i. základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Click here to load reader

Post on 20-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spolonosti MZ TRADING s.r.o., so sídlom Drustevná 851, 027 43 Niná,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu ilina, oddiel: Sro, vloka . 55096/L,
IO: 46 277 757
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV
1. Tieto VOP upravujú vzahy, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spolonos MZ TRADING s.r.o., so sídlom Drustevná 851, 027 43 Niná, zapísanej v
obchodnom registri Okresného súdu ilina, oddiel: Sro, vloka . 55096/L, IO: 46
277 757(alej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru na
základe objednávky kupujúceho prostredníctvom internetových stránok predávajúceho:
www.nahradne-autodiely.eu
www.pouzitediely.sk
www.auto-prevodovky.sk
www.turboduchadla.sk
www.repaszotrvacnika.sk
www.auto-motory.sk
www.repas-motora.sk
www.Automotory.cz
www.Autoprevodovky.cz
www.Autodilynahradni.cz
www.Turbodmychadlo.eu
www.Pouzitedily.eu
www.Repassetrvacniku.cz
www.repas-motoru.cz
Sídlo: Drustevná 851, 027 43 Niná,
Zápis: Obchodný register Okresného súdu ilina, oddiel: Sro, vloka . 55096/L IO:
46 277 757
IBAN: SK29 0900 0000 0003 2457 3606
Adresa elektronickej pošty: [email protected]
Prevádzka: Drustevná 851, Niná, 027 43
3. Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Predmestská 71, P. O. BOX B-89 , 011 79 ilina 1
Odbor ochrany spotrebitea
Zmluvou uzavretou na diaku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteom
dohodnutá a uzavretá výlune prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov
diakovej komunikácie bez súasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebitea
najmä vyuitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu
alebo ponukového katalógu.
Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateskej innosti alebo povolania, alebo osoba
konajúca v jej mene alebo na jej úet.
Kupujúci je spotrebite alebo podnikate.
Spotrebite je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej podnikateskej innosti, zamestnania alebo povolania.
Podnikate je a) osoba zapísaná v obchodnom registri, b) osoba, ktorá podniká na
základe ivnostenského oprávnenia, c) osoba, ktorá podniká na základe iného ne
ivnostenského oprávnenia poda osobitných predpisov, d) fyzická osoba, ktorá
vykonáva ponohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie poda osobitného
predpisu.
5. Právne vzahy medzi predávajúcim a spotrebiteom neupravené kúpnou zmluvou a
týmito VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona . 40/1964 Zb.
Obianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (alej len „Obiansky
zákonník“), zákona . 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitea a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(alej len „zákon o ochrane spotrebitea“) , zákona . 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebitea pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe zmluvy uzavretej
na diaku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (alej len „zákon o ochrane spotrebitea pri
predaji tovaru“), zákona . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (alej len „zákon
o ochrane osobných údajov“), zákona . 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
a o zmene a doplnení zákona . 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebitea a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi (alej len „zákon
o elektronickom obchode“), zákona . 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alej len „zákon
o alternatívnom riešení spotrebiteských sporov“).
6. Právne vzahy medzi predávajúcim a podnikateom neupravené kúpnou zmluvou
a týmito VOP, okrem ustanovení v l. II bod 1,7, l. IV bod 4, l. VI bod 2-19, l. VII
bod 2-29, 31-32, ktoré sa na právny vzah medzi predávajúcim a podnikateom
nevzahujú, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona . 513/1991 Zb.
zákonník“).
7. Tieto VOP sú viazané na predaj a kúpu tovaru na základe objednávky kupujúceho
prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefónu a s ich obsahom informuje
predávajúci kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy ich uverejnením na
internetových stránkach predávajúceho, pred odoslaním nezáväznej objednávky, ako
aj po uzavretí kúpnej zmluvy ich zaslaním v prílohe elektronickej pošty. Kupujúci
pred odoslaním objednávky bol vyzvaný, aby zaškrtnutím políka potvrdil, e si VOP
preítal v celom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam v nich
uvedených a e s nimi súhlasí. VOP sú neoddelitenou súasou kúpnej zmluvy.
II.
1. Predávajúci informuje spotrebitea pred uzavretím kúpnej zmluvy, e predmetom
kúpnej zmluvy je vdy pouitý tovar, repasovaný tovar, tovar, ktorého jednotlivé
súasti mohli by v minulosti zmenené, upravené, vymenené, opravené, priom
súhlasom s týmito VOP kupujúci berie na vedomie túto skutonos, bol o predaji
pouitého, repasovaného tovaru oboznámený a upozornený, priom pre prípad
uzatvorenia kúpnej zmluvy je s týmto uzrozumený.
2. Predávajúci informuje podnikatea, e predáva pouitý tovar, repasovaný tovar, tovar,
ktorého jednotlivé súasti mohli by v minulosti zmenené, upravené, vymenené,
opravené, priom súhlasom s týmito VOP podnikate berie na vedomie túto
skutonos, bol o predaji pouitého, repasovaného tovaru oboznámený a upozornený,
priom pre prípad uzatvorenia kúpnej zmluvy je s týmto uzrozumený, e predávajúci
prenecháva vec ako „stojí a leí“, priom predávajúci nezodpovedá za vady na
predanej veci.
3. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky vo forme
elektronickej pošty alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej
stránke predávajúceho kupujúcim alebo prostredníctvom telefónu.
4. Na základe objednávky predávajúci elektronickou poštou alebo telefonicky informuje
kupujúceho o dostupnosti poadovaného tovaru, o monom termíne dodania
poadovaného tovaru, o jeho hlavných vlastnostiach, kvalite, akosti, vadách tovaru
a iných skutonostiach týkajúcich sa poadovaného tovaru, v rozsahu primeranom
pouitému prostriedku komunikácie a tovaru, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie
kupujúceho uzatvori kúpnu zmluvu (ponuka návrhu).
5. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním ponuky návrhu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy kupujúcemu predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty alebo
telefonicky a po vzájomnej dohode o kúpnej cene a termíne dodania tovaru medzi
predávajúcim a kupujúcim.
6. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze
predávajúceho.
7. Spotrebite súhlasom s týmito VOP vyhlasuje, e pred záväzným akceptovaním
ponuky návrhu ho predávajúci výslovne, jednoznane a zrozumitene oboznámil o:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere sluby v rozsahu primeranom
pouitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo slube;
b) o obchodnom mene a mieste podnikania predávajúceho;
c) o telefónnom ísle predávajúceho a o alších údajoch, ktoré sú dôleité pre kontakt
spotrebitea s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty;
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môe spotrebite uplatni reklamáciu tovaru
alebo sluby, poda sanos alebo iný podnet;
e) o celkovej cene tovaru alebo sluby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých
ostatných daní alebo ak vzhadom na povahu tovaru alebo sluby nemono cenu
primerane uri vopred, spôsob, akým sa vypoíta, ako aj o nákladoch na dopravu,
dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky
nemono uri vopred, o skutonosti, e do celkovej ceny môu by zarátané takéto
náklady alebo poplatky;
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa
predávajúci zaväzuje doda tovar alebo poskytnú slubu, o informácii o postupoch
uplatovania a vybavovania reklamácií, saností a podnetov kupujúceho;
g) o informácii o práve spotrebitea odstúpi od zmluvy, o podmienkach, lehote a
postupe pri uplatovaní práva na odstúpenie od zmluvy;
h) poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy;
i) o informácii, e ak spotrebite odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znáša náklady
spojené s vrátením tovaru predávajúcemu poda § 10 ods. 3 zákona . 102/2014 Z. z. o
ochrane spotrebitea pri predaji tovaru a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na
vrátenie tovaru, ktorý vzhadom na jeho povahu nie je moné vráti prostredníctvom
pošty;
j) o povinnosti spotrebitea uhradi predávajúcemu cenu za skutone poskytnuté
plnenie poda § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru, ak
spotrebite odstúpi od zmluvy o slubách po tom, o udelil predávajúcemu výslovný
súhlas poda § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru;
k) o okolnostiach, za ktorých spotrebite stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
l) o pouení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo sluby poda ust. §
622 a nasl. Obianskeho zákonníka;
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim
poda prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Obianskeho zákonníka, ak ju
výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach
pomoci a slubách poskytovaných spotrebiteovi po predaji tovaru alebo poskytnutí
sluby, ak sa taká pomoc poskytuje;
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal
dodriava a o spôsobe akým sa môe spotrebite s nimi oboznámi alebo získa ich
znenie;
o) dke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu uritú; ak ide o zmluvu
uzavretú na dobu neuritú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predluje
jej platnos a o podmienkach vypovedania zmluvy;
p) o minimálnej dke trvania záväzkov spotrebitea vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo
zmluvy vyplýva pre spotrebitea taký záväzok;
q) o povinnosti spotrebitea zaplati preddavok alebo poskytnú inú finannú
zábezpeku na iados predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie
vzahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok;
r) o funknosti vrátane pouitených technických ochranných opatrení na
zabezpeenie elektronického obsahu, ak je to vhodné;
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých
predávajúci vie alebo je rozumné oakáva, e o nich vie, ak je to vhodné;
t) o monosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom
systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zárove uvedie na svojich
internetových stránkach odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,
prostredníctvom ktorej môe spotrebite poda návrh na zaatie alternatívneho riešenia
sporu;
v) o tom, e jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.
III.
Kúpna cena, platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný zaplati predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej
zmluve a cenu za poštovné, balné a za dopravu tovaru.
2. Kúpna cena tovaru , na ktorej sa predávajúci s kupujúcim dohodli, je konená,
uvádzaná bez dane z pridanej hodnoty, ale aj s daou z pridanej hodnoty vo výške
stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kúpna cena nezaha
cenu za poštovné, balné a za dopravu tovaru, ktoré sú závislé od vzájomnej dohody
medzi predávajúcim a kupujúcim. Výška ceny za poštovné, balné a za dopravu tovaru
sa odvíja od voby kupujúceho. Výška ceny za dopravu je v rozpätí 5-100,- Eur,
priom jej konkrétna výška je stanovená na základe vzájomnej dohody medzi
predávajúcim a kupujúcim, v závislosti od potu kilometrov od miesta sídla
podnikatea do miesta dodania ureného kupujúcim.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien od
dodávateov, v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri
výraznom náraste inflácie. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním ponuky
návrhu povinnos vyiada si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. Kupujúci má v
prípade zmeny ceny právo od zmluvy odstúpi.
4. Kupujúci môe zaplati kúpnu cenu:
a) na dobierku – priamo zamestnancovi predávajúceho v mieste dodania tovaru;
b) na dobierku – pri preberaní tovaru na poboke spolonosti poskytujúcej poštové
sluby;
c) bezhotovostným prevodom na bankový úet predávajúceho uvedený v l. I týchto
VOP;
d) v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový úet predávajúceho pri
preberaní tovaru osobne v miestne prevádzky predávajúceho.
5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom,
za de platby sa povauje de, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na úet
predávajúceho.
6. Kupujúci je povinný zaplati predávajúcemu kúpnu cenu za tovar v lehote poda
kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu
dodania tovaru na miesto dodania a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej
ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprie prevzatie tovaru
kupujúcim a odstúpi od zmluvy.
8. Náklady spojené s montáou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene
a predávajúci tieto sluby neposkytuje.
IV.
Dodanie tovaru
1. Dodanie tovaru je moné na území Slovenskej republiky, eskej republiky, popr. na
miesto dodania tovaru na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim
a kupujúcim.
2. Ak sa nedohodli predávajúci s kupujúcim inak, predávajúci je povinný doda tovar do
30 dní od záväzného akceptovania ponuky návrhu.
3. Predávajúci zašle spolu s tovarom daový doklad – faktúru, prípadne dodací list. Ak
predávajúci nedodá tovar v lehote uvedenej v l. IV bod 2 týchto VOP, je spotrebite
oprávnený od zmluvy odstúpi.
4. Predávajúci je povinný v prípade, ak spotrebite odstúpi od zmluvy pre nedodanie
tovaru v dohodnutej lehote, vráti spotrebiteovi kúpnu cenu, ak bola zaplatená,
v lehote do 14 dní od doruenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a to bezhotovostným
prevodom na úet spotrebitea.
5. Miestom dodania tovaru sa rozumie bydlisko spotrebitea, sídlo podnikatea, popr. iná
adresa, ktorú oznámi kupujúci predávajúcemu ako miesto dodania tovaru pred
odoslaním tovaru predávajúcim. Kupujúci sa zaväzuje prevzia dodaný tovar v
dohodnutom ase a na dohodnutom mieste. Kupujúci je povinný prevzia tovar
osobne alebo zabezpei, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní kupujúci pre
prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Osoba
splnomocnená kupujúcim na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná
predloi predávajúcemu alebo zamestnancovi prepravnej spolonosti písomné
splnomocnenie na prevzatie tovaru.
Tovar sa povauje za prevzatý kupujúcim okamihom, ke kupujúci alebo ním urená
splnomocnená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky asti objednávky tovaru,
alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo da
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo da prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane poas vymedzeného obdobia, okamihom prvého dodaného
tovaru.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa povauje za zachovanú, ak oznámenie
o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný de
lehoty poda ust. § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru.
6. Ak bude nutné opakovanie dodania tovaru kupujúcemu z dôvodu neúspešnosti
dodania tovaru z dôvodov na strane kupujúceho (neprítomnos kupujúceho, popr.
splnomocnenej osoby na mieste dodania tovaru, nesprávne zadané miesto dodania
tovaru kupujúcim), všetky náklady s opakovaným dodaním tovaru znáša kupujúci.
7. V prípade, ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevzia tovar a zaplati kúpnu cenu za
dodaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, súhlasom
s týmito VOP sa zaväzuje kupujúci zaplati predávajúcemu všetky náklady súvisiace s
dopravou, poštovným a balným, výška ktorého bola dohodnutá na základe vzájomnej
dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
8. Tovar sa povauje za dodaný a prevzatý okamihom doruenia tovaru na miesto
dodania tovaru.
9. Kupujúci je povinný skontrolova tovar hne po doruení v prítomnosti
predávajúceho alebo zamestnanca prepravnej spolonosti. V prípade zistenia
poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotovi záznam o rozsahu a povahe
poškodenia tovaru, ktorého správnos potvrdí predávajúci alebo zamestnanec
prepravnej spolonosti. Na základe takto vyhotoveného záznamu dorueného
predávajúcemu môe následne predávajúci poskytnú odstránenie vady tovaru, zavu
na tovar alebo výmenu vadného tovaru za bezvadný tovar, v prípade, ak predávajúci sa
za vady tovaru zodpovedá v zmysle Obianskeho zákonníka.
V.
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpeenstva škody na tovare
1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru a do úplného zaplatenia kúpnej
ceny a preto sa kupujúci stane vlastníkom tovaru a po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
2. Nebezpeenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v ase, ke prevezme
kupujúci alebo splnomocnená osoba kupujúcim tovar od predávajúceho alebo
zamestnanca prepravnej spolonosti.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Predávajúci je oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, nedodania tovaru v dohodnutej lehote v kúpnej zmluve, z
dôvodov, ak výrobca, dovozca alebo dodávate tovaru prerušil výrobu, dovoz alebo dodanie alebo vykonal tak závané zmeny, ktoré znemonili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci
alebo ak ani pri vynaloení všetkého úsilia, ktoré mono od neho spravodlivo vyadova nie je schopný doda tovar kupujúcemu v lehote stanovenej v l. IV bod 2 alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke. Predávajúci je povinný o tejto skutonosti
informova kupujúceho bez zbytoného odkladu a vráti mu kúpnu cenu, ak bola
uhradená, v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným
prevodom na úet kupujúceho urený kupujúcim.
2. Spotrebite má právo odstúpi od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom . 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru do 14 dní odo da prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, resp. odo da uzavretia zmluvy o poskytnutí sluby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosii.
3. Ak predávajúci poskytol spotrebiteovi informácie poda § 3 ods. 1 písm. h) zákona
o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru a dodatone, najneskôr však do 12 mesiacov od zaatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy poda odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 doch odo da, ke predávajúci dodatone splnil informanú povinnos.
4. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteovi informácie poda § 3 ods. 1 písm. h) zákona
o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru ani v dodatonej lehote poda odseku 2, lehota
na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 doch odo da zaatia plynutia
lehoty na odstúpenie od zmluvy poda odseku 1.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebite povinný informova predávajúceho
o odstúpení od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na internetovej stránke predávajúceho a ktorý je prílohou . 1 týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar je potrebné zasla na adresu sídla predávajúceho MZ TRADING s.r.o., so sídlom a prevádzkou na Drustevná 851, 027 43 Niná .
6. Tovar je spotrebite povinný vráti úplný s kompletnou dokumentáciou, vrátane dokladu o kúpe, nepoškodený, nepouitý, istý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Odporúa sa tovar poisti.
7. V prípade, ak spotrebite odstúpi od zmluvy, bude znáša náklady na vrátenie tovaru. Spotrebite zodpovedá len za zníenie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku
zistenie vlastností a funknosti tovaru.
8. Spotrebite môe odstúpi od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred
zaatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
9. Spotrebite je povinný najneskôr do 14 dní odo da odstúpenia od kúpnej zmluvy
zasla tovar naspä predávajúcemu alebo odovzda predávajúcemu na adrese
predávajúceho alebo odovzda ho zamestnancovi predávajúceho na základe vzájomnej
dohody v mieste dodania tovaru. Lehota na vrátenie tovaru je zachovaná alebo tovar
odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný de lehoty.
10. Spotrebite môe uplatni právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej
podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosii; ak bola zmluva uzavretá
ústne, na uplatnenie práva spotrebitea na odstúpenie od zmluvy staí akékovek
jednoznane formulované vyhlásenie spotrebitea vyjadrujúce jeho vôu odstúpi od
zmluvy. Spotrebite môe poui formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí
prílohu . 1 týchto VOP.
11. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa povauje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení
od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný de lehoty uvedenej
v l. VI bod 2 VOP.
12. Predávajúci je povinný bez zbytoného odkladu, najneskôr do 14 dní odo da
doruenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteovi všetky platby, ktoré
od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ou, vrátane nákladov na
dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov prevzatia tovaru
predávajúcim.
13. Predávajúci je povinný vráti spotrebiteovi platby poda l. VI VOP bod 12
rovnakým spôsobom, aký pouil spotrebite pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté
právo spotrebitea dohodnú sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.
14. Predávajúci nie je povinný uhradi spotrebiteovi dodatoné náklady, ak si spotrebite
výslovne zvolil iný spôsob doruenia, ako je najlacnejší bený spôsob doruenia
ponúkaný predávajúcim. Dodatonými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi
na doruenie, ktoré si zvolil spotrebite, a nákladmi na najlacnejší bený spôsob
doruenia ponúkaný predávajúcim.
15. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je
povinný vráti spotrebiteovi platby poda odseku 1 pred tým, ako mu je tovar
doruený alebo kým spotrebite nepreukáe zaslanie tovaru spä predávajúcemu, ibae
predávajúci navrhne, e si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby.
16. Spotrebite je povinný najneskôr do 14 dní odo da odstúpenia od zmluvy zasla
tovar spä alebo ho odovzda predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na
prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, e si tovar vyzdvihne osobne
alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota poda prvej vety sa povauje za
zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný de lehoty.
17. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebite iba náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu alebo…