doza 05.2016

Click here to load reader

Post on 01-Aug-2016

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

miesięcznik doradcy zawodowego

TRANSCRIPT

 • SSuukkcceess ttkkwwii ww sszzttuuccee bbuuddoowwaanniiaa ppaarrttnneerrsskkiieejj rreellaaccjjii zz kklliieenntteemm.. ((......)) TToo jjaakk rroozzmmaawwiiaasszz,, ssuucchhaasszz,,

  zzaaddaajjeesszz ppyyttaanniiaa,, ddeeccyydduujjee oo ttyymm,, ee kklliieenntt mmaa ooddwwaagg wwyyjj zzee sswwoojjeejj ssttrreeffyy kkoommffoorrttuu ii sspprrbboowwaa

  cczzeeggoo iinnnneeggoo.. ((......)) TToo ccoo cczzyy ddoorraaddcc ii ccooaacchhaa,, ttoo uummiieejjttnnoo bbuuddoowwaanniiaa wwiizzii ii zzaauuffaanniiaa,, kkttrraa

  uurruucchhaammiiaa pprroocceess rreeaallnnyycchh zzmmiiaann ww yycciiuu kklliieennttaa......

 • Jakich pi moliwych rozwiza tego problemu przychodzi ci teraz do gowy?

  Jakie jeszcze?

  Jakie byoby najbardziej ryzykowne [szalone/bezpieczne itp.] rozwizanie?

  Jak mylisz, jakie najczciej rozwizania podejmuj inni w tym zakresie?

  Kto moe mie wiedz na temat moliwoci rozwizania tego problemu?

  Gdyby mia wystarczajc ilo czasu [pienidzy/wsparcia/ itp.], co by zrobi?

  Jakich sposobw prbowae ju wczeniej? Ktre okazyway si skuteczne?

  Jakie przeszkody napotkae w przeszoci w tym zakresie i jak sobie z nimi poradzie?

  Jakie rozwizania s zalene od ciebie?

  Jakie byoby najbardziej radykalne rozwizanie?

  Kto mgby ci pomc w rozwizaniu tego problemu?

  Co w takiej sytuacji zrobiby/poradziby ci twj ... [mona wskaza kluczowe osoby z ycia klienta jego

  autorytety osoby kontrowersyjne znane z rnych rodowisk, np. polityki, kultury osoby z przeszoci]?

  Jak moesz zdoby nowe informacje o rozwizaniu tego problemu? Skd moesz dowiedzie si

  o innych sposobach rozwizania tej sytuacji?

  Gdyby nie byo adnych przeszkd w rozwizaniu tej sytuacji, co by zrobi?