integrativna neurofiziol 17 · • afazija = poreme ćaji govora uzrokovani ošte ćenjem...

of 16/16
INTEGRATIVNA NEUROFIZIOLOGIJA 1 •refleks vs. ponašanje •refleksni odgovor vs. kompleksni odgovor na podražaj Monosinaptički refleks istezanja 4

Post on 31-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INTEGRATIVNA NEUROFIZIOLOGIJA

  1

  •refleks vs. ponašanje

  •refleksni odgovor vs. kompleksni odgovor na podražaj

  Monosinaptički refleks istezanja

  4

 • projekcije osjeta u primarnoj

  somatosenzoričkoj regiji

  kortikospinalni (primamidni) trakt:

  voljna kontrola motorike

  7 8

 • 9

  Vidni evocirani potencijali - VEP

  okcipitalni korteks

  10

  Slušni evocirani potencijali – BAEP (Brainstem Audiotory Evoked Potentials)

  11 12

  Primarne i asocijativne regije kore mozga

 • Funkcionalna integracija vidnog, vestibularnog i senzomotornog sustava pri održavanju ravnoteže

  GNOSTIČKE FUNKCIJE= sposobnost prepoznavanja različitih osjetnih

  podražaja (taktilnih, vidnih, slušnih i dr.)

  agnozija

  15

  Agnozija: oštećenje asocijativnog korteksa

  Vidna agnozija

  PRAKSIJA-EUPRAKSIJA

  • apraksija = otežano izvođenje uvježbanih pokreta koje nije uzrokovano motoričkom slabošću

  • nemogućnost planiranja, konstrukcije i realizacije voljne radnje

  motorički korteks je očuvan, nema poremećaja motorike

 • “VIŠE KORTIKALNE FUNKCIJE”

  • GOVOR

  • GNOSTIČKE FUNKCIJE

  • PRAKSIJA-EUPRAKSIJA

  • PAŽNJA

  • PAMĆENJE

  • UČENJE

  GOVOR

  = kortikalni centri govora :• motorički ( Broca )• senzorički (Wernicke)

  • afazija = poremećaji govora uzrokovani oštećenjem kortikalnihcentara govor u dominantnoj hemisferi mozga i njihovih međusobnih subkortikalnih sveza

  (motorička, senzorna, globalna, nominalna, konduktivna)

  PAŽNJAomogućuju je:• kortikalne regije (prefrontalne, posteriorne parijetalne

  i prednje temporalne)• talamičke jezgre

  • retikularna formacija moždanog debla

  PAMĆENJE (MEMORIJA)

  = predstavlja ukupnu količinu pohranjenih iskustava neke osobe

  povezano s :• UČENJEM = pohranjivanje ili engramiranje novog

  iskustva • SJEĆANJEM = dovođenje k svijesti ranije

  zapamćenog iskustva

 • PAMĆENJE (MEMORIJA)

  PAMĆENJE

  DUGOTRAJNO

  DEKLERATIVNO

  ILI EKSPLICITNO

  EPIZODIČKO

  SEMANTIČKO

  PROCEDURALNO

  ILI IMPLICITNOKRATKOTRAJNO

  DUGOTRAJNO PAMĆENJE (MEMORIJA)

  • DEKLERATIVNA ILI EKSPLICITNA MEMORIJA = naučeno znanjeEPIZODIČKA = osobno iskustvo, specifični doživljaji ili doživljene životne

  epizodeSEMANTIČKA = održavanje i korištenje spremljenih informacija i rječnika

  • IMPLICITNA ILI PROCEDURALNA MEMORIJA = kondicionirana i nesvjesna

  MOTORIČKE VJEŠTINEKONDICIONIRANJE (PAVLOVLJEVI REFLEKSI)

  PAMĆENJE (MEMORIJA)

  važna uloga struktura :• prednjeg dijela temporalnog područja• prefrontalnog područja• limbičkog sustava

  POREMEĆAJI PAMĆENJA

  AMNEZIJA:• retrogradna• anterogradna

 • ATP

  toplo Pritisak

  H+

  kapsaicin

  H+hladno ATP

  periferni završetak nociceptivnog neurona

  Fosforilacija

  ATP

  toplo Pritisak

  H+

  kapsaicin

  H+hladno ATP

  periferna senzitizacija zbog

  upale

  periferni završetak nociceptivnog neurona

  Th:

  inhibitori

  COX

  hiperalgezija

  alodinija

  Memorija i neuroplastičnost:

  promjene svojstava i

  organizacije neurona

  PAŽNJA

  omogućuju je:

  • kortikalne regije (prefrontalne, posteriorne parijetalne i prednje temporalne)

  • talamičke jezgre

  • retikularna formacija moždanog debla

  28

  Neurološka dijagnostika:

  • Klinički pregled - anamneza, status

  • Laboratorijske pretrage

  • Neuroslikovne pretrage

  • Neurosonološke pretrage

  • Neurofiziološke pretrage

 • •Funkcionalna magnetna rezonancija (fMR)

  •Pozitronska emisijska tomografija (PET)

  •Single-photon emission tomography (SPECT)

  Funkcionalne neuroslikovne pretrage fMR- područja koja se aktiviraju pri procesu pamćenja

  osoba zamoljena da:

  1. zapamti lice

  2. razmišlja o tom licu

  3. i 4. uspoređuje zapamćeno lice

  s novim licem

  fMR – regije koje se aktiviraju za vrijeme govora

  Zdravi: aktivacija korteksa ipsilateralno nakon kaloričke stimulacije vestibularnog osjetila:

  Dieterich M , Brandt T Brain 2008

  •ipsilateralno

  •dominantnost hemisfere

  •smjer nistagmusa

 • Walenbergov sindrom lijevo: infarkt om su oštećene medijalni i gornji dijelovi vestibularne jezgre koje sudjeluju u formiranju puteva kontraleteralno

  Dieterich M , Brandt T Brain 2008

  NEUROFIZIOLOŠKE PRETRAGE:

  ELEKTROENCEFALOGRAFIJA I EVOCIRANI POTENCIJALI

  34

  elektroencefalografija - EEG

  EEG zuapis

  nastanak EKG-a

 • nastanak EEG-a:talamokortikalna interakcija

  neokorteks

  piramidna stanica kao dipol u nastanku EEGa

  40

  ELEKTROENCEFALOGRAFIJA

  • Korelat pretežno neokortikalnih bioelektričnih procesa

 • Klinička primjena EEGa i drugih neurofizioloških metoda izvedenih iz EEGa je u praćenju fizioloških i patofizioloških procesa:

  • epilepsija• kognitivni status• detekcija subkliničkih

  neurol. poremećaja • praćenje subkliničkih

  promjena tijekom neurorehabilitacije

  41

  • cirkadijani ciklusi –budnost/spavanje

  42

  Neuroslikovne vs. neurofiziološke tehnike

  43

  • Visoka temporalna rezolucija

  • Specifičnost nalaza: epilesija

  Neuroslikovne vs. neurofiziološke tehnike

  44

  • Paradigmatična uloga u fiziologiji i patofiziologiji cirkadijanih ritmova

  NREM i REM spavanje

 • 45

  spavanje: glavna manifestacija cirkadijanog ritmausnivanje je aktivan biološki proces

  46

  EVOCIRANI POTENCIJALI

  podražaj na periferiji

  korteks

  latencija (t)

  47

  “Uprosječivanje”

  48

  faze “uprosječivanja”

 • 49

  postupak pri snimanju evociranih potncijala

  50

  Vidni evocirani potencijali - VEP

  okcipitalni korteks

  51

  Vidni evocirani potencijali - VEP

  normalna latenicja evociranog potencijala 52

  multipla skleroza: produžena latencija

  lijevo oko desno oko

 • 53

  VEP – retinokortikalna kondukcija

  • retinopatije i makulopatije

  • bolesti očnog živca

  • oštećanja u području kijazme

  • retrokijazmatska oštećenja

  • multipla skleroza

  dijagnoza i praćenje tijeka bolesti54

  multipla skleroza

  55

  SEP: stimulacija n. medianusa

  plexus brachialis

  medulla oblongata

  cortex

  56

  cortex

  cauda equina

  SEP: stimulacija n. tibialisa

 • 57

  SEP• oštećenja perifernih živaca, pleksusa, radiksa

  • oštećenja aferentnih puteva kroz SŽS: MS, spinalni tumori, vaskularne malformacije, heredodegenerativne bolesti, trauma leđne moždine

  • praćenje stanja tijekom neurorehabilitacije

  • dijagnostika smrti mozga

  dijagnoza i praćenje tijeka bolesti58

  Smrt mozga je smrt čovjeka.

  EP u dijagnostici smrti mozga

  Ireverzibilini gubitak funkcije mozga, uključujući i moždano deblo.

  59

  • etiologija ireverzibilnog oštećenja mozga jest poznata i dokumentirana CT nalazom

  • isključeni su reverzibilni uzroci koji mogu oponašati moždanu smrt

  • osoba ima kliničku sliku apneične kome

  60

  Za utvrđivanje smrti mozga obvezno je nakon kliničkog pregleda izvršiti i jedan od sljedećih parakliničkih potvrdnih testova:

  1. selektivna panangiografija mozga,2. transkranijska Doppler sonografija,3. perfuzijska radionuklearna scintigrafija,4. evocirani moždani potencijali,5. EEG,6. CT multislice kontrastna panangiografija.

 • 61

  Slušni evocirani potencijali moždanog debla (BAEP) u dijagnostici smrti mozga.

  A1/2-Cz

  62

  ELEKTROMIONEUROGRAFIJA - EMNG

  63

  ELEKTROMIOGRAFIJA - EMG

  64

  ELEKTRONEUROGRAFIJA