Transcript

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Podstawy ElektronikiNazwa w jezyku angielskim : Introduction to ElectronicsKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : wybieralnyKod przedmiotu : E1_W16Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

90 90

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 3 3w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

3

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

3 3

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIModu jest przewidziany jako podstawowy i wprowadzajacy. Wiedza techniczna nie jest wymagana. Punk-tem wyjsciowym sa informacje zgromadzone na przedmiocie fizyka na poziomie szkoy sredniej. Podstawoweumiejetnosci matematyczne (rozwiazywanie rwnan pierwszego i drugiego stopnia, tworzenie wykresw wieluzmiennych) oraz elementy matematyki liczb zespolonych sa wymagane przy stosowaniu praw Ohma i Kirhoffaoraz obliczeniach dla obwodw rezonansowych. Wymagane umiejetnosci techniczne do zajec laboratoryjnych tominimum precyzji ruchw doni. Osoby niedowidzace moga przy konstruowaniu ukadw posikowac sie lupa.

CELE PRZEDMIOTU

C1 Przedstawienie teorii dotyczacej podstawowych ukadw elektronicznych i ich komponentw.

C2 Dostarczenie doswiadczalnego potwierdzenia wykadanej teorii oraz umozliwienie zdobycia doswiadczeniaw pracy z dyskretnymi elementami elektronicznymi.

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 posiada wiedze na temat technik pomiarowych

W2 posiada wiedze na temat obwodw pradu staego

W3 posiada wiedze na temat diod i tranzystorw

W4 posiada wiedze na temat ukadw scalonych

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 potrafi samodzielnie dokonywac badan elementarnych wasnosci ukadw elektronicznych

U2 potrafi samodzielnie rozwiazywac najprostsze problemy w zakresie dziaania elektroniki

U3 potrafi posugiwac sie podstawowymi komponetami elektronicznymi

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 potrafi wsppracowac z inzynierami elektronikami

K2 potrafi zarzadzac projektami informatycznymi o silnych uwarunkowaniach w warstwie sprzetowej

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Wprowadzenie do tematyki 2hWy2 Elementy dyskretne, scalone; schematy i specyfikacje 2hWy3 Pomiary elektroniczne. 2hWy4 Obwody pradu staego (1) 2hWy5 Obwody pradu staego (2) 2hWy6 Obwody pradu staego - oscylacyjne. 2hWy7 Obwody pradu przemiennego (1) 2hWy8 Obwody pradu przemiennego (2) 2hWy9 Dioda i tranzystor. 2hWy10 Tranzystory i diody w ukadach. 2hWy11 Wykorzystanie tranzystora jako elementu budowy pamieci. 2hWy12 Ukady scalone (1) 2hWy13 Ukady scalone (2) 2hWy14 Analiza ukadu elektronicznego. 2h

Forma zajec - laboratoriumLab1 Zajecia wstepne. 2hLab2 Prawo Ohma, prawo Kirhoffa. 2hLab3 Elementy nieliniowe. 2hLab4 Ukady cakujace i rzniczkujace. 2hLab5 Tranzystor i dioda. 2hLab6 Ukady logiczne (1) 2hLab7 Ukady logiczne (2) 2hLab8 Ukady rezonujace - kwarcowe. Pomiar oscyloskopowy. 2hLab9 Projekt 14h

2

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Wykad multimedialny

3. Rozwiazywanie zadan i problemw

4. Konsultacje

5. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W4, K1-K2 EgzaminF2 U1-U3, K1-K2 Zaliczenie wszystkich laboratoriw

(wymg) + projektP=40%*F1+60%*F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Charles Schuler: Electronics : principles & applications

2. Paul Horowitz, Winfield Hill: Sztuka elektroniki

3. Cathleen Shamieh, Gordon McComb: Elektronika dla bystrzakw

OPIEKUN PRZEDMIOTU

mgr inz. Przemysaw Baskiewicz

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUPodstawy Elektroniki

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W01 K1_W02 C1 Wy1-Wy14 1 2 4 5W2 K1_W01 K1_W02 C1 Wy1-Wy14 1 2 4 5W3 K1_W01 K1_W02 C1 Wy1-Wy14 1 2 4 5W4 K1_W01 K1_W02 C1 Wy1-Wy14 1 2 4 5U1 K1_U01 K1_U02 K1_U04 K1_U06

K1_U09 K1_U10 K1_U11 K1_U15K1_U17 K1_U20 K1_U24 K1_U32

C1 Lab1-Lab9 3 4 5

U2 K1_U01 K1_U02 K1_U15 K1_U17K1_U20

C1 Lab1-Lab9 3 4 5

U3 K1_U01 K1_U09 K1_U15 K1_U20K1_U32

C1 Lab1-Lab9 3 4 5

K1 K1_K01 K1_K05 K1_K11 K1_K13K1_K14

C1 C2 Wy1-Wy14Lab1-Lab9

1 2 3 4 5

K2 K1_K01 K1_K08 K1_K11 C1 C2 Wy1-Wy14Lab1-Lab9

1 2 3 4 5

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Wstep do Mechaniki i Obliczen KwantowychNazwa w jezyku angielskim : Introduction to Quantum Mechanics and Quantum ComputingKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : wybieralnyKod przedmiotu : E1_W07Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

90 90

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 3 3w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

3

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

3 3

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIAnaliza Matematyczna I, Algebra Liniowa

CELE PRZEDMIOTU

C1 Opanowanie podstawowych pojec mechaniki kwantowej i obliczen kwantorych; opanowanie kwantowychmetod faktoryzacji liczb oraz ustalania klucza sesyjnego

C2 Opanowanie podstawowych narzedzi obliczen kwantowych

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Zna pojecie bitu kwantowego

W2 Zna podstawowe bramki kwantowe

W3 Zna algorytm faktoryzacji Shora

W4 Zna protok BB84

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Umie zdiagonalizowac macierz Hermitowska

U2 Umie przeprowadzac obliczenia na bramkach kwantowych

U3 Umie obliczyc dyskretna transformate Fouriera

U4 Umie stosowac zasade nieznaczonosci

U5 Potrafi skonstruowac kwantowy algorytm faktoryzacji

U6 Umie zaimplementowac algorytm BB84

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Rozumie ograniczenia wspczesnej kryptografii

K2 Rozumie potrzebe sledzenia postepw w dziedzinie obliczen kwantowych

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Wstep do przestrzeni Hilberta 4hWy2 Operatory Hermitowskie 4hWy3 Stany kwantowe 2hWy4 Informacje kwantowe 4hWy5 Kodowanie supergeste 2hWy6 Maszyny obliczeniowe 2hWy7 Transformata Fouriera 2hWy8 Szybka faktoryzacja 4hWy9 Protoko BB84 4hWy10 Zastosowania 2h

Forma zajec - cwiczeniaCw1 Przestrzenie Hilberta 4hCw2 Operatory 4hCw3 Operatory samosprzezone i unitarne 4hCw4 Stany kwantowe 4hCw5 Transformata Fouriera 4hCw6 Faktoryzacja liczb naturalnych 4hCw7 Spiny i protok BB84 4hCw8 Interferancja kwantowa 2h

2

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Wykad multimedialny

3. Rozwiazywanie zadan i problemw

4. Rozwiazywanie zadan programistycznych

5. Konsultacje

6. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W4, K1-K2 Test zaliczeniowyF2 U1-U6, K1-K2 Dwa kolokwia sprawdzajace

umiejetnosci obliczenioweP=50%*F1+%*F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Mika Hirvensalo, Algorytmy kwantowe, 2008

2. Witold Jacek, Wojciech Donderowicz, Janusz Jacak, Lucjan Jacak, Wstep do informatyki i kryptografiikwantowej

OPIEKUN PRZEDMIOTU

prof. Jacek Cichon

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUWstep do Mechaniki i Obliczen Kwantowych

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W01 K1_W02 K1_W13 C1 Wy1-Wy10 1 2 5 6W2 K1_W06 C1 Wy1-Wy10 1 2 5 6W3 K1_W01 K1_W05 K1_W09 C1 Wy1-Wy10 1 2 5 6W4 K1_W01 K1_W02 K1_W09 K1_W11 C1 Wy1-Wy10 1 2 5 6U1 K1_U10 K1_U31 C2 Cw1-Cw8 3 4 5 6U2 K1_U31 C2 Cw1-Cw8 3 4 5 6U3 K1_U02 K1_U30 K1_U31 C2 Cw1-Cw8 3 4 5 6U4 K1_U13 K1_U31 C2 Cw1-Cw8 3 4 5 6U5 K1_U09 K1_U12 K1_U32 C2 Cw1-Cw8 3 4 5 6U6 K1_U13 K1_U31 C2 Cw1-Cw8 3 4 5 6K1 K1_K08 K1_K12 C1 C2 Wy1-Wy10

Cw1-Cw81 2 3 4 5 6

K2 K1_K01 K1_K11 C1 C2 Wy1-Wy10Cw1-Cw8

1 2 3 4 5 6

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Fizyka Technologii InformacyjnychNazwa w jezyku angielskim : Physics of Information ThechnologyKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : wybieralnyKod przedmiotu : E1_W14Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

90 90

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 3 3w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

3

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

3 3

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIAnaliza matematyczna II, wykad z Fizyki, Algebra Liniowa, Metody Probabilistyczne i Statystyka

CELE PRZEDMIOTU

C1 Celem wykadu jest omwienie zjawisk fizycznych bedacych podstawa wspczesnych metod transmisjidanych

C2 Celem cwiczen jest opanowanie technik obliczeniowych zwiazanych z problemami omawianymi nawykadzie

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Zna pojecie interferencji

W2 Zna metody opisu oraz uwzgledniania zakcen

W3 Zna podstawowe techniki kodowania i dekodowanie sygnaw

W4 Zna podstawowe techniki korekcji sygnaw

W5

W6

Z zakresu umiejetnosci studenta:

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Zna ograniczenia fizyczne przepustowosci kanalw komunikacyjnych

K2 Zna ograniczenia fizyczne na gestosc zapisu informacji

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Miary informacji i zakcen 2hWy2 Techniki komunikacyjne - linie transmisyjne, fale. Fale radiowe, mikrofale, wkna optyczne 2hWy3 Zrda i detektory sygnaw. Kanay komunikacyjne i zakcenia. 2hWy4 Metody zapisu i odczytu - nosniki i urzadzenia magnetyczne, elektroniczne; techniki holo-

graficzne4h

Wy5 Kodowanie i dekodowanie: amplitudy i czestotliwosci, kodowanie binarne, kompresjadanych

4h

Wy6 Korekcja bedw, elementy kryptografii 2hWy7 Elementy mechaniki kwantowej: stany kwantowe i informacja, obliczenia i komunikacja 4hWy8 Elementy kryptografii kwantowej 4hWy9 Fizyczne ograniczenia technologii informacyjnych: bariery wspczesnych technologii 4hWy10 Nowe technologie - realizacja laboratoryjne i wyniki teoretyczne 2h

Forma zajec - cwiczeniaCw1 Fale radiowe. Moc sygnau. Interferencja 6hCw2 Techniki zapisu danych 4hCw3 Kodowanie i dekodowanie. 4hCw4 Elementy teorii informacji. Pojemnosc kanau 6hCw5 Elementy fizyki kwantowej 4hCw6 Kanay kwantowe 6h

2

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Rozwiazywanie zadan i problemw

3. Konsultacje

4. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W6, K1-K2 Kolokwium zaliczenioweF2 U1-U, K1-K2 Aktywnosc na cwiczeniachP=60%*F1+40%*F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Neil Gershenfeld, The Physics of Information Technology, Cambridge University Press, 2000

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr hab. inz. Wodzimierz Salejda

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUFizyka Technologii Informacyjnych

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W01 K1_W02 C1 Wy1-Wy10 1 3 4W2 K1_W01 K1_W02 C1 Wy1-Wy10 1 3 4W3 C1 Wy1-Wy10 1 3 4W4 C1 Wy1-Wy10 1 3 4W5 C1 Wy1-Wy10 1 3 4W6 C1 Wy1-Wy10 1 3 4K1 K1_K01 K1_K08 C1 C2 Wy1-Wy10

Cw1-Cw61 2 3 4

K2 K1_K01 K1_K08 K1_K12 C1 C2 Wy1-Wy10Cw1-Cw6

1 2 3 4

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Jezyki i Paradygmaty ProgramowaniaNazwa w jezyku angielskim : Programming Languages and ParadigmsKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : wybieralnyKod przedmiotu : E1_W25Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

90 90

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 3 3w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

3

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

3 3

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIKurs programowania, Technologia programowania

CELE PRZEDMIOTU

C1 Omwienie najbardziej istotnych paradygmatach we wspczesnym programowaniu

C2 Praktyczna znajomosc omawianych jezykw oraz paradygmatw pozwala pogebic techniki programowania

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Posiada wiedze z zakresu paradygmatw programowania imperatywnego, obiektowego oraz generycznegoumozliwiajaca na rozwiazanie postawionych problemw

W2 Posiada wiedze z zakresu paradygmatu programowania funkcjonalnego

W3 Posiada wiedze z zakresu paradygmatw programowania wspbieznego oraz niskopoziomowego

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Potrafi przeprowadzic analize oraz projekt podanego problemu

U2 Potrafi wybrac odpowiedni jezyk oraz paradygmat programowania

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Potrafi wyjasnic zagadnienia zwiazane z paradygmatami programowania

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Wprowadzenie 2hWy2 Projektowanie i analiza 2hWy3 Programowanie imperatywne 2hWy4 Programowanie obiektowe 4hWy5 Programowanie generyczne 4hWy6 Programowanie funkcjonalne 4hWy7 Programowanie wspbiezne 4hWy8 Programowanie niskopoziomowe 4hWy9 Techniki pozwalajace na jednoczesne wykorzystanie kilku paradygmatw programowania 4h

Forma zajec - laboratoriumLab1 Projektowanie i analiza 4hLab2 Programowanie imperatywne 2hLab3 Programowanie obiektowe 4hLab4 Programowanie generyczne i metaprogramowanie 4hLab5 Programowanie funkcjonalne 4hLab6 Programowanie wspbiezne 4hLab7 Programowanie niskopoziomowe 4hLab8 Programowanie jednoczesnie w kilku paradygmatach 4h

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Wykad multimedialny

3. Rozwiazywanie zadan programistycznych

4. Konsultacje

5. Praca wasna studentw

2

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W3, K1-K1 BrakF2 U1-U2, K1-K1 Ocena terminowosci i jakosci odd-

awanych zadan programistycznychoraz wadomosci przedstawionychna wykadzie

P=0%*F1+100%*F2LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit, Inzynieria oprogramowania w ujeciu obiektowym. UML, wzorce projek-towe i Jav

2. Bruce J. Maclennan, Functional Programming: Practice and Theory

3. X. Leroy, The Objective Caml system

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr Marcin Zawada

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUJezyki i Paradygmaty Programowania

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W04 K1_W05 K1_W06 K1_W08K1_W15

C1 Wy1-Wy9 1 2 4 5

W2 K1_W05 K1_W06 K1_W08 K1_W15 C1 Wy1-Wy9 1 2 4 5W3 K1_W05 K1_W06 K1_W13 C1 Wy1-Wy9 1 2 4 5U1 K1_U02 K1_U03 K1_U18 K1_U19 C1 Lab1-Lab8 3 4 5U2 K1_U03 K1_U18 K1_U24 C1 Lab1-Lab8 3 4 5K1 K1_K12 K1_K14 C1 C2 Wy1-Wy9

Lab1-Lab81 2 3 4 5

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Problemy Spoeczne i Zawodowe Informatyki (PHM)Nazwa w jezyku angielskim : Social and Professional Issues of Computer ScienceKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_P01Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

60

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 2w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

2

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIznajomosc jezyka polskiego

CELE PRZEDMIOTU

C1 przedstawienie przepisw, zasad funkcjonowania systemu prawnego i dobryk praktyk w zakresiefunkcjonowania w systemie prawnym

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 zna podstawowe zasady systemu prawnego, reguy interpretacji i realizacji norm prawnych

W2 zna i rozumie zakres i podstawowe zasady prawa cywilnego

W3 zna rozumie zakres i podstawowe zasady dziaania administracji publicznej

W4 zna podstawowe reguy dotyczace dziaalnosci gospodarczej

W5 zna zasady umw o dzieo, umw zlecenia i prawa pracy niezbedne w dziaalnosci informatyka

W6 zna zasady funkcjonowania systemu karnego, posiada wiedze szczegowa w zakresie przestepstw w zakre-sie zwiazanym z dziaalnoscia inforamtyczna

W7 zna zasady ochrony wasnosci intelektualnej wynikajace z prawa autorskiego, prawa patentowego i prawpokrewnych

W8 zna szczeglne zasady swiadczenia usug w wypadku swiadczenia droga elektroniczna

W9 zna reguy ochrony obrotu zwiazene z elektronicznymi srodkami patniczymi

W10 zna reguy zwiazane z dokumentem elektronicznym i jego ochrona

W11 zna ograniczenia zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 potrafi przeanalizowac przepis prawny, wyodrebnic normy prawne, ocenic zgodnosc z norma prawna

U2 potrafi zredagowac dokumenty o charakterze prawnym dotyczace wasnosci informatycznej

U3 potrafi wdrozyc we wasnej dziaalnosci reguy ochrony wasnosci intelektualnej

U4 potrafi wdrozyc we wasnej dziaalnosci reguy ochrony danych osobowych

U5 potrafi wdrozyc we wasnej dziaalnosci system zarzadzania ryzykiem

U6 potrafi dostosowac wasna dziaalnosc informatyczna do zasad ochrony informacji, zasad etycznych i normprawa karnego reguy ochrony wasnosci intelektualnej

U7 potrafi wdrozyc we wasnej dziaalnosci system ochrony danych osobowych

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 potrafi komunikowac sie z podmiotami publicznymi w zakresie niezbednym w pracy inforamtyka

K2 potrafi oszacowac ryzyko prawne wasnej dziaalnosci gospodarczej

K3 potrafi zawierac i interpretowac umowy cywilno-prawne

K4 potrafi prowadzic dziaalnosc informatyczna bez przekraczania norm prawnych

K5 potrafi stosowac narzedzia prawne ochrony wasnosci intelektualnej i ograniczyc zagrozenia wasnej dziaal-nosci przed roszczeniami osb trzecich

TRESCI PROGRAMOWE

2

Forma zajec - wykadyWy1 elementy prawa cywilnego 4hWy2 elementy prawa administracyjnego 4hWy3 elementy prawa gospodarczego 4hWy4 elementy prawa pracy 4hWy5 prawo karne w dziaalnosci informatycznej, zasady etyki 4hWy6 prawo autorskie i ochrona wasnosci przemysowej 4hWy7 ochrona danych osobowych 2hWy8 szczeglne regulacje w wybranych obszar 4h

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Rozwiazywanie zadan i problemw

3. Konsultacje

4. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W11, U1-U7, K1-K5 kolokwium zaliczeniowe, prace do

samodzielnego wykonaniaP=100%*F1

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Prawo cywilne, prawo gospodarcze, elementy prawa, prawo pracy. Teresa Majtas. WSKiZ

2. teksty zrdowe, dostepne np. przez Internetowy System Inforamcji Prawnej

OPIEKUN PRZEDMIOTU

prof. Mirosaw Kutyowski

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUProblemy Spoeczne i Zawodowe Informatyki (PHM)

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy8 1 3 4W2 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy8 1 3 4W3 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy8 1 3 4W4 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy8 1 3 4W5 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy8 1 3 4W6 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy8 1 3 4W7 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy8 1 3 4W8 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy8 1 3 4W9 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy8 1 3 4W10 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy8 1 3 4W11 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy8 1 3 4U1 K1_U02 K1_U06 K1_U14 K1_U15 2 3 4U2 K1_U02 K1_U15 2 3 4U3 K1_U02 K1_U15 2 3 4U4 K1_U02 K1_U14 K1_U15 2 3 4U5 K1_U14 K1_U15 2 3 4U6 K1_U14 K1_U15 K1_U25 K1_U32 2 3 4U7 K1_U03 K1_U17 K1_U25 K1_U32 2 3 4K1 K1_K01 K1_K02 K1_K04 K1_K10

K1_K13 K1_K14C1 Wy1-Wy8 1 2 3 4

K2 K1_K03 K1_K04 K1_K09 K1_K11K1_K13

C1 Wy1-Wy8 1 2 3 4

K3 K1_K01 K1_K03 K1_K04 K1_K11K1_K15

C1 Wy1-Wy8 1 2 3 4

K4 K1_K01 K1_K03 K1_K04 K1_K08K1_K09 K1_K11 K1_K13

C1 Wy1-Wy8 1 2 3 4

K5 K1_K01 K1_K04 K1_K10 K1_K11K1_K13

C1 Wy1-Wy8 1 2 3 4

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Podstawy Zarzadzania Firma InformatycznaNazwa w jezyku angielskim : Basics of Management of IT companyKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_P04Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

15 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

30 30

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 1 1w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

1

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

1 1

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIbrak

CELE PRZEDMIOTU

C1 Poznanie metod organizacji, zarzadzania oraz zakadania firm informatycznych.

C2 Opanowanie podstawowych narzedzi suzacych do planowania i kontrolowania procesu realizacji przed-siewziecia informatycznego

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Zna pojecie wykresu Gantta

W2 Zna podstawowe rodzaje przedsiebiorstw

W3 Zna podstawowe struktury organizacyjne przedsiebiorstw IT

W4 Zna podstawowe formy sprawozdan finansowych

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Potrafi zbudowac wykres Gantta przedsiewziecia i wyznaczyc sciezke krytyczna

U2 Potrafi zaprojektowac proces realizacji przedsiewziecia informatycznego

U3 Potrafi zanalizowac podstawowa dokumentacje finansowa przedsiebiorstwa

U4 Potrafi zgromadzic dokumenty potrzebne do zaozenia przedsiebiorstwa informatycznego

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Potrafi rozpoznac strukure organizacyjna przedsiebiorstwa IT

K2 Potrafi samodzielnie zaozyc firme informatyczna

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Metody zarzadzania firma 4hWy2 Formy organizacjno - prawne przesiebiorstwa 2hWy3 Metody organizacji wewnetrznej przesiebiorstwa 2hWy4 Zasady orgaznizacji i realizacji projektu 2hWy5 Informacje finansowe oraz ich analiza 3hWy6 Procedury zakadania firmy informatycznej 1h

Forma zajec - cwiczeniaCw1 Wykresy Gantta 2hCw2 Analiza technik zarzadzania wybranych przedsiebiorstw 4hCw3 Planowanie realizacji projektu informatycznego 4hCw4 Analiza dokumentacji finansowej 2hCw5 Budowanie planu bussinesowego 2hCw6 Analiza dokumentw potrzebnych do zaozenia firmy IT 1h

2

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Wykad multimedialny

3. Rozwiazywanie zadan i problemw

4. Konsultacje

5. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W4, K1-K2 Kolokwium zaliczenioweF2 U1-U4, K1-K2 Realizacja zleconego zadaniaP=50%*F1+50%*F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Ricky W. Griffin, Podstawy zarzadzania organizacjami, PWN 2010

2. Korzeniowski Leszek F., Podstawy zarzadzania organizacjami, DIFIN, 2011

OPIEKUN PRZEDMIOTU

prof. Jacek Cichon

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUPodstawy Zarzadzania Firma Informatyczna

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W17 C1 Wy1-Wy6 1 2 4 5W2 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy6 1 2 4 5W3 K1_W16 K1_W17 C1 Wy1-Wy6 1 2 4 5W4 K1_W14 K1_W17 C1 Wy1-Wy6 1 2 4 5U1 K1_U15 K1_U16 K1_U31 C2 Cw1-Cw6 3 4 5U2 K1_U15 K1_U16 K1_U22 C2 Cw1-Cw6 3 4 5U3 K1_U15 K1_U16 C2 Cw1-Cw6 3 4 5U4 K1_U15 C2 Cw1-Cw6 3 4 5K1 K1_K03 K1_K06 K1_K07 C1 C2 Wy1-Wy6

Cw1-Cw61 2 3 4 5

K2 K1_K03 K1_K07 C1 C2 Wy1-Wy6Cw1-Cw6

1 2 3 4 5

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Wstep do Informatyki i ProgramowaniaNazwa w jezyku angielskim : Introduction to Computer Science and ProgrammingKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I01Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30 15 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

90 60 90

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 3 2 3w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

2 3

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

3 2 3

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIDla tego moduu nie sa okreslone wymagania wstepne.

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie sie z podstawowymi zagadnieniami informatyki a szczeglnie z algorytmika

C2 Opanowanie umiejetnosci projektowania i analizy prostych algorytmw

C3 Opanowanie umiejetnosci projektowania prostych algorytmw i implementacji w jezyku C

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Zna rekurencje jako technike konstrukcji efektywnych algorytmw

W2 Zna przeglad z nawrotami jako technike konstrukcji efektywnych algorytmw

W3 Zna zasade dziel i zwyciezaj jako technike konstrukcji efektywnych algorytmw

W4 Zna obliczenia na stosie jako technike konstrukcji efektywnych algorytmw

W5 Zna programowanie dynamiczne jako technike konstrukcji efektywnych algorytmw

W6 Zna systemy reguowe jako technike konstrukcji efektywnych algorytmw

W7 Zna automaty skonczone jako technike konstrukcji efektywnych algorytmw

W8 Posiada elementarna wiedze z matematycznych podstaw informatyki teoretycznej

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Potrafi przeprowadzic eksperymenty obliczeniowe celem oceny poprawnosci algorytmu

U2 Potrafi przeprowadzic eksperymenty obliczeniowe celem oceny zozonosci czasowej algorytmu

U3 Posiada praktyczna umiejetnosc programowania w jezyku C

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Potrafi wyjasnic podstawowe zagadnienia zwiazane z informatyka bez odwoywania sie do terminologiitechnicznej i naukowej

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Algorytmy i programy 2hWy2 Projektowanie algorytmu 2hWy3 Elementy jezyka C 2hWy4 Podstawowe typy danych w C 2hWy5 Czasowa zozonosc obliczeniowa 2hWy6 Rekurencja 2hWy7 Przeszukiwanie z nawrotami 2hWy8 Zasada dziel i zwyciezaj 2hWy9 Obliczenia na stosie 2hWy10 Programowanie dynamiczne 2hWy11 Systemy reguowe 2hWy12 Automaty skonczone 2hWy13 Rozstrzygalnosc i obliczalnosc 2hWy14 Nierozstrzygalnosc i nieobliczalnosc 2hWy15 Klasy zozonosci 2h

2

Forma zajec - cwiczeniaCw1 Schematy blokowe 1hCw2 Projektowanie zstepujace 2hCw3 Proste algorytmy iteracyjne 2hCw4 Proste algorytmy rekurencyjne 2hCw5 Struktury dynamiczne 4hCw6 Analiza programu 4h

Forma zajec - laboratoriumLab1 Srodowisko programowania 2hLab2 Podstawowe instrukcje 4hLab3 Proste algorytmy iteracyjne 6hLab4 Proste algorytmy rekurencyjne 8hLab5 Zadanie projektowe 10h

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Wykad multimedialny

3. Rozwiazywanie zadan i problemw

4. Rozwiazywanie zadan programistycznych

5. Konsultacje

6. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W8, K1-K1 Kolokwium w ostatnim tygodniu

zajecF2 U1-U3, K1-K1 BrakF3 U1-U3, K1-K1 Kontrola realizacji list zadanP=60%*F1+0%*F2+40%*F3

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. S. Alagic, M.A. Arbib. Projektowanie programw poprawnych i dobrze zbudowanych. WNT, Warszawa1982.

2. M. Kotowski. Wysokie C. LUPUS, Warszawa, 1998.

3. D. Harel, Y. Feldman. Rzecz o istocie informatyki. WNT, Warszawa 2008.

4. B. W. Kernighan, D. M. Ritchie. Jezyk ANSI C. WNT, Warszawa 2002.

5. A. Hunt, D. Thomas. Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. WNT, Warszawa, 2002.

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr Przemysaw Kobylanski

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUWstep do Informatyki i Programowania

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W05 C1 Wy1-Wy15 1 2 5 6W2 K1_W05 C1 Wy1-Wy15 1 2 5 6W3 K1_W05 C1 Wy1-Wy15 1 2 5 6W4 K1_W05 C1 Wy1-Wy15 1 2 5 6W5 K1_W05 C1 Wy1-Wy15 1 2 5 6W6 K1_W05 C1 Wy1-Wy15 1 2 5 6W7 K1_W05 K1_W07 C1 Wy1-Wy15 1 2 5 6W8 K1_W01 C1 Wy1-Wy15 1 2 5 6U1 K1_U09 C2 C3 Cw1-Cw6

Lab1-Lab53 4 5 6

U2 K1_U09 C2 C3 Cw1-Cw6Lab1-Lab5

3 4 5 6

U3 K1_U19 K1_U23 C2 C3 Cw1-Cw6Lab1-Lab5

3 4 5 6

K1 K1_K14 C1 C2 C3 Wy1-Wy15Cw1-Cw6Lab1-Lab5

1 2 3 4 5 6

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Kurs ProgramowaniaNazwa w jezyku angielskim : ProgrammingKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I02Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

45 75

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 2 2w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

2

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

2 2

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIZnajomosc jezyka C.

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie z podstawami programowania obiektowego na przykadzie jezykw Java i C++

C2 Nabycie umiejetnosci programowania w jezykach obiektowych (Java i C++)

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Zna podstawowe pojecia i zagadnienia wystepujace w programowaniu obiektowym

W2 Zna podstawowe zasady projektowania obiektowego aplikacji

W3 Zna jezyki programowania obiektowego C++ i JAVA

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Umie programowac proste problemy w jezykach C++ i JAVA.

U2 Potrafi zaprojektowac i zaimplementowac graficzny interfejs uzytkownika.

U3 Potrafi zbudowac prosta aplikacje sieciowa.

U4 Potrafi stworzyc pena dokumentacje tworzonego kodu

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Potrafi wyjasnic w sposb zrozumiay na czym polega projektowanie obiektowe.

K2 Potrafi zaprojektowac graficzny interfejs uzytkownika zrozumiay dla niespecjalisty.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Wprowadzenie do jezykw obiektowych 2hWy2 Klasy i obiekty 2hWy3 Dziedziczenie 2hWy4 Wyjatki 2hWy5 Graficzny interfejs uzytkownika 4hWy6 Aplety 2hWy7 Watki 2hWy8 Proces dokumentowania kodu 2hWy9 Kolekcje i typy uoglnione 2hWy10 Strumienie i serializacja danych. Gniazdka sieciowe 2hWy11 Wprowadzenie do UML 4hWy12 Zintegrowane srodowisko programistyczne. Testowanie aplikacji 2hWy13 Podsumowanie wykadu. Kolokwium zaliczeniowe 2h

Forma zajec - laboratoriumLab1 Zapoznanie sie z kompilatorami jezykw JAVA i C++ 2hLab2 Proste problemy 10hLab3 Proste interfejsy graficzne 8hLab4 Dokumentacja kodu 2hLab5 Projekty programistyczne 8h

2

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Wykad multimedialny

3. Rozwiazywanie zadan programistycznych

4. Konsultacje

5. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W3, K1-K2 Kolokwium z podstawowych was-

nosci porgramowania obiektowegoF2 U1-U4, K1-K2 Ocena terminowosci i jakosci odd-

awanych zadan programistycznychP=20%*F1+80%*F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Bruce Eckel, Thinking in Java, Helion, 2009.

2. Bruce Eckel, Thinking in C++, Helion, 2009.

3. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik uzytkownika, WNT, 2002.

4. Developer Resources for Java Technology, http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

5. Stroustrup B, Jezyk C++, Warszawa, WNT, 1997.

6. Ken Arnold, James Gosling, Java, WNT, Warszawa 1999.

7. Bertrand Meyer, Programowanie zorientowane obiektowo, Helion.

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr Maciej Gebala

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUKurs Programowania

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W06 K1_W08 K1_W11 K1_W15 C1 Wy1-Wy13 1 2 4 5W2 K1_W06 K1_W08 K1_W15 C1 Wy1-Wy13 1 2 4 5W3 K1_W08 C1 Wy1-Wy13 1 2 4 5U1 K1_U01 K1_U15 K1_U18 K1_U19

K1_U22 K1_U24C1 Lab1-Lab5 3 4 5

U2 K1_U01 K1_U12 K1_U15 K1_U18K1_U21 K1_U22 K1_U24

C1 Lab1-Lab5 3 4 5

U3 K1_U01 K1_U04 K1_U12 K1_U15K1_U19 K1_U21 K1_U22 K1_U24

C1 Lab1-Lab5 3 4 5

U4 K1_U01 K1_U04 K1_U12 K1_U15K1_U22 K1_U24

C1 Lab1-Lab5 3 4 5

K1 K1_K08 K1_K13 K1_K14 C1 C2 Wy1-Wy13Lab1-Lab5

1 2 3 4 5

K2 K1_K01 K1_K04 K1_K05 K1_K14 C1 C2 Wy1-Wy13Lab1-Lab5

1 2 3 4 5

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Technologia ProgramowaniaNazwa w jezyku angielskim : Programming TechnologyKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I03Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30 15 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

60 60 60

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 2 1 3w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

1 3

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

2 1 3

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIKurs programowania

CELE PRZEDMIOTU

C1 Przedstawienie podstawowych zagadnieniem zwiazanych z technologia oprogramowania

C2 Cwiczenie zagadnien dotyczacych projektowania oprogramowania

C3 Dostarczenie umiejetnosci praktycznych wzorcw projektowych, tworzenia oceny i realizacji oprogramowa-nia

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Posiada wiedze z zakresu modelowania systemw informatycznych oraz zna jezyk UML

W2 Posiada wiedze z zakresu wzorcw projektowych

W3 Zna techniki efektywnego programowania sieciowego

W4 Zna metody kontroli jakosci kodu

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Potrafi projektowac w jezyku UML

U2 Potrafi dobrac odpowiedni wzorzec projektowy

U3 Potrafi sprawdzic jakosci kodu

U4 Potrafi programowac urzadzenia mobilne oraz wykorzystywac najnowsze technologie

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Potrafi prezentowac projekty informatyczne bez uzywania specjalistycznej terminologii

K2 Potrafi stosowac standardowe techniki oraz oprogramowanie do pracy w grupach

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Wprowadzenie 2hWy2 Jezyk UML 2hWy3 Projektowanie i analiza obiektowa 4hWy4 Wzorce projektowe 6hWy5 Wprowadzenie do testowania 2hWy6 Techniki efektywnego programowania sieciowego 2hWy7 Wyrazenia regularne oraz analiza skadniowa XML 2hWy8 Programowanie aspektowe 2hWy9 Programowanie systemw mobilnych 4hWy10 Programowanie z wykorzystaniem najnowszych technologii 4h

Forma zajec - cwiczeniaCw1 Jezyk UML 4hCw2 Projektowanie obiektowe 7hCw3 Wzorce projektowe 4h

Forma zajec - laboratoriumLab1 Wprowadzenie do programowania w wybranym jezyku np. C++, Java, C 4hLab2 Projektowanie systemw informatycznych w jezyku UML 4hLab3 Wzorce projektowe 6hLab4 Testowanie programw 2hLab5 Programowanie sieciowe 2hLab6 Programowanie aspektowe 2hLab7 Programowanie systemw mobilnych 4hLab8 Programowanie z wykorzystaniem najnowszych technologii 4h

2

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Wykad multimedialny

3. Rozwiazywanie zadan i problemw

4. Rozwiazywanie zadan programistycznych

5. Konsultacje

6. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W4, K1-K2 BrakF2 U1-U4, K1-K2 KolokwiumF3 U1-U4, K1-K2 Kontrola realizacji list zadanP=0%*F1+50%*F2+50%*F3

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit, Inzynieria oprogramowania w ujeciu obiektowym. UML, wzorce projek-towe i Java

2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowegowielokrotnego uzytku

3. Craig Larman, UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wyt-warzania aplikacji

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr Marcin Zawada

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUTechnologia Programowania

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W01 K1_W06 K1_W08 C1 Wy1-Wy10 1 2 5 6W2 K1_W05 K1_W06 K1_W08 C1 Wy1-Wy10 1 2 5 6W3 K1_W08 K1_W11 C1 Wy1-Wy10 1 2 5 6W4 K1_W15 C1 Wy1-Wy10 1 2 5 6U1 K1_U01 K1_U02 C2 C3 Cw1-Cw3

Lab1-Lab83 4 5 6

U2 K1_U19 K1_U22 K1_U24 C2 C3 Cw1-Cw3Lab1-Lab8

3 4 5 6

U3 K1_U17 K1_U21 C2 C3 Cw1-Cw3Lab1-Lab8

3 4 5 6

U4 K1_U01 K1_U20 C2 C3 Cw1-Cw3Lab1-Lab8

3 4 5 6

K1 K1_K01 C1 C2 C3 Wy1-Wy10Cw1-Cw3Lab1-Lab8

1 2 3 4 5 6

K2 K1_K06 C1 C2 C3 Wy1-Wy10Cw1-Cw3Lab1-Lab8

1 2 3 4 5 6

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Bazy Danych i Zarzadzanie InformacjaNazwa w jezyku angielskim : Data Bases and Information ManagementKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I04Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30 15 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

60 60 60

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 2 2 2w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

2 2

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

2 2 2

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIWymagane jest zaliczenie nastepujacego moduu: Wstep do Informatyki i Programowania

CELE PRZEDMIOTU

C1 Przedstawienie podstawowych aspektw systemw baz danych oraz obsugi danych

C2 Praktyczne przecwiczenie podstawowych aspektw zwiazanych z bazami danych

C3 Implementacja podstawowych aspektw zwiazanych z bazami danych w wybranym systemie bazodanowym

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Zna skadnie i komendy jezyka SQL

W2 Zna operatory algebry relacji

W3 Zna mechanizm dziaania transakcji

W4 Zna pojecia zwiazane z zaleznosciami funkcyjnymi

W5 Zna definicje postaci normalnych relacji

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Potrafi posugiwac sie jezykiem SQL

U2 Potrafi obsugiwac system zarzadzania baza danych

U3 Potrafi tworzyc obiekty obsugujace dane w bazie danych

U4 Potrafi przeprowadzic proces normalizacji relacji

U5 Potrafi zaprojektowac baze danych na podstawie analizy biznesowej

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Posiada zdolnosc wsppracy z innymi specjalistami w zakresie tworzenia i obsugi baz danych

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Podstawy bazy danych, algebra relacji 2hWy2 Podstawowe komendy SQL 2hWy3 Zaawansowane komendy SQL 2hWy4 Aspekty aktywne baz danych 2hWy5 Aspekty systemowe baz danych 2hWy6 Inne jezyki manipulowania danymi 2hWy7 Projektowanie baz danych 4hWy8 Autoryzacja w bazach danych 2hWy9 Zaleznosci funkcyjne 2hWy10 Normalizacja baz danych 2hWy11 Transakcje w bazach danych 4hWy12 Wykonywanie zapytan w bazach danych 2hWy13 Rozproszone bazy danych 2h

Forma zajec - cwiczeniaCw1 Jezyk SQL 5hCw2 Obiekty bazy danych 2hCw3 Zaleznosci funkcyjne i normalizacja 4hCw4 Projektowanie baz danych 4h

2

Forma zajec - laboratoriumLab1 Zapoznanie sie z system bazodanowym 1hLab2 Jezyk SQL 4hLab3 Obiekty bazy danych 2hLab4 Baza danych dla wybranego zagadnienia 2h

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Wykad multimedialny

3. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W5, K1-K1 Egzamin koncowyF2 U1-U5, K1-K1 Dwa sprawdziany, aktywnoscF3 U1-U5, K1-K1 Rozliczenie sie z zadanych list

zadanP=50%*F1+25%*F2+25%*F3

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. H. Garcia-Molina, J. Ullman, J. Widom - Systemy baz danych. Peny wykad. WNT

2. J. Ullman - Principles of Database Systems, 1982

3. R. Coburn, SQL dla kazdego, 2001

4. T. Connolly, C. Begg - Systemy baz danych. RM, drugie wydanie

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr Wojciech Macyna

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUBazy Danych i Zarzadzanie Informacja

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W02 K1_W10 C1 Wy1-Wy13 1 2 3W2 K1_W10 C1 Wy1-Wy13 1 2 3W3 K1_W01 C1 Wy1-Wy13 1 2 3W4 K1_W10 C1 Wy1-Wy13 1 2 3W5 K1_W10 C1 Wy1-Wy13 1 2 3U1 K1_U26 K1_U28 C2 C3 Cw1-Cw4

Lab1-Lab43

U2 K1_U01 C2 C3 Cw1-Cw4Lab1-Lab4

3

U3 K1_U26 C2 C3 Cw1-Cw4Lab1-Lab4

3

U4 K1_U10 C2 C3 Cw1-Cw4Lab1-Lab4

3

U5 K1_U28 C2 C3 Cw1-Cw4Lab1-Lab4

3

K1 K1_K14 C1 C2 C3 Wy1-Wy13Cw1-Cw4Lab1-Lab4

1 2 3

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Architektura Komputerw i Systemy OperacyjneNazwa w jezyku angielskim : Computer Architecture and Operating SystemsKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I05Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

60 30 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

90 60 60

Forma zaliczenia egzaminDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 3 3 3w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

3 3

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

3 3 3

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIZnajomosc jezyka C oraz podstaw logiki i rachunku zdan.

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie sie ze struktura i budowa wspczesnych procesorw, komputerw i systemw operacyjnych

C2 Umiejetnosc projektowania prostych ukadw logicznych skadajacych sie na budowe procesora

C3 Umiejetnosc programowania mechanizmw systemowych i wsppracy z urzadzeniami komputera

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Zna podstawowe architektury komputerw

W2 Zna podstawowe zasady dziaania ukadw logicznych komputera

W3 Zna podstawowe zadania systemw operacyjnych

W4 Zna strukture pamieci komputerw i sposoby zarzadzania nia

W5 Zna strukture stosowanych systemw plikw

W6 Zna podstawowe problemy zwiazane ze wspbieznoscia procesw i ich synchronizacja

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Umie projektowac proste ukady logiczne i cyfrowe

U2 Umie zainstalowac i obsuzyc z poziomu konsoli system operacyjny

U3 Potrafi opracowac i zaimplementowac skrypty wykorzystujace programy systemowe

U4 Potrafi wykorzystac mechanizmy systemu operacyjnego w implementacjach w jezykach wysokiego poziomu

U5 Potrafi za pomoca programw systemowych zdiagnozowac dziaanie komputera i naprawic system plikw

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Potrafi w sposb zrozumiay wytumaczyc budowe i zasade dziaania komputera

K2 Potrafi zrozumiec i wytumaczyc dziaanie systemu operacyjnego komputera

K3 Potrafi zdiagnozowac dziaanie systemu operacyjnego na komputerze

K4 Potrafi wytumaczyc dziaanie systemw plikw i niebezpieczenstwa zwiazane z bedami w tych systemach

TRESCI PROGRAMOWE

2

Forma zajec - wykadyWy1 Historia obliczen i architektur komputerowych 2hWy2 Reprezentacja danych 2hWy3 Budowa procesora, modele CISC i RISC 4hWy4 Mikroprogramowanie 2hWy5 Struktura potokowa, problemy synchronizacji 4hWy6 Modele i struktura pamieci, poziomy pamieci, pamiec wirtualna 4hWy7 Komputery wektorowe 2hWy8 Procesory wielowatkowe 2hWy9 Maszyny wirtualne 2hWy10 Podstawy organizacji wejscia i wyjscia, obsuga urzadzen zewnetrznych 4hWy11 Zadania systemw operacyjnych 2hWy12 Procesy i watki, zakleszczenia 4hWy13 Przydzia zasobw, buforowanie i synchronizacja 6hWy14 Zarzadzanie pamiecia 4hWy15 Systemy plikw, warstwa logiczna i fizyczna 6hWy16 Wspbieznosc i synchronizacja procesw, przeciwdziaanie zakleszczeniu 4hWy17 Sieci komputerowe - protokoy DNS, IP, UDP i TCP 4hWy18 Podsumowanie wykadu 2h

Forma zajec - cwiczeniaCw1 Ukady logiczne 4hCw2 Minimalizacja funkcji boolowskich metoda tablic Karnaugha 4hCw3 Dekompozycja funkcji boolowskich 4hCw4 Ukady synchroniczne 4hCw5 Minimalizacja liczby stanw automatu 4hCw6 Ukady asynchroniczne 4hCw7 Projektowanie ukadw cyfrowych 6h

Forma zajec - laboratoriumLab1 Instalacja systemu operacyjnego, obsuga plikw z poziomu konsoli 4hLab2 Obsuga procesw w systemie 2hLab3 Filtry, strumienie i przetwarzanie potokowe 2hLab4 Tworzenie skryptw powoki systemu operacyjnego 4hLab5 Obsuga plikw z poziomu jezyka C 2hLab6 Obsuga procesw z poziomu jezyka C 4hLab7 Obsuga potokw z poziomu jezyka C 2hLab8 Tworzenie i obsuga watkw z poziomu jezyka C 4hLab9 Komunikacja miedzyprocesorowa w jezyku C: komunikaty, pamiec wspdzielona, semafory 6h

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Wykad multimedialny

3. Rozwiazywanie zadan i problemw

4. Rozwiazywanie zadan programistycznych

5. Konsultacje

6. Praca wasna studentw

3

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W6, K1-K4 Egzamin pisemnyF2 U1-U5, K1-K4 Kartkwki, aktywnosc przy

rozwiazywaniu problemwF3 U1-U5, K1-K4 Odbir zadan programistycznychP=40%*F1+30%*F2+30%*F3

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and design, Elsevier 2005

2. A. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemw operacyjnych. WNT, Warszawa 2005.

3. A. S. Tanenbaum, Modern Operating Systems. wydanie 2, Prentice-Hall Inc., 2001

4. W. R. Stevens, Programowania w srodowisku systemu UNIX. WNT, Warszawa 2002

5. L. Bic, A. C. Shaw, The Logical Design of Operating Systems. Prentice-Hall Inc., 1988

6. Hennessy, J. L., and D. A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach, 3rd ed. San Mateo,CA: Morgan Kaufman, 2002

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr Maciej Gebala

4

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUArchitektura Komputerw i Systemy Operacyjne

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W02 K1_W13 C1 Wy1-Wy18 1 2 5 6W2 K1_W02 K1_W09 K1_W13 C1 Wy1-Wy18 1 2 5 6W3 K1_W06 K1_W09 K1_W13 C1 Wy1-Wy18 1 2 5 6W4 K1_W02 K1_W13 C1 Wy1-Wy18 1 2 5 6W5 K1_W02 K1_W13 C1 Wy1-Wy18 1 2 5 6W6 K1_W02 K1_W13 C1 Wy1-Wy18 1 2 5 6U1 K1_U01 K1_U20 C2 C3 Cw1-Cw7

Lab1-Lab93 4 5 6

U2 K1_U01 K1_U15 K1_U27 C2 C3 Cw1-Cw7Lab1-Lab9

3 4 5 6

U3 K1_U01 K1_U15 K1_U23 K1_U27 C2 C3 Cw1-Cw7Lab1-Lab9

3 4 5 6

U4 K1_U01 K1_U15 K1_U25 K1_U27 C2 C3 Cw1-Cw7Lab1-Lab9

3 4 5 6

U5 K1_U01 K1_U15 K1_U27 K1_U30 C2 C3 Cw1-Cw7Lab1-Lab9

3 4 5 6

K1 K1_K02 K1_K14 C1 C2 C3 Wy1-Wy18Cw1-Cw7Lab1-Lab9

1 2 3 4 5 6

K2 K1_K01 K1_K02 K1_K10 K1_K14 C1 C2 C3 Wy1-Wy18Cw1-Cw7Lab1-Lab9

1 2 3 4 5 6

K3 K1_K02 K1_K13 K1_K14 C1 C2 C3 Wy1-Wy18Cw1-Cw7Lab1-Lab9

1 2 3 4 5 6

K4 K1_K02 K1_K13 K1_K14 C1 C2 C3 Wy1-Wy18Cw1-Cw7Lab1-Lab9

1 2 3 4 5 6

5

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Technologie SiecioweNazwa w jezyku angielskim : Network TechnologiesKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I06Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

15 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

30 90

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 1 3w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

3

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

1 3

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIZnajomosc algorytmw i struktur danych. Umiejetnosc programowania w wybranym jezyku.

CELE PRZEDMIOTU

C1 Omwienie podstaw sieci LAN i WAN. Przedstawienie architektury Internetu oraz protokow komunika-cyjnych.

C2 Przekazanie podstaw tworzenia aplikacji sieciowych wykorzystujacych rzne protokoy komunikacyjne

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Zna aspekty wymiany danych w sieciach lokalnych na przykadzie Ethernetu.

W2 Zna model sieci rozlegej oraz protokoy wykorzystywane w intersieci.

W3 Zna architekture systemw klient serwer i wielowarstwowych systemw rozproszonych.

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Potrafi posugiwac sie wprowadzonymi na wykadzie pojeciami dotyczacymi modeli sieci i protokow.

U2 Potrafi symulowac programowo dziaanie wybranych warstw stosu protokow

U3 Potrafi tworzyc systemy sieciowe klient serwer zozone z wielu komponentw

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Potrafi omwic architekture sieci lokalnej i rozlegej w sposb powszechnie zrozumiay

K2 Rozumie potrzebe: stosowania wielu wspdziaajacych protokow, tworzenia rozproszonych aplikacjisieciowych

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Wprowadzenie do sieci komputerowych. 1hWy2 Architektura sieci. 1hWy3 Warstwa fizyczna. 1hWy4 Warstwa acza danych. 1hWy5 Podwarstwa LLC. 1hWy6 Warstwa sieciowa. 1hWy7 Algorytmy trasowania. 1hWy8 Warstwa transportowa 1hWy9 Architektura systemw WWW 1hWy10 Protok HTTP. 1hWy11 Model warstwy klienta 1hWy12 Technologie warstwy serwera 1hWy13 Techniki Java 1hWy14 Usugi rozproszone. 1hWy15 Systemy zarzadzania trescia CMS. 1h

2

Forma zajec - laboratoriumLab1 Testowanie sieci 2hLab2 Modelowanie sieci 2hLab3 Ramkowanie 2hLab4 Symulowanie sieci lokalnej. 2hLab5 Symulowanie sieci rozlegej. 2hLab6 Symulowanie niezawodnego transportu 2hLab7 Protok HTTP. 2hLab8 Wstep do programowania klient serwer. 2hLab9 Programowanie klient serwer. 2hLab10 Programowanie klienta 2hLab11 Programowanie serwera 2hLab12 Obsuga zadan HTTP. 2hLab13 Przesyanie plikw do serwera. 2hLab14 Programowanie usug WebService. 2hLab15 Obsuga SOAP, WSDL. 2h

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Rozwiazywanie zadan programistycznych

3. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W3, K1-K2 EgzaminF2 U1-U3, K1-K2 Srednia ocen z list zadanP=50%*F1+50%*F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Andrew S. Tanenbaum: Sieci komputerowe.

2. Douglas E. Comer: Sieci komputerowe i intersieci.

3. Douglas E. Comer: Sieci komputerowe TCP/IP.

4. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr ukasz Krzywiecki

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUTechnologie Sieciowe

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W02 K1_W11 C1 Wy1-Wy15 1 3W2 K1_W03 K1_W11 C1 Wy1-Wy15 1 3W3 K1_W02 K1_W09 K1_W11 C1 Wy1-Wy15 1 3U1 K1_U01 K1_U32 C1 Lab1-Lab15 2 3U2 K1_U01 K1_U09 K1_U17 K1_U22 C1 Lab1-Lab15 2 3U3 K1_U01 K1_U03 K1_U09 K1_U17

K1_U19 K1_U21 K1_U22C1 Lab1-Lab15 2 3

K1 K1_K14 C1 C2 Wy1-Wy15Lab1-Lab15

1 2 3

K2 K1_K08 K1_K11 K1_K13 C1 C2 Wy1-Wy15Lab1-Lab15

1 2 3

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Algorytmy i Struktury DanychNazwa w jezyku angielskim : Algorithms adn Data StructuresKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I07Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

45 30 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

85 50 45

Forma zaliczenia egzaminDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 3 2 1w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

2 1

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

3 2 1

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIModu wymaga znajomosci narzedzi matematycznych wprowadzonych na analizie matematycznej, algebrze,rachunku prawdopodobienstwa oraz matematyce dyskretnej. Modu wymaga rwniez znajomosci co najmniejjednego jezyka programowania, np. C, C++ lub Java.

CELE PRZEDMIOTU

C1 Poznanie podstawowych algorytmw i struktur danych, nauka metodologii budowy algorytmw i strukturdanych, nauka teorii analizy algorytmw i struktur danych

C2 Praktyczne opanowanie algorymtw i struktur danych omwionych na wykadzie, opanowanie metodologiibudowy algorytmw i struktur danych, opanowanie praktycznej analiza algorytmw i struktur danych

C3 Budowa implementacyjna przedstawionych na wykadzie algorytmw i struktur danych

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Zna algorytmy sortowania w modelu komparatywnym, algorytmy sortowania o zozonosci liniowej, algo-rytmy wyznaczania statystyki pozycyjnej oraz ich zozonosci obliczeniowe

W2 Zna metodologie budowy oraz analizy zozonosci obliczeniowej algorytmw typu dziel i zwyciezaj, pro-gramowanie dynamiczne, algorytmy zachanne

W3 Zna struktury danych takie jak: stos, kolejka, lista, kopiec binarny, drzewo BST, drzewo czerwono-czarne,skip lista, kopiec Fibonacciego, drzewo van Emde Boas

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Potrafi wybrac znany algorytm, zmodyfikowac znany algorytm lub zbudowac nowy algorytm odpowiedni dorozwiazania stawianego problemu informatycznego, a nastepnie zaimplementowac go

U2 Potrafi przeprowadzic analize wybranych algorytmw

U3 Potrafi wybrac znana strukture danych lub zmodyfikowac znana strukture danych odpowiedna do wybranegozastosowania informatycznego, a nastepnie zaimplementowac ja

U4 Potrafi przeprowadzic analize wybranych struktur danych

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Rozumie potrzebe stosowania odpowiednich algorytmw i struktur danych w celu optymalizacji dziaaniasystemw informatycznych

K2 Wie jak stopien komplikacji rozwiazania informatycznego wpywa na mozliwosc jego analizy

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Podstawowe pojecia algorytmiki, pierwszy problem algorytmiczny 2hWy2 Notacja asymptotyczna 2hWy3 Rozwiazywanie rwnan rekurencjnych 3hWy4 Metodologia dziel i zwyciezaj, analiza zozonosci obliczeniowej 3hWy5 Quick Sort 4hWy6 Kopiec 3hWy7 Dolne ograniczenie na zozonosc obliczeniowa sortowania. 1hWy8 Sortowanie w czasie liniowym 2hWy9 Statystyki pozycyjne 4hWy10 Programowanie dynamiczne, analiza zozonosci obliczeniowej 2hWy11 Algorytmy zachanne, analiza zozonosci obliczeniowej 2hWy12 Podstawowe struktury danych 1hWy13 Drzewo BST 4hWy14 Drzewo czerwono-czarne 2hWy15 Skip lista 2hWy16 Metodologia wzbogacania struktur danych 2hWy17 Koszt zamortyzowany 2hWy18 Kopce Fibonacciego 2hWy19 Podstawy teorii zozonosci obliczeniowej 2h

2

Forma zajec - cwiczeniaCw1 Notacja asymptotyczna 4hCw2 Rozwiazywanie rekurencji 2hCw3 Metodologia dziel i zwyciezaj, analiza zozonosci obliczeniowej 4hCw4 Probabilistyczna analiza algorytmw 2hCw5 Algorytmy sortujace 4hCw6 Programowanie dynamiczne 2hCw7 Algorytmy zachanne 2hCw8 Podstawowe struktury danych 2hCw9 Drzewo BST 2hCw10 Drzewa czerwono-czarne, skip listy. 2hCw11 Wzbogacanie struktur danych 2hCw12 Koszt zamortyzowany, kopce Fiboncciego 2h

Forma zajec - laboratoriumLab1 Algorytmy sortujace 4hLab2 Statystyki pozycyjne 2hLab3 Progamowanie dynamiczne 2hLab4 Algorytmy zachanne 2hLab5 Struktury danych I 2hLab6 Struktury danych II 3h

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Rozwiazywanie zadan i problemw

3. Rozwiazywanie zadan programistycznych

4. Konsultacje

5. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W3, K1-K2 EgzaminF2 U1-U4, K1-K2 2 kolokwiaF3 U1-U4, K1-K2 Ocena zadan implementacyjnychP=50%*F1+30%*F2+20%*F3

3

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. T.H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmw, WNT

2. D. E. Knuth, Sztuka programowania, tom I i III, WNT

3. R. Sedgewick, Algorithms, Addison Wesley Publishing Company (dostepna w wersji webowej na stroniehttp://algs4.cs.princeton.edu)

4. S. Dasgupta, C. H. Papadimitriou, U. V. Vazirani, Algorithms, McGraw-Hill Science/Engineering/Math;1 edition (September 13, 2006), (dostepna czesciowo na stronie http://www.cs.berkeley.edu/ vazi-rani/algorithms.html)

5. R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik, Matematyka konkretna, PWN

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr Zbigniew Goebiewski

4

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUAlgorytmy i Struktury Danych

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W03 C1 Wy1-Wy19 1 4 5W2 K1_W01 K1_W03 K1_W04 K1_W05 C1 Wy1-Wy19 1 4 5W3 K1_W06 C1 Wy1-Wy19 1 4 5U1 K1_U01 K1_U02 K1_U06 K1_U15

K1_U17C2 C3 Cw1-Cw12

Lab1-Lab62 3 4 5

U2 K1_U01 K1_U10 K1_U17 K1_U31 C2 C3 Cw1-Cw12Lab1-Lab6

2 3 4 5

U3 K1_U01 K1_U02 K1_U06 K1_U15K1_U17

C2 C3 Cw1-Cw12Lab1-Lab6

2 3 4 5

U4 K1_U01 K1_U10 K1_U17 K1_U31 C2 C3 Cw1-Cw12Lab1-Lab6

2 3 4 5

K1 K1_K01 K1_K12 K1_K13 C1 C2 C3 Wy1-Wy19Cw1-Cw12Lab1-Lab6

1 2 3 4 5

K2 K1_K12 K1_K13 C1 C2 C3 Wy1-Wy19Cw1-Cw12Lab1-Lab6

1 2 3 4 5

5

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Programowanie ZespooweNazwa w jezyku angielskim : Group ProgrammingKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I08Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

120

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 2w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

2

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

2

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIZaliczony kurs Wstep do Programowania lub podobny. Znajomosc podstaw technik potrzebnych do implemen-tacji relacyjnych baz danych oraz podstaw protokow sieciowych.

CELE PRZEDMIOTU

C1 Celem jest przygotowanie studentw do zespoowej pracy programistycznej

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Wiedza z zakresu podstawowych metodyk pracy zespoowej w tworzeniu oprogramowania

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Umie zaprojektowac system sredniej wielkosci.

U2 Potrafi implemetowac sredniej wielkosci systemy informatyczne

U3 Potrafi stworzyc dokumentacje techiczna stworzonego systemu

U4 Potrafi testowac system informatyczny.

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Potrafi wsppracowac przy tworzeniu projektu programistycznego

K2 Potrafi zaprezentowac produkt programistyczny oraz szkolic uzytkownikw

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - laboratoriumLab1 Przygotowanie do stworzenia projektu 2hLab2 Projekt 8hLab3 Stworzenie kodu programu 14hLab4 Testowanie i walidacja 4hLab5 Wdrozenie systemu 2h

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Tworzenie projektw programistycznych

2. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W1, U1-U4, K1-K2 Ocen jakosci koduP=100%*F1

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Literature do przedmiotu stanowi dokumentacja wykorzystywanych narzedzi programistycznych

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr Marek Klonowski

2

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUProgramowanie Zespoowe

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W04 K1_W05 K1_W15 K1_W17 C1 Lab1-Lab5 2U1 K1_U02 K1_U08 K1_U15 K1_U19 C1 Lab1-Lab5 1 2U2 K1_U01 K1_U03 K1_U10 K1_U17

K1_U18 K1_U19 K1_U20C1 Lab1-Lab5 1 2

U3 K1_U03 K1_U04 K1_U07 K1_U08 C1 Lab1-Lab5 1 2U4 K1_U03 K1_U09 K1_U10 K1_U11

K1_U17C1 Lab1-Lab5 1 2

K1 K1_K01 K1_K06 K1_K07 K1_K15 C1 Lab1-Lab5 1 2K2 K1_K01 K1_K04 K1_K06 K1_K14 C1 Lab1-Lab5 1 2

3

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Obliczenia NaukoweNazwa w jezyku angielskim : Scientific Computing.Kierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I09Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30 15 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

60 30 30

Forma zaliczenia egzaminDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 2 1 1w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

1 1

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

2 1 1

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIAnaliza Matematyczna I i II, Algebra z Geometria Analityczna

CELE PRZEDMIOTU

C1 Omwienie wybranych metod numerycznych dotyczacych interpolacji, aproksymacji, numerycznej algebryliniowej, obliczania zer funkcji i rozwiazywania rwnan rzniczkowych

C2 Opanowanie i teoretyczna analiza metod numerycznych omawianych na wykadzie

C3 Komputerowa realizacja i testowanie metod numerycznych omawianych na wykadzie

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Zna arytmetyke zmiennopozycyjna, analize bedw zaokraglen. Zna i rozumie pojecia: zadania zleuwarunkowanego, algorytmu stabilnego, algorytmu numerycznie poprawnego.

W2 Zna metody: interpolacji wielomianowej, rozwiazywania ukadw rwnan liniowych, obliczania odwrot-nosci macierzy, cakowania i rzniczkowania numerycznego. Zna podstawowe metody: obliczania zerfunkcji i wielomianw, aproksymacji sredniokwadratowej, rozwiazywania rwnan rzniczkowych zwycza-jnych.

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Potrafi reprezentowac dane w arytmetyce zmiennopozycyjnej i wykonywac operacje zmiennopozycyjne.Potrafi przeprowadzic analize bedw zaokraglen prostych algorytmw numerycznych. Potrafi zbadacuwarunkowanie prostych problemw numerycznych.

U2 Potrafi rozwiazywac podstawowe zagadnienia metod numerycznych

U3 Potrafi zaprogramowac i przeprowadzic numeryczne eksperymenty obliczeniowe oceniajace numerycznewasnosci zadan i algorytmw.

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Potrafi omwic w sposb powszechnie zrozumiay podstawowe zagadnienia metod numerycznych.

K2 Rozumie potrzebe stosowania metod numerycznych w informatyce, praktyce.

TRESCI PROGRAMOWE

2

Forma zajec - wykadyWy1 Arytmetyka zmiennopozycyjna, standard IEEE, analiza bedw zaokraglen, analiza prostych

algorytmw2h

Wy2 Zadanie zle uwarunkowane, wskaznik uwarunkowania zadania, uwarunkowanie zadaniarozwiazywania ukadu rwnan liniowych

2h

Wy3 Interpolacja wielomianowa Lagrangea, reszta, iloraz rznicowy. 2hWy4 Wzr interpolacyjny Newtona, wielomiany Czebyszewa, wezy Czebyszewa, informacja o

funkcjach sklejanych2h

Wy5 Iteracyjne metody obliczania zer funkcji: metoda bisekcji, metody Newtona i siecznych, rzadmetody

2h

Wy6 Obliczanie pierwiastkw wielomianw, lokalizacja pierwiastkw, algorytm Hornera, deflacjaczynnikiem liniowym, zastosowanie metody Newtona do obliczania pierwiastkw wielomi-anu

2h

Wy7 Rozwiazywanie ukadu rwnan liniowych, numeryczna realizacja eliminacji Gaussa, wybrelementw gwnych, rozkad LU, numeryczne obliczanie odwrotnosci macierzy

2h

Wy8 Iteracyjne metody rozwiazywania ukadu rwnan liniowych, zbieznosc ciagu macierzy,metody Jacobiego i Gaussa-Seidla

2h

Wy9 Iloczyn skalarny, rzut ortogonalny na podprzestrzen liniowa, wielomiany ortogonalne,zwiazek rekurencyjny speniany przez wielomiany ortogonalne

2h

Wy10 Przyblizanie funkcji, aproksymacja sredniokwadratowa za pomoca wielomianw, n-ty wielo-mian optymalny

2h

Wy11 Zadanie najmniejszych kwadratw - ukad normalny, macierz Grama 2hWy12 Kwadratura interpolacyjna, rzad kwadratury, wzory trapezw i Simpsona 2hWy13 Wzory zozone trapezw i Simpsona, numeryczne rzniczkowanie 2hWy14 Ekstrapolacja 2hWy15 Metody Rungego Kutty rozwiazywania rwnan rzniczkowych zwyczajnych 2h

Forma zajec - cwiczeniaCw1 Arytmetyka zmiennopozycyjna 2hCw2 Analiza bedw zaokraglen 2hCw3 Interpolacja wielomianowa 2hCw4 Iteracyjne metody obliczania zer funkcji i wielomianw 2hCw5 Ukady rwnan liniowych 2hCw6 Aproksymacja sredniokwadratowa 2hCw7 Kwadratury i obliczanie numeryczne pochodnych 2hCw8 Kolokwium 1h

Forma zajec - laboratoriumLab1 Srodowisko Octava (Matlaba) 3hLab2 Bedy zaokraglen i uwarunkowanie zadania 4hLab3 Interpolacja 2hLab4 Iteracyjne metody obliczania zer funkcji 2hLab5 Ukady rwnan liniowych 2hLab6 Aproksymacja sredniokwadratowa 2h

3

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Wykad multimedialny

3. Rozwiazywanie zadan i problemw

4. Rozwiazywanie zadan programistycznych

5. Konsultacje

6. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W2, K1-K2 Egzamin koncowyF2 U1-U3, K1-K2 Kolokwium zaliczenioweF3 U1-U3, K1-K2 Realizacja list zadanP=40%*F1+30%*F2+30%*F3

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, 2005

2. A. Kiebasinski, H. Schwetlick, Numeryczna algebra liniowa, WNT, 1993

3. J. Stoer, R. Bulirsch, Wstep do analizy numerycznej, PWN, 1987

4. C. B. Moler, Numerical Computing with MATLAB, SIAM 2004

5. M. T. Heath, Scientific Computing. An Introduction Survey, McGraw Hill 2002

6. Octave, http://www.octave.org/

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr hab. Pawe Zielinski

4

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUObliczenia Naukowe

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W02 K1_W04 K1_W13 C1 Wy1-Wy15 1 2 5 6W2 K1_W12 C1 Wy1-Wy15 1 2 5 6U1 K1_U17 C2 C3 Cw1-Cw8

Lab1-Lab63 4 5 6

U2 K1_U08 K1_U10 C2 C3 Cw1-Cw8Lab1-Lab6

3 4 5 6

U3 K1_U09 K1_U11 K1_U12 K1_U23 C2 C3 Cw1-Cw8Lab1-Lab6

3 4 5 6

K1 K1_K14 C1 C2 C3 Wy1-Wy15Cw1-Cw8Lab1-Lab6

1 2 3 4 5 6

K2 K1_K01 C1 C2 C3 Wy1-Wy15Cw1-Cw8Lab1-Lab6

1 2 3 4 5 6

5

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Jezyki Formalne i Techniki TranslacjiNazwa w jezyku angielskim : Formal Languages and Translation TechniquesKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I10Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30 15 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

45 30 45

Forma zaliczenia egzaminDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 2 2 2w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

2 2

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

2 2 2

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIModu wymaga wstepnie podstawowej wiedzy z teorii mnogosci (zbiory, relacje) oraz algorytmw i strukturdanych (grafy, drzewa). Wymagana jest takze znajomosc jezyka programowania C.

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie z podstawami teorii jezykw formalnych i technik translacji

C2 Nabycie umiejetnosci operowania jezykami regularnymi i bezkontekstowymi

C3 Zaprojektowanie i zaimplementowanie prostego kompilatora

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Zna pojecie jezyk regularny, jego podstawowe wasnosci i sposoby wyrazania jako automatu skonczonegolub wyrazenia regularnego

W2 Zna pojecie jezyk bezkontekstowy, jego podstawowe wasnosci i sposoby opisu przez gramatyki i automatyze stosem

W3 Zna podstawowe metody konstruowania parserw

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Potrafi okreslic stopien trudnosci rozpoznawania i opisania danego jezyka formalnego

U2 Potrafi wykorzystac narzedzia do budowy parserw i prostych kompilatorw

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Rozumie stopien komplikacji zagadnien zwiazanych z przetwarzaniem danych

K2 Potrafi wyjasnic podstawowe zagadnienia zwiazane z technikami translacji i ich zastosowaniami

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wykadyWy1 Pojecia podstawowe. Automat skonczony 2hWy2 Rwnowaznosc klasy jezykw rozpoznawanych przez DFA i NFA oraz definiowanych przez

RE. Minimalny DFA2h

Wy3 Wasnosci jezykw regularnych. Analiza leksykalna 2hWy4 Gramatyki bezkontekstowe. Ich postacie normalne 2hWy5 Automat ze stosem (PDA). Rwnowaznosc PDA i gramatyk bezkontekstowych 2hWy6 Wasnosci jezykw bezkontekstowych 2hWy7 Budowa kompilatora. Analiza skadniowa 2hWy8 Gramatyki typu LL(k) 2hWy9 Analiza wstepujaca. Gramatyki typu LR(k) 2hWy10 Gramatyki SLR, LR(1) i LALR 2hWy11 Translacja sterowana skadnia i zaleznosci kontekstowe 2hWy12 Synteza kodu i srodowisko czasu wykonania 2hWy13 Hierarchia Chomskyego 2hWy14 Wstep do teorii obliczen 2hWy15 Podsumowanie wykadu 2h

Forma zajec - cwiczeniaCw1 Alfabety, sowa i jezyki 1hCw2 Automaty skonczone i wyrazenia regularne 2hCw3 Minimalizacja automatw i dowody na nalezenie lub nienalezenie do jezykw regularnych 2hCw4 Wasnosci gramatyk bezkontekstowych 2hCw5 Automaty ze stosem. Dowody na nalezenie lub nienalezenie do jezykw bezkontekstowych 2hCw6 Parsery zstepujace 2hCw7 Parsery wstepujace 2hCw8 Gramatyki atrybutowe i reguy translacji 2h

2

Forma zajec - laboratoriumLab1 Implementacja analizatora leksykalnego 4hLab2 Implementacja analizatora skadniowego 4hLab3 Projekt programistyczny - kompilator 7h

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad multimedialny

2. Rozwiazywanie zadan i problemw

3. Rozwiazywanie zadan programistycznych

4. Tworzenie projektw programistycznych

5. Konsultacje

6. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W3, K1-K2 EgzaminF2 U1-U2, K1-K2 Kartkwki, aktywnosc przy tablicyF3 U1-U2, K1-K2 Projekt programistycznyP=40%*F1+20%*F2+40%*F3

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatw, jezykw i obliczen, WNT,Warszawa 2005 (ISBN 83-01-14502-1)

2. J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatw, jezykw i obliczen, WNT, Warszawa 1994(ISBN 83-01-11298-0)

3. A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman, Kompilatory. Reguy, metody i narzedzia, WNT, Warszawa 2002, (ISBN:83-204-2656-1)

4. flex: The Fast Lexical Analyzer (http://flex.sourceforge.net/)

5. Bison - GNU parser generator (http://www.gnu.org/software/bison/)

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr Maciej Gebala

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUJezyki Formalne i Techniki Translacji

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W01 K1_W07 C1 Wy1-Wy15 1 5 6W2 K1_W01 K1_W07 C1 Wy1-Wy15 1 5 6W3 K1_W05 K1_W07 K1_W08 K1_W13 C1 Wy1-Wy15 1 5 6U1 K1_U10 K1_U31 C2 C3 Cw1-Cw8

Lab1-Lab32 3 4 5 6

U2 K1_U01 K1_U22 K1_U29 C2 C3 Cw1-Cw8Lab1-Lab3

2 3 4 5 6

K1 K1_K01 K1_K11 K1_K12 K1_K13 C1 C2 C3 Wy1-Wy15Cw1-Cw8Lab1-Lab3

1 2 3 4 5 6

K2 K1_K01 K1_K14 C1 C2 C3 Wy1-Wy15Cw1-Cw8Lab1-Lab3

1 2 3 4 5 6

4

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Systemy WbudowaneNazwa w jezyku angielskim : Embedded SystemsKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I11Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)

30 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

90 90

Forma zaliczenia egzaminDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 3 3w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)

3

w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

3 3

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIUmiejetnosc programowania moze uatwic przyswojenie kolejnego jezyka. Znajomosc tresci przedmiotu Ar-chitektura Komputerw i Systemy Operacyjne

CELE PRZEDMIOTU

C1 zapoznanie z metodami budowy i wykorzystania ukadw wbudowanych

C2 Nauczenie metod projektowania ukadw w technologii FPGA

1

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 posiada wiedze pozwalajaca na zrozumienie sposobu dziaania procesora

W2 posiada wiedze dotyczaca sposobu organizacji wsppracy urzadzen

W3 posiada wiedze na temat technik konstruowania urzadzen jednozadaniowych

W4 posiada wiedze na temat ukadw programowalnych i jezykw programowania umozliwiajaca tworzeniewasnych aplikacji

W5 posiada wiedze na temat modeli teoretycznych dla opisu zozonych systemw wbudowanych

W6 posiada wiedze na temat metod realizacji zadan krytycznych czasowo

W7 zna techniki sterowania urzadzeniami przez systemy wbudowane

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 potrafi zaprojektowac proste procesory jednozadaniowe

U2 potrafi przeanalizowac oraz zaprojektowac niskopoziomowy protok komunikacyjny

U3 potrafi postepowac zgodnie ze standardowa metodyka realizacji systemw wbudowanych

U4 potrafi posugiwac sie standardowymi narzedziami/jezykami suzacymi do opisu urzadzen wbudowanych

U5 potrafi wykorzystywac teoretyczne modele procesw realizowanych przez urzadzenia wbudowane

U6 potrafi wykorzystywac techniki szeregowania zadan i realizowac systemy czasu rzeczywistego

U7 potrafi realizowac proste kontrolery

U8 potrafi przeanalizowac sposb pracy i wykorzystac interfejs prostych urzadzen elektronicznych

U9 potrafi zaprojektowac i zaimplementowac prosty system wbudowany za pomoca ukadw FPGA

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 posiada swiadomosc mozliwosci wykorzystania technologii i potrafi przekazac wiedze na ten temat

K2 umiejetnosc zarzadzania cyklem zyciowym systemw wbudowanych

K3 posiada umiejetnosc wsppracy ze specjalistami z innych zaawansowanych dziedzin wiedzy technicznej

K4 w projekcie, potrafi uwzgledniac czynniki zwiazane z ergonomia i ochrona srodowiska

TRESCI PROGRAMOWE

2

Forma zajec - wykadyWy1 Wprowadzenie 2hWy2 Zasady projektowania 2hWy3 Architektura procesora jednozadaniowego 4hWy4 Projektowanie procesora jednozadaniowego 2hWy5 Urzadzenia peryferyjne i pamiec 2hWy6 Protokoy transmisji danych, interfacing 2hWy7 Architektury programowalnych ukadw logicznych 2hWy8 Metodyka projektowania systemw wbudowanych 2hWy9 Jezyki opisu hardwareu 2hWy10 Modelowanie 6hWy11 Systemy czasu rzeczywistego, szeregowanie zadan 2hWy12 Systemy kontrolne 2h

Forma zajec - laboratoriumLab1 Wprowadzenie 2hLab2 Podstawy budowy moduowej 2hLab3 Implementacja automatu skonczonego 4hLab4 Klawiatura 16 przyciskowa 2hLab5 Ulotna pamiec RAM 2hLab6 Wyswietlacz LCD 2hLab7 Projekt koncowy 16h

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny

2. Wykad multimedialny

3. Rozwiazywanie zadan programistycznych

4. Tworzenie projektw programistycznych

5. Konsultacje

6. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W7, K1-K4 Egzamin koncowyF2 U1-U9, K1-K4 Wykonanie projektuP=50%*F1+50%*F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Embedded System Design. Peter Marwedel, ISBN:ISBN-10 3-540-34048-3

2. Ukady FPGA w przykadach. Jacek Majewski, Piotr Zbysinski

3. ISE WebPack in-depth tutorial. Xilinx.com

OPIEKUN PRZEDMIOTU

mgr inz. Przemysaw Baskiewicz

3

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUSystemy Wbudowane

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKA

4

Przedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W01 K1_W02 K1_W05 K1_W07K1_W11 K1_W12 K1_W13 K1_W14K1_W16

C1 Wy1-Wy12 1 2 5 6

W2 K1_W01 K1_W02 K1_W05 K1_W11K1_W13

C1 Wy1-Wy12 1 2 5 6

W3 K1_W02 K1_W04 K1_W15 C1 Wy1-Wy12 1 2 5 6W4 K1_W02 K1_W04 K1_W05 K1_W08 C1 Wy1-Wy12 1 2 5 6W5 K1_W01 K1_W04 K1_W05 K1_W07 C1 Wy1-Wy12 1 2 5 6W6 K1_W01 K1_W04 K1_W05 C1 Wy1-Wy12 1 2 5 6W7 K1_W01 K1_W04 K1_W05 C1 Wy1-Wy12 1 2 5 6U1 K1_U01 K1_U03 K1_U04 K1_U06

K1_U09 K1_U15 K1_U16 K1_U17K1_U20 K1_U22 K1_U24 K1_U26K1_U30 K1_U32

C1 Lab1-Lab7 3 4 5 6

U2 K1_U01 K1_U02 K1_U04 K1_U06K1_U09 K1_U15 K1_U17 K1_U20K1_U22 K1_U24 K1_U29 K1_U30K1_U32

C1 Lab1-Lab7 3 4 5 6

U3 K1_U01 K1_U02 K1_U04 K1_U09K1_U10 K1_U11 K1_U15 K1_U17K1_U18 K1_U19 K1_U20 K1_U22K1_U32

C1 Lab1-Lab7 3 4 5 6

U4 K1_U01 K1_U02 K1_U04 K1_U09K1_U12 K1_U15 K1_U17 K1_U18K1_U19 K1_U20 K1_U22 K1_U32

C1 Lab1-Lab7 3 4 5 6

U5 K1_U01 K1_U02 K1_U04 K1_U10K1_U15 K1_U17 K1_U18 K1_U19K1_U20 K1_U21 K1_U31

C1 Lab1-Lab7 3 4 5 6

U6 K1_U01 K1_U04 K1_U09 K1_U11K1_U15 K1_U17 K1_U18 K1_U19K1_U20 K1_U22 K1_U32

C1 Lab1-Lab7 3 4 5 6

U7 K1_U01 K1_U02 K1_U04 K1_U09K1_U10 K1_U11 K1_U15 K1_U17K1_U18 K1_U19 K1_U20 K1_U22K1_U32

C1 Lab1-Lab7 3 4 5 6

U8 K1_U01 K1_U02 K1_U04 K1_U09K1_U10 K1_U11 K1_U15 K1_U17K1_U18 K1_U19 K1_U20 K1_U22K1_U32

C1 Lab1-Lab7 3 4 5 6

U9 K1_U01 K1_U02 K1_U04 K1_U09K1_U10 K1_U11 K1_U15 K1_U18K1_U19 K1_U20 K1_U21 K1_U22K1_U26 K1_U27 K1_U32

C1 Lab1-Lab7 3 4 5 6

K1 K1_K01 K1_K02 K1_K05 K1_K12K1_K13 K1_K14

C1 C2 Wy1-Wy12Lab1-Lab7

1 2 3 4 5 6

K2 K1_K06 K1_K07 K1_K08 K1_K09K1_K11

C1 C2 Wy1-Wy12Lab1-Lab7

1 2 3 4 5 6

K3 K1_K01 K1_K04 K1_K08 K1_K10K1_K11 K1_K12 K1_K13 K1_K15

C1 C2 Wy1-Wy12Lab1-Lab7

1 2 3 4 5 6

K4 K1_K01 K1_K04 K1_K10 C1 C2 Wy1-Wy12Lab1-Lab7

1 2 3 4 5 6

5

Za nr 4 do ZW

WYDZIA PODSTAWOWYCH PROBLEMW TECHNIKIKARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim : Projekt DyplomowyNazwa w jezyku angielskim : Diploma projectKierunek studiw : InformatykaSpecjalnosc (jesli dotyczy) :Stopien studiw i forma : inzynierskie, stacjonarneRodzaj przedmiotu : obowiazkowyKod przedmiotu : E1_I13Grupa kursw : TAK

Wykad Cwiczenia Laboratorium Projekt SeminariumLiczba godzin zajec zorganizowanych wUczelni (ZZU)Liczba godzin cakowitego nakadu pracystudenta (CNPS)

450

Forma zaliczenia zaliczenieDla grupy kursw zaznaczyc kurs kon-cowy

X

Liczba punktw ECTS 15w tym liczba odpowiadajaca zajeciom ocharakterze praktycznym (P)w tym liczba punktw odpowiadajaca zaje-ciom wymagajacym bezposredniego kon-taktu (BK)

15

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH KOMPETENCJIDopuszczenie do sidmego semestru studiw.

CELE PRZEDMIOTU

C1 Realizacja projektu dyplomowego oraz sprawdzenie umiejetnosci samodzielnej pracy studenta

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIAZ zakresu wiedzy studenta:

W1 Opanuje nowe narzedzia informatyczne

W2 Ma opanowane metody pisania dokumentacji

Z zakresu umiejetnosci studenta:

U1 Potrafi samodzielnie zbudowac poprawnie dziaajaca aplikacje

U2 Potrafi samodzielnie napisac dokumentacje zbudowanej aplikacji

Z zakresu kompetencji spoecznych studenta:

K1 Wykazuje sie samodzielnoscia zawodowa

K2 Potrafi prezentowac nowe rozwiazania informatyczne

K3 Rozumie zasady ochrony wasnosci intelektualnej

1

TRESCI PROGRAMOWE

Modu poswiecony realizacji projektu dyplomowego inzynierskiego. W jego skad typowo wchodzi: zbudowanieustalonej z opiekunem aplikacji, przetestowanie jej poprawnosci oraz spisanie jej dokumentacji. Mozliwe saodstepstwa od tej reguy, jednak tylko w uzgodnieniu z Komisja Programowa kierunku Informatyka.

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

1. Tworzenie projektw programistycznych

2. Konsultacje

3. Praca wasna studentw

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA

Oceny Numer efektu ksztacenia Sposb oceny efektu ksztaceniaF1 W1-W2, U1-U2, K1-K3 Ocena jakosci wykonania projektu i

jego dokumentacjiP=100%*F1

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJACA

1. Literatura merytoryczna uzgodniona z opiekunem pracy dyplomowej

2. Literatura techniczna uzgodniona z opiekunem pracy dyplomowej

OPIEKUN PRZEDMIOTU

prof. Jacek Cichon

2

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUProjekt Dyplomowy

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU INFORMATYKAPrzedmiotowyefekt ksz-tacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dlakierunku studiw i specjalnosci (o ile doty-czy)

Cele przed-miotu**

Tresci pro-gramowe**

Numernarzedziadydakty-cznego**

W1 K1_W05 K1_W06 C1 2 3W2 K1_W14 K1_W15 K1_W16 C1 2 3U1 K1_U03 K1_U06 K1_U15 K1_U17

K1_U19 K1_U21 K1_U24 K1_U32C1 1 2 3

U2 K1_U01 K1_U15 K1_U22 K1_U32 C1 1 2 3K1 K1_K01 K1_K04 K1_K08 K1_K09

K1_K11 K1_


Top Related