jezična petar vuković (ur.) jeziČna kultura hrvatske i srpske · pdf file...

Click here to load reader

Post on 04-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SREDNJA EUROPA

  Maciej Czerwiński Naracije i znakovi Hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti

  Poljski filolog i slavist Maciej Czerwiński is­ tra žio je velik broj knji­ ga koje se bave naci­ onalnom poviješću, a nastale su u Hrvatskoj

  i Srbiji od vremena Dru goga svjetskog rata do danas. Uspoređujući jezičnu građu, on prona­ lazi velike razlike na semantičkoj i semiotičkoj razini što objašnjava mnogim ideološkim pro­ turječjima u Hrvatskoj odnosno Srbiji u to vrije­ me. Spor oko povijesti je isto tako semantički i kulturni spor, što se najbolje očituje u znakovi­ ma kao što su Jugoslavija, ujedinjenje, sloboda, Domovinski rat, građanski rat...

  Cijena: 147,00 kn

  Jezična kultura Program i naslijeđe Praške škole (ur. Petar Vuković)

  Skrb za jezik i jezič­ nu uporabu pratila je filološku misao od njezinih početaka, ali ta je djelatnost mo­

  derne metodološke temelje dobila tek u sklo­ pu Praške lingvističke škole početkom 1930­ih. Knjiga Jezična kultura – program i naslijeđe Praške škole donosi najvažnije radove pret­ hodnika i pripadnika Praške škole posvećene jezičnoj kulturi, članke kasnijih čeških i slovač­ kih jezikoslovaca koji izvorni program jezične kulture dalje razvijaju te najnovije radove u ko­ jima se klasični strukturalistički pristup razma­ tra kritički ili se za nj nude poststrukturalističke alternative.

  Cijena: 168,00 kn

  Maciej Czerwiński

  Naracije i znakovi Hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti

  JEZIČNA KULTURA

  Petar Vuković (ur.)

  Program i naslijeđe Praške škole

  Glimpses of the North Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies (ur. Goranka Antunović )

  Zbornik obuhvaća ra­ dove četrnaestero au­ tora s deset europskih

  sveučilišta. Obrađene teme naznačuju raznoli­ kost usmjerenja suvremene skandinavistike, a u zborniku su predstavljene kroz četiri temat­ ske cjeline: staronordijska mitologija i knji­ ževnost; razvoj i obilježja grupnih identiteta u skandinavskim zemljama i Finskoj; skandinav­ ski književnici (H. C. Andersen i K. Hamsun) i skandinavska iskustva hrvatskih putopisaca; švedski jezik i hrvatsko­švedske kontrastivne teme.

  Cijena: 126,00 kn

  Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 25. do

  27. travnja 2014. godine u Zagrebu (ur. Sanda Lucija Udier / Kristina Cergol Kovačević)

  Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku održalo je svoje XXVIII. godišnje savjetovanje od 25. do 27. travnja 2014. godine na Filozof­ skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a za temu savjetovanja bila je odabrana višejezič­ nost budući da je to jedna od najaktualnijih i najzastupljenijih suvremenih lingvističkih i, šire shvaćeno, društveno­humanističkih tema.

  Cijena: 220,00 kn

  teanga • ان • мову • زب

  භ • שּפרַאך ාෂාව • jazy

  k • hizkun tza • език

  • 語言 • ta al • јазик •

  भाषा • γλώ σσα • lingu

  a • ภาษา •

  limbă • tu ngumál • 言

  語 • ಭಾಷೆ • j ęzyk • kalb

  a • languag e • ngôn n

  gữ • dil • i aith • ਭਾਸਾ •

  keel • ભાષા • wika • ენ

  ის •

  la l • שפה angue • Sp

  rache • 언어 • teanga •

  мову • زبان • שּפרַאך •

  භාෂාව • ja zyk • hizk

  untza • ези к • 語言 • t

  aal •

  јазик • भाष ा • γλώσσα

  • lingua • ภาษา • limb

  ă • tungum ál • 言語 •

  ಭಾಷೆ • język • kalba • l

  anguage • ngôn ngữ

  • dil •

  iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષ

  ા • wika • ენ ის • שפה •

  la langue • Sprache

  • 언어 • tea nga • زبان •

  мову • רַאך භාෂාව • שּפ

  jazyk • hiz kuntza • е

  зик • 語言 • taal • јаз

  ик • भाषा • γλώσσα • l

  ingua • ภาษ า • limbă •

  tungumál • 言語 • ಭಾ

  ಷೆ • język

  • kalba • la nguage • n

  gôn ngữ • dil • iaith

  • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wik

  a • ენის • ה la lan • שפ

  gue • Spra che • 언어 •

  teanga • ان • мову • زب

  භ • שּפרַאך ාෂාව • jazy

  k • hizkun tza • език

  • 語言 • ta al • јазик •

  भाषा • γλώ σσα • lingu

  a • ภาษา •

  limbă • tu ngumál • 言

  語 • ಭಾಷೆ • j ęzyk • kalb

  a • languag e • ngôn n

  gữ • dil • i aith • ਭਾਸਾ •

  keel • ભાષા • wika • ენ

  ის •

  la l • שפה angue • Sp

  rache • 언어 • teanga •

  мову • زبان • שּפרַאך •

  භාෂාව • ja zyk • hizk

  untza • ези к • 語言 • t

  aal •

  јазик • भाष ा • γλώσσα

  • lingua • ภาษา • limb

  ă • tungum ál • 言語 •

  ಭಾಷೆ • język • kalba • l

  anguage • ngôn ngữ

  • dil •

  iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષ

  ા • wika • ენ ის • שפה •

  la langue • Sprache

  • 언어 • tea nga • زبان •

  мову • רַאך භාෂාව • שּפ

  jazyk • hiz kuntza • е

  зик • 語言 • taal • јаз

  ик • भाषा • γλώσσα • l

  ingua • ภาษ า • limbă •

  tungumál • 言語 • ಭಾ

  ಷೆ • język

  • kalba • la nguage • n

  gôn ngữ • dil • iaith

  • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wik

  a • ენის • ה la lan • שפ

  gue • Spra che • 언어 •

  teanga • ان • мову • زب

  භ • שּפרַאך ාෂාව • jazy

  k • hizkun tza • език

  • 語言 • ta al • јазик •

  भाषा • γλώ σσα • lingu

  a • ภาษา •

  limbă • tu ngumál • 言

  語 • ಭಾಷೆ • j ęzyk • kalb

  a • languag e • ngôn n

  gữ • dil • i aith • ਭਾਸਾ •

  keel • ભાષા • wika • ენ

  ის •

  la l • שפה angue • Sp

  rache • 언어 • teanga •

  мову • زبان • שּפרַאך •

  භාෂාව • ja zyk • hizk

  untza • ези к • 語言 • t

  aal •

  јазик • भाष ा • γλώσσα

  • lingua • ภาษา • limb

  ă • tungum ál • 言語 •

  ಭಾಷೆ • język • kalba • l

  anguage • ngôn ngữ

  • dil •

  iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષ

  ા • wika • ენ ის • שפה •

  la langue • Sprache

  • 언어 • tea nga • زبان •

  мову • רַאך භාෂාව • שּפ

  jazyk • hiz kuntza • е

  зик • 語言 • taal • јаз

  ик • भाषा • γλώσσα • l

  ingua • ภาษ า • limbă •

  tungumál • 言語 • ಭಾ

  ಷೆ • język

  • kalba • la nguage • n

  gôn ngữ • dil • iaith

  • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wik

  a • ენის • ה la lan • שפ

  gue • Spra che • 언어 •

  teanga • ان • мову • زب

  භ • שּפרַאך ාෂාව • jazy

  k • hizkun tza • език

  • 語言 • ta al • јазик •

  भाषा • γλώ σσα • lingu

  a • ภาษา •

  Sanda Lucija Udier / Kristina Cergol Kovačević (ur.)

  VIŠEJEZIČNOST KAO PREDMET MULTIDISCIPLINARNIH ISTRAŽIVANJA Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 25. do 27. travnja 2014. godine u Zagrebu

  GLIMPSES OF THE NORTH

  Goranka Antunović (ed.)

  Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies

 • SREDNJA EUROPA

  Nikola Anušić U sjeni Velikoga rata Pandemija španjolske gripe 1918.-1919. u sjevernoj Hrvatskoj

  Knjiga donosi poti­ cajan interdiscipli­ narni model primje­ ne kvantitativnih me toda u historio­

  grafskim istraživanjima. Povezivanjem metode historijske znanosti  i metoda društvenih i pri­ rodnih znanosti te produbljivanjem temeljne historiografske analize demografskim, epide­ miološkim i antropološkom aspektima, omo­ gućuje slojevit uvid u hrvatsko iskustvo pan­ demije španjolske gripe iz 1918. godine, velike teme koja je  zbog oskudne izvorne građe do sada bila izvan dosega hrvatske historiografije

  Cijena: 139,00 kn

  Milan Radošević Smrt na krilima siromaštva Tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918.–1940.

  Fu n d a m e n t a l n o djelo za proučava­ nje povijesti zdrav­ stva i m