elektrİklİ buhar/konveksİyon · pdf file elektrİklİ buhar/konveksİyon firinlar montaj ve...

Click here to load reader

Post on 05-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ELEKTRİKLİ BUHAR/KONVEKSİYON FIRINLARI

  MONTAJ, KULLANIM ve BAKIM İÇ İN TALİMATLAR

  PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • TR M O N T A J D İ Y A G R A M I

  PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • I -Elektrik beslemesi bağlantı giriş i B -Su besleme bağlantısı(0,5-5 Fransız sertliği) ¾ ”M ISO 7/1 C -Su drenaj bağlantısı 1”1/4M ISO 7/1 N -Buhar yoğuş ması su bağlantısı ¾ ” ISO 7/1

  PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • SEVİYE 2

  PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • SEVİYE 3

  PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • SEVİYE 4

  PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • ELEKTRİKLİ BUHAR/KONVEKSİYON FIRINLAR MONTAJ VE KULLANIM İÇ İN TALİMATLAR İÇ İNDEKİLER Sayfa - Uygunluk beyanı 2 - Montaj ş emaları 3 - Cihaz Kimliği 35 I. ANA Ö ZELLİKLER 36 1. CİHAZIN TANIMI 36 2. ANA PARÇ ALAR 36 TABLO 1 : TEKNİK VERİLER 38 3.TEDBİRLER 39 4.Ç EVRENİN KORUNMASI 39 4.1.Ambalajlama 39 4.2.Kullanım 39 4.3.Temizleme 39 4.4.Atma 39 II.MONTAJ İÇ İN TALİMATLAR 40 1.MONTAJ YERİ 40 1.1.Tatbik olunan standartlar 40 2.YERLEŞTİRME 40 3.ELEKTRİK BAĞ LANTILARI 41 3.1.Elektrik kablosunun takılması 41 4.ANA SU BORUSU BAĞ LANTISI 41 4.1.Su temin özellikleri 41 4.2.Su basıncı ayarı 42 4.3.Su tahliye sistemi 42 5.EMNİYET CİHAZLARI 43 6.Ç ALIŞMA KONTROLÜ 43 7.SERVİS 43 8.SORUN TESPİTİ 43 9.ANA PARÇ ALARIN YERLEŞİMİ 43 III.KULLANIM İÇ İN TALİMATLAR 44

  1.FIRIN KAPAĞ ININ AÇ ILMASI 44 1.1. 6 ve 10 raflı modeller 44 1.2. 20 raflı modeller 44 2.FIRIN KAPAĞ ININ KAPATILMASI 44 2.1. 6 ve 10 raflı modeller 44 2.2. 20 raflı modeller 44 3.KONTROL PANELİNİN TANIMI 45 3.3.Temel piş irme modları 45 3.4.Ö zel piş irme modları 45 3.5.İlave fonksiyonlar 46 3.6.Gıda emniyeti kontrol komutları 47 3.7.Buhar jeneratörü kontrol komutları 47 FIRININ KULLANILMASI 49 4.L2 VE L3 FONKSİYON SEVİYELERİ 49 4.1.Fırını ç alış tırma 49 4.2.Piş irme devrinin seç ilmesi 50 5.ACTIVE PLUS FONKSİYON SEVİYESİ 52 5.1.Fırını aç ık konuma getirme 52 5.2.Piş irme devrinin ayarlanması 52 5.3.Destek fonksiyonlarının ayarlanması 54 6.TÜ M MODELLER 58 6.1.Alarm ve teş his mesajları 58 6.2.Bir hata durumunda kapama 59 6.3.Koruma ve bakım 59 6.4.Periyodik buhar kazanı bakımı 60 6.5.Sarf parç alarının değiş tirilmesi 61 6.6.Ö zel temizlik 61 -KONTROL PANELİ Ç İZİMLERİ (L2-L3-ACTIVE PLUS) 343

  Cihaz kimliği

  PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • I.ANA Ö ZELLİKLER 1. CİHAZIN TANIMI Bu kitapç ık bir dizi cihaz modelini tarif etmektedir. Sahip olduğunuz model hakkında daha detaylı bilgi iç in “Teknik Veriler” baş lıklı Tablo 1’i referans alınız. Cihaz ş u özelliklere sahiptir :

  • Dijital sıcaklık göstergesi • Ü rü nlerin iç sıcaklıklarını ölç mek iç in termostatik sonda (iç

  sıcaklık sondası) (belli modellerde mevcuttur). • Piş irme devrinin tamamı boyunca piş irme parametrelerinin

  sü rekli gözlemlenmesi. • Kireç kalıntılarının oluş umunu engellemek iç in kazanın

  periyodik olarak tahliyesi ve otomatik olarak yıkanması (belli modellerde mevcuttur).

  • Kazan kireç kalıntısı seviye göstergesi (ilgili paragrafa bakınız). • Fırındaki aş ırı rutubeti dü ş ü rmek iç in rutubet giderme cihazı

  (modele bağlı olarak otomatik yada manü el olarak ç alış an). • Fırın hazne aydınlatması. • Kullanıcıyı buhardan yanmaya karş ı korumak iç in tasarlanmış

  ç ift hareketli kapak aç ma mekanizması. • Mutfağa sıcaklık yayılmasını azaltmak ve dü ş ü k harici fırın

  sıcaklığı iç in ç ift camlı fırın kapağı. • Gü nlü k fırın haznesi temizlik devri (temizlik). • Hata kodları vasıtasıyla fırın arızalarını gösteren kendiliğinden

  teş his sistemi (bakınız “Alarm ve Teş his Mesajları” ).

  2. ANA PARÇ ALAR Ç izgi ile iş aretlenmiş parç alar aş ağıda belirtilen modellerde bulunmamaktadır: 6 GN 1/1 L3, 10 GN 1/1 L2 ANAHTAR : 1 ........................................................... rezistanslar (buhar jeneratörü ) 2 ........................................................... elektronik kart desteği 3 ........................................................... elektronik kart 4 ............................................................. kontrol paneli 5...............................................................rezistanslar 6............................................................... ç ift camlı aç ılma sistemli kapak 7................................................................ fırın haznesi fanı 8.................................................................. buhar kazanı 9................................................................. su enjektörü 10................................................................ su basınç ölç eri

  PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • TABLO 1. TEKNİK VERİLER Ş EKİL

  RAF

  PNC 9731* FONKSİYON SEVİYESİ KONVEKTÖ R* BUHAR JENERATÖ RÜ ** GÜ Ç KAYNAĞ I VOLTAJI (VOLT) FREKANS (Hz)

  Maks. elektrik gü ç emilimi (Kw) Ş ebeke sigortaları (3 x 500V) Elektrik kablosu kesiti (mm2)

  Fan motoru elektrik ç ıkış ı (Kw) Buhar ü nitesi elektrik ç ıkış ı (Kw) Konveksiyon ü nitesi elektrik ç ıkış ı (Kw)

  Ses emisyon bilgileri: Bu kılavuzda belirtilen cihazların meydana getirdiği ses emisyonları 70 dB (A) seviyesini aş maz. *Cihaz modeliniz, fırınınızın sol alt tarafında bulunan “Teknik Veriler” etiketindeki PNC iş aretli kutuda belirtilmektedir.

  PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

  http://www.fineprint.com

 • 3.TEDBİRLER - Cihazın emniyeti, ç alış ması ve bakımı ile ilgili pek ç ok önemli bilgiler iç erdiğinden, cihazı monte etmeden yada kullanmadan önce bu talimat kitapç ığını dikkatlice okuyunuz.

  -Cihazın baş kasına satılması durumunda diğer kullanıcılar yada satın alıcılar tarafından yararlanılabilmesi iç in bu talimat kitapç ığını gü venli bir yerde muhafaza ediniz.

  Ö nemli : Cihazın montaj ve bakımı ve de farklı bir gaz tedarikine ç evrimi sadece ü retici tarafından yetkilendirilmiş kalifiye bir montajcı tarafından yapılmalıdır. -Bu cihaz sadece endü striyel kullanım amaç lıdır ve özellik yemek piş irmek iç in tasarlanmış tır. Cihazın bir baş ka biç imde kullanılması gayri nizami olarak mü talaa edilecektir. Bu cihaz sadece eğitimli personel tarafından kullanılmalı ve kullanımda iken daima gözetim altında olmalıdır. -Eğer bozulursa yada arızlar gösterirse, cihazı kapatınız. -Tamir iç in sadece ü retici tarafından yetkilendirilmi ş teknik servis merkezleri ile temasa geç iniz ve sadece orijinal yedek parç alar kullanınız. Yukarıda belirtilen icaplara uymamak cihazın emniyetini tehlikeye atabilir ve garantiyi geç ersiz ve hü kü msü z hale getirebilir. -Fırın sıcakken, ellerin yanmasını önlemek iç in fırın kapağını dikkatlice aç ınız. -Buharlı piş irme devirlerinden birini kullandığınız durumlar baş ta olmak ü zere, halihazırda fırının iç inde bulunan yemeklere tuz atmayınız (bakınız “kullanım iç in talimatlar”). Yü ksek bir tuz muhteviyatına sahip yemekler piş irdiğinizde, gü nü n sonunda fırın haznesini iyice yıkayınız. -Cihazı pü skü rtme su ile yıkamayınız.

  -Seyreltilmiş olsa dahi, ç elik yü zeyleri temizlemek iç in klor iç eren ü rü nler (ağartıcı, hidroklorik asit, v.s.) kullanmayınız. -Cihazın altındaki zemini temizlemek iç in aş ındırıcı maddeler (örneğin muriatik asit) kullanmayınız. -Daha fazla bilgi iç in “Koruma ve Bakım” baş lıklı bölü mü referans alınız.

  4. Ç EVRENİN KORUNMASI 4.1.AMBALAJLAMA -Kullanılan tü m ambalaj malzemeleri

View more