indija - sličice iz tradicionalnog Života (bvks)

Download Indija - Sličice Iz Tradicionalnog Života (BVKS)

Post on 13-Oct-2015

13 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Life in India's villages

TRANSCRIPT

 • 5/23/2018 Indija - Sli ice Iz Tradicionalnog ivota (BVKS)

  1/13

  Indija: sliice iz tradicionalnog ivotaBhakti Vikaa Swami

  Sadraj

  Uvod

  1. POGLAVLJE - SEOSKI IVOT U BANGLADEU

  Sjeanja Bha!" V"a#e S$a%"ja

  &. POGLAVLJE - OD'ASTANJE U (AGANAT)INOJ *E+LJI

  B,ada )a," daa ,"jea e vo/ dje!"nj!va 0 O,"" d,2av" "!o3ne Ind"je. O"0je ,"neo4"!e5je odnoe " 0,adnj0 ,a65"3"!"h d,0#!ven"h 5ojeva. Daje 0v"d 0 d0hovn0 05!0,0!anovn"a O,"e !e /ovo," o !o%e ao 0 je 0v,e%en" !oov" 4,6o ,a6o,"5".

  7. POGLAVLJE - POSJET KU8I U KOJOJ JE OD'ASTAO LOKANTA)A S9A+I

  I6vad:" "6 j0!a,nj"h #e!nj" Loana!ho% +aha,a;o% 0 ,o"n:0 1

 • 5/23/2018 Indija - Sli ice Iz Tradicionalnog ivota (BVKS)

  2/13

  P'VI DODATAK

  P,o:e"ja

  D'UGI DODATAK

  P"%o TI+E-0

  T'E8I DODATAK

  ,"5a P,a4h0ad"n" navod"

  Uvod

  Do %e 1

 • 5/23/2018 Indija - Sli ice Iz Tradicionalnog ivota (BVKS)

  3/13

  U !,ad":"ona5n"% je d,0#!v"%a 3ovje voje o!,e4e 6adovo5javao na jedno!avan eo5o#" na3"n.+a!e,"ja5n"% 4" o!,e4a%a 0dovo5javao 4e6 neo!,e4na nao,a " 4o,4e. N"je 4"5o ,a6v"jene"nd0!,"je oja ,o"6vod" neo/,an"3ena neo!,e4na o%a/a5a 0%je!no/ na3"na 2"v5jenja a n"ve5""h !,/ova3"h :en!a,a oj" "h ,o%"30 " na%e0. N"je 4"5o n" ,e5a%ne "nd0!,"je oja %a%"

  5j0de na 0nj0 neo!,e4n"h !va,". Eono%"ja e !e%e5j"5a na o!,e4" a ne na oh5e". '"je!o e!,/ova5o " !o 0/5avno% !,a%o% - CT" %en" daj ono #!o %en" !,e4a a ja 0 !e4" ono #!o !e4"!,e4a.C N"je 4"5o n" d"on":a n" ada 40,6e n" "n5a:"je n" %aovne ne6ao5eno!" n" #!,ajova.

  Onovne 2"vo!ne o!,e4e o0! h,ane odjee /,a;evno/ %a!e,"ja5a " /o,"va dava5a je 6e%5ja.Pa%0 e ,eo od 0e. Svaoje e5o "%a5o 5on3a,a oj" je "6,a;"vao o0de 6a 0hanje. Vea0 e5a "%a5a " ova3a oj" 4" "6,a;"vao jedno!avna o%a/a5a 6a 0hanje " o4,a;"vanje 6e%5je !e4,"!ve jedna 4" 4,"!va 3ovje0 !,aja5a 3"!av 2"vo! " d,0/e 5"3ne ,ed%e!e o,"!e" ,e:"5",ane "5"nove ov"ne. U2ad " on:" "6,a;"va5" 0 e od v5aana 4"5jaa o0! ooa j0!e " 5ana. Voda ev05a "6 ,"jea 40na,a " je6e,a. N"0 4"5" o!,e4n" vodovod" ana5"6a:"je 6ahod" vodo% 6a"",anje n" 5av"ne. N"je 4"5a o!,e4na n" !,0ja je, 0 5j0d" 4"5" nav"5" na 2"vo! 4e6 5o2en"h

  na,ava. *a ,avje!0 0 o,"!"5" vje!"5je na 4"5jno 05je do%ae ,o"6vodnje. Lje!ne 0 e v,0"neodno"5e 06 5ee6e od 4a%40a a 6"%a e 3ea5a dea%a " e"%a na d,va. B"5jn" 5"jeov"#%"na " 4oje ,o"6vod"5" 0 e od 0e.Na%je#!aj n"je 4"o o!,e4an je, e jed"5o je5o 0ha5o03"5o " ava5o na od0.

  On" oj" 0 2"vje5" !av"% 3"!"% 2"vo!o% o4"3no 0 4"5" nev"n" " ,o%n". N"0 "%a5" na2nene/a!"vne ojeaje a /o,3"na de,e"ja " 5"3na !anja /o!ovo 0 "% 4"5a neo6na!a. U/5avno% 04"5" 6adovo5jn" on"% #!o "%aj0 a na,e!o% n"0 %a!,a5" na/o%"5avanje %a!e,"ja5n"h ojedave 0,avo odvojeno! od nj"h. "vo! !e%e5jen na !"% v,"jedno!"%a 4"o je jedno!avan ,",odan "0/odan !e o!":ao do4,e od5"e o0! o#!enja o#!"vanja d,0/"h 5j04a6no!" "!d.

  Svaao da a% jedno!avan 2"vo! na e50 ne dono" %",an 0% " d0hovn0 %0d,o!. Ne" 0e5jan" !e %a5o d0hovno ,ovje!5jen"j" od aa " 4"vo5a %e;0 oj"%a 2"ve a /,a;an" oj"2"vo!o% na e50 o0#avaj0 Co4je" od ve/aC a o4o% a%o donoe v5a!"!0 !,a! " ,o45e%e.Nao5je!0 %a!e,"ja5n" je v"je! o vojoj ,",od" 0n 4"jeda. B"o na e50 "5" 0 /,ad0 5j0d" je2"vo! 4e6 v"je!" o Bo/0 ne6na!no 4o5j" od 2"vo!"njo/a. A5" jedno!avan eo" 2"vo! vaao,02a ,",odn"je " 4o5je 0vje!e 6a o6naj0 Bo/a od dana#nje/ 0v,e%eno/ 5o2eno/ 0,4ano/d,0#!va. On"%a oj" "%aj0 o3" ve 0 ,",od" /ovo," o Bo/0. S!o/a %0d,a:" od davn"na ,ad"je 2"veda5eo od /,ade v,eve. Ud"#0" vje2 6,a " "j0" 3"!0 vod0 %",no ,a6%"#5jaj0 o Bo/0 ao06,o0 " od,2ava!e5j0 ,",ode.

  CInd0!,"ja5"6",an"C je 3ovje od50!ao da5eo od !ava nev"no/ 2"vo!a. Uda5j"v#" e od "6vo,a vo/

  06d,2avanja /,ad" je 2"vo! o!ao veo%a ne,",odan. S!anovn":" /,ada 3a " ao "%aj0o4o2n"h 5ono!" 0/5avno% ne 6naj0 %no/o o odno0 "6%e;0 3ovjea Bo/a " ,",ode. +"5eda h,ana do5a6" "6 !,/ov"ne vje!5o "6 ,e"da3a a 6d,av5je "6 !a45e!e. +05!"na:"ona5ne o%an"je"50j0 %aj0 *e%5j0 "o,"#!avaj0 nje6"na 4o/a!!va a 5j0de d,2e 0 !vo,n":a%a " ,odaj0 "%vaavo %ee. Ind0!,"ja5"6a:"ja " o!,o#a3o d,0#!vo 0!je30 na 5j0de 3"ne" "h e4"3n"%a!0"%a " oo,je5"% %a!e,"ja5"!"%a. Svje!ovna nao4,a64a 3ovjea 03" da e4e %a!,a /ooda,e%v5a!"!e 0d4"ne a ,",od0 do%e!o% Cna,e!0C - 6vje," oj0 !,e4a 0da,a!" " %03"!" do e neoo,".

 • 5/23/2018 Indija - Sli ice Iz Tradicionalnog ivota (BVKS)

  4/13

  Sav !aj na,eda /,a;an"%a n"je don"o n" vje20 h,an0 n" 3"!0 vod0 a a%o5" %", " 6adovo5j!vo.+"5"j0na# oj" 2"v" 0 5006no% !an0 a v"% 0v,e%en"% o/odno!"%a ne %o2e 02"va!" 0vje2e% ov,0 a e5jan"n %o2e. U dana#nj"% e /,adov"%a "!a voda %o,a 0ova!" je, jevoda 0 5av"n" %no/o!,0o o4,a;"vana ana5"6a:"ja o%"je#ana e%"a5"ja%a. K05jena

  %"ne,a5na voda 0njena 0 4o:e ne%a n" 2"vo!no! n" o0 aav "%a vje2a ,"je3na "5" 40na,avoda.

  S!anovn":" ve5""h /,adova v"endo% e odvo6e na e5o a%o da 4" 0dahn05" vje2 6,a do 0e50 a%a ,"je3 C6,aC od,a60%"jeva vje2"n0. Kava 5" !o 02ana :"v"5"6a:"ja na!"ava 5j0de 0ne6d,ave /,adove ,e0ne ,"%"na5a !e "h !je,a na oao 0 02ane oane !vo,n":e " h,an" "ho!,ovn"% je5"%a " 6,ao%.

  G,a;an" ne %o,aj0 0no hoda!" no"!" vod0 n" ,ad"!" na o5j"%a a na e5jane 3e!o /5edaj0v"oa %a!,aj0" "h 6ao!a5"%a " ,"%"!"vn"%a. No 0na!o3 v"% o/odno!"%a oje "% ,02a0v,e%en" 2"vo! !anovn":" /,ada %o,aj0 ne,",odno vje24a!" ao ne 2e5e o4o5je!" od ,a6n"h

  4o5e!" ao #!o 0 d"ja4e!e "5" he%o,o"d".

  Taav 0%je!an 2"vo! !va,a 0%je!ne 5j0de oj" e "6vana %o/0 %"ja!" a "6n0!,a 4"!" ,a6n".S0v,e%en" je /,a;an"n ne,e!ano ,e!je,ano 6a!,an /o%"5o% "no,%a:"ja o/5aa " !ao6vane6a4ave no ,:e %0 o!aje d0hovno " e%o:"ona5no ,a6no. Iao !e#o %o2e 6a%"5"!" 2"vo! 4e6!e5ev"6"je a0!o%o4"5a " neo/,an"3en"h "6vo,a 6a4ave %no#!vo !"h o%a/a5a 5a4a je 6a%jena 6a%",an 0%.

  Ve"na e5jana 0 T,ee% v"je!0 dan-dana 0!aje ,ano od5a6" ,ad"!" 0 o5je " v,5o e ,"je!o0da5java od do%a. U,o o3"!o% ",o%a#!v0 !" 0 5j0d" 3e!o 6adovo5jn"j" od on"h oj" "%aj0v"#e nov:a no #!o "% je o!,e4no. U/5avno% 0 0,avno!e2en"j" od 5j0d" oj" 2"ve 4,6o " da5eo od

  jedno!avn"h 6adovo5j!ava !a4"5no/ o4"!e5jo/ 2"vo!a " 6ajedn"#!va."vo!0 na e50 0 :"je5o%e v"je!0 ,"je!" ve5"a oano!. *ah!jev" o!,o#a3o/ d,0#!va 4,6o,e!va,aj0 5ane! 0 /"/an!" 0,4an"6",an" %e/ao%5e. T,ad":"ona5ne e 05!0,e " v,"jedno!",0#e a 5j0d" e vode na o!a3"e 0 ve5"o% eono%o% !,oj0. Fa je " o4,a;"vanje 6e%5je"6/04"5o d,a2 !e e ,e!vo,"5o 0 Ca/,"4"6n"C. @"v"5"6a:"ja !je,a 6d,av ,a60%.

  S0v,e%en" 2"vo! ,ed!av5ja a0,dno 06anje ,ed oje!"5n"% 02"vanje%. Lj0d" e 4e6/5avoove0j0 o!,a6" 6a 4o/a!!vo% 5006o% %o" " o5n"% 6adovo5javanje% "ao !o n"adn"o%e n"je don"je5o 6adovo5j!vo. Po20da oh5ea " ,d24a ,o%"30 e ao o2e5jn" 3a "neohodn" 0v,e%eno%e %0#a,:0 " 2en" a ,"0!an je " ne,e!an" ,"!"a o!,e4e 6a

  2"v5jenje% 0 5ad0 40da5a!"% "dea5"%a oje na%e0 "nd0!,"je 6a4ave " ,e5a%e. Svjeno "5"nevjeno 5j0d" o0#avaj0 "6/5eda!" o0! oo4a o45"ovan"h 0 !0d"j0 6a n"%anje ;%ova. Neo6naj0 v5a!"!" "den!"!e! je, e ,ev"#e !,0de 4"!" ne!o d,0/". e5jn" 0 Cna,e!aC od va0:"jen0. Na2a5o! ne 6naj0 a%o ,5jaj0.

  Good"n K,"#na 0 Bha/avad-/"!" o20d0 oh5e0 " ,d240 o"0je ao !,oja v,a!a oja vode 0aao. S0v,e%en" 5j0d" ne vo5e vje,ova!" 0 aao ve /a v,"jedno !va,aj0 na a%oj *e%5j".Nav"e 0 "% ne0,edne ne0,avno!e2ene ne6d,ave " /,e#ne. T,40" 0 "% 0n" 4,6e h,ane "

 • 5/23/2018 Indija - Sli ice Iz Tradicionalnog ivota (BVKS)

  5/13

  2"vo!"nj"h 5e#eva. Ne %o/0 vje,ova!" n" v5a!"!"% 4,a3n"% a,!ne,"%a dje:" "5" ,od"!e5j"%a a2"vo!ne 0 "% v,"jedno!" "6oa3ene. Ponon" 0 na v"oa 6danja " 4,6e a0!o%o4"5e a5" 0 "%0%ov" !o5"o ne%",n" da e 0av5j0j0 !a45e!a%a. CNa,edaC na oj" 0 !o5"o onon" a%o jeva,a oja "h navod" da ,ade o0! 2"vo!"nja ao 4" oje!"5no 02"va5". S0v,e%en" C:"v"5"6",an"C5j0d" 2de,anje %ea " o"jeno! %a!,aj0 no,%a5n"% a 2"ve 0 "6%"#5jeno% v"je!0 ea na"5ja "

  40da5a!"h o,!ova. P"ho6a ne0,o6a na"5je nad dje:o% ho%oe0a5no! ,a6vod " ,"je!njan05ea,n"% 0n"#!enje% d"o 0 vaodnev":e.

  U %ode,no% d,0#!v0 /o!ovo da ne%a "!"ne d0hovne 05!0,e - o!,a/e 6a Bo/o%. Ko,"jen"%a!e,"ja5"!"3o/ hvaanja v"je!a !o5"o 0 na2n" da e nje/ovanje !,an:enden!a5no/ 6nanja nea%o ne o!"3e ve o !o%e o,o da " ne ,a6%"#5jaj0 3a n" vode" "n!e5e!0a5:". K5anje %"5"j0na2"vo!"nja %a!,a e !o5"o no,%a5n"% " ,"hva!5j"v"% da e "6 /od"ne 0 /od"n0 na!av5ja 4e6,"/ovo,a. V5ade do0#!aj0 #!ov"#e od,2avaj0 ,a6vod on!,a:e:"j0 o4a3aj "ho%oe0a5no!. Be64o2no je d,0#!vo !o5"o a5o 0 vao% o/5ed0 da 4" 0 o0#aj0 o"anje/ove %o,a5ne aa!o!" %o/5" na"a!" 4,ojne nj"/e. No jedna je ,"je3 dovo5jna da !o veo"#e 4e60%5je.

  Poojn" je en/5e" ovjen"3a, S", A,no5d ToHn4ee vojev,e%eno 6a"ao 5jedee CU6,o jevje!e 4o5e!" d0hovan. Pa!"%o je, %o ,oda5" d0#e o!,a6" 6a :"5je% oj" je d0hovno o/,e#an" ,a!"3no nedo!"2an. +o,a%o "6nova ,a6%"5"!" o vo% :"5j0 " ,o%"jen"!" /a. Do !o ne03"n"%o nee 4"!" %",a n" %e;0 na%a n" 0 na%a.C

  !e!0 oj0 je 3ovje 0 "%e na,e!a nan"o e4" " d,0/"% 2"v"% 4""%a o"0j0 %no/e nj"/e.P,ovje!5jen"je 2,!ve " 0d"on":" !e a!a!,oe !,a2e ,je#enja 6a nevo5j0 0 oj0 je 3ovje doveo e4e" 5ane!. Pojed"n:" e o,e0 !,ad":"ona5n"% d,0#!v"%a " v,"jedno!"%a oja 0 neo 4"5aod4a3ena ao ,"%"!"vna " 4eo,"na.

  Lj0d" /ovo,e o Cov,a!0 ,",od"C ne 6naj0" ao je ve"na v"je!a n"ad n"je n" na0!"5a. Kad4" ne!o 0 A%e,":" do#ao 0 /,ad vo5ov"% o5"%a vje,oja!no 4" /a n"%"5" 6a 5oa5n" 5"! a%o2da 4" %0 !,e4a5a " o5":"ja do6vo5a 6a dovo;enje vo5ova na 0,4an"6",an0 ov,#"n0. No 0%no/"% d"je5ov"%a Ind"je vo5ova je 6a,e/a jo# 0v"je 0o4"3ajena 06 on0 ,02n0 403n0 " a%ona"6/5ed 4o5j0 6a%jen0 6van0 !,a!o,.

  I6vo,na je 05!0,a 0 Ind"j" veda onova joj je veda nj"2evno!. Vede ad,2e /o5e%o 6nanjeod a!,ono%"je " %a!e%a!"e do a,h"!e!0,e eono%"je a ve do ,av"5ne 0o,a4e 0%"jea,a!ovanja " o5n"h odnoa. B"! je vede 05!0,e o!,a/a 6a o5o4o;enje% od ,a;anja " 0%",anja!e%e5jena na d04ooj %e!a"6"3oj "5o6o"j" oja voj v,h0na: do2"v5java 0 v"oo ,a6v"jenoj5j04av" ,e%a Bo/0. 'e5"/"ja 0 Ind"j" n"ada n"je 4"5a od,e;"vana ao a%o jedan d"o 2"vo!a. Ona

  je 4"5a 2"vo!. Sve je 0 2"vo!0 0 ona3n":" 4"5o 0%