

b) OchrSpotř - § 2/1 b) a d)„Prodávajícím je podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby.“

„Dodavatelem je každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky.“

c) SpotÚv - § 2 c)„Věřitelem je fyzická nebo právnická osoba poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní

nebo jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení takových osob.“

d) ElKom - § 2 e)„Operátorem je podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť

nebo přiřazené prostředky.“

Page 13: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

III. Základní pojmy

DODAVATEL

a) FOb) POc) Stát

- Definice dodavatele v § 52 odst. 2 je generální definicí pro celé právo.- Pojem dodavatel v OZ není provázán s pojmem podnikatel OBZ ale s pojmem podnikatelská činnost.- Ustanovení OBZ definující podnikatele je možné použít pro definici dodavatele pouze podpůrně.- Počítáno s existencí jiného podnikatele než jak definován v OBZ.- Podnikatelská činnost - generální definice v OBZ - je definována prostřednictvím podnikatele dle § 2 odst. 2 OBZ a tzv. „jiného podnikatele“.- Spotřebitel chráněn i když přijímá zboží či službu od osoby poskytující veřejnou službu. Veřejnou službou je dodávka vody, elektřiny a plynu, telekomunikační prostředky, veřejná doprava

zdravotní služby.

Page 14: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

III. Základní pojmy

SPOTŘEBITEL - existuje několik definic

a) OZ - § 52/3 a § 54a/4 c)„Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.“

„Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.“

- rozhoduje postavení v rozhodném okamžiku- FO i PO

b) Zákon o ochraně spotřebitele - § 2/1 a)„Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.“

- rozhoduje tu účel nákupu

Page 15: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

III. Základní pojmy

SPOTŘEBITEL

c) SpotÚv - § 2 b)„Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.“

d) ElKom - § 2 d)„Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo žádá veřejně dostupnou

službu elektronických komunikací pro účely mimo rámec její podnikatelské činnosti.“

e) Energetický zákon - § 2/2 c) 4„Konečným spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která dodanou tepelnou energii

pouze spotřebovává.“

Page 16: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

 

                    

IV. Základní instituty ochrany spotřebitele

zákaz nepřípustných ujednání

zákaz odchýlit se v neprospěch

neplatné vzdání se práva (ani dohodou)

výklad ve prospěch spotřebitele

princip „relativní neplatnosti“

informační povinnost

právo na odstoupení od smlouvy

Page 17: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST!

KONTAKT

Mgr. Sabina Daňhel Dobešová, LL.M.

Havelková & Partners, advokátní kancelář

E-Mail: [email protected]

Page 18: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

OCHRANA SPOTŘEBITELE OCHRANA SPOTŘEBITELE V ELEKTRONICKÝCH V ELEKTRONICKÝCH

KOMUNIKACÍCHKOMUNIKACÍCH

Mgr. Alice Selby, LL.M.

podniková právnička

Page 19: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

19.11.2009Karolina Mašková /NOVÉ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 2008Alice Selby, FEMINA IURIS

19

OCHRANA SPOTŘEBITELE V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCHAlice Selby

Page 20: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

19.11.2009Alice Selby, FEMINA IURIS 20

1. PRÁVNÍ ÚPRAVA

obecná – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - Občanský zákoník (hlava pátá)

speciální – zákon č.127/2005 sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (ZoEK)

Orgány vykonávající dohled na ochranou spotřebitele: RRTV, ČOI, živnostenské úřady, ČTÚ, ERÚ, Rada pro

reklamu a další….

Page 21: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

19.11.2009Alice Selby, FEMINA IURIS 21

2. SPECIFIKA SEKTOROVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY- účinky jednostranné změny smluvních podmínek operátorem

- ZoEK předpokládá v § 63 odst. 2 sjednání části smluvních podmínek s účastníkem ve Všeobecných podmínkách (obdoba § 273 ObchZ)

- ZoEK v § 63 odst. 6 dále ukládá povinnost podnikateli poskytujícímu veřejnou službu elektronických komunikací dát účastníkovi možnost výpovědi smlouvy bez sankce v případě, kdy změna všeobecných podmínek představuje pro účastníka podstatné zhoršení smluvních podmínek

posouzení podstatnosti zhoršení? vůči jednotlivci/účastnické základně?

- Vyváženost práv smluvních stran??

Page 22: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

19.11.2009Alice Selby, FEMINA IURIS 22

3. SPECIFIKA SEKTOROVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY - rozhodování účastnických sporů - možnost platného sjednání rozhodčí doložky

- Problematická quasisoudní pravomoc ČTÚ v oblasti řešení účastnických sporů (§ 129 ZoEK)

nejasnosti rozdělení pravomoci mezi obecné soudy

a ČTÚ

- Možnost operátora sjednat rozhodčí doložku s účastníkem

- Démonizace rozhodčích řízení

Page 23: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

19.11.2009Alice Selby, FEMINA IURIS 23

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST

[email protected]

Page 24: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris24

European Company Lawyers Association

Femina iuris Conference

Praha 20.11.2009

Page 25: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris25

Femina iuris conference 2009

Credit agreements for consumers in the light of

Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008

Iwona MiroszECLA Vice President

Page 26: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris26

Directive 2008/48/WESubject matter and scope

The purpose of Directive is to harmonise certain aspects of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning agreements covering credit for consumers.

Page 27: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 27

Directive 2008/48/WE Rule of the maximal harmonisation

Member States may not maintain or introduce in their national law provisions diverging from those laid down in the Directive.

Page 28: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 28

Directive 2008/48/WE Imperative nature

Consumers may not waive the rights conferred on them by the provisions of national law implementing or corresponding to the Directive.

Member States shall further ensure that the provisions they adopt in implementation of the Directive cannot be circumvented as a result of the way in which agreements are formulated

Page 29: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 29

Directive 2008/48/WE Scope

Five substantial matters regulated by Directive

Information and practices preliminary to the conclusion of the agreement

Information be included in the agreement

Annual Percentage Rate of charge Right of withdrawal Early repayment

Page 30: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 30

Directive 2008/48/WEInformation preliminary to the conclusion of the agreement

advertising concerning credit

agreements

pre-contractual information

Page 31: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 31

Information preliminary to the conclusion of the agreement

Any advertising concerning credit agreements which indicates an interest rate or any figures relating to the cost of the credit to the consumer shall include standard information specified in Directive

Page 32: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 32

Standard information to be included in advertising

The standard information shall specify in a clear, concise and prominent way by means of a representative example:

the borrowing rate; the total amount of credit; the annual percentage rate of

charge;

Page 33: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 33

Standard information to be included in advertising

if applicable, the duration of the credit agreement;

in the case of a credit in the form of deferred payment for a specific good or service, the cash price and the amount of any advance payment;

if applicable, the total amount payable by the consumer and the amount of the installments.

Page 34: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 34

Creditor‘s obligations

Delivery of the information

Assessment of the creditworthiness of the consumer

Page 35: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 35

Information before conclusion of the loan agreement

The goals: Consumer can compare the offers Consumer makes decision in full

knowledge of the facts Consumer can consider adequate

information and decide if he wants to conclude the credit agreement

Page 36: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 36

Information before conclusion of the loan agreement

on paper or on another durable medium

shall be provided by means of the Standard European Consumer Credit Information form (set out in Annex II to the Directive)

Page 37: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 37

Information before conclusion of the loan agreement

in particular should include: - the annual percentage rate of charge

determined in the same way throughout the Community / at this stage be indicated only through representative example/

- total amount of credit- duration of credit agreement- the borrowing rate- the amount, number and frequency of

payments

Page 38: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 38

Information to be included in credit agreement

the borrowing rate and procedures and conditions for changing

Annual Percentage Rate of charge the amount, number and frequency of

payments to be made by the consumer a warning regarding the consequences of

missing payments right of withdrawal – 14 calendar days early repayment- reduction of the total cost of the credit- compensation for the creditor

Page 39: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 39

Assessment of the creditworthiness of the consumer

Creditors should bear the responsibility of checking individually the creditworthiness of the consumer;

they should be allowed to use information provided by the consumer also during a long-standing commercial relationship;

The Member States' authorities could also give appropriate instructions and guidelines to creditors.

Page 40: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

Femina iuris 40

Femina iuris Conference 2009

Děkuji za pozornost

Iwona MiroszECLA Vice President

Page 41: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRYSPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY

JUDr. Jana Tvrdková

prezidentka Exekutorské komory ČR

Page 42: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRYSPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY

Page 43: KONFERENCE FEMINA IURIS 2009

DĚKUJI VÁMDĚKUJI VÁM

Jana Tvrdková

prezidentka

Exekutorské komory ČR

Husova 8, Brno

mail: [email protected], tel. 244 400 604