brosur hari sukan negara

5
HARI SUKAN NEGARA : PROGRAM KECERGASAN KE ARAH NEGARA BERSUKAN 10 OKTOBER 2015 / SABTU P eng enal an S amb u tan H ar i S u kan N eg ar a t el ah d i i syt i h ar kan p ad a set i ap h ar i S ab t u mi n g g u ke d u a b u l an Oktober setiap t ah u n . Aktiviti i n i m e r u p a ka n su a tu i n isi a tif K e m e n t e ri a n B elia d a n S u kan seb a g ai satu l a n g ka h p r o a kt i f dal am prose s t r an sf ormasi ke a rahmen cap ai ha srat men j ad i kan M alaysia seb agai seb ua h ‘Negara B e r su ka n ( S p o r t i n g N a ti o n ) .

Upload: anyoness88

Post on 26-Feb-2018

273 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Brosur Hari Sukan Negara

7/25/2019 Brosur Hari Sukan Negara

http://slidepdf.com/reader/full/brosur-hari-sukan-negara 1/5

HARI SUKAN NEGARA : PROGRAM KECERGASAN

KE ARAH NEGARA BERSUKAN10 OKTOBER 2015 / SABTU

Pengenalan

Sambutan Hari Sukan Negara telah di isytiharkan pada setiap hari Sabtu minggu kedua bulan

Oktober setiap tahun.

Aktiviti ini merupakan suatu inisiatif Kementerian Belia dan Sukan sebagai satu langkah proaktif

dalam proses transformasi ke arah mencapai hasrat menjadikan Malaysia sebagai sebuah ‘Negara

Bersukan’ (Sporting Nation).

Page 2: Brosur Hari Sukan Negara

7/25/2019 Brosur Hari Sukan Negara

http://slidepdf.com/reader/full/brosur-hari-sukan-negara 2/5

Sambutan Hari Sukan Negara diraikan secara serentak di seluruh pelusuk tanah air dan diisi dengan

pelbagai aktiviti sukan dan riadah untuk memastikan setiap lapisan masyarakat mengambil dan

menyertai program sukan dan kecergasan.

Langkah ini adalah untuk menggalakkan rakyat menerapkan amalan budaya hidup cergas dan akti.f

Budaya sukan melalui amalan gaya hidup cergas dan aktif pada masa yang sama dapat membantumenurunkan kadar penyakit kronik dalam kalangan rakyat Malaysia.

Bagi menyahut seruan ini, semua pelajar SMK Meru juga mengadakan pelbagai aktiviti sukan

bersesuaian dalam sambutan Hari Sukan Negara ini.

Objektif

 Jawatankuasa

 JAWATANKUASA INDUK 

PENGERUSI : TN HJ MOHAMAD JAJULI BIN NAIMNAIB PENGERUSI I : PN FARIDAH BT SANIBNAIB PENGERUSI II : PN HJH ASMAWATI BT ABIDINNAIB PENGERUSI III :

PN HJH NORIMAH BT SEMANNAIB PENGERUSI IV : PN HJH MORNI LAILA BT IBRAHIMNAIB PENGERUSI V : EN ZAMRI B ABD RAHMANPENYELARAS PROGRAM : EN MOHAMAD JAMIL B TALIBSETIAUSAHA : PN ZAHARAH BT ABD MAJID

 JAWATANKUASA PELAKSANA

BIL

 JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA

Page 3: Brosur Hari Sukan Negara

7/25/2019 Brosur Hari Sukan Negara

http://slidepdf.com/reader/full/brosur-hari-sukan-negara 3/5

1 Brosur Pn Marina inti !a"aru##in $!%Pn Noor Ha&'a( inti Ros)an

* Juruka"+ra En Is"ai) in Os"an $!% J! Ma,a)a( S+ko)a(P+)a,ar

- P+r(i".unan$P+"antau%

Pn H,( Nor"a inti Mo(a"+#Pn Ruai#a( inti Mat Zaina)

 Jurua/ara Pn !(a#i,a( t It(ninBa/aan #oa Usta' Na'ri in Na'wirSist+" Siar Ra0a En Mo(# Ikra" in Mo(# Rawi $!%

P+)a,ar S+na"roik Pn Nors(a(i)a t A#u) !a#ir $!%

Pn Nor(as)in#a inti Bia"inP+)a,ar

2 A/ara Ja)an !aki En Mo(# A'a(ar in A# MananSt+s+n 1

$Pintu -%

Pn Fara(ani" inti Ot("an $!%

Pn !(airun Na#ia inti Ha"i/(anSt+s+n * Pn S0ai#a Ma')in inti Ra")i $!%

Pn Ani+ Anak Enta)aiSt+s+n - Pn Fara( Zu)i inti A Ra("an $!%

Pn Na'ai#a( inti A#u) !ari"Pn Nuru) Ain inti Ra")an

St+s+n Pn Nora'ura( inti S+ni $!%Pn Nora&#a( inti A#u) Sa"a#

St+s+n 2 Pn Mas'u(ai)i inti Ra(i" $!%3ik Pu4an+s( a5. I0na"

St+s+n 6$Pintu Uta"a%

Pn Fa')+0ra t A Ha"i# $!%Pn Zurai#a( inti Ira(i"

!+s+)a"atan #an La)uLintas

En A("a# Fa')i in Wa'i# $!%En Mo(# !a"a) in Su)ai"anP+tu7as RELA

6 A/ara Pa#an7 En Mo(# A'a(ar in A# Manan Jurua/ara Pn Nor)i0ana inti Sai##on $!%

Pn Nora'a)ina inti 3(+ BaaSist+" Siar Ra0a En Mo(# Ikra" in Mo(# Rawi $!%

P+)a,ar

Ha#ia( #an 3autan Pn Norani'a inti 8oo9 $!%Pn Wan Su'i)a inti Mu(a""a#Pn Fara( Di)a inti Mo(# Dawa"PMS

Akti4iti #an P+ra)atan En Mo(a"a# Sukri in Ira(i" $!%En Hasro) Fa("i+ in Dau#Pn As9arina inti Mo(a"+# MunirPn Wan Suria) inti Wan Ot("anPMS

Page 4: Brosur Hari Sukan Negara

7/25/2019 Brosur Hari Sukan Negara

http://slidepdf.com/reader/full/brosur-hari-sukan-negara 4/5

P+n7a#i) En Mo(# !a"a) in Su)ai"anP+n7urus P+s+rta En Mo(# A"in in Aru#in $P+r#ana%

Pn Nor(a0ati inti A :(ani $P+rkasa%En S(a(ru) Fa("i in I#ris $P+rtiwi%Pn Nooru) Ak"a inti A#u) Ha"i# $Wa,a%

Pn Nor(a)i'a inti Zakaria $Ja0a%; Minu"an Pn Ma')ina inti Mo(tar $!%

Pn Mus)ina( inti HassanPMS

< P+rto)on7an 3+"as Pn Nor)i inti A#u) Ran++A()i PBSM

= !awa)an Disi.)in En Ha)i# in Sa)i" $!%Pn Ati9a( inti MatEn A("a# Fa')i in Wa'i#P+n7awas

1> !++rsi(an Pn Li'a(irawati inti Os"an $!%

Pn Noraini inti ZakariaPPIM

11 Doku"+ntasi Pn Nora')ina inti 8uso9 $!%Pn Nur+)0ana inti Fai'i

TENTATIF PROGRAM

;?*> .a7i @ B+rku".u) #i Dataran P+r(i".unan

;?-> .a7i @ !atakata A)uan@ N0an0ian )a7u N+7arakuC

@ N0an0ian )a7u N+7+ri S+)an7or

@ N0an0ian )a7u 1Muri# 1SukanC

@ Ba/aan Doa

@ U/a.an P+ras"ian #an P+)an/aran Pro7ra"

@ S+na"roik 1Muri# 1Sukan

<?12 .a7i @ Ja)an Ria 1Muri# 1Sukan

<?2 .a7i @ LADAP :uru

=?-> .a7i @ P+)a,ar +rku".u) #i Dataran P+r(i".unan

=?2 .a7i @ R+(at .+)a,ar

1>?12 .a7i @ Akti4iti #i .a#an7

11?-> .a7i @ 3autan +rtua(

  @ P+n0a".aian (a#ia(

1*?>> t7( @ B+rsurai

Page 5: Brosur Hari Sukan Negara

7/25/2019 Brosur Hari Sukan Negara

http://slidepdf.com/reader/full/brosur-hari-sukan-negara 5/5

SE!ALUN: BUDI

AJ! HARI SU!AN NE:ARA SM! MERU MEN:U3AP!AN SETIN::ITIN::IPEN:HAR:AAN DAN TERIMA !ASIH ATAS !ERJASAMA DAN SUMBAN:AN SEMUAPIHA! 8AN: TERLIBAT SAMA ADA SE3ARA LAN:SUN: ATAU TIDA! LAN:SUN:DALAM MENJA8A!AN A!TIITI INI?

SEINDAH JIWA SEI!HLAS HATI SETIN::I !ASIH SE!ALUN: BUDI