ff ul, dvodisciplinarni prvostopenjski program filozofija ... · pdf fileff ul,...

of 22/22
FF UL, dvodisciplinarni prvostopenjski program Filozofija, PRILOGA 4 PRILOGA 4

Post on 05-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FF UL, dvodisciplinarni prvostopenjski program Filozofija, PRILOGA 4

  PRILOGA 4

 • FF UL, dvodisciplinarni prvostopenjski program Filozofija, PRILOGA 4

 • FF UL, dvodisciplinarni prvostopenjski program Filozofija, PRILOGA 4

  Predstavitveni zbornik dvodisciplinarnega tudijskega programa prve stopnje Filozofija Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  1. Podatki o tudijskem programu Prvostopenjski dvodisciplinarni tudijski program Filozofija traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 90 ECTS. 2. Strokovni naslov, ki ga tudent/-ka pridobi po zakljuenem tudiju: Diplomirani filozof (UN) in 3. Razvrstitev v nacionalno ogrodje kvalifikacij, evropsko ogrodje visokoolskih klasifikacij ter evropsko ogrodje kvalifikacij Raven SOK: 7 Raven EOK: 6 Raven EOVK: Prva stopnja 4. tudijsko podroje tudijskega programa po klasifikaciji KLASIUS ter znanstvenoraziskovalno disciplino po klasifikaciji FRASCATI tudijsko podroje tudijskega programa po klasifikaciji KLASIUS: 2261 Znanstvena disciplina po klasifikaciji FRASCIATI: humanistine vede. 5. Temeljni cilji programa in kompetence Temeljni cilji prvostopenjskih dvodisciplinarnih tudijskih programov splono: Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvodisciplinarnih univerzitetnih tudijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na podroju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi podroji. Transfer znanja iz enega podroja na drugega spodbuja fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v razlinih situacijah. Dvodisciplinarnost pospeuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanja, metodologije, razumevanja strokovnih metod, pristopov in procesov. Cilj dvodisciplinarnih programov je usposobiti diplomant/ke za nove kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja razlinih vidikov predmetno specifinega znanja. iri drubeni interes dvodisciplinarnih programov je poveanje zaposljivosti diplomantov, kar sledi iz njihovega obvladovanja oz. poznavanja dveh strokovnih podroij; usmerjenost v interdisciplinarno reevanje problemov zviuje njihove monosti na trgu delu.

  Temeljni cilji prvostopenjskega dvodisciplinarnega tudijskega program Filozofija: tudentke in tudenti v okviru predlaganega prvostopenjskega dvodisciplinarnega tudijskega programa Filozofije usvojijo temeljno znanje o filozofski problematiki in razlinih teoretskih ter metodolokih pristopih k njej. Predmeti programa so na eni strani zgodovinsko povezani z obelovekim duhovnim izroilom, na drugi pa disciplinarno utemeljujejo podroje filozofije, tako da tudenti in tudentke usvojijo znanje, ki je povezano s splono teorijo in z razumevanjem kulture, podroji delovanja, ustvarjanja, vrednotenja in spoznavanja ter odnosi med jezikom in sporazumevanjem, kulturo in drubo, humanostjo in humanizmom, umetnostjo in tehnologijo. Cilj tudijskega programa je, da diplomante in diplomantke usposobi za strokovno delo na najraznovrstnejih raziskovalnih in izobraevalnih institucijah, za samostojno publicistino in prevajalsko delo na podroju filozofije, humanistike in druboslovja ter za delo v knjinicah (ne kot knjiniar), urednitvih zalonikih in medijskih hi ter drugih kulturnih ustanovah. Posebej pa velja upotevati potrebo filozofsko-kritine obravnave vpraanj humanosti, ki spodbuja uravnoteen, humano naravnan razvoja Slovenije v perspektivi evropskega sobivanja s filozofijo kot skupnim jezikom. Kot dvodisciplinarni program

 • FF UL, dvodisciplinarni prvostopenjski program Filozofija, PRILOGA 4

  je tudij Filozofije posebej primeren pri poklicih, pri katerih je pomembna filozofska sporoilnost in zmonost medkulturnega obevanja (prevajalci, sodelavci v tujih predstavnitvih, v turizmu, kulturnem managementu, v delu mednarodnih organizacijah, svetovalci v izobraevanju ...).

  Diplomanti in diplomantke prvostopenjskih dvodisciplinarnih tudijskih programov:

  razmiljajo logino, abstraktno, analitino in sintetino;

  so usposobljeni za sodelovanje pri reevanju strokovnih vpraanj;

  seznanjeni so s temeljnimi raziskovalnimi metodami, ki jih tvorno prenaajo z enega podroja na drugega;

  pridobljena znanja in usposobljenosti povezujejo med obema strokama in z razlinimi drugimi podroji;

  svoja znanja prenaajo na druga problemska podroja (sposobnost transferja) ter jih reujejo intradisciplinarno;

  zaradi poznavanja dveh strokovnih podroij so bolj fleksibilni pri opredeljevanju in reevanju konkretnih vpraanj;

  bolj celovito pristopajo k evidentiranju problemov in njihovem reevanju;

  usposobljeni so uporabljati dva razlina strokovna diskurza, ki jim omogoata jasnejo argumentacijo;

  imajo vejo sposobnost komuniciranja, ki izhaja iz razumevanje dveh pogledov in omogoa uspeno vkljuevanje v timsko delo;

  informacije (vsaj dvojno) kontekstualizirajo;

  laje in bolj kompetentno se odzivajo na nove izzive in se jim prilagajajo in/ali jih modificirajo;

  zavezani so profesionalni etiki ter so sposobni razvijati refleksijo o njej tudi v irem drubenem kontekstu;

  zbirajo bibliografske in druge podatke iz baz in drugih virov;

  uporabljajo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi in predstavitvi informacij;

  sodelujejo pri ocenjevanju in zagotavljanju kakovosti lastnega dela;

  oblikujejo in sooblikujejo uinkovite medloveke odnose;

  imajo zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja e pridobljenega znanja in pripravljenost za tako nadgradnjo.

  Diplomantke in diplomanti prvostopenjskega dvodisciplinarnega programa Filozofija:

  so sposobni kvalitetno uporabljati vire in informacije;

  sposobni so branja in razumevanja besedil;

  zmorejo kritino ovrednotiti znanje;

  imajo zmonost kritinega miljenja in avtonomne presoje;

  obvladajo veine prenosa znanj v prakso in vsakdanje ivljenje. Predmetnospecifine kompetence, ki se pridobijo s programom

  sposobnost splonega uvida v temeljne koncepte zgodovine filozofije in sodobnih filozofij,

  sposobnost refleksije na podrojih filozofije in humanistike ter kritinega ovrednotenja drubenih razmer in nazorske argumentacije,

  zmonost povezovanja filozofskih spoznanj s spoznanji drugih ved,

  zmonost uporabe filozofskega znanja in temeljnih konceptov v praksi,

  sposobnost branja, komentiranja, interpretiranja in kritinega ovrednotenja temeljnih in drugih besedil filozofije in filozofije kulture,

  sposobnost etinega in estetskega vrednotenja.

 • FF UL, dvodisciplinarni prvostopenjski program Filozofija, PRILOGA 4

  6. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa Pogoji za vpis na tudijski program so skladni s leni 38, 38b in 41 Zakona o visokem olstvu ter 115. lenom Statuta Univerze v Ljubljani. V prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni tudijski program se lahko vpie

  a) kdor je opravil splono maturo b) kdor je opravil poklicno maturo in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, vendar izbrani

  predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat e opravil pri poklicni maturi, c) kdor je opravil katerikoli tiriletni srednjeolski program pred 1.6.1995, d) kdor je uspeno zakljuil enakovreden tudij v tujini.

  Predvideno tevilo vpisnih mest je 60 za redni in 16 za izredni tudij. e je zanimanja za vpis ve, kot je razpisanih mest, in bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati razporejeni po merilih, ki jih predvidevata obe stroki, v katere se tudent eli vpisati. Kandidati za vpis na dvodisciplinarni prvostopenjski tudijski program Filozofija bodo v primeru omejitve vpisa izbrani po naslednjih merilih: kandidati iz toke a) in b) bodo izbrani glede na:

  sploni uspeh pri maturi oziroma poklicni maturi 60% tok sploni uspeh v 3. in 4. letniku 20% tok uspeh pri enem od maturitetnih predmetov:

  filozofija, sociologija, zgodovina, psihologija, latinski jezik, drugi tuji jezik, fizika, kemija, biologija 20% tok

  kandidati iz toke c) pa glede na:

  sploni uspeh pri zakljunem izpitu 40% tok sploni uspeh v 3. in 4. letniku 40% tok uspeh pri filozofiji v 3. ali 4. letniku srednje ole 20% tok

  7. Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

  Po univerzitetnih tudijskih programih prve stopnje se lahko kandidatom in kandidatkam priznavajo tudi znanja, usposobljenosti in zmonosti, ki jih je kandidat/ka pridobil/a pred vpisom v razlinih oblikah formalnega in neformalnega izobraevanja in ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splonim oziroma predmetnospecifinim kompetencam, doloenim s tudijskim programom . Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je v celoti usklajen s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetem 29. maja 2007 na Senatu Univerze v Ljubljani. tudentje oz. tudentke znanja, pridobljena v razlinih oblikah formalnega in neformalnega izobraevanja ter izkustvenega uenja (portfoljo, projekti, objave avtorskih del ipd.), izkaejo s sprievali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloenega dela tudenta. Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti mora vsebovati:

  sprievala,

  druge listine (razlini dokumenti, ki jih izda delodajalec in dokazujejo izkunje, potrdila o udelebi na seminarjih in usposabljanjih ipd.),

 • FF UL, dvodisciplinarni prvostopenjski program Filozofija, PRILOGA 4

  portfoljo, v katerem kandidat pripravi svojo biografijo s podatki o izobrazbi, o zaposlitvah ter drugih izkunjah in znanjih, ki jih je pridobil v preteklosti,

  druga dokazila (izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela kandidatov; projekti, izumi, patenti ipd).

  P