Transcript
 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  1/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.1.1

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  1.1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Jzyk obcy kontynuowany jzyk angielski

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in.)

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Jadwiga Mstowska, mgr

  Przedmioty wprowadzajce brak

  Wymagania wstpneznajomo jzyka angielskiego na poziomieredniozaawansowanym B1

  1.2. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Wykadywiczenia

  audytoryjneLektorat

  wiczeniaprojektowe

  SeminariaZajcia

  terenowe

  Liczba

  punktw Semestr(W) () (L) (P) (S) (T) ECTS

  III 30 2

  IV 30 2

  V 30 2

  VI 30 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Po zakoczeniu przedmiotu student wie jak, np.:formuowa poprawne zdania, rozrnia styl potocznyi formalny w zalenoci od zastosowanego sownictwa,scharakteryzowa trudnoci pojawiajce si w pracy nadposzczeglnym tekstem, wskaza rnice fonetyczne,leksykalne i inne midzy wersj brytyjsk i amerykaskjzyka angielskiego, wybra potrzebne informacje,wskaza bdy, formuowa wnioski, skompletowapotrzebne mu materiay.

  - -

  UMIEJTNOCIU1 Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi, wskaza bdy,

  stosowa podstawowe konstrukcje, opowiada krtkiehistorie, rozumie wypowiedzi na znane mu tematy przy

  uyciu sownictwa oglnego i zwizanego z kierun-

  K_U05 T1A_U01

  T1A_U06

  Zacznik nr 2

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  2/191

  kiem studiw, potrafi czyta ze zrozumieniem tekstyzawierajce szeroki zakres sownictwa oglnego orazpodstawowe sownictwo specjalistyczne z zakresu wasnej

  specjalnoci, wyszukiwa potrzebne informacje w tekcie,zastosowa interpretacj kontekstow, wyciga wnioski zprzeczytanego tekstu uy charakterystycznego dla nichsownictwa i zwrotw

  U2 Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi korzysta zesownikw jedno i dwujzycznych zarwno oglnych jak ispecjalistycznych, klasyfikowa fakty, selekcjonowaprzydatne mu w pracy informacje, jest w stanie

  wykorzysta zdobyte wiadomoci w przyszej pracyzawodowej.

  K_U06 T1A_U05

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Po zakoczeniu przedmiotu student jest otwarty na nowetechniki nauczania, jest zdolny do samodzielnego uczenia

  si oraz krytycznego przyjmowania napywajcychwiadomoci.

  K_K01 T1A_K01

  K2 Po zakoczeniu przedmiotu student jest aktywnyw nawizywaniu rozmowy, chtny do pracy w grupie

  K_K04 T1A_K03

  T1A_K04

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Lektorat, prezentacje, dyskusja, tumaczenia i streszczenia, wiczenia konwersacyjne w grupachi w parach.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Lektorat: zaliczane na podstawie wynikw sprawdzianw przeprowadzanych w trakcie semestru. Na VI

  semestrze dodatkowo test specjalistyczny i referat z jzyka branowego.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Lektorat Gwny nacisk kadziony jest na dalszy rozwj podstawowych sprawnoci

  jzykowych (czytania, pisania, mwienia i rozumienia). Pierwsze trzy semestry

  maj na celu powtrzenie i rozszerzenie wiadomoci z rnych dziedzin ycia

  codziennego i otaczajcej nas rzeczywistoci (general English). Kolejne semestry

  powicone s przyswajaniu wiadomoci i sownictwa zwizanego

  z kierunkiem studiw (specific English). Czytanie i pisanie tekstw na temat

  oglnych zagadnie z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Omwienie tematw

  takich jak: historia elektrycznoci, najwaniejsze odkrycia, bezpieczestwo

  w miejscu pracy, urzdzenia elektryczne, przyszo elektrotechniki itp. Ogldanie

  filmw o zagadnieniach technicznych. Omawianie symboli matematycznych,

  jednostek fizycznych, okrele i symboli stosowanych

  w elektrotechnice i elektronice. Czytanie i tumaczenie specjalistycznych tekstw z

  dziedziny elektrotechniki i elektroniki, takich jak: dokumentacje techniczne,

  instrukcje obsugi, opisy procesw. Pisanie streszcze takich tekstw. Prezentacje

  przygotowane przez studentw na temat zagadnie technicznych.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Forma ocenyEfekt

  ksztacenia Referat Sprawdziany Wypowied ustna Test specjalistycznyW1 x x x

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  3/191

  U1 x x x x

  U2 x

  K1 x

  K2 x

  7. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  1. Podrcznik wiodcy wybrany przez nauczyciela prowadzcego zajcia

  2. Angielsko-polski i polsko-angielski sownik terminw, poj i zwrotw z

  dziedziny elektroenergetyki, B.Szewc, rok: 2005, ISBN: 83-7335-219-8, Wyd. II

  rozszerzone, Wydawnictwo Politechniki lskiej

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Glendinning, E. H., McEvan J. 1998. English for Electronics. Oxford University

  Press

  2. Szkutnik, L. L. 1978. An Introductory Course In Scientific English. PWN,

  Warszawa

  3. Skrzyska, M. Sownik Naukowo Techniczny. Wydawnictwo NOT,Warszawa

  4. Korzeniowska, A. 1998. Successful Polish English Translation. PWN,

  Warszawa

  5. Matasek, M. 2000. Czasy I formy czasownikw, wyd. Handy Books, Pozna.6. Czasopisma i publikacje specjalistyczne lub inne, wybrane przez osob

  prowadzc albo zaproponowane przez studentw, np. Spotlight, ReadersDigest, The Times, London Calling

  7. Sownik Angielsko-Polski i Polsko-Angielski, PWN, Warszawa (1992)

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin

  Udzia w zajciach dydaktycznych 120

  Przygotowanie do zaj 15

  Studiowanie literatury 10

  Inne (przygotowanie do zalicze, przygotowanie referatu itd.) 15

  czny nakad pracy studenta 160

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 5

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 8

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  4/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.1.2

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Jzyk niemiecki

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in.)

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Barbara Matuszczak

  Przedmioty wprowadzajce brak

  Wymagania wstpne znajomo jzyka niemieckiego na poziomie A2

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Wykadywiczenia

  audytoryjneLektorat

  wiczeniaprojektowe

  SeminariaZajcia

  terenowe

  Liczba

  punktw Semestr(W) () (L) (P) (S) (T) ECTS

  III 30 2

  IV 30 2

  V 30 2

  VI 30 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Po zakoczeniu przedmiotu student wie jak:- objania zasady funkcjonowania firmy, przemysu,

  brany elektrotechnicznej;- scharakteryzowa swoj firm, dziay w firmie oraz ich

  zadania;

  - wybra odpowiednie zwroty do kadej sytuacjibiznesowej;

  - przedstawia siebie i swoich wsppracownikw;- scharakteryzowa profil firmy, jej histori;- zdefiniowa zlecenie, ofert, zapytanie oraz potwierdzi

  zlecenie;

  - formuowa list handlowy;- stosowa takie zagadnienie gramatyczne jak: odmian

  przymiotnika z rodzajnikiem okrelonym, nieokrelonym i

  - -

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  5/191

  bez rodzajnika; formy czasowe (Perfekt

  i Plusquamperfekt); przyimki z celownikiem

  i biernikiem; stopniowanie przymiotnika; konstrukcje

  bezokolicznikowe; strona bierna w czasach,

  z czasownikami modalnymi; zdania podrzdnie zoone zrnymi spjnikami.

  UMIEJTNOCIU1 Po zakoczeniu przedmiotu student jest w stanie

  wykorzysta zdobyte wiadomoci w przyszej pracyzawodowej, potrafi:

  - nawiza kontakt z klientem;- sporzdzi notatk z rozmowy, krtkie sprawozdanie;- negocjowa terminy, odrzuci propozycj lub j

  zaakceptowa;- nazwa zakresy i kompetencje poszczeglnych dziaw;- opisa wyposaenie biura i jego funkcjonowanie;- poleci restauracj, danie;- prowadzi konwersacj na temat rodziny, wit, czasu

  wolnego;

  - opisa drog na zewntrz i wewntrz budynku;- przetumaczy fachowe teksty z dziedziny elektrotechniki.

  K_U05 T1A_U01

  T1A_U06

  U2 Po zakoczeniu przedmiotu student posiada umiejtnosamoksztacenia, potrafi korzysta ze sownikw jedno idwujzycznych zarwno oglnych jak i specjalistycznych,klasyfikowa fakty, selekcjonowa przydatne mu w pracyinformacje i kontynuowa dalszy rozwj jzykowy.

  K_U06 T1A_U05

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Po zakoczeniu przedmiotu student jest otwarty na nowetechniki nauczania, jest zdolny do samodzielnego uczenia

  si oraz krytycznego przyjmowania napywajcychwiadomoci.

  K_K01 T1A_K01

  K2 Po zakoczeniu przedmiotu student jest aktywny jzykowow stosunku do partnerw rozmw, chtny dopodejmowania rozmw; kreatywny w doborze sownictwa,

  otwarty na pytania, wsppracuje z kolegami; jest zdolny

  do rozmowy, tumaczenia tekstw zwizanych z prac,wiadomy popenianych bdw, chtny do wsppracy.

  K_K04 T1A_K03

  T1A_K04

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Lektorat, prezentacje multimedialne, gry dydaktyczne.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Test leksykalno-gramatyczny, zaliczenie ustne i pisemne, przygotowanie prezentacji.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Lektorat Zagadnienia gramatyczne: odmiana przymiotnika; konstrukcje

  bezokolicznikowe; czas Perfekt i Plusquamperfekt; przyimki; stopniowanie

  przymiotnika; strona bierna.

  Przedstawianie si, wizyta: pozdrowienia; przedstawianie siebie i innych;

  omawianie programu pobytu w firmie.

  Przedsibiorstwo i produkty: brane; struktura przedsibiorstwa; spki;

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  6/191

  produkty firmy.

  Ustalanie terminw: zaproszenie do restauracji; polecenie restauracji; odwoanie

  terminu.

  Rozmowy o wolnym czasie, urlopie: wydatki na wolny czas; informacje o

  zabytkach w miecie; rozmowy o zainteresowaniach.

  .Struktura przedsibiorstwa: dziay w firmie; zadania poszczeglnych dziaw;

  opis drogi wewntrz w budynku.

  Zakres odpowiedzialnoci pracownikw: opis zada pracownikw i

  odpowiedzialnoci; opis wyposaenia biura; mwienie o nastawieniu do pracy.

  Telefonowanie: przedstawienie sprawy; przeliterowanie nazwiska;

  pozostawienie informacji na sekretarce automatycznej.

  Pobyt i konferencja w hotelu: polecenie hotelu; negocjowanie cen za organizacj

  konferencji; zarezerwowanie hotelu i odwoanie rezerwacji.

  Lotnisko: zakup biletu; zachowanie si na lotnisku; opis drogi do lotniska.

  Targi: wyposaenie stoiska; nawizywanie kontaktw; po targach; porwnanie

  produktw.

  Warunki handlowe: warunki sprzeday; warunki dostawy; warunki patnoci.

  Korespondencja handlowa: pisanie listu motywacyjnego; pisanie yciorysu;

  pisanie oferty; pisanie maili, faksw itp.

  Sownictwo fachowe: przewodniki i pprzewodniki; tranzystory; budowa i

  zastosowanie; technika cyfrowa; kondensatory, budowa i zastosowanie; prd

  stay i zmienny.

  Sownictwo fachowe: fale elektromagnetyczne; drgania, ruch wahadowy;

  akustyk; przesyanie i odbieranie informacji; techniki informatyczne,

  gromadzenie informacji, telefon, telewizja i radio; transmisja informacji;

  reaktory atomowe.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Efekt ksztacenia Forma oceny

  Testy

  leksykalno-

  gramatyczne

  Kolokwium

  pisemnePrezentacja Wypowied ustna

  W1 x x x x

  U1 x x x

  U2 x

  K1 x

  K2 x

  7. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  1. Conlin, C. 2003. Unternehmen Deutsch Neubearbeitung Lehrbuch. Wydawnictwo

  LektorKlett, Pozna

  2. Conlin, C. 2003. Unternehmen Deutsch Neubearbeitung Arbeitsbuch.

  Wydawnictwo LektorKlett, Pozna

  3. Braunert, J. Schlenker W. 2005. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs Lehrbuch.

  Ernst Klett Sprachen, Stuttgart

  Literatura 1. Bza, S. 2005. Nowe repetytorium z gramatyki jzyka niemieckiego.

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  7/191

  uzupeniajca Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa

  2. Querschnitt. Physik und Technik, Westermann 1989, Braunschweig

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin

  Udzia w zajciach dydaktycznych 120

  Przygotowanie do zaj 15

  Studiowanie literatury 10

  Inne (przygotowanie do zalicze, przygotowanie prezentacji itd.) 15

  czny nakad pracy studenta 160

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 5

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 8

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  8/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.1.3

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Jzyk rosyjski

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in.)

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Zofia Heliasz, mgr

  Przedmioty wprowadzajce brak

  Wymagania wstpne znajomo jzyka rosyjskiego na poziomie A2

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Wykadywiczenia

  audytoryjneLektorat

  wiczeniaprojektowe

  SeminariaZajcia

  terenowe

  Liczba

  punktw Semestr(W) () (L) (P) (S) (T) ECTS

  III 30 2

  IV 30 2

  V 30 2

  VI 30 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Po zakoczeniu przedmiotu student zna sownictwo napoziomie rednio zaawansowanym, rozumie tekst suchanyi czytany, potrafi wyszuka kluczowe myli i sowa orazznale szczegowe informacje. Student zna strukturygramatyczne na poziomie redniozaawansowanym i uywaich w prawidowym kontekcie. Student zna sownictwospecjalistyczne z zakresu elektrotechniki, rozumie teksty

  specjalistyczne i potrafi je przetumaczy, potrafitumaczy zdania i proste teksty z polskiego na rosyjski.

  - -

  UMIEJTNOCIU1 Po zakoczeniu przedmiotu student swobodnie

  porozumiewa si w jzyku rosyjskim, stosujc odpowiedniefunkcje komunikacyjne, rejestr i styl. Student potrafi

  K_U05 T1A_U01

  T1A_U06

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  9/191

  stosowa odpowiednie rodki jzykowe w zakresieokrelonego typu wypowiedzi ustnej i pisemnej, potrafikorzysta z tekstw modelowych i streszcza teksty.Student potrafi formuowa zrnicowane wypowiedzipisemne i ustne. Student potrafi napisa podanie, listmotywacyjny i CV, take zaprezentowa si podczasrozmowy kwalifikacyjnej w jzyku rosyjskim.

  U2 Po zakoczeniu przedmiotu student posiada umiejtnosamoksztacenia, potrafi korzysta ze sownikw jedno idwujzycznych zarwno oglnych jak i specjalistycznych,klasyfikowa fakty, selekcjonowa przydatne mu w pracyinformacje, jest w stanie wykorzysta zdobyte wiadomociw przyszej pracy zawodowej i kontynuowa dalszy rozwjjzykowy.

  K_U06 T1A_U05

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Po zakoczeniu przedmiotu student jest kreatywny,aktywny na rynku pracy, chtny do rozwijania swoichumiejtnoci i poszerzania wiedzy, wiadomy rnic ipodobiestw kulturowych.

  K_K01 T1A_K01

  K2 Po zakoczeniu przedmiotu student jest aktywny wnawizywaniu rozmowy, chtny do pracy w grupie,wsppracuje z kolegami

  K_K04 T1A_K03

  T1A_K04

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Praca z tekstem, metody aktywizujce, prezentacje ustne.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Prace kontrolne, kolokwia, prezentacja ustna.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Lektorat wiczenia rozwijajce podstawowe sprawnoci jzykowe, tj. suchanie, mwienie,

  czytanie i pisanie. Poszerzanie oglnego zakresu sownictwa oraz gramatyki na

  poziomie redniozaawansowanym. Terminologia specjalistyczna (elektrotechnika).

  Wzbogacanie form i stylistyki przekazu- korespondencja biznesowa (CV, list

  motywacyjny). Prace projektowe.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Forma ocenyEfekt ksztacenia

  Kolokwium Praca kontrolna Prezentacja Wypowied ustnaW1 x x x x

  U1 x x x x

  U2 x x

  K1 x

  K2 x

  7. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  1. Pado, A. 2006. Start.Ru - Jzyk rosyjski dla rednio zaawansowanych.

  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Fidyk, M. Skup-Stundis, T. 1997. Nowe Repetytorium z jzyka rosyjskiego.

  Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  10/191

  2. Skiba, R. Szczepaniak M. 1999. Dzieowaja riecz Podrcznik z rozszerzonym

  zakresem sownictwa handlowo-menaderskiego. Wydawnictwo REA

  3. Chwatow S. Chajczuk R. 2000. Russkij jazyk w bizniesie Wydawnictwa Szkolne i

  Pedagogiczne, Warszawa

  4. Goubiewa A. Kowalska N. 2000. Russkij jazyk siewodnia-dla uczniw studentw

  i przedsibiorcw Wydawnictwo Edukacyjne Agmen

  5. Rodimkina A. Landsman N. 2005. Rosja - dzie dzisiejszy - teksty i wiczenia

  Wydawnictwo REA s.j.

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin

  Udzia w zajciach dydaktycznych 120

  Przygotowanie do zaj 15

  Studiowanie literatury 10

  Inne (przygotowanie do zalicze, przygotowanie prezentacji itd.) 15

  czny nakad pracy studenta 160

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 5

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 8

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  11/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.2

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Komunikacja i praca w grupie

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in.)

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Witold Houbowicz, dr hab. in., prof. UTP.Micha Chora, dr in.Adam Flizikowski, mgr in.

  Przedmioty wprowadzajce brak

  Wymagania wstpne brak

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykady wiczeniaaudytoryjne

  wiczenialaboratoryjne

  wiczeniaprojektowe

  Seminaria Zajciaterenowe

  Liczba

  punktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSI 30 1

  I 15 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Rozumie rol negocjacji w yciu codziennym, za-rwno w sytuacjach zawodowych jak i niezawodo-

  wych, niskiego oraz wysokiego szczebla. Ma

  uporzdkowan wiedz na temat etapw negocjacji,gamy moliwych sposobw dziaania oraz ichinterpretacji.

  K_W22 T1A_W08

  W2 Posiada wiedz na temat cech, jakie aspekty dziaaniaodrniaj ludzi dziaajcych skutecznie odpozostaych wg metodyki Coveya.

  K_W22 T1A_W08

  W3 Ma wiedz na temat mechanizmw realizacjiprocedury szukania pracy, w tym rozmowy

  kwalifikacyjnej. Rozumie poszczeglne etapy tej

  procedury oraz ich znaczenie

  K_W22 T1A_W08

  W4 Ma wiedz w zakresie podstawowych zasad savoir- K_W22 T1A_W08

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  12/191

  vivre, zarwno w sytuacjach zawodowych jak i

  prywatnych. Rozumie rol zasad savoir-vivre w yciucodziennym.

  UMIEJTNOCI

  U1 Potrafi poda i prawidowo zinterpretowa przykadynegocjacji w yciu codziennym, prywatnym orazzawodowym oraz oceni ich zgodno z zaleceniamidotyczcymi procesu negocjacji

  K_U01 T1A_U01

  U2 Potrafi poda i prawidowo zinterpretowa rneaspekty skutecznego dziaania na bazie wasnych oraz

  cudzych przykadw a take zastosowa je dowasnych dziaa

  K_U01 T1A_U01

  U3 Potrafi poda i prawidowo zinterpretowa rneaspekty procesu szukania pracy na bazie wasnych

  oraz cudzych przykadw a take zastosowa je dowasnych dziaa

  K_U01 T1A_U01

  U4 Potrafi poda i prawidowo zinterpretowa rneaspekty regu savoir-vivre na bazie wasnych oraz

  cudzych przykadw a take zastosowa je dowasnych dziaa

  K_U01 T1A_U01

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Potrafi przeanalizowa zadany problem, sformuowaopini w tej kwestii oraz uzgodni j wsplnie z dru-g osob z zespou

  K_K01

  K_K04

  T1A_K01

  T1A_K03

  T1A_K04

  K2 Potrafi przeanalizowa opis sytuacji zawarty w litera-turze dodatkowej i oceni jej przydatno doproblemw ze swojego otoczenia

  K_K01 T1A_K01

  K3 Potrafi dziaa w zespole, rozrnia interesindywidualnej osoby od interesu grupy, dobradziaania w zalenoci od zadanego kryterium

  K_K04 T1A_K03

  T1A_K04

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad, gry szkoleniowe, filmy szkoleniowe, praca indywidualna w grupach oraz dyskusje, gry

  dydaktyczne.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Kolokwium, aktywno na zajciach, przygotowanie wymaganych zada domowych

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wykad

  1. Negocjacje. Mity o negocjacjach, negocjacje w trybie: wygrana-

  wygrana, etapy negocjacji, przygotowanie, stawianie celw,

  utrzymywanie emocjonalnego dystansu, aktywne suchanie, finalizowanie

  negocjacji, najczstsze bdy

  2. Skuteczne dziaanie. Rola proaktywnoci, stawianie celw strategicznycha realizacja taktyki, sprawy wane a pilne, delegowanie zada, tworzeniesytuacji: wygrana-wygrana, skuteczna komunikacja, syndrom ostrzenia

  piy.

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  13/191

  3. Proces szukania pracy. Szukanie pracy, jako sprzeda, rola sprzeday wgospodarkach konkurencyjnych, szukanie pracy jako proces doczaniado grupy, etapy szukania pracy, materiay marketingowe w procesie

  szukania pracy, rola i gwne elementy rozmowy kwalifikacyjnej, typowe

  bdy.

  4. Savoir-vivre w biznesie. Zasady oglne, przedstawianie si, zasadystarszestwa, mwienie sobie po imieniu, zasady ubioru biznesowego,elementy zachowania si przy posikach

  Seminarium Praktyczne opracowanie zagadnie z zakresu objtego wykadem dla danego

  przypadku/problemu okrelonego przez prowadzcego zajcia, prezentacja, praca

  grupowa i dyskusja.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Forma oceny

  Efekt

  ksztaceniaEgzamin

  ustny

  Egzamin

  pisemnyKolokwium Projekt Sprawozdanie

  Aktywno,dyskusja,

  prezentacja

  W1 x x

  W2 x x

  W3 x x

  W4 x x

  U1 x

  U2 x

  U3 x

  U4 x

  K1 x

  K2 x

  K3 x

  7. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  1. E. Bonneau: O zachowaniu si w pracy, wiat Ksiki, Warszawa, 20002. H-G. Schnitzer: Poradnik wspczesnego savoir-vivre, Delta, Warszawa, 1998

  3. S.Covey: 7 nawykw skutecznego dziaania, Rebis Dom Wydawniczy, Pozna, 20034. M.C.Donaldson, M.Donaldson: Negocjacje, Oficyna Wydawnicza Read Me,

  Warszawa, 1999

  5. B.Lunden, L.Rosell: Techniki negocjacji. Jak odnie sukces w negocjacjach.wyd.3,

  BL Info Polska, Opole, 2003

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Wycinki prasowe dostarczone przez prowadzcego

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studenta Obcienie studenta Liczba godzin

  Udzia w zajciach dydaktycznych 45

  Przygotowanie do zaj 15

  Studiowanie literatury 15

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  14/191

  Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 10

  czny nakad pracy studenta 75

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 3

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 3

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  15/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.3

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in.)

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Marcin Drechny, dr in.Wodzimierz Bieliski, dr in.Rafa Dugosz, dr in.Grzegorz Meckien, dr in.Zbigniew Kosowski, mgr in.Piotr Grugel, mgr in.

  Przedmioty wprowadzajce brak

  Wymagania wstpne znajomo obsugi komputera

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Wykady wiczeniaaudytoryjne

  wiczenialaboratoryjne

  wiczeniaprojektowe

  Seminaria Zajciaterenowe

  Liczba

  punktw

  Semestr

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSI 15 2

  I 30 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Zna terminologi informatyczn obejmujc hardware isoftware

  K_W06 T1A_W02

  W2 Zna budow i dziaanie komputera, sieci komputerowychoraz posiada wiedz z zakresu dziaania i uytkowaniaelementw peryferyjnych komputera.

  K_W06

  K_W11

  T1A_W02

  W3 Ma wiedz z informatyki w zakresie efektywnegouytkowania pakietu biurowego - m. in. edytor tekstu,arkusz kalkulacyjny - w celu uatwienia prac

  inynierskich.

  K_W06

  K_W09

  T1A_W01

  T1A_W07

  UMIEJTNOCIU1 Umie scharakteryzowa wybrane zagadnienia z zakresu

  informatyki - komputery, oprogramowanie, sieci

  K_U01

  K_U04

  T1A_U14

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  16/191

  komputerowe oraz oceni przydatno metod i narzdziinformatycznych do pracy inynierskiej.

  K_U21

  U2 Potrafi efektywnie korzysta z komputera w tym z narzdzitakich jak edytor tekstu czy arkusz kalkulacyjny w

  rozwizywaniu problemw inynierskich i nietechnicznych.

  K_U09

  K_U21

  T1A_U07

  U3 Potrafi pozyska waciwe informacje na zadany tematz sieci Internet.

  K_U01 T1A_U01

  U4 Potrafi przygotowa prezentacj multimedialn z zakresukierunku studiw lub kierunkw pokrewnych.

  K_U03 T1A_U03

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Ma wiadomo zagroe pyncych z uytkowanianielegalnego oprogramowania.

  K_K03 T1A_K02

  T1A_K05

  K2 Ma wiadomo roli technologii informacyjnej w yciucodziennym i elektrotechnice, rozumie celowo potrzebcigego doksztacania si w zwizku z pojawianiem sinowych technik i technologii informatyczno/infor-

  macyjnych.

  K_K01 T1A_K01

  T1A_K02

  K3 Rozumie i podejmuje starania w celu przekazania

  spoeczestwu informacji w sposb czytelny i zrozumiay.K_K06 T1A_K07

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  wiczenia laboratoryjne.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykad multimedialny: zaliczenie pisemne

  wiczenia laboratoryjne: wykonanie wszystkich wicze, przekazanie plikw z kadego wiczeniaprowadzcemu, przygotowanie i wygoszenie prezentacji (referatu) na okrelony temat z uyciem technikmultimedialnych. Ocena kocowa - ocena za wykonanie zada (oceniane s zrealizowane przez studentazadania zawarte w plikach) oraz za wykonanie (tre oraz zastosowane techniki) i prezentowanie referatu.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wykad

  Semestr I

  Technologia informacyjna i informatyka - obszar zainteresowania,

  terminologia. Systemy operacyjne. Oprogramowanie uytkowe: edytory tekstu,

  arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia baz danych. Programy

  antywirusowe. Licencje. Reprezentacja danych - system binarny i

  heksadecymalny. Przechowywanie informacji. Kompresja i szyfrowanie

  informacji. Architektura i dziaanie mikroprocesorw oraz mikrokomputerw.

  Elementy skadowe komputera. Interfejsy i komunikacja z urzdzeniami

  zewntrznymi. Urzdzenia peryferyjne. Sieci komputerowe: topologie,

  okablowanie, warstwy, protokoy. Sieci bezprzewodowe. Internet, WWW,

  poczta elektroniczna, FTP, listy dyskusyjne, fora dyskusyjne, portale

  spoecznociowe. Nowe technologie informatyczne.

  wiczenia laboratoryjne

  Semestr I

  Tematyka wicze laboratoryjnych obejmuje wymienione poniej zagadnienia:

  Edytor tekstu style formatowania, wykresy, tabele, edycja wzorw,

  tworzenie i wstawianie grafiki, tworzenie spisw.

  Arkusz kalkulacyjny podstawowe operacje na arkuszu, sposoby

  adresacji, wykresy i podstawowe obliczenia.

  Arkusz kalkulacyjny solver, wykorzystanie wbudowanych funkcji.

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  17/191

  Arkusz kalkulacyjny operacje na liczbach zespolonych

  z wykorzystaniem wbudowanych funkcji.

  Arkusz kalkulacyjny uycie arkusza do rozwizywania zada

  z elektrotechniki.

  Tworzenie prezentacji zebranie materiaw z sieci Internet, utworzenie

  prezentacji multimedialnej.

  Baza danych - utworzenie prostej relacyjnej bazy danych.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Efekt

  ksztaceniaForma oceny

  KolokwiumReferat na zadany temat -

  prezentacja multimedialnaPlik z wykonanym zadaniem

  W1 x

  W2 x x

  W3 x

  U1 x

  U2 x

  U3 x

  U4 x x

  K1 x

  K2 x x

  K3 x x

  7. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  1. arnowska A, Wglarz W., 2011. ECDL na skrty. PWN

  2. Walkenbachi J., 2004. Excel 2003 PL. Biblia. HELION

  3. Metzger P., 2007. Anatomia PC: potne rdo wiedzy o budowie komputerw PC.

  Helion

  4. Krysiak K., 2005. Sieci komputerowe: kompendium. Helion

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Kowalczyk G., 2003. Word 2003. HELION

  2. uszczyk E., Kopertowska M., 2004. wiczenia z PowerPoint 2003 - wersja polska.

  Mikom

  3. Elmasri R., Navathe Shamkant B., 2007. Wprowadzenie do systemw baz danych.

  Helion

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studenta Obcienie studenta Liczba godzin

  Udzia w zajciach dydaktycznych 45

  Przygotowanie do zaj 40

  Studiowanie literatury 5

  Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 30

  czny nakad pracy studenta 120

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 4

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  18/191

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 4

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  19/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.4

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Ochrona wasnoci intelektualnej i BHP

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I (in.)

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Adam Marchewka, dr in.

  Przedmioty wprowadzajce brak

  Wymagania wstpne brak

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykady wiczeniaaudytoryjne

  wiczenialaboratoryjne

  wiczeniaprojektowe

  Seminaria Zajciaterenowe

  Liczba

  punktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSI 15 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 ma elementarn wiedz w zakresie ochrony wasnociintelektualnej oraz prawa patentowego

  K_W23 T1A_W10

  UMIEJTNOCIU1 stosuje zasady bezpieczestwa i higieny pracy K_U20 T1A_U11

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 rozumie potrzeb i zna moliwoci cigego doksztacaniasi (studia drugiego i trzeciego stopnia, studiapodyplomowe, kursy), podnoszenia kompetencji

  zawodowych, osobistych i spoecznych

  K_K01 T1A_K01

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  wykad z wykorzystaniem technik multimedialnych

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie referatu

  5. TRECI KSZTACENIA

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  20/191

  Wykady Podmiot prawa autorskiego w tym rodzaje utworw autorskie, prawa majtkowe,

  autorskie prawa osobiste, plagiat, prawo patentowe, znakw towarowych wzorw

  przemysowych. Ograniczenia zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub

  prawami pokrewnymi. Oglna charakterystyka wasnoci przemysowej.

  Odpowiedzialno cywilna z tytuu naruszenia autorskich praw majtkowych i

  osobistych. Odpowiedzialno karna. Podstawy wiedzy na temat obowizujcych aktw

  prawnych w RP: Konstytucja, Prawo Pracy, Ustawa o szkolnictwie wyszym, Prawo

  Konsumenckie, Prawo budowlane (szczegowo samodzielne funkcje techniczne). Istota

  bezpieczestwa i higieny pracy. Organizacje midzynarodowe prawa pracy.

  Podstawowe przepisy dot. bhp. Organizacja stanowiska pracy. Choroby zawodowe.

  Wypadki przy pracy. Postpowanie powypadkowe. Pierwsza pomoc. Postacie pracy.

  Fizjologiczne uwarunkowania wydajnoci pracy. Obcienia fizyczne i umysowe.

  Optymalny czas pracy, przerwy wypoczynkowe. Psychofizyczne waciwoci czowieka.

  Materialne rodowisko pracy: czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne. Haas w

  procesie pracy. Owietlenie i barwy w miejscu pracy. Mikroklimat. Ergonomiczne

  ksztatowanie stanowiska roboczego. Pozycja robocza. Badanie metod pracy.

  Organizacja i realizacja bada. Projektowanie stanowisk roboczych. Ocena ryzyka

  zawodowego. Zarzdzanie bezpieczestwem i higien pracy.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Forma ocenyEfekt

  ksztaceniaEgzamin

  ustny

  Egzamin

  pisemnyKolokwium Projekt Sprawozdanie Referat

  W1 x

  U1 x

  K1 x

  7. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  1. Dziennik Ustaw - http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu

  2. Monitor Polski - http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wmp

  3. Rczkowski B.: BHP w praktyce, ODDK, Gdask 2012

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Promiska U., Nowicka A., Poniak-Niedzielska M. Zakowska-Henzler H.: Prawo

  wasnoci przemysowej, Difin, Warszawa 2004

  2. Praca zbiorowa pod red. Brodeckiego Z.: Ochrona praw jednostki, LexisNexis,

  Warszawa 2004

  3. Marcinkowska J.: Dozwolony uytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia,

  PIPWIUJ (zeszyt 87), Uniwersytet Jagielloski, Krakw 2004

  4. Dobrzeniecki K.: Prawo a etos cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Adam Marszaek,

  Toru 2004

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studenta Obcienie studenta Liczba godzin

  Udzia w zajciach dydaktycznych 15

  Przygotowanie do zaj 15

  Studiowanie literatury 10

  Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 15

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  21/191

  czny nakad pracy studenta 55

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  22/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.5

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Podstawy przedsibiorczoci

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in. )

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Dr hab. in. Witold Houbowicz, prof. UTP.Dr in. Micha Choramgr in. Adam Flizikowski

  Przedmioty wprowadzajce brak

  Wymagania wstpne brak

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Wykadywiczenia

  audytoryjne

  wiczenialaboratoryjne

  wiczeniaprojektowe

  SeminariaZajcia

  terenowe

  Liczba

  punktw Semestr(W) () (L) (P) (S) (T) ECTS

  VII 15 1

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Rozumie podstawowe mechanizmy oraz formy

  organizacyjno-prawne funkcjonowania maej firmy

  K_W25 T1A_W11

  W2 Posiada wiedz na temat cech wymaganych od lidera,aby by w stanie zaoy i prowadzi wasn firmoraz zna temat mechanizmw zarzdzania zespoemi projektem.

  K_W22 T1A_W08

  W3 Ma wiedz na temat realizacji podstawowychprocesw w firmie: analizy finansw, zarzdzaniapracownikami, mechanizmw marketingu, innowacyj-

  noci oraz obsugi klienta

  K_W24 T1A_W09

  W4 Ma wiedz w zakresie podstawowych zasadfunkcjonowania duych zespow ludzkich, np.wielkich korporacji

  K_W22 T1A_W08

  UMIEJTNOCIU1 Potrafi poda i prawidowo zinterpretowa przykady

  maych firm dziaajcych na rynku polskim, opisanychK_U01 T1A_U01

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  23/191

  w prasie albo zaobserwowanych we wasnym

  otoczeniu

  U2 Potrafi poda i prawidowo zinterpretowa rneaspekty procesw wewntrznych w firmie orazw korporacji

  K_U01 T1A_U01

  U3 Potrafi poda i prawidowo napisa oraz przeanali-zowa biznes-plan do przykadowej sytuacjibiznesowej

  K_U01 T1A_U01

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Potrafi przeanalizowa zadany problem, sformuowaopini w tej kwestii oraz uzgodni j wsplniez drug osob z zespou

  K_K01

  K_K04

  T1A_K01

  T1A_K03

  T1A_K04

  K2 Potrafi przeanalizowa opis sytuacji zawarty w litera-turze dodatkowej i oceni jej przydatno doproblemw ze swojego otoczenia

  K_K01 T1A_K01

  K3 Potrafi myle i dziaa w sposb przedsibiorczy K_K05 T1A_K06

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad, gry szkoleniowe/dydaktyczne, filmy szkoleniowe, studium przypadkw oraz praca w grupach

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Ocena przygotowania do zaj oraz aktywnoci na zajciach, wykonanie wymaganych zada domowych

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wykad 1. Pierwszy kontakt z biznesem. Znajdowanie niszy w rynku. Zamienianiepomysw w plany.

  2. Jak dobrze prowadzi firm. Definiowanie strategii marketingowej. Dbao oklienta. Unikanie poraki w biznesie. Jak znajdowa i zatrzymywa

  najlepszych pracownikw. Rozwj firmy.

  3. Prowadzenie firmy w domu. Elementy dziaania w korporacji i innychstrukturach hierarchicznych.

  4. Finanse osobiste - planowanie. Finansowanie, wasnociowo orazorganizacja firmy. Kupowanie dziaajcej firmy. Skadanie oferty kupna.

  Finanse: rachunek przepywu rodkw pieninych, koszty i rentowno.

  wiadczenia pracownicze i ubezpieczenia spoeczne. Podatki.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Forma oceny

  Efekt

  ksztaceniaEgzamin

  ustny

  Egzamin

  pisemnyKolokwium Projekt Sprawozdanie

  Aktywno,dyskusja,

  prezentacja

  W1 x

  W2 x

  W3 x

  W4 x

  U1 x

  U2 x

  U3 x

  K1 x

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  24/191

  K2 x

  K3 x

  7. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  1. Eric Tyson, Jim Schnell: Wasna firma, IDG, Warszawa, 1999

  2. Iwona Majewska-Opieka: Sukces firmy, GWP Gdaskie WydawnictwoPsychologiczne, Gdask, 20073. B. Kousznik: Zachowania czowieka w organizacji, Polskie WydawnictwoEkonomiczne, Warszawa, 2002

  4. Dennis C. Carrey: Jak prowadzic firm, MT Biznes, Warszawa, 20065. Collin Barrow: Zarzdzanie finansami w maej firmie, Helion, Gliwice, 2005

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Wycinki prasowe dostarczone przez prowadzcego

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin

  (podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych 15

  Przygotowanie do zaj 5

  Studiowanie literatury 5

  Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 10

  czny nakad pracy studenta 35

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 1

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 1

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  25/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.6

  9. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  9.1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Zarzdzanie projektem i zespoem

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in. )

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Dr hab. in. Witold Houbowicz, prof. UTP.Dr in. Micha Choramgr in. Adam Flizikowski

  Przedmioty wprowadzajce brak

  Wymagania wstpne brak

  9.2. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Wykadywiczenia

  audytoryjne

  wiczenialaboratoryjne

  wiczeniaprojektowe

  SeminariaZajcia

  terenowe

  Liczba

  punktw Semestr(W) () (L) (P) (S) (T) ECTS

  VII 15 1

  10. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Zna podstawowe cechy organizacji projektu i sposoby

  skutecznej realizacji projektu

  K_W22 T1A_W08

  W2 Rozumie podstawowe mechanizmy zarzdzania ludmi K_W24 T1A_W09W3 Posiada wiedz o praktycznych sposobach wpywania na

  innych

  K_W22 T1A_W08

  UMIEJTNOCIU1 Potrafi wskaza przykady projektw ze swojego otoczenia

  oraz zastosowa metodyk zarzdzania projektami do tychprzykadw

  K_U01 T1A_U01

  U2 Potrafi wskaza rnego typu grupy oraz prawidowozinterpretowa rne aspekty zarzdzania tak grup

  K_U01 T1A_U01

  U3 Potrafi rozpozna i prawidowo zinterpretowa rneprzykady wpywania innych podmiotw na nasze

  zachowania

  K_U01 T1A_U01

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Potrafi przeanalizowa zadany problem z obszaruzarzdzania projektem oraz zaproponowa i uzasadni

  K_K04 T1A_K03

  T1A_K04

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  26/191

  rekomendowany sposb dziaania

  K2 Potrafi przeanalizowa zadany problem z obszaruzarzdzania zespoem oraz zaproponowa i uzasadnirekomendowany sposb dziaania

  K_K01

  K_K03

  T1A_K01

  T1A_K05

  11. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad, gry szkoleniowe/dydaktyczne, filmy szkoleniowe, studium przypadkw oraz praca w grupach

  12. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Ocena przygotowania do zaj oraz aktywnoci na zajciach, wykonanie wymaganych zada domowych

  13. TRECI KSZTACENIA

  Wykad 1. Podstawowe pojcia o projektach. Planowanie i szacowanie. Budowa zespou.Zarzdzanie ryzykiem. Komunikacja i dokumentacja.

  2. Wpywanie na innych. Wzajemno. Konskewencja. Spoeczny dowdsusznoci. Regua lubienia i autorytetu. Zasada niedostpnoci.

  3. Zarzdzanie zespoem. Dziaanie w grupie podstawowe mechanizmy. Lidera meneder. Zasady przywdztwa. Problemy uczestnictwa w grupie.

  14. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Forma oceny

  Efekt

  ksztaceniaEgzamin

  ustny

  Egzamin

  pisemnyKolokwium Projekt Sprawozdanie

  Aktywno,dyskusja,

  prezentacja

  W1 x

  W2 x

  W3 x

  U1 x

  U2 x

  U3 x

  K1 x

  K2 x

  15. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  1. G.R. Heerkens, Jak zarzdza projektami, Warszawa 20032. M. Armstrong, Zarzdzanie ludmi, Pozna 20073. R. Cialdini Wywieranie wpywu na ludzi, Gdask 20114. S. R. Covey, Zasady skutecznego przywdztwa, Pozna 2008

  Literatura

  uzupeniajca

  1. H. Kerzner, Zarzdzanie [projektami studium przypadku, Gliwice 20052. D. Bolchover, C. Brady, 90-minutowy meneder lekcje z pierwszej linii

  zarzdzania, Pozna 20073. Wycinki prasowe dostarczone przez prowadzcego

  16. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin

  (podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych 15

  Przygotowanie do zaj 5

  Studiowanie literatury 5

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  27/191

  Wykonanie zada 10

  czny nakad pracy studenta 35

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 1

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 1

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  28/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: A.7

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in. )

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  dr Andrzej Kostencki, mgr Adam Dahms,

  mgr Waldemar Zimniak, mgr Bogdan Nuckowski,

  mgr Marek Roszak, mgr Dariusz Gogolin,

  mgr Magorzata Bieranowska, mgr Danuta Sobi,mgr Monika Winiewska, mgr Artur Markowski,mgr Aureliusz Gociniak, mgr Magorzata Targowska,mgr Wodzimierz Kiedrowski

  Przedmioty wprowadzajce brak

  Wymagania wstpne

  Brak przeciwwskaza zdrowotnych.Studenci rehabilitacji ruchowej zawiadczenie od lekarzaspecjalisty z orzeczeniem.

  Studenci cakowicie zwolnieni z wychowania fizycznego

  zawiadczenie od lekarza specjalisty potwierdzajce cakowitezwolnienie z zaj rwnie w grupie rehabilitacji ruchowej.Posiadanie umiejtnoci pywania nie jest wymagane.

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Wykadywiczenia

  audytoryjne

  wiczenialaboratoryjne

  wiczeniaprojektowe

  SeminariaZajcia

  terenowe

  Liczba

  punktw Semestr(W) () (L) (P) (S) (T) ECTS

  III 30 1

  IV 30 1

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia

  Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Student zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborw i

  urzdze obiektu oraz wie, jakie urzdzenia i przybory zwizanes z uprawianiem danej dyscypliny sportowej lub danegoschorzenia. Zna regulamin korzystania z obiektw sportowych, w

  ktrych realizowane s zajcia dydaktyczne.

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  29/191

  W2 Student posiada wiedz zwizan z przeprowadzeniemrozgrzewki, wie, jakie wiczenia wpywaj na rozwj iksztatowanie zdolnoci motorycznych oraz zna wpyw naorganizm czowieka i popraw jego zdrowia. Student zna zasadyhigieny osobistej.

  W3 Student zna przepisy gry i zasady sdziowania, testy isprawdziany oceniajce sprawno fizyczn ogln i specjaln.Student posiada aktualn wiedz z wybranej tematyki sportowej.

  W4 Student czasowo niezdolny do zaj z wychowania fizycznego zprzyczyn zdrowotnych zna treci wychowania zdrowotnegorealizowanych w ramach zaj z rehabilitacji ruchowej. Studentzna podstawowe przepisy i zasady gier zespoowych.

  W5 Student cakowicie zwolniony z zaj wychowania fizycznegoposiada wiedz teoretyczn zwizan z kultur fizyczn,turystyk i rekreacj oraz z wybranymi dyscyplinamisportowymi.

  UMIEJTNOCI

  U1 Student potrafi dobra sprzt i przybory do danej dyscyplinysportu. Umie korzysta zgonie z regulaminem z obiektwsportowych.

  U2 Student potrafi przeprowadzi rozgrzewk zgodnie z zasadamimetodyki, potrafi kontrolowa wysiek fizyczny na podstawieswojego ttna. Student posiada podstawowe umiejtnocitechniczno-taktyczne w zakresie wybranej formy ruchu. Student

  potrafi zastosowa zasady higieny osobistej.U3 Student posiada umiejtnoci sdziowania oraz potrafi

  zastosowa przepisy obowizujce w danej dyscyplinie sportowej.Student potrafi oceni poziom swojej oglnej i specjalnejsprawnoci fizycznej na podstawie poznanych testw isprawdzianw.

  Student posiada umiejtno biecej weryfikacji materiaw otematyce sportowej.

  U4 Student czasowo niezdolny do zaj z wychowania fizycznego zprzyczyn zdrowotnych potrafi wykona zadania ruchowe wramach swojej sprawnoci fizycznej. Student umie oceni swojsprawno fizyczn na podstawie okrelonych prb.

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Student jest wiadomy wpywu aktywnoci fizycznej na swojezdrowie oraz podejmuje si organizacji rnorodnych formaktywnoci rekreacyjno-sportowych.

  K2 Student potrafi pracowa indywidualnie i w grupie zgodnie zzasadami fair-play.

  K3 Poprzez ksztatowanie wasnych umiejtnoci student mawiadomo i rozumie potrzeb promowania zdrowego styluycia.

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Zajcia z wychowania fizycznego realizowane s w formie zaj praktycznych i teoretycznych. Zajcia praktyczne:pokaz, wiczenie przedmiotowe, instrukta.Zajcia teoretyczne: pogadanka, opis, dyskusja, referat, prezentacja.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  30/191

  1.Zarwno Semestr III i IV kocz si zaliczeniem z ocen. Zaliczeniem przedmiotu jest aktywne uczestnictwo wzajciach, wykonanie testu sprawnoci oglnej Eurofit (padziernik-maj), sprawdzianw technicznychwybranych form ruchu, obecno na zajciach jest obowizkowa a kada nieobecno musi by odrobiona.2.Student grupy rehabilitacyjnej uczestniczy w zajciach zgodnie z regulaminem studiw, w czasie III semestruzalicza test zwizany z dyscyplinami Zimowych Igrzysk Olimpijskich, a w IV semestrze z dyscyplinami LetnichIgrzysk Olimpijskich. Wykonuje w kadym semestrze prby sprawnociowe dostosowane do swoich moliwociruchowych.

  3.Student cakowicie zwolniony z zaj wychowania fizycznego uczestniczy w zajciach zgodnie z regulaminemstudiw. Wykonuje prac zwizan z kultur fizyczn, turystyk, rekreacj i sportem oraz odpowiada nazagadnienia z nim zwizane, uczestniczy w wybranych jednostkach zaj uzgodnionych z prowadzcym.

  5. TRECI KSZTACENIA

  wiczeniasem. III

  1. Kady student bez wzgldu na form zaj ( nie dotyczy zaj z rehabilitacji ruchowej izwolnie cakowitych) wykonuje w miesicu padzierniku wybrane prby z testu Eurofit2.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami aerobiku.Zajcia porzdkowo- organizacyjne z uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa wicze orazstosowania przyborw i przyrzdw. Podstawowe przepisy i zasady sdziowania.Technika podstawowych krokw aerobikowych:

  - step touch, step out, heel back, knee up, V-step, A-step, Grape Winde, Double step touch.

  Znaczenie w aerobiku: Hi impact, Low impact, Hi low, TBS, ABS oraz Pilates.

  Zajcia z pikami (Body Ball) oraz z hantlami.3.Forma zaj :zajcia oglnego rozwoju z elementami lekkiej atletykiZajcia porzdkowo-organizacyjne z uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa wicze orazstosowania przyborw i przyrzdw. Podstawowe przepisy i zasady sdziowania. Elementytechniki: nauka podstawowych konkurencji lekkoatletycznych- biegi (nauka startu niskiego,

  wysokiego, technika kroku biegowego), skoki (w dal, wzwy, trjskok, mierzenie rozbiegu), rzuty(dysk, oszczep, pchnicie kul).4.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami jedziectwaZajcia porzdkowo-organizacyjne z uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa wicze orazstosowania przyborw i przyrzdw. Podstawowe przepisy i zasady sdziowania w skokach iujedeniu. Nauka przygotowania jedca i konia do zaj. Nauka wsiadania z podoa, zapomoc przyborw. Nauka dosiadu i anglezowania (w jedzie na wprost, po ukach, pozatrzymaniu). Nauka jazdy kusie wiczebnym.5.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami tenisa stoowegoZajcia porzdkowo-organizacyjne z uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa wicze orazstosowania przyborw i przyrzdw. Podstawowe przepisy i zasady sdziowania. Elementytechniki: wiczenia oswajajce z pik i rakietk tenisow, operowanie pik, podbijanie,odbijanie rotujc w miejscu, marszu, truchcie. Nauka i doskonalenie odbicia piki z forhendu,bekhendu. Nauka serwisu z forhendu i bekhendu.

  6.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami koszykwki.Zajcia porzdkowo- organizacyjne z uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa wicze orazstosowania przyborw i przyrzdw. Podstawowe przepisy i zasady sdziowania.Elementy techniki:

  - poruszanie si po boisku bez i z pik, nauka poda i chwytw piki, nauka kozowania,- nauka rzutw do kosza, nauka rzutu z dwutaktu.

  7.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami piki siatkowej.Zajcia porzdkowo- organizacyjne z uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa wicze orazstosowania przyborw i przyrzdw. Podstawowe przepisy i zasady sdziowania.Elementy techniki:

  - nauka postawy siatkarskiej i sposoby poruszania si po boisku,- nauka odbicia piki sposobem oburcz grnym i dolnym,- nauka zagrywki (tenisowa, dolna) i przyjcia piki.8.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami piki nonej.Zajcia porzdkowo- organizacyjne z uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa wicze orazstosowania przyborw i przyrzdw. Podstawowe przepisy i zasady sdziowania.Elementy techniki:

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  31/191

  -Nauka poruszania si bez piki (starty, skoki, wieloskoki, zmiana tempa i kierunku))-wiczenia oswajajce z pik w tym gwnie: prowadzenie i przyjcie piki, drybling, wlizg,odbieranie piki przeciwnikowi, onglerka.-Nauka uderzenia piki wewntrzn czci stopy.9.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami pywania. Zajcia porzdkowo- organizacyjne z uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa wicze orazstosowania przyborw i przyrzdw. Podstawowe przepisy i zasady sdziowania.-wiczenia oswajajce z wod (rwnowaga ciaa, w. oddechowe) -Nauka i technika pywania stylem grzbietowym(praca ng i ramion na ldzie i wodzie z desk isamodzielnie.

  -wiczenia w nauczaniu nawrotu zwykego. Nauczanie startu z wody.10.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami rehabilitacji ruchowej.Zajcia porzdkowo- organizacyjne z uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa wicze oraz

  stosowania przyborw i przyrzdw na siowni.

  -nauka wicze na rne schorzenia: wady postawy, urazy koczyn grnych i dolnych, schorze

  ukadu krenia, chorb reumatycznych( w okresie przewlekym), chorb obwodowego ukadu

  nerwowego.

  11.Zajcia teoretyczno-praktyczne dla studentw z cakowitym zwolnienie lekarskim

  Znaczenie terminologii dotyczcej turystyki, rekreacji i sportu.

  Charakterystyka wybranych dyscyplin sportowych (gry zespoowe i inne- znaczenie techniki i

  taktyki)

  Zasady organizacji, systemy rozgrywek i udzia w imprezach sportowo-rekreacyjnych

  Znaczenie wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji w yciu czowieka

  Eurofit analiza wysiku fizycznego (ttno-sposoby i zasady pomiaru)

  rodki odnowy biologicznej jako integralna cz treningu sportowego

  Wiedza z zakresu aktualnej literatury sportowej (wydarzenia, imprezy sportowe).

  wiczeniasem. IV

  1. Kady student bez wzgldu na form zaj ( nie dotyczy zaj z rehabilitacji ruchowej izwolnie cakowitych) wykonuje w miesicu maju wybrane prby z testu Eurofit2.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami aerobiku.Doskonalenie poznanych krokw i podskokw w aerobiku: step touch, step out, heel back, knee

  up,

  -Nauczanie podstawowych krokw tanecznych (Hi Dance):cha, cha, mambo, jazz,

  -Doskonalenie Body Mix, BBC, TBC oraz Pilates, jako podstawowe techniki w aerobiku.

  -Tworzenie ukadw choreograficznych z podstawowych krokw aerobikowych.

  -Zajcia z pikami (Body Ball).3.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami lekkiej atletykiDoskonalenie techniki poznanych konkurencji lekkoatletycznych. Rozwijanie wytrzymaocibiegowej, poznanie przepisw lekkoatletycznych. Biegi sztafetowe (technika przekazywania

  paeczki).

  4.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami jedziectwaDoskonalenie dosiadw i jazdy na wprost, po ukach, serpentynach, itp. Nauka zagalopowania na

  praw i lew nog. Nauka pokonywania przeszkd w parkurze (przeszkody pojedyncze, wysokie ischodkowe) oraz w terenie (lece kody, zwisajce gazie, korzenie).5.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami tenisa stoowegoDoskonalenie forhendu i bekhendu ze zmian uderze. Nauka odbi top spinowych, blokowaniepiek, gry lobami, gra defensywna. Taktyka gry przy wasnym serwisie i odbiorze.

  6.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami koszykwki.Doskonalenie poznanych elementw techniki: podania, chwyty, kozowanie i rzuty do kosza.

  -Poruszanie si po boisku w obronie.-Pivot po zatrzymaniu, rodzaje zason, nauka zastawienia i zbirki z tablicy.

  Elementy taktyki

  -Rodzaje ataku: gra w przewadze i gra 1:1.

  7.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami piki siatkowej.Elementy techniki:

  - doskonalenie poznanych elementw technicznych w pice siatkowej,

  - nauka przyjcia (odbicia) piki o zachwianej rwnowadze,

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  32/191

  - nauka wystawienia sposobem oburcz grnym i dolnym w przd, ty, na skrzydo lewe i prawe- nauka ataku (kiwnicie, plasowanie, zbicie dynamiczne) oraz bloku (pojedynczy, podwjny).8.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami piki nonej.Doskonalenie poznanych elementw technicznych: prowadzenie i przyjcie piki, itp.-Nauka uderzenia wewntrznym, prostym i zewntrznym podbiciem.-Uderzenia sytuacyjne: kolanem, podudziem, udem, piersi, barkiem itp.-Nauka przyjcia i uderzenia piki gow.9.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami pywania.wiczenia oswajajce ze rodowiskiem wodnym ( znaczenie wypornoci i oporu wody).Doskonalenie pywania stylem grzbietowym, doskonalenie startw i nawrotw,

  -Nauka pywania stylem klasycznym, dowolnym (nauka ruchw ramion na ldzie i w wodzie).-Nauka i doskonalenie startw: z wody, z odbicia od ciany, ze supka startowego.-Nauka i doskonalenie nawrotw: krytych, odkrytych.

  10.Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami rehabilitacji ruchowej.-doskonalenie wicze na rne schorzenia: wady postawy, urazy koczyn grnych i dolnych,

  schorze ukadu krenia, chorb reumatycznych( w okresie przewlekym), chorb obwodowego

  ukadu nerwowego.

  11.Zajcia teoretyczno-praktyczne dla studentw z cakowitym zwolnienie lekarskim

  Znaczenie terminologii dotyczcej turystyki, rekreacji i sportu.

  Charakterystyka wybranych dyscyplin sportowych (gry zespoowe i inne- znaczenie techniki i

  taktyki)

  Zasady organizacji, systemy rozgrywek i udzia w imprezach sportowo-rekreacyjnych

  Znaczenie wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji w yciu czowieka

  Eurofit analiza wysiku fizycznego (ttno-sposoby i zasady pomiaru)

  rodki odnowy biologicznej jako integralna cz treningu sportowego

  Wiedza z zakresu aktualnej literatury sportowej (wydarzenia, imprezy sportowe).

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Forma oceny

  Sprawdziany sprawnociEfekt

  ksztaceniaTest Referat Obserwacja oglnej specjalnej.

  W1 x

  W2 x

  W3 x

  W4 x x

  W5 x x

  U1 x

  U2 x x

  U3 x x x

  U4 x x x

  K1 x

  K2 x

  K3 x

  7. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  1. Bartkowiak E. Pywanie. Centralny Orodek Sportu. Warszawa 1997.2. Dudziski Tadeusz. Nauczanie podstaw techniki i taktyki koszykwki przewodnik do

  zaj z koszykwki ze studentami kierunku nauczycielskiego. AWF Pozna 2004.3. Grzdziel Grzegorz, Szade Dorota. Pika siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  33/191

  siatkwki. AWF Katowice. Katowice 2006.

  4. Hoffman K. Systematyka wicze w nauczaniu lekkiej atletyki.5. Talaga Jerzy. ABC Modego pikarza Nauczanie techniki. Wydawnictwo Zysk i s-ka.

  Pozna 2006.6. Rehabilitacja Medyczna W. Dega, K. Malinowska PZWL Warszawa 1993

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Arteaga Gomez Ruth. Aerobik i step. wiczenia dla kadego. Trening na kady dzie.Buchmann 2009.

  2. Dega W., Milanowska K. Rehabilitacja medyczna. PZWL Warszawa 19933. Gallagher- Mundy Chrissie. wiczenia z pikami. wiat ksiki 2007.4. Goddard D., Neumann U. Wspinaczka. Trening i praktyka. RM 2004.5. Grykan Jerzy. Integralny tenis stoowy. Krakw 2007.6. Kaczyski A. Atlas gimnastycznych wicze siowych. Wrocaw 2001.7. Klocek Tomasz, Szczepanik Maciej. Siatkwka na lekcji wychowania fizycznego. COS.

  Warszawa 2003.

  8. Krlak Adam. Tenis-nauczanie gry. COS. Warszawa 2008.9. Laughlin T. Pywanie dla kadego. Buk Rower 2007.10. Ljach Wladimir. Koszykwka podrczniki dla studentw AWF. Cz I i II. AWF.

  Krakw 2007.

  11. Museler W. Nauka jazdy konnej. Pastwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lene 2012.12. Poliszczuk Dimitri A. Kolarstwo- teoria i praktyka treningu. COS Warszawa 199613. Sikorski W., Tokarski S. Budo-japoskie sztuki walki. Szczecin 198814. Superlak Edward, red. Pika siatkowa- techniczne- taktyczne przygotowanie do gry.

  Wyd. BK. Wrocaw 2006.

  15. Talaga Jerzy. Sprawno fizyczna- specjalna. Testy. 2006.16. Korekcja wad postawy- Maria Kutzner Koziska AWF

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studentaObcienie studenta

  Liczba godzin

  (podano przykadowe)

  Udzia w zajciach dydaktycznych 60

  Przygotowanie do zaj 5

  Studiowanie literatury 5

  Inne (przygotowanie do testu, zalicze, przygotowanie referatu, projektu itd.) 10

  czny nakad pracy studenta 80

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 2

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 2

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  34/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.1

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Matematyka

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in.)

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Marek Lassak, prof. dr hab.

  Przedmioty wprowadzajce brak

  Wymagania wstpne opanowanie wiedzy z matematyki w zakresie szkoy redniej

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykady wiczeniaaudytoryjne

  wiczenialaboratoryjne

  wiczeniaprojektowe

  Seminaria Zajciaterenowe

  Liczba

  punktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSI 45

  E3

  I 45 5

  II 30E

  2

  II 30 3

  II 30 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Ma wiedz w zakresie matematyki, obejmujc algebr,analiz, probabilistyk oraz elementy matematykidyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i

  metody numeryczne, ktre pozwol mu opisywa przebiegiprocesw fizycznych i chemicznych zachodzcych wukadach technicznych z obszaru energetyki oraz

  opisywa i analizowa dziaanie elementw i ukadwtechnicznych stosowanych w energetyce.

  K_W01 T1A_W01

  T1A_W07

  UMIEJTNOCIU1 Rozumie podstawowe zagadnienia algebry i analizy,

  potrafi oblicza pochodne i caki, rozwizywa rwnaniarniczkowe, bada zbieno szeregw. Potrafi rwnie

  K_U07 T1A_U08

  T1A_U09

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  35/191

  wykorzysta te umiejtnoci do rozwizywania zadapraktycznych, w szczeglnoci stosowania caekpojedynczych i wielokrotnych w technice.

  U2 Umie wybra waciwe informacje z literaturymatematycznej.

  K_U01 T1A_U01

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Rozumie konieczno cigego doksztacania si. K_K01 T1A_K01

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad, wiczenia audytoryjne, wiczenia laboratoryjne.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin pisemny i ew. ustny. Zaliczenie wicze audytoryjnych na podstawie 2 lub 3 kolokwiw (lub/iewentualnie kilku sprawdzianw). Zaliczenie wicze laboratoryjnych na podstawie 2 kolokwiw przykomputerze i biecej pracy na zajciach.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wykady I sem.Funkcje jednej zmiennej: definicje, wasnoci, przegld funkcji, granica (take

  granica cigu), cigo, pochodna; badanie przebiegu zmiennoci.

  Podstawy rachunku liczb zespolonych.

  Caka nieoznaczona, metody cakowania; caka oznaczona w sensie Riemanna,

  caki niewaciwe, zastosowania rachunku cakowego i interpretacja fizyczna.

  Cigi liczbowe, szeregi potgowe i trygonometryczne (Taylora, Fouriera): kryteria

  zbienoci, szeregi funkcyjne, rodzaje zbienoci, rniczkowanie i cakowanie

  szeregw funkcyjnych.

  Funkcje wielu zmiennych: granica i cigo funkcji, pochodne czstkowe,

  pochodne czstkowe funkcji zoonej, ekstrema, zastosowania. Rwnania

  rniczkowe: rwnania zwyczajne, liniowe pierwszego rzdu, zupene; rwnania

  wyszych rzdw, zastosowanie przeksztacenia Laplace`a i szeregw do

  rozwizywania rwna.

  Macierze i wyznaczniki oraz ich wasnoci, rozwizywanie ukadw rwna

  liniowych.

  Elementy geometrii: wektory, rwnanie paszczyzny w przestrzeni, powierzchnie

  stopnia II-go.

  II sem.Caki podwjne, potrjne, krzywoliniowe, powierzchniowe, zastosowania i

  interpretacja fizyczna.

  Rachunek prawdopodobiestwa: Podstawowe pojcia: przestrze

  probabilistyczna, wasnoci miary prawdopodobiestwa, prawdopodobiestwo

  warunkowe, niezaleno zdarze losowych, schemat Bernoulliego. Zmienna

  losowa: dystrybuanta rozkadu, typy rozkadw, warto oczekiwana, wariancja,

  rozkad normalny i inne podstawowe rozkady. Ukady dwch zmiennych

  losowych: dystrybuanta, rozkady brzegowe, typ cigy i dyskretny rozkadu,

  rozkad gaussowski, suma zmiennych losowych, niezaleno zmiennych,

  kowariancja, wspczynnik korelacji, prosta regresji, warunkowa warto

  oczekiwana, asymptotyczne zachowanie rozkadu dwumianowego. Statystyka

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  36/191

  matematyczna. Podstawowe pojcia statystyki: prba prosta, szereg rozdzielczy,

  histogram, statystyki, nieobciono, efektywno i zgodno cigu statystyk.

  Estymacja parametrw: estymator, metody konstrukcji estymatorw, wybrane

  przykady. Rozkady wybranych statystyk: rozkad chi-kwadrat, rozkad Studenta,

  Weibulla, Gumbela inne rozkady. Estymacja przedziaowa. Testowanie hipotez

  statystycznych: testy istotnoci, podstawowe przykady testw parametrycznych i

  nieparametrycznych, testy zgodnoci i niezalenoci.

  wiczenia audytoryjne Rozwizywanie zada z zakresu tematycznego wykadw.

  wiczenia

  laboratoryjne

  Praca przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania do realizacji

  nastpujcych zada z zakresu wykadu:

  - dziaania na macierzach,

  - obliczanie wyznacznikw i macierzy odwrotnej,

  - rozwizywanie ukadw rwna liniowych,

  - szeregi Fouriera,

  - dziaania na liczbach zespolonych,

  - wyznaczanie funkcji gstoci prawdopodobiestwa i parametrw rozkadw

  prawdopodobiestwa,

  - wyznaczanie i interpretacja wartoci podstawowych statystyk z prby (m.in.

  warto rednia, wariancja i odchylenie standardowe),

  - szereg rozdzielczy i jego parametry,

  - opracowanie statystyczne prby dwuwymiarowej (wspczynnik korelacji i

  wspczynniki regresji liniowej),

  - wykorzystanie podstawowych rozkadw statystycznych do testowania hipotez

  statystycznych.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Forma oceny

  Efekt

  ksztaceniaEgzamin

  ustny

  Egzamin

  pisemny

  Sprawozdani

  a

  Zaliczenie

  pisemneKolokwium

  Obserwacja

  na

  wiczeniachW1 x x

  U1 x x x

  U2 x x x

  K1 x x

  7. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  1. Gajek, L. Kauszka, M. 2000. Wnioskowanie statystyczne, modele i metody.

  WNT, Warszawa

  Lassak, M. 2010. Matematyka dla studiw technicznych, wyd. XIII. Bydgoszcz,

  Supremum

  2. Pietraszek, J. 2008. Mathcad - wiczenia. Helion, Gliwice, 2008.

  3. Zachwieja, G. 2010. Rwnania rniczkowe zwyczajne i elementy rachunku

  operatorowego. wyd. III, Bydgoszcz, Supremum

  Literatura

  uzupeniajca1. D. Bobrowski, D. 1986. Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT,

  Warszawa

  2. Fichtenholz, G. M. 1995. Rachunek rniczkowy i cakowy, t. I i II. Warszawa,

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  37/191

  PWN

  3. Krysicki W. i inni, 2002. Rachunek prawdopodobiestwa i statystyka

  matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa

  4. Krysicki, W. Wodarski, L. 2006. Analiza matematyczna w zadaniach, cz I i II.

  PWN, Warszawa

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studenta Obcienie studenta Liczba godzin

  Udzia w zajciach dydaktycznych 180

  Przygotowanie do zaj 120

  Studiowanie literatury 60

  Inne (przygotowanie do zaliczenia, sprawozdania z wicze) 60

  czny nakad pracy studenta 420

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 15

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 15

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  38/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.2

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Fizyka

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in.)

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Mieczysaw Karol Naparty, dr

  Jerzy Stawicki, dr

  Przedmioty wprowadzajce Matematyka

  Wymagania wstpne Znajomo podstaw rachunku rniczkowego i cakowego,umiejtno rozwizywania rwna rniczkowychjednorodnych stopnia pierwszego i drugiego, znajomo liczbzespolonych i wasnoci wektorw.

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykady wiczeniaaudytoryjne

  wiczenialaboratoryjne

  wiczeniaprojektowe

  Seminaria Zajciaterenowe

  Liczba

  punktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSII 30E 2

  II 15 1

  II 15 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Ma wiedz z zakresu fizyki (obejmujc mechanik,termodynamik, termokinetyk, elektrycznoi magnetyzm, fizyk jdrow, optyk i promieniowanie)pozwalajc na rozumienie zjawisk i procesw fizycznychw przyrodzie, technice i yciu codziennym, wszczeglnoci procesw konwersji energii.

  K_W02 T1A_W01

  UMIEJTNOCIU1 Potrafi przeanalizowa procesy zachodzce w

  urzdzeniach i instalacjach technicznych pod ktemzjawisk fizycznych, ktre w nich wystpuj, oceni ichwpyw na przebieg procesu i zaproponowa, jakeliminowa te z nich, ktrych wpyw jest niekorzystny.

  K_U07 T1A_U08

  T1A_U09

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  39/191

  U2 Potrafi opracowa wyniki pomiaru i oszacowaniepewno pomiarow w sposb wymagany przez polskieprawo techniczne.

  K_U10 T1A_U08

  T1A_U09

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Rozumie konieczno cigego doksztacania si. K_K01 T1A_K01

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad z elementami multimedialnymi, wiczenia audytoryjne, wiczenia laboratoryjne.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin pisemny lub ustny z zakresu wykadw, kolokwium z zakresu wicze, zaliczenie sprawozda zwicze laboratoryjnych.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wykady Teoria pola: pola wektorowe i skalarne, podstawowe operacje matematyczne w

  polach wektorowych i skalarnych (potencja wektorowy i skalarny, rotacja,

  diwergencja, laplasjan, operator nabla).

  Mechanika: kinematyka, dynamika punktu materialnego, zasady zachowania, sia

  bezwadnoci, zderzenia cia, grawitacja, fale i drgania.

  Podstawy termodynamiki: Przemiany termodynamiczne gazw doskonaych.

  Procesy odwracalne i nieodwracalne. Maszyny cieplne. Cykl Carnota i jego

  znaczenie w technice. Pierwsza i druga zasada termodynamiki.

  Elementy fizyki jdrowej: siy jdrowe, promieniotwrczo, reakcje jdrowe,

  czstki elementarne, akceleratory.

  Elementy optyki: promieniowanie wietlne, elementy optyki geometrycznej,

  dyspersja, dyfrakcja, interferencja, polaryzacja wiata, rda promieniowania.

  Elektromagnetyzm: elektromagnetyczne waciwoci materii, prawa

  elektromagnetyzmu, fale elektromagnetyczne.

  Elementy fizyki ciaa staego: budowa krysztaw, podstawy teorii pasmowej cia

  staych, wasnoci cia staych.

  Elementy fizyki kwantowej: dualizm falowo-korpuskularny, elementy elektroniki

  kwantowej emisja spontaniczna i wymuszona, lasery. Lasery i detektory

  promieniowania w technikach pomiarowych.

  wiczenia audytoryjne Rozwizywanie zada z zakresu tematycznego wykadw.

  wiczenia

  laboratoryjne

  Tematy wybrane spord podanych niej. Badanie ruchu obrotowego bryy sztywnej i wyznaczanie momentu

  bezwadnoci przyrzdu (wahado Oberbecka). Wyznaczanie momentu siy tarcia za pomoc wahada Oberbecka. Badanie tarcia tocznego i momentu bezwadnoci kuli za pomoc wahada

  nachylnego.

  Wyznaczanie moduu Younga za pomoc strzaki ugicia. Wyznaczanie moduu Younga.

  Wyznaczanie prdkoci fali dwikowej metod rezonansu. Wyznaczanie ciepa topnienia lodu.

  Pomiar ciepa waciwego cieczy przy staym cinieniu metod elektryczn. Wyznaczanie stosunku Cp/Cv dla powietrza metod Clementa Desormesa. Wyznaczanie skadowej poziomej natenia ziemskiego pola magnetycznego. Wyznaczanie maksymalnych prdkoci wyjciowych elektronw emitowanych

  przez termokatod.

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  40/191

  Wyznaczanie wspczynnikw temperaturowych rozszerzalnoci liniowej irezystancji elektrycznej dla metali i stopw.

  Badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego.

  Badanie zderze sprystych i niesprystych.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Forma oceny

  Efekt

  ksztaceniaEgzamin

  ustny

  Egzamin

  pisemny

  Sprawozdani

  a

  Zaliczenie

  pisemneKolokwium

  Obserwacja

  na

  wiczeniachW1 x x

  U1 x x x

  U2 x x x

  K1 x x

  7. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  Wykad

  1. Kleszczewski Z. 1998. Fizyka klasyczna. Wydawnictwo Politechniki lskiej,

  Gliwice

  2. Kleszczewski Z. 1997. Fizyka kwantowa, atomowa i ciaa staego. Wydawnictwo

  Politechniki lskiej, Gliwice

  wiczenia audytoryjne

  1. Kalisz J., Massalska M., Massalski J.M. 1987. Zbir zada z fizyki z

  rozwizaniami. PWN, Warszawa

  2. Kucenko, A.N., Rublew J.W. 1980. Zbir zada z fizyki dla wyszych uczelni

  technicznych. PWN, Warszawa

  3. Zieliska-Kaniasty, S.: Zbir zada z fizyki z rozwizaniami. Wydawnictwa

  Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2000.

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Resnick, R. Holliday D. 2002. Fizyka. PWN, Warszawa

  2. Szargut, J. 1998.Termodynamika. PWN, Warszawa

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studenta Obcienie studenta Liczba godzin

  Udzia w zajciach dydaktycznych 60

  Przygotowanie do zaj 15

  Studiowanie literatury 20

  Inne (przygotowanie do zaliczenia, przygotowanie sprawozda) 30

  czny nakad pracy studenta 125

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 6

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 5

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  41/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.3

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Informatyka

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in.)

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Marcin Drechny, dr in.Rafa Dugosz, dr in.Zbigniew Kosowski, mgr in.Piotr Grugel, mgr in.

  Przedmioty wprowadzajce Technologia informacyjna

  Wymagania wstpne znajomo obsugi komputera

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Wykady wiczeniaaudytoryjne

  wiczenialaboratoryjne

  wiczeniaprojektowe

  Seminaria Zajciaterenowe

  Liczba

  punktw

  Semestr

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSII 30 2

  II 30 2

  III 10 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Ma podstawow wiedz z zakresu programowaniakomputerw.

  K_W07 T1A_W02

  W2 Zna metody, techniki oraz narzdzia do rozwizywaniaproblemw inynierskich za pomoc prostych programwkomputerowych.

  K_W07

  K_W09

  T1A_W07

  InzA_W02

  UMIEJTNOCIU1 Umie stworzy algorytm rozwizania problemu, ktry

  mona przeoy na program komputerowy.K_U18 InzA_U08

  T1A_U16

  U2 Potrafi napisa program w celu rozwizania prostegozadania inynierskiego.

  K_U18 InzA_U08

  T1A_U16

  KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Potrafi waciwie okreli priorytety, ktre su doprawidowej realizacji programu komputerowego.

  K_K03

  K_K04

  T2A_K04

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  42/191

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad multimedialny, wiczenia laboratoryjne, projekt.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Wykady: zaliczenie pisemne.

  wiczenia laboratoryjne: sprawdziany wiedzy przed przystpieniem do wykonywania wiczenia,wykonanie wszystkich wicze, wykonanie protokow z zaj, zaliczenie poszczeglnych czci materiauw formie zada wykonywanych przy komputerze.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wykad

  Semestr II

  Algorytm i algorytmizacja zada. Podzia i cechy jzykw programowania.

  Edytor, kompilator, program, struktura programu. Charakterystyka jzyka C.

  Programowanie strukturalne. Struktura programu w jzyku C. Fizyczna

  reprezentacja danych, zmienne, typy zmiennych. Operatory i wyraenia.

  Wywietlanie komunikatw na ekranie, wczytywanie danych z klawiatury.

  Podejmowanie decyzji: instrukcje if, switch, ptle programowe: instrukcje for,

  while. Funkcje. Typy, definiowanie i parametry funkcji. Biblioteki funkcji

  standardowych C. Zmienne lokalne i globalne. Przecianie funkcji. Tablice jedno

  i wielowymiarowe. Operacje na tablicach i macierzach. Przechowywanie tekstw i

  operacje na nich. Wskaniki i referencje. Struktury danych, unie. Pliki tekstowe i

  binarne. Operacje na plikach: zapis, odczyt, modyfikacja. Programowanie

  obiektowe. Klasy i obiekty. Dziedziczenie.

  wiczenia

  laboratoryjne

  Semestr II

  Tematyka wicze laboratoryjnych obejmuje midzy innymi wymienione

  poniej zagadnienia:

  Algorytmy i algorytmizacja zada

  Zmienne, wprowadzanie danych do programu i wyprowadzanie na ekran

  Instrukcje warunkowe

  Instrukcje iteracyjne (ptle programowe)

  Tablice jedno i wielowymiarowe

  Realizacja programowa operacji na macierzach

  Metody sortowania i przeszukiwania tablic

  Funkcje

  Operacje na tekstach i acuchach danych

  Struktury danych

  Pliki tekstowe i binarne

  wiczenia projektowe

  Semestr III

  Tematyka wicze projektowych obejmuje realizacj zadania projektowego w

  postaci zadanego programu komputerowego z wykorzystaniem wiedzy z

  wykadw i wicze laboratoryjnych z zakresu semestru II poszerzon o elementy

  programowania obiektowego.

  6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

  Efekt

  ksztaceniaForma oceny

  Kolokwium Sprawozdanie Sprawdzian wiedzyProgramy

  wykonane na zajciachW1 x

  W2 x

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  43/191

  U1 x x x x

  U2 x x x x

  K1 x

  7. LITERATURA

  Literatura

  podstawowa

  1. Zalewski A., 1994. Programowanie w jzykach C i C++ z wykorzystaniem pakietu

  Borland C++. Wydawnictwo Nakom

  2. Stroustrup B., 2010. Programowanie : teoria i praktyka z wykorzystaniem C++.

  Helion

  3. Megatutorial "Od zera do gier kodera":

  http://xion.org.pl/productions/texts/coding/megatutorial/

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Stasiewicz A., 2001. C++ Builder od podstaw. Wydawnictwo "Edition 2000"

  2. Kubiak M. J., 2003. Programuj w jzykach C/C++ i C++Builder. Mikom

  8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

  Aktywno studenta Obcienie studenta Liczba godzin

  Udzia w zajciach dydaktycznych 70

  Przygotowanie do zaj 40

  Studiowanie literatury 10

  Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 60

  czny nakad pracy studenta 180

  Liczba punktw ECTS proponowana przez NA 6

  Ostateczna liczba punktw ECTS (okrela Rada Programowa kierunku) 6

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  44/191

  Kod przedmiotu: . Pozycja planu: B.4

  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  A. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu Wstp do elektrotechniki

  Kierunek studiw Elektrotechnika

  Poziom studiw I stopnia (in.)

  Profil studiw oglnoakademicki

  Forma studiw stacjonarne

  Specjalno Elektrotechnika przemysowa

  Jednostka prowadzca kierunek studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

  Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jegostopie lub tytu naukowy

  Zdzisaw Gientkowski, dr hab. in., prof. UTPMarta Kolasa, dr in.Sawomir Andrzej Torbus, dr in.

  Przedmioty wprowadzajce nie ma

  Wymagania wstpne znajomo podstawowych poj z matematyki, znajomopodstawowych poj i zjawisk fizycznych

  B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

  Semestr Wykady wiczeniaaudytoryjne

  wiczenialaboratoryjne

  wiczeniaprojektowe

  Seminaria Zajciaterenowe

  Liczba

  punktw

  (W) () (L) (P) (S) (T) ECTSI 45

  E4

  I 30 3

  I 15 2

  2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

  Lp. Opis efektw ksztacenia Odniesienie do

  kierunkowych

  efektw

  ksztacenia

  Odniesienie do

  efektw

  ksztacenia dla

  obszaru

  WIEDZA

  W1 Ma wiedz w zakresie matematyki niezbdn do: opisui analizy dziaania obwodw elektrycznych (w tym

  z wykorzystaniem liczb zespolonych), a takepodstawowych zjawisk fizycznych wystpujcychw elementach ukadw elektrycznych.

  K_W01 T1A_W01

  W2 Ma wiedz w zakresie fizyki, obejmujc elektrycznoi magnetyzm, w tym wiedz niezbdn do zrozumieniapodstawowych zjawisk fizycznych wystpujcychw elementach i ukadach elektrycznych.

  K_W02 T1A_W01

  W3 Ma uporzdkowan wiedz z teorii obwodwelektrycznych, w zakresie sygnaw elektrycznych

  i podstawowych elementw obwodw elektrycznych.

  K_W14 T1A_W03

  UMIEJTNOCI

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  45/191

  U1 Potrafi wykorzysta poznane metody i modelematematyczne do analizy dziaania prostych ukadw

  elektrycznych.

  K_U07 T1A_U08

  U2 Potrafi posuy si waciwie dobranymi metodamii urzdzeniami umoliwiajcymi pomiar podstawowychwielkoci charakteryzujcych podstawowe elementyprostych ukadw elektrycznych.

  K_U10 T1A_U08

  U3 stosuje zasady bezpieczestwa i higieny pracy K_U20 T1A_U11KOMPETENCJE SPOECZNE

  K1 Ma wiadomo odpowiedzialnoci za prac wasn orazgotowo podporzdkowania si zasadom pracy w zespolei ponoszenia odpowiedzialnoci za wsplnie realizowanezadania.

  K_K04 T1A_K03

  3. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykad, wiczenia audytoryjne, wiczenia laboratoryjne.

  4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin pisemny i ustny, kolokwium, sprawozdania.

  5. TRECI KSZTACENIA

  Wykad Prd stay. Podstawowe pojcia i okrelenia. Obwody nierozgazione: prawo

  Ohma, spadki napi w obwodzie zamknitym, szeregowe czenie opornoci.

  Obwody rozgazione: prawa Kirchhoffa, rwnolege czenie opornoci. Sposoby

  czenia rde energii elektrycznej. Praca i moc elektryczna prawo Joule`a.

  Chemiczne dziaanie prdu elektrycznego. Ogniwa elektryczne i akumulatory.

  Pole magnetyczne. Pole magnetyczne prdu elektrycznego: natenie pola

  magnetycznego, indukcja magnetyczna strumie magnetyczny, przenikalno

  magnetyczna. Pole magnetyczne w elazie. Energia pola magnetycznego.

  Pole elektryczne. Natenie pola elektrycznego, przenikalno dielektryczna.

  Kondensatory pojemno kondensatora, szeregowe i rwnolege czenie

  kondensatorw. Indukcja elektryczna. Energia pola elektrycznego.

  Prd zmienny. Podstawowe pojcia i okrelenia. Okres i czstotliwo prdu

  sinusoidalnie zmiennego. Liczby zespolone: postacie liczby zespolonej, dziaania i

  ich wasnoci, paszczyzna zespolona. Wykresy wskazowe wielkoci sinusoidalnie

  zmiennych. Warto rednia i skuteczna prdu sinusoidalnego. Obwody

  nierozgazione prdu sinusoidalnie zmiennego (z rezystancj, indukcyjnoci,

  pojemnoci, z szeregowo poczon rezystancj i indukcyjnoci, z szeregowo

  poczon rezystancj i pojemnoci, z szeregowo poczon rezystancj,

  indukcyjnoci i pojemnoci). Praca i moc elektryczna.

  Elementy metrologii. Podstawowe pojcia metrologii: wielko fizyczna

  i warto wielkoci, pomiar, mezurand, wzorzec, przyrzd pomiarowy,

  metoda i ukad pomiarowy. Przyrzdy do pomiaru wielkoci elektrycznych

  w obwodach prdu staego i przemiennego (natenie prdu, napicie,

  moc) rodzaje, klasy, sposoby czenia przyrzdw pomiarowych w uka-

  dach pomiarowych. Obliczanie bdw przy jednokrotnych pomiarach

  bezporednich i porednich, zasady zaokrglania wyniku i bdu pomiaru.

 • PLAN IV od r.a. 2013/2014 Studia stacjonarne I st.

  46/191

  Opracowanie wynikw pomiarw. Pomiary wielkoci elektrycznych

  (napicia, prdu, mocy czynnej) w obwodach prdu staego oraz

  jednofazowych obwodach prdu sinusoidalnie zmiennego. Pomiar

  rezystancji.

  Oglne warunki bezpieczestwa przy pracy z ukadami elektrycznymi.wiczenia audytoryjne Obliczanie prostych zada dotyczcych obwodw elektrycznych prdu

  staego i przemiennego (jednofazowych i trjfazowych) oraz obwodw

  magnetycznych.

  wiczenia

  laboratoryjne

  wiczenia laboratoryjne obejmuj tematyk wykadu, ze szczeglnymuwzgldnieniem nastpujcych zagadnie:

  Pomiary prdw i napi w obwodach prdu staego Pomiar


Top Related