wszystkie sylabusy do pobrania - studia stacjonarne i stopnia

of 78/78
Zalącznik C1/1 Przedmiot: ANALIZA TECHNICZNA Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh-C-7 1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr hab.inż. Barbara Grzmil prof. PS, Zaklad Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Podstaw Technologii, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, barb[email protected] 2. Język wykladowy: polski 3. Liczba punktów: 4 4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I stopnia, Technologia Chemiczna 5. Status kursu dla ww. studiów: obowiązkowy 6. Informacje o formach zajęć: - wspólczynniki pracochlonności: Ww= 1,0; WL = 0,7 Sem. Pkt Wyklad Zajęcia praktyczne Seminarium Ćw/ćw. komp. Laboratorium Projekt G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. IV 4 15 Z - - - - 30 Z - - Objaśnienia: Pkt – liczba punktów, G/sem – liczba godzin w semestrze, F.z. – forma zaliczenia zajęć (E – egzamin, Z – zaliczenie), Ćw.komp. – zajęcia w formie ćwiczeń na stanowiskach komputerowych 7. Wymagane zaliczenie kursów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy): Chemia analityczna z analizą instrumentalną 8. Program wykladów Pojęcie analizy technicznej. Opieka nad procesem i produktem. Zarządzanie jakością. Pobieranie, sporządzanie i przechowywanie próbek do analizy - stalych, cieklych i gazowych. Blędy w analizie chemicznej – precyzja i czulość metody, rodzaje blędów, sposoby wyrażania blędów, niepewność pomiaru, walidacja metody. Metoda krzywej wzorcowej, jedno- i dwukrotnego dodatku wzorca, wzorca wewnętrznego – porównanie, eliminacja wplywu substancji towarzyszących. Operacje jednostkowe w analizie technicznej – rozdrabnianie, rozpuszczanie, lugowanie, ekstrakcja, strącanie, oddzielanie, stapianie Analiza techniczna nawozów mineralnych, podzial, wymagania jakościowe, metody analityczne. Nawozy stale – sklad chemiczny, twardość, stopień rozdrobnienia, wytrzymalość na kruszenie, ścieranie, uderzenie, kąt nasypu, gęstość nasypowa, gęstość upakowania, ciężar wlaściwy, pozorny ciężar wlaściwy, krytyczna wilgotność względna i inne. Nawozy plynne – sklad chemiczny, gęstość, lepkość. Analiza techniczna wody i ścieków – stan czystości wód w kraju, przygotowanie próbek do analizy, analiza jakościowa (barwa, zapach, mętność...) i ilościowa (biochemiczne i chemiczne zapotrzebowanie tlenu, zanieczyszczenia nieorganiczne i organiczne). Analiza techniczna powietrza – źródla zanieczyszczen, oznaczanie zawartości pylu, tlenków węgla, tlenków siarki, tlenków azotu, chlorowodoru i związków fluoru. Rodzaje paliw. Analiza techniczna paliw – podzial paliw, węgiel - zawartość węgla, wilgoci, siarki, substancji mineralnej, cieplo spalania, wartość opalowa; gaz ziemny – klasyfikacja, sklad chemiczny, liczba Wobbego, cieplo spalania; paliwa ciekle - gęstość, lepkość, sklad frakcyjny. Analiza techniczna tworzyw sztucznych – podzial, przygotowanie próbek, wymagania – gęstość, lepkość, nasiąkliwość, palność i inne.temperatura topnienia i mięknienia, wytrzymalość, modul sprężystości, ciężar cząsteczkowy polimerów. Analiza techniczna pigmentów – podzial, wymagania (powierzchnia wlaściwa, stopień roztarcia, sila krycia, barwa i inne). Kontrola techniczna przykladowego procesu technologicznego. 9. Program zajęć praktycznych Przykladowe oznaczenia z analizy technicznej z poszczególnych grup produktów. Oznaczanie barwy i zawartości różnych form dwutlenku węgla w wodzie. Badanie wlaściwości fizycznych nawozów mineralnych – analiza granulometryczna, kąt zsypu, twardość. Oznaczanie zawartości CO2 i CO w powietrzu. Badanie wlaściwości paliw stalych i cieklych – zawartość wilgoci oraz

Post on 11-Jan-2017

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zacznik C1/1

  Przedmiot: ANALIZA TECHNICZNA Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh-C-7

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr hab.in. Barbara Grzmil prof. PS, Zakad Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Podstaw Technologii,

  Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska, [email protected] 2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 4 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I

  stopnia, Technologia Chemiczna

  5. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Ww= 1,0; WL = 0,7

  Sem.

  Pkt

  Wykad

  Zajcia praktyczne Seminarium w/w. komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  IV 4 15 Z - - - - 30 Z - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w.komp. zajcia w formie wicze na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): Chemia analityczna z analiz instrumentaln 8. Program wykadw Pojcie analizy technicznej. Opieka nad procesem i produktem. Zarzdzanie jakoci. Pobieranie, sporzdzanie i przechowywanie prbek do analizy - staych, ciekych i gazowych. Bdy w analizie chemicznej precyzja i czuo metody, rodzaje bdw, sposoby wyraania bdw, niepewno pomiaru, walidacja metody. Metoda krzywej wzorcowej, jedno- i dwukrotnego dodatku wzorca,

  wzorca wewntrznego porwnanie, eliminacja wpywu substancji towarzyszcych. Operacje jednostkowe w analizie technicznej rozdrabnianie, rozpuszczanie, ugowanie, ekstrakcja,

  strcanie, oddzielanie, stapianie Analiza techniczna nawozw mineralnych, podzia, wymagania jakociowe, metody analityczne. Nawozy stae skad chemiczny, twardo, stopie rozdrobnienia, wytrzymao na kruszenie, cieranie, uderzenie, kt nasypu, gsto nasypowa, gsto upakowania, ciar waciwy, pozorny ciar waciwy, krytyczna wilgotno wzgldna i inne. Nawozy pynne skad chemiczny, gsto, lepko. Analiza techniczna wody i ciekw stan czystoci wd w kraju, przygotowanie prbek do analizy, analiza jakociowa (barwa, zapach, mtno...) i ilociowa (biochemiczne i chemiczne zapotrzebowanie tlenu, zanieczyszczenia nieorganiczne i organiczne). Analiza techniczna powietrza rda zanieczyszczen, oznaczanie zawartoci pyu, tlenkw wgla, tlenkw siarki, tlenkw azotu, chlorowodoru i zwizkw fluoru. Rodzaje paliw. Analiza techniczna paliw podzia paliw, wgiel - zawarto wgla, wilgoci, siarki, substancji mineralnej, ciepo spalania, warto opaowa; gaz ziemny klasyfikacja, skad chemiczny, liczba Wobbego, ciepo spalania; paliwa cieke - gsto, lepko, skad frakcyjny. Analiza techniczna tworzyw sztucznych podzia, przygotowanie prbek, wymagania gsto, lepko, nasikliwo, palno i inne.temperatura topnienia i miknienia, wytrzymao, modu sprystoci, ciar czsteczkowy polimerw. Analiza techniczna pigmentw podzia, wymagania (powierzchnia waciwa, stopie roztarcia, sia krycia, barwa i inne). Kontrola techniczna przykadowego procesu technologicznego.

  9. Program zaj praktycznych Przykadowe oznaczenia z analizy technicznej z poszczeglnych grup produktw. Oznaczanie

  barwy i zawartoci rnych form dwutlenku wgla w wodzie. Badanie waciwoci fizycznych nawozw mineralnych analiza granulometryczna, kt zsypu, twardo. Oznaczanie zawartoci CO2 i CO w powietrzu. Badanie waciwoci paliw staych i ciekych zawarto wilgoci oraz

 • Zacznik C1/2

  popiou, gsto, temperatura zaponu. Oznaczanie gstoci tworzyw sztucznych. Techniczne pomiary wiskozymetryczne. Oznaczanie wskanika lepkoci pynicia. Oznaczanie szczytu temperaturowego reakcji sieciowania ywic reaktywnych. 10. Literatura 1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1997 2. B. Klepaczko-Filipiak, J. oin, Pracownia chemiczna. Analiza Techniczna, WSiP, Warszawa 1998 3. W. Hermanowicz, J. Dojlido i in., Fizyczno-chemiczne badania wody i ciekw, Arkady, Warszawa 4. Cygaski, B. Ptaszyski, J. Krystek, Obliczenia w analizie chemicznej, WNT, Warszawa 2000 5. T. Broniewski i inni, Metody bada i ocena waciwoci tworzyw sztucznych, WNT 2000 6. J. Molenda, K. Steczko, Ochrona rodowiska w gazownictwie i wykorzystanie gazu, WNT, Warszawa 2000 7. Podniao, Oleje i smary w ekologicznej eksploatacji, WNT, 2002 8. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa 2004

 • Przedmiot: ANGIELSKA TERMINOLOGIA CHEMICZNA

  Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/A-7b

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr in. Krzysztof Karakulski, Zakad Technologii Wody i Inynierii rodowiska, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganiczne i Inynierii rodowiska

  e-mail: [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski. 3. Liczba punktw: 2 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I

  stopnia, kierunek Technologia Chemiczna

  5. Status przedmiotu dla ww. studiw: obieralny 6. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Wc=1.0

  Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  V 1 - - - - 30 Z - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w. komp. zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych.

  7. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): Kurs jzyka angielskiego na poziomie podstawowym

  8. Program wykadw:

  9. Program wicze: Tekstowe rodki przekazu informacji naukowo-technicznej: tumaczenie praw naukowych, tumaczenie definicji naukowych. Tumaczenie patentw, typowe zwroty wystpujce w patencie. Frazeologia. Publikacja naukowa, schemat publikacji naukowej, typowe zwroty

  stosowane w publikacji naukowej, sownik wyrazw wystpujcych w publikacji naukowej. Pozatekstowe rodki przekazu informacji naukowo-technicznej. Skrty powszechnie stosowane w anglojzycznej literaturze naukowo-technicznej, wybrane akronimy. Graficzne rodki przekazu informacji naukowo-technicznej, pierwiastki chemiczne, przegld pierwiastkw, tumaczenie nazw zwizkw chemicznych, sownictwo dotyczce nazw zwizkw chemicznych oraz rwna chemicznych. Terminologia naukowo-techniczna, nomenklatura zwizkw organicznych i nieorganicznych. Klasyfikacja zwizkw organicznych. Terminologia dotyczca aparatury chemicznej, oprzyrzdowania i instrumentw pomiarowych. Gramatyka w angielszczynie naukowo-technicznej: uycie czasw, konstrukcja definicji, struktura logiczna tekstu, konstrukcje nominalne, rzeczownik w

  roli przymiotnika, przydawka rzeczowna, sowotwrstwo i budowa wyrazw, przedrostki,

  przyrostki, wyrazy zoone, czasowniki zoone, strona bierna, czniki logiczne, nieregularna liczba mnoga rzeczownikw pochodzenia obcego. Pisownia brytyjska i amerykaska.

  1. Literatura 1. P. Domaski, English in Science and Technology, WNT Warszawa, 1996

 • Przedmiot: ANGIELSKA TERMINOLOGIA TECHNICZNA

  Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/A-7a

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr in. Krzysztof Karakulski, Zakad Technologii Wody i Inynierii rodowiska, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganiczne i Inynierii rodowiska

  e-mail: [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski. 3. Liczba punktw: 1 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I

  stopnia, kierunek Technologia Chemiczna

  5. Status przedmiotu dla ww. studiw: obieralny 6. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Wc=1.0 Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne

  Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  V 1 - - - - 30 Z - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w. komp. zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych.

  7. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): Kurs jzyka angielskiego na poziomie podstawowym

  8. Program wykadw:

  9. Program wicze: Tekstowe rodki przekazu informacji naukowo-technicznej: tumaczenie praw naukowych, tumaczenie definicji naukowych. Tumaczenie patentw, typowe zwroty wystpujce w patencie. Publikacja naukowa, schemat publikacji naukowej, typowe zwroty stosowane w

  publikacji naukowej, sownik wyrazw wystpujcych w publikacji naukowej. Pozatekstowe rodki przekazu informacji naukowo-technicznej. Skrty powszechnie stosowane w anglojzycznej literaturze naukowo-technicznej, wybrane akronimy. Graficzne rodki przekazu informacji naukowo-technicznej, symbole matematyczne, pierwiastki chemiczne,

  tumaczenie nazw zwizkw chemicznych, sownictwo dotyczce nazw zwizkw chemicznych oraz rwna chemicznych. Terminologia naukowo-techniczna, nomenklatura zwizkw organicznych i nieorganicznych. Terminologia dotyczca aparatury chemicznej oprzyrzdowania i instrumentw pomiarowych. Gramatyka w angielszczynie naukowo-technicznej; uycie czasw, konstrukcja definicji, struktura logiczna tekstu, konstrukcje nominalne, rzeczownik w roli przymiotnika, przydawka rzeczowna, sowotwrstwo i budowa

  wyrazw, przedrostki, przyrostki, wyrazy zoone, czasowniki zoone, czniki logiczne, pisownia brytyjska i amerykaska.

  1. Literatura 1. P. Domaski, English in Science and Technology, WNT Warszawa, 1996

 • Kurs: BEZPIECZESTWO TECHNICZNE Kod kursu:WTiICh/ISt/TCh/C-1

  1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: prof.dr hab.in. E.Milchert Zakad Technologii Chemicznej Organicznej, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, e-mail:

  [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw:3 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno: studia stacjonarne I-go stopnia, kierunek studiw

  Technologia chemiczna, wszystkie specjalnoci 5. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacja o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Ww= 1.0, Wc= - , Wl= - , Wp= - , Ws=

  Sem. Pkt Wykad

  Zajcia praktyczne

  Seminarium wiczenia Laboratorium Projekt G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  I 2 30 Z - - - - - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem. liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie). w. komp zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): chemia

  oglna i nieorganiczna, chemia organiczna z zakresu szkoy redniej 8. Program wykadw

  Analiza statystyczna przyczyn i skutkw wypadkw i awarii. Zagroenia rodowiskowe wynikajce z emisji pyw, gazw, odprowadzania ciekw. Zagroenia spowodowane skadowaniem odpadw przemysowych, niebezpiecznych i specjalnych. Podzia substancji toksycznych i czynnikw

  szkodliwych. Oglne zagroenia wynikajce z eksploatacji instalacji przemysowych. Jakociowa i ilociowa analiza bezpieczestwa procesu przemysowego. rodki poprawiajce bezpieczestwo pracy w przemyle: zabezpieczenia maszyn i urzdze, ochrona przeciwpoarowa i przeciwwybuchowa, rda zaponu, samozapalenie, zapon mieszanin gazowych, granice wybuchowoci mieszanin gazowych, wpyw parametrw technologicznych na granice wybuchowoci. Temperatura zaponu cieczy i jej powizanie z granicami wybuchowoci. Zapalno cia staych, zapon pyw i mieszanin hybrydowych. Zapobieganie awariom w przemyle chemicznym. Zarzdzanie bezpieczestwem. Ocena zagroenia poarowego materiaw konstrukcyjnych, substancji samozapalnych. Niekontrolowany przebieg reakcji, atmosfera ochronna, flegmatyzacja

  materiaw. rodki ganicze. Operacje z cieczami niebezpiecznymi, transport wewntrzny, owietlenie i barwy w ochronie pracy, energia elektryczna a bezpieczestwo pracy. Problemy wentylacji. Obowizki pracodawcy w odniesieniu do wykonywania bada i pomiarw czynnikw chemicznych w rodowisku pracy, Magazynowanie i transport chemikaliw i substancji niebezpiecznych. Midzynarodowe konwencje i dyrektywy UE w zakresie bezpieczestwa technicznego.

  9. Literatura 1) Wickowski S.K., Wickowska I., Globalne zagroenia rodowiska, WSP Kielce 1999 2) Isidorow W., Jaroszyska J., Chemiczne problemy ekologii, Wydawnictwo Uniwersytetu w

  Biaymstoku, 1998

  3) Ryng M., Bezpieczestwo techniczne w przemyle chemicznym, WNT, W-wa, 1985 4) Ryng M., Higiena bezpieczestwo pracy i bezpieczestwo poarowe w przemyle chemicznym,

  WNT, W-wa, 1967.

  5) Makartewicz B., Popularny poradnik BHP, Wydawnictwo Zwizkowe, W-wa, 1964. 6) Zalewski R., Maleszka A., Statystyczna kontrola procesw, Wyd.AE w Poznaniu, Pozna, 2000.

 • Kurs: Biopolimery i biomateriay stosowane

  Kod kursu: WTiICh/ISt/TCh/D3-2a

  1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr hab. in. Mirosawa El Fray, prof. nzw PS, Instytut Polimerw, Zakad Biomateriaw i Technologii Mikrobiologicznych, e-mail: [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 5 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno: studia stacjonarne I st., kierunek Technologia Chemiczna,

  specjalno Technologia Polimerw 5. Status kursu dla ww. studiw: obieralny 6. Informacje o formach zaj:

  Zajcia praktyczne Sem. Pkt Wykad Seminarium w/w. Komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  VI 5 30 E - - - - - - - - Waga 1.0

  Objanienia: Pkt - liczba punktw, G/sem. - liczba godzin w semestrze, F.z. - forma zaliczenia zaj (E - egzamin, Z - zaliczenie). w. Komp - zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): Chemia i technologia polimerw, podstawy nauki o biomateriaach polimerowych

  8. Program wykadw

  Biomateriay w okulistyce (twarde i mikkie szka kontaktowe); biopolimery do rekonstrukcji i regeneracji skry (hydroele, bakteryjna celuloza, chityna i chitozan); Biopolimery i biomateriay do kontrolowanego uwalniania lekw pod wpywem bodcw (pH, sia jonowa, temperatura, pole elektromagnetyczne); Biomateriay ceramiczne (waciwoci i zastosowanie hydroksyapatytw i bioszka w rekonstrukcji tkanki twardej); Biomateriay metaliczne (biotolerancja materiaw metalicznych; kryteria doboru biomateriaw

  metalicznych do zastosowa funkcjonalnych; charakterystyka i waciwoci biomateriaw metalicznych); sprzt i aparatura medyczna

  .

  9. Literatura

  1. BIOCYBERNETYKA I INYNIERIA BIOMEDYCZNA 2000, Tom 4. Biomateriay, red. Tomu: S. Baewicz, L. Stoch,

  2. Wise D.L., Biomaterials and Bioengineering Handbook, Marcel Dekker, New York, 2000

  3. BIOCYBERNETYKA I INYNIERIA BIOMEDYCZNA 2000, Tom 3. Sztuczne narzdy, red. Tomu: M. Darowski, T. Orowski, A. Weryski, J.M. Wjcicki

 • Kurs: Chemia Analityczna Kod kursu: WTiICh/ISt/TCh/B-8

  1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: prof.dr Eugeniusz Grech, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakad Chemii Analitycznej, [email protected] ps.pl

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 3 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania:

  Studia stacjonarne, Pierwszego stopnia; kierunek- Technologia Chemiczna 5. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacje o formach zaj:

  Sem.

  Pkt

  Wykad Zajcia praktyczne

  Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  3 3 15 Z - - - - 30 - - -

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy):

  8. Program wykadw: Klasyfikacja metod analizy ilociowej i instrumentalnej, pobieranie prbek w zakadach

  przemysowych, omwienie polskich norm. Ocena bdw analizy. Grawimetryczne metody analizy ilociowej. Miareczkowe metody analizy ilociowej: alkacymetria, redoksometria, kompleksometria. Analiza instrumentalna. Spektrofotometria UV-VIS,

  zasada dziaania spektrofotometrw; rozdzielczo, kalibracja. Interpretacja widm. Spektrofotometria IR; teoretyczne podstawy spektrofotometrii. Widma oscylacyjno- rotacyjne. Metody przygotowywania prbek. Pomiar i interpretacja wynikw. NMR- teoretyczne podstawy spektroskopii NMR oraz interpretacja widm. Chromatografia (kolumnowa, gazowa, cieczowa) w poczeniu ze spektrometri masow. Metody elektrochemiczne: elektroliza, polarografia, konduktometria.

  9. Program zaj praktycznych: wiczenia Laboratoryjne. Sporzdzanie mianowanego roztworu kwasu solnego. Oznaczanie Na2CO3 . Alkacymetryczne oznaczanie HCl. Konduktometryczne oznaczanie mieszaniny kwasw. Sporzdzanie roztworu KMnO4 z nawaek analitycznych. Manganometryczne oznaczanie Fe(II). Kolorymetryczne oznaczanie Mn(II). Kompleksometryczne oznaczanie Zn (II). Elektrolityczne oznaczanie Cu (II)

  10. Literatura: 1) Tadeusz Wasg, Barbara Derecka: Laboratorium Analizy Ilociowej, cz I, Metody

  chemiczne. Szczecin 1994. 2) Andrzej Cygaski: Chemiczne metody analizy Ilociowej. WNT. Warszawa 1992. 3) Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko: Chemia Analityczna, tom 1, 2, 3. PWN.

  Warszawa 1976. 4) Tadeusz Lipiec, Zdzisaw Stefan Szmal: Chemia Analityczna z Elementami Analizy

  Instrumentalnej. PZWL. Warszawa 1976. 5) Alfred liwa: Obliczenia Chemiczne. PWN. Warszawa 1973. 6) L. P. Hamilton, S. G. Simpson, P. W. Ellis: Obliczenia z chemii analitycznej. WNT.

  Warszawa 1973.

 • Kurs: Chemia Organiczna II Kod kursu: WTiICh/ISt/TCh/B-11

  1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: Prof. dr hab. in. Tadeusz S. Jagodziski, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony rodowiska, Zakad Chemii Organicznej, [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski

  3. Liczba punktw: sem.III - 7

  4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia I stopnia

  stacjonarne, kierunek: Technologia Chemiczna

  5. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacje o formach zaj:

  Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne Seminarium w /w. komp Laboratorium Projekt

  G /sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  III 8 30 E - - - - 60 Z - -

  Semestr IV Wglowodory aromatyczne. Kryteria aromatycznoci. Aromatyczne kationy i aniony. Nomenklatura i izomeria wglowodorw aromatycznych. Elektrofilowe podstawienie aromatyczne; mechanizmy nast. reakcji: nitrowanie, sulfonowanie; acylowanie,

  chlorowcowanie, alkilowanie metod Friedela Craftsa. Wpyw kierujcy podstawnikw w reakcji substytucji elekrofilowej. Zwizki aromatyczne o piercieniach skondensowanych (wielopiercieniowe). Reakcje substytucji elektrofilowej naftalenu. Nukleofilowe podstawienie aromatyczne. Mechanizm addycji eliminacji (A-E) oraz eliminacji

  addycji (E-A).

  Grupy funkcyjne zwizane z piercieniem aromatycznym (pochodne arenw) Zwizki aromatyczne z grup funkcyjn w acuchu bocznym: podstawienie wodoru w

  acuchu bocznym na przykadzie toluenu - synteza i reakcje halogenkw arylometylowych. Aromatyczne zwizki nitrowe i aminy aromatyczne: nomenklatura, waciwoci, metody otrzymywania i reakcje; powstawanie i reakcje soli arylodiazoniowych (reakcje zachodzce z wydzieleniem azotu i bez wydzielenia azotu):

  Fenole - nomenklatura, waciwoci, metody otrzymywania i reakcje (w tym fenole wielowodorotlenowe), chinony.

  Aromatyczne kwasy karboksylowe, sownictwo i waciwoci. Aromatyczne aldehydy. Reakcje aldehydw aromatycznych, mechanizmy nast. reakcji:

  Cannizzaro, Perkina, kondensacji benzoinowej i kondensacji Claisena-Schmidta.

  Ketony aromatyczne - sownictwo, otrzymywanie i reakcje: Reakcja Wilgerodta, reakcja

  Wilgerodta-Kindlera. Kondensacje typu aldolowego na przykadzie benzylidenoacetofenonu.

  Przegrupowanie Beckmanna. Keton Michlera - barwniki trifenylometanowe.

  Produkty naturalne Wglowodany. Podzia wglowodanw, rda ich wystpowania. Ustalanie konfiguracji cukrw metod degradacji Ruffa i Wohla oraz syntezy Kilianiego. Budowa i waciwoci D-glukozy, D-fruktozy, D-rybozy i dezoksy-D-rybozy. Projekcje Fischera i Hawartha-budowa

  cykliczna cukrw (piranozy i furanozy), anomery. Zjawisko mutarotacji. Wizanie glikozydowe. Budowa disacharydw na przykadzie-sacharozy. Polisacharydy: celuloza i

  skrobia. Rnice i podobiestwa w budowie.

 • Tuszcze-lipidy. Budowa i podzia tuszczw; hydroliza tuszczw. Myda i detergenty-

  metody otrzymywania, budowa i waciwoci. Hydroksykwasy. Wystpowanie w przyrodzie- witamina C, kwas winowy, kwas cytrynowy. Zachowanie si hydroksykwasw w zalenoci od ich budowy podczas ogrzewania. Aminokwasy - podzia na aminokwasy zasadowe i kwasowe. Punkt izoelektryczny. Metody

  otrzymywania aminokwasw.

  Polipeptydy i biaka. Budowa i podzia biaek. Struktura biaek I-go i wyszych rzdw. Wizanie wodorowe w biakach. Kwasy nukleinowe. Budowa RNA i DNA. Zasady purynowe i pirymidynowe wchodzce w skad RNA i DNA-komplementarno zasad, kod genetyczny. Zwizki izoprenoidowe- terpeny. Sterydy. Wiadomoci oglne dotyczce budowy i wystpowania. Zwizki metaloorganiczne - oglna charakterystyka wizania wgiel-metal oraz reakcje zwizkw metaloorganicznych (sodo-, potaso- i litoorganicznych). Heterocykliczne zwizki aromatyczne: pirydyna, pirymidyna, pirazyna, pirydazyna, tiofen,

  pirol, furan, tiazol, imidazol, pirazol. Waciwoci aromatyczne wymienionych zwizkw. Struktury graniczne w reakcjach podstawienia elektrofilowego. Porwnanie pirydyny z

  benzenem - podobiestwa i rnice. Heterocykliczne zwizki nasycone z jednym heteroatomem: piperydyna. pirolidyna,

  tetrahydrotiofen, tetrahydrofuran oraz wybrane heterocykle z dwoma heteroatomami:

  morfolina, dioksan, piperazyna waciwoci i wiadomoci oglne.

  2) Program zaj praktycznych Preparatyka organiczna

  Podstawowym celem wicze laboratoryjnych jest przygotowanie studentw do samodzielnej pracy laboratoryjnej poprzez nabycie umiejtnoci posugiwania si technikami laboratoryjnym, odpowiednim wykorzystaniem szka laboratoryjnego i aparatury chemicznej

  do syntezy zwizkw organicznych. Wstpne kolokwia przed wykonaniem preparatw su utrwaleniu i poszerzeniu wiadomoci z chemii organicznej w zakresie objtym kursowym wykadem i w powizaniu z praktyk laboratoryjn. Na pocztku, po zapoznaniu si z zasadami BHP oraz podstawowymi technikami laboratoryjnymi, studenci przystpuj do wykonania preparatw jednoetapowych obejmujcych moliwie du liczb podstawowych czynnoci laboratoryjnych. W nastpnym etapie, studenci wykonuj bardziej zoony preparat (tzw. preparat kilkuetapowy), wymagajcy zaangaowania bardziej zrnicowanych technik laboratoryjnych. Oprcz standardowych metod oczyszczania i identyfikacji zwizkw organicznych (destylacja, krystalizacja, oznaczanie temp. topnienia) s wprowadzane metody chromatograficzne (chromatografia kolumnowa zwyka oraz GC/MS (pokazowo) oraz TLC -praktycznie ).

  Studenci s zobowizani do prowadzenia dziennika laboratoryjnego. Opanowanie przez studenta materiau z chemii organicznej sprawdza si poprzez pisemne i ustne kolokwia tematyczne.

  3) Literatura Zalecane podrczniki do wykadw z przedmiotu: Chemia organiczna

  1. John McMurry, Chemia Organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2000, tom 1 i 2 i pniejsze 5-cio tomowe wydanie.

  2. Przemysaw Mastalerz, Chemia Organiczna, Wydanie I, Wydawnictwo Chemiczne Wrocaw 2000.

  3. Przemysaw Mastalerz, Chemia Organiczna, PWN Warszawa 1984.

 • 4. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd, Chemia Organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997, tom 1 i 2.

  5. Bogusaw Bobraski, Chemia Organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1992 (wydanie pite zmienione).

  Podrczniki zalecane do wicze laboratoryjnych z chemii organicznej 1) Arthur I. Vogel, Preparatyka organiczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

  Warszawa 1964 (Wydanie I).

  2) Arthur I. Vogel, Preparatyka organiczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 1984, Wydanie II.

  3) Preparatyka organiczna- tumaczenie z jzyka niemieckiego pod redakcj Bolesawa Bochwica, PWN Warszawa 1975.

  4) Jerzy T. Wrbel, Preparatyka i elementy syntezy organicznej, PWN Warszawa 1983. 5) Z. Jerzmanowska, Preparatyka organicznych zwizkw chemicznych, Pastwowy

  Zakad Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1972.

  6) W. Polaczkowa, Preparatyka organiczna, PWT Warszawa 1954 7) M. Mkosza, Synteza organiczna, PWN Warszawa 1972.

 • Przedmiot: Chemia fizyczna I Kod przedmiotu: WTiICh/1St/TCh/B-5

  Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr hab. in. Aleksander Przepiera, Zakad Chemii Fizycznej i Podstaw Ochrony rodowiska, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony rodowiska, e-mail: [email protected] 1. Jzyk wykadowy: polski. 2. Liczba punktw: 7 3. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I

  stopnia, kierunek Technologia Chemiczna

  4. Status przedmiotu dla ww. studiw: obowizkowy. 5. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Ww=1.0, Wc=0,8 Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne

  Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  3 7 45 E - - 15 Z - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w. komp. zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych.

  6. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): Matematyka, Fizyka, Chemia nieorganiczna , Chemia organiczna

  7. Program wykadw: Wprowadzenie. Materia i energia, rodzaje energii, jednostki. Stany skupienia materii. Teoria kinetyczno-

  molekularna gazw. Prawo rozkadu szybkoci czsteczek Maxwella-Boltzmanna. Gazy rzeczywiste. Rwnanie Van der Waalsa. Regua stanw odpowiadajcych sobie, zjawiska krytyczne. Termodynamika chemiczna. Zasady termodynamiki. Termodynamiczne rwnania stanu. Efekty Joulea i Joulea-Thomsona. Obliczanie

  zmian entropii gazu doskonaego. Entropia i entalpia swobodna mieszania gazw doskonaych. Potencjay

  termodynamiczne. Rwnania Gibbsa-Helmholtza. Rwnanie Clausiusa-Clapeyrona. Wykres fazowy p-T-V

  substancji na przykadzie wody. Termochemia. Pomiary termochemiczne - zasady kalorymetrii. Standardowe

  dane termochemiczne i ich wykorzystanie. Rwnowaga chemiczna. Rwnanie reakcji chemicznej i liczba

  postpu reakcji. Efekty termodynamiczne reakcji chemicznej. Efekty cieplne reakcji chemicznych. Standardowa entalpia tworzenia i entalpia spalania substancji. Zaleno entalpii reakcji od temperatury. Izoterma, izobara i izochora Vant Hoffa. Termodynamiczna staa rwnowagi reakcji. Zaleno staej rwnowagi reakcji chemicznej od temperatury. Regua przekory wpyw temperatury i cinienia na stan rwnowagi. Kinetyka. Szybko reakcji chemicznych. Dowiadczalna kinetyka chemiczna. Rwnania szybkoci reakcji. Metody wyznaczania rzdu reakcji. Reakcje pierwszego, drugiego i n-tego rzdu. Okres poowicznej przemiany. Reakcje rzdu uamkowego. Zaleno szybkoci reakcji od temperatury rwnanie Arrheniusa. Rwnolege reakcje pierwszego i drugiego rzdu. Reakcje nastpcze. Stan stacjonarny i przyblienie stanu stacjonarnego. Teorie kinetyczne. Teoria zderze aktywnych dla reakcji w fazie gazowej. Reakcje limitowane przez dyfuzj. Teoria kompleksu aktywnego - rwnanie Eyringa

  8. Program zaj praktycznych: wiczenia. Przemiany gazu doskonaego. Cykle przemian termodynamicznych. Obliczanie entalpii i entalpii swobodnej reakcji chemicznych. Obliczanie staej rwnowagi reakcji chemicznych izoterma Vant Hoffa.

  Rwnanie Clausiusa-Clapeyrona obliczanie prnoci par substancji w funkcji temperatury. Wyznaczanie staych szybkoci dla reakcji I i II rzdu. Wyznaczanie zalenoci szybkoci reakcji od temperatury rwnanie Arrheniusa.

  9. Literatura 1. Atkins P.W., Chemia Fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 2. Atkins P.W., Podstawy

  Chemii Fizycznej, PWN, Warszawa 1999 3. Atkins P.W., Trapp C.A., Cady M.P., Giunta C., Chemia Fizyczna.

  Zbir zada z rozwizaniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

 • Przedmiot: Chemia fizyczna II Kod przedmiotu: WTiICh/1St/TCh/B-14

  Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr hab. in. Aleksander Przepiera, Zakad Chemii Fizycznej i Podstaw Ochrony rodowiska, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony rodowiska, e-mail: [email protected] 1. Jzyk wykadowy: polski. 2. Liczba punktw: 6 3. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I

  stopnia, kierunek Technologia Chemiczna

  4. Status przedmiotu dla ww. studiw: obowizkowy. 5. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Ww=1.0, Wc=0,8 Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne

  Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  4 6 30 E - - - 30 Z - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w. komp. zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych.

  6. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy):Chemia fizyczna I

  7. Program wykadw: Termodynamika ukadw wieloskadnikowych roztwory. Termodynamika ukadw wieloskadnikowych. Wielkoci czstkowe molowe. Potencja chemiczny. Rwnanie Gibbsa-Duhema. Roztwory doskonae i roztwory niedoskonae. Aktywno i wspczynnik aktywnoci. Prno par nad roztworami. Aktywnoci substancji w roztworach ciekych. Funkcje mieszania i funkcji nadmiarowe roztworw. Rwnowaga fazowa ciecz-para w

  ukadach dwuskadnikowych. Wspczynniki aktywnoci: rwnania Margulesa, Van Laara i Wohla. Rwnanie Floryego. Wspczynniki podziau skadnikw midzy faz ciek i gazow. Wspczynniki podziau skadnikw dla rwnowagi ciecz-ciao stae. Rwnowaga rozpuszczalnoci. Rozpuszczalno substancji i jej zaleno od temperatury. Rwnowagi fazowe w ukadach silnych elektrolitw. Wprowadzenie do mechaniki kwantowej. Rwnanie Schrdingera. Funkcja falowa. Zasada nieoznaczonoci. Przykady zastosowania teorii kwantw. Ruch translacyjny. Ruch oscylacyjny. Ruch rotacyjny. Struktura atomowa i widma atomowe. Atomy

  wodoropodobne, przejcia spektralne i reguy wyboru. Widma zoonych atomw, stany singletowe i trypletowe. Symbole termw i reguy wyboru. Wprowadzenie do spektroskopii. Widma oscylacyjno-rotacyjne czsteczek wieloatomowych. Przejcia elektronowe, rodzaje przej. Fluorescencja i fosforescencja. Lasery, oglne zasady akcji laserowej. Rodzaje laserw. Zastosowania laserw w chemii. Kinetyka reakcji zoonych. Reakcje w roztworach. Reakcje jonowe - pierwotny efekt solny. Reakcje osigajce stan rwnowagi. Reakcje jednoczsteczkowe mechanizm Lindemanna-Hinshelwooda. Reakcje Michaelisa-Menten. Reakcje acuchowe. Reakcje fotochemiczne. Reakcje katalityczne. Kataliza kwasowo-zasadowa. Autokataliza i reakcje oscylujce. Roztwory elektrolitw. Teoria i rwnanie Debyea-Hckela. Wspczesne teorie stonych roztworw elektrolitw. Rwnania Pitzera. Solwatacja jonw w roztworze. Potencja elektrody. Typy ogniw

  galwanicznych. Sia elektromotoryczna ogniw i jej pomiar. Termodynamika ogniw. Baterie. Akumulatory.

  Ogniwa paliwowe 8. Program zaj praktycznych: wiczenia laboratoryjne Spektroskopia absorpcyjna. Momenty dipolowe. Refraktometria. Lepko cieczy. Kalorymetria wyznaczanie ciepa zobojtniania. Wyznaczanie pK barwnika. Wyznaczanie staej rwnowagi reakcji. Zaleno SEM ogniwa od temperatury. Wyznaczanie ciepa parowania. Gsto roztworw eksces objtoci molowej. Termografia. Kinetyka inwersji sacharozy. Kinetyka hydrolizy estru. Adsorpcja na granicy ciecz-para. Adsorpcja na sorbentach staych

  9. Literatura 1. Atkins P.W., Chemia Fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 2. Atkins P.W., Podstawy

  Chemii Fizycznej, PWN, Warszawa 1999 3. Atkins P.W., Trapp C.A., Cady M.P., Giunta C., Chemia Fizyczna.

  Zbir zada z rozwizaniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

 • Przedmiot: Chemia oglna i nieorganiczna I

  Kod przedmiotu:WTiICh/ISt/TCh/B-6

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: Dr in. Elbieta Tomaszewicz, WTiICh, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 8 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno: studia I stopnia, stacjonarne, kierunek

  Technologia Chemiczna

  5. Status przedmiotu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacje o formach zaj:

  Se

  m.

  Pkt

  Wykad

  Zajcia praktyczne Seminarium w/w. komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/se

  m

  F.z. G/sem F.z.

  I 8 60 E 30 Z

  Waga 1.0 0.60

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem. liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie). w. komp zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): wiedza z zakresu szkoy ponadgimnazjalnej

  8. Program wykadw Podstawowe pojcia i prawa chemii. Czstki elementarne. Jdro atomowe. Promieniotwrczo naturalna i sztuczna. Elektronowa struktura atomu. Liczby kwantowe. Konfiguracje elektronowe atomw wieloelektronowych. Ukad okresowy pierwiastkw.

  Budowa czsteczki. Klasyczne koncepcje wiza chemicznych. Teoria orbitali molekularnych. Teoria VSEPR. Stany skupienia materii. Gazy rzeczywiste. Ciao stae.

  Ukady krystalograficzne i symetria krysztaw. Podzia reakcji chemicznych. Kinetyka

  reakcji chemicznych. Szereg napiciowy metali. Rwnowaga chemiczna. Regua przekory. Waciwoci roztworw. Prawo Raoulta. Regua faz Gibbsa. Teorie kwasw i zasad. Dysocjacja elektrolityczna. Sabe elektrolity. Roztwory buforowe. Teoria mocnych

  elektrolitw. Hydroliza soli. Iloczyn rozpuszczalnoci. Zwizki kompleksowe. 9. Program zaj praktycznych Wzory zwizkw chemicznych. Typy reakcji chemicznych. Podstawowe pojcia i prawa

  chemii. Obliczenia stechiometryczne. Stenia roztworw. Reakcje utleniania i redukcji. Rwnowagi jonowe w roztworach elektrolitw. Prawo rozciecze Ostwalda. Roztwory buforowe. Hydroliza soli. Iloczyn rozpuszczalnoci. Zwizki kompleksowe. Budowa atomu. Struktura elektronowa pierwiastka a jego pooenie w ukadzie okresowym.

  10. Literatura 1. A.Bielaski, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN Warszawa 1997. 2. J.D.Lee, Zwiza chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 1997. 3. red. L.Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN Warszawa, 1994. 4. F.A.Cotton, G.Wilkinson, P.L.Gaus, Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN Warszawa

  1995.

  5. red. A.liwa, Zbir zada z chemii oglnej i analitycznej, PWN Warszawa 1982. 6. M.Wesoowski, K.Szefer, D.Zimna, Zbir zada z analizy chemicznej, WNT Warszawa

  1997.

 • Przedmiot: Chemia oglna i nieorganiczna II

  Kod przedmiotu:WTiICh/M/TCh/B-1-2

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: Dr in. Elbieta Tomaszewicz, WTiICh, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 5 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno: studia I stopnia, stacjonarne, kierunek

  Technologia Chemiczna

  5. Status przedmiotu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacje o formach zaj:

  Se

  m.

  Pkt

  Wykad

  Zajcia praktyczne Seminarium w/w. komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/se

  m

  F.z. G/sem F.z.

  II 10 30 E 15 45 Z

  Waga 1.0 0,6 0.50

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem. liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie). w. komp zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): wiedza z zakresu szkoy ponadgimnazjalnej

  8. Program wykadw Wodr, jego otrzymywanie i waciwoci. Wodorki. Pierwiastki bloku s (litowce,

  berylowce). Struktury elektronowe. Otrzymywanie i waciwoci chemiczne. Trwao soli tlenowych. Halogenki i wgliki. Zwizki kompleksowe. Nawozy sztuczne. Anomalne waciwoci berylu. Pierwiastki bloku p. Otrzymywanie, waciwoci fizyczne i chemiczne pierwiastkw. Zwizki z wodorem, borany. Amoniak i jego pochodne. Wgliki. Zwizki z tlenem. Tlenowe kwasy pierwiastkw bloku p. Struktury krzemianw. Silikony.

  Polifosforany i ich zastosowanie. Tlenohalogenki i polihalogenki Zwizki miedzyhalogenowe i pseudohalogenowe. Kompleksowe zwizki pierwiastkw bloku p. Przemysowe metody produkcji zwizkw nieorganicznych o kluczowym zastosowaniu.

  9. Program zaj praktycznych Reakcje charakterystyczne kationw I-V grupy analitycznej. Identyfikacja wybranych jonw

  w roztworze wodnym. Teoria strcania siarkowodorem. Warunki wytrcania osadw siarczkw kationw III grupy i wglanw kationw IV grupy analitycznej. Reakcje charakterystyczne anionw I-IV grupy analitycznej. Identyfikacja wybranych anionw w

  roztworze wodnym. Analiza systematyczna mieszaniny kationw i anionw. Analiza soli

  prostych i zoonych. 10. Literatura

  1. A.Bielaski, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN Warszawa 1997. 2. J.D.Lee, Zwiza chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 1997. 3. red. L.Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN Warszawa, 1994. 4. F.A.Cotton, G.Wilkinson, P.L.Gaus, Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN Warszawa

  1995.

  5. J.Minczewski, Z.Marczenko, Chemia analityczna 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakociowa, PWN Warszawa, 1997.

 • 1

  Kurs: Chemia organiczna I Kod kursu: WTiICh/ISt/TCh/B-10

  1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:Prof. dr hab. in.

  Tadeusz S. Jagodziski, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony rodowiska, Zakad Chemii Organicznej, [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 5

  4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia I stopnia stacjonarne, kierunek: Technologia Chemiczna

  5. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacje o formach zaj:

  Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne Seminarium w /w. komp Laboratorium Projekt

  G /sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  II 5 45 E Z 15 - - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie). w. komp zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  1) Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): zaliczenie wicze audytoryjnych i laboratoryjnych

  2) Program wykadw

  Semestr II Zakres chemii organicznej, historyczny rozwj chemii organicznej. Analiza

  jakociowa i ilociowa w chemii - ustalenie wzorw czsteczkowych zwizkw organicznych. Wizanie chemiczne: przegld typw wiza i tworzenie si wiza (wizanie kowalencyjne i wizanie jonowe). Orbitalny obraz wiza kowalencyjnych, orbitale atomowe (typu s i p), hybrydyzacja orbitali atomowych (sp3, sp2, sp). Powstawanie wiza kowalencyjnych przez nakadanie si orbitali. Teoria strukturalna - pisanie wzorw czsteczkowych i strukturalnych. Podstawowe typy reakcji chemicznych: reakcje jonowe i wolnorodnikowe. Homolityczny i heterolityczny rozpad wiza kowalencyjnych. Alkany - wystpowanie, nomenklatura, metody otrzymywania. Szereg homologiczny alkanw. Ropa naftowa, produkty destylacji frakcyjnej ropy naftowej. Liczba oktanowa.

  Cykloalkany - nomenklatura, napicia w piercieniach cykloalkanw, wystpowanie izomerii geometrycznej w pochodnych cykloalkanw. Konformacje cykloalkanw na przykadzie

  cykloheksanu.

  Grupy funkcyjne zwizane z acuchem nasyconym (pochodne alkanw): Fluorowcopochodne (chlorowcopochodne, halogenki alkilowe) - efekt indukcyjny (I),

  reakcje substytucji nukleofilowej (SN1, SN2), reakcje eliminacji (E1, E2). Karbokation i

  karboanion; odczynnik elektrofilowy i nukleofilowy - zdefiniowanie poj. Alkohole i etery - waciwoci kwasowe i zasadowe alkoholi (w. amfoteryczne), reakcje alkoholi zachodzce z rozerwaniem wizania O-H lub wizania C-O. Reakcje SN1 i SN2 oraz E1 i E2 (modyfikacje grupy hydroksylowej). Rzdowo alkoholi. Alkohole wielowodorotlenowe: diole i gliceryna. Przegrupowanie pinakolinowe - przegrupowania vic-

  dioli (wicynalnych dioli).

  Nomenklatura, waciwoci i reakcje eterw. Etery koronowe. Kataliza midzyfazowa.

 • 2

  Nomenklatura, waciwoci i reakcje alifatycznych nitrozwizkw i amin. Tautomeria w pochodnych nitrowych-posta aci nitrozwizkw; okrelenie CH-kwasowoci. Alifatyczne aldehydy i ketony: nomenklatura, waciwoci, reakcje - mechanizm powstawania hemiacetali, hemiketali oraz acetali i ketali, reakcje Grignarda, reakcje

  kondensacji z pochodnymi amin, reakcja aldolowa katalizowana przez kwasy i zasady.

  Alifatyczne kwasy karboksylowe: nomenklatura, waciwoci i reakcje - mechanizm reakcji estryfikacji, powstawanie chlorkw kwasowych, bezwodnikw kwasowych; mechanizm

  kondensacji Claisena.

  Kwasy dikarboksylowe: nomenklatura i waciwoci fizyko-chemiczne; zachowanie si kwasw dikarboksylowych podczas ogrzewania.

  Acetylooctan etylu i malonian dietylowy - wykorzystaniw syntezie organicznej (rozpad

  kwasowy i ketonowy)..

  Alkeny: sownictwo, waciwoci i reakcje podwjnego wizania - reakcje addycji fluorowcowodorw i fluorowcw; izomeria geometryczna (Z)cis-(E)trans; pozycja allilowa,

  reakcje wolnorodnikowe; chlorowanie w pozycji allilowej. Mechanizm polimeryzacji jonowej

  i wolnorodnikowej na przykadzie izobutylenu i chlorku winylu.

  Dieny i polieny: izolowany, sprzony i skumulowany ukad wiza podwjnych. Butadien: efekt mezomeryczny; rezonans chemiczny. Reakcje elektocykliczne reguy Woodworda -

  Hoffmana.

  Alkiny: budowa wizania potrjnego, nomenklatura alkinw, waciwoci i reakcje alkinw - reakcje przyczenia (addycji) do wizania potrjnego fluorowcowodorw, fluorowcw i wody, waciwoci CH-kwasowe alkinw. wiczenia audytoryjne: Opanowanie zasad nomenklatury zwizkw organicznych. W oparciu o materia podany na wykadach rozwizywanie zada dotyczcych: izomerii, waciwoci, metod syntezy i mechanizmw reakcji poszczeglnych klas zwizkw organicznych.

  3) Literatura Zalecane podrczniki do wykadw z przedmiotu: Chemia organiczna

  1. John McMurry, Chemia Organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2000, tom 1 i 2 i pniejsze 5-cio tomowe wydanie z roku 2003.

  2. Przemysaw Mastalerz, Chemia Organiczna, Wydanie I, Wydawnictwo Chemiczne Wrocaw 2000.

  3. Przemysaw Mastalerz, Chemia Organiczna, PWN Warszawa 1984. 4. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd, Chemia Organiczna, Wydawnictwo

  Naukowe PWN Warszawa 1997, tom 1 i 2.

  5. R.Q. Brewster, W.E. McEwen, Podstawy Chemii Organicznej, PWN 1968.

 • Przedmiot: EKOLOGICZNE i ETYCZNE PROBLEMY W PRODUKCJI CHEMICZNEJ

  Kod przedmiotu: WTChiICh/ISt/TCh/A-1

  1. Odpowiedzialny za przedmiotu, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: prof. dr hab. in. Ryszard

  J.Kaleczuk, Zakad Technologii Wodorowych i Nanomateriaw, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska, [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 3 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne pierwszego stopna,

  kierunek Technologia Chemiczna

  5. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacje o formach zaj: - wspczynnik pracochonnoci: Ww=1,0

  Sem.

  Pkt

  Wykad

  Zajcia praktyczne Seminarium w/w. komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  I 3 30 Z - - - - - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem. liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie). w. komp zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): -

  8. Program wykadw Filozofia techniki (gwne stanowiska w myli zachodu, optymizm technologiczny Bacona, optymizm technologiczny Saint-Simona, rozwj czowieka a moliwoci techniki wg Marksa, maszyna a rozwj technologiczny wg Mumforda, naturalistyczna filozofia techniki Gehlena, pesymistyczna koncepcja perspektyw

  techniki wg Spenglera, istota techniki wg Heideggera, Marcuse o postpie technologicznym jako o nowej formie kontroli, etyka odpowiedzialnoci Jonasa,). Wstp do etyki inynierskiej (etos walki i etos pracy, istota i cele inynierii, wobec odbiorcy dziea, w strukturze podmiotu zbiorowego, inynier jako podmiot etyczny). Dylematy etyki inynierskiej (dylemat odpowiedzialnoci i sprawstwa, podmiot odpowiedzialnoci, lojalno wzgldem rodowiska zawodowego i spoecznoci, dylemat wartoci i faktw). Dylemat zawodu inyniera w epoce postindustrialnej (ewaluacja pojcia technika, pojcie technika jako definicja epoki, inynier istotny element systemu, jak ksztatowa podejcia etyczne). Etyka zawodowa w krajach o najwyszym stopniu rozwoju technologicznego (zasady etyki inynierskiej w Republice Federalnej Niemiec, zasady etyki inynierskiej w USA). Technika i technologia - technologia i inynieria chemiczna - zarys rozwoju (definicje techniki, nauka a technika, przedmiot i zakres technologii chemicznej, technologia chemiczna jako nauka, operacje jednostkowe -

  inynieria chemiczna, procesy jednostkowe chemiczne),. Rozwj technologii chemicznej i przemysu chemicznego w Polsce (miejsce przemysu chemicznego w gospodarce, najstarsze technologie na ziemiach

  polskich, pozyskiwanie surowcw, rozwj techniki w wieku, XV, lata Jagiellonw - rozkwit techniczny kraju,

  Polska w epoce przyspieszenia gospodarczego Europy w XVII w., postpy przemysu i nauki XIX w., przemys chemiczny w Polsce po uzyskaniu niepodlegoci - II Rzeczpospolita). Wspczesna rola technologii chemicznej (miejsce technologii chemicznej wrd nauk, technologia chemiczna jako podstawa produkcji przemysowej). Technologia i produkcja chemiczna a wzgldy ochrony rodowiska - problemy podstawowe ( stan dzisiejszy : zanieczyszczanie atmosfery - odpady niebezpieczne - szkodliwe ekologicznie technologie i

  procesy - ograniczenia i uwarunkowania , rda obecnych problemw ekologicznych, strategia oczyszczania i destrukcji - technologie oczyszczania gazw, ciekw i odpadw staych, produkty nieszkodliwe dla rodowiska, produkcja czysta, zmiany w obrbie procesw istniejcych, zmiany cech produktw, nowe produkty). Problemy lokalizacji instalacji przemysu chemicznego - zagadnienia ekologiczne i etyczne.

  9. Program zaj praktycznych: nie dotyczy

  10.Literatura 1. A. Sarapat (red.), Etyka zawodowa, 1971 2. St. Jedynak (red), Technika w wiecie wartoci. Problemy moralne zawodu inyniera, Materiay Konferencji

  Naukowej, Kielce, 10 - 11 X 1996

  3. Materiay I Kongresu Technologii Chemicznej, Szczecin, 1993 4. Czasopismo Chemik, numer 6 (1997) 5. J.Kpiski, Wstp do technologii chemicznej, Szczecin, 1978 6. J.Zieko, Problemy lokalizowania inwestycji. Metody ocen oddziaywania na rodowisko, Szczecn, 1994 7. M.Dietrich(Edytor), Etyka Zawodowa, IPWC, Warszawa, 1997 8. M.Dietrich(Edytor), Problemy Etyczne Techniki, IPWC, Warszawa, 1999

 • Kurs: ELEMENTY AUTOMATYKI I POMIARY

  Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/C-3

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr in. Dariusz Moszyski, Zakad Nowych Materiaw i Analizy Technicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska, [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 3 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania:

  studia stacjonarne I stopnia, Technologia Chemiczna

  5. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy, 6. Informacje o formach zaj: - wspczynnik pracochonnoci: Ww=1.0, WL=0,7

  Sem.

  Pkt

  Wykad

  Zajcia praktyczne Seminarium w/w. komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  IV 3 30 Z - - - - 15 Z - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem. liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie). w. komp zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): matematyka, fizyka, elektrotechnika i elektronika

  8. Program wykadw Podstawowe pojcia z zakresu automatyki. Sterowanie w ukadzie otwartym i zamknitym. Regulacja, regulatory. Podstawowe urzdzenia automatyki przemysowej. Sterowanie typowymi procesami technologii chemicznej. Podstawowe pojcia metrologii. Opracowanie wyniku pomiarw. Rachunek bdu. Pomiary wielkoci fizycznych: masy, temperatury, cinienia, poziomu, natenia przepywu, skadu. Urzdzenia pomiarowe. Transmisja sygnaw pomiarowych.

  9. Program zaj praktycznych. Regulacja przepywu masowego oraz cinienia. Dobr parametrw PID przy regulacji ukadu ogrzewania reaktora chemicznego. Pomiary temperatury procesw chemicznych.

  Opracowanie wynikw pomiarw na podstawie pomiarw masy. Pomiary przepywu

  gazw oraz cieczy w ukadzie reaktora chemicznego. Pomiar stenia amoniaku w strumieniu gazw reakcyjnych metod acydymetryczn oraz analizatorem NDIR.

  10. Literatura Obowizujca:

  1) K. Peszyski: Pomiary i automatyka dla chemikw. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 1999.

  2) A. Piegat: Wprowadzenie do automatyki. Politechnika Szczeciska, Szczecin 1995. 3) J. Kostro: Pomiary wielkoci nieelektrycznych. Wydawnictwa Szkolne i

  Pedagogiczne, Warszawa 1986.

  Pomocnicza:

  1) M. Miek: Pomiary wielkoci nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Politechnika Zielonogrska, Zielona Gra 1998.

  2) A. Michalski, S. Tumaski, B. ya: Laboratorium miernictwa wielkoci nieelektrycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

 • Przedmiot: ELEMENTY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI

  Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/B-9

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr in. Dariusz Moszyski, Zakad Nowych Materiaw i Analizy Technicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska, [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 2 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania:

  studia stacjonarne I stopnia, Technologia Chemiczna

  5. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy, 6. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Ww=1.0

  Sem.

  Pkt

  Wykad

  Zajcia praktyczne Seminarium w/w. komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  III 2 30 Z - - - - - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem. liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie). w. komp zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): matematyka, fizyka

  8. Program wykadw Pole elektryczne. Obwody elektryczne prdu staego. Obwody elektryczne prdu sinusoidalnego jednofazowego. Obwody trjfazowe. Obwody magnetyczne. Zjawisko

  indukcji elektromagnetycznej. Maszyny elektryczne: prdnice, silniki, transformatory. Instalacje elektryczne. Miernictwo elektryczne. Podstawowe elementy elektroniczne: diody,

  tranzystory, tyrystory, ukady scalone. Podstawowe urzdzenia elektroniczne: wzmacniacze, generatory, ukady zasilajce. Ukady cyfrowe: elementy logiczne, przetworniki analogowo-cyfrowe, pamici pprzewodnikowe, systemy mikroprocesorowe.

  9. program zaj praktycznych nie dotyczy

  10. Literatura Obowizujca:

  1) Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykw. WNT, Warszawa 2007.

  2) Z. Majerowska: wiczenia z podstaw elektrotechniki dla chemikw. Wydawnistwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1976.

  Pomocnicza:

  1) E. Koziej, B. Socho: Elektrotechnika i elektronika. PWN, Warszawa, 1986. 2) G. Jastrzbska, R. Nawrotowski: Zbir zada z elektrotechniki oglnej. Wydawnictwo

  politechniki Poznaskiej, Pozna 1995.

 • Przedmiot: ELEMENTY PRAWA

  Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/A-3

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: Zakad Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Podstaw Technologii, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska, [email protected] ps.pl

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 1 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I stopnia, kierunek

  Technologia Chemiczna 5. Status przedmiotu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacje o formach zaj: - wspczynnik pracochonnoci: Ww=1.0

  Zajcia praktyczne Sem. ESCT Wykad Seminarium w/w. Komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. I 1 15 Z - - - - - - - -

  Objanienia: ESCT - liczba punktw ESCT, G/sem. - liczba godzin w semestrze, F.z. - forma zaliczenia zaj (E - egzamin, Z - zaliczenie). w. Komp - zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy):

  8. Program wykadw

  OGLNE WIADOMOCI O PRAWIE. Istota prawa. Prawo a moralno. wiadomo prawna. Praworzdno. Norma prawna. Normy wzgldnie i bezwzgldnie obowizujce. Przepis prawny. Zdarzenia prawne i ich podzia. Stosowanie prawa. Wykadnia prawna i jej rodzaje. rda prawa. Akt prawny. Publikowanie aktw normatywnych. Kodeks i kodyfikacja. Luki w prawie. Kolizje przepisw prawnych. Systematyka prawa. Podzia prawa na gazie. PRAWO KONSTYTUCYJNE. Pojcie konstytucji. Zasada trjpodziau wadzy. System organw pastwa. Sejm. Trybuna Konstytucyjny. Trybuna Stanu. Rzecznik Praw Obywatelskich. Senat. Prezydent. Najwysza Izba Kontroli. Rada Ministrw. Samorzd Terytorialny. Terenowe organy administracji rzdowej. Wymiar sprawiedliwoci i jego organizacja PRAWO ADMINISTRACYJNE Istota i przedmiot prawa administracyjnego. Organy administracji publicznej. Stosunek administracyjnoprawny. Prawne formy dziaania administracji. Akty administracyjne i ich podzia. Postpowanie administracyjne. PRAWO KARNE. rda i zakres obowizywania prawa karnego. Pojcie przestpstwa, jego rodzaje i formy. Zwizek przyczynowy. Pojcie winy. Okolicznoci wyczajce odpowiedzialno karn. Kary i rodki karne. Amnestia i abolicja. Prawo aski. PRAWO CYWILNE Pojcie, rola i podzia prawa cywilnego. rda prawa cywilnego. Osoby fizyczne. Osoby prawne. Czynnoci prawne i ich formy. Prawo rzeczowe. Zobowizania. Prawo spadkowe. Sdowe postpowanie cywilne. PRAWO PRACY Stosunek pracy (pojcie, powstanie, tre). Umowa o prac (zawarcie, rozwizanie, wypowiedzenie, wyganicie). Urlopy wypoczynkowe. Ochrona prawna pracy modocianych i kobiet.

  9. Program zaj praktycznych

  10. Literatura

  1. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistw, Scriptum, Pozna 1998.

 • Przedmiot: ENERGETYKA W PRZEMYLE CHEMICZNYM Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/C-18b

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr hab.in. Barbara Grzmil, prof. ndzw. PS, Zakad Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Podstaw

  Technologii, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska, [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 6 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I

  stopnia, Technologia Chemiczna

  5. Status przedmiotu dla ww. studiw: obieralny 6. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Ww= 1,0

  Sem.

  Pkt

  Wykad

  Zajcia praktyczne Seminarium w/w. komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  VII 6 30 E - - - - - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w.komp. zajcia w formie wicze na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): Technologia chemiczna procesy przemysowej syntezy chemicznej, Inynieria chemiczna 8. Program wykadw Energetyka zawodowa, przemysowa, przemys chemiczny a rodowisko. Charakterystyka podstawowych poj i sposobw przekazywania energii. Klasyfikacja rodzajw energii uywanej w przemyle chemicznym. Zasoby naturalne surowcw energetycznych stosowanych przez przemys chemiczny. Zapotrzebowanie energetyczne gwnych operacji

  jednostkowych. Zasady gospodarki ciepem i zimnem w procesach produkcyjnych (zasada

  maksymalnego wykorzystania ciepa i umiaru technologicznego). Wprowadzanie nowych,

  mniej energochonnych procesw. Noniki energii w przemyle chemicznym: para nisko- i wysokoprna, ciecze organiczne, oleje silikonowe, powietrze, woda, solanki, noniki porednie opary, ciecze. Metody pozyskiwania ciepa. Przemysowa energetyka konwencjonalna. Woda do kotw parowych i obiegw chodzcych. Spalanie paliw gazowych i ciekych. Ogrzewanie spalinowe i elektryczne. Odpady stae i cieke, emisja

  zanieczyszcze. Kierunki obnienia ujemnego wpywu elektrociepowni na rodowisko gaz ziemny, zgazowanie paliw, siownie gazowo-parowe. Chodzenie. Chodnie kominowe i inne

  Uwzgldnianie ciepa reakcji w bilansie energetycznym procesu. Adiabatyczny reaktor przepywowy. Gospodarka ciepem w przykadowym procesie technologicznym -

  otrzymywanie kwasu siarkowego(VI) metod podwjnej konwersji i podwjnej absorpcji z siarki.

  Siownie jdrowe. i ich wpyw na rodowisko. Wykorzystanie wodoru otrzymywanie wodoru, magazynowanie, spalanie, ogniwa paliwowe. Niekonwencjonalne rda energii (np. energia geotermalna, biomasy, wiatru, wody, pompy ciepa) i ich moliwoci wykorzystania w przemyle chemicznym. 9. Program zaj praktycznych 10. Literatura 1. Praca zbiorowa, Redaktor Taniewski M., Technologia chemiczna surowce, Wydawnictwo Politechniki

  lskiej, Gliwice 1997 2. Stada J., Woda do kotw parowych i obiegw chodzcych siowni cieplnych, WNT, Warszawa1999 3. Laudyn D. i inni, Elektrownie, WNT, Warszawa 2000

 • 4. Schmidt-Szaowski K. i inni, Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyle nieorganicznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2004

  5. Zarzycki R.,Wymiana ciepa i masy w inynierii chemicznej, WNT, Warszawa 2005 6. Warych J., Aparatura chemiczna i procesowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1996

  7. Kucowski J. i inni, Energetyka a ochrona rodowiska, WNT, Warszawa 1994 8. Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne rda energii, WNT, Warszawa2006

 • Przedmiot: Fizyka Kod przedmiotu: WTiICh/Ist/TCh-B-3 1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: Prof. dr hab. Niko Guskos,

  Instytut Fizyki, Zakad Fizyki Ciaa Staego, e-mail: [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski

  3. Liczba punktw: 5

  4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno: studia magisterskie dzienne,

  kierunek: Technologia Chemiczna

  5. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacje o formach zaj:

  Semestr

  Pkt

  Wykad

  Zajcia praktyczne Seminarium w/w. komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  waga waga waga waga waga

  II 5 30 E - 30 Z - -

  1,0 - 0,7 - -

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): znajomo matematyki i fizyki na poziomie absolwenta szkoy redniej.

  8. Program wykadw Elementy mechaniki nierelatywistycznej: Opis ruchu, przyczyny ruchu, oddziaywania

  fundamentalne. Zasady dynamiki Newtona, inercjalny ukad odniesienia, pojcie siy i masy. Zasady dynamiki w ukadzie nieinercjalnym. Zasady zachowania. Elementy teorii pola. Zderzenia.

  Opory ruchu. Ruch drgajcy i ruch falowy. Elementy szczeglnej teorii wzgldnoci. Podstawy elektrodynamiki: wasnoci pola elektrycznego, prawo Gaussa. Praca w polu i potencja pola. Przewodnik w polu elektrycznym, pojemno elektryczna. Dielektryk w polu elektrycznym. Energia pola. Prd elektryczny, klasyczna teoria przewodnictwa, rwnanie cigoci, rniczkowe prawo Ohma, prawa Kirchhoffa. Pole magnetyczne, prawa Ampera i Biota-Savarta. Zwizki midzy polem elektrycznym i magnetycznym, rwnania Maxwella, fale elektromagnetyczne i ich wasnoci. wiato jako fala elektromagnetyczna, prawa odbicia i zaamania, dyfrakcja, interferencja i polaryzacja wiata, elementy optyki scalonej. Oddziaywanie wiata z materi.

  9. Program zaj praktycznych Zajcia skorelowane tematycznie z programem wykadw.

  10. Literatura 1. Wrblewski A. K., Zakrzewski J. A.: Wstp do fizyki, T. I, PWN Warszawa 1991. 2. Halliday D., Resnick R.: Fizyka, T. I i II, PWN Warszawa 1989.

  3. Kittel C.: Mechanika, PWN, Warszawa 1975.

  4. Crawford C.: Fale, PWN, Warszawa 1975.

  5. Purcell E. M.: Elektryczno i magnetyzm, PWN, Warszawa 1975.

 • Przedmiot: GRAFIKA KOMPUTEROWA I TECHNIKA PROJEKTOWANIA (CAD)

  Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/B-13

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr hab. in. Marek Gryta, prof. nadzw. PS, Zakad Biotechnologii, Instytut Technologii Chemicznej

  Nieorganicznej i Inynierii rodowiska, e-mail: [email protected] 2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 2 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: stacjonarne I stopnia,

  kierunek Technologia Chemiczna

  5. Status przedmiotu dla ww. studiw: obowizkowy. 6. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Wc=1,0

  Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  III 2 - - - - 30 Z - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w. komp. zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych.

  7. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): Matematyka, Podstawy informatyki

  8. Program wykadw: nie dotyczy

  9. Program zaj praktycznych: Stosowane techniki graficzne projektowania. Geometryczne podstawy rysunku technicznego.

  Rzutowanie aksonometryczne i prostoktne (ukad europejski): punkt, prosta, paszczyzna, wielociany, bryy. Gwne formy zapisu graficznego: normy rysunkowe, rzutowanie, przekroje, wymiarowanie. Rysunek wykonawczy i zoeniowy. Czytanie rysunkw i schematw maszyn oraz urzdze technicznych. Zastosowanie komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Podstawy obsugi programu AutoCAD.

  10.Literatura

  Zalecana 1) M. Gryta, R. Kaleczuk, D. Moszyski, Grafika inynierska, Wydawnictwo Uczelniane PS,

  Szczecin 2007

  2) T. Dobrzaski, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa 2004 Uzupeniajca 1) A. Bober, M. Dudziak, Zapis konstrukcji, PWN, Warszawa 1999 2) Z. Gajewska, K. Schabowska, A. Nieoczym, Zapis konstrukcji, rysunek maszynowy,

  Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994

  3) H. i I. Samujowie, Rysunek techniczny i odrczny w budownictwie, Arkady, Warszawa 1987 4) Z. Kurnik, R. Petryk, Rysunek techniczny. Cz.I. Rzutowanie, Politechnika Krakowska, Krakw

  1995

 • Przedmiot: INYNIERIA BIOPROCESOWA Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/C-5b

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr hab. in. Marek Gryta, prof. nadzw. PS, Zakad Biotechnologii, Instytut Technologii Chemicznej

  Nieorganicznej i Inynierii rodowiska e-mail: [email protected] 2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 2 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: stacjonarne I stopnia,

  kierunek Technologia Chemiczna

  5. Status przedmiotu dla ww. studiw: obieralny 6. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Ww=1.0

  Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  III 2 30 Z - - - - - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w. komp. zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych. 7. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy):

  Chemia oglna, organiczna i fizyczna 8. Program wykadw: Prowadzenie bioprocesw. Wzrost biomasy. Inhibicja produktem i substratami. Rodzaje bioreaktorw.

  Bilanse bioreaktorw. Obliczanie bioreaktorw idealnych i nieidealnych. Wymiana masy i mieszanie w

  bioreaktorach. Powikszanie skali bioreaktorw. Dynamika bioreaktora. Opis kultur mieszanych. Zastosowanie komrek i enzymw unieruchomionych. Komrki rolinne i zwierzce w bioreaktorach. Naprenia cinajce. Separacja produktw. Bioreaktory membranowe. Przykadowe technologie z uyciem bioreaktorw.

  9. Program zaj praktycznych:

  10. Literatura Zalecana 1 W. Bednarski, J. Fiedurka, Podstawy biotechnologii przemysowej, WNT, Warszawa 2007

  2. J. Badyga, M. Henczka, W. Podgrska, Obliczenia w inynierii bioreaktorw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996

  3. K.W. Szewczyk, Laboratorium bioprocesw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,

  Warszawa 2002

  4. J. Fiedurka, Podstawy wybranych procesw biotechnologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu

  Marii Curie-Skodowskiej, Lublin 2004

  Uzupeniajca 5. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia ywnoci, WNT, Warszawa 2001 6. E. Klimiuk, M. ebkowska, Biotechnologia w ochronie rodowiska, Wydawnictw Naukowe PWN, Warszawa 2003

 • Kurs: Inynieria bioprocesowa

  Kod kursu: WTiICh/St/TCh/C5B

  1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr hab. in. Mirosawa El Fray, prof. nzw ZUT, Instytut Polimerw, Zakad Biomateriaw i Technologii Mikrobiologicznych, e-mail:

  [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 2 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno: studia magisterskie dzienne, kierunek Technologia Chemiczna 5. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacje o formach zaj:

  Zajcia praktyczne Sem. Pkt Wykad Seminarium w/w. Komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  VIII 2 30 Z - - - - - - - - Waga 1.0 Rygor R

  Objanienia: Pkt - liczba punktw, G/sem. - liczba godzin w semestrze, F.z. - forma zaliczenia zaj (E - egzamin, Z - zaliczenie). w. Komp - zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): Podstawy chemii organicznej, podstawy mikrobiologii, podstawy inynierii chemicznej

  8. Program wykadw

  Definicje i podstawy inynierii bioprocesowej a GMP (dobre praktyki wytwarzania). Rola procesw sterylizacji i najwaniejsze metody. Sterylizacja bioreaktorw. Definicja i oglny schemat fermentacji. Biotechnologia produktw ywnociowych i nie ywnociowych. Produkcja bakteryjnych polimerw. Podstawowe kryteria projektowania bioreaktorw (ze wzgldu na rodzaj mikroorganizmw, kontrol procesu i czynniki procesowe). Bilans energii. Bilans masy. Kinetyka wzrostu drobnoustrojw. Procesy

  immobilizacji z wykorzystaniem mikrosfer. Bioreaktory z faza fluidaln. Bioreaktory z faz nieruchom.

  .

  9. Literatura

  1. A.Chmiel; Biotechnologia - Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa 1991.

  2. S.Aiba, A.E. Humphrey, N.E. Millis, Inynieria biochemiczna, WNT, Warszawa, 1977.

  3. L. Shuler, F. Kargi, Bioprocess engineering. Basic Concepts. PTR Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992.

 • Kurs: Inynieria chemiczna

  Kod kursu:WTiIChISt/TCh-C-13

  1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: Prof. dr hab. in. Joanna Karcz, Zakad Inynierii Chemicznej i Procesw Reaktorowych, Instytut Inynierii Chemicznej i Proce-sw Ochrony rodowiska, e-mail : [email protected]

  Jzyk wykadowy: polski

  2. Liczba punktw: 7 3. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia magisterskie

  dzienne, kierunek Technologia Chemiczna

  4. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy 5. Informacje o formach zaj:

  Sem.

  Pkt

  Wykad

  Zajcia praktyczne Seminarium w/w. komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  V 7 30 E 15 Z 30 Z

  Waga 1 0.7 0.6

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem. liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie). w. komp zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy):

  matematyka

  8. Program wykadw Charakterystyka pynw. Elementy dynamiki pynw. Rwnanie Naviera Stokesa. Rwnanie Eulera. Rwna-

  nie Bernoulliego. Opory przepywu pynw w rurocigach. Pompy. Wypyw cieczy ze zbiornikw. Teoria po-dobiestwa i analiza wymiarowa. Pomiar cinienia. Pomiar natenia przepywu. Filtracja. Opadanie cia staych w pynach. Odpylanie gazw. Sedymentacja. Fluidyzacja. Mieszanie. Wymiana ciepa. Przewodzenie ciepa.

  Wnikanie ciepa. Przenikanie ciepa. Napdowa rnica temperatur. Rne przypadki wnikania ciepa. Oglne podstawy dyfuzyjnego ruchu masy. Rwnowagi absorpcyjne. Dyfuzja masy. Wnikanie masy. Przenikanie masy.

  Absorbery. Obliczanie kolumny absorpcyjnej. Destylacja rniczkowa. Destylacja rwnowagowa. Rektyfikacja. Liczba pek teoretycznych. Rzeczywista liczba pek w kolumnie. Ekstrakcja. Operacje woda powietrze.

  9. Program zaj praktycznych wiczenia: Obliczanie waciwoci pynw. Bilans masowy przepywu. Rwnanie Bernoulliego. Opory prze-pywu pynu przez rurocig. Opory przepywu przez zoe ziarniste. Prdko opadania czstek w pynie. Prze-wodzenie ciepa. Wnikanie i przenikanie ciepa. Wspczynniki wnikania ciepa dla rnych przypadkw. Nap-dowa rnica temperatur. Obliczanie powierzchni wymiany ciepa. Obliczanie wymiennika ciepa. Wspczyn-niki dyfuzji. Modu napdowy dyfuzji. Wnikanie masy. Przenikanie masy. Wspczynniki wnikania masy. Wspczynnik przenikania masy. Obliczanie wymiennika masy.

  Laboratorium: Dowiadczenie Reynoldsa. Pomiary przepywu pynu. Opory przepywu przez rurocig. Opory przepywu przez wypenienie. Filtracja. Reometria cieczy niutonowskich i nieniutonowskich. Wymiennik ciepa.

  Suszenie konwekcyjne. Modelowanie wymiany ciepa w aparatach do oczyszczania gazw odlotowych. Hydrau-

  lika kolumny barbotaowej. Zatrzymanie gazu w cieczy w reaktorze z mieszadem.

  10. Literatura 1. Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inynierii chemicznej, WNT, Warszawa 1992 2. Hobler T.: Ruch ciepa i wymienniki, WNT, Warszawa 1971 3. Hobler T.: Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, Warszawa 1976 4. Zarzycki R., Chacuk A., Starzak M.: Absorpcja i absorbery, WNT, Warszawa, 1995. 5. Koch R., Kozio A.: Dyfuzyjno-cieplny rozdzia substancji, WNT, Warszawa, 1994. 6. Serwiski M.: Zasady inynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa 1982.

 • Przedmiot: JZYK OBCY Kod przedmiotu: WTiICH/StI/TCh/A-6 Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: mgr Anna Wglarek, mgr Anna Maziarz SPNJO , e-mail: [email protected] 1. Jzyk wykadowy: polski. 2. Liczba punktw: 2 3. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I

  stopnia, kierunek Technologia Chemiczna 4. Status przedmiotu dla ww. studiw: obowizkowy. 5. Informacje o formach zaj: Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne

  Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  III-VI 2 - - 30/60 E - - - - Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w. komp. zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych. 6. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej

  wiedzy): 7. Program wykadw: 8. Program zaj praktycznych:

  Semestr 3 (poziom: A2/B1)

  ROZUMIENIE Student potrafi zrozumie najwaniejsze informacje, gdy ludzie mwi o swoich uczuciach i wraeniach, gdy wyraaj swoje opinie na jaki temat, gwne informacje radiowe i telewizyjne (przekazywane wyranie i powoli), krtkie opowiadanie. CZYTANIE Student potrafi zrozumie proste teksty, wskaza w tekcie potrzebne mu informacje, zrozumie akcj jasno zbudowanego opowiadanie. MWIENIE Student potrafi prowadzi prost rozmow na znane tematy, porozumie si w wikszoci sytuacji w czasie podry, wyrazi uczucia i zareagowa na nie, uzyska i przekaza wan informacj w rozmowie bezporedniej lub telefonicznej. Potrafi opowiedzie o rnych wydarzeniach i skoncentrowa je, przedstawi gwny wtek filmu i opini na jego temat. PISANIE Student potrafi zapisa informacje w formie notatki (sms, e-mail), napisa prosty tekst na znany mu temat, napisa swj yciorys, zrelacjonowa wydarzenie, ktrych by wiadkiem. 9. Literatura Literatura angielska Focus on Advanced English. Longam. Sue Oconnell New Headway Upper-Intermediate. OUP.Liz& John Soars Podrcznik specjalistyczny w zalenoci od kierunku

 • Literatura niemiecka em Brckenkurs Max Hueber Verlag em Hauptkurs Max Hueber Verlag em Abschlukurs Max Hueber Verlag Aus moderner Technik und Nahwwissnschlaft Max Hueber Verlag Zwischen den Pansen Verlag fr Deutsch Wirtschaftsdeutch von A-Z Langenscheidt Marktchance Wirtschaftsdeutch Klett Repretytorium z gramatyki jez. Niemiecki Wydawnictwo Szkolne PWN Lehr und bangsbuch der dentschen Grammatik -Dreyw, Schmitt - Max Hueber Verlag

 • Kurs: Korozja materiaw Kod przedmiotu: WTiICh /ISt/TCh/C-10b

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr in. Krzysztof Gorcy, Instytut Polimerw, [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 3 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I

  stopnia, kierunek Technologia Chemiczna

  5. Status kursu dla ww. studiw: obieralny 6. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci (wagi formy zaj): Ww= 1,0, Wc= 0,6,

  Sem.

  Pkt

  Wykad

  Zajcia praktyczne Seminarium w/w. komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  IV 3 15 Z - - 15 Z - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem. liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie). w. komp zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy):

  podstawy chemii nieorganicznej i organicznej

  8. Program wykadw Klasyfikacja materiaw inynierskich (metale, tworzywa sztuczne, ceramika, kompozyty) Struktura materiaw, zaleno waciwoci od struktury elazo i jego stopy Metale nieelazne i ich stopy Korozja materiaw inynierskich

  rodzaje korozji Korozja metali

  rodzaje objawy i skutki korozja elektrochemiczna szereg napiciowy metali warunki korozji odporno i pasywacja metody zabezpieczania przed korozj zapobieganie korozji

  9. Program zaj praktycznych - Metalografia: Struktura stopw elaza, Struktura stopw metali nieelaznych - Korozja okrelanie reaktywnoci metali (szereg elektrochemiczny metali)

  10.Literatura 1. Prowans S.; Materiaoznawstwo, PWN, Warszawa Pozna 1984 2. Ashby M.F., Jones D.; Materiay Inynierskie, WNT, Warszawa 1995 3. Wranglen G.; Podstawy korozji i ochrony metali, WNT, Warszawa 1985 4. Baszkiewicz J., Kamiski M.; Korozja materiaw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,

  Warszawa 2006

 • Przedmiot: MASZYNOZNAWSTWO I APARATURA PRZEMYSU

  CHEMICZNEGO

  Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/C-4

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr hab. in. Marek Gryta, prof. nadzw. PS, Zakad Biotechnologii, Instytut Technologii Chemicznej

  Nieorganicznej i Inynierii rodowiska, e-mail: [email protected] 2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 3 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: stacjonarne I stopnia,

  kierunek Technologia Chemiczna

  5. Status przedmiotu dla ww. studiw: obowizkowy. 6. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Ww=1.0, Wp=0.7 Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne

  Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  III 3 15 Z - - - - - - 15 Z Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w. komp. zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych. 7. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej

  wiedzy): Matematyka, Chemia oglna i fizyczna 8. Program wykadw:

  Podstawowe operacje jednostkowe w przemyle chemicznym. Waciwoci materiaw konstrukcyjnych i zasady ich doboru do aparatw. Elementy maszyn i urzdze: poczenia, napdy, rurocigi, armatura. Typowe elementy aparatw chemicznych. Przenoniki. Pompy i sprarki. Urzdzenia do rozdrabniania i przesiewania. Mieszada i mieszalniki. Aparaty do rozdzielania zawiesin. Odstojniki. Filtry. Aparaty membranowe. Cyklony. Wirwki. Wymienniki ciepa. Wyparki.

  Krystalizatory. Aparaty do destylacji i rektyfikacji. Absorbery. Adsorbery. Ekstraktory. Suszarki.

  9. Program zaj praktycznych: Zaprojektowanie konstrukcji prostego aparatu (obliczenia konstrukcyjne i rysunek techniczny) jak:

  zbiornik do cieczy lub gazu, wymiennik ciepa, mieszalnik.

  10. Literatura Zalecana 1) J. Piko, Aparatura chemiczna, PWN, Warszawa 1983 2) J. Piko, Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej, PWN, Warszawa 1979 3) H. Basiski, B. Modziski, , Aparatura przemysu chemicznego, WNT, Warszawa 1983 4) K.F. Pawow, P.G. Romankow, A.A. Noskow, Przykady i zadania z zakresu aparatury i inynierii

  chemicznej, WNT, Warszawa 1981

  Uzupeniajca 1) T. Hobler, Ruch ciepa i wymienniki, WNT, Warszawa 1986 2) W. Aleksandrowicz uikow, Filtracja, teoria i praktyka rozdzielania zawiesin, WNT, Warszawa

  1995

  3) Z. Ziokowski, Ekstrakcja cieczy w przemysle chemicznym, WNT, Warszawa 1980 4) R. Koch, A. Kozio, Dyfuzyjno-cieplny rozdzia substancji, WNT, Warszawa 1994 5) R. Zarzycki, A. Chaculi, M. Starzak, Absorpcja i absorbery, WNT, Warszawa 1995 6) M. Gryta, R. Kaleczuk, D. Moszyski, Grafika inynierska, Wydawnictwo Uczelniane PS,

  Szczecin 2007

  7) M. Serwiski, Zasady inynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa 1982 8) T. Dobrzaski, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa 2004

 • Kurs: MATERIAY WYSOKIEJ CZYSTOCI I SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA Kod kursu: WTiICh/ISt/TCh/C-16a

  1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: 1/3 wykadu prof.dr hab. in. E.Milchert, Zakad Technologii Chemicznej Organicznej, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej,

  e-mail: [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 6

  4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno: studia stacjonarne I-go stopnia, kierunek studiw Technologia chemiczna, specjalno: wszystkie specjalnoci

  5. Status kursu dla ww. studiw: obowizkowy 6. Informacja o formach zaj:

  - wspczynniki pracochonnoci: Ww= 1.0, Wc=, Wl= - , Wp= - , Ws= -

  Sem. Pkt Wykad

  Zajcia praktyczne

  Seminarium wiczenia Laboratorium Projekt G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  VII 6 30 E - - - - - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem. liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie). w. komp zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych

  7. Wymagane zaliczenie kursw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): chemia

  oglna i nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna

  8. Program wykadw Cieke krysztay definicja, przykady, zastosowania. Ciecze jonowe synteza, waciwoci, przykady, zastosowania. Nadprzewodniki, technologie produkcji, zastosowania. Nanorurki i fulereny.

  Nowoczesne rodki piorce. Metody otrzymywania substancji wysokiej czystoci: krystalizacja, ekstrakcja zwyka i nadkrytyczna, elektroliza, wymiana jonowa. Materiay wysokiej czystoci w analityce chemicznej. Feromony. Najwaniejsze katalizatory utleniania i redukcji. Farmaceutyki o wysokiej czystoci. Okrelanie czystoci i wasnoci materiaw specjalnego przeznaczenia

  9. Literatura 1.Wojtkun E., Soncew J., Materiay specjalnego przeznaczenia, Polit. Radomska, Radom, 2001.

  2.Pimentel G.C., Coonrod J.A., Chemia dzi i jutro. Perspektywy i kierunki rozwoju, Polit. Wrocawska, Wrocaw, 1993.

  3. Ashby M.F., Jones D.R.H., Materiay inynierskie t.2, WNT, W-wa, 1993. 4.Ciszewski A., Radomski T., Szummer A., Materiaoznawstwo, Polit. Warszawska, W-wa, 1998.

  5.Przemys Chemiczny, 2000, 79(5), 151.

  6.Przemys Chemiczny, 2001, 80(7), 281.

  7.Burczyk B. Zielona chemia, Ofic.Wyd.PWr, Wrocaw, 2006.

  8.Mizerski W., Tablice Chemiczne, Adamantan, W-wa, 1997.

 • Przedmiot: MATERIAY WYSOKIEJ CZYSTOCI I SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

  Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/C-18a

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: prof. dr hab. in. Walerian Arabczyk, Zakad Nowych Materiaw i analizy Technicznej, Instytut

  Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska e-mail: [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski. 3. Liczba punktw: 2 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I

  stopnia, kierunek Technologia Chemiczna.

  5. Status przedmiotu dla ww. studiw: obieralny 6. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Ww=1,0.

  Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  VII 6 30 E - - - - - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w. komp. zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych.

  7. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy):

  Chemia Nieorganiczna, Chemia Fizyczna, Chemia Organiczna.

  8. Program wykadw: Monokrysztay, nanomateriay i szka metaliczne. Biomateriay metalowe. Materiay

  supertwarde i magnetyczne.

  Poliestry wysokiej czystoci dla technik medycznych (kwas mlekowy i jego polimery). Polimery i kompozycje biodegradowalne (polimery bakteryjne, procesy degradacji)

  Biaka i kompleksy biakowe (klasyfikacja, oczyszczanie, waciwoci) Bioaktywne polimery funkcjonalne (polimery zawierajce szko bioaktywne i ceramik) Kauczuk naturalny (wystpowanie, waciwoci, zastosowanie) Cieke krysztay. Ciecze jonowe. Nadprzewodniki. Nanorurki i fulereny. Materiay wysokiej

  czystoci w analityce chemicznej. 9. Literatura 1. Wojtkun E., Soncew J., Materiay specjalnego przeznaczenia, Polit. Radomska, Radom, 2001.

  2. Ashby M.F., Jones D.R.H., Materiay inynierskie t.2, WNT, W-wa, 1993. 3. Ciszewski A., Radomski T., Szummer A., Materiaoznawstwo, Polit. Warszawska, W-wa, 1998.

  4. Dobrzaski A., Metalowe materiay inynierskie, WNT, Warszawa 2004. 5. Michalski A., Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powok z fazy gazowej, Oficyna Wydawnicza

  Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

  6. Olszyna A., Ceramika supertwarda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.

  7. Praca zbiorowa (red. Z. Florjaczyk, S. Penczek): Chemia polimerw, Wyd. Politechniki Warszawskiej, W-wa 1995

  8. L. A. Dobrzaski, Podstawy nauki o materiaach i materiaoznawstwo, WNT, 2002

 • Przedmiot: Matematyka I Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/B-1

  Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr Aleksander Misiak,

  Instytut Matematyki, [email protected] 1. Jzyk wykadowy: polski. 2. Liczba punktw: 8 3. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I

  stopnia, kierunek Technologia Chemiczna

  4. Status przedmiotu dla ww. studiw: obowizkowy. 5. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Ww=1.0, Wc=0,7 Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne

  Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  I 8 45 E - - 45 Z - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w. komp. zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych.

  6. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): Egzamin maturalny z matematyki

  7. Program wykadw: : Elementy algebry: liczby zespolone, wzory Moivrea, rwnanie kwadratowe o wspczynnikach zespolonych, macierze i wyznaczniki, ukady rwna liniowych, wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera Capelliego. Rachunek rniczkowy funkcji rzeczywistej jednej zmiennej: cigi liczbowe, granica cigu, granica funkcji, pochodna i rniczka funkcji, Twierdzenie Lagrangea, funkcje cyklometryczne, wzr Taylora, ekstrema, punkty przegicia i asymptoty funkcji. Rachunek cakowy funkcji rzeczywistej jednej zmiennej: caka nieoznaczona, wzory na cakowanie przez czci i podstawienie, cakowanie funkcji wymiernych, trygonometrycznych i niewymiernych,

  caka Riemanna, caki niewaciwe.

  8. Program zaj praktycznych: Dziaania na liczbach zespolonych , rozwizywanie rwna kwadratowych, rozwizywanie rwna macierzowych, rozwizywanie ukadw rwna liniowych, znajdowanie granic cigw i funkcji, obliczanie pochodnych funkcji, badanie funkcji i szkicowanie ich wykresw, cakowanie funkcji.

  9. Literatura 1. L. Maurin, M. Mczyski, T. Traczyk: Matematyka, podrcznik dla studentw

  wydziaw chemicznych, tom I, II, PWN, Warszawa

  2. W. Krysicki, L. Wodarski: Analiza matematyczna w zadaniach cz. I i II, PWN, Warszawa

  3. Podrczniki akademickie serii eit, WNT, Warszawa: a. W. akowski, G. Decewicz: Matematyka cz. I. b. W. akowski, W. Koodziej: Matematyka cz. II. c. T. Trajdos: Matematyka cz. III.

 • Przedmiot: Matematyka II Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/TCh/B-2

  Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr Aleksander Misiak,

  Instytut Matematyki, [email protected] 1. Jzyk wykadowy: polski. 2. Liczba punktw: 5 3. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I

  stopnia, kierunek Technologia Chemiczna

  4. Status przedmiotu dla ww. studiw: obowizkowy. 5. Informacje o formach zaj: - wspczynniki pracochonnoci: Ww=1.0, Wc=0,7 Sem. Pkt Wykad Zajcia praktyczne

  Seminarium w/w.komp. Laboratorium Projekt G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z.

  I 5 30 E - - 30 Z - - - -

  Objanienia: Pkt liczba punktw, G/sem liczba godzin w semestrze, F.z. forma zaliczenia zaj (E egzamin, Z zaliczenie), w. komp. zajcia w formie wicze, na stanowiskach komputerowych.

  6. Wymagane zaliczenie przedmiotw poprzedzajcych (lub okrelenie wymaganej wiedzy): Zaliczenie kursu Matematyka I.

  7. Program wykadw: Rachunek cakowy funkcji rzeczywistej jednej zmiennej c.d.: ukad biegunowy, obliczanie pl obszarw paskich, obliczanie dugoci czci krzywych, obliczanie objtoci i pl powierzchni bry obrotowych. Rwnania rniczkowe zwyczajne: rwnania o zmiennych rozdzielonych, rwnanie jednorodne, rwnanie

  liniowe, rwnanie Bernoulliego, rwnanie Clairauta, rwnania liniowe rzdu drugiego o staych wspczynnikach. Rachunek rniczkowy funkcji wielu zmiennych: pochodne czstkowe, rniczka zupena, ekstremum funkcji dwch zmiennych.

  8. Program zaj praktycznych: Obliczanie pl obszarw paskich, obliczanie dugoci czci krzywych, obliczanie objtoci i pl powierzchni bry obrotowych, rozwizywanie rwna rniczkowych podanych na wykadzie typw, znajdowanie ekstremum funkcji dwch zmiennych.

  9. Literatura 1. L. Maurin, M. Mczyski, T. Traczyk: Matematyka, podrcznik dla studentw

  wydziaw chemicznych, tom I, II, PWN, Warszawa

  2. W. Krysicki, L. Wodarski: Analiza matematyczna w zadaniach cz. I i II, PWN, Warszawa

  3. Podrczniki akademickie serii eit, WNT, Warszawa: a. W. akowski, G. Decewicz: Matematyka cz. I. b. W. akowski, W. Koodziej: Matematyka cz. II. c. T. Trajdos: Matematyka cz. III.

 • Kurs: Materiaoznawstwo Kod przedmiotu: WTiICh /ISt/TCh/C-10a

  1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail: dr in. Krzysztof Gorcy, Instytut Polimerw, [email protected]

  2. Jzyk wykadowy: polski 3. Liczba punktw: 3 4. Rodzaj studiw, kierunek, specjalno, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I stopnia, kierunek

  Technologia