genclik gazetesi kasim 2010

of 8 /8
neden oldu. etti. Tunceli Üniversitesi Tunceli Üniversitesi Öðrenci Öðrenciler, yapýlan zam geri yemekhanesinde öðle arasý Derneði fiyatlarýn düþmesi için çekilinceye kadar yemek öðrencilere verilen yemeklerin yemekhane giriþinde ellerinde boþ yemeyeceklerini ifade etti. fiyatlarýnýn 1.50 TL'den 2 TL'ye tabak ve kaþýklarla zammý protesto Protestoda sürekli “zamlar çýkarýlmasý öðrencilerin tepkisine dýþarý bilim içeri, müþteri deðil öðrenciyiz, öðrenciyiz haklýyýz kazanacaðýz” sloganlarý atýldý. Yemek zammýna iliþkin görüþtüðümüz bir öðrenci, “ülke þartlarýndan kaynaklý okumaya para bulamayan öðrencilere 1.50 TL olan Üç gün boyunca yemek zammýný yemek ücreti 2 liraya çýkarýldý ve protesto eden öðrencilere, öðrenci sadece bu da deðil, verdiðimiz derneði ücretsiz yemek daðýttý. harç ücretlerinden de 2.750 TL Yemek boykotunun 3. gününde, gibi bir ücret kesiliyor yani Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. öðrenci yemeði 5 TL'ye yemiþ Dr. Durmuþ Boztuð'un öðrenci oluyor. Devletin ulaþým, barýnma temsilcileriyle yaptýðý toplantýnýn ve yemek ihtiyaçlarýný ücretsiz ardýndan zam geri çekilirken saðlamasý gerekirken bugün öðrenciler de eylemlerine son inanýlmaz fiyatla 2 çeþit yemek verdi. veriyor öðrencilere. Bizler öðrenci derneði adýna fiyatlarýn geri HABER: OZAN KALMAZ, çekilmesini; yemek çeþidinin 4'e HAKTAN UMUT CÖMERT çýkarýlmasýný istiyoruz” dedi. FOTOÐRAF: OZAN KALMAZ Tunceli'nin ilk gençlik derneði olan Týram Gençlik ve Sanat Kültür Derneði (TIRAM) tarafýndan Hozat Belediye Düðün Salonu'nda “Vatandaþ Mustafa” adlý belgesel gösterimi düzenledi. kadýn, genç, yaþlý insan Dersim'de yaþanan katliamýn katledildi. Hayatta kalanlarýn üzerinden 72 yýl geçmesine çoðu da yerlerinden raðmen, Dersimlilerin koparýlarak sürgünlere yüreðinde bu acý hala tazeliðini gönderildi; evlatlýk verildi. koruyor. Küçük yaþta 1937-38 yýllarý olanlar ya baþka arasýnda illerdeki ailelere sayýsýnýn tam evlatlýk olarak olarak verildi ya da bilinmediði yatýlý okullara fakat on gönderildi. binlerle ifade edilen çocuk, Son Tanýklar Göçmeden Son Tanýklar Göçmeden Haberi 5’te Türkiye Cumhuriyeti'nin 87. yaþýna girdiði þu günlerde halen zorunlu din dersi tartýþýlýyor. Laiklik Ýlkesinin 1937 yýlýnda Anayasaya girmesine ve aradan geçen bunca zamana raðmen bu konunun hala tartýþýlýyor olmasý da oldukça ilginç. Birçok Alevi yurttaþýn zorunlu din dersi ile kimlikte din hanesine iliþkin yaptýðý hukuki baþvurular, iç yargýdan geri dönerken, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, bu uygulamanýn insan hak ve özgürlüklerine aykýrý olduðuna hükmetti. Peki, nüfusunun büyük bölümü Alevi olan Tunceli'de yurttaþlar zorunlu din dersi ve kimliklerde din hanesinin yer almasýna iliþkin neler düþünüyor? Gökhan KOÇAK(30 Ýþsiz): Din derslerinin zorunlu olmasýný doðru bulmuyorum. Kimliðinde Ýslam yazmak isteyen yazmalý ama baþka dinden olanlara da bu hak verilmeli. Önceliðimiz iþ olmalý din deðil. Laik Devlette Zorunlu Din Dersi Haberi 4’de Öðrenciler protesto etti, zam geri çekildi TIRAM’dan belgesel gösterimi Haberi 2’de Tunceli Belediyesi, Eski Sebze Hali'nde bulunan esnaflara yýlsonuna kadar iþyerlerini boþaltmalarý konusunda tebligatta bulundu. Birçok esnafa ekmek kapýsý olan 10'u faaliyette toplam 22'dükkan bulunduran eski sebze halinin Belediye Meclisi tarafýndan 13.07.2010 tarihinde yeni bir proje için esnaflara danýþýlmadan aldýðý kararla, esnaflardan Aralýk 2010 tarihine kadar iþyerlerini boþaltýlmasý isteniyor. Alýnan karara tepki gösteren esnaflarýn konuya iliþkin görüþleri þöyle: Belediye Gençlik Kültür Merkezinde baþlayan kültürel ve sanatsal çalýþmalara yoðun ilgi var. Yeni dönem kayýtlarýnýn ardýndan (GKM) Gençlik Kültür Merkezi Ekim ayýnda kurslarý baþlattý. Önceki senelerde olmayan bazý branþlarý da faaliyet programýna ekleyen GKM, yaklaþýk 20 kursla çalýþmalarýný baþlattý. Esnaftan Belediyeye tepki Haberi 2’de Belediye Gençlik Kültür Merkezi faaliyetlerine baþladý Haberi 5’te

Author: gun-berrin

Post on 23-Mar-2016

217 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tiram Genclik Kultur ve Sanat Derneginin Genclik Eki.

TRANSCRIPT

 • neden oldu. etti. Tunceli niversitesi Tunceli niversitesi renci renciler, yaplan zam geri yemekhanesinde le aras Dernei fiyatlarn dmesi iin ekilinceye kadar yemek rencilere verilen yemeklerin yemekhane giriinde ellerinde bo yemeyeceklerini ifade etti. fiyatlarnn 1.50 TL'den 2 TL'ye tabak ve kaklarla zamm protesto Protestoda srekli zamlar karlmas rencilerin tepkisine

  dar bilim ieri, mteri deil renciyiz, renciyiz haklyz kazanacaz sloganlar atld. Yemek zammna ilikin grtmz bir renci, lke artlarndan kaynakl okumaya para bulamayan rencilere 1.50 TL olan gn boyunca yemek zammn yemek creti 2 liraya karld ve protesto eden rencilere, renci sadece bu da deil, verdiimiz dernei cretsiz yemek datt.har cretlerinden de 2.750 TL Yemek boykotunun 3. gnnde, gibi bir cret kesiliyor yani Tunceli niversitesi Rektr Prof. renci yemei 5 TL'ye yemi Dr. Durmu Boztu'un renci oluyor. Devletin ulam, barnma temsilcileriyle yapt toplantnn ve yemek ihtiyalarn cretsiz ardndan zam geri ekilirken salamas gerekirken bugn renciler de eylemlerine son inanlmaz fiyatla 2 eit yemek verdi. veriyor rencilere. Bizler renci dernei adna fiyatlarn geri HABER: OZAN KALMAZ, ekilmesini; yemek eidinin 4'e HAKTAN UMUT CMERTkarlmasn istiyoruz dedi. FOTORAF: OZAN KALMAZ

  Tunceli'nin ilk genlik dernei olan Tram Genlik ve Sanat Kltr Dernei (TIRAM) tarafndan Hozat Belediye Dn Salonu'nda Vatanda Mustafa adl belgesel gsterimi dzenledi.

  kadn, gen, yal insan Dersim'de yaanan katliamn katledildi. Hayatta kalanlarn zerinden 72 yl gemesine ou da yerlerinden ramen, Dersimlilerin koparlarak srgnlere yreinde bu ac hala tazeliini gnderildi; evlatlk verildi. koruyor.

  Kk yata 1937-38 yllar olanlar ya baka arasnda illerdeki ailelere saysnn tam evlatlk olarak olarak verildi ya da bilinmedii yatl okullara fakat on gnderildi. binlerle ifade

  edilen ocuk,

  Son Tanklar GmedenSon Tanklar Gmeden

  Haberi 5te

  Trkiye Cumhuriyeti'nin 87. yana girdii u gnlerde halen zorunlu din dersi tartlyor. Laiklik lkesinin 1937 ylnda Anayasaya girmesine ve aradan geen bunca zamana ramen bu konunun hala tartlyor olmas da olduka ilgin. Birok Alevi yurttan zorunlu din dersi ile kimlikte din hanesine ilikin yapt hukuki bavurular, i yargdan geri dnerken, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi, bu

  uygulamann insan hak ve zgrlklerine aykr olduuna hkmetti.

  Peki, nfusunun byk blm Alevi olan Tunceli'de yurttalar zorunlu din dersi ve kimliklerde din hanesinin yer almasna ilikin neler dnyor?Gkhan KOAK(30 siz): Din derslerinin zorunlu olmasn doru bulmuyorum. Kimliinde slam yazmak isteyen yazmal ama baka dinden olanlara da bu hak verilmeli. nceliimiz i olmal din deil.

  Laik Devlette Zorunlu Din Dersi

  Haberi 4de

  renciler protesto etti, zam geri ekildi

  TIRAMdanbelgesel gsterimi

  Haberi 2de

  Tunceli Belediyesi, Eski Sebze Hali'nde bulunan esnaflara ylsonuna kadar iyerlerini boaltmalar konusunda tebligatta bulundu. Birok esnafa ekmek kaps olan 10'u faaliyette toplam 22'dkkan bulunduran eski sebze halinin Belediye Meclisi tarafndan 13.07.2010 tarihinde yeni bir proje iin esnaflara danlmadan ald kararla, esnaflardan Aralk 2010 tarihine kadar iyerlerini boaltlmas isteniyor. Alnan karara tepki gsteren esnaflarn konuya ilikin grleri yle:

  Belediye Genlik Kltr Merkezinde balayan kltrel ve sanatsal almalara youn ilgi var. Yeni dnem kaytlarnn ardndan (GKM) Genlik Kltr Merkezi Ekim aynda kurslar balatt. nceki senelerde olmayan baz branlar da faaliyet programna ekleyen GKM, yaklak 20 kursla almalarn balatt.

  Esnaftan Belediyeye tepki

  Haberi 2de

  BelediyeGenlik Kltr Merkezi

  faaliyetlerine balad

  Haberi 5te

 • Kasm 2010Kasm 2010

  esnaflarn konuya ilikin grleri yle: proje iin bizi buradan karmak istiyorlar. Buradan ktktan sonra bize baka bir i yeri

  Hsn Gngr: Daha gzel bir yerde retim verilecek mi bilmiyoruz. yapmak isterdik. Burada Fazla kazancmz yok.

  Madur Metin Bal: 4 durumdayz. 3 yldan beri yldan beri ou buradayz dkkan bo. Kiisel alyoruz. olarak belediyeye Burann gittim fakat hareketlenmeye kimseyle ihtiyac vard. gremedim. 3 Buradan ktktan defa dileke verdim sonra baka bir

  ve her defasnda olumsuz cevap aldm. Buray yere i yeri ama gibi bir imknmz da yokTunceli Belediyesi, Eski Sebze Hali'nde boaltmamz istiyorlar. Fakat projeden hi bulunan esnaflara ylsonuna kadar iyerlerini bahsedilmiyor. Neden boaltmamz gerektiini Cafer Kar: Belediye meclisi esnaflara boaltmalar konusunda tebligatta bulundu. biz de bilmiyoruz. Hi kimse projenin ne danmadan karar alm. Bu konuda bizlere Birok esnafa ekmek kaps olan 10'u faaliyette olduuna dair en ufak bir fikir vermiyor. 12. aklama toplam 22'dkkan bulunduran eski sebze halinin aydan sonra mahkemeye gideceiz. yaplmad. Belediye Meclisi tarafndan 13.07.2010 Sadece 12. tarihinde yeni bir proje iin esnaflara Ayfer Metin: Bize herhangi bir aklama ayda danlmadan ald kararla, esnaflardan Aralk yaplmadan kmamz gerektiini sylyorlar. boatlmasna 2010 tarihine kadar iyerlerini boaltlmas Burann biraz reklama ihtiyac var. Festival dair yaz isteniyor. Alnan karara tepki gsteren zaman standlarn, hem yerin msait olmas ve gnderdiler.

  de burann tannmas iin burada kurulmasn Bu konuda isterdik. Belediyeye gidiyoruz fakat kimse gereken bizimle grmyor. aresiz durumdayz. yerlere

  bavuracaz.Tahsin Yldz: Ben toptancym. Burada binbir Boaltma gerekesini sorduumuz yetkililerden glkle kendimize i yeri atk. Zamannda 15 konuya ilikin herhangi bir bilgi alamadk. milyara souk hava deposu yaptrdm. Belediye Belediyenin konuya ilikin cevap hakkn sakl Eski Bakanmz Songl Hanm bizi tutuyoruz.desteklerken, yeni belediye bakan bizi buradan karmak istiyor. Bir ara burada HABER: GKHAN TNEY, MURAT tamamen kadnlara ynelik i yerleri yaplmas HANOLUgndemdeydi. Ama yaplmad. Ne olduu konusunda herhangi bit bilgisi olmayan bir FOTORAF: HAKTAN UMUT CMERT

  Esnaftan Belediyeye tepki

  olumlu buluyorum. Tram'a Belgeselde, Karadeniz baz kurumlarn da destek Blgesi'nde bulunan vermesi gerekiyor. Bu sayede Frtna Vadisi'ne toplumumuzda retken ve yaplmak istenen verimli dnen genler barajlar ile barajlarn yaratlabilir, geliim iptali iin yaplan

  mcadele konu ediliyor. Hozat'ta yaplan belgesel gsterimi

  Tunceli'nin ilk genlik izleyenlerin dernei olan Tram Genlik beenisini toplad. ve Sanat Kltr Dernei Hozat Belediye (TIRAM) tarafndan Hozat Bakan Cevdet Belediye Dn Salonu'nda Konak, genlerin Vatanda Mustafa adl kltrel, sanatsal belgesel gsterimi dzenledi. alanda yaptklar

  almalar olumlu salanabilir. Hozat'ta ve bulduunu belirterek, gerek dier ilelerde Tram Dernei periyodik olarak kltr, genliini kutlad. eitim haftalar Konak, Sistemin dzenlenebilir. Bylelikle toplumu yozlatrmaya genler bu almalara alt u zamanlarda katlarak bilinlenebilir Tram Dernei'nin dedi.yapt bu ve bunun gibi almalar ok Bar SARICA

  TIRAM'dan belgesel gsterimiNazmiye'de gsterim ve kitap baNazmiye'de gsterim ve kitap bagerekletirilen belgesel Tram Genlik ve gsterimine Kltr Sanat Dernei byklerden ok tarafndan Nazmiye'de ocuklar ilgi gsterdi. Vatanda Mustafa adl

  belgesel gsterimi yapld ve Nazmiye YBO'ya kitap banda bulunuldu.Tram Genlik ve Kltr Sanat Dernei tarafndan Dn Salonu'nda

  Haberi 3te

  Bu genlik ekiTram Genlik Kltr ve Sanat Dernei

  ve sve Alevi Kltr Merkezi'ninortak almasdr.

  : Bar SARICA

  Destekleyen kurum:Uluslararas Olof Palme Merkezi

 • Dn Salonu'nda etti. gerekletirilen belgesel Nazmiye'deki gsterim gsterimine kapsamnda dernek byklerden ok yeleri, yaklak 200 ocuklar ilgi gsterdi. kitab Nazmiye Yatl Belgeselde, Karadeniz lkretim Blge Okulu'na blgesindeki frtna verilmesi iin Belediye vadisine yaplmak Bakan Cafer istenen baraj ve Krmziek'e teslim etti. yaplmamas iin

  Haber: Songl iekgsterilen abalar sonucu Tram Genlik ve Kltr barajn iptali konusu Sanat Dernei tarafndan ilendi. Nazimiye de Nazmiye'de Vatanda yaplan belgesel gsterimi Mustafa adl belgesel izleyenlerin beenisini gsterimi yapld ve toplad. Nazimiye Nazmiye YBO'ya kitap Belediye Bakan Cafer banda bulunuldu.Krmziek gsterim iin Tram Genlik ve Kltr Tram Dernei'ne teekkr Sanat Dernei tarafndan

  Hani ak aniden alar kapn ne olduunu anlamazsn derler ya te yle bir ey ak. Aniden kapn alan hayatn, her eyini deitiren bir ey. Hani sana her eyi yaptrr ya, hatta kendini unutursun, kaplp gidersin hayallere iinde onun olmad bir ryan bile yoktur ite seni senden alan bir eydir ak.

  Nasl bir ey biliyor musun ak? Her gn onu dnmektir. mkansz olsa bile iindeki umut fidann yetitiren bir gtr ak. Seversin her eye ramen inadna seversin. nk senden bir paradr ak. Bazen isyan edersin bazense kredersin ak tattn iin. syan edersin ak senin olmad diye kredersin o dnyann en gzel varl senin olduu iin. te hem seni hayata balayan hem e seni ldren bir eydir ak. Bir tutsaklktr ak. ne kadar abalasan da iinden kamadn bataklk, her yolun

  sonunun vard bir labirent gibidir. Bir defa urar hayatn boyunca semtinin ssz sokaklarna. ini str, seni senden alr, mutlu olursun, hep olsun istersin hayatnda ama bazen de ykar btn hayallerini, mutsuz olursun, kaybedersin; gururunu, benliini, btn her eyini ama yinede vazgeilmez bir eydir ak. Seni dinlemeyen bana buyruk bir eydir ak. Sana en imkansz bile olur klan, urunda yapamayacan fedakarlk olmayan, en olmayacak eyleri sana yaptran bir eydir. Aka asla kzamazsn, yok bir daha ak olmak dersin ama her geldiinde kapna yine aarsn ona btn samimiyetinle kapn. Sana istedii zaman istediini yaptran bir eydir ak.

  Ak, aslnda imkansz elde etmek isteidir. Ak sadece masum bir dtr.

  Bar SARICA

  AKimden akar giderim Derin ve sessizKimi gnler en derin barlarmlaGittiim yer topraktr Madende siyaha brnenYzler gibi Glgesinde aacn bklen yzdrMevsimsiz son bahardrKapsnda sarya duranNameler gibi bir bir derken yldzlarSen bahar oluyorsunSen szm gibinde sarnsn yenidenYeile korkusuzcaDne hazrlanan bir gelin gibi

  Cengiz BULUT

  DURMADANBAHARA

  Nazmiye'de gsterim ve kitap ba

  Kasm 2010Kasm 2010

 • Derya BALIKI(25 siz): milyonu aan Alevi ve benzer farkl dinden Trkiye Cumhuriyeti'nin 87. yana girdii u Kiinin yaam olan insanlar yok sayarlar myd. Ama bugne gnlerde halen zorunlu din dersi tartlyor. tarz dini anlay ne ise kimliinde de bunu kadar yoksayd. Artk din dersleri kaldrlmal, Laiklik lkesinin 1937 ylnda Anayasaya istemeye talep etmeye hakk vardr. Kiinin en kimlikte din ibaresi ile birlikte kaldrlmal. girmesine ve aradan geen bunca zamana temel haklarndan olan yaam tarz ve dinini Devlet, laik anlayla herkesime eit uzaklkta ramen bu konunun hala tartlyor olmas da istedii gibi yaamak ise var olan insan haklar durmaldr.olduka ilgin. Birok Alevi yurttan gereince bu hak verilmeli. Eer laik

  zorunlu din dersi ile kimlikte din devletten bahsedilecekse bu hak zaten Berna Durgun AVNK(25 Esnaf): Bence din hanesine ilikin yapt hukuki devlete gvence altna alnmaldr. dersi zorunlu olmamal. Herkes kimliine bavurular, i yargdan geri dnerken, Din derslerinde zorunluluk olmas o istedii dini yazdrabilmelidir.Avrupa nsan Haklar Mahkemesi, bu devletin de dinden bamsz

  uygulamann insan hak ve olmadn gsterir.Erdal GZEL(30 zgrlklerine aykr olduuna Esnaf):Musa YILDIZ: Ben hkmetti. Din dersleri kaldrlsnkimliimde Alevi Peki, nfusunun byk blm Alevi

  Ersin MEN(niversite mezunu): yazlmasn olan Tunceli'de yurttalar zorunlu din istiyorum ve din dersi ve kimliklerde din hanesinin yer Eer laik bir devlette yayor olsaydk dersleri almasna ilikin neler dnyor? yaklak olarak yllarca Anayasada yer kaldrlsn. laiklik Cumhuriyetin kutland 87. ylnda

  Gkhan KOAK(30 halen zorunlu din derslerinin olmas kran siz): Din derslerinin kimliklerde halen Snni slam anlayn lhan(renci 20): Ben suni biri olarak nasl zorunlu olmasn yanstan hanede ki kendi ibadetimi rahata yerine doru bulmuyorum. tek dinin yer getirebiliyorsam Alevi, Ermeni, ya da baka Kimliinde slam almas devlet ve

  dinden insanlarnda yazmak isteyen din arasnda ne kendi dinlerini yazmal ama baka kadar derin bir

  yaamaya hakk dinden olanlara da bu hak verilmeli. ba olduunu vardr. Eer nceliimiz i olmal din deil. gsteriyor. En demokrasi var azndan 21.

  Murat GNGRM(27 siz): diyorsak herkes Bizim yzylda hala kendi din dersini nceliimiz isizliktir. Din dersinin zorunlu AB'ye girmek

  grebilmeli din olmasn doru isteyen bir lke olarak bunlar grmek dersleri zorunlu bulmuyorum. Din utandrc ve din dersleri kaldrlmaldr.

  olmamal ve kimlikte kavgalar nedeni ile Mesut nasl ki ben slam anlayn yazdrmakta isizlik hep ikinci AKSUN(29 i): zgrsem bir Hristiyan ya da Alevi de bunu planda kalyor.

  kimliin yazdrabilmelidir.Esna INAR(35 i): Bence kiiyi bireyi Zorunlu din dersleri zgrletirmenin

  Sevda ATE(i): Yllarca kimlikte ve din insanlar olmad dini yolu yaamda var dersinde yaplan tartmalardan kurtulabilmek renmeye mahkum brakyor. Alevi, olan dinin dahi iin bir zgrlk alan yaratlmal. Hristiyan, Ermeni de olsan kimliine slam bakalarnca

  Din dersleri zorunlu yazyorlar. Artk hibir din yazlmamal bence. zorunlu yada olmamal ve kstl grmesi

  Pnar KARAGZ(renci): kimlikte Ben Snni bir zgr anlayn halen yaratlamadn ve bunu herkese anlaytaym ben nasl ki Snni yaam tarzn yapanlarn da devletten yllardr bahsetmeleri zgrce benimsiyor isem kimliime nasl slam ikiyzllktr. Birey zgrce kendi dini istedii yazabiliyorsam Alevi, ibadetini inanc Ermeni, Hristiyan da renebilmelidir.

  yazdrabilmekimliine Tamer lidir ya da yazdrabilmeli ve din YAVUZ(30 tmden dersleri zorunlu Esnaf): kaldrlmaldr. olmamaldr. Eer bugn laik devlet

  Cengiz BULUTolsayd 15

  Laik Devlette Zorunlu Din Dersi

  Suskunluumun aresizliini yayorum ben hibir narn altnda mezar olsun nefesim kaldrmn tozunu havalandrd. Ve sevgili. istemiyorum. tozun kahverengiliinde kayboldu dnyaKardelikten dolay ldrldm bugn sokak Kardelii anlatan resimler tuval'de ar ar ortasnda. kaybolmasn. zgr BaaranVerilmi szlere ihanetin ad olmak yerine tek Sandalyeler ikametgh olmutu isiz kurunla alev alev yandm. filozoflarn.Beni bekleyenler vard oysa. lk la Yrekten bir uzun hava katar' geiyor bir mahallenin acsn hissedecektim. Kskn bombo vagonlarla. Sonra kalabalk bir bir ocua dnyada gzelliklerin de olduunu sokan duyarszl kabaryor.anlatacaktm. Hiddetle savunulan yaam' Kimseler olmuyor bir utan bir uca metropol zlyorum. sokanda.Halk otobslerinde tklm tklm biz bizeyiz. Beni vuran bile yoktu korkudan karmda. Yani bir yal insan kardan karya zlemini duyduum hayatn mum ym geirmenin kimlii yoktur. imdi.Hani, nar istemiti ya usta mezar bana, Yere dmemekti son dileim, dtm. Son

  Mektup

  Kasm 2010Kasm 2010

 • Lgelecek kuaklara aktarmak. Bu amala, Clark Dersim'de yaanan katliamn zerinden niversitesi'nin belirledii ltlerde 38'i yaam 72 yl gemesine ramen, Dersimlilerin yreinde insanlarla grme yapmak, yine o dnemi anlatan bu ac hala tazeliini koruyor. belge, fotoraf vs. arivlenmesi planlanyor. 1937-38 yllar arasnda saysnn tam

  Projelerin sonunda elde edilen bilgilerle, olarak bilinmedii fakat on binlerle ifade edilen Almanya ve Dersim'de Dersim 38 bilgi bankalar ocuk, kadn, gen, yal insan katledildi. Hayatta ve dokmantasyon merkezleri oluturarak bu kalanlarn ou da yerlerinden koparlarak merkezlerde yapm olduumuz kaytlarn Zazaca, srgnlere gnderildi; evlatlk verildi. Kk yata Krte, ngilizce ve Trke olmak zere 4 farkl olanlar ya baka illerdeki ailelere evlatlk olarak dilde dokmantasyonlar olacak. nsanlar hem verildi ya da yatl okullara gnderildi. kaytlara hem de grntlere ulaabilecek. Cumhuriyet tarihinin en ac olaylarndan Arivlenen tm bilgiler, niversitelere, yerli olan Dersim 38'e dair devlet arivleri de henz yesi, Hseyin Aygn'e sorduk.yabanc bilim adamlarna ve dnyadaki tm alm deil. Dersim 38'i ancak tanklarndan te Aygn'n bize aktardklar: 1938'i aratrmaclara sunulacak.dinleyebiliyoruz. yaayan insanlarmzn ou u anda hayatta deil.

  38'i tanklarndan renmek, szl bir Ancak bizler hala hayatta olan ve o gnleri Haber: Murat Dzgn Hanolu, zkan biimde 38 tarihini oluturmak iin, Son Tanklar yaayan insanlarla, onlarn ocuklarna

  Kanlmaz, Haktan Umut CmertGmeden iaryla oluturulan Dersim 3738 aktardklaryla bu almay yrtyoruz. Fotoraf: bianetszl tarih projesinin Dersim ubesinden komite Amacmz 38'de yaananlar tanklar zerinden

  Son Tanklar Gmeden

  yllardr bekledii zlemi giderdi. Hep byle Belediye Genlik Kltr Merkezinde arkada olmutu memnunum geldiime. geer ve Dersim'de kaybettii sanatn balayan kltrel genliine kazandrr. Bylece genlerimiz ve sanatsal Derya AIKBA (niversite rencisi): kahve ve cafe kltrnden arnabilir. Yeniden almalara youn Aslen Urfalym. ve zledii sinemay, tiyatroyu o koltukta ayn ilgi var. Antep'te mekanda sahnede birbirleri ile paylaabilir. Biz Yeni oturuyorum. sanat atlyelerinde kendi gencimiz yok. dnem Amacm iyi bir Yaklak 150 renci kaytl ama Dersimli olan kaytlarnn tiyatrocu sadece 20. Bu da bizim genliimizin ardndan (GKM) olabilmek. O durumunu anlatyor. Ama bu durum yava Genlik Kltr yzden buraya yava deiiyor.Merkezi Ekim katldm. Daha

  Eitmenlerimizin 3 tanesi Malatya, 1'i aynda kurslar balatt. nceki senelerde nce byle bir de Elaz'dan geliyor. br arkadalarmz olmayan baz branlar da faaliyet programna faaliyette yer almadm. Burada ilk defa buradan gnll olarak katlyor. ekleyen GKM, yaklak 20 kursla almalarn baladm tiyatroya. Gzel gidiyor limizde niversitenin almas da balatt. almalardan memnunum. genlik merkezine olan ilgiyi arttrd. Sal gnleri G.K.M. mzik grubu Merkezimizde Sal, aramba, Cuma ve Pazar dinletisi yaplan Aysun TAT (niversite rencisi): Ben, gnleri sinema gsterimleri yapyoruz. Yine merkezde, Mula'dan geldim buraya. Byle bir mekan Sal gnleri mzik dinletimiz var. Dersim aramba, olduunu renince gelip kayt oldum genlii byk oranda sanattan uzaklamt. Cuma ve Pazar

  tiyatroya. Daha nce de tiyatroda oynamtm. Yllardr insanlar kltrel ve sanatsal gnleri de Hem okumak hem de sanat anlamnda faaliyetlere dahil etmek iin aba harcyoruz. sinema kendimi gelitirmek istiyorum. Yakn srete zazaca kursunu da amay gsterimi

  dnyoruz. Ancak iyi bir yerde olduumuzu yaplyor. Zeki DOAN sylemek iin henz erken. Merkezde (i): Ben yldr te kurslara devam eden kursiyerlerin ayrca haftada tiyatro yapyorum. grleri: iki gn de GKM adna da tiyatro sergileniyor.geen sene burada Tunceli'nin Sesi Gazetesi Genlik Eki Rezan ARSLAN (renci): Tunceli'de oyunlarda oynadm. olarak Genlik Kltr Merkezi'nin almalar renciyim. Diyarbakr'dan geldim. Bizim Daha nce pek ok hakknda eitmen ve kursiyerlerle grtk. orada herkes

  Kemal Karabulut, Belediye Genlik yerde oynadm. Ben buradan burada farkl Merkezi Sorumlusu ve Tiyatro Eitmeni): burann

  Tunceli Belediye kltrlerden insanlarla bir arada olmaktan son insanndan Genlik Kltr derece memnunum. bahsediyordumerkezi . Gelip (G.K.M)'nin Erdal TORAMAN: Daha nce svire'de iki grmek faaliyetleri buuk yl hem ehir tiyatrolarnda hem de zel istedim. Ben genlie ynelik. tiyatroda GKM'de Merkezimizin oynadm. Tiyatro yeni dnem Yaklak olduunu duyunca gelip yazldm. Yaklak kaytlar Eyll'de haftadr bu haftadr bu almalarn iindeyim. nsann balad. Ekim almalarda kendine olan zgveninin artmasn salyor aynda da kurslarmz balattk. Daha nce de yer alyorum. tiyatro o yzden buradaym.atlye almalarmz vard ama bunlar Burada

  kstlyd. Sadece tiyatro, gitar, ngilizce, folklor sanata olan Agit BALAT (niversite rencisi): Ben, vard ve onlar devam ediyor. Yeni dnemin duyarszln Van'dan geldim. balamasyla kurs saymz yirmiye kardk. bu renciyim. Yeni kurslarmz, flt, Erbane, Banjo, Tumba, almalara Burada haftadr Davul, Balama, Semah, Keman, Viyola, katlarak alacana inanyorum. Bu da sanata GKM'de tiyatro Resim, ngilizce ve Gazetecilik. duyarllkla mmkndr. kursundaym. Yaklak drt hafta oldu kurslarmz Beni buraya balayal ve youn ilgi var. Bu ilgiden

  Cengiz BULUTynlendiren bir eitimcilerimiz de son derece memnun. GKM,

  Belediye Genlik Kltr Merkezi faaliyetlerine balad

  Kasm 2010Kasm 2010

 • Kasm 2010Kasm 2010

  Bu ehirde iki ey her zaman vard; dalar ve hznBazen dalar zerlerindeki hzne kzar bazen de hzn dalar kskanrdAslnda buna hi gerek yoktu nk ikisi de ok byktK geldimi her eyi unutup birbirlerine yle sk sk sarlrlard kiBazen da, hzn tar bazen hzn kardan yorgan olup da uyuturdu Bu ehir o kadar kkt ki dlerimiz smad ehre ve gittikDlerimizi sdracak, hi grmediimiz birer ehir setik yklerden

  Hzn ve dan birbirine sarlmas gibi sarldk birbirimizeAcemice oral olduk, bazen orada bural olduk, kaybolduk

  Murat Demirel

  Ne ehrin grlts, ne de vakti akn bir horoz uyandrabiliyor onu,Ne yan banda kurulu bir alar saati, ne de yetimesi gereken bir ii yok.Onu uykuya ne bir bykanne masal, ne de yorgunluu srklerdi.Bir kurun, bir radyasyon, bir Afrika al yatrd onu o uykuya.Her sabah uyanan bizler miyiz? Aslnda hi uyanamayan.Doa olup uyanan onlar deil mi? Aslnda her bahar uyanan.O ocuk hala uyuyor,Ve gzlerinin karas, mavisi; elas yok artkRyasz, sar ve yrei arpmadan.

  zgr BAARAN

  O ocuk hala uyuyor,Sus sevdan anlat Her gece batan gnein kzllnca Domayan gneiAnlna konmayan pcn anlat bir anneninYreinden hznn dkBir nisan yamurlarylaYka tm ehrin sokaklarndaAlayan annenin hasretiyle slak slakDura olmadan bu sokaklardaKimsesiz ocuklar anlatGece parlayan kta iine ekDurmadan tten dumann da son nefesinleDamarlarndan aktMavi morluklardanDizeler iz Resimler yap beton duvarlarnaAy aydnlatsn yznSusayan gzyanGeceye damt sesini Sessiz sokaklaraYreinden dklen o slak dizelerdenBir ehir kur Sokanda beton olmadan Maviye bakan gllerden

  Cengiz BULUT

  GECENNRENG

  korkusuzcaki kurunda saklyd bu memleket Dnyorum hala mzrap tene Ona bakan yzlerse hala utantaki da arasndaki kenger dedikeDnp dnp durdumieklerinde Gke diyarlarn ceylanydm Semahlarnda otuz yedi kere Uzatsam kollarm semalarna paralandmarndmKayp kentin bir tutam sa oluverir Kaymaz gll sevdalardaDurulmadm o kzl kzdeYosun tutmu bu kayalklarda Yldzlara bakp bakp uzandm

  Sorsam gl kanar Bin gll iekler arasndanSolu verir bir anda Her gece size bakpSrsem binlerce yln kanl rengine Bir sabah bot sesleri arasnda dner uyandmNadaslanmayan bu topraklarn Abbasydm yaban ellerde cemse Kvrck siyah salarnda altnda kalanSarsam bir caraya hznm Xdrydm bir anannDumanl dalarn heybetiyle Kore den sesini duyup ii szlayan sesinde st ste ylm la olur Bir sentlik kahramandmDurmadan arr Bir anaya sarlr gibiYavuzlardan otuz sekizlere Topraa sarlp uyuyan vatanHseyindim kerbela susuzluundaRzaydm ipin ucunda sekseninde Cengiz BULUT

  DLSZ YARALAR

 • Kasm 2010Kasm 2010

  HAYATHayatm, Hayatn lklar arasnda kayboluyor.lm haykryorsa o sonsuzluaO sonsuzluktan ka yok.Ve ben bu sonsuzluu dnrkenocukken grdm kt ryalarm aklma gelir.

  Ve dn akam da bir rya grdm. Sabah kalktm, O kt ryay dndm.Dnrken Birden bir hzn kaplad iimi Bilmediim bir hznVe birden sen aklma geldin.Seni hayal ettim. imdi Neredesin?diye haykrdm Dersim'in dalarna imdi burda olsanElinden tutup Dersim'in iek kokulu, o esiz doasnda gezmek isterdim.Ama ne yazk ki yoksun Olsun Son kez de olsa elinden tutup O gzelim Dersim'in krlarnda Beraber el ele tutuup komak ne gzel olurdu.Sadece hayal kurarak geirdim.Seninle bu anHayali bile gzel.Gerekte olsa Bir dakikasna, Bir dakikasna bile razym. O bir dakikaya neleri sdrmazdm kiSen yanmda olduktan sonraDnya umrumda olmazd.Kyamet kopsa bile. Ama ne yazk ki yanmda deilsin.Ben ise seni byk bir hasret ve zlemle bekleyecem.Kim bilir?Seni bekleyene kadar Bu hayat beni iine alpYok etmeye alm Ve hatta belki bunu da baarmtr.Bilemem bunlar birer tahminHani air der ya: Demir almak vakti gelmise zamandanMehule giden Bir gemi kalkar bu limandanDiye devam eder.u an iimden ne yapmak geliyorBiliyor musun?O sonsuzlua gidesim geliyor.Ve o sonsuzlukta kaybolmay isterdim.Artk hayatn benim iin anlam yokSen olmadktan sonra be BIRA

  Bu iirimi biricik Abim ZGR KANILMAZ'a armaan ediyorum.

  iir: zkan KANILMAZ

  Salonun ortasnda, sofra bezinin zerinde bir tas souk yemekYemek, k kadar souk, yemek yalnzlk tadnda acYemek, aire iir yazdran arap ekmek tadnda ama iirde 'sen' yok.Sensiz iir, iirden mahrum sen, ksz kentler, duvarlar ve benki oda bir salon benim evim, ben salonda kalyorum, bir odada hatralarm, bo odada da yalnzlm...Bekar evi; bir televizyon iki ekyat, bir de gzmden den dlerim var.

  Salonun ortasnda sofra bezinin zerinde bir tas souk yemek Yemek, k kadar souk, yemek yalnzlk tadnda ac

  Yemek senin sevdiinden, yemek da rzgar tadndaYemek seni hatrlatyor sevdiim, sen misin imdi bu kovamadm yalnzlk!Yemek bir niversite topyasnda ders k yenen yarm ekmek tadndaYemek sizi hatrlatyor yitip giden dostlar

  Salonun ortasnda sofra bezinin zerinde bir tas souk yemek Yemek, k kadar souk, yemek yalnzlk tadnda ac, gel de ye imdi

  Murat DEMREL .

  Akam Yemei

  aydnlatt yerde sana iirler yazyor, Bu gn yine iimde bir zlem ve hzn arklar sylyorum, bilmiyorsun.var. Yine kendi kabuuma ekiliyorum, Yine doluyor gzlerim yine ar ve yalnzlma gmlyorum.yorgun yalar dklyor yanaklarmdan dudaklarma. Darda Sonbaharn verdii

  Beni byle srkleyen ey hznle sana yreimden neydi? Senin gitmelerin gelen ak, sevgiyi,

  miydi yoksa?zlemi dkyorum Neydi ar ve pasl kalemimle satrlara. kalbime zincir vuran ve Yazarken canmn beni ylece aresiz acdn hissediyor brakan ey?ve susuyorum. Yolunu bekleyip de Yamur yayor.

  gelmeyen aklar myd Bir arabann iinde yoksa aresizce onu sessiz kalyorum.

  dnrken benliimde Gzlerim cama den kaybolup gitmek miydi? Yoksa yamur taneleriyle birlikte

  bu acmasz hayata sessizce veda benliimi de alp gtryor ok etmek miydi? Neydi bu yalnzln ad; uzaklara. Ve sana yalnzlmn neydi?ortasnda bir yer ayorum. O karanlk

  yreimin ortasnda sana mum Esentepeli Bar AKTAyakyorum bilmiyorsun. O mum nn

  Neydi?

  KARANLIA BR GLyknm bir ykntymYarlan toprak Hasretinden atlayan dilSusam glckTut ki hayat pc bup ge hayat imlasz noktaszVirgller kondurAra sokaktan geen her yzeDillerini ren kzl derilinin itenliiyleHer grdn tepedeAte yak iinden titrek bir sesleSararan alev olBaktnla tm sokaklar yakar gibiinden getiin yllar aydnlatKaranlktan bakan gzlere inat

  Cengiz BULUT

  KARANLIA BR GL

 • BEN DE GTRSensin gnlme taht kuran,

  Hayal edemeyecein kadar sevdimSeni aradm sokak sokakGecemi gndze katarak.

  Bir hayal uruna gidiyorsun buralardanUnut bunlar dn banaYine eskisi gibi olalm

  Hayallerimizi ssleyelim.

  Son bir defa dnsenBeni hayal krklna uratma sakn

  Ben sensiz yapamam buralardaGideceksen beni de gtr.

  Gkhan TNEY

  neyin iyi neyin kt olduunu bilemeyebilir. Dersim'de genler arasnda uyuturucu madde Biz yetikinlerin onlar bu tr bamllklardan kullanmnn artt ve bununla kararl ekilde

  uzak tutmak ve onlar baka mcadele edilemedii biliniyor. alanlara ynlendirmek gibi Madde bamls genleri

  sorumluluklar var. Bu gren teki genler de sorumluluklarmz onlar rnek alarak

  yeterince yerine madde getirebildiimizi kullanmna sanmyorum. Bu yneliyor. Bu konuda sadece sorunun bireylerin deil zm devletin ilgili konusunda ne kurumlarnn da yapyoruz?

  yerine getirmesi Bence hibir gereken ey. Sadece bakp

  sorumluluklar var. gemekle Gerek bireyler gerekse yetiniyoruz. rnein

  de yetkili kurumlar bu uyuturucu madde sorumluluklarna yerine kullananlara birer katil gzyle

  getirirlerse ilimizin nemli sorunlarndan biri bakyor ya da onlardan korkuyoruz. olan madde bamllnn da ortadan Genliin bu hale gelmesinde hepimizin kalkacana inanyorum. sorumluluu var. Madde bamls genleri

  eletirmeden nce dnp kendimize zkan Kanlmaz bakmamz gerekiyor. Genlik, ou zaman

  Genlikuyuturucu madde

  vekullanm

  genlik_eki sayfa 1Page 1

  genlik_eki sayfa 2Page 1

  genlik_eki sayfa 3Page 1

  genlik_eki sayfa 4Page 1

  genlik_eki sayfa 5Page 1

  genlik_eki sayfa 6Page 1

  genlik_eki sayfa 7Page 1

  genlik_eki sayfa 8Page 1