kelenjar & integumen

Author: afifa-prima-gitta

Post on 05-Jul-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  1/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  2/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  3/59

  KELEN!A"

  #isogenesis :Kelenjar $erasal dari in%aginasi sel&

  e'ihel kejaringan di$a(ahn)a

  *ila sel& di$ag $a(ah ea' adamenjadi sal 'engeluaran , duuse.reorius/ menjadi kelenjareksokrin

  *ila duus e.reorius dk er$enukmenjadi kelenjar endokrin

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  4/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  5/59

  0em$agian kelenjar

  12 *erdasarkan jumlah sel sekreoris :- Kelenjar uniellular sau selsilindris $eru$ah menjadi $enuk

  'iala dan menghasilkan muinlendir/ dise$u sel go$le

  - Kelenjar muliellularke$an)akan $ag sekreoris kelenjar

  er$enuk dari kum'ulan sel&3 miskelenjar keringa3 kelenjar lemak

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  6/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  7/59

  2duus

   *ila ada duus e.reorius3 menjadikelenjar eksokrin5 hasil sekresi dikeluarkan diem'a iu3 mis kelj lemak3 kejlkeringa3 kelj ludah

  *ila duus e.reorius idak ada3 menjadikelenjar endokrin5 hasil sekresi dise$uhormon3 $ekerja diem'e lain2

    Se$agai ganin)a disekiar kelenjar

  endokrin $an)ak ka'iler darah unukmen)alurkan hasil sekresi hormon/menuju kearge organ2

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  8/59

  62 #asil sekresiKelenjar serous5 $ila sekresi air se'eri air3

  misaln)a kelenjar 'arois3 sel aini'anreas3 kelj air maa

  Kelenjar muous5 $ila hasil sekeresi kenalse'eri lendir5 misal kelenjar rahealis

  Kelenjar am'uran:

  Seromuous3 $ila muous le$ih $an)ak5misal kelj su$lingualis

  Muoserous3 $ila serous le$ih $an)ak5misal kelenjar su$mandi$ula

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  9/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  10/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  11/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  12/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  13/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  14/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  15/59

  72 0eran sel sekreoris

  Kelenjar merokrin: $ila sel sekreorisidak er'engaruh oleh sekresi kelj selea' uuh/ hasil sekresi keluar dari$ag a'e.3 misaln)a 'anreas

  Kelenjar holokrin: $ila semua sel ikukeluar se$agai hasil sekresi5 misaln)akelj lemak3 s'ermao8oa

  Kelenjar a'okrin: $ila se$agian sel $agian a'e./ iku keluar se$agai hasilsekresi5 lalu $ag $asal mengadakanregenerasi5 misal kelj mammae

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  16/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  17/59

  continuedAl%eolus , ainus- Al%eolar

  - Tu$uloal%eolar

  - *ranhed u$ular

  - om'ound u$uloal%eolar

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  18/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  19/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  20/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  21/59

  I"I& KEL!

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  22/59

  I"I& KEL!END;K"IN

  TDK MEM0UN

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  23/59

  #

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  24/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  25/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  26/59

  UKU"AN

  SE*ESA" *UA# ANGGU"

  *E"AT : 9 B G"AM

  *ENTUK AGAK *ULAT5 DISE*UT S*G

   MASTE" GLAND 5 SE*A* =UNGSIN

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  27/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  28/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  29/59

  continued

  SEL ASID;=IL :

  - granula (arna merah

  - jumlah +- @ dr sel $asoCl

  - menghasilkan :

  - G# gro(h hormon/ ,somaoro'h uk 'erum$uhan5

    - 'rolain uk 'erum$uhanal%eolus kelj mammae

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  30/59

  continuedG# G";T# #"/ , #" 0E"TUM*U#AN5

   $ekerja 'd lg 'anjang3 oo skeledan kel lemak - lg $eram$ah'anjang

    - oo $eram$ah $esar

    - lemak $eram$ah$an)ak

  Aki$an)a u$uh mejadi am$ah$esar

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  31/59

  Kelainan G#

  *l $erle$ih 'd saa 'erum$uhanse$elum garis e'iCse menuu'/giganisme , 'erum$uhan raksasa

  *l $erle$ih saa de(asa selh garise'iCse menuu'/ aromegali ,$ag aral 4ujung& saja )g mem$esar

  *l kurang kreinisme 4 d(arCsm ,u$uh ea' keil 4 kerdil

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  32/59

  continued

  SEL *AS;=IL:- !umlah le$ih sediki

  - Granula sio'lasma (arna $iru

  - menghasilkan:

  - - TS# h)roid simulaing hormon/

    - =S# olile simulainghormon/

    - AT# adreno orioro'hihormon/

  - L# lueini8ing hormon/

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  33/59

  continued

  SEL #";M;0#;*:

  - sio'lasma 'ua

  - jumlah 'aling $an)ak5diangga' s$g sem ell selinduk/ $isa menjadi selasidoCl aau sel $asoCl $ila

  di'erlukan3 sesuai ke$uuhan

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  34/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  35/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  36/59

  0A"S INTE"MEDIA

  *AGIAN TE"SEM0IT5

   =UNGSI *LM !ELAS5

  ADA #U* DG 0IGMENTASI KULIT 0D0E";*AAN *INATANG

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  37/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  38/59

  PARS NERVOSA

  *TK SEL S0T SEL SA"A= 4 NEU";N5 SELMEM0UN

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  39/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  40/59

  CONTINUED

  &2 ;?IT;IN $ekerja uk oo'olos uerus dan 'em$uluhdarah

  *l (ania hamil sdh aerm uku'umur 5 6B 7F minggu/o.ioin keluar oo ddg

  uerus konraksi $a)i lahir5$$r' saa lagi 'laena jugaakan keluar

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  41/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  42/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  43/59

  onued

  KEL TI";ID DI*UNGKUS KA0SUL D" !A" IKAT LALU TE"*AGI MEN!ADI *AG& 

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  44/59

  continued

  *l kelenjar aki hi'erh)roid/sel olikel $k silindris dg koloidsediki

  *l normal euh)roid/ sel olikel$k ku$us dg koloid $iasa

  *l kel kurang aki hi'oh)roid/sel olikel $k 'i'ih dg koloid$an)ak 

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  45/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  46/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  47/59

   0A"ATI";ID

  L;KASI : DI*AG 0;STE"I;" KEL

  TI";ID 5 0D *AGIAN ATAS DAN

  *AA# MASING& L;*US TI";ID !UMLA#N

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  48/59

  Sel 'd kel

  'arah)roid- hie ells : sel )g 'aling $an)akada disini3 ukuran le$ih keil

  - ;.)'hil ells : jumlah le$ihsediki

  - Ukuran le$ih $esar

  - arna le$ih asidoCl 4 le$ihmerah

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  49/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  50/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  51/59

  KEL SU0"A"ENALIS ,

  KEL AD"ENALISL;KASI : 0D KUTU* ATAS MASING& "EN*TK : SEGITIGA 5 DI*UNGKUS KA0SUL D" !A"

  IKAT

  *AGIAN& : - MEDULA : @ SEM0IT  - K;"TE? : @ LUAS D" *ENTKDAN SUSUNAN SEL& DI;"TE?5 TE"LI#ATADA DAE"A#& :  - ;NA GL;ME"UL;SA5 LANGSUNG

  DI*AA# KA0SUL KA0SUL 3 SEL& TE"-

  SUSUN DL GE";M*;LAN& , glomerulus  

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  52/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  53/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  54/59

  =UNGSI

  ;NA GL;ME"UL;SA : MINE"AL;

  K;"TIK;ID MENGATU"

  KESEIM* AI" H ELEKT";LIT;NA =ASIULATA 4 "ETIULA"IS :

  GLU;K;"TIK;ID MENGATU"

  META*;LISME 0";TEIN DANLEMAK2

   

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  55/59

  KELAINAN

  INSU=ISIENSI AD"ENAL , ADDIS;N DESEASE 5GE!ALA& N

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  56/59

  0ULAULANGE"#ANS

  L;KASI : DIANTA"A SEL& AINI DA"I

    0AN"EAS *E"U0A KEL;M0;K

  SEL& : AL=A3 *ETA DAN DELTA

  SEL *ET#A INSULIN UTK TU"UNKANKADA" GULA DLM D"#

  *L SEL *ET#A "USAK INSULIN KD" GULA D"# @@@ D2M DIA*ETESMELITUS /3 GE!ALA @@ MINUM3 @@MAKAN DAN @@ KENING2

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  57/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  58/59

 • 8/16/2019 Kelenjar & Integumen

  59/59

  KEL 0INEALIS , E0I=ISE

  L;KASI : DL "ANIUM

    DEKAT K;"0US KAL;SUM

  *TK : S0T *UA# EMA"AUKU"AN : KEIL

  =UNGSI : *LM !ELAS2

    ,44,