elektrickÁ midi trouba elektrickÁ midi rÚra midi …

Click here to load reader

Post on 21-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ELEKTRICKÁ MIDI TROUBA ELEKTRICKÁ MIDI RÚRA
MIDI PIEKARNIK Z PYTAMI GRZEWCZYMI ELEKTROMOS MIDI SÜT ELEKTRINA MIDI PEICA
CZ Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsugi
Használati útmutató Navodila za uporaboSI
SK
1
2
9
87
6
11
12
4
10
3
5
c
d
e
VAROVÁNÍ • Dbejte na bezpenost a zdraví. • Pokud je hodnota pojistky domovní instalace niší ne 16 A, poádejte kvalifikovaného elektrikáe
o instalaci 16 A pojistky. • Drte pívodní kabel vaší trouby mimo horkých ploch; zabrate jeho kontaktu se spotebiem.
Drte mimo ostré hrany a horké povrchy. • Pouití vašeho spotebie vytváí vlhkost v míst instalace, zajistte proto dobré vtrání. Zajistte
pirozené vtrací prduchy. • Nedotýkejte se horkých ástí holýma rukama a mjte dti pod dohledem. • Kdy je trouba horká, nikdy se nedotýkejte skla rukama. • Ped pouitím spotebie zajistte, aby byly záclony, papír, ubrus nebo jiné holavé pedmty
mimo jeho dosah. Na nebo ve spotebii neskladujte ádné holavé nebo explosivní materiály. • Troubu pouívejte pouze k peení. Nepouívejte na jiné úely. • Vysunovací ovládací knoflík musíte k ovládání vysunout podle následujícího obrázku.
POKUD VAŠE TROUBA NEFUNGUJE • Zkontrolujte zástrku pívodního kabelu, zda má dobrý kontakt se síovou zásuvkou. • Zkontrolujte napájení elektrické sít. • Zkontrolujte pojistku. • Zkontrolujte, zda není poškozen pívodní kabel. • Pokud nemete vyešit problém, kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
PIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI A BEZPENOST • Vaše trouba je urena pro napájení 230-240 V stídavým naptím, 50 Hz (pro SA to je 220-240
V,60 Hz) a vyaduje 16 A pojistku. Pokud se napájení v elektrické síti odlišuje od této pedepsané hodnoty, kontaktujte elektrikáe nebo servisního technika.
• Odpojovací pepínae trouby musí být snadno pístupné pro uivatele po postavení spotebie na místo.
• Pokud je nutné vymnit zástrku s 16 A pojistkou (pro Anglii 13 A), zajistte následující; - Hndý vodi k ivému konektoru - Modrý vodi k Neutrálnímu konektoru - lutozelený vodi k Uzemnní • Elektrické pipojení trouby musí být provedeno pouze pomocí zásuvky s uzemnným systémem a
v souladu s platnými pedpisy. Pokud nemáte správnou zásuvku s uzemnním, ihned kontaktujte kvalifikovaného elektrikáe. Výrobce nenese ádnou odpovdnost za poškození nebo zranní zpsobená nesprávnou elektrickou zásuvkou nebo pouitím neuzemnné elektrické zásuvky.
• Pokud je pívodní kabel poškozen, musí jej vymnit výrobce nebo kvalifikovaný servisní technik, aby se zabránilo nebezpeí.
• Pívodní kabel se nesmí dotýkat horkých ástí spotebie. • Trouba se musí pouívat na dobe vtraném míst a musí být instalována na rovné ploše. • Troubu pouívejte v suchém prostedí.
POPIS TROUBY A OVLÁDACÍHO PANELU 1- Tlo trouby 2- Varná plotna (36 l. verze) 3- Ovládací panel 4- Vnitní prostor trouby 5- Sklenná dvíka 6- Madlo
7- Ohevné tlesa 8- Ovládací knoflíky 9- Noiky trouby 10- Kruhový plech 11- Peicí plech 12- Drátný rošt
a- Vidliky b- Roe c- Motorový otvor d- Hák e- Vlote peicí plech na
spodní ohevné tleso.
gril
roe (*)
varná plotna (*)
OVLADA ASOVAE: Otote ovladaem doprava k nastavení poadované doby. Na konci nastavené doby zazní akustický varovný signál. Trouba i varné plotny se automaticky vypnou. K vypnutí trouby nastavte ovlada asovae na nulu nebo nastavte ovlada funkce na nulu. Tento ovlada pomáhá nastavit poadovanou dobu pípravy. OVLADA TERMOSTATU: Mete nastavit teplotu trouby v rozsahu 50-250 °C.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Specifikace Série M32 Série M36 Série M42 Vnjší šíka 480 mm 520 mm 590 mm
Vnjší hloubka 358 mm 440 mm 470 mm
Vnjší výška 332 mm 360 mm 330 mm
Vnitní šíka 364 mm 397 mm 440 mm
Vnitní hloubka 315 mm 385 mm 420 mm
Vnitní výška 240 mm 240 mm 240 mm
Termostat 50 - 250°C (MAX) 50 - 250°C (MAX) 50 - 250°C (MAX)
asova (*) 0 - 90 dk. 0 - 90 dk. 0 - 90 dk.
Spodní ohevné tleso 650 W 650 W 800 W
Horní ohevné tleso 650 W 650 W 600 W
Gril (*) 1300 W 1300 W 1200 W
Napájení 220-240 V, 50-60 Hz. 220-240 V, 50-60 Hz. 220-240 V, 50-60 Hz.
Turbo ventilátor (*) 13 - 15 W 13 - 15 W 13 - 15 W
Roe (*) 4 W 4 W 4 W
Osvtlení trouby ------ 15 W 15 W
Varná plotna Ø80 mm (*) ------ 450 W ------
Varná plotna Ø145 mm (*) ------ 1000 W ------
Varná plotna Ø180 mm (*) ------ 1500 W ------
(*): Pouze u nkterých model.
TABULKA AS VAENÍ • Pipojte zástrku k uzemnné síové zásuvce. Nastavte asova na manuální nebo automatické
vaení. Termostat nastavte na poadovanou teplotu, podle tabulky na následující stran. Pokud nastavíte asova do manuální pozice, na konci bude znít akustický signál. • Píprava jogurtu: Ohejte mléko. Pokejte, dokud se nahoe mírn zaheje. Pak pidejte kvasinky.
Nastavte teplotu trouby na 40-50 °C a spuste turbo ventilátor. Ohívejte v uzavené troub 3/3,5 hodiny.
• Ped peením doporuujeme troubu pedehát po dobu 8-10 minut. • Rozmrazování pi pokojové teplot nezpsobí zmnu chuti a vzhledu potravin. • U model s varnými plotnami nelze pouívat velkou varnou plotnu s ohevnými tlesy trouby. Varné plotny lze pouívat souasn, kdy jsou ohevná tlesa trouby vypnutá.
Pokrm Rozsah termostatu (°C)
Kolá 150-170 20-35 Stední
Mouník 160-180 25-35 Stední
Makaróny 190-210 20-30 Stední
Ryby 210-230 40-50 Stední
Jehní 210-230 90-120 Stední
Skopové 220-240 90-120 Stední
Telecí 220-240 90-120 Stední
Krocan 220-240 45-55 Stední
Kue (ásti) 220-240 75-100 Stední
ÚDRBA A IŠTNÍ • VAROVÁNÍ: Ped výmnou árovky se ujistte, zda je spotebi vypnutý, abyste zabránili
zasaení elektrickým proudem. • Bhem provozu i po skonení provozu je trouba velmi horká. Nedotýkejte se horkých ástí. • Nikdy neistte vnitní ásti, panel, dvíka, plechy ani jiné díly trouby kartáem, škrabkou noem
apod. • Po ištní vnitních ástí saponátem je vyistte istou vodou a pak dkladn vysušte mkkou
utrkou. • Sklenný povrch vyistte speciálním isticím prostedkem na sklo. • Neistte troubu parními istii. • Nikdy nepouívejte k ištní holavé tekutiny jako je kyselina, edidlo a benzín. • Nemyjte ásti trouby v myce nádobí. • Nepouívejte drsné isticí prostedky ani ostré isticí pomcky na sklo dvíek trouby, nebo mohou
poškrábat povrch, co vede k znehodnocení skla.
OSVTLENÍ TROUBY sklenná ochrana árovka (15 W, T: 300°C)
1
Tento oddíl vyplte prosím hlkovým písmem a pilote k výrobku.
Odesílatel: ..........................................................................................................................................
Píjmení/jméno: ...................................................................................................................................
Stát/PS/obec/ulice: ...........................................................................................................................
Sdlte mi, kolik budou init náklady. Opravte výrobek za úhradu.
ZÁRUNÍ PODMÍNKY Záruka na tento spotebi pedstavuje 24 msíc od data zakoupení. Nárok na záruku je moné uplatnit pouze po pedloení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým oznaením výrobku, datem prodeje a itelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výmnu nebo opravu ástí spotebie, které se poškodí z dvodu poruch ve výrob spotebie. Po uplynutí záruní doby bude spotebi opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvíat z dvodu nesprávného pouití spotebie a nedodrení pokyn v návodu k pouití. Výrobek je uren výhradn jako domácí spotebi pro pouití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 msíc, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotebi kupuje pro podnikatelskou innost nebo komerní vyuití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se sniuje dle § 619 odst. 2 obanského zákoníku na 6 msíc pro: árovky, baterie, kemíkové a halogenové trubice.
Záruka se nevztahuje - jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho ásti - na vady zpsobené nevhodným zacházením nebo umístním. - je-li zaízení obsluhováno v rozporu s návodem, pípadn zásahem neoprávnné osoby. - nesprávn pouíván, skladován nebo penášen. - na záruku 24 msíc se nevztahují opravy, napíklad: výmna árovky, trubice, ištní a odvápování kávovar,
ehliek, zvlhova, atd. Zde bude útováno servisem za smluvní cenu. - pokud nebude pi kontrole pístroje zjištna ádná závada nebo nebudou splnny záruní podmínky, uhradí reijní
náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. - zákazník ztrácí záruku pi pouívání výrobk k profesionální i jiné výdlené innosti v provozovnách. - závada byla zpsobena vnjšími a ivelními podmínkami (nap. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci) - záruka se netýká poškození vnjšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.
Pokud zboí pi uplatování vady ze strany spotebitele bude zasíláno poštou nebo pepravní slubou musí být zabaleno v obalu vhodném pro pepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.
Zodpovdný zástupce za servis pro R na znaky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef ERTES spol. s r.o. Donínská 83 463 34 Hrádek nad Nisou Tel./fax 482771487 - píjem oprav- servis. Tel./fax 482718718 - náhradní díly Mobil: 721018073, 731521116, 608719174 Pracovní doba 8 - 16,30 www: certes.info, e-mail: [email protected]
Informace pro uivatele k likvidaci elektrických a elektronických zaízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v prvodních dokumentech znamená, e pouité elektrické a elektronické výrobky nesmí být pidány do bného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci dorute tyto výrobky na urená sbrná místa, kde budou pijata zdarma. Alternativn v nkterých zemích mete vrátit své výrobky místnímu prodejci pi koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na ivotní prostedí a lidské zdraví, co by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyádejte od místního úadu nebo nejblišího sbrného místa. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty.
Pro podnikové uivatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zaízení, vyádejte si potebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyádejte si potebné informace o správném zpsobu likvidace od místních úad nebo od svého prodejce.
1
2
9
87
6
11
12
4
10
3
5
c
d
e
VAROVANIA • Dbajte na bezpenos a zdravie. • Ak je hodnota poistky domovej inštalácie nišia ako 16 A, poiadajte kvalifikovaného elektrikára o
inštaláciu 16 A poistky. • Drte prívodný kábel vašej rúry mimo horúcich plôch; zabráte jeho kontaktu so spotrebiom.
Drte mimo ostrých hrán a horúcich povrchov. • Pouitie vášho spotrebia vytvára vlhkos v mieste inštalácie, zaistite preto dobré vetranie. Zaistite
prirodzené vetracie prieduchy. • Nedotýkajte sa horúcich astí holými rukami a majte deti pod dohadom. • Ke je rúra horúca, nikdy sa nedotýkajte skla rukami. • Pred pouitím spotrebia zaistite, aby boli záclony, papier, obrus alebo iné horavé predmety mimo
jeho dosahu. Na alebo v spotrebii neskladujte iadne horavé alebo explozívne materiály. • Rúru pouívajte len na peenie. Nepouívajte na iné úely. • Ak chcete ovláda zariadenie, vysúvací ovláda musíte vysunú poda nasledujúceho obrázka.
AK VAŠA RÚRA NEFUNGUJE • Skontrolujte zástrku prívodného kábla, i má dobrý kontakt so sieovou zásuvkou. • Skontrolujte napájanie elektrickej siete. • Skontrolujte poistku. • Skontrolujte, i nie je poškodený prívodný kábel. • Ak nemôete vyrieši problém, kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.
PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI A BEZPENOS • Vaša rúra je urená na napájanie 230-240 V striedavým prúdom, 50 Hz (pre SA je to 220-240 V,
60 Hz) a vyaduje 16 A poistku. Ak sa napájanie v elektrickej sieti odlišuje od tejto predpísanej hodnoty, kontaktujte elektrikára alebo servisného technika.
• Odpájacie prepínae rúry musia by ahko prístupné pre uívatea po postavení spotrebia na miesto.
• Ak je nutné vymeni zástrku s 16 A poistkou (pre Anglicko 13 A), zaistite nasledujúce; - Hnedý vodi k ivému konektoru - Modrý vodi k Neutrálnemu konektoru - ltozelený vodi k Uzemneniu • Elektrické pripojenie rúry musí by vykonané len pomocou zásuvky s uzemneným systémom
a v súlade s platnými predpismi. Ak nemáte správnu zásuvku s uzemnením, ihne kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Výrobca nenesie iadnu zodpovednos za poškodenia alebo zranenia spôsobené nesprávnou elektrickou zásuvkou alebo pouitím neuzemnenej elektrickej zásuvky.
• Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeni výrobca alebo kvalifikovaný servisný technik, aby sa zabránilo nebezpeenstvu.
• Prívodný kábel sa nesmie dotýka horúcich astí spotrebia. • Rúra sa musí pouíva na dobre vetranom mieste a musí by inštalovaná na rovnej ploche. • Rúru pouívajte v suchom prostredí.
POPIS RÚRY A OVLÁDACIEHO PANELA 1- Telo rúry 2- Varná plata (36 l. verzia) 3- Ovládací panel 4- Vnútorný priestor rúry 5- Sklenené dvierka 6- Madlo
7- Ohrevné telesá 8- Ovládacie prvky 9- Noiky rúry 10- Kruhový plech 11- Plech na peenie 12- Drôtený rošt
a- Vidliky b- Rae c- Motorový otvor d- Hák e- Vlote plech na peenie na
dolné ohrevné teleso.
gril
rae (*)
varná plata (*)
OVLÁDA ASOVAA: Otote ovládaom doprava pre nastavenie poadovanej doby. Na konci nastavenej doby zaznie akustický varovný signál. Rúra aj varné platne sa automaticky vypnú. Na vypnutie rúry nastavte ovláda asovaa na nulu alebo nastavte ovláda funkcie na nulu. Tento ovláda pomáha nastavi poadovanú dobu prípravy. OVLÁDA TERMOSTATU: Môete nastavi teplotu rúry v rozsahu 50-250 °C.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Špecifikácie Séria M32 Séria M36 Séria M42 Vonkajšia šírka 480 mm 520 mm 590 mm
Vonkajšia hbka 358 mm 440 mm 470 mm
Vonkajšia výška 332 mm 360 mm 330 mm
Vnútorná šírka 364 mm 397 mm 440 mm
Vnútorná hbka 315 mm 385 mm 420 mm
Vnútorná výška 240 mm 240 mm 240 mm
Termostat 50 - 250°C (MAX) 50 - 250°C (MAX) 50 - 250°C (MAX)
asova (*) 0 - 90 dk. 0 - 90 dk. 0 - 90 dk.
Dolné ohrevné teleso 650 W 650 W 800 W
Horné ohrevné teleso 650 W 650 W 600 W
Gril (*) 1300 W 1300 W 1200 W
Napájanie 220-240 V, 50-60 Hz. 220-240 V, 50-60 Hz. 220-240 V, 50-60 Hz.
Turbo ventilátor (*) 13 - 15 W 13 - 15 W 13 - 15 W
Rae (*) 4 W 4 W 4 W
Osvetlenie rúry ------ 15 W 15 W
Varná plata Ø80 mm (*) ------ 450 W ------
Varná plata Ø145 mm (*) ------ 1000 W ------
Varná plata Ø180 mm (*) ------ 1500 W ------
(*): Len pri niektorých modeloch.
TABUKA ASOV VARENIA • Pripojte zástrku k uzemnenej sieovej zásuvke. Nastavte asova na manuálne alebo
automatické varenie. Termostat nastavte na poadovanú teplotu, poda tabuky na nasledujúcej strane.
Ak nastavíte asova do manuálnej pozície, na konci bude znie akustický signál. • Príprava jogurtu: Ohrejte mlieko. Pokajte, pokým sa hore mierne zahreje. Potom pridajte
kvasinky. Nastavte teplotu rúry na 40-50 °C a spuste turbo ventilátor. Ohrievajte v uzatvorenej rúre 3/3,5 hodiny.
• Pred peením odporúame rúru predhria na 8-10 minút. • Rozmrazovanie pri izbovej teplote nespôsobí zmenu chuti a vzhadu potravín. • Pri modeloch s varnými platami nie je moné pouíva vekú varnú platu s ohrevnými telesami
rúry. Varné platne je moné pouíva súasne, ke sú ohrevné telesá rúry vypnuté.
Pokrm Rozsah termostatu (°C)
Kolá 150-170 20-35 Stredná
Múnik 160-180 25-35 Stredná
Makaróny 190-210 20-30 Stredná
Ryby 210-230 40-50 Stredná
Jahacie 210-230 90-120 Stredná
Bravové 220-240 90-120 Stredná
Teacie 220-240 90-120 Stredná
Moriak 220-240 45-55 Stredná
Kura (asti) 220-240 75-100 Stredná
ÚDRBA A ISTENIE • VAROVANIE: Pred výmenou iarovky sa uistite, e je spotrebi vypnutý, aby ste zabránili
zasiahnutiu elektrickým prúdom. • Poas prevádzky aj po skonení prevádzky je rúra vemi horúca. Nedotýkajte sa horúcich astí. • Nikdy neistite vnútorné asti, panel, dvierka, plechy ani iné diely rúry kefou, škrabkou noom a
pod. • Po istení vnútorných astí saponátom, ich vyistite istou vodou a potom dôkladne vysušte
mäkkou utierkou. • Sklenený povrch vyistite špeciálnym istiacim prostriedkom na sklo. • Neistite rúru parnými istimi. • Nikdy nepouívajte na istenie horavé tekutiny ako je kyselina, riedidlo a benzín. • Neumývajte asti rúry v umývake riadu. • Nepouívajte drsné istiace prostriedky ani ostré istiace pomôcky na sklo dvierok rúry, pretoe
môu poškriaba povrch, o vedie k znehodnoteniu skla.
OSVETLENIE RÚRY sklenená ochrana iarovka (15 W, T: 300°C)
1
Záruný list Tento oddiel vyplte prosím palikovým písmom a prilote k výrobku.
Odosielate: .......................................................................................................................................
Priezvisko/meno: ................................................................................................................................
Štát/PS/obec/ulica: ..........................................................................................................................
Informujte ma, koko budú predstavova náklady. Opravte výrobok za úhradu.
ZÁRUNÉ PODMIENKY Záruka na tento spotrebi predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je moné uplatni len po predloení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým oznaením výrobku, dátumom predaja a itatenou peiatkou predajcu. Záruka zaha výmenu alebo opravu astí spotrebia, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebia. Po uplynutí zárunej doby bude spotrebi opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho pouitia spotrebia a nedodrania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je urený výhradne ako domáci spotrebi pre pouitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikate - fyzická osoba a spotrebi kupuje pre podnikateskú innos alebo komerné vyuitie. Záruka sa zniuje poda obianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: iarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.
Záruka sa nevzahuje na - akékovek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho asti - na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením. - ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby. - nesprávne pouívaný, skladovaný alebo prenášaný. - na záruku 24 mesiacov sa nevzahujú opravy, napríklad: výmena iarovky, trubice, istenie a odvápovanie kávovarov,
ehliiek, zvlhovaov, at. Tu bude útované servisom za zmluvnú cenu. - ak nebude pri kontrole zariadenia zistená iadna porucha alebo nebudú splnené záruné podmienky, uhradí reijné
náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci. - zákazník stráca záruku pri pouívaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej innosti v prevádzkach. - porucha bola spôsobená vonkajšími a ivelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii). - záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhe. Ak tovar pri uplatovaní poruchy zo strany spotrebitea bude zasielaný poštou alebo prepravnou slubou, musí by zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.
Zodpovedný zástupca za servis pre SR ERTES SK, s.r.o. Paite . 42 010 09 ilina tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173 mobil: +421 905 259213 +421 907 241912 Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00 e-mail: [email protected] [email protected]
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priloených dokumentoch znamená, e sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia mieša so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na urené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je moné tieto produkty vráti priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôe ušetri hodnotné zdroje a zabráni moným negatívnym vplyvom na udské zdravie a prostredie, ktoré môu inak vzniknú v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Blišie informácie o najblišom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môu by uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii Ak potrebujete zlikvidova opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, blišie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávatea.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si eláte zlikvidova toto zariadenie, obráte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
1
2
9
87
6
11
12
4
10
3
5
c
d
e
OSTRZEENIE • Podczas pracy naley dba o bezpieczestwo i ochron zdrowia. • Jeeli warto bezpiecznika w sieci domowej jest nisza ni 16 A, to naley zwróci si do
kwalifikowanego elektryka w celu dokonania wymiany za bezpiecznik 16 A. • Trzyma przewód zasilajcy z dala od gorcych powierzchni; unika kontaktu przewodu z
urzdzeniem. Trzyma przewód z daa od ostrych krawdzi i gorcych powierzchni. • Praca urzdzenia powoduje wilgotno powietrza w miejscu instalacji, dlatego naley zapewni
dobr wentylacj. Zapewni odpowiednie miejsce wokó urzdzenia w celu waciwej wentylacji. • Nie dotyka gorcych czci goymi rkami. Dzieci powinny by pod nadzorem. • Nigdy nie dotyka szyby rkami, póki piekarnik jest gorcy. • Przed wczeniem urzdzenia naley usun z obszaru pracy firanki, papier, obrusy i inne
przedmioty atwopalne. Nie przechowywa w urzdzeniu lub na urzdzeniu adnych przedmiotów atwopalnych i wybuchowych.
• Piekarnik nadaje si tylko do pieczenia. Uytkowanie w innych celach jest niedopuszczalne. • Wysuwany przycisk sterujcy naley wysun zgodnie z poniszym rysunkiem.
GDY URZDZENIE NIE DZIAA: • Naley sprawdzi wtyczk przewodu zasilajcego pod ktem waciwego kontaktu z gniazdkiem
elektrycznym. • Naley sprawdzi obecno prdu w sieci elektrycznej. • Naley sprawdzi bezpiecznik. • Naley sprawdzi, czy przewód zasilajcy nie jest uszkodzony. • Jeeli problemu nie mona rozwiza samodzielnie, to naley zwróci si do kwalifikowanego
technika serwisu.
PODCZENIE DO ZASILANIA I ZASADY BEZPIECZESTWA • Piekarnik wymaga zasilania 230-240 V, napicia zmiennego 50 Hz (dla SA odpowiednio 220-240
V, 60 Hz) oraz bezpiecznika 16 A. Jeeli parametry sieci elektrycznej róni si od powyszych, to naley zwróci si do elektryka lub technika serwisu.
• Przeczniki do odczania piekarnika po ustawieniu urzdzenia musz by atwo dostpne dla uytkowników.
• W razie koniecznoci wymiany wtyczki bezpiecznikiem 16 A (w Anglii 13 A), naley zapewni ponisze podczenie:
- Brzowy przewód do kontaktu fazowego. - Niebieski przewód do kontaktu neutralnego. - óto-zielony przewód do uziemienia. • Podczenie piekarnika do sieci elektrycznej moe by wykonane tylko za porednictwem
uziemionego gniazdka elektrycznego, zgodnie z obowizujcymi przepisami. W razie braku waciwego, uziemionego gniazdka elektrycznego naley zwróci si do kwalifikowanego elektryka. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia lub obraenia ciaa powstae w wyniku zastosowania niewaciwego lub nieuziemionego gniazdka elektrycznego.
• Wymiany uszkodzonego przewodu zasilajcego moe dokona tylko producent lub technik serwisu w celu zapewnienia bezpieczestwa.
• Naley unika kontaktu przewodu zasilajcego z gorcymi czciami urzdzenia. • Piekarnik nadaje si do pracy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ustawiony na równej
powierzchni. • Piekarnik naley stosowa tylko w suchym rodowisku.
OPIS PIEKARNIKA I PANELU KONTROLNEGO 1- Obudowa piekarnika 2- Pyta grzewcza (wersja 36 l) 3- Panel kontrolny 4- Wntrze piekarnika 5- Szklane drzwiczki 6- Uchwyt
7- Grzaki 8- Pokrta sterujce 9- Nóki piekarnika 10- Blacha okrga 11- Blacha do pieczenia 12- Ruszt druciany
a- Widelce b- Roen c- Otwór silnika d- Hak e- Umieci blach do
pieczenia na dolnej grzace.
Grill
Roen (*)
Pyta grzewcza (*)
REGULATOR ZEGARA STERUJCEGO: Aby ustawi podany czas pracy, naley obróci pokrtem w prawo. Po upyniciu ustawionego czasu zabrzmi ostrzegawczy sygna dwikowy. Piekarnik i pyty grzewcze zostan automatycznie wyczone. W celu wyczenia piekarnika naley przestawi pokrto zegara do pozycji zerowej lub przestawi pokrto wyboru funkcji do pozycji zerowej. Regulator zegara suy do ustawienia wymaganego czasu przygotowania potraw. REGULATOR TERMOSTATU: Za pomoc regulatora mona ustawi temperatur piekarnika w zakresie od 50°C do 250°C
DANE TECHNICZNE
Specyfikacja Seria M32 Seria M36 Seria M42 Szeroko zewntrzna 480 mm 520 mm 590 mm
Gboko zewntrzna 358 mm 440 mm 470 mm
Wysoko zewntrzna 332 mm 360 mm 330 mm
Szeroko wewntrzna 364 mm 397 mm 440 mm
Gboko wewntrzna 315 mm 385 mm 420 mm
Wysoko wewntrzna 240 mm 240 mm 240 mm
Termostat 50 - 250°C (MAX) 50 - 250°C (MAX) 50 - 250°C (MAX)
Zegar sterujcy (*) 0 - 90 dk. 0 - 90 dk. 0 - 90 dk.
Grzaka dolna 650 W 650 W 800 W
Grzaka górna 650 W 650 W 600 W
Grill (*) 1300 W 1300 W 1200 W
Zasilanie 220-240 V, 50-60 Hz. 220-240 V, 50-60 Hz. 220-240 V, 50-60 Hz.
Turbo wentylator (*) 13 - 15 W 13 - 15 W 13 - 15 W
Roen (*) 4 W 4 W 4 W
Owietlenie piekarnika ------ 15 W 15 W
Pyta grzewcza Ø 80 mm (*)
------ 450 W ------
------ 1000 W ------
------ 1500 W ------
TABELA CZASÓW GOTOWANIA • Podczy wtyczk do uziemionego gniazdka elektrycznego. Ustawi regulator zegara na prac
rczn lub automatyczn. Za pomoc regulatora termostatu ustawi podan zgodnie z danymi w tabeli na nastpnej stronie.
W razie ustawienia zegara do pozycji pracy rcznej, w kocu procesu zabrzmi sygna dwikowy. • Produkcja jogurtu: Podgrza mleko. Zaczeka do lekkiego podgrzania u góry. Nastpnie doda
kultur jogurtow (starterow). Ustawi temperatur piekarnika na 40-50°C i wczy wentylator. Podgrzewa w zamknitym piekarniku przez 3 - 3,5 godz.
• Przed pieczeniem zaleca si rozgrzewanie piekarnika przez 8 - 10 minut. • Rozmraanie w temperaturze pokojowej nie powoduje zmiany smaku i wygldu ywnoci. • U modeli z pytami grzewczymi nie mona stosowa jednoczenie duej pyty grzewczej i
grzaek piekarnika. Pyty grzewcze mona stosowa jednoczenie tylko przy wyczeniu grzaek piekarnika.
Produkt Zakres termostatu (°C)
Ciasto 160-180 25-35 rodkowa
Makaron 190-210 20-30 rodkowa
Ryby 210-230 40-50 rodkowa
Jagnicina 210-230 90-120 rodkowa
Baranina 220-240 90-120 rodkowa
Cielcina 220-240 90-120 rodkowa
Indyk 220-240 45-55 rodkowa
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE • OSTRZEENIE: Przed wymian arówki naley upewni si, e urzdzenie zostao wyczone,
w celu uniknicia ryzyka poraenia prdem elektrycznym. • W czasie pracy i po ukoczeniu pracy piekarnik jest bardzo gorcy. Nigdy nie dotyka gorcych
czci. • Do czyszczenia wntrza piekarnika, panelu, drzwiczek, blach i innych czci nigdy nie uywa
szczotki, skrobaczki, noa itp. • Po zmyciu czci wewntrznych za pomoc wody z detergentem naley je wyczyci czyst wod
i dokadnie wysuszy cierk kuchenn. • Szklan powierzchni naley czyci za pomoc specjalnego rodka do czyszczenia szka. • Nie czyci piekarnika za pomoc odkurzacza parowego. • Do czyszczenia nigdy nie uywa pynów atwopalnych, takich jak kwasy, rozcieczalniki lub
benzyna. • Czci piekarnika nie nadaj si do mycia w zmywarce. • Do czyszczenia szyby piekarnika nigdy nie uywa rodków ciernych lub ostrych przedmiotów
do czyszczenia szka, gdy mogyby one zarysowa powierzchni, powodujc tym samym uszkodzenie szyby.
OWIETLENIE PIEKARNIKA Szklana osona arówka (15 W, T: 300°C)
1
2
9
87
6
11
12
4
10
3
5
c
d
e
FIGYELMEZTETÉS • Ügyeljen a biztonságos használatra és óvja az egészségét. • Amennyiben az elektromos hálózat biztosítékának az értéke kisebb, mint 16 A, kérjen meg egy
szakképzett villanyszerel egy 16 A biztosíték telepítésére. • Tartsa távol a tápkábelt a forró felületektl; ne engedje, hogy hozzáérjen a készülékhez. • Tartson be egy biztosságos távolságot az éles és forró felületektl. • A készülék használata folyamán pára képzdik a helységben, ezért be kell biztosítani a
szellztetés lehetségét. Gondoskodjon természetes szellznyílásokról. • Ne érjen puszta kézzel a forró felületekhez, és ügyeljen a gyerekre. • Ha a süt forró, soha ne nyúljon puszta kézzel az üveghez. • Mieltt használná a készüléket, gondoskodjon arról, hogy biztonságos távolságban legyen a
függönyöktl, papírtól, asztalteríttl vagy más, gyúlékony tárgyaktól. Soha ne tároljon a készülék felületén vagy belsejében gyúlékony és robbanó anyagokat.
• A készülék csak sütésre használható, ne használja egyéb célokra. • A kitolható távirányító hozzáférhetségét az alábbi ábra ismerteti.
HA A SÜT NEM MÜKÖDIK • Ellenrizze, rendesen be van-e dugva a csatlakozódugó a fali aljzatba. • Ellenrizze az elektromos áramszolgáltatást. • Ellenrizze a biztosítékot. • Ellenrizze, nincs-e megrongálva a tápkábel. • Amennyiben nem találta meg a probléma forrását, forduljon segítségért egy szakképzett
technikushoz.
CSATLAKOZTATÁS AZ ÁRAMKÖRRE ÉS BIZTONSÁG • A süt 230-240V, 50 Hz váltakozó áramú tápegységnél használható (SA esetén 220-240 V, 60
Hz), és 16 A biztosíték szükséges hozzá. Amennyiben az elektromos hálózat tápegysége nem egyezik az elírt értékkel, forduljon segítségért egy villanyszerelhöz vagy egy technikushoz.
• A süt kapcsológombjai könnyen elérhetk kell, hogy legyenek a felhasználó számára. • Amennyiben ki kell cserélni a 16 A biztosítékkal ellátott csatlakozódugót (Angliában 13 A),
gondoskodjon a következkrl: - A barna vezeték a fázis csatlakozáshoz vezet - A kék vezeték a nulla csatlakozáshoz - A sárgászöld vezeték a földel csatlakozáshoz • A készüléket kizárólag egy földelt fali aljzathoz szabad csatlakoztatni, az érvényes elírásokkal
összhangban. Ha nem rendelkezik megfelel, szakszeren földelt fali aljzattal, forduljon segítségért egy szakképzett villanyszerelhöz. A gyártó nem vállalja a felelsséget a nem biztonságos fali aljzat vagy egy nem földelt fali aljzat használatánál keletkezett károkért.
• A megrongált tápkábelt a fennálló veszélyek elkerülése végett csak a gyártónak vagy egy szakképzett technikusnak szabad csak kicserélnie.
• A tápkábel nem érhet a készülék forró részeihez. • Használja a készüléket egy egyenes felületen egy jól szellztethet helységben. • A készüléket mindig csak száraz környezetben használja.
A SÜT ÉS A VEZÉRLLAP ISMERTETÉSE 1- A sütszekrény váza 2- Fzlap (36 l. változat) 3- Vezérllap 4- A süt bels tere 5- Üvegajtó 6- Fogantyú
7- Melegíttestek 8- Irányítógombok 9- Beállítható lábak 10- Gömböly lemez 11- Sütlemez 12- Drótrostély
a- Villák b- Nyárs c- Motoros nyílás d- Kampó e- Tegye a sütlemezt az alsó
melegíttestre
C
PR
0
40
Grill
Nyárs (*)
Fzlap (*)
AZ IDÖZÍT GOMBJA: Fordítsa jobbra a gombot és állítsa be a kívánt idtartamot. A beállított id leteltével egy hosszú hangjel lesz hallható. A süt és a fzlapok automatikusan kikapcsolnak. A süt kikapcsolásához állítsa az idzít gombját, vagy a funkciók gombját nullára. A gomb lehetvé teszi a fzéshez szükséges id beállítását. A TERMOSZTÁT GOMBJA: A süt hmérséklete 50-250 °C között állítható be.
MSZAKI ADATOK
Specifikálás M32 sorozat M36 sorozat M42 sorozat Küls szélesség 480 mm 520 mm 590 mm
Küls mélység 358 mm 440 mm 470 mm
Küls magasság 332 mm 360 mm 330 mm
Bels szélesség 364 mm 397 mm 440 mm
Bels mélység 315 mm 385 mm 420 mm
Bels magasság 240 mm 240 mm 240 mm
Termosztát 50 - 250°C (MAX) 50 - 250°C (MAX) 50 - 250°C (MAX)
Idzít (*) 0 - 90 dk. 0 - 90 dk. 0 - 90 dk.
Alsó melegíttest 650 W 650 W 800 W
Fels melegíttest 650 W 650 W 600 W
Grill (*) 1300 W 1300 W 1200 W
Tápegység 220-240 V, 50-60 Hz. 220-240 V, 50-60 Hz. 220-240 V, 50-60 Hz.
Turbó ventilátor (*) 13 - 15 W 13 - 15 W
Nyárs (*) 4 W 4 W 4 W
Megvilágítás ------ 15 W 15 W
Fzlap Ø80 mm (*) ------ 450 W ------
Fzlap Ø145 mm (*) ------ 1000 W ------
Fzlap Ø180 mm (*) ------ 1500 W ------
(*): csak némelyik modellnél
FZÉSI TÁBLÁZAT • Csatlakoztassa a készüléket egy földelt fali aljzathoz. Állítsa az idzítt manuális vagy
automatikus fzésre. Állítsa be a termosztáton a kívánt hmérsékletet a következ oldalon található táblázat alapján.
• Amennyiben az idzítt manuális pozícióra állította, a fzés befejeztével egy hangjel lesz hallható. • Joghurt készítése: Melegítse meg a tejet. Várjon, amíg enyhén megmelegszik, majd tegye bele
az élesztt. Állítsa be a sütt 40-50°C-ra és kapcsolja be a turbó ventilátort. Csukja be a süt ajtaját és melegítse 3-3,5 órán keresztül.
• Sütés eltt ajánlatos a sütt 8-10 percen keresztül elmelegíteni. • Az élelmiszerek felolvasztása szobahmérsékleten nem befolyásolja az élelmiszer külsejét és
színét. • A fzlapokkal kiegészített modelleknél a nagy fzlap nem használható a süt melegítjével. • A fzlapok egyidejleg használhatók, amennyiben a süt melegíttestei ki vannak kapcsolva.
Étel neve Termosztát beállítása (°C)
Sütés hossza (percekben)
A rostély fokozata
Kalács 160-180 25-35 Középs
Makaróni 190-210 20-30 Középs
Halak 210-230 40-50 Középs
Bárányhús 210-230 90-120 Középs
Sertéshús 220-240 90-120 Középs
Borjúhús 220-240 90-120 Középs
Pulyka 220-240 45-55 Középs
Csirke (szeletelve) 220-240 75-100 Középs
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS • VIGYÁZAT: Mieltt kicserélné az izzót, ellenrizze, ki van-e kapcsolva a készülék, hogy
elkerülje az áramütés veszélyét. • A használat alatt és után a készülék nagyon forró. Ne érintse a forró részeket. Soha ne tisztítsa
a bels részeket, lapokat, ajtót, lemezeket és más részeket kefével, késsel vagy hasonló, éles tárgyakkal.
• Miután a bels részt kitisztította egy tisztítószerrel, mindig mossa át még egyszer tiszta vízzel és gondosan törölje szárazra egy puha kendvel.
• Az üvegfelületet tisztítsa meg egy speciális, üvegre alkalmas tisztítószerrel. • Ne használjon gztisztítót a süt tisztítására. • Soha ne használjon gyúlékony szereket, mint savakat, hígítót vagy benzint a tisztításra. • Ne tegye a készülék részeit a mosogatógépbe. • Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy durva tárgyakat az üvegajtó tisztítására, mert ezek
megkarcolhatják és tönkretehetik az üveg felületét.
A SÜT VILÁGÍTÁSA üvegburok izzó (15 W,T:300°C)
1
2
9
87
6
11
12
4
10
3
5
c
d
e
SVARILA • Pazite na varnost in zdravje. • e je vrednost varovalke hišne napeljave manjša od 16 A, se obrnite na usposobljenega
elektroinštalaterja, da namesti 16 A varovalko. • Napajalni kabel vaše peice ne sme biti blizu vroih površin; prav tako se ne sme dotikati aparata. Ne sme viseti ez ostre robove in vroe površine. • Uporaba vašega aparata ustvarja vlago, zato je potrebno zagotoviti dobro prezraevanje.
Zagotovite naravno zraenje. • Ne dotikajte se vroih delov z golimi rokami, otroke imejte pod nadzorom. • Ko je peica vroa, se z rokami nikoli ne dotikajte stekla. • Pred uporabo aparata se prepriajte, da se v bliini ne nahajajo zavese, papir, prti ali drugi vnetljivi
predmeti. Na ali v aparatu ne hranite vnetljivih ali eksplozivnih snovi. • Peico uporabljajte samo za peko. Ne uporabljajte je za druge namene. • e elite aparat upravljati, morate izvlei gumb, kot je prikazano spodaj.
E VAŠA PEICA NE DELUJE • Preverite, e ima vti napajalnega kabla dober stik z vtinico. • Preverite napajanje elektrinega omreja. • Preverite varovalko. • Preverite, e ni poškodovan prikljuni kabel. • e ne morete odpraviti teave, se obrnite na usposobljenega serviserja.
PRIKLJUITEV NA ELEKTRINO OMREJE IN VARNOST • Vaša peica je namenjena za napajanje z 230-240 V izmeninim tokom, 50 Hz (za SA je to
220-240 V, 60 Hz) in zahteva 16 A varovalko. e se elektrino napajanje razlikuje od predpisane vrednosti, se posvetujte z elektriarjem ali serviserjem.
• Peico je treba postaviti tako, da so odklopna stikala uporabniku lahko dostopna. • e je treba varovalko zamenjati s 16 A varovalko (za Veliko Britanijo 13 A), upoštevajte: - Rjavi vodnik na fazni konektor - Modri vodnik na nevtralni konektor - Rumenozeleni vodnik na ozemljitev • Elektrini prikljuek peice se lahko izvede le s pomojo vtinice z ozemljenim sistemom in v
skladu z veljavnimi predpisi. e nimate pravilne vtinice z ozemljitvijo, se takoj posvetujte z elektriarjem. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe zaradi uporabe nepravilne elektrine vtinice ali neozemljene elektrine vtinice.
• Iz varnostnih razlogov mora poškodovan napajalni kabel zamenjati proizvajalec, serviser ali enako usposobljena oseba.
• Prikljuni kabel se ne sme dotikati vroih delov aparata. • Peico je treba namestiti na ravni površini in v dobro prezraevanem prostoru. • Peico uporabljajte v suhem prostoru.
OPIS PEICE IN UPRAVLJALNE PLOŠE 1- Ohišje peice 2- Kuhalna ploša (36 l.
verzija) 3- Upravljalna ploša 4- Notranji prostor peice 5- Steklena vrata 6- Roaj
7- Grelni elementi 8- Upravljalni elementi 9- Noge 10- Okrogel peka 11- Peka za peko 12- Rešetka za peenje
a- Nabodala b- Raenj c- Odprtina motorja d- Kavelj e- Peka za peko dajte na
spodnji grelni element.
ar
raenj (*)
kuhalna ploša (*)
GUMB ASOVNIKA: Obrnite gumb v smeri urnega kazalca, da nastavite eleni as. Ko se nastavljeni as iztee, se oglasi zvoni signal. Peica in kuhalne ploše se samodejno izklopijo. Peico izklopite tako, da gumb asovnika ali pa gumb funkcije nastavite na nilo. S tem gumbom nastavite eleni as kuhanja/peenja hrane. GUMB TERMOSTATA: Temperaturo peice lahko nastavite od 50-250 °C.
TEHNINI PODATKI
Specifikacije Serija M32 Serija M36 Serija M42 Zunanja širina 480 mm 520 mm 590 mm
Zunanja globina 358 mm 440 mm 470 mm
Zunanja višina 332 mm 360 mm 330 mm
Notranja širina 364 mm 397 mm 440 mm
Notranja globina 315 mm 385 mm 420 mm
Notranja višina 240 mm 240 mm 240 mm
Termostat 50 - 250°C (MAX) 50 - 250°C (MAX) 50 - 250°C (MAX)
asovnik (*) 0 - 90 dk. 0 - 90 dk. 0 - 90 dk.
Spodnji grelni element 650 W 650 W 800 W
Zgornji grelni element 650 W 650 W 600 W
ar (*) 1300 W 1300 W 1200 W
Napajanje 220-240 V, 50-60 Hz. 220-240 V, 50-60 Hz. 220-240 V, 50-60 Hz.
Turbo ventilator (*) 13 - 15 W 13 - 15 W 13 - 15 W
Raenj (*) 4 W 4 W 4 W
Osvetlitev peice ------ 15 W 15 W
Kuhalna ploša Ø80 mm (*)
(*): Samo pri nekaterih modelih.
TABELA ASOV KUHANJA • Vtaknite vti v elektrino vtinico. asovnik nastavite na rono ali samodejno kuhanje. Termostat
nastavite na eleno temperaturo, v skladu s spodnjo tabelo. e nastavite asovnik v poloaj ronega kuhanja, se na koncu oglasi zvoni signal. • Priprava jogurta: Segrejte mleko. Poakajte, dokler se zgoraj rahlo segreje. Nato dodajte kulturo.
Nastavite temperaturo na 40-50 °C in vklopite turbo ventilator. Segrevajte v zaprti peici 3/3,5 ure. • Priporoamo, da peico pred peenjem 8-10 minut segrevate. • Odtaljevanje pri sobni temperaturi ne spremeni okusa in videza hrane. • Pri modelih s kuhalnimi plošami ni mogoe uporabiti velike kuhalne ploše istoasno z grelnimi
elementi peice. Kuhalne ploše se lahko uporabljajo istoasno, ko so grelni elementi peice izklopljeni.
Jed Razpon termostata (°C)
Pecivo 150-170 20-35 Srednji
Sladica 160-180 25-35 Srednji
Testenine 190-210 20-30 Srednji
Ribe 210-230 40-50 Srednji
Jagnjetina 210-230 90-120 Srednji
Svinjina 220-240 90-120 Srednji
Teletina 220-240 90-120 Srednji
Puran 220-240 45-55 Srednji
Pišanec (kosi) 220-240 75-100 Srednji
VZDREVANJE IN IŠENJE • OPOZORILO: Pred menjavo arnice se prepriajte, da je naprava izklopljena, da ne pride do
elektrinega udara. • Med delovanjem in po uporabi je peica zelo vroa. Ne dotikajte se vroih delov. • Notranjih delov, ploš, vrat, pekaev ali drugih delov peice nikoli ne istite s šetko, strgalom,
noem ipd. • Notranjost oistite z detergentom, nato pa s isto vodo in temeljito posušite z mehko krpo. • Stekleno površino oistite s posebnim istilom za steklo. • Ne istite peice s parnimi istilci. • Za išenje nikdar ne uporabljajte vnetljivih tekoin, kot so kisline, razredilo in bencin. • Delov peice ne pomivajte v pomivalnem stroju. • Ne uporabljajte abrazivnih istil ali ostrih istilnih sredstev za steklo vrat peice, saj lahko
poškodujejo površino in s tem uniijo steklo.
OSVETLITEV PEICE steklena zašita arnica (15 W, T: 300 °C)