feb ank 2016

Download Feb Ank 2016

Post on 26-Jul-2016

237 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

COVER PAGE

TRANSCRIPT

 • iQjojh 2016iQjojh 2016

 • vejsUnz dqekj falagvejsUnz dqekj falagNk=k usrk] (,MoksdsV)

  Nk=kla?k y[ku fo'ofo|ky;] y[ku] LVwMsUV vkWiQ xousZUl ,.M yhMjf'ki MsosyiesUVNk=kla?k y[ku fo'ofo|ky;] y[ku] LVwMsUV vkWiQ xousZUl ,.M yhMjf'ki MsosyiesUV

 • mek Jhmek Jhmek Jhmek Jhmek Jh 4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK

  /RNHK@L]GNNG@HTQ]G@RDO(LNQGNNI\XKIODJ`NMNGTHNMYN:4OV9IL]D9O=@UTMNFX[M@[NIWNFNQZLKOVHTIQ]U@#OV'9M@MNWV8Q]X[M[NIWNFNQOVL]GNINUOH/UL]GNINUONH[]KGVI\\V>NG@L]GNNGGKYXTHIUYNRGJ6L]GNINUMSXNYNVDGVIRSNMOV^mek Jh* LI GNGVO(LNQGGNOJHUJNVXNYNRGXJKJ6$

  OH/UIRRNQ[NIWNFNQ8N\HVDIRSNMNKJ6$E-mail: umaashree2012@gmail.com

  bl vad esa ----

  le lkekf;d lekftd vkfFkZd ,aojktuSfrd ekfld if=kdk

  RN=@YDGRN=@YDGRN=@YDGRN=@YDGRN=@YDG4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK2016 HZ

 • mek Jhmek Jhmek Jhmek Jhmek Jh 4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK

  pNNI\XKIODJpNNI\XKIODJpNNI\XKIODJpNNI\XKIODJpNNI\XKIODJ

  lEiknddh

  dye ls

  APHN-K IJ8QKHNIOGIQN5HJNVXVGVGNMNPOVY[\VIQXIGN[N$IXG\XVGVFNQ4MNWXVIGOKOVFNUXJKDGK$LIMWXNVDHVDQJNUEOGQM)NKIGGMKFLN6XVQOFWV[NDRLJTDSXVGVFNQPOV\DFVOHUG"NMOVFNJMXJKDIXG\XVIQN[N$QJNUGNYN\HQVI>NVIGYNOLNOGVGMKFKOVFNUJTE=IGOKXVFUNNRJIQNT\GMFT\DQNJMoNNOXGKGN=RNJKGKIXDQNGK$GE=XVUNVJNDUG I\>NN J6 IG\NVGUD HVDYI+N2IlGKYNWNQKQNDRLMJ6$FNV\XVGKYNWNQKGNVE=1KXXJKDOGUN$HKI0NGNGNH>NFM oGNI NU GMXN J 6$L GNMNVDLMHTGQHNQW=GMNXNoNNOXGKUNXNNNJKMR6NGNVQNN=UNJ6$

 • mek Jhmek Jhmek Jhmek Jhmek Jh 4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK

  IFJNMGKUW=LMPNMoQVNHVD+NKHJN[%FDNXFXNXVGKGRNQNTJNV[E=J6$IFJNMGVHT>HD KXKUKNGTHNMYN6M

  WQZGVY^NNMQNQRXVMN9K\NVGQ\GVY^NSN6qNMKYWKUIODJOVHT\NGNUGKJ6$SN6NMKYWKUIODJGV"NMLMJTE=EOHT\NGNUHVDZLKSTXNRHVDODTlLOVGNHGMXVLMNTYNUKOJHIUFX[E=J6$EOFKS@YLXNQ\GKY^NNNL9V\XVFTNRNMGNVHT>HD KXKUKNGTHNMOVHT\NGNUGMIH\GMSTXNR\0XVGKE31NWUNE=J6$IOIR\ONVONE9KOVWT0VHTOI\HFTIWKIRNVDXV+NKHT>HD KOVIH\GMHJN[%FDqNXGKGNVINNNVDLMOJHIUWUNE=J6$LKOLN9K=GVY^N0YZFYDONMK+NK[TRNMGNVHT>HD KXKUKNGTHNMOVIH\OGUVJ6D$

  MN\NVQ Y^N SN6NMK YWKU IODJ XV GJN IG HT>HD K

  PNMoQVNGVHT>HD KYI>N\VNNQRXVQNRNIGNIGPXGKOMGNMXV IL1\VSTXNRNVDHVDWXUNOV IGV[VO+NKRNQNVDGNVLZMNGMIQNJ6$oQVNGVYN[NHKIRNNXO+NNSTXNRNVDHVDIFXNIGOKQFNRGVH6QNXHVDPUMXVGNV\NXGMUVJTYI>N\VNXVGJNIGY[\VSTXNRHVDWNXVOVLJ\VJKJHNMKOMGNMXVIL1\VSTXNRGV"NNVNNNL HVDIGV[VJMRNQVGNVLZMNGMIQNJ6$PNMoQVNHVDGVSTXNRHVDJHIFXNIGOKQFNRGVPUMVD[V$JHNMKLN9K=GNVGFNMI4MLZN=FJTHUIH\V[NYN6M PNM oQVN HVD OHNWRNQK LN9K= GK JKOMGNMFXV[K$P8JNVDXVGJNIGSTXNRKRNQVOLNOMGNMLZMVGMSTGKJ6YN6MYFWNVGN=JNVMJVJ6D@POGVY\NRNJ6D$FTDQV\>ND0GVIGONXNVDGKI/)NIUGVFNMVHVDHT>HD KXVGJNIGFTDQV\>ND0GVIGONXNVDGVI\JHXVGNHIGNJ6$GNVMKFNXFNWKXJKDGKJ6$RJNDGV\NV[NVDGNVIRNVNOJNUNoQVNOMGNMGKYNVMOVQK

  fiNys pquko esa fd;s lHkhok;ns iwjs fd;s % vf[kys'k

  WN MJK J 6 $YNV\NRCI9OVLKI0UIGONXNVDGNVOMGNMGKYNVMOVYNI)N=GOJNV[oQNXIGN[NJ6WFIGGVDOVYLVI^NUOJNV[XJKD IH\N OZ>NNo+NNIRUIGONXNVDGKOMGNM LZMK HQQGMV[K YN6M EOGVI\O+NKIR+NN[NVDGNVIXQV=NWNMKGMIQV[VJ6D$

  fcgkj dh rtZ ij ;wih esa egkxBca/u dh dok;n 'kq:XKUKNGTHNM@WQZY^NNMQNQRYN6MIFJNMSTXNRHVDoSNMGKGHNXOD+NN\XVRN\VoNNDUIGNNVMOVHT\NGNUJTE=J6$

  HT\NGNUGVQN6MNXLZR=ONDOQWDU SN6NMK +NK HN6WZQ )NV$IRqNNXO+NNSTXNRHVDON)NSTXNR\0XV LM SSN= JTE= J6$ JZLKHJN[%FDNXFXXVGKG

  NTYNUJ6$

  HJN[%FDNX HVD WQ ZMN\NVQ@YLXNQ\@LKOLN9K=@HJ NX Q\ OIJU O+ N K1NV9KF0KLNI9=NVDGNVNNIH\STXNRHVDWXUNGVONHXVGIRGHD KOVIH\V)NV$JORN\IGWNXVLMHJN[%FDNXHVDOHNWRNQKLN9K=+NK

  NNIH\JNV[K@P8JNVDXVGJNIGOLNIGOK+NKQ\OV[%FDNXGMXVOVEXGNMGMSTGKJ6$

 • mek Jhmek Jhmek Jhmek Jhmek Jh 4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK

  [NIWNFNQ$WXLQHVDS\NVWNMJVYNLMVNX/HNE=\YI+NNXGVY8U[=UYFUGGT\F3SVFMNHQIGVWNSTGVJ6DU)NNWXRMKGNVF3SVFMNHQIGV[V$EOYI+NNXGVXNV0\YINGNMKOLKIRILXUN0NXVFUNNIGFMNHQIGV[HNOZHNVDHVDMNWGTHNMPH]RN=LT MNNVIXRNOKMNHHJTYNMKIXRNOK)NNXN9V9TYNIW\N[NIFJNM@IRGNOPH]RN=LT oVHIODJIXRNOKOT+NNNSN6GX[\NE8G\VR

  'O9VDNX)NNXNONMD[4MKQNFNQ@LDGWPH]RN=LT MNWV8IXRNOKE8NG\NVXK)NNXNONIJFNFNQ[NIWNFNQ@YJOXPH]RN=LT SQIXRNOKE/\NHX[M)NNXNGNVURN\KWXLQ[NIWNFNQ@46N\P4=NGK\PH]RN=LT YNHKXIXRNOK!0NLTM )NNXN I\DGMNV0[NIWNFNQ@OMRXPH] RN= LT

  NDGMIXRNOKE8NG\NVXK)NNXNONIJFNFNQ[NIWNFNQ@HNJKXZMPH]RN=RIMJNXPH]RN=LT F4NUIXRNOKXMN6\K)NNXNFIXNVM IW\NO(+N\@W6QPH] RN= LT WHNVQYJHQIXRNOKG6\N+N99)NNXNGNVURN\KWXLQ[NIWNFNQ@MNGVNPH]RN=LT ONVXZIXRNOK!0NLTM)NNXNI\DGMNV0WXLQ[NIWNFNQ@NDGMLT ONVJX\N\IXRNOKO6'9MROT8NMN)NNXNEI8QMNLTMHWXLQ[NIWNFNQ@HNVIJUPH]RN=LT MNHLN\IXRNOK[]NH[N\8Q)NNXNHOZMKWXLQ[NIWNFNQ@MNWV8PH]RN=RIQXVNPH]RN=LT RKMFJNQTMIXRNOK[]NH+NQLTM)NNXN+NQLTMIW\NE8QV\LTMNX6LN\@Y8XZPH]RN=LT [D[NQNOIXRNOK8ZI04V8OG\NVXKHTMNQX[M[NIWNFNQ@OLXNPH]RN=RYDWZPH]RN=U)NNXKUZPH]RN=LT KSMX IODJ IXRNOK LN%GLTM FQNZD@ INRH PH] RN= LT JIMYNVH IXRNOK []NH 0NOXN oKU IFJNM G\NVXK HTMNQX[MWXLQ [NIWNFNQ@ NJWNQ PH] RN= LT XOKH IXRNOKXZM[DW HTMNQX[M RONIXNPH] RN= LT K XOKH IXRNOKXZM[DWHTMNQX[M[NIWNFNQ@HJNIRNPH]RN=XNIWHPH]RN=LT MJKNIXRNOKXZM[DWHTMNQX[M[NIWNFNQ@L\GPH]RN=LT KHXNVW5N[KIXRNOKODWF/UKYNV

 • mek Jhmek Jhmek Jhmek Jhmek Jh 4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK

  [NIWNFNQ$[NIWNFNQX[MIX[HHJNLN6MPLSTXNRGVI\OHNWRNQKLN9K=GVo5NNKOTNXMNRUXVGJNJ6 IGSTXNRWKUXVGVFNQX[MIX[H^NV HVDFOKYR6NGN\NVIXNVD

  GNVR6NGMRNNWN[N$oQVNOMGNM`NMNEXGN\NVIXNVDGVIRGNOHVDNXGKGHKYN0V"XJKDYNXVQKWN[K$OTNXMNRUYLXVSTXNRKWXODLG=YI+NNXGVUJU\N6XK@EDIQMNLTMH@+NNI9NHNV0@ ONIJFNFNQ@ MJKOLTM@ RN0= XDFM@ O6'9M@ oUNL

  [NIWNFNQ$IW\NIRINGOVRNoNINGMNGVU5RNNNXHVD[TRNMGNV0NOXNONHTQNIG/R/)GV8LMAFV9KFSNYNVDFV9KLNYNVDGNV\VGMIRINGON^NMUNINIRMYNNVIWUJTYN$INIRMHVDIW\NIRINGOVRNoNINGMNGVOISRIRGNO-KRN/URXVFUNNIGFV9KFSNYNVDFV9KLNYNVDGVI\WXUNHVDWN[GUN\NE=WND$P8JNVDXVGJN IGGNXZXEOGKEWNWUXJKQVUNIGW8HOVLJ\VJKIGOKF3SKGKHC5TJNVWND$IRGNO-KRN/URXVGJN IGEOGV I\YNNNGN=G KU)NNY8[]NH/UMKYINGNMKGH=SNMK[NDR[NDRWNGMWXUNGVFKSHVDEOFNUGNVOH!NVDIGIQF3SNVDGK+NZNJ5NJNV[KUNV\0GV\0IGNVDGNI\D[YXTLNUGN4K>NMNFJNVWNV[N$P8JNVDXVGJN IGYNW+NKWXLQ[NIWNFNQGN I\D[YXTLNUGN4K>NMNF J6@YN6M JWNM\0GNVDLMGV\[+N[\0IGNDGNYXTLNUYNMJNJ6$JHVDO+NKGVOJNV[OVEOI\D[YXTLNUGNVOJKGMXNJ6$OISRIW\NIRINGOVRNoNINGMNXVLKOKLKX0K'9LMSSN=GMUVJTVGJNIGEO'9GNo+NNRKD[OVLN\XIGNWNDUNIG

  xkft;kckn dh voS/ dkyksfu;ksa dksfu;fer fd;k tk,xk % jkor

  IRJNM@YNXDQIRJNM@WLN\SN6GLMSTXNRKO+NNYNVDGNVODFNVINUGMMJV)NV$P8JNVDXVGJNIGNJMHVDY+NK+NKGE=GN\NVIXNDYR6NJNVXVGVGNMNIFW\K@LNXKROKRMVWW6OKFTIXNQKOTIRNNYNVDOVRDISUJ6D$EOGVY\NRNJNDGKIXIHUGN\NVIXNVDHVD+NKIFW\KYNLZIU=RLVW\GKOTIRNNOTSNXJKDJ6$OTNXMNRUXVGJNIGSTXNRWKUXVGVFNQNJMGKO+NKYR6NGN\NVIXNVDGNV IXIHUGMXVGK IQNN HVD %NVOGNM=RNE=GKWN[K$WNVGN\NVIXNDEOOHIXIHUJ6DP8JVD+NKWMUGVYXTONMFTIXNQKOTIRNNYNVDOV\6OIGNWN[N$EOYROMLMYIXN5N[K@JMKN+NN9K@XMVD[TW=M@HTNKMYJHQHOZMK@\N\WKUNQR@YNTNQR@XMVNGTHNM@ODWNQR@YWKHTtKXLNN=QOHVUGE=[NHN82IlNVDXVOTNXMNRUGNVEOSTXNRHVDWKUNXVGKYLK\GK$oRNOKHWQZMNVDGVI\FXND[VY\[XKIU NIWNFNQ X[M IX[H HJNLN6M PLSTXNR GV I\OHNWRNQKLN9K=GVo5NNKOTNXMNRUGKL5XKIR+NNMNRUXVX[MIX[HGVHNHOVoRNOKHWQZMNVDGVI\Y\[XKIUFXNWNXVGNYNRNOXQVUVJTGJNIGEOOVLJ\VIX[HHVDU6XNUMNWX6IUGQ\NVDXVG+NKEOIQNNHVDON)N=GoNOXJKDIG$

  csVh cpkvksa csVh i

 • mek Jhmek Jhmek Jhmek Jhmek Jh 4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK

  ih,e eksnh us LVkVZ vi ds fy,[kksyk lqfo/kvksa dk fiVkjk

  oNNXHD KXMVDHNVQKXVP_IHUNGNVFNRNQVXVYN6MPOGVYXTGZ\RNUNRMNU6NMGMXVGVI\/9N9=YLEDI0NGN=NVWXNGK"NNVNNNGK$EOHVDUKXRNNVD=UGGMROZ\KLMMNVGYN6MP_HLZDWKIXRVNLMLZDWK[U\N+NNTNMKQNMKHVDOHNXYROM@GMNV0LVGKVI09[NMD9KNVWXNYN6MYNONXI'W9IXHNVDGK+NK"NNVNNNGK$HNVQK` NMN"NNVINU\N+NNVDHVDONR=WIXGIXWKON!VQNMKHNV0GVUJUXEX'ZFV9M@MN9KOD/)NNXNVDHVDXXRNSNMGVD@ONUXYXTODNNXLNG=@LNDS FNNV'\/9MYN6MOV'9MGVDIU EX'ZFV9M@ oNV[NN\N@EX'ZFVNXLZR=oIN^NNYN6MFKWNXOIJUGIHNX+NKNNIH\J6D$oNNXHD KXVUNI\NVDGK[0[0NJ9GVFKSGJN@AAJHJOTIXISUGMNXNSNJUVJ6DIGJH/9N9=Y,OGVON)N)NNOD+NRGHOVGHJ/U^NVLGMVD$EOGVI\JHXV/RO5NLXLVNIGNJ6$UKXRNNVD=UGGNVE=IXMK^NNXJKDJNV[N$

  P8JNVDXVJ+NKGJNIGOMGNM A/9N9=Y,OOVODFDINUO+NKGNXZXNVDGNVGON)NIH\NXNSNJUKJ6YN6MEOODQ+N=HVDP8JNVDXV IRL^NGK I>NNMJNJZD$JQVN+NMGVJHNMVTRNYNVDGVYDQMHN6WZQP5ONJGNVWNIJMGMMJNJ6$

  IQX+NMGVYNNVWXGVQN6MNXIJUNNMGNVD@HDI NVDYN6MIRNVN.NVDGVFKSXRNSNMYN6MIRNKXOV\VGMHIJ\NP_IHNVDGNVFNRNQVXVRO\NJQVXVUGGVIRNNVDLMGE=SSN=O YNNVIWUJT$

  GVDKIRNHD KYNWV9\KXVYLXVODFNVNXHVDIQX+NMGKSSN=GNIWGMUVJTGJN@AAYNWJGNNXQNMYXT+NRJTYNJ6$JXIO4=QVNGVONHNIWGLJ\ZHVDGFQ\NRGNoUKGJ6@FI

 • mek Jhmek Jhmek Jhmek Jhmek Jh 4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK

  fiQj fufoZjks/ Hkktik v;{k pqus x, vfer 'kkgXE= IQN\HVDHN6WZQXJKD)NV@WNVLZR=HVDNNJGVGNHGNWGNV\VGMYoO8XUN2lGMSTGVJ6D$oNNXHD KXMV8HNVQKOHVUGUMJOVLN9K=GVO+NKNKN=XVUNYNVDXVY^NLQGV I\NNJGVXNHGNo/UNRIGNIWOHVDGE=GVDKHD K@+NNWLNNNIOUMN7NVDGVHT>HD KNNIH\J6D$XNHNDGXHVD IGOKY8XVUNGNXNHYN[VXJKDIGN[N$NNJGNSTXNRUKXRN=GVLZN=GN=GN\GVI\JTYNJ6WNVLN9K=GKLMDLMNGVYXTLJ6YN6MJYNHOJHIUGVYNNNMLMJTYNJ6$JLZMKUMJOVUF/L9JNV[NWFHNVQKYN6MLN9K=GVF0VXVUNYNVDGVON)NYNMOOPXGVLK1VLZMKUNGUOV>N0KJNV[E=$

  YNINGNIMG GN=H GV GNMN oNNXHD KHNVQKEOOHNMNVJHVDHN6WZQXJKD)NV\VIGXRJODOQKFNV0=GKF6%GHVDIJ/ON\VD[VWNVWXRMKGNVJNVOGUKJ6$NNJGV I\JUKXRN=GNLZN=GN=GN\JNV[N$NNJHE=HVDPOOH+NNWLNY^NFXV)NVWFU5GN\KXY^NMNWXN)N

  IODJOMGNMHVDNNIH\JNV[)NV$RNK=NNJGVL^NHVDXNHNDGXLVNIGV[YN6MJoINUKX"ND9VUGS\K$o

  NNXHD KXV+NNWLNY^NGV UN6M LM LTX STXVWNXVLMYIHUNNJGNVFNNE= QKYN6M IRRNOWUNNIGLN9K=PXGVXVUC5RHVDXKPDSNENVDGNV1Z[K$

  o N NXH D K XM V D HNVQKGVFVJQ+NMNVOVHDQHNXVWNXVRN\VNNJGNVWT\NE= HVD PORlY^NSTXN[N)NN@WFMNWXN)NIODJGVDK [CJ HD K FXNIQ[)NV$YIHUNNJY+NKUGMNWXN)NIODJ

  GVY^NGN=GN\GNIXR=JXGMMJV)NV$YIHUNNJXVIL1\V\NVGO+NNSTXNRHVDLN9K=GNVcDSNE=NVD

  LM\NIQN)NNYN6MWKUJNIO\GMXVHVDPXGNoQN=XGN4KOMNJXK)NN$EOGVFNQP8JVDLN9K=GNY^NFXNIQN[N)NN$JN\NDIGIQ

 • mek Jhmek Jhmek Jhmek Jhmek Jh 4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK4MRMK

  lkoZtfud gqbZ usrkth ls tqM+h xksiuh; iQkbysaoNNXHD KXMV8HNVQKXVXVUNWKOT+NNNSDFNVOGKRKD

  WDUKLMPXOVWT0K[NVLXK4NE\NVDGKI0IW9\oIUND

  ONR=WIXGGMQKD$EX4NE\NVDOVXVUNWKGKHC5TOVWT0VIRRNQGNVOH!XV HVD HQQ IH\V[K$OT+NNNSD FNVOOVWT0KOKV94NE\VDNIXRNMGNVLI&\GGMQK[E=D$FNVO46IH\KGKHN6WZQ[KHVDXMVDHNVQKXVE8JVDWNMKIGN$JNVHIHIX/9KGK9LOKV9MJKGK4NE\AXVUNWKOT+NNNSDFNVOoLNVW\Y4(FVOK+NKONHXVYNE=$EOHVDYNE=FKOVWT0KXNVI9D;OJ6D$EOGVL8XNVDHVDGJN[NJ6IGXVUNWKGNVOIF]9VXGKED9VI