hari aktiviti sukan sekolah bersempena hari ...hari aktiviti sukan sekolah bersempena hari sukan...

5
KEMENTERIAN PENDIDIKAJ."i MALAYSIA Jabatan Pendidikan Negeri Johor Jalan Tun Abdul Razak 80604 Johor Bahru Johor Darul Ta'zim Unit Pembangunan Bakat "[urid, Sektor Pembangunan "lurid Tclcfon : 07-231 0000 Pcngarah : 07-231 0198 Timbalan : 07-231 0191 Faks : 07-234 7132 Laman Web : hllp:lljpn.moe.go\,.lI1y/jplljohor e-rnel : [email protected] Telefon : 07-2311480/481 Faks: 07-2380742 Ruj. Kami : JPNJ.PBM.600-4/1/1Jld.2 ( Tarikh : "1 September2020 Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Johor. Tuan, HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI SUKAN NEGARA Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sersama-sama ini dikepilkan surat dari Sahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia bil. KPM.700-2/2/37 (94) bertarikh 25 September 2020 dengan sendirinya ada menerangkan maksud untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. 3. Sehubungan itu, tuan diminta untuk memanjangkan surat makluman ini kepada semua pegawai yang bertanggungjawab di Pejabat Pendidikan Daerah, Pengetua dan Guru Sesar sekolah-sekolah di bawah pentadbiran tuan untuk melaksanakan aktiviti tersebut. 4. Sebarang pertanyaan berhubung perkara di atas, pihak tuan boleh menghubungi Encik Mohamad Zaini bin Jamsari, Penolong Pengarah Pembangunan Sakat Murid, JPN Johor di talian 014-6115907. Kerjasarna tuan memberikan keutamaan dalam perkara ini adalah sangat dihargai. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" ( HAJI ~ BIN SALLEH ) Ti~n Pengarah Pendidikan (Pembangunan Murid) b.p. Pengarah Pendidikan Negeri Johor s.k.: 1. Pengarah Pendidikan Negeri Johor 2. Timbalan Pengarah Pendidikan (Pengurusan Sekolah), JPN Johor

Upload: others

Post on 26-Oct-2020

88 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI ...HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI SUKAN NEGARA Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sersama-sama ini

KEMENTERIAN PENDIDIKAJ."i MALAYSIAJabatan Pendidikan Negeri JohorJalan Tun Abdul Razak80604 Johor BahruJohor Darul Ta'zimUnit Pembangunan Bakat "[urid, Sektor Pembangunan "lurid

Tclcfon : 07-231 0000Pcngarah : 07-231 0198Timbalan : 07-231 0191Faks : 07-234 7132Laman Web : hllp:lljpn.moe.go\,.lI1y/jplljohore-rnel : [email protected] : 07-2311480/481 Faks: 07-2380742

Ruj. Kami : JPNJ.PBM.600-4/1/1Jld.2(Tarikh : "1September2020

Pegawai Pendidikan Daerah,Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Johor.

Tuan,

HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI SUKAN NEGARA

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sersama-sama ini dikepilkan surat dari Sahagian Sukan, Kokurikulum danKesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia bil. KPM.700-2/2/37 (94) bertarikh 25September 2020 dengan sendirinya ada menerangkan maksud untuk makluman dantindakan tuan selanjutnya.

3. Sehubungan itu, tuan diminta untuk memanjangkan surat makluman ini kepadasemua pegawai yang bertanggungjawab di Pejabat Pendidikan Daerah, Pengetua danGuru Sesar sekolah-sekolah di bawah pentadbiran tuan untuk melaksanakan aktivititersebut.

4. Sebarang pertanyaan berhubung perkara di atas, pihak tuan boleh menghubungiEncik Mohamad Zaini bin Jamsari, Penolong Pengarah Pembangunan Sakat Murid,JPN Johor di talian 014-6115907. Kerjasarna tuan memberikan keutamaan dalamperkara ini adalah sangat dihargai.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

( HAJI ~ BIN SALLEH )Ti~n Pengarah Pendidikan (Pembangunan Murid)b.p. Pengarah Pendidikan Negeri Johor

s.k.: 1. Pengarah Pendidikan Negeri Johor2. Timbalan Pengarah Pendidikan (Pengurusan Sekolah), JPN Johor

Page 2: HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI ...HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI SUKAN NEGARA Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sersama-sama ini

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAMinistry of Education MalaysiaBAHAGIAN SUKAN, KOKURIKULUM DAN KESENIANSports, Co-curricular And Arts DivisionAras 1, 6 & 7, Blol< E13, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PUTRAJAYAMALAYSIA

Telefon : +603 88841002/88841333Faks : +603 88841034/88886790Laman Web: www.moe.gov.my

KPM.700-2/2/37 (94)~ September 2020

Pengarah PendldlkanJabatan Pendldikan Negeri k- ~~~(Senarai Edaran) ~ ~

YBrs. Dr.lTuan/Puan, fJ!f:f'~HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI SUKAN NEGARA ?1.{~

HAJJ !5AM.A.RU.D~ !:lINMOSukacita dimaklumkan bahawa pihak Kerajaan Malaysia telah mengisytitlfMtk~~~!M a'!TAHJ~Negara disambut pada had Sabtu minggu kedua bulan Oktober setiap tahw.p~~~l'lan 1.tJ: atMindHari Sukan Negara ini merupakan suatu inisiatif Kementerian Belia dan Su~affh (~~~ N"egeri JOIIorsebagai satu langkah proaktif dalam menerapkan amalan budaya hidup cergas dan aktifdalam kalangan rakyat Malaysia.

2. Sehubungan dengan· itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan turutmenyambut Hari Sukan Negara dan telah menetapkan bahawa 10 Oktober 2020 (Sabtu)sebagai Hari Aktiviti Sukan Sekolah.

3. Oemi menyokong hasrat Hari Sukan Negara, KPM akan mengadakan aktiviti diperinqkat kebangsaan dan negeri secara serentak seluruh negara. Justeru, semua pihak dimohon untuk melaksanakan aktiviti program kecergasan di peringkat negeri, peringkatdaerah dan sekolah pada tarikh tersebut. Strategi pelaksanaan di JPN dan PPO bolehdibuat seperti yang akan diadakan pada peringkat kebangsaan (sila rujuk Lampiran 1).Manakala pihak sekolah pula boleh merancang aktiviti sukan di sekolah masing-masingberdasarkan kesesuaian di sekolah. Penyertaan murid-murid akan diiktiraf melaluipemberian markah pentaksiran kokurikulum/sukan. Walaubagaimanapun aktiviti ini perludilaksanakan mengikut Standard Operating Prosedur (SOP) dengan norma baharusepertimana yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) danKementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

4. YBrs. Or.lTuan/Puan, dimohon untuk mengambil tindakan sewajarnya danmemaklumkan kandungan surat ini kepada semua pegawai yang bertanggungjawab diJabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Pengetua dan Guru Besar dibawah pentadbiran YBrs. Dr.lTuan/Puan.

IDMAT UNTUK NEGARA"

Sekian. Terima kasih.

ng menjalankan amanah,

Page 3: HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI ...HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI SUKAN NEGARA Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sersama-sama ini
Page 4: HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI ...HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI SUKAN NEGARA Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sersama-sama ini
Page 5: HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI ...HARI AKTIVITI SUKAN SEKOLAH BERSEMPENA HARI SUKAN NEGARA Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sersama-sama ini