glİkolİz ve hesozlarin -...

of 79/79
YRD. DOÇ. DR. HAYRULLAH YAZAR SAKARYA ÜNIVERSITESI TıP FAKÜLTESI TıBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALı SAKARYA, 2015 1 GLİKOLİZ VE HESOZLARIN YIKIMI

Post on 15-Feb-2018

228 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • YRD. DO. DR. HAYRULLAH YAZAR

  SAKARYA NIVERSITESI TP FAKLTESI

  TBBI BIYOKIMYA ANABILIM DAL

  SAKARYA, 2015

  1

  GLKOLZ VE HESOZLARIN

  YIKIMI

 • Glukoz, enerji gereksinimi aniden art zaman,

  abucak hcre ii depo polimerlerinden aa

  kar, ya aerobik yada anaerobik olarak ATP

  retiminde kullanlr.

  Escherichia coli gibi bir bakteri glukozdan her

  amino asidin, nkleotidin, koenzimin, ya

  asidinin, geliimi iin gerekli dier metabolik

  arabileiklerin karbon iskeletlerini salayabilir.

  2

 • Glukozun metabolik yazgs ile ilgili kapsaml

  bir alma yzlerce veya binlerce dnm

  ierebilir. Yksek bitki, hayvan ve insanlarda

  glukoz temel sona sahiptir: depo edilebilir

  (polisakkarit veya sukroz olarak), glikoliz

  yoluyla karbonlu bileiklere oksitlenebilir

  (pirvat), veya pentoz fosfat (fosfoglukonat)

  yoluyla pentozlara oksitlenebilir (ekil 15-1).

  3

 • ekil 15.1. Yksek bitki, insan ve hayvan

  hcrelerinde glukoz kullanmnn temel yollar.

  Glukoz iin tek olas son olmamasna karn, bu

  yol pek ok hcrede akan glukozun miktar

  bakmndan en nemlileridir. 4

 • Glikoliz

  Glikoliz (Yunanca bir kelime olan glykys,

  tatl anlamnda ve lysis paralanma

  anlamndadr)de bir molekl glukoz enzimlerle

  katalizlenen bir seri tepkimeyle iki molekl -

  karbonlu bir bileik olan pirvata yklr.

  Glikolizin birbirini izleyen tepkimeleri srasnda,

  glukozdan aa kan serbest enerjinin bir

  ksm ATP ve NADH eklinde saklanr. Glikoliz

  aydnlatlan ilk metabolik yoldur ve belki de en

  iyi anlalan yoldur.

  5

 • Bir baka anlatmla glikoliz, glukozun Embden-

  Meyerhoff yolu ile piruvat ve laktata

  oksidasyonudur. Glikoliz ile ATP retilir.

  Aerobik organizmalarda glikoliz, sitrik asit

  siklusu ile elektron transport zincirinin (ETZ)

  ncl reaksiyonlar dizisidir. Glukozdaki

  enerjinin ounluunu sitrik asit dngs ile

  ETZ ortaya karr. Aerobik koullarda piruvat

  mitokondriye geerek tam olarak CO2 ve

  H2Oya okside olur.

  6

  Embdn Meyerhoff; Alman Biyokimyac, 1919da glikolizi tanmlam

 • Aktif olarak kaslan kaslarda olduu gibi O2

  kayna yeterli deilse piruvat, laktada dnr.

  Baz anaerobik organizmalarda (Maya gibi)

  piruvat, etanola evrilir.

  Glukozdan laktat ve etanol oluumu

  fermentasyon rnekleridir.

  Fermentasyon; ATP olarak saklanan enerjiyi elde etmek zere glukozun veya dier organik besinlerin

  anaerobik ykm iin kullanlan genel bir terimdir.

  7

 • Fermentasyon ve solunum:

  Heterotrop canllar enerjilerinin ounluunu,

  elektronlar indirgeyici ajandan, bir e akseptr

  veya ykseltgeyici ajana transfer edildii

  oksidasyonredksiyon reaksiyonlarndan elde

  ederler.

  8

 • Tabii ki O2 olduu zaman, aerobik organizmalar

  enerjilerinin ounu, molekler O2 ile organik

  yaktlarn oksidasyonu olarak tanmlanan

  solunum ile elde etmektedirler. Solunumda, O2

  son e akseptr (alcs) olarak davranr.

  9

 • Anaerobik yaayabilen organizmalar iki

  snfa ayrlrlar.

  1. Zorunlu anaerob

  2. Fakltatif anaerob

  1. Zorunlu anaeroblar O2 kullanamazlar.

  Bunlar deniz amurunda yaayan bakterilerdir.

  Topraktaki, nitrat nitrojene indirgemekten

  sorumlu bakteriler de anaerobtur. Bunlarn

  bazlar insanlar iin patojeniktir. Clostridium

  Perfiringes, gazl gangrene neden olan bu

  bakterilerden biridir. Clostridium botilinum da

  ldrc bir besin zehirlenmesine yol aabilen

  dier bir bakteridir. 10

 • 2. Fakltatif (mecburi olmayan) anaeroblar O2in varlnda da yokluunda da yaayabilirler. Anaerobik yaadklar srada, scaklkla enerji kaynaklarn anaerobik yollarla temin ederler ve sonra oluan rnleri molekler O2 harcayarak okside ederler.

  Glukoz fermentasyononun iki nemli tipi vardr:

  1. Hemolaktik fermentasyon: 6 karbonlu glukoz molekl, 2 adet 3 karbonlu laktik aside yklr. Laktik asit burada son rndr. Glukozun bu ekilde yklm bir ok mikroorganizma ile daha yksek bir ok hayvan, insan ve bitki hcrelerinde de gerekleir.

  11

 • nsanda laktik fermentasyon zellikle iskelet

  kasnda oluur.

  Hemolaktik fermentasyon

  Glukoz + 2ADP + 2Pi

  2 Laktik asit + 2ATP +

  2H2O

  12

 • 2. Alkolik fermentasyon: Bir ok mayann

  karakteristik zelliidir. Glukoz molekl, 2 adet

  karbonlu etanol ve 2 molekl CO2e yklr.

  13

 • Piruvat, alkolik

  fermentasyondan nce

  piruvat dekarboksilaz

  ile asetaldehide

  dnr. 2. Basamakta

  asetaldehid alkol

  dehidrogenaz ile

  etanola evrilir.

  14

 • Bir baka yol daha vardr: Bu yolda piruvat,

  mitokondriye girerek TCA dngsne katlr ve

  CO2 + H2O oluur. Bu yol, ortamda O2 mevcut

  ise gerekleir ve hcresel solunum adn alr.

  Respirasyon oksidatif bir yklm ve besinsel

  molekllerden O2 ile reaksiyon sonucu enerji

  elde edilmesidir. Piruvat, mitokondride lokalize

  piruvat dehidrojenaz enzim kompleksi ile

  asetil CoAya okside olur ve bylece sitrik asit

  dngsne (TCA) girer.

  15

 • Btn dokularda meydana gelen glikoliz

  metabolik yolunda hem TCA dngs iin

  asetil-CoA retilir, hem de galaktoz ve fruktoz

  gibi dier heksozlar metabolize edilip ATP

  retilir.

  Eritrositler enerjilerinin % 90n glikolizle

  salarlar. Bunun yannda iskelet kas, beyin,

  GS hcreleri, renal medulla, retina ve deri

  enerjilerinin ounu glikoliz yoluyla elde ederek

  laktat retirler.

  Bu yol ve ilgili tm enzimler sitozoldedir.

  16

 • Glikoliz enzimlerinin eksiklii durumunda ATP

  retimi der, eritrosit membranndaki

  Na+/K+ ATPaz pompas yavalar ve hemolitik

  anemi grlr (%95i pirvat kinaz, %4

  glukoz 6-fosfat izomeraz eksikliidir): Kanser

  dokusunda, hcrelerde glikoliz artm

  olduundan piruvat, buna bal olarak laktat

  artacandan, tmr dokusu civar asidik hal

  alr.

  17

 • Glikolizde 6 karbonlu glukozdan, hazrlk

  safhasnda 2 ATP harcanarak 2 molekl piruvat

  elde edilirken 4 ATP sentezlenmi olur.

  Anaerobik artlarda piruvat, asetil-CoA yoluna

  gidemez, laktata kayar. Bylece NAD+ rejenere

  edilerek glikolizin devam salanr. Aerobik

  artlarda ise oluan piruvat asetil-CoA halinde

  TCA dngsne hazr hale getirilirken

  piruvattan nce oluan NADH+H+ hidrojenleri

  malat-aspartat mekii ile mitokondriye

  gnderilir, buradan 2,5 ATP elde edilir.

  18

 • Glikoliz Aamalar:

  Hcrenin sitozolnde gerekleen enzimatik

  reaksiyonlar, 2 ayr aamada incelenir:

  1. Glukozun, 2 mol D-gliseraldehit 3-P

  oluturduu, 5 basamakl reaksiyonlar dizisi ile,

  2 mol ATP harcanr.

  2. Glukozdan tremi olan 3 Clu birimler, yine

  5 basamakl reaksiyonlar dizisi ile, piruvata

  evrilir. Bu arada da, 4 mol ATP retilir.

  19

 • Yani, 1 mol glukozun aerobik glikolizde 2 mol

  piruvata evrilmesi ile; net 2 mol ATP kazanlr.

  Ayrca, oluan NADH solunum zincirine girerse,

  ondan da ATP kazanlr. Ancak, mitokondriye

  tanma biimine gre, kazanlan ATP says

  deiir.

  20

 • Glikoliz Reaksiyonlar:

  1. Glukozun, glukoz 6-fosfata dnm:

  lk basamakta ATPden bir fosforil grubu,

  glukoza aktarlr ve glukoz-6-P oluur. Yani 1

  ATP harcanm olur. Oluan ba bir ester

  badr. Glukozun fosforilasyonu ile oluan

  bileik, hcre dna kamaz, nk hcre

  membrann gemesi iin spesifik taycs

  yoktur.

  21

 • Bu da glukozun hcre iinde metabolize

  olmasn salar. Bu basamak irrevesibl bir

  reaksiyondur Ayrca, fosfatlanm glukoza

  enzimlerin etki etmesi kolaylar.

  Fosforilasyon 2 farkl enzimle gerekleir:

  Heksokinaz, yaygn bir dalma sahiptir ve

  ou hcrede bu fonksiyonu gren enzimdir.

  Sadece glukozun deil ayn zamanda, fruktoz,

  mannoz hatta glukozaminin de

  fosforilasyonunu katalizleyen, bu ekilde

  bunlarn da glikoliz yolunda kullanlmasn

  salayan bir enzimdir. 22

 • Glukokinaz (karacier ve pankreasn

  hcrelerinde bulunur) tarafndan katalizlenir.

  Heksokinaz ve glukokinazn zelliklerinin

  karlatrlmas Tablo 1de gsterilmitir.

  23

 • Tablo 1. Heksokinaz ve glukokinazn zelliklerinin karlatrlmas

  24

  Heksokinaz Glukokinaz

  Pekok dokuda vardr. Karacier ve pankreas -

  hcrelerinde bulunur.

  Kmi dktr, ilgisi

  yksektir.

  Kmi yksektir, ilgisi dktr.

  Vmax dktr. Vmax yksektir.

  Glukoz-6-P ile inhibe olur Glukoz-6-P ile inhibe olmaz

  nsulinden etkilenmez nsulin ile aktivitesi arttrlr

  Baka ekerlere de

  etkilidir.

  Baka ekerlere etkili deildir.

 • Heksokinaz, ortamda ok dk

  konsantrasyonda glukoz varsa bile onu

  fosfatlyor (2 mg/dL dzeylerde)

  Glukokinaz ise, 200 mg/dL dzeylerinde etkili,

  yani ilgisi ok dk. nslin ile

  indklenebilmesiyle, toklukta kan ekeri artn

  ksa srede geri ekebiliyor.

  25

 • Hayvan dokularndaki hekzokinaz reglatr bir

  enzimdir. Hekzokinaz, rn olan glukoz-6-

  fosfat ile inhibe edilir. Bu tr inhibisyona feed-

  bach inhibisyonu denir. Fakat glukokinaz, son

  rnle inhibe edilemez. Glukokinaz sadece

  glukozu fosforiller ve dier heksozlar zerine

  etki etmez. Glukokinaz, hekzokinazdan daha

  yksek bir KMe deerine sahiptir. Glukokinazn

  KM deeri 10 mM iken hekzokinazn ki 0,1

  mMdr (ekil 1).

  26

 • ekil 1. Hekzokinaz ve

  glukokinaz ile katalize

  edilen fosforilasyon

  hzna glukoz

  konsantrasyonunun

  etkisi.

  27

  Embden-Meyerhoff

 • Heksokinaz eksiklii: Kaltsal eritrosit

  defektidir. Glukoz-6P yeterince oluturulamaz

  ve buna bal olarak, dier glikolitik ara

  rnlerin konsantrasyonu da der. Bu ara

  rnlerden birisi de 1,3Bifosfogliserattr.

  1,3Bifosfogliserat, Hemoglobinin oksijene

  ilgisini azaltan 2,3Bifosfogliseratn ncsdr.

  Heksokinaz eksiklii ile, hemoglobinin oksijene

  ilgisi artar ve dokulara oksijen brakm bozulur.

  28

 • Glukokinazn rol glikojen veya ya asitleri

  eklinde enerji depolamak iin subsrat

  oluturmaktr. Her iki enzimde etki gstermek

  iin 2 deerlikli katyona, Mg+2 veya Mn+2a

  ihtiya gsterir. Glukoz-6-fosfat, sadece

  glikolitik yolun ara kademesi olmayp, bir ok

  anabolik ve katabolik yolda prekrsr rol

  grr.

  29

 • 2. Glukoz-6-fosfatn, fruktoz-6-fosfata dnm: Glukoz-6-fosfatn, fruktoz-6-fosfata izomerizasyonudur. Aldehid grubu keto grubuna deiir, aldoz eker ketoz ekere dnr. Bunu salayan enzim (Glukoz 6-fosfat izomeraz= fosfoheksoz izomerazdr. Reversibl bir reaksiyondur.

  30

 • 3. Fruktoz-6-fosfatn, fruktoz-1,6-bifosfata

  dnm: Bu basamakta 2. ATP harcanan

  basamaktr. rreversibl bir reaksiyondur ve

  kataliz eden enzim Fosfofruktokinaz-1 (PFK-

  1)dir. Bu fosforilasyon reaksiyonunda froktoz-

  6-fosfat 1 ATP ile fosforillenerek fruktoz 1,6-

  bifosfata dnr.

  31

 • Fosfofruktokinaz 1 (PFK 1) tarafndan

  katalizlenen bu reaksiyon glikoliz iin Hz

  kstlayc basamaktr. Fosfofruktokinaz-1

  hcrenin enerji durumuna akut olarak cevap

  veren, allosterik bir enzimdir.

  Allosterik enzimler feed-bach inhibisyon

  gsterirler. Bu, son rnn reaksiyon dizisi

  balangcndaki enzim zerinde inhibitr bir etki

  gsterdii anlamna gelir.

  32

 • Fruktoz-6-fosfatn fosforilasyonu, glikolizdeki

  en nemli kontrol basamadr.

  Fosfofruktokinaz-1; yksek konsantrasyondaki

  ATP, sitrat, uzun zincirli ya asitleri ile inhibe

  edilir. ADP, AMP ve Fruktoz-2,6-bifosfat ise

  fosfofruktokinaz-1i aktive ederler.

  Bu nedenle ATP/ADP oran nem tamaktadr.

  ATP/ADP oran dtnde enzimin

  aktivitesinin nemi artmaktadr (ekil 2).

  33

 • Ya da bu oran ykseldii zaman, ATP dzeyi

  yksek ise enzim aktivitesi der,

  Fosfofruktokinaz-1 reaksiyonu irrevesibldir ve

  glikolizdeki 2. en nemli hz kstlayc

  basamaktr. PFK-1 in ATP tarafndan

  inhibisyonu lojistik deer tar. Yksek hcresel

  ATP deerleri enerji depolarnn doygunluunu

  gsterir. Glikolizin yavalamasna neden olur.

  PFK-1in hz kstlayc zellii bylece

  salanm olur. Fosfofruktokinaz-2 (PFK-2),

  PFK-1in aktivatr olan Fruktoz 2,6-bifosfat

  sentezleyen reglatr bir enzimdir. 34

 • Bu enzim (PFK-2), cAMPa baml (cAMP-

  baml) protein kinaz tarafndan fosforlanarak

  ta inhibe edilir.

  Fruktoz 2,6-bifosfataz (F-2,6-BPaz), PFK-1in

  rn olan Fruktoz-1,6-bifosfat ile aktive olur

  (ekil 3).

  35

 • ekil 2. PFK-1 ve PFK-2 reaksiyonlar

  36

 • 4. Fruktoz 1,6-bifosfatn, dihidroksi aseton

  fosfat ve gliseraldehid 3-fosfata dnm:

  Glikolizin ilk blm (heksozun trioz fosfata

  dnm) tamamlanr. Bu reversibil basama

  aldolaz katalizler. Aldolazlar, liyazlar (C-C, C-O

  ve C-N arasndaki balar hidrolizden ve

  oksidasyondan farkl bir yolla krarlar veya bu

  atomlar arasna bir ift ba ilave ederler.

  37

 • Olayn kimyasal mahiyeti bir aldol

  kondansasyonu olarak tarif edilmektedir. Eer

  ortama bazik bir zelti ilave edilecek olursa,

  bu kondansasyon nonenzimatk olarak da

  oluacaktr. Enzimin yapt i, aslnda

  kendiliinden oluacak bu reaksiyonu

  abuklatrmaktan ibarettir. Aldolaz Zn+

  gerektiren bir enzimdir.

  38

 • zole edilmi iki tip aldolaz bulunur. Aldolaz A

  ve Aldolaz Bdir Aldolaz A iskelet kasnda izole

  edilmi, 160.000 Dalton molekl arlnda ve

  4 sbiniteden olumutur. Ayn zamanda belirli

  sayda -SH grubu tamaktadr. Bunlarn bir

  ksm enzimin katalitik aktivitesi iin gereklidir.

  Aldolaz B, bakteri, maya ve mantarlarnda ve

  fruktoz metabolizmasnda bulunmutur.

  Karakteristikleri bakmndan Aldolaz Adan

  farkllklar tar.

  39

 • 40

 • 5. Dihidroksi aseton fosfatn, Gliseraldehid

  3-fosfata dnm: Gliseraldehid 3- fosfat

  glikoliz yolu zerindedir ama DHAP deildir.

  DHAP reversibl bir reaksiyonla GAL 3-Pa

  evrilir. DHAP ile GAL 3-P birbirinin izomeridir.

  Bu izomerlerin birbirine dnmn

  katalizleyen enzim ise Trioz fosfat

  izomerazdr.

  41

 • Bu reaksiyon glikolitik yoldaki beinci

  reaksiyondur. Enerji gerektiinde kullanlan ok

  kolay ve reversibl bir tepkimedir. ok hzl bir

  reaksiyondur ve denge durumunda trioz

  fosfatn % 96s DHAP eklindedir. Grlecei

  gibi 1 mol Fruktoz 1,6- bifosfattan aldolaz ve

  trioz fosfat izomeraz etkisi sonucunda iki mol

  GAL-3P elde edilmektedir.

  Buraya dek 2 mol ATP harcanm ve henz

  enerji ortaya karlm deildir.

  42

 • 6. Gliseraldehid 3-fosfatn 1,3

  bifosfogliserata dnm: Bu reaksiyon

  gliseraldehid 3-fosfat dehidrojenaz tarafndan

  katalizlenmektedir. Altnc reaksiyonda ok

  nemli ve ilk yksek enerjili bir bileiin

  retildii bir reaksiyondur.

  43

 • Normalde ekzergoniktir, standart koullar

  altnda endergonik zellik gsterir. te yandan

  subsrat konsantrasyonunun tepkime ynn

  etkiledii dnlrse bu reaksiyonun da

  ekzergonik olduu anlalabilir.

  Bu tepkimede NAD+ indirgenirken, GAL-3Pn

  aldehid grubu karboksilik aside

  oksitlenmektedir. NAD+ nin indirgenmesiyle

  birlikte karboksilik asit fosforik asit kark

  anhidridi olan yksek enerjili bir fosfat bileii

  (1,3-bifosfogliserat) elde edilmektedir (ekil 5).

  44

 • ekil 5. Gliseraldehid-3-fosfat dehidrojenazn etki

  mekanizmas.

  H H+ + 2e 45

 • Dehidrojenaz tepkimesinde, aldehid grubunda

  hidrojen alcs olan koenzim NAD+ yapsndaki

  nikotinamid halkasna bir hidrit iyonunun (:H)

  enzimatik olarak tanmas gereklemektedir.

  Subsratn dier hidrojen atomu zeltide H+

  olarak kalmaktadr. Gliseraldehid-3- fosfatn

  oksidasyonu subsratn enzime kovalent olarak

  baland bir ara bileiin oluumunu

  iermektedir. Gliseraldehidin aldehid grubu,

  enzimin aktif merkezindeki sistein kalntsnn

  SH grubuna balanarak tiyohemiasetal

  oluturmaktadr. 46

 • Enzim yzeyindeki internal ykseltgenme-

  indirgenme tepkimesi ile NAD+ indirgenmekte

  ve tiyohemiasetal bileii yksek enerjili

  tiyoester oluturmak zere oksitlenmektedir.

  NAD+, NADH ile yer deitirmekte, tiyoester Pi

  ile tepkimeye girerek kark anhidrid

  oluturmakta ve serbest SH grubu

  yenilenmektedir.

  47

 • 7. 1,3 Difosfogliseratn 3- Fosfogliserata

  dnm: Fosfogliserat kinaz enzimi 1,3-

  bifosfogliseratn karboksil grubundan yksek

  enerjili fosfat grubunu ADP yapsna aktararak

  ATP ve 3-fosfogliserat oluumunu katalize

  etmektedir.

  Subsrattan fosfat grubu transferi ile ATP

  oluumu, subsrat dzeyinde fosforilasyon

  olarak adlandrlmaktadr.

  48

 • 8. 3-Fosfogliseratn 2-fosfogliserata

  dnm: Bifosfogliserat mutaz enzimi

  gliseratn 2 ve 3 nolu karbon atomlar arasnda

  fosfat grubunun deitirilmesini katalize

  etmektedir. Bu reaksiyon kofaktr olarak

  edeer miktarda 2,3 bifosfogliserata (2,3-

  BFG) ihtiya duyar.

  49

 • ou hcrede 2,3-BPG dk konsan-

  trasyonda bulunur. Buna karn, krmz kan

  hcrelerinde 4 mM (hemoglobin molaritesine

  eit)dir. 2,3- BPG oksijen tanmasnda

  deoksijene olmu sabitleyerek kontrol grevi

  yapar.

  50

 • 51

 • Eritrositlerde glikoliz ve O2 tanmas 2,3-BPG

  ile balantldr. Bu yzden glikolizis yolunda bir

  arza rnein piruvat kinaz aktivitesindeki

  yetersizlik 2,3-BPGn konsantrasyonunun iki

  katna kmasna sebep olur. Bu da dk O2

  affinitesine (ilgisine) sebep olur. 2,3 BPG

  deoksihemoglobine balanp oksihemoglobine

  balanmayarak oksijene ilgisini azaltr.

  HbO2 + 2,3-BPG

  Hb -2,3-BPG + O2

  52

 • Alyuvarlarda grld gibi 2,3-BPGnin varl

  hemoglobinin oksijene ilgisini anlaml olarak

  azaltarak oksijen-dissosiasyon erisinin saa

  kaymasna neden olur (ekil 6). Bu azalan ilgi

  dokulardaki parsiyel basnlardaki

  hemoglobinin oksijenini etkili olarak

  serbestletirilmesini salar.

  53

 • 54

 • 55

 • 9. 2-Fosfogliseratn fosfoenol piruvata

  dehidrasyonu: Yksek enerjili fosfat grubu

  transfer potansiyeline sahip olan bir bileiin

  retildii ikinci glikolitik reaksiyondur. Enolaz

  tarafndan katalize edilen reversibl reaksiyon 2-

  fosfogliserattan bir molekl suyun karlmas

  ile fosfoenolpiruvat oluturulmaktadr.

  56

 • Bu reaksiyonda standart serbest enerji deiimi

  kk olduu halde oluan rnn hidrolizi ile

  yksek serbest enerji aa kmaktadr.

  Fosfoenol ba yksek enerjili fosfat badr.

  57

 • 10. Fosfoenolpiruvattan fosfat grubunun

  ADP yapsna tanmas: Glikolizisin bu son

  tepkimesini piruvat kinaz katalizlemektedir. Bu

  tepkimede subsrat dzeyinde fosforilasyon ile

  ATP sentezlenmektedir. Piruvat kinaz

  allosterik bir enzimdir. ATP, alanin, ya asidleri

  ve asetil-CoA ile inhibe olur. Karacierdeki

  izoenzimi Fruktoz 1,6-bifosfat ile aktive olur.

  58

 • Karacier enzimi ayrca kovalent modifikasyon

  ile regle olur. cAMPye baml protein kinaz

  ile fosforile olurken (inaktif formu), fosfataz ile

  defosforile olur (aktif formu). Karacier

  izoenzimi, yksek karbonhidrat ve inslin

  seviyeleri ile indklenir.

  59

 • Piruvat kinaz eksiklii: Genetik bir defekttir.

  Eritrosit piruvat kinaz eksiklii ile, hemolitik

  anemiler oluur. Anemi, glikoliz hznn

  dkl ve ATP sentezinin hcrenin enerji

  gereksinimini ve eritrosit membrannn yapsal

  btnln korumak iin yetersiz kalmas

  sonucu oluur. nk olgun eritrositlerde

  mitokondri yoktur ve ATP retiminin tek yolu

  glikolizdir. Eritrosit membran deiiklikleri ile

  hcrenin ekli deiip, RESde makrofajlarca

  fagosite edilir. Eritrositlerin paralanmas ve

  erken lm hemolitik anemi olarak sonulanr. 60

 • Eritrositlerde, 2.3 BPG birikir. Hbin oksijen

  balamasn inhibe ettii iin, akcierlerden

  oksijen alm bozulur. Bu, heksokinaz

  eksikliinde oluan durumun tersidir.

  Tablo 7.2. Glikoliz reaksiyonlar

  61

 • 62

 • 63

 • Piruvatn Akbeti;

  1. Aerobik artlarda; Asetil CoA zerinden

  SAS-TCAa girer.

  2. Anaerobik artlarda ise; insan ve

  hayvanlarda laktata, maya hcrelerinde

  etanole evrilir.

  Anaerobik glikolizin gerei piruvatn laktata

  ndirgenmesi: Laktat dehidrogenaz (LDH)

  katalizi ile oluur.

  Piruvattan laktat oluturan dokular.

  Eritrositler, Lkositler, Gzde lens ve kornea,

  Bbrek medullas, Testisler. 64

 • Kasta laktat oluumu: Egzersiz halindeki

  iskelet kasnda, NADH retimi (glikoliz ve SAS

  ile) solunum zincirinin oksidatif kapasitesini

  aar. NAD+ kazanlmas iin, piruvatn laktata

  dnm kullanlr. Bu nedenle youn

  egzersiz sonras, laktat kas iinde birikerek

  intraseller pHn dmesine ve kramplara

  neden olur. Biriken laktat zamanla kan

  dolamna difze olur. Kas dokusunda oluan

  laktat Cori sikls aracl ile karaciere

  tanr ve bylece glikoneogenez yolu ile

  glukoz sentezlenir.

  65

 • LDH reaksiyonunun yn piruvat ve laktatn

  oranlarna ve hcre ii NADH / NAD+ oranna

  baldr. rnein; karacier ve kalpte NADH /

  NAD+ oran, egzersiz halindeki kastan daha

  dktr (NADH glikoneogenezde kullanlr

  veya mekik sistemine girer).

  Bu dokular kanla getirilen laktat piruvata

  evirirler. Karacierde pirvat ya

  glukoneojenez ile glukoza dntrlr veya

  SASde yklr. Kalp kas laktat, piruvat

  zerinden SAS ile tamamen CO2, ve H2Oya

  ykar. 66

 • Laktik asidoz: Myokart infarkts, pulmoner

  emboli ve kontrol edilemeyen kanama gibi

  durumlarda oluan dolam sistemi kollapsnda

  grlr. Dokulara yeterli oksijen tanmasndaki

  eksiklik, oksidatif fosforilasyonun bozulmasna

  ve ATP sentezinin dmesine neden olur.

  Hcreler yaamak iin, ATP retmek amac ile

  anaerobik glikolizi kullanrlar. Bylece laktat

  birikir ve plazmaya karak laktik asidoz

  oluturur.

  67

 • Glikolizin Enerji Bilanosu

  A. Aerobik glikolizde bilano:

  Glukoz + 2Pi + 2 ADP + 2 NAD+

  2 Piruvat +2 ATP +2 NADH +2 H+ + 2 H2O

  Aerobik glikolizin srmesi iin, bu NADHlarn

  elektron transport zinciri zerinden okside

  olmas gerekir. Bu yolla her NADH bana

  Malat-Aspartat mekii ile 2,5 ATP, Gliserol 3-P

  mekii ile 1,5 ATP elde edilir. 2 NADH olutuu

  iin kazan 5 veya 3 ATPdir. Piruvat da

  SASne girerek enerji retir.

  68

 • B. Anaerobik glikolizde bilano

  Glukoz + 2Pi + 2 ADP

  2 Laktat + 2 ATP + 2 H2O

  Net NADH retimi veya tketimi yoktur.

  Gliseraldehit 3P dehidrogenaz ile oluturulan

  NADH, laktat dehidrogenaz ile harcanr.

  Glikolizde ATPnin retim ve tketim yollar

  (Tablo 3).

  69

 • Glikolizin Dzenlenmesi:

  Glikoliz, 3 irrseversibl kinaz basama ierir

  ve dzenlenme de bu basamaklar aracl ile

  olur. Glikolizin kinaz reaksiyonlarndan

  fosfogliserat kinaz reaksiyonu, reversibildir ve

  dzenlenmede katks yoktur.

  Heksokinaz: Glukoz-6 fosfat ile inhibe olur.

  Glukokinaz: nsulin ile etkinlii artrlr.

  Fosfofruktokinaz 1: Pi eklenince inaktif olur.

  Hz kstlayc basamak enzimidir.

  70

 • PFK-1, dzenlenmede eik enzim grevi yapar.

  Bunun iin, substrat ile aktiflenmez ve

  rnyle de inhibisyona uratlmaz. Hatta

  rn olan Fruktoz 1,6 bifosfat ile aktiflendii

  kabul edilir.

  71

  Aktivatrleri nhibitrleri

  Fruktoz 2,6 bifosfat ATP

  AMP Sitrat

  ADP Ya asitleri ve baz

  amino asitleri

 • En gl aktivatr; Fruktoz 2,6 bifosfattr.

  Fruktoz 6Pdan PFK-2 katalizi ile oluur,

  yklmn ise Fruktoz 2,6 bifosfataz salar.

  PFK-2 ve Fru 2,6 bifosfatazn ayn enzim olup,

  deiik artlarda deiik fonksiyonlar yapt

  ve bu yzden de ift-ilevli enzim olduu

  eklinde iddialar da vardr. Fruktoz 2,6

  bifosfataz, ayn zamanda glikoneojenetik yol

  enzimlerinden birisi olan Fruktoz 1,6 bifosfataz

  inhibe ederek bu iki yolun (giikoliz ve

  glikoneojenez) ayn anda aktive olmalarn

  engeller. Yani, Fruktoz 2,6 bifosfat glikolizi

  hzlandrrken, glikoneojenezi basklar. 72

 • Glukozun kandaki miktar artt zaman,

  Fruktoz 2,6 bifosfat da artar. TCA-SASde

  yksek enerjiye yant olarak ak durur.

  Dolaysyla, sitrat birikir. Sitrat art, enerjinin

  yeterli olduu sinyalini vererek glikolizi

  yavalatr. Glikolizin dzenlenmesi (ekil 8).

  73

  3.Piruvat kinaz: Fosfat (P) eklenince inaktif olur.

  Aktivatrleri nhibitrleri

  Fruktoz 1,6 Bifosfat ATP

  Karbonhidratlar (zellikle fruktoz) Asetil CoA

  Uzun zincirli ya asitleri

  Alanin

 • ekil 8.

  Glikolizin

  dzenlenmesi 74

 • Glikolizin, allosterik dzenlenmesi veya hz

  kstlayc enzimlerin

  fosforilasyon/defosforilasyonu ile dzenlenmesi

  ksa srelidir. Yani bunlar, glukoz tketimini

  dakika veya saatler boyunca etkilerler.

  Oysa hormonlar, enzim sentezini etkileyerek,

  miktarlarn 10-20 kat artrarak, saatler ve

  gnler boyunca ykm dzenlerler-uzun sreli.

  Karbonhidrattan zengin yemek yenilmesi ile,

  karacierde glikoliz enzimlerinin sentezi artar.

  Bylece toklukta, glukozun piruvata dnm

  artar. Alkta ise tam tersi olur.

  75

 • Kan glukoz dzeyi dtnde, alk ve

  diabette ykselen glukagon hcre ii cAMP

  seviyesini ykselterek, piruvat kinaz fosforiller

  ve onu inaktive eder. Bylece, PEP glikolitik

  yola devam edemez bunun yerine

  glukoneojeneze saparak, kan glukoz

  seviyesinin artrlmasn salar.

  Byme hormonu-GH- ise;

  1. Dokulara glukoz giriini azaltarak,

  2. Lipolizi artrp, serbest ya asitlerini aa

  kararak, PFK-1 ve piruvat kinaz inhibisyonu

  ile glikolizi basklayarak kan ekerini ykseltir.

  76

 • Glikolitik yola Dier ekerlerin

  katlmas

  u ana kadar glikolizis yolunda karbon kayna

  olarak glukozdan bahsedildi.

  Enerji kayna olarak birok karbonhidrat

  vardr. Bunlar sindirim yolu ile ya da endojen

  metabolitlerin kullanmyla elde edilir.

  77

 • Glikolitik yola Dier ekerlerin

  katlmas

  Glikoliz, disakkaritlerden treyen

  monosakkaritler iin ortak ykm yoludur. Bu

  kaynaklardan monosakkaritler, disakkaritler ve

  gliserol anlatlacaktr.

  78

 • Kaynaklar:

  1. Richard A. Harvey, Pamela C. Champe: Lippincotts

  Illustrated Reviews Serisinden Biyokimya 3. bask eviri

  editr: Do. Dr. Engin Ulukaya. Nobel Tp Kitabevi. 2007

  2. David L. Nelson, Michael M. Cox. Lehninger Biyokimyann

  ilkeleri eviri editr: Prof. Dr. Nedret Kln. Palme

  Yaynclk. Ankara 2005.

  3. Taner Onat, Kaya Emerk, Eser Y. Szmen. nsan

  biyokimyas Palme yaynclk, Ankara, 2002.

  4. Rex Montgomery, Thomas W. Conway, Arthur A. Spector

  Biyokimya olgu sunumlu yaklam. eviri editr: Nilgn

  Altan Palme Yaynclk. Ankara, 2000.

  5. Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor

  V. Rodwell Harper biyokimya, eviri editr: Nurten

  Dikmen, Tuncay zgnen. Nobel Tp Kitabevi Ankara,

  2004 6. Not: Sunumdaki baz materyaller (bilgi, belge, resimleri, vs) internet ortamndan alnm olup sadece eitim amacyla kullanlmaktadr.

  Note: Some of the material above has been taken from the internet media and only used for educational purposes.