kamu - İŞ - · pdf file 2019. 10. 14. · İşveren veya vekili gemi adamı olarak...

Click here to load reader

Post on 13-Jun-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

17. DÖNEM TSmza Tarihi: 19.09.2019
Madde 2 : Sözlemenin Kapsam Ve Uygulama Alan
Madde 3 : Sözlemesi
Madde 5 : Gemi Adamlarnn Terfileri
Madde 6 : Üst Görevde Çaltrma
Madde 7 : Gemi Adamlarnn Görev Deiiklikleri
Madde 8 : Sakl Haklar
Madde 10: Askerlik Dönüü e Alma
Madde 11: Belgeler
Madde 12: Çalmakta Olduu ini Yapamaz Raporu Alan çiler Ve Bunlarn Yeniden
e Alnmalar
Madde 13: Gözetim Altna Alnma, Tutukluluk Ve Mahkûmiyet Halinde Fesih Ve Tekrar
e Balatma
-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-
in Düzenlenmesi
Madde 17: Hafta Tatili
Madde 18: Ulusal Bayram – Genel Tatil Ve Hafta Tatili Günlerinde Ödenecek Ücretler
Madde 19: Giyim Eyas
Madde 23: Sendikal zinler
Madde 25: Puantaj Zorunluluu
Madde 27: yerinden Ayrlma
-ALTINCI BÖLÜM-
Mali Hükümler
Madde 32: çi Ücretlerinden Yaplacak Kesintiler
Madde 33: Ücret Hesap Pusulas
Madde 34: Primler-Muhtelif Ücretler
Madde 35: Sosyal Yardmlar
Madde 42: Akdin Feshinde Bildirim Önelleri
Madde 43: Kdem Tazminat
Madde 45: Ceza tirazlarn nceleme Kurulu
Madde 46: tirazlarn Kurula ntikali
Madde 47: çi Disiplin Kurulu
Madde 48: Hasar Ve Zararn Tespiti - Tazmini - Hasar Tespit Komisyonu
III
Madde 50: çilerin Sözleme le lgili Bavurular Ve ekli
Madde 51: Sendika Temsilcisi Ve Yöneticilerinin Teminat
Madde 52: Temsilcilerin Yetkileri Ve Yer Tahsisi
Madde 53: Sendika Aidat
Madde 55: Zarar Ve Hasarda Rücu
Madde 56: Hasta Tama
Madde 58: Sosyal Tesisler
Madde 59: Bildirim Esaslar
Madde 60: Ek Ödeme
Ek Maddeler
Geçici Maddeler
IV
1
Taraflarn amac; sözlemesinin yaplmas, muhtevas ve sona ermesi ile ilgili hususlar düzenlemek ve çi-veren ilikilerini ilgilendiren dier hususlar ile taraflarn karlkl hak ve borçlarn tespit, bunlarn uygulanmasn salamak ve taraflar arasnda çkabilecek uyumazlklarn uzlama yoluyla hal ve ekillerini göstermek ve bütün bu hususlar üzerinde ibu Toplu Sözlemesinde anlamaya varld ekilde iveren ve vekilleriyle onun çaltrd içiler ve içi sendikas arasndaki i ahengi ve çalma barn salamaktr.
bu sözlemedeki;
VEREN SENDKASI : Kamu letmeleri verenleri Sendikas (KAMU - ),
VEREN : TTK Genel Müdürlüü Liman ve Demiryolu
letme Müdürlüü Deniz leri Bamühendislii (Zonguldak Liman letmesi iyeri)
ÜYE : Bu sözleme kapsamna giren iyerlerinde çaltrlan ve Türkiye Denizciler Sendikasna üye olan gemi adamlarn,
PDKS ____________________________________:Personel Devam Kontrol Sistemi,
tanmlamaktadr.
MADDE: 2- SÖZLEMENN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI
A- bu toplu i sözlemesi yer itibariyle TTK Genel Müdürlüü Liman ve Demiryolu letme Müdürlüü Deniz leri Bamühendislii emrinde çalan Gemi Adamlarn kapsar,
B- Bu toplu i sözlemesi taraf içi sendikasna üye olanlara uygulanr.
Üye olmayanlarn toplu i sözlemesinden yararlandrlmalar ilgili Kanun Hükümlerine tabidir.
Bu toplu i sözlemesinin imzalanmas tarihinde içi sendikasna üye olanlar, yürürlük tarihinden itibaren, yürürlük tarihi ile imza tarihi arasnda ve imza tarihinden sonra üye olanlar ise, üyeliklerinin taraf içi sendikasnca iverene bildirildii tarihten itibaren bu toplu i sözlemesinin hak ve menfaat salayan hükümlerinden yararlanrlar.
Bu toplu i sözlemesinin yürürlüe girdii tarihten sonra içi sendikas üyeliinden çekilen veya çkarlan içilerin;
a) E-devlet kaps üzerinden üyelikten çekildiini sendikaya bildirim tarihinden itibaren 1 ay sonra.
2
b) Çkarlma kararnn kesinletii tarihten itibaren, toplu i sözlemesinden elde edilen hak ve menfaatleri kesilir.
c) Toplu i sözlemesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasnda i sözlemesi sona eren üyeler de i sözlemelerinin sona erdii tarihe kadar toplu i sözlemesinden yararlanr.
MADDE: 3- SÖZLEMES
a) Toplu i sözlemesinde aksi belirtilmedikçe i sözlemeleri toplu i sözlemesine aykr olamaz. sözlemelerinin toplu i sözlemesine aykr hükümlerinin yerini toplu i sözlemesindeki hükümler alr. Toplu i sözlemesinde i sözlemelerine aykr hükümlerin bulunmas halinde ise i sözlemesinin içi yararna olan hükümleri geçerlidir.
b) sözlemesi iveren veya iveren vekiliyle ibu sözleme kapsamna girenler arasnda yazl olarak yaplr.
c) Gemi adamlar i sözlemesiyle bal bulunduklar süre içinde iverenin bütün iyerlerinde sahip olduu veya olaca her çeit gemide haiz olduklar yeterlik belgesine göre gemi adam cüzdanna uygun olarak gösterilecek hizmetlerde çalma zorunluluundadr. sözlemesi iki kopya olarak düzenlenir, birinci kopya gemi adamnn iverendeki dosyasnda saklanr, ikinci kopya imza karl gemi adamna verilir.
MADDE: 4- KAPSAM ÇNDEK ÇLERE ET LEM YAPILMASI
bu toplu i sözlemesinin kapsamna giren gemi adamlarndan herhangi birine gerek ferden
gerekse gruplar halinde bu toplu i sözlemesinin getirdii hak ve menfaatlerin dnda hiç bir hak ve menfaat tannmaz. Tannd takdirde ikaz üzerine düzeltilir. Düzeltilmedii takdirde bu sözlemenin kapsamna giren içilerin tümüne uygulanr.
Yanlma ve hataya dayanan hususlar bu hükmün dnda olup, taraflarn ikaz üzerine düzeltilir.
Yaplan fazla ödemeler bir gündelie kadar (bir gündelik dahil) bir kerede, bir gündelii geçtii takdirde en çok 4 taksitte geri alnr.
MADDE: 5- GEM ADAMLARININ TERFLER
A- bu sözlemenin batlanmasndan sonra sözlemenin kapsam dahilinde açlacak görev ve kadrolarna ihtiyaç vukuunda yeterlik belgesi ve liyakatlar uygun olanlar tercihen ve terfien bu kadroya geçirilir.
B- Üst görevlere terfi edecek olan ayn derecede yeterlik belgesi ve liyakati birden fazla
personelden birinin terfi ettirilmesi gerektiinde önce kdem bilahare tahsil durumu nazar itibara alnr. Kdem süresi gemi adam olarak ibu toplu i sözlemesi kapsamndaki iyerinde çalt süredir. Liyakat gizli tezkiye ile tespit edilir.
C- Bir üst görev ve kadroya terfi ettirilenler tescili takip eden aybandan itibaren o kadro ve
görev ücretine hak kazanrlar.
MADDE: 6- ÜST GÖREVDE ÇALITIRMA
Deniz Vastalar, “Gemi Adamlar ve Klavuz Kaptanlar Yönetmelii”ne ve “Gemilerin Gemi Adamlar le Donatlmasna likin Yönerge” ye göre donatlrlar.
Gemi adamlarnn yeterlik belgeleri müsait olmas kaydyla iin gerektirdii durumlarda ylda en çok üç ay süreyle bir üst görevde çaltrlabilirler.
MADDE: 7- GEM ADAMLARININ GÖREV DEKLKLER
veren veya vekili gemi adam olarak istihdam etmek üzere i sözlemesi imzalad gemi adamn, baka bir i kolunda rzas dnda çaltrmamay kabul ve taahhüt eder. Ancak, gerekli hallerde iveren veya vekili gemi adamn herhangi bir gemisinde yeterlik belgesine uygun bir ite istihdam edebilir.
MADDE: 8- SAKLI HAKLAR
Bu toplu i sözlemesinde yer almayan fakat toplu i sözlemesinde içiler lehine tatbik
edilmekte olan bütün hak ve menfaatlerin, Kanunlarn emredici kurallarna aykr olmamak artyla sakl olduunu taraflar kabul eder.
KNC BÖLÜM
E ALMA
MADDE: 9- E ALMADA SINAV VE TERCH
Yeni ie alnacak içilerin ve i kazalarnda ölen içilerin çocuunun, yoksa kardeinin ie alnmas hususunda “Kamu Kurum ve Kurulularna çi alnmasnda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik” ve dier ilgili mevzuat hükümleri uygulanr.
Bu yönetmelik hükümlerine göre açlan snavda baar gösterenler yazl olarak yaplan davete ramen 15 gün içinde göreve balamazlar ise, haklar düer. Yeni ie alnacak içiler, yukarda belirtilen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yaplan seçme snavlarna girenlerden baar dereceleri ve dier ie alma artlar eit olanlar için seçme snav kurulu tercih hakkn kullanr.
MADDE: 10- ASKERLK DÖNÜÜ E ALMA
A- yerlerinden muvazzaf askerlik sebebiyle ayrlan daimi kadrolu içilerden askerlik ödevinin bitimini belgelemek koulu ile iki ay içinde yeniden i için bavuranlar, prevü var ise ayrld ilerine gerekli inceleme ve resmi makamlarca yaptrlacak soruturmann tamamlanmasn takiben bir ay içinde daimi kadrolu olarak ie alnrlar. Terhis mahiyetinde süresiz izinli braklanlar
da, izine baladklar tarihten itibaren 2 ay içinde bavurduklar takdirde haklarnda ayn ekilde ilem yaplr.
yerlerinde çalmakta iken, muvazzaf askerlik ödevi dnda manevra veya herhangi bir sebeple silah altna alnan veyahut herhangi bir Kanundan doan çalma ödevi yüzünden iinden ayrlan içiler hakknda yasa hükümleri uygulanr.
4
B- Muvazzaf askerlik hizmeti sonunda süresi içinde i için müracaat ederek askerlik dönüü ie alnma maddesine göre ie tertip edilenlerin gündelikleri, ayrllarndaki pozisyonlarna tekabül eden ve toplu i sözlemeleri ile tannm olan haklar göz önünde tutularak tespit edilir.
MADDE: 11- BELGELER
çilere, 854 Sayl Deniz Kanunu ve dier mevzuat hükümleri gereince iveren tarafndan verilmesi öngörülen belgeler düzenlenerek verilir.
MADDE : 12-ÇALIMAKTA OLDUU N YAPAMAZ RAPORU ALAN ÇLER VE BUNLARIN YENDEN E ALINMALARI
Gemi adamlarndan devre muayeneleri sonunda gemi adaml yapamayacana dair rapor alanlardan, bu raporlar TTK Salk Kurulu'nca kabul edilenler ile TTK Salk Kurulu raporu ile geçici veya daimi olarak çalmakta olduu ii yapamaz raporu alan gemi adamlarn prevü varsa (Beden gücü Yönergesine göre) yapabilecekleri baka ilere nakletmeyi iveren kabul eder.
Bu durumda olanlar nakil ilemleri tamamlanncaya kadar ücretsiz izinli saylr.
Yukardaki esaslara göre kendilerine yeni i verilenlere gittikleri iin ücreti verilir.
Ancak, verilen raporuna uygun ve meslei ile mütenasip iverence verilen ii kabul etmeyen
veya sal gerei hiç bir ite çalamayaca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anlamal/sözlemeli olduu salk kurum ve kurulularnn Salk Kurullarnca verilen kati raporunda belirtilen içilerin Kanunda ve toplu i sözlemesinde belirtilen haklar ödenmek art ile i sözlemeleri iveren tarafndan feshedilir.
MADDE: 13- GÖZALTINA ALINMA - TUTUKLULUK VE MAHKUMYET HALNDE FESH VE TEKRAR E BALATMA
1-Gözetim altna alnan içiler, bunu belgeledikleri takdirde, kanuni gözalt süresi içerisinde ücretsiz izinli addedilir. Ancak gözaltnda geçen süre sonunda tutuklanan içilerin gözaltnda geçen süre ile tutukluluk süresi toplam kanuni bildirim süresini at takdirde i sözlemeleri münfesih saylr.
2-çi herhangi bir suçtan tutukland ve tutukluluu Kanunundaki bildirim sürelerini at takdirde, i sözlemesi münfesih saylr. Bildirim süresi kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalnan süreler kadar içi ücretsiz izinli kabul edilir.
3- Tutukluluun; a) Kovuturmaya yer olmad, b) Son tahkikatn açlmasna gerek duyulmad, c) Beraat karar verilmesi, d) Kamu davasnn dümesi veya ortadan kalkmas,
nedenlerinden biriyle 90 gün içinde son bulmas veya adi suçlardan yarglanmalar devam ederken 90 gün içinde tahliye edilmesi hallerinde içinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde iine dönmeyi talep etmesi halinde iveren tarafndan emsallerinin haklar ile tekrar ie alnr. Bu halde ie alnan içilerin eski kdem haklar sakldr.
Tutukluluu 90 günü aan ve sonunda salverilenlerin ise bu tarihten bir hafta içinde bavurmalar halinde de iverenin takdiri ile ie alnrlar.
5
4- Adi suçlardan yarglanmalar tutuklu olarak devam edenlerden 6 ay veya daha az ceza alan, 6 aydan fazla ceza alp cezas ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeni ile 6 aydan fazla ceza ald halde 6 aydan önce tahliye edilen içilerin tekrar ie balatlmalar iverenin takdiri ile mümkündür. Bu takdirde bunlarn eski kdem haklar sakldr.
5- Yarglanmalar tutuklu olarak devam edenlerden 6 aydan fazla hüküm giyen içiler 4. fkradaki haller hariç ie alnmazlar.
6- Yüz kzartc suçlar ve sabotaj, Devletin Ülke ve Milleti ile Bütünlüüne, Milli Güvenlie, Kamu Düzenine, Türk Silahl Kuvvetlerine kar ilenen suçlardan hüküm giyenler; cezasnn ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uramas hallerinde dahi hiç bir surette tekrar ie alnmazlar.
7- verene ait herhangi bir deniz aracn görevli olarak kullanrken deniz kazas yapan gemi
adamlar bu nedenle tutuklandklar veya hüküm giydikleri takdirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek art ile, tutuklu veya hükümlü kaldklar sürenin sonunda 7 gün içinde bavurmalar halinde eski ilerine alnrlar. 90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar ie balatma iverenin takdirine baldr.
MADDE: 14- E GREN VE ÇIKANLARIN BLDRM
e alma ilemleri tamamlanarak ie tertip edilenlerle, iten ayrlanlarn sigorta sicil numaralar, açk kimlikleri, gündelikleri, ie balama veya iten ayrlma tarih ve nedenleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilirken bu bilgilerin birer nüshas da içi sendikasna gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM N DÜZENLENMES
MADDE: 15- SÜRELER
Bu toplu i sözlemesinin uyguland iyerinde haftalk çalma süresi en çok 45 saattir.
çilerin çalma, dinlenme, ie balama ve bitirme saatleri ile vardiyalarn balama ve bitme saatleri, vardiya adetleri ve ara dinlenmeleri iin ve iyerinin özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle içi sendikasnn da görüü alnarak iyerinde ilan olunur.
Mevzuat ve toplu i sözlemesinde gösterilen istisnalar dnda iveren bu saatler üzerinde içi çaltramaz. yerinde ie balama ve paydos saatleri devlet radyosu saat ayar ile düzenlenir.
MADDE : 16- VARDYALAR HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER
Gemi adamlarna vardiya çalmalar ile ilgili iyerlerindeki tatbikata devam edilir.
MADDE: 17- HAFTA TATL
Bu toplu i sözlemesinin 15. maddesinde düzenlenen i sürelerine göre, hafta içinde 6 gün çaltrlan içilere hafta sonunda 1 gün ücretli hafta tatili yaptrlr. Bu günkü yevmiyesi ile o güne ait sosyal yardmlar (yemek bedeli hariç) ödenir.
6
Hafta tatili ücretine hak kazanlabilmesi için hafta içinde çaltrlmas gereken alt günün hesabnda, 854 sayl Deniz Kanununda ve aadaki çallm gibi saylmas kabul edilen günler de nazara alnr.
a) kazalar dolaysyla verilen istirahatlerin tamam,
b) Hekim raporuyla verilen ve yedi günü amayan i kazas dndaki hastalktan dolay verilecek istirahatlar,
c) Yllk ücretli izinlerin sonunda bir haftaya kadar verilen ücretsiz yol izinleri (7 gün)
stirahat veya ücretsiz izinler içine giren hafta tatili ücreti ödenmez.
veren, içileri i gerei hafta tatili günlerinde çaltrabilir. Hafta tatili günlerinde çaltrlan içilere takip eden hafta içinde, içinin istedii günde, 24 saatten az olmamak üzere ücretli izin verilir. zin verilmedii takdirde 18. maddeye göre ücreti ödenir.
Geçici görevle yurt içinde seyahate gönderilen içilerin, fiilen görev yaptklar hafta tatili günlerindeki süreler çallm gibi saylr.
MADDE: 18- ULUSAL BAYRAM, GENEL TATL VE HAFTA TATL GÜNLERNDE ÖDENECEK ÜCRETLER
Ulusal bayram ve Genel Tatil günleri ile hafta tatili günlerinde çaltrlan içilerin gündelikleri ve fazla çalma ücretleri aadaki gösterildii ekilde ödenir.
a) Cumhuriyet Bayram olan 29 Ekim günü çaltrlmayan içilere hiç bir i karl olmakszn bir yevmiye, ayn gün çaltrlanlara 3 yevmiye ödenir.
b) Genel Tatil günlerinde çaltrlmayan içilere hiç bir i karl olmakszn 1 yevmiye, çaltrldklar takdirde 3 yevmiye ödenir.
c) 28 Ekim günü ile Dini Bayramlarn arife günlerine isabet eden yarm günlük genel tatiller için;
-08.00-16.00 (P2) Vardiyasnda;
-08.00-13.00 saatleri arasnda çalanlara bir yevmiye, -08.00-13.00 saatleri arasnda çalmayanlara yarm yevmiye, -08.00-16.00 saatleri arasnda çalanlara 1,5 yevmiye, -16.00-24.00 (P3) Vardiyasnda çalanlara 2 yevmiye, çalmayanlara 1 yevmiye ödenir.”
d) Normal günlerde eit ölçülere bölünerek fazla çaltrlp Cumartesi günleri yarm gün çalan iyerlerinde çalanlarn; 28 Ekim ve dini bayramlarn arife günleri Cumartesi günlerine tesadüf edip tatil saatine kadar çaltklar takdirde normal gündeliine ilaveten hiçbir i karl olmakszn bir gündelik, o gün hiç ie gelmemi olanlara ise, hiçbir i karl olmakszn öleden sonraki tatil için bir gündelik ödenir.
e) Ulusal bayram ve genel tatil günleri hafta tatiline rastlayp da çaltrlan içilere dört yevmiye ödenir. Hafta tatili ücretini kaybedenlerin bu günleri ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlarsa o güne ait bayram ücreti ödenir.
7
f) Hafta tatili günlerinde çalmayp izin yapan içilere hiç bir i karl olmakszn bir yevmiye, hafta tatili günü çaltrlp ta müteakip hafta içinde izin verilen içilere çaltrld hafta tatili günü ücreti fazla çalma addolunup % 100 zaml, izin yaptrlmad gün için de hiçbir i karl olmakszn bir yevmiye ödenir.
Hafta tatili günü çaltrlp da müteakip hafta izin verilmeyip çaltrlan içilere, hafta tatili günü ücreti fazla çalma addolunup % 100 zaml, izin verilmeyip de çaltrld müteakip haftadaki gün için de normal yevmiye ödenir. Bunlara ilaveten ayrca hiçbir i karl olmakszn almas gereken hafta tatili ücreti olarak bir yevmiye daha ödenir.
çinin hafta tatiline isabet eden günlerde fazla çalma yapan içilere tek yevmiyesinin saat bana isabet eden miktarnn % 100 ilavesi suretiyle ödenir.
g) Hafta tatili ücretini kaybetmi olanlar, ücretini kaybettii bu hafta tatili günü çaltrlrsa normal yevmiyesi ödenir. Ayrca herhangi bir ödeme yaplmaz.
MADDE : 19- GYM EYASI
Klk elbise Kazak-Pantolon-Mont 1 yl miatla; Mont 3yl miatla
En az 150 kg. yüzdürme yetenei olan su geçirmez tulum, yazlk ve klk taban kaymaz petrol türevlerine ve sya dayankl koruyucu özellikli ayakkab, suya düünce kendiliinden iebilen kl ve düdüklü can yelei ve benzeri kiisel emniyet teçhizatlar verilir.
SINIRLI KAPTAN, SINIRLI VARDYA ZABT
Klk elbise Pantolon-Kazak-Mont 1 yl miatla -Mont 3 yl miatla
Yazlk elbise Gömlek-Pantolon 1 yl miatla
DENZ MOTOR MAKNST
Klk elbise Pantolon-Kazak-tulumu-
GEMC
Klk elbise
Yamurluk 1 yl miatla
Kaban 3 yl miatla
Ayrca; verence belirlenecek tören ekibine beyaz renkli pantolon, gömlek, ayakkab, kemer ve apkadan oluan tören kyafeti servis demirba olarak 5 yl miatla verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MADDE: 20- ÜCRETL ZNLER
A- En az 6 ay çalm olan gemi adam yllk ücretli izine hak kazanr. zin süresi 6 aydan 1 yla kadar hizmeti olan gemi adamlar için 15 gün ve 1 yldan daha fazla hizmeti olan gemi adamlar için 30 takvim günüdür. zin iverenin uygun görecei bir zamanda kullanlr. Bu haktan feragat edilemez. Gemi adam yllk ücretli izini i sözlemesini yapm bulunduu mahalden gayri bir yerde kullanmaya zorlanamaz.
B- Yllk ücretli izin günlerinin hesabnda izin süresine rastlayan Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri izin süresinden saylmaz. (znini vilayet hududu haricinde geçirecek gemi adamlarna talepleri halinde iverence 7 güne kadar ücretsiz yol izni verilir.)
C- Yllk ücretli iznini kullanmaya baladktan sonra içinin ölümü halinde izin paras ödenmemise kanuni varislerine ödenir.
D- Yllk ücretli izin içerisine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil yevmiyelerinin ödenmesine devam olunur.
E- Bir aylk izin, taraflarn rzas ile ayn yl içinde kullanlmak suretiyle ikiye bölünebilir.
F- Personele verilecek yllk izinlerin tespitinde iin aksamamas esastr.
G- zine ayrlmada usul ve izin listelerinin düzenlenmesi hususunda iyerindeki tatbikata devam olunur.
MADDE: 21- ÜCRETL VE ÜCRETSZ MAZERET ZNLER
A- ÜCRETL MAZERET ZNLER :
çilerin; a) Evlenmelerinde 7 gün, çocuklarnn evlenmesinde 2 gün, b) Elerinin doum yapmalar halinde 5 gün, c) Anne ve babalarnn, elerinin, karde veya çocuklarnn ölümü halinde 5 gün, kaynpeder veya kaynvalidelerinin ölümü halinde 1 gün, d) yerinin bulunduu il hudutlar dahilinde ölen amca, day, teyze, dede, hala veya ninelerinin cenazelerine itirak etmek üzere 1 gün,
9
e) Hastane veya dispansere muayeneye, laboratuar testine gitmeleri halinde (1.ve 2.günde yaplan salk ilemleri belgelenmek kaydyla ) 2 güne kadar, f) Bakmakla yükümlü olduu ei, çocuu, annesi, babas ve kardelerinin herhangi bir kazaya uramalar halinde 3 gün, g) Bakmakla yükümlü olduu ei, çocuu, annesi, babas ve kardelerinin yangn, sel, deprem gibi doal felaketlere uramalar halinde 6 gün, ücretli izin verilir. h) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anlamal/sözlemeli olduu salk kurum ve kurulularn raporu ile iyerinin kurulu bulunduu yer dndaki hastanelerde muayene ve tedavisi öngörülen e, çocuk, ana ve babasna refakat etmesine karar verilen içilere refakat süresince ücretli izin verilir.
çinin einin Emekli Sand Kanunu'na veya Ba-Kur Kanunu'na tabi bulunmas halinde Devlet Hastanesi Salk Kurulunca verilecek refakat raporlar için de ayn ilemler yaplacaktr. ) Salk Kurum veya kurulularnca meslek hastalna tutulduu Sosyal Güvenlik Kurumu'na ihbar olunanlardan bu hastalklar anlan kurumca mesleki kabul edilen veya edilmeyen içilerle, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca mesleki hastala tutulduu tespit edilen ve bu nedenlerle
hastanelerde tetkik ve kontrole tabi tutulan içilerden; hastaneye yatrlmayan, istirahatl saylmayan ve bu nedenlerle geçici i göremezlik ödenei verilmeyenler bu tetkik ve kontrollerde kaldklar günleri ilgili hastanelerden alacaklar belgelerle kantlamak art ile ücretli izinli saylrlar. Meslek hastalna yakalanm olduu yukarda belirtilen mercilerce belirtilmedii halde, kendileri meslek hastal bakmndan tetkike tabi tutulmasn isteyen içiler bu fkra hükmünden yararlanamazlar.
j) Muvazzaf askerlik ödevi dnda manevra veya herhangi bir nedenle silah altna alnan içiler bu yükümlülükleri süresinde en çok 15 gün ücretli izinli saylrlar.
Bu maddede belirtilen olaylarn içilerin doktor raporu ile istirahatl bulunduklar zamana rastlamas halinde ücretleri ödenir. Yllk izin zamanna rastlamas halinde ise, izinleri yukarda belirtilen süreler kadar uzatlr.
Bu maddenin (a, b, c, d, e, f, g, h) fkralarnda belirtilen izinlerin kullanlmadan önce iyerine bildirilmemesi ve amacna uygun olarak kullanldnn ilk ie geldii gün içinde belgelenmemesi halinde verilen bu izinlere ait ödemeler içinin ilk çkacak istihkakndan kesilir ve içiler o günler için ücretsiz izinli saylrlar. çinin beyannn fiili duruma aykr olduunun iverence saptanmas halinde, kullanlan bu izinlere ait ödemeler içinin ilk çkacak istihkakndan tahsil edilecei gibi, ayrca haklarnda disiplin cezalar uygulanr.
Bu izinlerin ne ekilde verilecei mevcut usule göre uygulanr.
B- ÜCRETSZ MAZERET ZN:
Geçerli mazereti nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunan gemi adamlarna iverenin uygun görmesi ile 90 güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.
Kamu kurum ve kurulularnda sürekli içi kadrolarnda çalan içilere; bakmaya mecbur olduu veya içi refakat etmedii takdirde hayat tehlikeye girecek anne, baba, e ve çocuklar ile kardelerinden birinin ar kaza geçirmesi veya önemli bir hastala tutulmu olmas hallerinde bu hallerin Hekim raporu ile belgelendirilmesi artyla istekleri üzerine en çok 6 (alt) aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Ayn artlarda bu süre bir katna kadar uzatlabilir.
10
çi sendikas ve bal bulunduu Konfederasyon tarafndan d ülkelerdeki i ve çalma hayat ile ilgili kurs ve seminerlere, konferans ve kongrelere katlmak veya staj yapmak üzere gönderileceklerle, ayn gayelerle iveren sendikas ve Konfederasyonca yurtdna gönderilecek elemanlara, iverence aadaki kayt ve artlarla, ite çalyormu gibi sosyal yardmlar ve ücretleri ödenmek suretiyle azami 1 seneye kadar izin verilebilir.
Bu iznin verilebilmesi için;
a) çi sendikas veya bal bulunduu Konfederasyon; iveren sendikas veya konfederasyon
tarafndan, d ülkelere gönderileceklerin tahmini olarak ne kadar süre için, ne sebeple gönderileceklerinin iverene bildirilmesi,
b) Üç ay ve daha fazla sürecek bu kabil seyahatler için d ülkelere gideceklerin seyahatte geçen süresinin iki kat hizmet göreceini kabul ettiine dair, seyahate çkmadan evvel taahhütname vermesi ve maddi mebla ihtiva eden kefaletnameyi müterek kefillerinin imza etmi bulunmalar arttr. çi sendikas veya bal bulunduu Konfederasyon tarafndan bu sebeple d ülkelere gönderilmi bulunanlarn yurda dönülerinde, içi sendikasnda veya…