doğrudan temin İhale

15
Doğrudan Temin Nedir Kaynak: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22

Upload: ihale-teknolojileri-as

Post on 10-Feb-2017

89 views

Category:

Business


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Doğrudan Temin İhale

Doğrudan Temin Nedir

Kaynak: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22

Page 2: Doğrudan Temin İhale

İhtiyacın sadece

gerçek veya tüzel tek kişi tarafından

karşılanabileceğinin tespit edilmesi

halinde

Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (1)

Page 3: Doğrudan Temin İhale

Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (2)

Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin

ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması

halinde

Page 4: Doğrudan Temin İhale

Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (3)

Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için

zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve

toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması

halinde

Page 5: Doğrudan Temin İhale

Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (4)

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 53.261 TL ,

diğer idarelerin 17.744TL’yi aşmayan ihtiyaçları ile

temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar

söz konusu olması halindeKamu İhale Kurumu’nun 2016/1 sayılı Tebliği ile 29/01/2016 tarihli ve 29608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 01.02.2016 – 31.01.2017 dönemini kapsamaktadır.

Page 6: Doğrudan Temin İhale

Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (5)İdarelerin ihtiyacına uygun

taşınmaz mal alımı veya kiralanmasıdurumunda

Page 7: Doğrudan Temin İhale

Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (6)

Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı

stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan

ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile

ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve

hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri

alımları için

Page 8: Doğrudan Temin İhale

Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (7)

Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla

ilgili davalarda,

Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya

yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından

yapılacak

hizmet alımlarında

Page 9: Doğrudan Temin İhale

Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (8)

8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca

Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini

sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları halinde

Page 10: Doğrudan Temin İhale

Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (9)

Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3

üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin

hizmet alımları ile

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci

maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin

hizmet alımlarında

Page 11: Doğrudan Temin İhale

Hangi Hallerde Doğrudan Temin ile Satın Alım Yapılır (10)

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi,

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması,

milletvekili genel ve ara seçimleri,

mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde

Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy

pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile

yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti

alımlarında

Page 12: Doğrudan Temin İhale

Doğrudan Temin Nasıl Yapılır

İhale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını

arama zorunluluğu bulunmaksızın,

ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada

fiyat araştırması yapılarak

ihtiyaçlar temin edilir.

Page 13: Doğrudan Temin İhale

Doğrudan Teminlere Nasıl Erişilir

Doğrudan Temin İlanları

Zor Yol

Kurum 1

Kurum 2

...

Kurum ***

Kolay Yol

1. Yol: (Zor Yol)

Her gün binlerce kamu kurumunun web sayfalarını ziyaret ederek, doğrudan temin ilanı yayınlamış mı diye kontrol edip, güncel bir doğrudan temin ilanı yayınlamış ise sizle alakalı olup olmadığını kontrol etmek. Alakalı ise bu ilanla ilgili dokümanları indirip, incelemek.

2. Yol: (Kolay Yol)

ihale.com.tr ihale takip hizmeti. ihale.com.tr her gün binlerce sayfayı kontrol ederek, size uygun olan ihaleleri her gün size listeler.

Page 14: Doğrudan Temin İhale

ihale.com.tr ile Kazanan Siz Olun

İhale.com.tr Bulsun•Tüm ilanlar tek bir sayfada•Günlük raporlama•Takip, hatırlatma imkanı•Ayda 20TL maliyet

Kendim Bulurum•Yüzlerce kurumun sayfasını tek

tek gezmek gerek• İlanları ilgili ilgisiz ayırmak

gerek•Vakit, insan kaynağı, ayda

1000lerce TL maliyet