farris dan fakrul

Download Farris Dan Fakrul

Post on 06-Jul-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  1/19

  INSTITUT KEMAHIRAN BELIANEGARA JITRA,KEDAH DARUL

  AMAN

  SSS-02 LUKISAN SENIBINAMODUL-5 06.02

  ENCIK RAUP BIN MEHAMAD SHAHID

  NAMA NO.MATRIXMUHAMMAD FARRIS BIN MOHDFADZIR

  JUL2013JT111

  MOHD FAKRUL HUSNI BIN IDRIS JUL2013JT068

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  2/19

  ENDAHULUAN Kami ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih

  kepada Penga ar !n"H#"Abd Rau$ Bin Mehamad Shahid keranate%ah diberi kebenaran untuk men a%ankan ker a kursus

  ini"seterusn&a' !idak %upa uga kepada penga ar kami iaitu!n"H "Abd Rau$ Bin Mehamad Shahid &ang te%ah ban&ak memberikan tun uk a ar dan nasihat sepan ang ka ian ini

  di a%ankan"

  Ucapan terima kasih uga kepada ka(an)ka(an danrakan seke%as kami kerana memberikan s*k*ngan dan

  men*n*%*ng kami untuk men&iapkan ker a kursus ini" !idak %upa uga buat tuan dan puan &ang te%ah ban&ak membantu kami

  ketika pr*ses s*a% se%idik dan temu bua% di%akukan"

  Akhir seka%i kami mengucapkan terima kasih kepada IKBN#I!RA &ang te%ah sudi memberikan ker asama &ang baik kepada

  kami semasa ka ian ini di a%ankan" Han&a A%%ah saha a &angdapat memba%as asa dan budi baik ka%ian semua"

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  3/19

  !ARTA ORGANISA"I S#ARIKAT

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  4/19

  SENARAI JENTERA BERAT

  Kegunaan jentera berat ialah :

  pembersihanpengorekpemunggahanpengangkutanpenuanganpemadandatanPencerunan

  !ONTOH JENTERA BERAT DI TA AK BINA

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  5/19

  J$%&$'( )$%*" *%* +$' ( (% )$%&$'( (/*% /("(* %( (% %& +$% /( (% M$'(&( (% &(%($'+ ((% .J$%&$'( *%* +$+ %4(* ("( ( 4(%

  &*% *, B$'&(4(' $&( (&( $' ( . D*"$ $/( ( ( (%*/$% ( (% $% (% $ ('(% $' * '( /* %& $')(

  +$% /( , +$% '( ,+$+ & % (% +$'(&( (%&(%( .T$' ( (& $/ ( (* )$%*" $ ('(% "$ $'&*

  $ ('(% / ' ", $ ('(% S (% $ ('(% U. J$%& /( *%*/$ * %( (% %& +$+ $'"* (% &(%( ,

  +$% + (% (% (% +$% ( " (% (/(% (%,+$% * *" &(%( (&(", +$+ & % (% +$% '( "*"* *&

  %& +$% (% /(/ (% (' .

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  6/19

  1 J$%&$'( $% (/*

  (Excavator)

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  7/19

  . J$%&$'( $% (% (& (7$

  JENTERA FORK !FT

  SENARAI EKERJA

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  8/19

  PERKERJA K"A !T!PEN#"R"$ % J"R"TERA %

  PENO ON# J"R"TERA &KERAN! TAPAK '

  PEN(E !A TAPAK &PEKERJA )AKAN!KA *PEKERJA E EKTRON!K +

  PEKERJA A,A) -.PEKERJA )A/!R -+

  PEKERJA $EPARA )A/!R %+PEKERJA K"RAN# )A/!R '.

  J") A/ PEKERJA : -.* ORAN#

  SENARAI BAHANBINAAN

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  9/19

  0AT"10ATA

  KE)A$AN

  ANTA!

  $!)EN

  0E$! TET" AN#

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  10/19

  0")0"N#

  0AT"

  #A"R

  LOGO S#ARIKAT

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  11/19

  ARAHANKESELAMATAN

  KESELAMATAN DIRI SENDIRI.

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  12/19

  O )$ &*9 4(% &(+( (/(+ ' "(% $"$/(+(&(%*(/(M$%7$ ( $7$ $'((% (% $ */(% (% %4(:(.O/$ "$ ( *& , $"$/(+(&(% *'* "$% *'* (& &/(

  * &(+( (%.

  $' ('(- $' ('( 4(% (' " *(+ */ $'(& %&+$%)( ( $"$/(+(&(% *'* "$% *'* ( (/( "$ $'&*

  $'* & ;

  ( M$%)( ( K$"* (&(% D*'* S$% *'* ;

  o K$"* (&(% +$' ( (% 9( & ' 4(% $%&*% (/(++$% ' " (% $')( $% (% "$/(+(&.

  o J* ( "$"$ '(% pekerja kurang sihat atau u2ur , *( &* ( ( (& +$% + (% $' (&*(% "$ $% %4( (/(+

  ( ( 4(% */( (%.o K$"* (&(% ('* "$ *

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  13/19

  D*" /*% S$+("( B$ $')( ;o D*" /*% ( (/( "(& $' ('( 4(% "(% (& $%&*%

  "$+("( $ $')(.o A'( (% (% $'(& '(% 4(% &$/( *&$&( (%

  (' "/( * (& * (% "$/(/ $':(" ( (.o J(% (% "$ (/*- (/* +$/( (% "$" (& 4(% /$

  +$+ ( (4( (% *'* "$% *'* (&( '(% /(*% ,"$ $'&* +$%4*+ (% (/(&-(/(& &()(+ (/(+ "( ,

  +$+ *(' (% ( + 4(% &$/( * %( (%$'"$/$'( , +$+ (% "(+ ( $'(&(-'(&( (%

  "$ ( (*%4(.o $% $ (&( , $' *" /*% $'+( %( +$%(%(+ (%

  &( *(&-&( *(& 4(% "*&*9 (/(+ $')(%4(o T( *(& 4(% "*&*9 (% "* (& "$/(/ %4(

  +$% '(% (% $+(/(% (% "$'&( +$%*% (&' &*>*&*.

  $ $')( +$"&*/( "* (&

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  14/19

  !ONTOH GAMBAR BEKERJA DENGAN DIS LIN DANBERDEDIKASI

  B$ $')( $% (% *" /*% (% $' $ * ("*

  7. $% $&( (%

  S$ $/ + +$/( (% "$" (& $')( , $ $')((' "/( +$+( (+* ( (%- ( (% 4(% * $')( (%(% ) ( (/(& (&( +$"*% 4(% * %( (%.

  T*% ( (/(" ( (%- ( (% &$' &(+(%4( ( (%-( (% *+*( /$ +$% (&(% (% $+(/(% (% 4(%

  &$' $ *& ) ( (/(&-(/(& &$ % / * &*% *.

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  15/19

  !ONTOH ENGENGATAHUAN DALAM KERJA

  B$' $% $&( (% (/(+ $ $')(

  . ( (*(% ( (*(% 4(% "$" (* $% ( /( * ( (* "$+("(

  $ $')(. ( (*(% 4(% 4( (% "$'$ $ ( (/(%7( $+(/(% (%.

  K(" & (&( & $"$/(+(&(% 4(% +$% (% % *$ *% (% $/ /* * ( ( *(% ( ( (%%4( ( (/(

  "$" (* ( * +$% $/( (% "$ ('(% $7$ $'((%

  ( *.!( (/ (% "(% (/ &* ( (' " * ( (* "$+("(

  $ $')( * &( ( $+ *%((% (&( $% $/.

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  16/19

  !ONTOH AKAIAN KESELAMATAN DI TEM ATKERJA

  contoh google keselamatan

  Topi keselamatan

  $arung

  Tangan

  Keselamatan

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  17/19

  tali pinggan keselamatan

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  18/19

  ENUTU

  S(/(+ "$)( &$'( (+* &$/( B$')(4( +$%4*( (%& ("(% *%* $% (% )(4(%4( . T$'*+( ("* ) (

  $ ( ( &$%( (-&$%( ( $% ()(' $'(%( " *+$+ $'* +*&+$% (% & %) ()(' $ ( ( (+*

  %& $'& "/ + " +$%4*( (% & ("(%&$%&(% $%4$/*((% &( ( *%* . (+* +$% 7( (%

  '* (% &$'*+( ("* $ ( ( TN.HJ.A R( 9 B*%M (++$ S ( * . K(+* ( * ( (:( (%4(

  $' ('( 4(% (+* $/ +&( ,"$&$/( * (&()*(% , (+* &$/( +$% $&( * (% ( (& $/()('&$%&(% $%4$/*((% &( ( &$'"$ & , $& //(

  (&( $ (&( ?&( $%(/,+( ( &( 7*%&(?.

  @S$ *(% &$'*+( ("* ?

 • 8/17/2019 Farris Dan Fakrul

  19/19

  ! %& ( (% $+ *%((% ' )$