kat at k bertaraf tesisi ve termik * buhar kazanı * jeneratör (buhar türbini) İşlem...

Click here to load reader

Post on 08-Feb-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KatKatıı AtAtııkk BertarafBertaraf TesisiTesisi veve TermikTermik SantraliSantrali ((İİzmir izmir iççin ihale)in ihale)

  Prof. Dr. Prof. Dr. ErtugrulErtugrul ERDINERDIN Dokuz EylDokuz Eylüül l ÜÜniversitesi niversitesi MMüühendislikhendislik FakFaküültesiltesi CevreCevre MMüühendisligihendisligi BBööllüümmüü

  3160 BUCA3160 BUCA-- IZMIRIZMIR TURKIYETURKIYE 0090.232. 4127120; Fax:0090.232. 4127120; Fax: 0090.232. 3887864;0090.232. 3887864; 0090.232. 0090.232. 45311434531143

  EE--Mail:Mail: eerdin@deu.edu.treerdin@deu.edu.tr;; ertugrul.erdin@deu.edu.tr;eerdin@izmir.eng.deu.edu.trertugrul.erdin@deu.edu.tr;eerdin@izmir.eng.deu.edu.tr ;erdin@itu104.ut.tu;erdin@itu104.ut.tu--berlin.deberlin.de

  WEBWEB : : http://http://web.deu.edu.tr/erdinweb.deu.edu.tr/erdin

  mailto:eerdin@deu.edu.tr mailto:eerdin@deu.edu.tr mailto:ertugrul.erdin@deu.edu.tr;eerdin@izmir.eng.deu.edu.tr mailto:ertugrul.erdin@deu.edu.tr;eerdin@izmir.eng.deu.edu.tr mailto:;erdin@itu104.ut.tu mailto:;erdin@itu104.ut.tu

 • İİççindekilerindekiler

  1. 1. GiriGirişş * * İİirketinirketin TanTanııttıımmıı

  2. 2. AtAtııkk veve ÇöÇöpp ProblemiProblemi 2.1. 2.1. AtAtııkk BeratarafBerataraf YYööntemlerintemleri 2.2. 2.2. TeklifTeklif

  * * KatKatıı AtAtııkk veve ÇöÇöpp Kabul Kabul YapYapııssıı VerilebilecekVerilebilecek AtAtııkk TTüürlerirleri 3. 3. İşİşlemlem AkAkışıışı 3.1. 3.1. KatKatıı AtAtııkk veve ÇöÇöpp Kabul Kabul YapYapııssıı veve İşİşlemlerilemleri

  * * ÇöÇöpp BunkeriBunkeri * * KurutmaKurutma * * MekanikMekanik ParParççalamaalama * * KarKarışışttıırmarma * * TermikTermik ParParççalamaalama * * TermikTermik OksitlemeOksitleme ((YakmaYakma)) * * HavaHava KirliliKirliliğğii KontrolKontrol ÜÜnitesinitesi * * BuharBuhar KazanKazanıı * * JeneratJeneratöörr ((BuharBuhar TTüürbinirbini))

  4. 4. SonuSonuçç * * EmisyonlarEmisyonlar * * GazGaz veve TozToz EmisyonlarEmisyonlar * * KatKatıı KalKalııntntıı HalindekiHalindeki KirleticilerKirleticiler * * TeknolojininTeknolojinin AvantajlarAvantajlarıı * * TeklifimizinTeklifimizin İİzmirzmir ÇöÇöpp veve KatKatıı AtAtııkk ProblemineProblemine GetirdiGetirdiğğii ÇöÇözzüümlermler

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 1. 1. GiriGirişş SSöözlerimezlerime babaşşlamadanlamadan ööncence, , ttüümm ddüünyadanyada olduolduğğuu gibigibi İİzmirzmir İİehrimizinehrimizin bbüüyyüükk sorunlarsorunlarıındanndan biribiri olanolan atatııkk problemiproblemi ileile ilgiliilgili olarakolarak gergerççekleekleşştirmektirmek istediistediğğimizimiz ""KatKatıı AtAtııkk BertarafBertaraf TesisiTesisi veve TermikTermik SantraliSantrali"" projemiziprojemizi sizleresizlere sunmasunma ffıırsatrsatıı verenveren BBüüyyüükkşşehirehir BelediyeBelediye BaBaşşkankanıı SaySayıınn Dr. Dr. BurhanBurhan ÖÖzfatura'yazfatura'ya huzurlarhuzurlarıınnıızdazda teteşşekkekküürlerimizirlerimizi sunmaysunmayıı birbir borborçç biliyoruzbiliyoruz.. SaySayıınn BaBaşşkankanıınn " " İİzmirzmir de de yayaşşayanayan her her vatandavatandaşışımmıızz İİzmir'lidirzmir'lidir, , İİzmirzmir iiççinin uuğğraraşş vermelidirvermelidir" " ssöözlerindenzlerinden hareketlehareketle İİzmirzmir de de gergerççekleekleşştirilecektirilecek konukonu ileile ilgiliilgili kabkabüüll ggöörenren projeninprojenin şşimdidenimdiden İİzmir'lilerezmir'lilere hayhayıırlrlıı veve uuğğurluurlu olmasolmasıı dileklerimidileklerimi sunuyorumsunuyorum. . İİzmir'inzmir'in ""KatKatıı AtAtııkk BertarafBertaraf TesisiTesisi veve TermikTermik SantraliSantrali"" projesiniprojesini gergerççekleekleşştirmeyetirmeye taliptalip olanolan İİZMZMİİR R UluslararasUluslararasıı ÇÇevreevre veve EnerjiEnerji TeknolojisiTeknolojisi A.A.İİ.. bebeşş AmerikanAmerikan İİirketlerininirketlerinin AvrupaAvrupa TemsilcisiTemsilcisi olanolan COMCOMİİMPEX'inMPEX'in TTüürkiyerkiye mmüümessilidirmessilidir. . BeBeşş AmerikanAmerikan İİirketlerindenirketlerinden biribiri olanolan Balboa Pacific Balboa Pacific Corporation'inCorporation'in geligelişştirditirdiğğii veve ikibinliikibinli yyııllarllarıı hedefhedef ggööstererekstererek adadıınnıı verdiverdiğğii " BAL PAC " BAL PAC 2000"2000", , KatKatıı AtAtııkk BertarafBertaraf TesisiTesisi veve TermikTermik SantraliSantrali iişşlevinilevini ggööttüürmektedirrmektedir. . İİirketinirketin bubu teknolojiteknoloji ileile ilgiliilgili "United States Patent, Patent "United States Patent, Patent Number 4 759 300, Jul. 26, 1988" Number 4 759 300, Jul. 26, 1988" patentipatenti vardvardıırr..

 • 2. 2. AtAtııkk veve ÇöÇöpp ProblemiProblemi DDüünyadanyada veve yudumuzdayudumuzda olduolduğğuu gibigibi İİzmirzmir ilimizdeilimizde de de çöçöpp veve katkatıı atatııklarklarıınn ççevreyeevreye en en azaz zararzarar verecekverecek şşekildeekilde bertarafbertaraf edilmesiedilmesi ggüünn gegeççtikcetikce ççokok öönemlinemli birbir sorunsorun olmaktadolmaktadıırr. . GGüünnüümmüüzdezde İİzmir'inzmir'in TTüürkiye'ninrkiye'nin üçüüçüncncüü bbüüyyüükk kentikenti olmasolmasıı veve hhıızlzlıı nufusnufus artartışıışı bubu sorunusorunu dahadaha dada artartıırmaktadrmaktadıırr. . ÇöÇöplerinplerin veve katkatıı atatııklarklarıınn geligelişşii ggüüzelzel atatıılmaslmasıı veve ddöökküülmesilmesi topraktoprak, , susu veve havahava ortamlarortamlarıı iiççinin bbüüyyüükk birbir tehliketehlike potansiyelipotansiyeli yaratmaktadyaratmaktadıırr: : * * KokuKoku kirlenmesikirlenmesi * Su * Su kirlenmesikirlenmesi * * GazGaz veve toztoz kirlenmesikirlenmesi * * EstetikEstetik kirlenmekirlenme * * ToprakToprak kirlenmesikirlenmesi * * SesSes veve ggüürrüültltüü kirlenmesikirlenmesi

 • 2.1. 2.1. AtAtııkk BeratarafBerataraf YYööntemlerintemleri GeneldeGenelde her her ttüürlrlüü kaynakdakaynakda oluoluşşanan veve her her ttüürlrlüü atatııkk veve artartııklarklarıınn iişşlemlem yyööntemlerinintemlerini kompostlakompostlaşşttıırmarma, , yakmayakma veve depolamadepolama diyediye ayayıırmakrmak mmüümkmküündndüürr. . BunlarBunlar yaygyaygıınn uygulananuygulanan yyööntemlerdirntemlerdir. Bu . Bu yyööntemlerntemler çöçöpp veve katkatıı atatııkk sorunununsorununun kesinkesin birbir çöçözzüümmüünene olanakolanak sasağğlamamaktadlamamaktadıırr. . BiyolojikBiyolojik olarakolarak yaniyani mikroorganizmalarmikroorganizmalar taraftarafıındanndan ayrayrışışttıırrıılabilinenlabilinen organikorganik maddelermaddeler kompostkompost ((organikorganik ggüübrebre)) oluoluşşmasmasıınana nedenneden olmaktadolmaktadıırlarrlar. . ÇöÇöpp veve atatııklarklarıınn iiççindeinde bulunanbulunan toksiktoksik veve zararlzararlıımaddelermaddeler mikroorganizmalarmikroorganizmalarıınn faaliyetfaaliyet ggööstermelerinistermelerini engelleyeceengelleyeceğğii iiççinin bubu durumdadurumda organikorganik ggüübredebrede oluoluşşamayacaktamayacaktıırr. . ÇöÇözzüümm nedirnedir yaya ddüüzenlizenli depolamadepolama ((deponideponi)) yaya dada enerjienerji iiççerieriğğii yyüüksekksek iseise atatııklarklarıınn yakyakıılaraklarak çöçöptenpten enerjienerji üüretmeretme veve çöçöppüünn bertarafbertarafıı ssöözz konusukonusu olmaktadolmaktadıırr ((YakmaYakma)). . YakmaYakma birbir termitermişş iişşlemdirlemdir. . OksijenliOksijenli ortamdaortamda organikorganik maddelerimaddeleri yyüüksekksek molekmoleküüll hallerindenhallerinden susu veve karbondioksitekarbondioksite kadarkadar parparççalanarakalanarak iiççerdierdiğğii enerjienerji de de aaççığığaa ççııkartkartıılmaktadlmaktadıırr. Bu . Bu enerjienerji iseise buharbuhar enerjisineenerjisine ddöönnüüşşttüürrüülmektelmekte veve ttüürbinlerrbinler ççalalışışttıırrıılraklrak dada elektrikelektrik enerjisienerjisi eldeelde edilmektediredilmektedir. . SSııcakcak susu veve buharbuhar dada didiğğerer amaamaççlarlar iiççinin de de kullankullanıılabilmektedirlabilmektedir. . UzaktanUzaktan evlerinevlerin ııssııttıılmaslmasıı veve seralarseralarıınn ııssııttıılmaslmasıı gibigibi amaamaççlaralara yyööneliknelik olarakolarak kullankullanıılmaktadlmaktadıırr. . AtAtııkk ııssıı veve ssııcakcak susu / / buharbuhar dedeğğerlendirilmesierlendirilmesi.. BiyolojikBiyolojik iişşlemlem hem hem havalhavalıı hem de hem de havashavasıızz olabileceolabileceğğii gibigibi; ; termiktermik iişşlemlem de de havalhavalıı veyaveya havashavasıızz ortamdaortamda olurolur. . HavalHavalıı ortamdaortamda termiktermik reaksiyonreaksiyon gergerççekleekleşşirseirse aaççığığaa karbondioksitkarbondioksit veve susu ççııkarkar ((YakmaYakma)). . HavasHavasıızz ortamdaortamda olursaolursa ancakancak ssııcaklcaklığıığınn etkisietkisi ileile makromolekmakromoleküüll bilebileşşikleriikleri sasağğlamlam duramazduramaz yapyapıısalsal bozuklubozukluğğaa uuğğrarrar veve parparççalanmayaalanmaya babaşşlarlar ((PirolizPiroliz)). . AlAlççakak, , ortakortak veve yyüüksekksek ssııcaklcaklııklarklar dada olmakolmak üüzerezere makromakro molekmoleküüllerinllerin parparççalanmasalanmasıı gergerççekleekleşşirir. . ÜçÜç fazdafazda ((gazgaz, , katkatıı veve ssııvvıı)) enerjienerji bakbakıımmıındanndan yyüüklklüü üürrüünn eldeelde ediliredilir. Bu . Bu termiktermik iişşlemlerlemler yaya buradaburada kesilirkesilir yaya dada devamdevam edereder. . EnerjiE

View more