ekoŠkolky a lesnÍ mateŘskÉ Školy

Download EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Post on 14-Feb-2017

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EKOKOLKY ALESN MATESK KOLYPraktick manul pro aktivn rodie, pedagogy a zizovatele mateskch kol

  Tereza Voahlkov

  EKOKOLKY ALESN MATESK KOLYPraktick manul pro aktivn rodie, pedagogy a zizovatele mateskch kol

  Tereza Voahlkov

  www.mzp.cz

  ISBN: 978-80-7212-537-1

  Clem tohoto manulu je nabdnout pomocnou ruku vpodob shrnut zkladnch pedpoklad pro zaloen aprovozovn kolky sekovchovnm zamenm. Takto profi lovan matesk koly jsou bu tzv. ekokolky nebo lesn matesk koly. Zdrojem inspirace pro tuto studii byla mimo jin zkuenost zNmecka, kde jsou ob formy pedkolnch zazen ji del dobu trendem. Dky tomu jsou tam dostupn informace omonch koncepnch zvltnostech ekokolek azkuenosti sdlouhodobm pobytem venku, na kter ji reaguje ivzkum. Jeho v- sledky nabzej argumenty, pro je dobr trvit sdtmi vce asu vprod.

  Environmentln vchova vmatesk kole me ped-stavovat cestu ke kvalit. Nabz obohacen denn innosti nebo pmo nov hlavn cl vchovn vzdlvacho progra-mu. Je jednou zmonost, jak postupovat, aby dti vyrs-taly ve zdravm apodntnm prosted.

  Tere

  za V

  oah

  lkov

  EKO

  K

  OLK

  Y A

  LES

  N M

  AT

  ES

  K

  K

  OLY

 • EKOKOLKY ALESN MATESK KOLY

  PRAKTICK MANUL PRO AKTIVN RODIE, PEDAGOGY A ZIZOVATELE MATESKCH KOL

  Tereza Voahlkov

  Ministerstvo ivotnho prosted

  2010

 • EKOKOLKY ALESN MATESK KOLYPraktick manul pro aktivn rodie, pedagogy a zizovatele mateskch kol

  Autor: Tereza VoahlkovGrafi ck design asazba: 2123design s.r.o., Prmyslov 1200, Hradec KrlovTisk: Dukase s.r.o., t. E. Benee 1530, Hradec KrlovVydalo: Ministerstvo ivotnho prosted, se sdlem Vrovick 1442/65, Praha 10Vydn: prvnRok vydn: 2010Nklad: 1 500 ks

  Ministerstvo ivotnho prostedFotografi e Tereza Voahlkov, Magdalena Kapucinov, Tom Hodek, Linda Kubale, archiv MPwww.mzp.cz

  ISBN: 978-80-7212-537-1

  Vytitno na EKO pape REVIVE Pure White vyrobenm bez pouit chloru.

 • 1. Matesk kola jinak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Co je ekokolka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Co je lesn matesk kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  2. Pro je ekokolka alesn matesk kola dobr alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Vliv pobytu dt vprod na rozvoj motoriky akreativity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Lesn matesk kola akoln pipravenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  3. Jak na to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Legislativn podmnky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Zakldme ekokolku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Zakldme lesn mateskou kolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  4. Pedagogick koncepce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  Vzdlvac program ekokolky tematick zamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  Vzdlvac program lesn matesk koly rozvoj kompetenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  5. S dtmi vprod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  Vybaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  Bezpenostn pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  6. Metodick nmty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  7. Pklady dobr praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  8. Zvr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  Seznam zkratek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  Uiten odkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  Obsah

 • Ven rodie dt v pedkolnm vku, pedago-gov a zizovatel mateskch kol,

  dostv se Vm do ruky inspirativn publikace, kter se me stt Vaim pomocnkem pi vytv-en a provozu mateskch kol s vraznm ekolo-gickm zamenm anebo tzv. lesnch mateskch kol. Dovolte mi, abych Vs strun seznmila s tm, pro se Ministerstvo ivotnho prosted angauje v problematice kolek, tedy domny spe resortkolstv, prce a socilnch vc i zdravotnictv.

  Tma publikace toti zapad do problematiky posilovn kontaktu dt s prodou. Tato velmi dleit oblast si v posledn dob zskala sv ms-to v nkolika vldnch strategickch dokumentech (Sttn program environmentlnho vzdlvn, vchovy a osvty, Strategie vzdlvn pro udri-teln rozvoj, Koncepce sttn politiky pro oblast dt a mldee) a Ministerstvo ivotnho proste-d ve spoluprci s dalmi resorty se j zan sys-tematicky zabvat.

  Zaloili jsme Pracovn skupinu pro kontakt dt s prodou, kter je sloen z odbornk z resort,vysokch kol a neziskovch organizac. Postupnbychom v rmci skupiny rdi eili prv problema-tiku rozvoje lesnch mateskch kol a dalch typ

  vodn slovo ministryn

  Rut Bzkovministryn ivotnho prosted esk republiky

 • mateskch kol s zkm vztahem k prod a eko-logick vchov, problematiku rozvoje prodnch kolnch zahrad a dtskch hi v prodnm stylu, ale tak napklad podporu nabdky pleitost pro rodie s malmi dtmi v prod.

  Vychzme z toho, e ran vk dt (cca 06 let) je obdobm velmi dleitm pro jejich vestrann rozvoj (zdravotn, osobnostn, motorick) a kon-takt s prodou m v tomto obdob nezastupitel-nou a velmi pirozenou roli. Bohuel zejmna ve velkch mstech jsou monosti dt pobvat den-n v prodnm prosted velmi omezen. Doba, kdy proda byla vude kolem ns a dti tak mohly ke kadodenn he vyuvat blzk louky, potoky, lesy, lenit nezpevnn tern, je u dvno pry.Pokud chceme, aby nae dti nebyly jen interi-rovmi bytostmi, musme do jejich blzkosti p-rodu clen vracet (napklad formou umle budo-vanch prodnch prvk na kolnch zahradch a dtskch hitch) a samozejm trvit s nimi vol-n as mimo msto, v prosted prody. V takovm ppad meme vyuvat nabdky osvtovch pro-gram stedisek ekologick vchovy i nvtvnic-kch center v chrnnch krajinnch oblastech inrodnch parcch.

  Ministerstvo ivotnho prosted krom publika-ce Ekokolky a lesn matesk koly vydalo v roce 2010 i publikaci Dtsk hit a zahrady v prod-nm stylu (vznam plnovn realizace), kter uvd pklady, jak lze v dob skrovnch rozpotv rmci mateskch a zkladnch kol vytvoit vhodn hit a zahrady v prodnm stylu. Nvaz-n na tyto publikace hodlme realizovat semine, ale i praktick exkurze zejmna pro pedagogy a zi-zovatele kol a kolek.

  Vm, e jak publikace tak tyto nvazn aktivi-ty budou na veejnost kladn pijaty a pomohou v tto oblasti nastartovat pozitivn zmnu.

  Rut Bzkovministryn ivotnho prosted esk republiky

  erven 2010

 • PhDr. Tereza Voahlkov

  Vystudovala uitelstv biologie a environmentl-n vchovy a zklad spo-leenskch vd na Pedago-gick fakult Univerzity Karlovy v Praze. V rmci nslednho doktorskho studia absolvovala dky sti-pendiu od Deutsche Bun-desstiftung Umwelt ron

  st na Leuphana Universitt Lneburg v Nmecku. Pedmtem vzkumu byla implementace vzdlvn pro udriteln rozvoj. Mimo jin dvakrt tdn navt-vovala lesn mateskou kolu Harburg a Waldrben.

  V Nmecku, Dnsku a vdsku navtvila pedkol-n zazen, kter jsou pklady dobr praxe vzdlv-n pro udriteln rozvoj.

  Pro Vzkumn stav pedagogick v Praze pracuje na kolu Podpora vzdlvn pro udriteln rozvoj. Pi-pomnkovala vznikajc Akn pln 20102012 Strate-gie vzdlvn pro udriteln rozvoj esk republiky.

  Je lenkou pracovn skupiny Ministerstva ivotn-ho prosted zamen na podporu kontaktu dt s p-rodou. Stla pi vzniku Dtskho klubu rynka inspi-rovanho lesn mateskou kolou, jeho innost zahjilo v roce 2009 obansk sdruen Ekodomov.

  Vede semine zabvajc se problematikou lesnch mateskch kol a ekokolek, asto ve spoluprci se st ekologickch mateskch kol Mrkvika. Ji od roku 2002 zajiuje ekovchovn program praskho sdru-en Obansk inspirace, jeho soust jsou nap.Ekodny na zkladnch kolch. S eskm portlem ekopsych