elektryczne ogrzewanie akumulacyjne technothermtechnotherm.pl/pliki/technotherm-katalog.pdf ·...

of 20/20
Ogromne mo¿liwoœci Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne TECHNOTHERM ® Komfortowa grzewcza technika domowa — www.technotherm.pl

Post on 02-Mar-2019

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ogromne moliwociElektryczne ogrzewanie akumulacyjne TECHNOTHERM

Komfortowa grzewcza technika domowa www.technotherm.pl

Ogrzewanie elektryczne ma wiele zalet. Po rzeczowej i obiektywnej analizie, porwnujc inne systemy i rozwizania,elektryczne ogrzewanie akumulacyjne w wielu punktach wypada znakomicie. Z pewnoci jest to idealne rozwizaniedla osb, ktre potrafi liczy.

Zaleta nr 1: Ogrzewanie elektryczne jest ekonomiczne

Po uwzgldnieniu wszystkich staych i zmiennych kosztw dochodzi si do zaskakujcego wniosku: ogrzewanie elek-tryczne zajmuje jedn za najwyszych pozycji wrd najbardziej ekonomicznych systemw.

Dziki nowoczesnej technologii sterujcej TECHNOTHERM moliwe jest optymalne wykorzystanie korzystnych nocnychtaryf oferowanych na wolnym rynku energii elektrycznej. Ponadto nie ma koniecznoci budowania, instalowaniai utrzymywania drogich kotowni i rwnie kosztownych urzdze, zbiornikw i rurocigw.

Niezawodno w zasigu rki:elektryczne ogrzewanie akumulacyjne

2

Zaleta nr 2: Ogrzewanie elektryczne jest bezpieczne

Na terenie Europy, dziki uwolnieniu rynku energetycznego, zapewniono dugoterminowe niezawodne zasi-lanie w energi elektryczn przy rynkowo uzasadnionych cenach. Odbiorcy energii elektrycznej nie muszobawia si sezonowych skokw stawek lub braku zaopatrzenia, ktre coraz czciej wystpuj w przypad-ku pozostaych rde energii. Technologia ogrzewania akumulacyjnego jest stosowana z powodzeniem odlat.

Zaleta nr 3: Ogrzewanie elektryczne nie powoduje zanieczyszcze

W miejscach, gdzie stosowane jest ogrzewanie za pomoc urzdze akumulacyjnych, powietrzenie jest w adnym stopniu zanieczyszczane. Nowoczesna technologia filtracyjna stosowanaw siowniach pozwala zapewni, e w porwnaniu z pojedynczymi piecami powstaje o wielemniej zanieczyszcze.

Nocne urzdzenia akumulacyjne przyczyniaj si do tego, aby prd, ktry wytwarzany jest rw-nie w nocy, znajdowa rozsdne zastosowanie. Ponadto pomiary porwnawcze wykazay, e zuy-cie energii grzewczej w przypadku pracy urzdzenia akumulacyjnego jest o 20% nisze niw przypadku ogrzewania centralnego.

Zaleta nr 4: Ogrzewanie elektryczne to mdre rozwizanie w przypadkuprzebudowy i rozbudowy

Rozwaajc rne systemy ogrzewania dla pojedynczych pomieszcze lub poddaszy,moemy by pewni, e technika ogrzewania akumulacyjnego TECHNOTHERM to gwa-rancja atwej i ekonomicznej instalacji i eksploatacji.

Tak to dziaa: technologia akumulacyjnych urzdze grzewczych TECHNOTHERM

Centralneogrzewanie

olejowe

Termana gazziemny

Technologiaspalania

gazuziemnego

Elektryczneogrzewaniepodogowe

Elektryczneogrzewanie

akumulacyjne

Centralneogrzewanie

solarne

Pompagrzewcza

woda--powietrze

Pompagrzewczasolanka--woda

Koszty uboczne

Koszty energii

Koszty kapitaowe

[rdo: VdEW]

Porwnanie kosztw ogrzewania w domu jednorodzinnym

Dynamika w parzez innowacyjn technologi

Dobre rozwizania mona zawsze udoskonali. Nowa generacja elek-trycznych urzdze akumulacyjnych TECHNOTHERM udowadnia totwierdzenie z ca moc. Nowoczesny design, innowacyjna technologiai obszerny zakres usug serwisowych stanowi niezwykle mocneargumenty.

Jeszcze wysza wydajno energii

Wysoce efektywne noniki akumulacyjne nowej generacji zastosowanew urzdzeniach grzewczych oferuj szczeglnie wysok pojemno aku-mulacyjn, a tym samym ponadprzecitn efektywno energetyczn.Szczeglnie korzystne rozwizanie stanowi zoptymalizowana, bezwk-nowa warstwa termoizolacyjna. Pozwala ona zminimalizowa promie-niowanie statyczne, stanowic rwnoczenie kolejny elementwpywajcy korzystnie na wydajno zatrzymywania ciepa.

Korzy: wysza i lepiej wykorzystana wydajno w mniejszym urzdze-niu i o mniejszej powierzchni rozstawienia, czyli zwikszona powierzch-nia mieszkaniowa!

Ciche, wydajne, niezawodne i proste w montau

Duy i wydajny wentylator horyzontalny nowej generacji moe by uy-wany przy niskich prdkociach obrotowych. Gwarantuje on szczeglniedugi okres uytkowania i bardzo cich prac przy 32 dB.

Wszystkie urzdzenia nowej generacji posiadaj wyposaenie umoli-wiajce monta na cianie (w opcji). Powleczone s odporn na uderze-nia warstw lakieru, a montowane i okablowane fabrycznie grzejnikigwarantuj bardzo prost i szybk instalacj, a co za tym idzie duoszczdno czasu.

Na yczenie klienta urzdzenie wyposaone jest w nowej generacjiukad duo-electronic, dziki czemu system staje si kompatybilny zewszystkimi systemami sterowania dostpnymi na rynku.

Precyzyjne sterowanie

Nowej generacji sterowniki TECHNOTHERM oferuj szerok palet re-gulatorw temperatury pomieszczenia i zegarw termostatowych.Dziki temu moliwe jest optymalne wykorzystanie ogromnego poten-cjau systemu grzewczego. adowanie odbywa si w czasie gdy prddostarczany jest po najbardziej korzystnych stawkach. Ogrzewanie od-bywa si bez przekraczania uprzednio ustawionych parametrw.

W zalenoci od systemu regulacyjnego, harmonogram temperatur mo-na zaprogramowa dla pojedynczych jednostek grzewczych, pomiesz-cze lub mieszka, odpowiednio do potrzeb dnia lub caego tygodnia.

Za pomoc specjalnego systemu sterowania adowaniem moliwe jestpowizanie adowania z aktualnymi temperaturami zewntrznymi. Dzi-ki temu zapewnia si pobr tylko takiej iloci energii, jaka jest niezbd-na dla ogrzania, dochodzc do ustawionej wartoci zadanejtemperatury.

Rozsdne ogrzewanie rady i wskazwki

Jak ograniczy koszty ogrzewania przy waciwymstosowaniu urzdze bez rezygnacji z komfortu?

Podstawowe zasady:Im lepsza dystrybucja ciepa w pomieszczeniu, tymbardziej efektywne i tasze ogrzewanie.

Pozostaw urzdzeniu troch miejsca

Rwnie ze wzgldw bezpieczestwa: niezakrywa powierzchni, nie nakada naurzdzenie adnych materiaw zapalnych lubizolacji termicznych, np. kocw wenianych.

Firany i zasony wiszce bezporednio przedurzdzeniem zatrzymuj ciepo i pomieszczeniepozostaje nieogrzane.

W odlegoci 40 cm przed otworami wylotupowietrza nie mog si znajdowa adneprzedmioty.

Nie mcz swoich rolin domowych: grzejnik niejest dla nich dobrym miejscem.

wiee powietrze!

Lepiej krtko i intensywnie ni lekko i dugo:wietrzy naley 10-15 minut dziennie przyszeroko otwartym oknie. Cigle uchylone oknoto strata pienidzy, poniewa wychodzeniuulegaj meble i ciany.

Podczas wietrzenia termostat w pomieszczeniunaley ustawi na najnisz temperatur, abyurzdzenie nie generowao ciepaniepotrzebnie.

Nie pozwl si zaskoczy

Naley unika wychodzenia pomieszcze,poniewa dogrzewanie jest kosztowne i moetrwa dugo.

Opuszczajc dom na kilka godzin, regulatortemperatury naley ustawi na 18-20C.W przypadku wielodniowej nieobecnoci na16-17C.

W czasie zimy nie opuszcza temperaturyponiej 16C, rwnie w pokoju sypialnym.W zbyt zimnych pomieszczeniach osadza siwilgo, co moe doprowadzi do powstawaniapleni.

3

4

Jako jutra ju dzi:seria dynamiczna

Trwae, wydajne, niezawodne

Wszystkie urzdzenia serii dynamicznej wykonane s wedug surowych parametrw jakoci.S one fabrycznie wyposaone w zintegrowany zestaw grzaek i okablowane.

Zakady produkcyjne grupy TECHNOTHERM posiadaj certyfikat DIN EN ISO 9001:2000.

Dziki zastosowaniu materiaw wysokiej jakoci oraz dziki seryjnemu wyposaeniu w sita filtrujce w obszarze zasy-sania powietrza, kratek naciennych i osony przeciwkroplowej ogrzewanie akumulacyjne TECHNOTHERM odpowiadanie tylko wymaganiom stawianym nowoczesnej serii urzdze, lecz spenia jednoczenie wymagania obowizujcychnorm w zakresie jakoci i bezpieczestwa VDE/GS i EMV oraz norm europejskich DIN EN 60335-1 i DIN EN 60335-2-61.

6 serii urzdze w spjnym designie

Super paskie (13 cm), paskie (18,5 cm) i urzdzenia standardowe (24,5 cm)

Nowoczesny i atwy w aranacji design

Ergonomiczna i trwaa obudowa

Kompaktowe rozmiary obudowy

atwo w montau

Wszystkie urzdzenia oferuj moliwo monta na cianie (opcja)

Seryjnie wyposaone w sita filtracyjne

Bardzo cichy wentylator technologia opracowana przez firmTECHNOTHERM

Bezwkknowa izolacja termiczna z vermiculitu/microthermu

Optymalna pojemno akumulacyjna

Moliwo wyposaenia w system duo-electronic i tym samym poczeniaze starszymi sterownikami

Uniwersalne akcesoria specjalne: moliwo zastosowania ze wszystkimiseriami urzdze

5

Przemylane wykonanieTechnologia serii dynamicznej

Budowa i zasada dziaania pieca dynamicznego

To wida: technologia grzewcza TECHNOTHERM

piece dynamiczne (z cichym wentylatorem)

Dziki nowoczesnej technologii urzdze serii dynamicznej, ogrzewaniez dokadnoci do stopnia jest dziecinnie atwe. Wydajne elementy grzew-cze, akumulacyjne, wentylatory oraz regulatory gwarantuj komfortowyklimat w mieszkaniu i ciepo wedug potrzeb.

Ukone ksztaty, gadkie i atwe w oczyszczaniu powierzchnie.Kolor urzdzenia: biay RAL 9002

Twarda izolacja termicznaz vermiculitu/microthermu

Rdze feolitowy do optymalnejakumulacji ciepa - temp. ok 700C

Zamontowanei okablowane grzaki

Opr sterowania opornik sterujcy

Obejciowa klapabezpieczestwa

Poprzeczny, cichywentylator horyzontalny

Rami przyczoweuatwiajce monta

Elementy obsugi znajdujce si z boku opcjonalnie z regulatorem temperatury pomieszczenia i ogrzewaniem dodatkowym

Zasilaniewentylatora

Wyjcie dotermostatu

Zasilaniepieca

Sterowaniepogodowe(opcja)

Piece akumulacyjne dynamiczne nie posiadaj w standardowym wyposaeniu zewntrznego okablowania.

Termostatadowania

6

Design serii dynamicznej

Styl mieszkania naszych czasw

Moliwo indywidualnych i wszechstronnych kombinacji

Design serii dynamicznej jest nowoczesny i zarazem atwy do dostosowania doaranacji wntrza. Bezszczelinowa strona frontowa uatwia utrzymanie, a ukonekrawdzie i rogi gwarantuj bezpieczestwo w domu. Klasyczna barwa RAL 9002umoliwia atwe dostosowanie urzdze TECHNOTHERM do kadego styluwykoczenia.

Dziki duej rnorodnoci i ograniczonej gbokoci urzdze (najmniejszagboko 13 cm!) moliwe jest dobranie odpowiedniego urzdzenia do kadegomiejsca rozstawienia. Wszystkie piece akumulacyjne wyposaone s w niezbdneakcesoria do montau naciennego.

Aby zapewni moliwo dowolnego czenia urzdze zastosowano ujednoliconydesign dla wszystkich serii produktw.

Zegar sterujcy [I/II taryfa] Automatyczny regulatoradowania

Automatyczne sterowaniepoziomem adowania

Wbudowanyrczny

regulatoradowania

Sterowanie wentylatorem

Termostatwewntrzny

Czujnikpogodowy

zewntrznyPrzeczanie taryfy:

[wczone w II taryfie,wyczone w I taryfie]

Schemat instalacji pieca dynamicznego

7

Klasyczne rozwizanie podczas wymiany

Standardowa seria TECHNOTHERM TTSgboko pieca 24,5 cm

Wyranie wysza efektywno energetyczna

Seria TTS zaliczana jest do klasycznych rozwiza w dziedzinie elek-trycznego ogrzewania akumulacyjnego.

Urzdzenia standardowe serii dynamicznej w jednym punkcie zdecydo-wanie rni si od innych akumulatorw ciepa: niezmiernie efektywnemedium akumulacyjne pozwala na osignicie szczeglnie duej pojem-noci akumulacyjnej, dziki czemu urzdzenia TECHNOTHERM serii TTSosigaj zupenie nowy wymiar efektywnoci energetycznej. W wieluprzypadkach umoliwia to zastosowanie bardziej kompaktowegourzdzenia i penowartociowe korzystanie z powierzchni mieszkalnej.

Rozwizania te oferuj szerokie spektrum wydajnoci: od 2,4 do 7,0 kWw zaledwie piciu obudowach.

Porady dotyczce zastosowania:

Seria TTS znajduje najlepsze zastosowanie w przypadku wymiany istniejcych urzdzeoraz do ogrzewania pomieszcze o duym zapotrzebowaniu na ciepo. Seria TTS pozwalana wystarczajc akumulacj ciepa przy krtkim czasie adowania. Jako wersjaz systemem duo-elektronik moe by bez problemu czona rwnie ze starszymisterownikami.

Standardowy dynamiczny piec akumulacyjny seriiTTS (24,5 cm)

5 rozmiarw obudowy od 2,4 do 7,0 kW

Gboko 24,5 cm, wysoko 66 cm

Szeroko pomidzy 58 i 130 cm

Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

Peny program akcesoriw specjalnych

Dostpny w wersji stojcej standard

Opcjonalnie do nabycia konsola cienna

Kolor biay RAL 9002

Standardowy piec akumulacyjny TECHNOTHERM

Napicie przyczeniowe 3/N/PE 400V 50Hz lub 1/N/PE 230V 50Hz (TTS 24, TTS 36, TTS 40)

Wielko Typ kompletu Moc przyczeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTS 24 850024005 2,40 (1,61) 580 x 660 x 245

TTS 36 850036005 3,60 (3,31|3,02|2,70) 760 x 660 x 245

TTS 40 850040005 4,00 (3,68|3,36|3,00) 940 x 660 x 245

TTS 51 850053005 5,00 (4,60|4,20|3,75) 940 x 660 x 245

TTS 61 850061005 6,00 (5,52|5,04|4,50) 1120 x 660 x 245

TTS 71 850071005 7,00 (6,44|5,88|5,25) 1300 x 660 x 245

Tabela doboru piecw dynamicznych

Typpieca

Moc[kW]

Powierzchnia ogrzewana (m2)

A B C

TTS 24 2,4 11,1 15,3 22,3

TTS 36 3,6 16,7 23,0 33,4

TTS 40 4,0 18,5 25,5 37,0

TTS 51 5,0 23,6 32,5 47,3

TTS 61 6,0 28,3 38,9 56,5

TTS 71 7,0 32,9 45,3 65,8

Przybliona wydajno grzewcza piecw akumulacyj-nych dla pomieszcze mieszkalnych o wysokoci do2,5m obliczona dla taryfy prdowej G12 (8+2):A: Stare budownictwo, ciany zewntrzne bez izolacji,nieogrzewane kondygnacje nad lub pod ogrzewanymipomieszczeniami (K cian ok. 1,2)B: Budownictwo lata 80-te, saba izolacja cianzewntrznych, okna podwjne zespolone, przecitnaizolacja podg i stropw (K cian ok. 0,7 najczciejspotykane w Polsce)C: Nowoczesne budownictwo, dobre izolacjezewntrzne, okna zespolone, szyby z termoizolacj Kok. 1,1 (K cian ok. 0,3)

8

Smuka sylwetka pieca udostpnia wiksz powierzchnimieszkaniow

Paska seria TECHNOTHERM TTS-Fgboko pieca 18,5 cm

Paski dynamiczny piec akumulacyjny serii TTS-F (18,5 cm)

5 rozmiarw obudowy: od 1,7 do 5,1 kW

Gboko: 18,5 cm; wysoko: 66 cm

Szeroko: od 58 do 130 cm

Monta na cianie moliwy dziki specjalnym akcesoriom

Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

Peny program akcesoriw specjalnych

W standardzie wersja stojca lub wiszca opcjonalnie do nabyciakonsola cienna

Kolor biay RAL 9002

Idealny do zastpienia starszych urzdze

Piec dynamiczny z serii TTS-F osiga wydajno bardzo zblion doserii TTS, lecz zamiast 24,5 cm jego gboko wynosi 18,5 cm jakw przypadku dostpnych na rynku paskich akumulatorw.

Poniewa szeroko akumulatora cieplnego TTS-F jest taka sama, jakw przypadku klasycznych piecw akumulacyjnych i tym samymszczelnie wypenia istniejce wnki montaowe, model ten stanowiznakomit alternatyw podczas wymiany starych piecw, jeliosignicie ekstremalnie wysokich wydajnoci grzewczych nie jestkonieczne, natomiast istotne jest osignicie komfortumieszkaniowego.Porady dotyczce zastosowania:

Paski piec akumulacyjny TECHNOTHERM

Napicie przyczeniowe 3/N/PE 400V 50Hz lub 1/N/PE 230V 50Hz (TTS 17F, TTS 26F TTS 34F)

Wielko Typ kompletu Moc przyczeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTS 17 F 850317005 1,70 (1,14) 580 x 660 x 185

TTS 26 F 850326005 2,55 (1,71) 760 x 660 x 185

TTS 34 F 850334005 3,40 (3,13|2,86|2,55) 940 x 660 x 185

TTS 43 F 850343005 4,25 (3,91| 3,57|3,19) 1120 x 660 x 185

TTS 51 F 850351005 5,10 (4,69|4,28|3,82) 1300 x 660 x 185

Planujc wymian starego urzdzenia o zwyczajnejgbokoci na nowy, paski piec, TTS-F stanowiniewtpliwie pierwszorzdny wybr, jak i przy pierwszejinstalacji.TTS-F przeznaczony jest do pomieszcze o normalnymdo wysokiego zapotrzebowania na ciepo, a dzikiwyposaaniu w system duo-electronic moe byprzyczony rwnie do starszych sterownikw.

Tabela doboru piecw dynamicznych

Typpieca

Moc[kW]

Powierzchnia ogrzewana (m2)

A B C

TTS 17 F 1,70 7,8 10,7 15,6

TTS 26 F 2,55 11,8 16,2 23,6

TTS 34 F 3,40 15,7 21,6 31,4

TTS 43 F 4,25 19,7 27,1 39,4

Przybliona wydajno grzewcza piecwakumulacyjnych dla pomieszcze miesz-kalnych o wysokoci do 2,5m obliczonadla taryfy prdowej G12 (8+2):

A: Stare budownictwo, ciany zewntrznebez izolacji, nieogrzewane kondygnacjenad lub pod ogrzewanymipomieszczeniami (K cian ok. 1,2)B: Budownictwo lata 80-te, saba izolacjacian zewntrznych, okna podwjnezespolone, przecitna izolacja podg istropw (K cian ok. 0,7 najczciejspotykane w Polsce)C: Nowoczesne budownictwo, dobreizolacje zewntrzne, okna zespolone,szyby z termoizolacj K ok. 1,1 (K cianok. 0,3)

9

Super paski przebjw nowym budownictwie

Super paska seria TECHNOTHERM TTW gboko pieca 13 cm

Najnowoczeniejsza technika na najmniejszej powierzchni

Izolacja termiczna nowych i istniejcych budynkw jest coraz bardziejefektywna, dziki czemu zapotrzebowanie na moc grzewcz obnia si,a my zyskujemy wiksz powierzchni mieszkaniow.

Cech charakterystyczn TTW jest bowiem jego niezwykle paska budo-wa, o gbokoci wynoszcej 13 cm (!). W miejscach charaktery-zujcych si dugimi okresami adowania i mniejszymzapotrzebowaniem na ciepo, TTW stanowi idealne rozwizanie!

Design wszystkich serii doskonale komponuje si w rnych zastosowa-niach, dlatego te moliwe jest harmonijne czenie urzdze TTW z in-nymi aktualnie produkowanymi urzdzeniami!

Porady dotyczce zastosowania:

TTW najlepiej sprawdza si w pomieszczeniach o dobrej izolacji termicznej i niskimzapotrzebowaniu na ciepo oraz w obszarach o krtkich czasach przestoju i dugichokresach adowania. Ze wzgldu na ograniczon gboko TTW stanowi znakomiterozwizanie w przypadku pomieszcze o zawonej powierzchni na przykad wprzedpokoju.

Super paski dynamiczny piec akumulacyjny seriiTTW (13 cm)

4 rozmiary obudowy: od 1,6 do 3,1 kW

Gboko: 13 cm; wysoko: 66 cm

Szeroko: od 76 do 130 cm

Przystosowany do montau na cianie

Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

Peny program akcesoriw specjalnych

Standardowo w wersji stojcej lub wiszcej (bez dopat)

Kolor biay RAL 9002

Jedyny piec dynamiczny na rynkueuropejskim o gbokoci 13 cm.

Super paski piec akumulacyjny TECHNOTHERM

Napicie przyczeniowe 3/N/PE 400V 50Hz lub 1/N/PE 230V 50Hz (wszystkie modele)

Wielko Kompletny typ Moc przyczeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTW 16 850303006 1,6 760 x 660 x 130

TTW 21 850304006 2,1 940 x 660 x 130

TTW 26 850305006 2,6 1120 x 660 x 130

TTW 31 850306006 3,1 1300 x 660 x 130

Tabela doboru piecw dynamicznych

Typpieca

Moc[kW]

Powierzchnia ogrzewana (m2)

A B C

TTW 16 1,6 7,4 10,2 14,8

TTW 21 2,1 9,7 13,4 19,5

TTW 26 2,6 12,0 16,6 24,1

TTW 31 3,1 14,4 19,8 28,7

Przybliona wydajno grzewcza piecw akumula-cyjnych dla pomieszcze mieszkalnych o wysokocido 2,5m obliczona dla taryfy prdowej G12 (8+2):

A: Stare budownictwo, ciany zewntrzne bezizolacji, nieogrzewane kondygnacje nad lub podogrzewanymi pomieszczeniami (K cian ok. 1,2)B: Budownictwo lata 80-te, saba izolacja cianzewntrznych, okna podwjne zespolone, przecitnaizolacja podg i stropw (K cian ok. 0,7 najczciej spotykane w Polsce)C: Nowoczesne budownictwo, dobre izolacjezewntrzne, okna zespolone, szyby z termoizolacj Kok. 1,1 (K cian ok. 0,3)

10

Idealny do montau bez stycznoci z podoem

Seria niskich i paskich urzdze TECHNOTHERM TTN-Fgboko pieca 18,5 cm

Paski i niski dynamiczny piec akumulacyjny seriiTTN-F

5 rozmiarw obudowy: od 1,3 do 4,0 kW

Gboko: 18,5 cm; wysoko: 53,8 cm

Szeroko: od 58 do 130 cm

Monta na cianie moliwy dziki specjalnym akcesoriom

Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

Peny program akcesoriw specjalnych

W standardzie wersja stojca opcjonalnie do nabyciakonsola cienna

Czy moc musi by widoczna?

Zapewnij sobie niczym niezakcon przestrze i zamontuj akumulator po prostu na cianie!Dziki nadzwyczaj kompaktowym wymiarom paski akumulator TTN-F wietnie nadaje si do montau na cianie, za-pewniajc elegancki wygld i atwo utrzymania. Pozwala to nie tylko uatwi pniejsze rozkadanie dywanw, leczrwnie sprztanie pod urzdzeniem.

Nowoczesny design, jasne kolory obudowy, ukonie cite krawdzie gwarantuj, e zarwno ten model, jak i wszyst-kie inne piece akumulacyjne TECHNOTHERM optymalnie wpasuj si w atmosfer mieszkania.W celu wykonania optymalnego montau naciennego dostpne s odpowiednie konsole (akcesoria specjalne).

Paski i niski!

Wysoka wydajno grzewcza przy niewysokiejobudowie seria niskich urzdze w optymalnysposb czy oba te parametry.

Porady dotyczce zastosowania:

TTN-F znajduje szczeglnie dobrezastosowanie w przypadku montau ciennegow nowoczesnym budownictwie przy niskim za-potrzebowaniu na ciepo na przykad w do-brze izolowanych pomieszczeniach w domachniskoenergetycznych lub nowo izolowanychbudynkach istniejcych.

Niski i paski piec akumulacyjny TECHNOTHERM

Napicie przyczeniowe 3/N/PE 400V 50Hz lub 1/N/PE 230V 50Hz

Wielko Kompletny typ Moc przyczeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTN 13 F 850113005 1,33 (1,05|0,70) 580 x 536 x 185

TTN 20 F 850121005 2,00 (1,76|1,50|1,26|1,00) 760 x 536 x 185

TTN 27 F 850127005 2,70 (2,38|2,03|1,70|1,35) 940 x 536 x 185

TTN 33 F 850133005 3,33 (2,99|2,55|2,14|1,70) 1120 x 536 x 185

TTN 40 F 850140005 4,00 (3,52|3,00|2,52|2,00) 1300 x 536 x 185

Tabela doboru piecw dynamicznych

Typ piecaMoc

[kW]

Powierzchnia ogrzewana (m2)

A B C

TTN 13 F 1,33 6,0 8,0 11,0

TTN 20 F 2,00 9,7 13,0 19,0

TTN 27 F 2,70 12,0 16,5 24,0

TTN 33 F 3,30 15,0 20,0 29,0

TTN 40 F 4,00 18,5 25,5 37,0

Przybliona wydajno grzewcza piecw akumulacyjnych dla pomieszczemieszkalnych o wysokoci do 2,5m obliczona dla taryfy prdowej G12 (8+2):

A: Stare budownictwo, ciany zewntrzne bez izolacji, nieogrzewane kondygnacjenad lub pod ogrzewanymi pomieszczeniami (K cian ok. 1,2)B: Budownictwo lata 80-te, saba izolacja cian zewntrznych, okna podwjnezespolone, przecitna izolacja podg i stropw (K cian ok. 0,7 najczciejspotykane w Polsce)C: Nowoczesne budownictwo, dobre izolacje zewntrzne, okna zespolone, szybyz termoizolacj K ok. 1,1 (K cian ok. 0,3)

11

Miejsce w najmniejszej wnce

Specjalna seria TECHNOTHERM TTH, TTN

Standardowy dynamiczny piec akumulacyjny TTHmodel specjalny Kominek

5,5 kW

Gboko: 24,5 cm; wysoko: 97 cm

Szeroko: 76 cm

Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

Dostpny tylko w wersji stojcej

Kolor biay RAL 9002

Smuky i wysoki

W sytuacji gdy konieczna jest wysoka wydajno grzewcza przy niewiel-kiej powierzchni montaowej, akumulator kominkowy, dziki szcze-glnie wysokiej obudowie, stanowi znakomite rozwizanie.

Porady dotyczce zastosowania:

Przeznaczony przede wszystkim do wskich i wysokich wnk ciennych

Wysoki dynamiczny piec akumulacyjny TECHNOTHERM

Napicie przyczeniowe 3/N/PE 400V 50Hz

Wielko Kompletny typ Moc przyczeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTH 55 850381005 5,50 (4,18|2,75) 760 x 970 x 245

Standardowy, niski dynamiczny piec akumulacyjny serii TTN

3 rozmiary obudowy: od 3,0 do 5,0 kW

Gboko: 24,5 cm; wysoko: 53,8 cm

Szeroko: od 94 do 130 cm

Monta na cianie moliwy dziki akcesoriom specjalnym

Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

Dostpny w wersji stojcej standard

Kolor biay RAL 9002

Porady dotyczce zastosowania:

Seri t mona bez problemu zastosowaw przypadku nisko osadzonych okienlub niskich cian poddaszy

Niski piec akumulacyjny TECHNOTHERM

Napicie przyczeniowe 3/N/PE 400V 50Hz lub 1/N/PE 230V 50Hz (TTN 30, TTN 40)

Wielko Kompletny typ Moc przyczeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTN 30 850330005 3,00 (2,64|2,55|1,89|1,50) 940 x 536 x 245

TTN 40 850350005 4,00 (3,52|3,00|2,52|2,00) 1120 x 536 x 245

TTN 50 850350005 5,00 (4,40|3,75|3,15|2,50) 1300 x 536 x 245

12

Specjalne yczenia spenione

Akcesoria

1. Ogrzewanie dodatkowe grzaki elektryczne

W przypadku niespodziewanych niskich temperatur ogrzewanie dodatkowe zapewniprzyjemne ciepo, nawet jeli ogrzewanie akumulacyjne jest wyczone.

Pracuje ono na dziennej taryfie elektrycznej. Ogrzewanie dodatkowe moe zostawbudowane do kadego urzdzenia nowej generacji!

Dla wielkoci Moc (kW) Nr zamwienia

TTS 24|TTS 17 F|TTN 13 F 0,75 550801000

TTS 36|TTS 26 F|TTN 20 F|TTH 55 1,00 550802000

TTS 40|51|TTS 34 F|TTN 30|TTN 27 F 1,00 550803000

TTS 61|TTS 43 F|TTN 40|TTN 33 F 1,50 550804000

TTS 71|TTS 51 F|TTN 50|TTN 40 F 1,50 550805000

TTW 16 1,00 550810000

TTW 21 1,00 550811000

TTW 26 1,50 550812000

TTW 31 1,50 550813000

2. Pyta pod piec

Pyty pod piec idealne do ochrony wraliwych okadzinpodogowych. Pozwalaj one na uniknicie powstawania ladwrozstawienia w przypadku mikkich lub dugowknistych dywanworaz wraliwych parkietw.

Dla wielkoci Nr zamwienia

TTS 24 550101000

TTS 36|TTH 55 550102000

TTS 40|51|TTN 30 550103000

TTS 61|TTN 40 550104000

TTS 71|TTN 50 550105000

3. Uniwersalny regulator temperaturypomieszczenia serii IRT - wewntrz pieca

Prosty, praktyczny, dobry: cakowicie okablowanymechaniczny regulator dwupunktowy z termicznymsprzeniem zwrotnym i kompensacj orazodrbnymi wcznikami i wycznikami przyczasieciowego i ogrzewania dodatkowego.

Dla wielkoci Nr zamwienia

TTS|TTN 550701005

TTS-F|TTN-F 550702005

TTH 550703005

TTW 550704006

13

4. Konsola cienna

Lakierowane ktowniki profilowane i pasujcy materia mocujcy do montaunaciennego piecw akumulacyjnych na murze o odpowiedniej nonoci. Dzikikonsolom moliwe jest odkurzanie i cieranie kurzu rwnie pod urzdzeniem

Dla wielkoci Opis Nr zamwienia

TTS-F 2 szt. dla TTS 17|26 F 550001005

3 szt. dla TTS 34|51 F 550001005

TTN-F 2 szt. dla TTN 13 F|20 F 550002005

3 szt. dla TTN 27 F|40 F 550002005

TTS 2 szt. dla TTS 24|36 550000005

3 szt. dla TTS 40|71 550000005

TTN 3 szt. dla TTN 30|50 550003005

TTW 2 szt. dla TTW 16 550005005

3 szt. dla TTW 21|31 550005005

5. Podkadka pod konsol cienn

Pozwala na podniesienie pieca akumulacyjnego od podoa i tym samym uatwieniesprztania znajdujcych si pod nim powierzchni. Przeznaczona do seryjnegomocowania naciennego oraz w przypadku murw o ograniczonej nonoci.

Nr zamwienia

550 004 005

14

Komfort obsugi

Program sterownikw i regulatorw do piecw dynamicznych

Dlaczego warto stosowa sterownikielektrycznego ogrzewania akumulacyjnego?

Elektryczne piece akumulacyjne przez wikszo cza-su pobieraj prd z sieci noc. Jest to wyjtkowoekonomicznie rozwizanie, poniewa w praktyceprzez cay dzie wykorzystywana jest korzystna tary-fa nocna. Pobr energii jest w tym celu regulowanyza pomoc sterownika adowania. W pierwszej kolej-noci sterownik okrela w zalenoci od temperaturyzewntrznej zadane parametry adowania. Zintegro-wany w piecu regulator adowania rwnoczenie re-jestruje ciepo resztkowe w urzdzeniu lub podajerzeczywisty stan naadowania.

Sterownik adowania zapewnia, e kade urzdzeniepobiera tyle energii, ile jest konieczne do osigniciazadanego stanu naadowania.

Ogrzewanie akumulacyjne przy wikszychprojektach?

Systemy ogrzewania akumulacyjnego TECHNOTHERM

mog zosta wykonane w rozmiarach odpowia-dajcych zapotrzebowaniu, dziki czemu sprawdzajsi rwnie dobrze w szkoach, w mieszkaniach i do-mach jednorodzinnych, a take w miejscach uytkupublicznego.

Aby speni wszystkie wymagania wystpujcew przypadku duych projektw, sterowniki adowaniaczone s z grupowymi urzdzeniami sterujcymi.

adowanie moe odbywa si centralnie lub w odrb-nych grupach. Urzdzenia TECHNOTHERM maj tak-e moliwo rozszerzenia w pniejszym terminie.

RS 200 | Sterownik centralnyze zintegrowanym zegarem

Do sterowania w przd, wstecz oraz rozproszonego W peni cyfrowy sterownik centralny ze

zintegrowanym zegarem oraz wyjciem SHzalenym od czasu adowania (zacza stycznikadowania wedug czasu i temperatury zewntrznej)

Sterowanie elektronicznych i termomechanicznychregulatorw adowania

Sterowane wizk fal napicie zmienne (AC) jakosygna sterujcy wg DIN 44 574

Zakres nastaw: 37 do 80% ED; maks. moc sterowania270 W

Tumienie sygnau za dnia (SUT) Zawiera czujnik pogodowy

VS 200 | Sterownik centralny bezzegara

Do sterowania w przd Sterowane wizk fal napicie zmienne (AC) jako

sygna sterujcy wg DIN 44 574 Zakres nastaw: 37 do 80% ED, maks. moc sterowania

160 W Zawiera czujnik pogodowy

GS 200 | Sterownik grupowy

Do wzmocnienia i dopasowania sygnau doindywidualnego zapotrzebowania na ciepo

Za pomoc nastawiacza E5 sygna wyjciowy jestmodyfikowany i powoduje zwikszone lubzmniejszone adowanie piecw akumulacyjnych(w zalenoci od grup/mieszka)

Zakres nastaw: -30 do +10%, maks. moc sterowania160W

Komfortowy sterownikcentralny

Sterownikcentralny

Sterownikgrupowy

Komfortowy regulatorprdkoci obrotowej,

monta na cianie

Regulator dwupunktowy,monta na cianie lub

zintegrowany

Zegar termostatowy dlapomieszczenia, z programemdziennym lub tygodniowym

Elektryczny piec akumulacyjny

15

Termostaty do pomieszczedla piecy dynamicznych

Program regulatorw

TECHNOTHERM International oferuje wszechstronn palet typw regu-latorw temperatury pomieszczenia. Regulatory temperatury pomiesz-czenia steruj oddawaniem ciepa przez grzejniki akumulacyjnei zapewniaj utrzymanie staej temperatury pomieszczenia. W przypad-ku spadku temperatury poniej podanej wartoci nastpuje automa-tyczne dogrzewanie.Regulatory temperatury pomieszczenia TECHNOTHERM dostpne sw wersjach do montau ciennego lub alternatywnie do montau w pie-cu akumulacyjnym.Komfortowe regulatory prdkoci obrotowej zapewniaj wyjtkowo re-gularn i cich prac ogrzewania.

Oddawanie ciepa w dzie z dokadnoci do stopnia

Regulacja temperatury pomieszczenia odbywa si w sposb zdecentrali-zowany za pomoc regulatorw temperatury pomieszczenia. Dla kade-go pomieszczenia mona ustawi odrbn warto podanejtemperatury.W poczeniu z przecznikami zegarowymi moliwe jest rwnie obni-enie temperatury w pomieszczeniach w sposb centralny.Ponadto: systemy regulacji i sterowania TECHNOTHERM mona rwniezintegrowa w pniejszym terminie z istniejcymi urzdzeniami.

Krtki przegld programu regulatorw TECHNOTHERM

Dla serii elektrycznych dynamicznych piecw akumulacyjnych: TTS (IRTZ), TTN (IRTZ), TTS-F(IRTFZ), TTN-F (IRTFZ), TTH (IRTHZ), TTW (IRTZ) zintegrowany regulator temperatury pomieszcze-nia skadajcy si z:

Regulator kapilarny dla wentylatora Przecznika ogrzewania dodatkowego, gotowy do umieszczenia w gniazdku, okablowany na wy-

miennej mi- seczce, 5C do 30C, 16 A/230 V

Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia. Seria IRT wewntrzny

Termostat elektromechaniczny TRT-1

Wersja podstawowa w kolorze czystymbiaym, regulator temperaturypomieszczenia z termicznym sprze-niem zwrotnym, 230V, monta na tyn-ku lub bezporednio na skrzyncepodtynkowej.Zakres 0C do 30C, 16 A (3 A)

Dioda sygnalizujca wydmuch ciepa(prac wentylatora)

Przecznik (wycz/wcz) pracywentylatora

Termostat elektromechaniczny TRT-2

Termostat elektroniczny z wywietlaczem LCD TRT exact & easy

Wersja elektroniczna LCD w kolorze czystym biaym, regulator temperatury pomiesz-czenia z mo- liwoci programowania temperatur do 7 dni, monta w wersji pod-tynkowej, robudowane menu nastawcze. Zakres 5C do 50C.

Wywietlacz LCD ze wskanikiem temperatury [zadana/faktyczna] i wskazaniestanu

Wyjcie przekanika 230V - 10A (2A) Faza dla obniania 230V ~50Hz Podwietlany panel LCD

Wersja podstawowa w kolorze czystymbiaym, regulator temperaturypomieszczenia z termicznym sprze-niem zwrotnym, 230V, monta na tyn-ku lub bezporednio na skrzyncepodtynkowej.Zakres 0C do 30C, 16 A (3 A)

Wersja podstawowa w kolorze czystymbiaym, regulator temperaturypomieszczenia z termicznym sprze-niem zwrotnym, 230V, monta na tyn-ku lub bezporednio na skrzyncepodtynkowej.Zakres 0C do 30C, 16 A (3 A)

Dioda sygnalizujca prac ogrzewa-nia dodatkowego

Przecznik (wycz/wcz) ogrze-wania dodatkowego

Termostat elektromechaniczny TRT-3

16

Elektryczne ogrzewanie akumulacyjneze statycznym rozadowaniem ciepa

TECHNOTHERM model TTB piece akumulacyjne bez nawiewu

Innowacyjna technologia w doskonaej formie

Dostarczanie regulowanego ciepa bez uciliwych odgosw dmuchania to cechacharakterystyczna statycznych akumulatorw ciepa. Wykorzystanie delikatnegopromieniowania cieplnego i naturalnej konwekcji mona w peni rozcign napokoje sypialne i inne, w ktrych kady niepodany odgos jest niemile widziany.Pozostay obszar zastosowania stanowi przedpokoje, w ktrych podane jestosignicie komfortowego ciepa gruntowego oraz pomieszczenia biurowe. Sta-tyczne akumulatory cieplne dziaaj bezgonie i nie wzbudzaj kurzu.

Ledwie 13 cm gbokoci moliwo uniwersalnego zastosowania

Dziki niewielkiej gbokoci statycznego akumulatora ciepa system grzewczymona bez kopotu zamontowa bez kontaktu z podog lub za pomoc dostarczo-nych stojakw. Obudowa o eleganckich ksztatach tworzy harmonijn cao zestylowym wntrzem.

Cechy modelu TTB

Tylko 13 cm gbokoci ergonomiczne i trwae atwo montau (moliwo montau bez styku z podog stojaki

w standardzie) Kontrolowane wydawanie ciepa z opatentowanym systemem

odpowietrzania Przeznaczone dla 8 do 16 h czasu adowania przy dowolnym doadowaniu

dziennym Delikatne ciepo promieniowania do bezgonego oddawania ciepa Odpowiada normie w zakresie bezpieczestwa EN 6033, stopie

ochrony 1 Bezwkknowa izolacja termiczna z vermiculitu/microthermu Kolor biay RAL 9002

17

Budowa i zasada dziaaniapieca statycznego

Uatwiona instalacja poprzez wyjtkow konstrukcj obudowy

Wyjtkowa kombinacja ciany frontowej, bocznej, pokrywy i kratki wy-lotowej powietrza w jednym elemencie umoliwia atwy monta piecastatycznego w krtkim czasie.

Aby zdemontowa obudow, naley odkrci zaledwie dwie ruby nastronie frontowej krtki czas montau stanowi dodatkow korzy tegorozwizania.

Rdze z feolitu do akumulacji ciepabez strat temperatura ok. 700C

Gadka i atwa w utrzymaniupowierzchnia

Twarda izolacja termicznaz vermiculitu/microthermu

Wmontowane, gotowe do uytkui okablowane grzejniki rurowe

Stojaki (w komplecie)

Kontrolowane oddawanie ciepa za po-moc opatentowanego systemuodpowietrzania

Rozadowanie

adowanie

Zasilaniepieca

Piece akumulacyjne statyczne nie posiadaj w standardowym wyposaeniu zewntrznego okablowania.Zalecany zewntrzny kabel elektryczny: typ OMY 3x2,5mm

18

Piece akumulacyjne z adowaniem manualnym

Piece akumulacyjne statyczne typu TTB firmy TECHNOTHERM z rozad-owaniem statycznym (bez wentylatora) znajduj idealne zastosowaniejako pojedyncze urzdzenia do ogrzewania holw, kuchni, azienek,maych pokoi, przedpokoi i pomieszcze przylegajcych. Ustawienia pa-rametrw ogrzewania odbywa si bezporednio na urzdzeniu.

Ogrzewanie akumulacyjne TECHNOTHERM

Napicie przyczowe: 230V 1N~ 50Hz

Wielko Typ kompletu Moc przyczeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTB 8 840508005 0,85 360 x 675 x 130

TTB 17 840517005 1,7 570 x 675 x 130

TTB 26 840526005 2,55 780 x 675 x 130

TTB 34 840534005 3,4 990 x 675 x 130

Standardowy piec statyczny serii TTB

4 rozmiarw obudowy: od 0,85 kW do 3,4 kW

Gboko: 13 cm; wysoko; 67,5 cm

Monta bez styku z podoem moliwy dziki akcesoriom specjalnym(stojaki w komplecie)

Grawitacyjne rozadowanie jest moliwe za pomoc fabryczniewmontowanego regulatora rozadowania

Zasilanie 230V 1N~ 50Hz

Wymagane mocowanie do ciany

Kolor biay RAL 9002

Tabela doboru piecw statycznych

Dobr piecw akumulacyjnych

Typ piecaMoc[kW]

Powierzchniaogrzewana (m2)

A B C

TTB 8 0,85 2 3 5

TTB 17 1,7 4 6 9

TTB 26 2,55 6 8 12

TTB 34 3,4 8 11 16

Przybliona wydajno grzewcza piecw akumula-cyjnych dla pomieszcze mieszkalnych o wysokocido 2,5m obliczona dla taryfy prdowej G12 (8+2):

A: Stare budownictwo, ciany zewntrzne bezizolacji, nieogrzewane kondygnacje nad lub podogrzewanymi pomieszczeniami (K cian ok. 1,2)B: Budownictwo lata 80-te, saba izolacja cianzewntrznych, okna podwjne zespolone, przecitnaizolacja podg i stropw (K cian ok. 0,7 najczciej spotykane w Polsce)C: Nowoczesne budownictwo, dobre izolacjezewntrzne, okna zespolone, szyby z termoizolacj Kok. 1,1 (K cian ok. 0,3)

Zegar sterujcy [I/II taryfa]

Przeczanie taryfy:[wczone w II taryfie,wyczone w I taryfie]

Wbudowany rcznyregulator adowania

Schemat instalacji pieca statycznego TTB

Termostatrozadowania

Termostatadowania

Widok pieca z gry

Indywidualnie i bezporednio

Ogrzewanie akumulacyjnestatyczne TTB, gboko pieca 13 cm

19

Notatki

Oprcz elektrycznych systemw ogrzewania, oferujemytake systemy ogrzewania wody oraz systemyfotowoltaniczne.

Asortyment firmy TECHNOTHERM obejmuje:

Ogrzewanie akumulacyjneIdealny komfort mieszkania dziki innowacyjnym aku-mulatorom ciepa

Ogrzewanie bezporednieGrzejniki konwekcyjne zajmujce niewielk powierzch-ni do kadego pomieszczenia

Ogrzewanie podogowe kable i maty grzewczeNajlepsze ciepo pochodzi z dou

Ogrzewanie marmuroweZdrowe ogrzewanie w eleganckiej formie

Ciepa wodaEkonomicznie i komfortowo

Spenij swoje marzenia o ciepym i przytulnym domu?Elektryczne systemy ogrzewania w caym domu to nasza mocna strona!

Skorzystaj z rzetelnego doradztwa i obsugiprzez naszych specjalistw.

W przypadku pyta i potrzeby uzyskania indywidualnejporady nasi wykwalifikowani partnerzy handlowi s dotwojej dyspozycji.Suymy pen pomoc serwisow w okresiegwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Generalne centrum dystrybucji w Polsce:

MK Technika GrzewczaWyczny importer na Polsk45-368 Opole,ul. Ozimska 53tel. (+48) 77 551-51-51, 77 453-14-14, 77 402-14-71fax (+48) 77 402-14-71, 77 453-14-14

e-mail: [email protected]

www.mk.net.plwww.technotherm.pl

Komfortowa grzewcza technika domowa www.technotherm.pl www.technotherm.de

Zastrzega si moliwo wystpienia bdw i modyfikacji technicznych. Dane liczbowe nie s gwarantowane.Znaki towarowe i zawarto katalogu podlegaj ochronie prawnej. Kopiowanie, zmiana treci i wykorzystywanie bez zezwolenia importera zabronione.

Partner handlowy