certificate course

of 222 /222
Add on Course/ Certificate Course List of Students 2019-2020

Upload: khangminh22

Post on 23-Jan-2023

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Add on Course/Certificate Course

List of Students

2019-2020

Deparhnent of ScienQe

K. K. Wagh futs, Commarce, Scienoo and Computar Science Col1ege,Samswati Nagar , Nashik4220}3

List of Students

Communication Skills for Manaoers

Academ;c Year 2019-20

Students list

1 Afre sakshi Sudhir 15 Deore RoshaniGajendra

2 Aher PrajwalSatish 16

Ahire KalyanlRavindra Deshmukh Slddhesh Rajendra

4 Ahire Ketan Sunil Dhande Dhiraj Anil

5 Ahire Neha Gokul 19 Dodve Yashwant Ramesh

6 Ansari Danish Shakeel 20 Dokhale Prashant Sahebrao

1 Bhagwat sakshi Balasaheb 2L Dubey Divyanshu Ashwini

8 Bhamare Rohit Shankar 22 Gaikwad Om Ranakant

9 Bhatt Yogesh Tarkraj 23

10 Bootwala Zaid Sheru Govardhane Shubham Prakash

11 25

12 Borude shivani Pradip Hyalij Vikas Satish

13 27 Jadhav Aniket Nandu

14 Deore Kalpesh vUay ladhav Nikita Suresh

sci

ii

t

Deore Shradha Sanjay

3 L7

Vinchurkar Nilesh Deeliprao

24

Borade Akash Mohan Gulve Tejal Suresh

26

Dahale Apurva Santosh

28

Depaxtmant of ScienceK. K. Wagh Arts, Commerce, Science aad Computor Scionce College,

Saxaswati Nagar , Nashik-422003

Academic Year 2019-20

Students List

No Student Name NO

JadhavSanket Kailas 45 Palve Rutuja Vasant

30 Jadhav Shivani Sukhdev 46 Patelray leeladher

Jone Prafula Sanjay 47

3Z Kale Vaishnavi sachin PatilAbhijlt Rajendra

33 KhairnarSoniya Rajendra 49 PatilGanesh Bhatu

50 Patil Sagar Vijay

35 Kumavat Kamlesh Bhikulal 51 PatilVivek Himmatrao

36 Kumawat Komal Jayprakash 52 Pawar Gaurav Sunil

37 Lahade Vaishnavi Uddhav 53 Rayate Shubham Uttam

38 Lokhande ceeta Rameshwar 54 Sangale Darshan Sampat

39 I!4ahale Vaishnavi Sham 55 Sarvaiya N4ahipal Sudhirsingh

40 Menezes Aurelia Rufina Ashfaq 56 Sauda8ar Mohammad AminGulammohiddin

4L More Pooja Suresh 57 Shaikh Affan Mubeen

42 Nichlani Ekta Ashok 58 Shaikh Bilal Ahmed Ashfaque

43 Nikam Vrlttika Anil 59 Sharma Pankaja Vasudev

44 Pagere Priyanka Ramnath 60 Shinde Priyanka Anil

List of Students

,,.i.,.

\!):|

Student Name

31 PatelSneh Babulal

48

34 Khode Sanket Ramesh

Departrnent of ScienceK. K. Wrgh Arts, Commerce, Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik-422003

List of Students

Academic Year 2019-20

Students List

No Students Name No Students Name

61 Siddhu Gaganpreet Malkit Singh 10 Tiwari Sonika Arvind

62 Sonawane Sudhir Bhimraj 7L

63 Sonje Tejas Purushottam 72 Urade VruddhiVandesh

54 surve Saurabh Bandu Varma SejalSunil

65 Suryawanshi Shruti Yogesh 74 Wagh Vinay Manoj

66 Suryawanshi Tanm ay Sachin 75 Yadav Keshav Kumar

61 Tepale MansiAnant 76 saurabh KumarYadav

68 77 Katale Yash Rajkumar

69 Pachpande Darshan 7A Gangurde Disha Deepak

Tyagi Rahu,Gitaram

73

Thakkar Rutik Suresh

List of Students

Foreiqn Lang u aqe( Germ a n )

Academic Year 2019-20

Students List

1 Afre SakshiSudhir 15 Deore Roshanicajendra

2 Aher PrajwalSatish Deore Shradha Sanjay

3 Ahire Xalyanj Ravindra Deshmukh Siddhesh Rajendra

4 Ahire Ketan Sunil 18 Dhande Dhiraj Anil

5 Ahire Neha Gokul 19 Dodve Yashwant Ramesh

6 AnsariDanish Shakeel 20 Dokhale Prashant Sahebrao

7 Bhagwat Sakshi Balasaheb 21 Dubey Divyanshu Ashwini

8 Bhamare Rohit Shankar 22 Gaikwad Om Ranakant

9 Bhatt Yogesh Tarkraj 23 Vinchurkar Nilesh Deeliprao

10 Bootwala Zaid SherLl 24 Govardhane Shubham prakash

Borade Akash Mohan 25 Gulve Te.ial Suresh

12 Eonrde Shivani Pradjp 26 Hyalij Vikas Satish

13 Dahale Apurva Santosh 27 JadhavAniket Nandu

14 Deore Kalpesh Vijav ladhav Nikita Suresh

-,1 . Depanmenl of Sciencc

ifffi)_ K. K. Wagh Aiis. Conmerce, Science and Computer Science College,

",A\.gOf" Saras\ati \agrr. Nashik-422001

77

11

DeParhnent of Science

K. K. Wash Ar1s, Commerce. Science and Computer Scietrce College'

Saraswati Nagar , Nashik-422003

List of Students

Academic Year 2019-20

q'{i},at

Students List

StLrdent NameNoStudent NameNo

Palve Rutuja Vasant4529 Jadhav Sanket Kailas

46 PatelJaY Leeladher30 Jadhav Shlvanisukhdev

PatelSneh Babulal47Jone Prafula SanjaY

48 PatilAbhijit RajendraKale VaishnaviSachin

PatilGanesh Bhatu49Khairnar SonlYa Rajendra33

50 PatilSagarVijay34 Khode Sanket Ramesh

51 PatilVivek HimmatraoKumavat Kamlesh Bhikulal

Fawar Gaurav sunll52Kumawat Komal.laYPrakash36

Rayate Shubham Uttam53Ghade vaishnavi uddhav31

54 sangale Darshan SamPat38 Lokhande Geeta Rames

Sarvaiya MahiPal Sudhirsingh55Mahale VaishnaviSham39

Saudagar Mohammad Amin

Gulammohiddin56Menezes Aurelia Rufina Ashfaq40

57 Shaikh Affan Mubeen41 More Pooja Suresh

Shaikh Bilal Ahmed Ashfaque58Nichlani Ekta Ashok42

59 Sharma Pankaja VasudevNikam Vruttika Anil43

Shinde Priyanka Anil60Pagere Priyanka Ramnath44

31

35

DePartment of Science

K- K. Waeh Arc, Commerce. Science and Computer Science Co[[ege'

Saraswati Nagar ' Nashik-422003

SCI

-:

Students List

No Students NameStudents NameNo

70 TiwarlSonika ArvindSiddhu GaganPreet MalkitSingh61

Tvagi RahulGltaramSonawane Sudhir Bhimraj62

Urade VruddhiVandesh72aonje Tejas PurLlshottam

73 Varma sejalSunilsurve saurabh Bandu64

'74Suryawanshi shrutiY ogesh65

Yadav Keshav Kumar-1565 suryawanshi TanmaY sachin

76 Saurabh KumarYadavTepale MansiAnant

Katale Yash Rajkumar7768 Thakkar Rutik suresh

7A Gangurde Disha DeePakPachpande Darshan

List of Students

Academic Year 2019-20

7t

63

Wagh Vinay Manoj

67

69

Department of ScienceK. K. Wagh Arts, Corrmerco, Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Naslik-422003

List of Students

Tallv ERP 9(LlTEl Course with GST

Academic Year 2019-20

Students List

1 Sandeep Lole 15 Harshleen Kaur

2 Aditya Dabhade 76 SakshiSonawane

3 Kalpesh Ahire 77 Va ish navi Ahirrao

4 SarthakJejurkar Sweety Apsunde

5 Seabin Joseph 19 Anita Bide

6 Manish Salve 20 Tabassum Ansari

1 MonaliWaghmare JagrutiThakkar

8 Shweta Hire 22 Anupamakumari Sah

9 SnehalDhunde 23 Chanda Yadav

10 24 Sonali Rathod

77 25 Siman Sindhi

12 Deepa Bind 26 Harmanam Sidhu

,yotiGupta 27 Pooja Prasad

74 Dimple Gupta 28 KalyaniChauhan

21

Neer Patel

Kadambari Gaikwad

73

Deparknant of Scianco

K. K. Wagh Arts, Commercg Science and Computer Science College'

Saraswati Nagar , Nashik-422003

List of Students

Academic Year 2019-20

Students List

Student NameNo

Shivam Khare4529 Aditichaudhari

Mijba saiyyad4630 Digvljay Birari

47 Bhagyashri RajoleRamdas Dhatrak31

4A Darshan BhavsarShubham Bunge

49 MayurVanjareDarshan Deshmukh33

AshwiniUkharde5034 Rushikesh oaware

51 Sachin BadadBharat Choudhary35

52 Manesh GhuteAkansha Barve36

DamlniMaule5337 PallaviBhramankar

54 Pratik More38

Adltya Waghchaure55PallaviChavanke39

56Tanuja chaudhari40

57 Vaishnavi Kajale47 PallaviBhadange

58 Varsha Ghadge42 Divya Bhalekar

Sweta Gupta59PritiBacchav43

Rushikesh Talekar6044 Sonal Kashyap

{\.

Student NameNo

32

GayatriMo8al

Komalladhav

List of Students

Academic Year 2019-20

Students List

Students NameNoStudents NameNo

Kanahiya goud8061 Ajay Ahire

81 Piyush Parmar62 Rushikesh Ghumarc

KalyaniGlrase63 Aishwaraya Sahane

Sayaka sayyedRutuja Dinde64

846S shitalwagh

Rakesh PawarPranjalGhumare66

Vishaka Patel8667

Soham Patel8768

MehulPatel88RoshniPoriya69

89 Tejas watPade70

90 Muskan QuershiSujit Dadas71

Neha Shaikh91Ghanshyam Dhamode72

PrasiddhiMaheshwari92Ankush Surse73

93 Harshita Kasare74 Mansipatel

Virendra Singh94Rushikesh shinde15

95 Keshav Singh76 Jayesh Godhawani

layesh Patil96SakshiPatel

SwapnilAdhav97Tisha Patel78

98 MayuriBhaleraoKajalPandey79

DePartment of Science

K. K. Wagh Arts, Commerce, Soience and Computer Science College'

Saraswati Nagar , Nashik-422003

lsha Patel

85

Tejaswini

Shubham

Harmanam Siddhu

77

\

Department of Science

K. K, Wagh Arts, Commerce, Science ard Computer Science College,Saraswati Nagar , Nashik422003

99 Pranav Bankar 110 NikhilMali

100 Sneha Chakrabarty LLl Aditya Mojad

101 sunilChoudhary 772 layesh Patil

702 AnmolDang 113 Junaid shaikh

103 VaishnaviDhikale 174 Pratham Sharma

104 Snehalcadhave 115 Karan Zoman

Bhushan Ghumare 116 sonalshinde

106 Punit Gupta 177 Anita Singh

to7 Roshan.Jadhav 118 Payalsuryawanshi

108 ShivaniKhare 119 Dipali5onawane

109 Aniket Hire 120 Hltesh Suryawanshi

/'

PtNr1l,l\-l

105

Depafirnent of Science

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science and Computer Science College,Saraswati Nagar , Nashik-422003

List of Students

Emolovabili tv Skills Enhancement Proqramme

Student NameNoNo Student Name

24 Dhumal Dhanashree Ganesh1 AdhavswapnilSanjav

252 Bhalerao Mayuri Rupchand

26 Gadhave snehal Balasaheb3

27 Gaikwad Kadambari ChintamanAhire Kalpesh Ravindra

2A

4

5 Ahirrao VaishnaviAnil

29 chumare Bhushan Bhausaheb6 Ansari Tabassum Noor Mohammad

307 Apsunde Sweety Hemant

31 GodhwaniJayesh Rajesh8

Gotise Omkar PravinBhangale chaitali Gopal 329

33 Goud Xanhaiyya Omprakash10 Bhatia Harpritsingh Karnailsingh

34 Gupta Dimple Premshankar11 Bide Anlta Jagdish

35 Gupta Jyoti Premshankar12

36 Gupta Poonam Ramferi3

3174 chakrabarty Sneha sankar

38 Harde Saurabh Sundarrao15 Chaudhari Aditi Prakash

39 Hire Aniket Madhukar16 Chauhan Kalyani Maniram

4A Hire Shweta Chandrakant11 ChoudharySuniliilazit

41 Hirodkar Mansi Ravindra18 Dabhade Aditya Deepak

19 Dadas SujitSuryakant 42 Jadhav Roshan Nanasaheb

DangAnmolVipin 43 Jain Sanket Rajesh20

44 lakkalwad satyam HanmantDhamode Ghanshyam Chintaman

Dhikale Gauri Sunil JaloriHarsh Surendra22

Dhikale Vaishnavi Hiraman 46 Jamdhade Durgesh Anil

Academic Year 2019-20

Dhunde snehal Baburao

Lole Shubham Sandeep

Gatve Nikita Ganesh

Girase Kalyani Govindsing

Bankar Pranav Rajendra

Bind Deepa Vijayprakash

Bola Harshleen Kaur Randhir Singh

Gupta Punit Nitin

45

I

DeParhnent of Science

K. K. Wagh futs, Commerce, Science and Computer Science College'' Saraswati Nagar , Nashik-422003

List of Students

Emplovabili tv Skills Enhancement Proqramme

Academic Year 2019-20

No Student NameStudent NameNo

58 PatelAditi chandubhai4i Janjal Krushnakant Shlvlam

69 Patel lsha Bhavesh48 Jaybhaye Sarika Uttam

PatelJyoti 6anesh70Jejurkar Sarthak Sharad49

PatelKamalNarottam71Joseph Seabin Sall50

Patel MansiVinodbhai'12Kadam Yogita Prakash51

73 Patel Mehul Jayantibhai52 Kanade Prasanna Prashant

PatelNeer Manojbhal74Kanade Sakshi Raiesh53

Patelsakshisanjay15Kanade Shivam Santosh

16 Patelsoham HitendrdaKasare Harshita Prahlad_(5

17 PatelTisha Nileshbhai56 Kasture Hritik Chandrakant

78 Patel vishakha Dilipbhai57 Kawar KalyaniVijaY

PatilJayesh Pankaj79Kocha r Tushar Vinod58

Pawar Rakesh Ravindra80KotwalSiyon Peter59

PawarRoshan Eknath81Kulkarni Padmasambhav soumitra60

82 Poriya Roshani Rameshbhai61

83 Prasad Pooja Virendra67 Maheshwari Prasiddhi Sachin

Qureshi Muskan Yunus63 N4aliNikhilNitln

Rajpurohit Vire ndra singh Babu Sin8h64 Yadav shltal Bramhasingh

86 Rathi Kanhaiya SatyanarayanMojad Aditya Pandurang

87 Rathi Krishna RajendraPandev Kajal Nirankar66.

Rathod sonali Shivaji61 Parmar Piyush Rajesh

SC

l,lAiHri

54

l-abhade Prajakta Somnath

84

85

65

88

Department of Scicnce

K. K. Wagh Arts. Commerte, Scieoce and Computer Science College'

Saraswati Nagar ' Nashik-422003

List of Students

Emplovabi litv skil ls Enhancement Proqramme

Academic Year 2019-20

student NameNoStudent NameNoSonawane DiPali Devidas113

sah AnuPmakuma ri suresh

Sonawane SakshiNitin114Salve Manish Suni90

surse Ankush Ani115Sawane Sejal Dlnesh91

suryawanshiGanes h shrawan116Sayyad Sayaka Sam ir

Hitesh suryawanshilt1Shah Yashvi Rupesh91

ThakarVidya Rajesh118shaikh lunaid FaiYa zuddin94

Thakur JagrutiGoP al119Shaikh Neha Khatoon chand95

Tiwari Rohit Vinodahejwal siddhant shrikant96

Udawant SakshiSa nlayt2LShelar Bhishma Bharat91

ljgale Dnyneswar Ashok723shinde Rushikesh subhash

Verma Aman Rishi724Sidhu Harmanam AmanpreetSingh99

Vidhate Krushna JagdishL25Sindhi Simran Kishor

Waghmare MonaliDineshSingh Keshav shai lendra101

Watpade Tejas DiPakr27Ahire TanmaY Vishnu702

Yadav chanda Komal728Avhad Sakshi Balasaheb103

ladhav Prathamesh Rai ndra729Jadhav Komal sun il

Jadhav 5aurabh sanjay130Eadad sachin sheshrao10s

loshi Pratik PrashantBaNe Akansha Anil

JoshiPratlksha Prakasht12Bhadange Pallavi Somnat ht07

Kahandal Harshada sanjaY133MogalGayatri Rajendra(ajale Vaishnavi Mano

Bhavsar Darshan Suresh

108

109Karad Tushar Sharad

Birarl DigviiaYYashwant110Kardile Harshada Dattatray136

Bramhankar Pallavi VijaY71LGite Aditya Rajaram711

Suryawanshi Gauri Sanjay7t2

I

L20

98

L26

104

131106

134

135

Department of Science

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science and Computer Science College,Saraswati Nagar , Nashik422003

List of Students

Emplo bilitv Skills En ancement Pro ramme

Academic Year 2019-20

No Student NameNo Student Name

162 Kashyap sonal Gulabchand138

Kathe Rushikesh sharad139 chaudhari Tanuja Madhav

164 Kathe Snehal Sudhakarchavhanke Pallavi sunil740

165 Aher Komal Ravindrachoudhary Bharat PukhariL47

166 Maid Sejal Dnyaneshwar742 Daware Rushikesh Sampat

167 Morade Nikita sudhakar743 Deshmukh Darshan Rajendra

More Pratik Kiran!44 Dhatrak Ranrdas Jalinclar

169 Nagpure Rohit saniayDhikale Pallavi Dnyaneshwar

t70Dhikale sakshi Krishna

711 Page Hemangisnajay747 Dinde Rutuja Balasaheb

Pawar Nikhil Mohan172148 Ghadge Varsha Satish

173 Pawar Shradha DashrathGhumare Pranjal Vinayak149

174 Rajole Bhagyashri Somnath150 Ghute Manesh Vilas

Rakibe Pratik Sanjay175151 Gupta Lalit Harishchandra

Rapatwar Rushikesh Suresh152 Gupta Sweta Ramjanam

Talekar Rushikesh Ramdas153 Sahane Aishwarya Shrikant

778 tJkharde Ashwini EajiraoSatbhaiT!shar Narhari754

179 Vanjare MayurSubhashSalyad Tina Rahim155

Wagh ShitalSomnath180155

Waghchaure Aditya Popat181157 Shaikh Taukeer Mustak

782 Patil Vaibhav Vikas158 shardul Vrushali Jayram

183 tawand Piyush DinkarShinde Aditya Prakash159

Khare Shivani RahLrl160 sonawane Sarvesh subhash

(ts Leve N4runalRajendrasutar sneha Nandu

ht4s!lt( l

Bunge Shubham Arun

163

168

145

Pagar Roshan Santosh146

176

177

shaikh Muskan Rafik

184

161 ar7"r,G,

Deparhnent of ScienceK. K. Wagh futs, Commerce, Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik-422003

List of Students

Em olovabilitv Skills Enhancem ent Proqramme

Academic Year 2019-20

Nil Student llame No Student Name

186 Bachhav Pritee Girish 194 Bandare Mansisharad

187 Dayama Samarth Vitthal

188 Gade Hemant Rajendra 196 Gajare Prasad Vishnu

189 Ghumare Rushikesh Rajendra 197 Ghumare shubham Sanjay

190 198 JadhavVishakha Rakesh

191 Kakvipure Yogesh Dhanraj 199 Kathe Roshan Ramesh

192 Mahale Tejas Sudhakar 200 Marsale Adarsh Pravin

193 PatilAkash Vijay

Bhalekar Diwa Anant 195

lngale Om Sham

.llar'r K. K. wash Arts, co-*::::ffI:'i:?iiopute. sci"nce cou"g",

I 'f*-, scrc'\rri Nagar ' Nr'hik-42200ic-reN.f6\c

WNS- lt/ake It/v Career ProqramAcademic Year 2019-20

Students List

No Student NameNo

16 Sonawane Pooja Rajesh1 Bidve I agruti som nath

17 Sonawane Vaishnavi B.Chavhan MohiniSanjay2

sose Manasi Ravsaheb18Dange RohiniDiliP

walinkarAnil Bhausaheb194 Dongare Chaitanya SanjaY

20 Yeole Nilam PoPatJadhav Nikita Shekhar

27 thamare Darshan Eknath6 Jayesh ( Gund

Bhamare Manish SanjaYKshirsagar G okul Sunil

23 Deokar Vrus hali Sa ntoshMalode Sachin Baiirao8

Gaikwad VaibhavVijaY[roule Harish Santosh

25 GolesarAadesh vijay10 Pawar Mohinl Kailas

Gangurde Rutuja Dipak26Pawar Prashant Shamrao11

2112 SalniAnita Narayan

Kadam Durgesh Prakash28salve Pooja Vitthal

29 Katore Ashwini Mohan14 shirsath Yash Mahendra

3015 sonawane Harshal Mahesh

.!]

SCI

Student Name

5

227

249

lngalelitesh Suresh

13

Mahajan Darshana Klshor

Students List

No Student NameNo Student Name

46 Shahane Shweta SharadAhire Sagar Sadashiv37

47 Shaikh Nafiya SalimAware Gaurav Ramesh

ShivaniSingh33 Barve Sayali Suresh

Tajane Sanjivani Govind4934 Deshmukh Aditi Nanasaheb

5035 Dhikale KomalSudam

Medhe Neha sanjay51Dhikale Pournima Shlvaji36

52 Mehani Bhumlka sunil37 ladhav Ankita Ravindra

53 PatilPrachiPramodKapase Priyanka Manohar38

54 Pawar Pooja Narendra39 Kulkarni lanhavi vishwesh

55 Pawar Sumit Sitaram40 Makwana Kiran Dharmendra

56 Patel Radhika Sohan47 Mane Rutuja Rajendra

51 Thakaria ManasiRitesh42 Mate Shivani Ganesh

58 Thete Mayurl DaguNagare Parineeta Anil

59 Wagh shrunjalVikas44 Pawar Vaishnavi Rajendra

60 Deshpande Nilambaree Anil45 5en Chhaya ku ma ri Jayp ra kash

scl I

32

48

Wadhavane Vaishali Sitaram

43

Dcpartment of ScienceK. K. Wagh Arts, Commerce, Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik-422003

List of Students

REDHAT (RHCSA)

Academic Year 2019-20

Students List

No Student Name No Student Name

1 Wagh Nayan 13 Gholap Gauri

2 Naik Shamika 74

3 Avhad Savita

4 Jambe Tanuja 16 Patole Shivani

Gharate Priti 17 Sonar Rushikesh

Sahay Rishabh Raj 18 Shirode Vaishanvi

7 Dixit Vedant Chavan Ajay

8 Sonar Gajendra 20 Jadhav Rushikesh

9 6aikwad Shivam 21 Dharrao Krishna

10 Chavan Mayur 22 Shardul Sanjana

11 More Rutuja

12 PatilYogesh

Gadekar Payal

Wagh Shraddha 15

5

6

Hingrajiya shyam 23

Laborato rv SafetvAcademic Year 2019-20

Students List

No Student Name No Student Name

1 Chaudhary Sonu A 19 Vaidya Nrushna Sanjay

Ayar Chaitanya Tulsidas 20 Shirsath Harsh Sanjay

3 Gajare Trupti Dipak 21 Patil Vrushalisunil

4 Jadhav Dhanashree G. 22 Shirsat Tejaswini Anil

5 Darade Samruddhi R 23 Deore Koma lchintaman

6 Eagal Rushikesh D 24 Ayar BhaktiTulsidas

Bagul Ashitosh R 25 KoliRohan Subhash

8 Gh otekar Shivani M 26 Matsagar Dhahashri V

9 Kharate Pavan Raghunath Mish.a R:tu Jagdish

10 lvlahajan Sujata D 28 Ba.hhav Govardhan S.

11 JadhavTejas Sudhir 29 Deshmukh Pra1,k Dilit

12 Khandave Prashant Sanjat 30 Vidhate V;vek Lahanu

13 chitte Mayurisharad 31 Ahire Raj

14 (5hirsagar Bhavika S. 32 More Prern Vitthal

15 PatilJaywant Sudam 33 Shevkar Hrutik Sha;

Aher Siddhi S!dhakar 34 "Iayade Sejal,shwa.lal

17 Yadav Ramesh R 35 Mahalan Jagruti Sanlay

18 Pingle Mayur Rajaram

P;NCHAIAI1 lE

'rSC]

.li\ Dcpanment ofscicnce

,(]re) K. K. Wxgh Afls. Commerce, Scicnce and Computer Science College,

"Zdgaf. \cr.r.\ iri Ndgcr. \ashik-1220uj

2

7

27

16

List of Students

Practical Cou rse ln Bankinq

Academic Year 2019-20

Students List

Student NameStudent NameNo

15 Hire Aniket MBide Anita J7

lain Sanket RL72 Bind Deepa V

Kanade sakshi R18Bola Harshleen Kaur R

Kochar Tushar V19Dadas Sujit S4

Maheshwari Prasiddhi s20Dhikale Gauri s5

PatelJyoti G2lDhikale Vaishnavi H6

22 Pawar Roshan E7 Dhumal Dhanashree G

Rathi Kanhaiya sDhunde Snehal B

24 Rathod sonaliS9 Gadhave Snehal B

Shelar Bhishma B25Gatve Nikita G10

sidhu Harmanam A26Girase Kalyani G77

Sindhi Simran K27Gupta Dimple P12

2813 Gupta lyoti P

Sonawane Sakshi N29Gupta Poonam RL4

30 Udawant sakshi SGupta Punit N15 il

Depa.rtment of Commerce

K. K. Wash Arts, Commerce. Science and Computer Science College'

Saraswari Nagar' Nashik-422003

No

238

singh Anita A

Dopa.rtment of Scienca

K. K. Wash Arls, Commerce. Science and Computer Science College'

Saraswati Nagar, Nashik-422003

List of Students

Basic of Pvthon

Academic Year 2O19-20

No Student Name

1 Avhad Savita

2 Kadlag Sarika

Kela Pranita3

Kothawade Shveta

5 Mahajan Jagruti

Mahaja Jayshree6

Mahale Tejal7

8 Mewada Shiwani

9 Mishra Ankita

Mule Sakshi10

11 Patole Shivani

t2 Pawar Gayatri

13 SahRima KumariSakhare Rasika

15 Shirsath Shweta

Tiwari SakshiL6

Zalte Prachi77

18 Pawar llritik19 Metkar Gaurav

PatilPayal2A

Pawase Sakshi27

22 Kushare Dipti

SCr &

!4

Department of SoienceK. K. Wagh Arts, Commeroe, Science and Computet Science College,

Saraswati Nagar , Nashik422013

List of Students

IOTWorkshop

Academic Year 2019-20

No Student Name

1 8ag Rohinisuklal

2 Bag RoshaniSuklal

3 Batham Pranav Sham

4 Bhore Vanshika (ishor

5 Bhosale Ajinkya Prabhakar

6 BirariTanvi Manoj

7 Chavan TejalSanjay

8 Deore Mayuri Prabhakar

9 Deshmukh Nikhil Babesaheb

10 Gaikar Hrishikesh Devkisan

11 Ganore Ankita Balkrishna

12 Godse Pooja Parashram

13 Godse Rupali Bhaskar

74 Hagawane Pratiksha Bhaskar

/15 Handore Abhishek Prashant

,15 Jadhav Rutuja Ambadas

11 Jadhav Snehal Rajendra

18 Jha Deepak Manoj

Department of ScienceK. K. \Magh Arts, Commerce, Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik-422003

19 Kheluakar Kishori Arvind

20 Nambiar Prajesh Pradeepkumar

2l Nikam MayurlSunil

22 PardeshiPooja Harish

23 PardeshiYash Rajendra

24

Shirsath Mohinee I\,4adhukar

26 Tejale Meenal Manoj

27 Thakkar Poola Suresh

28 Ugale Akanksha Balu

29 Wagh Chaitali Ramesh

IRokade (ajalShankar

25

Add on Course/Certificate Course

List of Students

20tB-2019

Deparhnent of SciencQ

K. K. Wagh futs, Commerce, Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik-422003

Certificate course in S oken En lish

Academic Year 2018-19

18 Ingale Kanchi RajendraBobade Citanjali DinkarI

ladhav Vaishnavi Balasaheb2 Borade Snehal Tanaji

20 Joshi Bhavika Harasukhbhai3 ahande Zeel Ashwinbhai

2l kadam Amit DnyaneshwarChaudhari Jyoti Rajendra4

Kadam Pratik Rajendra225 Chaudhari Suraj Balasaheb

Kadapule Soumbh DiliP6 ahhabh.riva Ilarsh Naresh

24 Kolhe Vrushali BajimoChhabhaiya Jugni Becharlal7

Kshirsagar Poonam Sunil25Deshmukh Vishal Sunil8

Kulthe Prathmesh P.avin269 DhumalTanLrj Sunil

Kumavat Anil Mahesh2',710 Dixit Lochan Kailas

Kureslri Aman Afzal28u cala Smit Shailesh

29 Lakade l r.rshar MadhukarGohar Aman Surendra

30Cosavi Rushikesh Anil

Gulav Kirti Rajendra14 Gunjal l(ohit Bhausaheb

Halde Madhud Vishnu3215 Guav Kirti Rajendra

33 Ingale Kanchi Ra.jendraHalde Madhuri Vishnu16

34 Jadhav Vaishnavi Balasahebt7

cl

t

List of Students

19

23

t2

Landge Sakshi Sunil13

31

Hire Adesh JitendraTIASHK

Department of ScienceK. K. Wagh Arts, Commerce, Science and Computcr Science College,

Saraswati Nagar , Nashik422003

35 Pagarc Tushar Satyawan 50 Salve Prashant Rajendra

36 Pagere Madhuri Nandu 51 Sarowal Kiran Salljay

37 Pan Bansi Rajeshbhai 52 Shah Mustafa Mansoo,

Pandey Varsha Ajay 53 Shail* Afteer Aqueel

Pandit Deepak Vidya 54 Shaikh Sohail lljaj

40 Paraspalki Sacchidanand Sandip 55 Sharma Aa(i Pappuram

41 Patel Aanandi Ashok Kumar 56 Sharma Archana Rajesh

42 5',l

43 Ralput Roshni Milind 58 Shekh Sana Shakil

44 Rathi Palash Santosl'l 59 Shimpi Piyush Mukuad

45 Rathod Arpita Dhanjibhai 60 Shinde Megha Ramdas

Rotc Ashwini Sanjay 6t Shinde Rohan Rajendra

47 62 Singh Ranjan Ramadhar

48 Salve Naitesh Nandu a49 Salve Pranita Daulat

KT:Sal ,l

.tf,rAslrN

39

PatelJanvi Mukeshbhai Sharma Pooja Babulal

46

Sadaphule Abhishek ltaju

Depaxtment of ScieocaK. K. Wagh Arts, Corrunerce, Scienae and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik422003

First AidAcademic Year 2018-19

Students List

No Student Name No Student Name

1 Varpe Aditya Kailas 19 Ghumare Chetan Ramdas

2 More Aishwarya Sanjay Shete Dhananjay Krishna

3 Dhakane Akshay Mohan 2t Patll Dhananjay Sanjay

4 Kadlag Ankita Laxman 22 lujgar Nayan Prakash

5 23 Pawale Vaishnavi Kashinath

6 Wagh AshwiniSanjay 24 Pagar Pooja Akash

Jagtap Aniket Kishor 25 Pagar Pooja Vasant

8 Wankhede Aniket Kishor 26

9 Godse Anisha Bhausaheb 21 Kulkarni Prajakta Ratnakar

10 BagulApeksha Ashok 28 Khairnar Pratiksha Vitthai

1L ladhav Ashish Uttam 29 Pardeshi Renuka G

12 BagulAshitosh Rajesh 30 Chitte MayuriSharad

13 Siddiqui Ayesha Abdulaleem 31 Pawar Nayan Bhausaheb

74 Mahajan thagyashri Anil 32 Kulthe Neha Rishikesh

15 Ayar BhaktiTulsidas 33 Pande Niraj Trilokchand

16 KshirsaSar Bhavika Sanjay 34 Kharate Pavan Raghunath

77 Bhurkud ChaitaliVilay 35 Chavan Prajakta Shamrao

18 Ayar Chaitanya Tulsidas

iri\rAr, ]r3

sai

,t

20

AttarArbaz Akbar

7

Wani Praful Hemant

Deparhnett of ScienceK. K. 'Wagh Arts, Commerce, Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik-422003

List of Students

Academic Year 2018-1 I

No Student Name

1 Pritesh Chaudhari

2 Abbas Kapasi

3 Ritu Pal

4

5 Neha Rajput

6 Vinita Bhoye

7 Durga Patil

Roshan Passi

9 PranaviVikhrankar

10 GaurlKothawade

17 SakshiDeore

72 Vedant Laddha

13 SonalAhire

14 SanskrutiDode

ShalinikumariMane

16 Alisha Gavit

17 AshwiniGawali

Shraddha Hingmire

REDHAT (RHCSA)

Reha Chawada

8

15

18

Departrnent of ScienceK. K. Wagh Arts, Commerce, Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik422003

List of Students

Basic of Python

Academic Year 201 8-19

Students ListGurav Gaurawasant1 Bachhav Yashodeep

Raiendra20

2 21 Kathe Yash Manoj3 22 Kolhe Vipul Vilas4 Pagar Gauri Kishor Kothavade Gauri Rajendra

5 Pal Ritu Sopan 24 Rane Chaitali Sanjay

6 Patil Dhanashree Rajendra 25 Revgade Saurav Nitin7 Patil Durga Dhairyasheelrao 26 Sonar Rushikesh

Ramchandra8 Pawar Aniket Dnvaneshwar 27 Suryawanshi Mapri

Saniay9 Neha Rajput 28 Patil Rajnish

10 ChandwadkarMrulalPromod 29 Jain Manasi Mahesh

11 Dode Sanskruti Sunil 30 Panshikar PrcshitaMahendra

12 Vidhate Sayali Vishwanath 31 Shimpi Rutuja Prakash

Yendait Monika Sukhdev 32 Thorat Pratha.mesh Sanjay

14 Arrutkar Suraj 33

15 Bansode Kanchan .K. 34 Chavan Chhagan Dadaji16 Bidve Ankita Dhvaneshwar 35 Ghumare Shivani Sharad

11 Chaudhari Privanka-S 36 Dewani Rohit Jagdish18 Gatkal Roshan Sanjay 37 Dube Shraddha Rahul19 cavit Alisha Ashok 38 Tejale Mecnal Manoj

!

scr

Bhoi Vinita Narndev

Chawda Rhea S.

13

Ahire Hitcsh Ravsaheb

f\ Dcpaflmcnl ot.Sci(nce

:(W)l: K. K. wagh Afis. Commerce. Science and Computer Science coltege,e_ZO\946r" \aris\\rt; \lgdr. Nrshik-42200j

Wine TechnologyAcademic Year 201 8-19

Students List

No Student Name No Student Name

1 rrao Aditi Premanand 19 Kha irnar HemangiJitendra

2 Bachhav SnehalBhavsing 20 Adhangale KomalVijay

3 Bagad Poonam Vasant 21 Bhalke Bharat Raju

4 Gangurde SonaliRarnnath 22 Bhavsar Priya Sunii

5 l(hairnar Hemangi Jitendra 23 BhavsarSapana Vijay

6 Khairnar Pratiksha Bhagwan 24 Eidve Gaurav Ganesh

125 Bodke Bhaktisanjay

8 Mal iAkshay Chandrakant 26 Borade Sayati Ditip

9 More Priyanka sanjat 27 Borse Rush ikesh Dattatray

10 PatilJyostna Bhila 2A chittam Gayatri purushottam

11 Pawar KalyahiAshok 29 Da male Mayuri Kamalakar

Erand e Pratiksha Rajendra 30 Dolas Abhishek pandii

13 shirode Damini pradipGajbhiye Chetana Anil

14 pute Dipmala Rajendra 32 Jumde AachalRamkrishna

Tarle Bhavana Shashikant 33 Mahajan Kajal pramod

16 Yogita Balasaheb 34 Maha Ie Priyanka prabhakar

77 More Priyanka Sahjay 35 Nikam Vivek Kashinath

18 5h inde Pooja Ganpat 36 Patil Dipika Ramchandra

!2

3L

15

Shinde

I

I)

Students List

No Student Name No Student Name

31 PatilSameer Ashok Deore Harshada Dilip

38 Sahane Ritika Rajendra Ganore Megha Valu

39 60 Thakur Rohini Rajendra

40 Shinde Mansi Hitendra 61 Deshmukh Nikita Ramesh

47 Shrivastav Vaishnavi K. 62 Shewale Pratiksha sanjay

42 63 Nimse Aishwarya culab

43 Thakare Swapnali Bhagwat Bhadange Surabhi Ravindra

44 Tiwarisaurabh 65 Mahale Snehal Bhagwan

45 Vaishnav Sarika Shyam 65 Sonawane Dhanashree R.

46 Wagh Varsha Vikas 67 Vispute Piyush Ravindra

47 WaghwaniKartik Kishor 68 Khode Rutuja Ramesh

48 Wakhare HarshaliK. 69 Jagtap Priti Ramdas

49 KhushiDubey 70 Kagde HarshaliSantosh

50 Shaikh Riyaj Mujib Chaudhari Aditya Kishor

JoshiMshakha Shripad 72 Parveen Shahnaz

52 Labhade BhaktiPravin Thosa. Aditi Diwakar

53 Saroj JyotiShivprasad

Pawa r Arati Sa njay 75 PawarShraddha Ramdas

55 PawarSakshiSachin Marathe Dipali Kiran

56 Pagar Priya Machhindra 77 Divya SanjayJoshi

57 ladhav Tanvi Nitin

l

SC]

!

58

59

Saindane 0arshana B.

Surse GauriGanesh

64

71

51

73

74 Shouche Rasika Dinesh

54

76

Prac

List of Students

lCo e nBa kin

Academic Year 2018-19

Students List

Pokar Hiren M16Basak Smriti B1

Pomal Mihir Y11chabhaiya Khushiben N2

Potdar Yamini L18chande zeel A3

19 Rathi Palash SChauhan Sonam R4

20 Rathod Arpita DDlxit Lochan K5

Salve Pranita DGaikwad Krishna S6

227 Gumansingh Hara PriYa

Sharma Aarti P23Gurav Kirti R

shimpi Piyush M24Joshi Bhavika H9

shinde Rohan R25Kadapure sourabh D10

VasaniSeema N26Kankate Kajal s11

27 Velani Maitree D72 Karpe PrachiJ

Welis Mayur ALandge Sakshi S

2914 Parasiya Parul B

Shirsath SaYaliA30PatelAanandi A15

{

t

Department olCommerae

K. K. Wagh Ans, Commice, Scienoe and Computer Science College'

Saraswati Nagar , Nashik-422003

27

Salve Pranita D

8

13

Shirsath SakshiS

Add on Course/

Certificate Course

List of Students

2017 -2018

List of Students

REDHAT (RHCSA)

Academic Year 2017-18

Student Name

1 shubham Kotwal

2 Ganesh Aher

3 Nilesh Eorse

4 Priya Nikam

5 shubham Khandelwal

6 Aman Kumar

7 Rushikesh Nikam

Abhishek (alamkar

9 Suraj Aher

10 RevatiSonawane

11 Rushikesh Ahire

12 RohiniPatil

Shubham Shlrsath

14 Parag Satanekar

15 seema Kholambe

,.*l$

i&

Departrnent of ScienceK. K. Wagh Arts, Commerce, Science and Computer Soience College,

Saraswati Nagar , Nashik-422003

No

8

13

Department ofcommerceK. K. Wagh Arts, Commercg Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik4z21}3

List of Students

Recent Trends ln Bankino

Academic Year 2017-18

Students List

NO Student Name No

7 Vrushali L,ttam Barve 16 SnehalAthawale

2 Pratiksha Rajendra cangurde 17 Pralik Kushare

3 Sheeba Ajij Seyyed 18 Nishad Naykudi

4 Rohan JaBdish Rayate 19 Janet Jose Palliparambil

5 Kanade Sarvadnya Vinay 20 ShinySunilGhorpade

6 Archana Vishnu Ahire 2L ShubhangiTarote

7 Sapna AnilUdavant 22 Shraddha Bharitkar

8 Vivek Prakash Donde 23 lanhaviKhairnar

9 Deepti DeepakJagtap 24 Seema Subhash Kothawade

10

Nandani Rajendra (okateMantha n kumar Ra je ndra kum;

Deshmukh

11 Chetan M Patil 26 Shreya Sonar

72 Gjffto Sunny ShrutiSonar

13 ShakilPasha 28 Bhagyshree Kulkarni

74 Ujwala Ghorpade

15 Athira Shaji 30

Student Name

25

27

Shakit Pasha 29

Mhaske Rounak

Deparhrent of ScienceK. K. Wagh Arts, Commerce, Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik422003

Llst of Students

Certificate course in Enqlish Speakin Proqramme

Academic Year 2017-18

1 Abhyankar Rahil Ramdas 18 Raut Monali Nandkisho

2 Caware Rohit Vjjay 19 Aher Ankush Anna

Gaykwad Vasant Pandurang Aher Nilesh Tukaram

4 Gunjal Shubham Ramnath 21 Jadhav Abhishek Ramesh

5 Jagtap Tanmay Popa 22 Bodke Omkax Sanjay

6 Nikhadc Yogesi Vijay 23 Billade Alankar Ramesh

,7Nimbakal Ajay Rama 24 Birar Abhishek Satish

8 Patil Bhushan lagannath 25 Gaikwad Bhagwan Dhondiram

9 Cajjar I lardik Atu Chikne Swapnil Gautam

Ahinao Aditi Premanand 27 Bagul Ankrsh Sanjay

l1 Deshmukh Sanslauti Baburao 28 Chavanke Vinayak Sampat

t2 Gangurde Sonali Ramnath 29 Diwate Prasad Haaeshwar

l3 Carde Dipali Corakh 30 Dixit Lucky Vishwas

14 Ingale Pooja Narendra 3t Kuwar Shila Monya

15 Khaimar Hemangi Jitendr 32 Tejale Poonam Vilas

t6 Kumar Anupa Ani 33 Dandgawal Pooja Kaduba #,t7 Patil Anuja Ha das 34 Gite Tejaswi Balu H

scr

NA]H

20

26

10

Departolent of ScianceK. K. Wagh Arts, Commerce, Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik422003

35 Jadhav Poo.ja Sunil 4',1 Shah Abhishek Sauman

36 Jadhav Vaishnavi Ramesh 48 Shedge Prthamesh Dfrarmvijay

3',1 AherAkshay Sanjay 49 Deore SakshiAshok

38 Kasar Tejas Prakash s0 Rakhunde Shlok Kiranraj

39 Bhosale Sagar Barku 5t PatilSayali Pramodrao

40 Chavan Chhagan Dadaji 52 GawaliAmruta Rajendra

4t Chintamani Nikfiil Santosh 53 Dube Shraddha Rahul

42 54 Hagawane Shradha Shivaji

43 Gadhave Kiran Dasharath 55 Handore SonaliVilas

44 Deshmukh Yuvraj Satish 56 PatilSayali Pramod.ao

45 Ashture Ashlesha Suhas 57 Patil Sayali Pramodrao

46 Rakhunde Shlok Kiranraj

Ahire Sagar Rajendra

Deparhnent ofScienaaK. K. Wagh Afts, Commerce, Science and Computar Scienoo Collego,

Saraswati Naga.r , Nashik-422003

Basic ComDuter Trainins Program

Academic Year 2017 -18

No Student Name Student Name

1 15 sahane Riuka Rajendr

2 16 Damale Mayuri (:rmalakar

lngalelitesh Suresh Shaikh Mohammed Saad A

4 Washwani Kartik Kishor 18

KhushiDubey 19 thise Pritam Somnath

Adhansal€ KomalVijay 20 shavsar Rashmi Sushil

7 Shinde MansiH;tendra 21" Bhalerao Ravindra Dinkar

8 Khatik Muskan (urshid )2 Mlshra Ritesh

Kad Nayan Madhukar 23 Valve Rupesh layvant

10 Medhe Neha sanjay 24 Mlshra Sakshi O

71 Paiil Nikita Natthu Kshirsasar Prasad Sanlay

12 Bhande Om Govind 26 Khaire Prathamesh Vlj.y

13 21 Nikam P.atiksha Keshav

14 Handore Rakesh Lalji

SC] d

Students List

No

Dhepale HarshalSharad

71

9

25

Department of Science

K. K. Wagh Afis, Commerce, Science and Computer Science Collcgc,Saraswati Nagar, Nashik-422003

Personal HygieneAcademic Year 2017 -18

Students List

No. Student Name No. Student Name

1 PatekarAbhishek Ramesh 1) Pawar Rushali Ariun

z Ehosale Aditya D: lp 13 Ansari Rushda As:f lamal

3 Vaidya Ajit Ashok 14 shelukar Rutuja Dinesh

4 Katore Ashwini lVohan 15 Raut Akansha Dnyaneshwar

5 lMustafa lnamdar 16 Jadhav Akash Kailas

6 Tanpure Trupti Shasikant 17 Ma iAkshay Chandrakant

7 Waghwani Kartik (ishor 18 PatilAnuja Haridas

8 Khushi Dubey 19 Raut Akansha Dnvaneshwar

9 20 Jadhav Akash Kailas

10 Bhosale Rituja Shashikant 27 Wakhare Ha.shali Keshavra

11 Bhamare RupaliBhaskar 22

Naik Purva Sarang

TamboiiAdil Mohammad

Add on Course/

Certificate Course

List of Students

2016-2017

Department of ScienceK. K. Wagh Arts, Commerce, Science and Computer Science College,

Saraswati Nagar , Nashik422003

List of Students

Certificate course in Enqlish Vocabulary

Academic Year 2016-17

FYBCOM1 Anseri ShoBb Akhtar lVIohd Ali

FYBCOII,,lBhalerao l\,4amta Kailas

FYBCOIU3 Khode KajalArunFYBCOIVlKulkarni Chaitanya Jayprakash4

FYBCOM5 Sant Tanvi Kamlesh

FYBCOM6 Shinde Pratiksha Suni

FYBCOMSonar Shreya Santosh7

FYBCOMB Sona. Shruti Santosh

FYBCOIV]I Sharma Renu Kishor

FYBCOM10 Sachdeva Sneh

FYBCOM11 Rana Sheetal Namisingh

FYBCOI\,112 Sonawane Ashwini Vinayak

FYBCOtTlTarote Shubhangi Devram

FYBCOMzamnani Kapil Rajesh14

FYBCOM'15 Udmale Dhananjay lvlahadeo

FYBCOI\,I16 Sarda Aditya Pandurang

FYBCOM17 Sonawane Vaibhavi Chandrakant

FYBCOI\,'I18 Tarote Shubhangi Devram

FYBCOI\,'I19 Punjabi Tushar Shyamkumar

FY3COM l20

d

2

Pokar Nikita Mahendrakumar

:f,a; K. K. wagh Ar1s, co-*".:::'ff1*'ii?ii,put", s"i"n"" cott"g"'1{iel Sarrs\\ati \agJr ' \ashik-421001

e-z'dL6.e

B Com Train Pro

Academic Y ear 2016-17

Students List

Student NameNo.No Student Name

Jadhav Nayan Pramod10chavan Lahu vilas1

Patil Neha RaiendraKapadnis Madhuri DiliP2

Gupta NidhiRajendra12Bhalerao Manik SanjaY

Gade Nikhil Dinkar13Bendkule Manorama c.4

Shirsath N;kita Arun745

Devkar Nikita Tanaji15More Mayur Muk!nd6

Kandekar Nishigandha 5.Gangurde Mudita lagdish1

17 Dhikale PayalSudam8 Pawar Namrata Anil

18 Bhavsar Pooja Mukund9 Pawar NandiniSubhash

L7

3

Mali Mansi Nandkishor

16

Deparhent of Science

K, K. Wagh Arts, Commerce, Science and Computer Science College,Saraswati Nagar , Nashik422003

List of Students

Soft Skill DeveloDment Prooramme{Nandi Foundation )

Academic Year 2016-17

16 Suvarana K. Karad7 Ashwini S. Dhondge

17 Snehal N. Pawar2

18 Rasika S. Vikhankar3 Snehal B. Ahire

19 Nikita A. Jadhav4 Shraddha V. Shinde

20 Ankita B. Borade5 Reena B. Mahske

21 Shalini A. PandeySmruti S. Raut

22 Bharti P. Chaudhari7 Harshada Deshmukh

23 Komal H. Chaudhari

Bhavika P.Patel249 Prajakata R. Patil

25 Komal H. Chaudhari10 Monika Korde

Sakina A. Pardawala261L Prachi A. Govardhane

21 Kanchar A. Patil12 Pooja A Bhavsar

2A Sakshi Koinkar13 Ankita P. Pagare

29 Ashvini A. GiteNeha M. Dalvi14

30 Rupali A. Shinde K,15

t

Students List

Rashmi B. Chandole

6

8 Ankita R. Ahire

Sayali D. Deshmukh

DePartment of science

r. r. waen arts, comriJ''1,*s-cien15l*?;Trt#* t"ience college'

List of Students

e{Nandi Foundation)s ski ll Development Pro mm

Academic Yeat 2016-17

Students List

Pramod M. MahatmeViday D Gailorad31

Vikas S. Waghmare41Mayuri A. Gid32

Anil D Gaikwad48Sujata A. Falane33

Sandeep R. Damale49Ashwini N. Vaijal34

Hemant Gaund50Ankita P. Derle35

Avinash P Bhere51Swati S. Pawar36

Tushar S. Murkutes2Ganesh R. Gode

Snehal Ahire53Rahul A. Dighe38

Komal54Samadhan S Kale39

Rashmi Chandole55Shantaram Kombade4A

Nilam More56AkshaY Chaudhari47

57 Poonam PanditSahil Shaikh

shital c MorePmsad K -Athawale43

59 Yash L khodeAkshay K. Shewale

Vikram S ingh50Pritesh D. Gudetti45

)

42

58

44

Add on Course/

Certificate Course

List of Students

2015-20r6

Depart[ent of ScienceK. K. Wagh Ats, Commerce, Science and Computer Scieoce College,

Saraswati Nagar , Nashik-422003

Power Point entation SkillAcademic Year 2015-16

No Student Name No Student Name

1losh: Alshwarya Ganesh

15 NairAathira Anil

2sonawane Ajinkya Vijay

!6 Siirsath Abhijit Pandlt.ao

3Mogare Aksh.y Nltln

11 Gang!rde Aditya (antllal

4Bhagwat Anja li sham rav

18 Rajput Akank5ha lit€ndra

5cajbhiyechetana Anil

BagulAkash Shrikant

6Bhamare Darshan Eknath

za Bagad Amruta Dilip

7S.indane Darshana B

21 Bodke BhaktiSanjay

IPawar DevyaniVinayak

22 Deore Chaitali Pr.dip

9Patil Dipika Ramchandra

10JoshiDivyanka Ramesh

JamdhadeJayantanil

11 25 Bhattacharya (ajol Shayamal

72Rakibe Eshwad Sunil

26 Pal Manisha Narayansing

13PatilGaurao Bhagwar

27 chavan Kanchan Lah3n!

14Bidve Gaurav Ganesh u caikwad Ankita Pramod

Students List

19

24

Kadam Durgesh Prakash

K. K. Wagh Education Society’s

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.Saraswati Nagar, Adgaon Road, Panchavati, Nashik-422003, Maharashtra(Affiliated to Savitribai Phule Pune University)

SPPU ID : PU/NS/S/71/2002 College Code : 701 A.I.S.H.E. Code : C-41802+ 91-253- 2555111, 2555106, 2555115

[email protected]

http://ascn.kkwagh.edu.in

1.2 Academic Flexibility

1.2.3 Number of students enrolled in value added courses(beyond the curriculum) offered year wise during last five years.

INDEX

Sr. No. Topic Page No.

1 Certificate Course in Wine Technology 1 - 26

2Certificate Course in PPT Presentation Skills

27 - 47

3Certificate Course in Personal Hygiene

48 - 68

4 Certificate Course in Recent Trends In Banking 69 -88

5 Certificate Course in Practical Course in Banking 89 - 117

6 Skill Based Training Programme(Nandi Foundation) 118 - 148

7Tally ERP 9 with GST for Commerce Students(Add on Course)

149 - 172

Certificate Course inWine Technology

1 / 172

Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003

DEPARTMENT OF SCIE

1Tfzis is to certify tliat -,,-.

G '/20,.i . ' C•~o. tm,\) if ( ~ t / , .,/ '.J11 iss

(_ i:z:~s f . ~ · Gio~ch.

(._l)l/(,St: lll

~ 1e . ._: y, I ....,,,.. o t has Successfa[[y.-cbiµp{eted}ldd qn / Va{ue aided/ Certificate ,~

. I

'f.t~ic.{}f froni !A.c 2.a1g to J""' tw 1 fl

Dr. _-\. P. Rajput Principal

K. K. Wagh Senior C~lege, Nasii<

Dr. , ·. \t. Sc\\ tikar Convener & Co-or&r'Smr

I( K. Wagn Scr.:S"~-:. r,~ ,~

2 / 172

·~. t~·:••,.: r

,~.~~~:i~()·.(·:: . .'· : . 1fY __ !J!·'-~ ~- :- < ___ :__ . · : : · · K. K~ Wagh Education Society's

i•-.""'•.t.· •' · · • • · I

J ~I·· : -~J~W,-glt-Arts, :Commerce, Science & r s, 'J~,,~;t:~•.,,:;•:A~, ,••

0 0 t•,, , ~

•· ~ 1~iii~t€ .olllputer .:science College -Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nashik • 422 003 \

I

DEPARTMENT OF SClE*CE

~

~rliis is lo certify tliat

'tmificat~ I i

: 'A, ./ ~'vi iss~----- ----- 11.,l-.~ wi \1 °,J:J ,' -:-f-),"' mmd , --- ~- --~ -· -··~" -- u . ~

c (a~--~ 1 J.-. ~'t<?-P"~ -- liasS'uccessf u{Fy compfeledjtc{c[ on ; rva{ue aided I Certificat

( o Ur, e in -- __ _kj ~ - <I h kNlli\ ~ . from _j)e r.,_!J;I 'l to 1,.,,.. 1--e . .3 --

--~ , I

/~,,,,, \ ,

• ',, 1;

, \

l : ' - '. \ " , ·, I . I

. /~tr ✓ -: "- :.J' <~ A ~~y

J >r . . \ . J'. lujput Pf'IYJ;h,

~ Ur.\~ ,t ~h~r

3 / 172

Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003

DEPARTMENT OF SCIE

1Tli is is to certify tliat . . ' , I

~ \ I , . I } 'vt is s

c·1~1ss ~- e,,otec.h

( ·o u rse in _ ____;W!:..._.:...-; _vu.__-=--_L~rt ...:::....:~~a,,<...½~1t--~-~-:.:---JTQ1!!:.' :-.

H 0 . 0 .

- - "' ,,.... ', "' ·,\\

\ . 0 \ ~-=--~A' r \ ✓•i · «..- Cl' ·

1-'AI•~- ' ··~ I . \ ~ - -

. _":·:<1

i ' ' / -<~$} Or. A. P. Raj put '- ~ ~ ·f \// Principal

S..:ience K. K. Wagh Senior College, Nasik

Dr. V. ~ l. Sc" likar Convener & Co-ordinator

K, K. Wagh Sara.swat\ r..agar,Camp,.;s

4 / 172

Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003 /

DEPARTMENT OF SCIE~CE I

· ~ertificate

·-- .... '

( r

7

.r,

·77zis is to certify tfiat ?'

' ;....,

~b½J, ·J1¼i H-.bA~ of: ·, -- ~ (

c·1i1ss_ 1!i.J__• ~- ~~~' Q't'e~ch~_ has Successfu[0-coinp[etedjlc[c{ on /'Va[ue aided/ Cert{ficate ~~

( ·ou rse in

H 0.0

'T-etl-_no I_~ . from _:J)ec Zoll! to ;Ian '2ol '3

Dr . . \. P. Rajput Principal

Dr·. \ ~ 'I. St''' lik:u

5 / 172

---=-• , Sarc1swati Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003 i

I

DEPARTMENT OF SCIE

\ SJ

'Tfiis is to certify that ; 1.I ,

~

' . ,,., ( C'\

•; t.:5

::1 t, ./ ']v/_ iss · ,,, • 1 " • of l_

Cl~1ss_ T_· 'i_.__·--.!.>G-.....:.i~okcb'-=--=.,-..___ has Success_fa[{ijf&; ) Jtecf .Jlc{c{ n / o/a{ue airfec[ / Ce~cate i c·ourse in

HOD.

Science

er~~~ &o11f .------""-· --==.--=-=--~

Or. A. P. Rajput Principal

K. K. Wagh Senior College, Nasik

Dr. \: :\1. Se\\'likar Convener & Co-ordinator

K. K. Wagh Saraswat1 nagar,Campus 6 / 172

Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003

DEPARTMENT OF SCIE

·Tfzis is to certify that

J l,. / Miss

([ass 1-Y · B,~okci:)

ertificate · I

I" • • : .,. ,'.~ / ' .

( ~ ? \

, ' i (

~ .' _,,,· · 1> .=:,\. ,y,~ . . ' ' . . .'· .- 0 ...

fias Succes.ifu[f!y.,¢iJiji)Jtecf Jic{c{ n / o/a(ue aidecf / Ceaj1cate ~ c·ourse in ~4-0[1% ·· Jrorl! .

H_ 0 . D. Sc•ence

Dr. A. P. Rajput Principal

K. K. Wagh Senior College, Nasik • I

Dr. V. ~1. Se,vlikar Convener & Co-ordinator

K. K. Wagh Saraswati nagar,Campus 7 / 172

--- ....

t I tcatt · ...

·l/11 ., 1.,1(,,t',-ti(vt/1,11 , 0

I ' ~

,, , ·, t ,.,.,. . .. _ =_ ~~ S ~~u~"'1b of 'K,

1 ., 1,, ' \ '{ · l!J ,'u1i'rh r,,,s S11U"cs.~/11fl:.yco111;[etecf )lc{c[ ~n / 'T/a[ue aided/ Ce~cate q t , •: , ' , , · 111 \,\h1u. ' \ C.c..\'"~~- -~------_fro1~_1. (]) ec.. 2-ofi to -:r~ :u,~

\ '

th. \ . I'. Rajput Pn1 k 1(¼,1\

(

Dr. \'. , l. Se\\ lilwr

8 / 172

- , -

lJr,; '"\ :·.", -. . -. iiliil• f ,!t :· ... ~').)#-1,,t-. >- •' •·.. I

: :· t~r-~\-';. · .. _. . . ... _r;•t~'-'_ 1: : '1:, •. . . . . . · I(. K. Wagh Education Society's

• • , ·c '>d'' ·-:~~lJ,gb Arts, Commerce, . Science & ·~· '. · · 0ittr:rU.-t/ ·: .·_ ·"' .. · · . · ·. -- ·· · · :_ · · · · · · · . - · · . ·

, J-~~olllputer-.':Science College

Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nash ik - 422 003 \ I

I

DEPARTMENT OF SCIE~CE

·Tliis is to certify tfiat '•

i I

__ l l 1./ M iss~. _______ \__,,N r....=,,.W.,,,+-- - -·'\---,-.. -_,.,.._ .. 11 ........ ~~ .,__;;~ ......,.~~__.~ ....u., ........=.-,:-------- ( :.::- i ~

[ [ass rf'r · G 1'01tc.b has Succesifu[[jcof;ip{etedjlc[c[ on /Va[ue aic[ecf / Certifica.

c·ourse in

H. 0 . D.

.Science

- . '

ri;thrv:,\ ~ ~ . ~ . fro"! ;;])c.c.. 2..o 19 to ------~-----0..-~-'---2..

Or. A. P. Rajput Principal

K. K. Wagh Senior College, Nasik

Dr.\~ , I. Se" lika1

Convener & C{K) .. c·nc:.

K. K. Wagh Sarasv.-2:, naga',C.:: ·

9 / 172

·~ ~:~::..r~- ·::,._ : . . t~·:t";;_ ·. · . . . K. K. Wash Education Society's

f' .. ' . ' . . '

f . • : · \iWfg~:~rts, Colllmerce, Science & '4 ;~.t~"!,:~; ·1 :'"' :' • . .• ' ' ~

· '"'~,:;;~-\~-~€ompute~ -Science College . I

Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003 \

DEPARTMENT OF SCIE

l -Tlzis is to cert({)' tfiat

I CJ I

·~ '- '

' ~ :

"¾hwCW - }<;gcr\;t \<;~~ ,./ of~

has Successju{f:ycompfeted}idd qn / rr.Ja{ue aided/ Certificate ~-

~~~~ from , , J>eL 2')/f to __ :ro-=-=-o<NJ~1..J_o-'---'l__._9

ff"i ,-~-:--Dr. A. P. Rajput

PrirtClpal

Dr. V. \1. Sc~, likar Convener & Co-ordrnator

K. K. Wagh Saraswat1 na.gar,campu!i

10 / 172

I

Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003

DEPARTMENT OF SCIE

'This is to certify t!iat

:;w, ./ <fatiss

C'ourse in

H. 0 . D.

Dr. A. P. Rajput Principal

K. K. Wagh Sen ior College, Nasik

Dr. V. '.\ I. Sewl.ikar Convener & Co-ordinator

K. K. Wdgh Saraswati n~r,(afT'p;,;!,

11 / 172

/ ~: .. ~:~~L . . . . . . . f\; · ·, .,~ , . ·, · . · K. K. Wagtt Education Society's

,J~--.. , ' . . ' .

· · ~f .. ,'~ ,~ts, Commerce, Science & ' : ~:i,,11. • . ·' . ' . .

-~~€ . · putet:Science CnllPaP .. .-11111&:~ ;

SarJswa ti Nagar, Ad gaon Road,Nashik - 422 003 \

DEPARTMENT OF SCIE*CE I !

: ~rrtifiratr ·

·This is to certify that

. '. ! , . / .,11 iss. ifl\.Jtw.o A.t\S ~qs.tnCU'\ DJ\~ of . . , • ~ I

~

C fo s s T '{ B s, c · ~"bJn.as Succesifuffy compfetecl .JLc{c{ Qn / Va Cue aidecl / Certificate

C u u rse Zn '.'r{; Vie. <ft.~ ~:Mr from . IJe.c. 2o 18 to -r cr...n 2.o r:i \

Dr . .-\. P. Rajput Principal

K. K. Vv'agn SentOf College, Na.s,k

I i

Dr.\'. ,1. Se,,likar Com,ener & CO-O(air-:ato<

i( •<. Wagr Saras•,i.a-: "'•(;g,r."u;r.:

12 / 172

l •

. t .

C \ I I

q -,ha · . · ~ vs/ ../' of ~

h S<- (~ rjnas Succesifu[[jy comp{etedJLc{c{ r /Va{ue aided I Certificate ~

\v<"1ec \e,;.bY\o\~~ from '2.of to Sa/1 Wl"I

p -,\. ~-=-I . . , . , .\ -

l-,~ . . -6}- · · ,.-- '. >; Dr. •\ . P. Rajput

\ / 1 · -· - ✓-:-. · -. Principal ' "'f' .; .,

' - fr -

' · ·-- I 1<. V✓agn Senior CoHege, Nasik

Dr. V. ,1. Scwlikar

Convener & Co-ordinator

K. K. Wagh Sa.raswati nagar,campu-S

13 / 172

Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003 \

DEPARTMENT OF SCIE

~ TC . . ; +:,' r:. l ·1 rz zs zs to cert'[; y tnat _ r c-."'

H. 0 0 .

Sr.:ien~

' ) ' . Dr. I\. P. Rajput Principal

K. K. Wagh Senior College, Nasik I

I "-· I

Dr. V. \l. Se"likar Convener & Co-ordinator

K. K. Wagh Saraswati nagar,Camou:;

14 / 172

;,~~,~:~~··~,. ~~ •. ~' ! .­.. -_,(· .... ~.ti· :··-~ ~~~ ~

_, :~·-:. _ . . . ~ K. Wagh Education Society's

~ .. ·:Ii gft;_,,0

.• s., .Commerce, Science & r:· -·:.<~-·~:~·.-,;_t~iio:. -,:_.. · ·1·' .

- -· ::,.:_i~@ompute1fScience College Sara swati Nagar, Adgaon Road ,Nash ik - 422 003 ·.

DEPARTMENT OF SCIE*CE

~~ ~I

Tli is 1s to certih1 tfiat . u J_ 'J.) t".i

-' ·f i ' -1 · · Ganrm , ~- if~ . ; I. / , v 15S~- tr .·· . . . ,..../ O G ( /~1 s <; ... T '!.· .8 Sc ~F,,as Successfu[{y comp{etecf JI.c{c{ n / 1/ a{ ue aiaed/ Certificate '!/ ( oune in .. ~~- ~~o~ from H '2.

01' to ~Jc~q".-.:::.'2-0:.;::....:...::,1::..----

HU LJ

-I >r. A. P. l{"jput

Principal K t< . W.igh Senior collc14t, NiJ~,ik

Dr. V. \ 1. Scwlikar convener & co-ordinator

K. t<. waat, Sar.iWJali na,ar,campuJ 15 / 172

I .

71, i \' is lo c er l i (,.,y L fia l ':) ./

/'./·

. . ____ ½liL .:J;olsrJiJ. /JLlo ________________ of~,. u . ,· · ~ 'J I':'·

( fa \, ;'J'Y. l, ~c.:!l.huYliJJ:rp!iasS'uccessfu[Ey·cotnpCetecf }lcfi ~n/reJa{ue aidecf / c·ertificate ._"

( oune in . Wiw_ f~~~----,-.-. from _ :Ike Q,o lg to '"JdJr- 1 -t ! ~

H 0 . U

Dr. J\, J>. Rajput Principal

K. K. Wagh Senior College, Nas-ik

Dr.\'. ,1. Se\\Uhar Convener & Co--ora:na~'Y

16 / 172

- l - -

Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nash ik - 422 003

DEPARTMENT OF SCIE

~ertificate ·, Tfzis is to certify tfiat .· .. _·_' (,,.

I ~~ ( ~11,.

1 Jv1 iss ________ ___.:=-.;~-=..:::;i......__-.,:::;:..-=.---:...:-.,::::;...-...-1-...:....::..::::i....:.4=~-+---------- of c

·- '' ~- ,, ~

· C fas s 'T J' · Pi .S,c_ -~has Successfu[[jq,0711;'[l Cetecf Jlc{c{ n / o/ a[ ue aided) Certificate

H. 0 . D.

Soence

,,., sc----.~~ • ,,. "j : ,;'~

~i{~~~~~f') ~-=-"- I ' ' ' •l • ' ' I '

:,- \ ' ' .. -r .:, I - ·;i l)r. A. P. Ra_·,put .. ' ~~ \ ) ~ ') .

~ -";- * _,,~{?!/ Principal ~/ K. K. Wagh Senior College, Nasik

Dr. V. :\1. Sewlikar Convener & Co-ordinator

K. K. Wagh Saraswati nagar,Carnpus

17 / 172

DEP_-\RT:\IE~T OF SCIE~CE

-,c· --

_---: 1~·ss 1~ 7?~\W1 a_- ~~ of-:-; . . -_ -= .

~ - (:

- , , '1' \f fl; Sc ( ~Jf1as5u.ccessjully compfetecf Jtc{c{ on /'1/a[ue ailfecf / Certificate ~~

c • :., r- , 111 Wi n.IL 'kJ:wy, l , ~ from. 'I>ec. '2-o)g to -:r<V'\ 2.01:3

Or . .-\. P. Rajput Principal

K. K. 1Nagh Senior Coflege, Nas. o<

Convener & Co-ord!na.tcx

K.. K. \\agr. Szras,_-,:a·. "'.aga r_ Cz'TIO..:.S

18 / 172

... . , r•,. t • · K K. w nh Education Societv's " .\·\· ,,. . . ... - . . a •. ' . .. ,

.-:· .. ~,gh s, Commerce, Science & :~$;. Computer Science College

SarJsv1.:i t i Nagar, Adgaon Road .Na~ h1k - 42~ 003

DEPARTMENT OF SCIENCE

(; \~

. ' \ .,._ __ ' ' '. ·~ 1,

I

. I _·\/1. ,/ :\liss.-~---·------ ------~-12-0~Y ,a~1~ ,C::c.-~\·~~ ·--~·---- -✓ 1)( : ,, ( /<1 .1 \ 1· Y·f:J _Srft~~fias Succes.~(11/(y compfet d)I cfc( ~ II /1Vafue aid~•l/ Cert Ul(a l (' c_

( 1 , 11, . , , 11, hli >'.12-. 1 ~d,, M lll <ijt--- __ __ . .fro 111 -··J) e c '/c;i !8 L v _ . ·la~, 'L!I l ·11

. . \ '. j1 IUI 11 1;

-I )r. 1\ , I'. ltujpul

l 'rlnclpal K K. Wt1al1 Sonlur Cull t1ijtl , Nar- 11( \

. I

l)r. \ '. ,1. Sl'" m~u· Convenor & Co--ord1nut<)r

K. K Wa5r1 ~:,r,1:.w,ill na!}i)1,C,.-tr,uNli

19 / 172

0

& "') \\ .r ~ ! . ':,,

·; .;1 L•·; 1~- f l1 '---c ,t{f,· t liat ~\ '

~ :

. ', 1 , . ~ H tss. ~ ·-mo. 'Y' H012;1fj J£®Jrer, of t'"/

t . .1., , i:Y G c;, <-· d;J......rrurnj)ias Succes.ifu{[y comp[ etecf Jic{c{ 1n j'Va{ue aizfecf / C ertifi"ca te q <. L 1 m :,c: 111 \J i "'-'1 'f d,vM 1~ Jjoll(!_ . ~ ec '2..D I K to -:r a..n 'uJ t :1

Dr . .-\. P. Rajput Principal

1<. K. Wagh Senior CoHege, NaS.ik

Dr. Y. , I. Se" lihltr Convener & Co-Ord~ior

K K. Wcgh SJ.ras'.\,.tt ~ -. ::.:.: -;:.:..:~

20 / 172

.. ' .. ; .. . . , ..

,-"t• ..Z'l'?i°., ..... ~~• • ... C

' ".,;;i,. Ja.gb, .. s, Commerce, Science & ... _.... ...... ,;__,--' - .

' ~ .. .

K. K. Wagh Education Society•s

'· ii£.€ pute1f Science College Sa rasw at i Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003 1

DEPARTMENT OF SCIE*CE

:., ~ertificate ·· ! I

I

0

\ ~ , .. ',.I..._ , I

( cY J

-, ~ ·Tliis is to certify tliat ~

. : \!1. / ~l1iss . [~-. ~:;--1 of! ( 'f;us 'l?V· (liSc. {J;Jwu:.tr;j)ri.asSuccesiful(ycomPfetecf)lufcf n/'1/afueai:tfed/Ceaj1cate £

. --.

(. 'o ll rst: in W ,· "1,L rf'e~w . . jf,c;J1f! !])ec_ 2-ol g to 'T ...,_, W ~

H 0 . D.

ScicJnce

Ur. !\. P. Rajput Principal

K. K. Wagh Senior College, Nasik I I

' !

Dr. V. '1. Sew likar Convener & Co-ordinator

K. K. Wagh Saraswati naga<,c.ampL:'.:.

21 / 172

K. K. Wagh Education Society's

K. K. W~ghArts, ·commerce, ·sci~nce _&

Computer Science College

Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003 \

DEPARTMENT OF SCIE

'fhis is to certify tliat

J}1f. I :Jvf_ zss. f/YlaJad,ir, · ·:Jf,0./ : ,,_ ,

--- - l I

! \

crass TY.)3,SL MtlkO

- . I _.,,/

fias Succesifu[Cy coinp{eteaJic{c{ dn / ·Va(ue ail{ed / (~ert i(iL-d t L1

. !

-

Course in

V . . ; '•· j{_ h:tHf

H. 0 . D.

Tu,J,,,t,.,0/of/ from 1>tL ~o,sz to Ta. ... _3019

-Dr. -\. P. Rajput

Principal

K. K. Wagh Senior Coilege. Nas;~

l) r. \ . \ l. -... 1 , • •: •

Co ... ' . ... ~ ~, ' -~ ' ... . - - . -\'I t,; . - ~ ......... ,,. .... ... '. '

22 / 172

.;~(;# •~.} : • . K.K. Wilgh £d · Society's

, "·~·~· .. :. ___ gh-_ , Co~ ........... erce, Science & " I., .... ,~ • ,0 • •

"'"{,€omputet:Scienee College Saraswa~ i Nagar, Adgaon Road,Nash ik - 422 003 ·

DEPARTMENT OF SCIENCE I

·This is to certify tfzat

-, f I ,,..., •1 • _~ , I. / ..,.v. lSS.

c ·[a5s ~y. MA't~

C ou ,:,e in __ _

To ski Y".:r~, g,,,w; rJ : of ' i ~

rias Successju[[y-comp{etec(:4cfcf qn / o/a{ue aided/ Certificate

f~J,,,,.,o\o~ from _'J)u_ 'to\B' to --~- ~--_ 'LO_'-'_·

Dr. \'. \ I. s~" likar Convener & Co-cfd1na!Of

!<: ( . Wa:gr, 5ar?.St"'3t '."1&3 :.~ 1~~;:.· . 23 / 172

·rr•"'l'.·""t'·· ..

• ' ., a,!.'• ~-· tt .~' t}:~. < . f ' ilvt1,-·•·.··_ .

. .''i\_.-,.•_: -~-- ·.. . . K. K~ Wagh E~ucatlon Society'$ ·

, ·;}\'ffg~r4ft$.,:.C01Dmerce, Science & ;_:,.i"~L, ... ·~ ◄ • .~-.) • • .:_>'. . . .· ·~::d~ . .J:,' : . '. ' • ' I

·t .- t ·@ofup.utert{Sciellce .College ! · · . · - -

Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003

DEPARTMENT OF SCIEf CE C';

j

~ ~ 1\. 'r--,, \ ~ -,

r ~fz ~ nzis is to cett!}_/ t at >

-~: , _lfz:Ss ~l'~ ~ n~i 7\/rsJ l _ ~-of ~

L :'~:_,s rr-Y. M1·cru riasSuccesifu[{y-compfetedJ1_dd an/Va{ue atcfed/ Certificate ...,-

\N<'vu1 ~~~ . froin. _J)= 2-o /g to --~-~~_r-i._ o ...c..-t~~

Ur . . .\.. P. Rajput Dr.,· . . \1. Se,,likar

24 / 172

,;.·.. .'•'ti.. . 'ht tfi':' ~-. ·· ·.

'i•~t.,, \' .' .. · :

. i.Jti ':_ . • '., . K K· w k Ed ti s I ty' . ., 1• ,· i • ,' '. ' :: . • • as,' . uca on oc e 5

~t_ -~ 91 •: ·,•,;_...... l

. , ~~\j,h Arts, C~mmerce, Science &

·1€omputer .Science College Saraswati Nagar, Adgaon Road,Nashik - 422 003 \

DEPARTMENT OF SCIE~CE I

I

·. ~ertificate ··

·This is to certify tfiat ' · . /

·· ·. ,, , I :-·,11· s·s - I ' / ,..,1 , _ < •

J?OLuJd-1' ~~ b . ~ T 1

._/ 0

C l~1 s·.s· 1-' '-< · M; c,.,.o _ _ riasSuccessju{[ycomp{etei;tii dn /1/a{ue aide£/ Certifica1 I

'TvL-u:ikr.r from . __'.Dec.. '1-o1 8 to ::Io.n 2.01

Dr. :\. I'. l{ajpul Pr1nc1pal

K, K. Wag/1 Sen,c,r Collett, Na5ik.

Or. V. '1. SewUkar Convener & Co-ordinator

IC i<. Wa.g.h Sarawn:t, n.o.g;.,r.wr:ri..

25 / 172

~.;,·,..-·F •_~··--- .. , .. · - .·s: ::~;< ; . '. ·•c

~ ... - ·• ~- _..,. . K. K. Wagh Education Society's

~ ~·- ~. _fgb 7

s, .Co · . erce, Science & ·~· . ~ ... - . '

· · 11ute1fScience College . Saraswat i Naga r, Adgaon Road,Nashik - 422 003 ·:

I

DEPARTMENT OF SCIE~CE I I

\

rrtiflratr · r

'r 'r \.. ·TJzis z:s to certify that ~

/ .· ,,

I

~l-L 1. / J-tiss .. ·- _._ , .. · .:_ · :.- ~t. of c . ... v - . '. - ,._,,/' I

C (ass i '< . MI uY--0 tias Successfu[[y,to.fnR~:ea JI._££ In I 'Va[ ue aiifea I Certificate Course in ~; ,A.L f'V ~ k3t _ . . · •·· it:<JnE · 3 e.c.. 'lo\ to Sa..N'\ 'Lo l.:l

H. 0 D. Science

•. I I

Dr. V. :\1. Se"'likar Convener & Co-ordinator

K. K. Wagh Saraswati nagar,campus

26 / 172

Certificate Course inPPT Presentation

Skills

27 / 172

---...... ... ...

~ ,...._

R --

-

q ,

N.11. w,u:. H IDUCAT'ION IOCIITY'I

N.M.WACN AATS,COHMEAC£,SCIENCE £ COMPUTER

SCIENCE COLLECE, SAAASWATI NACAR NASHIM.

This is to certify that

Hr./Ms./Mts. fbli/ ,]ioiKa ~atocbaaha I 1

ltn successfully participated & sllawn excellent performance in the add

• C88l'S8 fn")lawer Point Presentation' fnn 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

jailltfy arpnjzed lly Dept af Science & IQAC Cell of K.K. Wagh Arts,

Ceererce, Science & Computer Science College, Nashilc.

~~ ~ __/ \/ Prof. Renuka Kakm

Adimy Caanfiaatat

Prof. Arcba• Kate

H.0.USdnc1

Dr. V .M.Sewlikar Principal

1. \J - -·--,\ r,~i ;c i I 1

28 / 172

~rrgEB7, gJo!foJr5ITYTI ;_J~: _Ll •. J__.J.J-A-~--H - - - 0

4 ~ r. ,,

' fl N.N. WAGH EDUCATION SOCIETY•S

H.H.WA&H AATS,COHMEACE,SCIENCE L COMPUTER

SCIENCE COlil..EGE, SAAASWATI HAGAR NASHIK.

This is to certify that

Mr./Ms✓M111- Pal T"'lcy,u\b q N 0-lc/cJ...h.i ,'~ bas successfully participated & shown excellent performance in the add

on course in''power Point Presentation' frm 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

. jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K.Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

~ . ~ Prof. Renuka Kokate Prof. Arehano Kote , Activity Coordinator H.D.D Science

' \ .

Dr. V .M.Sewlikar Principal

t \ 1

\j.. ' £ ; PANCHl\VATI MASHWZ

\. ) •- ·. - rn . -;-· / .

' .· 1

29 / 172

L N.N. WAGH IDUCATIDN IOCIITY'I

H.H.WAliH ARTS,COHHERCE,SCIENCE f, COMPUTER

SCIENCE COl,l.EGE, SAAASWATI NAGAR NASHIK.

This is to certify that

Mr./Ms./Mrs. Yawdrr ,]t?pal· \/'j I# has successfully participated & shown excellent performance in the add

an course in"llower Point Presentation' frm 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K. Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

MV~ Prof. Renuka Kokate Activity Coordinator

Prof. Arehano Kate H.D.D Science

Dr. V .M.Sewlikar Principal

30 / 172

H. H. WAGH l!DUCATION S OCIETY'S

H.H.WAGH ARTS,CDMMEACE,SCIENCE E, COMPUTER

SCIENCE CDLiLiEGE, SAAASWATI NACAR NASHIK.

i" ~ . / . , ,; I . ~ ' • I • I • I I ' t • • I I / , ~ ' ' • ',/ I I

' ' .

This is to certify that

Mr ✓MsJMl-s. \3oc\J,,p ?\\vi hl:i 2,£!-/"j 1 has successfully participated & shown excellent performance in the add

on course in'.,.ower Point Presentation• frm 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K. Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

~Y- ~ \ Prof. Renuka Kokate Prof. Arehano Kote Dr.V.M.Sewlikar Activity Coordinator H.D.D Science Principal

31 / 172

K.K. WAGH EDUCATION SOCIETY'S

H.H.WAGH AATS,COMMEACE,SCIENCE E, COMPUTER

SCIENCE COi.al.EGE, SARASWATI NAGAA NASHIK.

This is to certify that

has successfully participated & shown excellent performance in the add

on course in''power Point Presentation' fnn 1 Jan 2016 to 5 1Feb 2016,

jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of ILK. Wagb Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik..

~~ ~ i Prof. Renuka Kokate Prof. Arehano Kate Dr.V.M.Sewlilmr Activity Caanlinatar H.D.D Science Priadpal

- ' ,....;. ~, _~. :-1 [._ . ,-, J '

1; .:.. :,r' • I I -

'- ,/ :::--=--, I '--...___ ~ r,,..,/

~ )J ... ~ -- =--=::1111------==--

32 / 172

....,J

'

.,

N.N. WACH EDUCATION SOCIETY'S

K.K.WAliH ARTS,COHHEACE,SCIENCE E, COMPUTER

SCIENCE COlalaEliE, SAAASWATI NAC.AA NASHIK.

iL.t, -~"' .. l. . +.~ ~ . ), / "- :'ft; I ';--'d· 1 , , • 1 , . 1 l r1 1 ' , . ·/e. • . 1 • /, , . • , , • •

This is to certify thot

Mr JMs./Mrs. Baa .J tlwh Sn'\"'; k (l,J)! has successfully participated & shown excellent performance in the add

on course in'Power Point Presentation• frm 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K. Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

(h.l~o~ f-'(f~

Prof. Renuka Kokate Activity Coordinator

Prof. Arehano Kate H.D.D Science

P~\(') l_·-,.,_ . . · 1

1,:,,~;-1, .

'- .,, /

Dr. V .M.Sewlikar Principal

33 / 172

.;;~·/ ' . '

0\.,-i

II.II. WAGH EDUCATION SOCIETY'S H.H.WAGH AATS,COHH EACE,SCIENCE L COMPUTER SCIENCE COLiliEGE, SARASWATI NAtiAR NASHIK.

This is to certify that

MrJMs./Mrs. ~ajrut ; l\\~CU\bs½ct J i\£ od~ has successfully participated & shown excellent perfonnance in the add on course in"llower Point Presentation' fnn 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016, jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K.Wagb Arts, Commerce, Science & Computer Science College, Nasbik..

~~ Prof. Renuka Kokate Activity Coanlinatar

-----

Prof. Arehano Kate H.G.D Science

Dr.V.M.Sewlikar PriJlalllll

t t f { l \

\

I

34 / 172

, - -- =:Tr~P I -'1 f1.! r~";>

• It

~ N.N. WAGH IDUCATJON S OCJI TY•S

K.K.WA&H AATS,COHHEACE,SCIENCE L CO MPUTER SCIENCE COi.i.EGE, SARASWATI NAGAR NASHIK.

This is to certify that

Mr JMs./Mrs. G9!-0ff u td,e, A J; ~Cl J{Cl..i'\.ti lqJ has successfully participated & shown excellent performance in the add on course in''power Point Presentation' frm 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016, jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K. Wagh Arts, Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

(h}\,o~ fJ(f~

Prof. Renuka Kokate Activity Coordinator

Prof. Arehano Kate H.O.D Science

Dr. V .M.Sewlikar Principal

IQ {Q IQ IQ IQ fQ fQ fQ fQ fQ fQ

35 / 172

li n J I

I~~

.• ' '·

~ 6)

H.K. WAGH EDUCATION SOCIETY'S

K.K.WAliH AATS,CDHMERCE,SCIENCE & COMPUTER

SCIENCE COLiLiEliE, SAAASWATI NAliAA NASHIK.

f-! ..,.. ti ,1y,.., , { r, . . ~~~~1[~ ~I ;

This is to certify that

Mr./Ms./~11. Na 1y A ±him S1utUl has successfully participated & shown excellent performance in the add

on course in''power Point Presentation' frm 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K.Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

~~ ~ \/ Prof. Renuka Kokate Prof. Arehano Kote Dr.V.M.Sewlikar Activity Coordinator H.O.D Sclanca Principal

36 / 172

. • .

\

;

0. ()

K.H. WAliH EDUCATION SOCll!TY'S

H.H.WAGH ARTS,COMMERCE,SCIENCE E, COMPUTER

SCIENCE CDlalaEGE, SARASWATI HAGAR NASHIK.

This is to certify that

Mr./Ms./M.-s. 73,'dw ~ v G-a..wb has successfully participated & shown excellent performance in the odd

on course in''power Point Presentation' frm 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K. Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

~~ ~ ~ Prof. Renuka Kokate Prof. Arehano Kate Dr.V.M.Sewlikar Activity Coordinator H.D.D Science Principal

37 / 172

' , J' .. ,1i.. · !1> l!1:]l1;,111~11J,: t1t1:,ll 1'.TUQJF~ ii~ ll' . ]]_)]' _'

1

QJE.J.l 1t_ ~ ---•-- I J

N. M. WAGH I DUCATJON SOCJl!TY•S

H. H. WAC.H AATS.COHHEACE, SCIENCE Ii COMPUTER SCIENCE COlalaEliEo SAAASWATI NAliAR NASHIK.

- -~--------=~----,,_,.,.------'

This is to certify that

Mr J MsJMt s. Paiil <iru:tmo 8~u )ctn bas successfully participated & shown excellent performance in the add

on course in....,ower Point Presentation' frm 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016, jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K.Wagh Arts, Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

th1Y9~ ftf~

Prof. Renuka Kokate Activity Caardlnatar

Prof. Arehano Kote H.O.D Science

Dr. V .M.Sewlikar Principal

1t -) ! I - :..1-- , -, - ,,;;;..".--

' ' i f. ' • t

'

38 / 172

N. N. WAGH IDUCATlOM IOCIITY•t

M.M.WACH ARTS,CO HHERCE,SCIE"CE L COMPUTER SCIENCE CO~l,ECE, SAAASWATI HAC.AR HASHI K.

Thi• 11 to certify that

Mr ./Ma./Mra. Ra.kJ· be, £sb t,ud t;i SJ uru) has successfully participated & 1hown excellent performance in die .W on course lrl'powar Point Presentation' fnn 1 Jan 2016 ta 5 Feb 21116, jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of ltlt Wagb Ar1s, Commerce, Science & Computer Science College, Nashalt.

~~ Prof. Renuka Kokate Activity Caardlnatar

Prof. Archaaa Kate H.O.OSdw:a

Dr. V .M.SewlilUlr P.1e is 1

39 / 172

11.H. WAGH EDUCATION SOCIETY•S

H.H.WAGH AATS,COMMEACE,SCIENCE E, COMPUTER SCIENCE CDLiliEGE, SARASWATI NAGAR NASHIK.

This is to certify that

MrJMs./Mis. Ka.dam _ ,]u ~rm ~b has successfully participated & shown excellent performance in the add

on course in.,,ower Point Presentation' fnn 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K.Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

~~ ~ ~ Prof. Renuka Kokate Prof. Al'cbana Kate Dr.V.M.Sewlikar Activity Coordinator H.D.D Science Principal

40 / 172

H.N. WA&H EDUCATION SOCXETY'S

H.H.WAGH AATS,COMMEACE,SCIENCE E, COMPUTER

SCIENCE CDLil,EliE, SAAASWATI NACAR NASHIK.

·o'

~ I . · ,~)✓ I . I ~ I • " ' • I I. ' ( ,, ' ; • • ' • I . I, , . ' . ,, . .

f \.. ' • . , ' I • •

This is to certify that

(/ Mr./Ms./Mts. fuuXJt j)e_vva.n1 V:1'V'...7iak 1 has successfully participated & shown excellent performance in the add

on course in"Power Point Presentation' frm 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K. Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

~~ Prof. Renuka Kokate Activity Coordinator

Prof. Arehano Kate H.O.D Sclenca

Dr. V .M.Sewlikar Principal

41 / 172

ti

111 . M. WACH I DUCATION S OCIETY'S

M.M. WACH AATS,COMHEACE,SCIENCE L COMPUTER SCIENCE COL.liECiE, SAAASWATI NACiAA NASHIK.

This is to certify that

MrJMsJ~~- .9a,odana -1>ctAShCIDa t3. has successfully participated & shown excellent performance in the add on coarse in..,ower Point Presentation' fnn 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016, jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K.Wagh Arts, Commerce, Science & Computer Science College, Hashik.

~~ Prof. Renuka Kokate Acttvfty Coanlinatar

Prof. An:hana Kate H.D.D Science

\ / (.._,,.

Dr. V .M.Sewlikar Principal

\

42 / 172

'I I

K.K. WACH IDUCATIDN aOCIITY•a

K.K.WAGH AATS,COMHERCE,SCIENCE Ii COMPUTER

SCIENCE COi.i.EGE, SAAASWATI MAGAR NASHIK.

Thia la to certify 1hot

Mr./M1./Mr1.-13\oa 01au ]at£'n an E,l<?nal:h

ha■ 1ucce11fully participated & shown excellent performance in lhe add

on course ld'power Paint Presentatiorf fnn 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

Jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K. Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

~~ ~ i Prof. Renuka Kakate Prof. Archana Kate Dr.V.M.Sewlikar

ActMty Coordinator H.O.D Science Principal

43 / 172

M.M.WAGH ARTS, CDMME.RC'E,SCIENCE r, COMPUTER SCIENCE COL.laECE, 5ARASWAT1 NAt;AR NASHIM.

Dlsi!SlaCfllllil) ...

MrJMs./Mls. r h,1,~ ~\1l\( 1: ~\ \),.,~: ~\\_,V ' ' '':,',..\ \. ----MS SU~ PIU1id&wtlld & t • ., I . 1 ..... "''•--c::1• ill tla .W •cw•ill....._,Plillt.._ , .. ~ 'hl1•as11sr.as,

jaiady·«J , ;a1a.,..._etS£' •& IIKCll tlfl.L._Arts, c, I ca.Sr' •&.C I IL SI' et a •• IS .. ~lik. 14

' \-~ ........... , 11111

&.a..lSldll!Ea

. · ' "_, ,,--.·-,

.-.V.MS1Milla ......

======----- £::I ...

44 / 172

H.K. WAliH EDUCATION SOCIETY'S

H.H.WAGH ARTS,COM MERCE,SCIENCE r. COMPUTER

SCIENCE COL.L.EGE, SARASWATI NAGAR NASHIK •

. ' . ~ . ! ' I ,., I

i ~ ► 8%

This is to certify that

Mr./MsJMrs. S~na W9,t)t fu j Y\kyct \{~ Pf hos successfully participated & shown excellent performance in the add

on course in''power Point Presentation' frm 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K.Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

()J~o~ t-J<f~

Prof. Renuka Kokate Activity Coordinator

Prof. Arehano Kate H.O.D Science

Dr. V .M.Sewlikar Principal

45 / 172

H.K. WAGH EDUCATION 50CIETY•S

H.H.WAliH ARTS,COMMERCE,SCIENCE E, COMPUTER SCIENCE COi.i.EGE, SAAASWATI HAGAR NASHIK.

This is to certify that

Mr ./Ms./Mrs. 1osbi, ,91-iJh Id lOzjd ~:.1mesb-has successfully participated & shown excellent performance in the add on course in''power Point Presentation" fnn 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

jointly organized by Dept. of Science & IQAC Cell of K.K. Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

~~ Prof. Renuka Kakate Activity Caordinatar

Prof. Arehano Kate H.D.D Science

\/ (._,..

Dr. V .M.Sewlikar Principal

46 / 172

__ .sL,

H.K. WAGH EDUCATION SOCIETY'S

H.H.WAGH AATS,COHHEACE,SCIENCE £, COMPUTER

SCIENCE COI.L.EGE, SAAASWATI NAGAA NASHIK.

( -r' ,-,.. . I I ... ~ ,.. \ '"J'\'. . ,!. I , . ' l • I , . , . I • rJ, • •

This is to certify that

Mr JMsJMts._ Maa <W' ~\«~ I'\ i±i )'.\ has successfully participated & shown excellent perfonnance in the add

on course in'Power Point Presentation• fnn 1 Jan 2016 to 5 Feb 2016,

jointly organized by Dept of Science & IQAC Cell of K.K. Wagh Arts,

Commerce, Science & Computer Science College, Nashik.

~~ ~ \/ Prof. Renuka Kokate Activity Caardinator

Prof. Archana Kate H.D.D Science

Dr. V .M.Sewlikar Principal

47 / 172

Certificate Course inPersonal Hygiene

48 / 172

'

I

l?

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp , ter -- -Science College Nashik.

·(Affiliated to Savitribal Phule Pune University) , I

I , I o

-------- -

Certificate of Participat·on This Certificate is presented to "Mf-. / Ms. ., u· o Sh h1k,an,t For participation in the certificate course "Pe;sonal Hygiene" con9ucted between 2 Sept 201 7 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I AC cell of K.K.Wagh Arts, Com,nerce,Science & Comp. Science College, Nashik.

;V I

Prof. 'Sharda Patil i~

Prof. Archana Kate Activity Coordinator H.O.D Science

r. V.M.Sewlikar '' Pr,nc,pa\

\ I

,, I 49 / 172

Kanflav•er Kak•••heb Wayh Educa tion Society ·• \

t< . K. Wagh Arts , Cornrnerce, Science & Computer

Science College Nashik.

(Affiliated to Savltrlbal Phule Puno Unlveralty)

I \

Cert ificate of Participat·on

This Certificate is presented to Mr./ Ms. ~ .. ~£.1.L1,.c.____iµ~1..--~.:....i.:;._:~ :1..,_;_:.------'-~ ­

ror participation in the certificate course "Personal Hygiene" con ucted between 2 Sept

:!01 ;- to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I AC cell of K.K. Wagh

ArL,,Con71nerce,Science & Comp. Science College, Nashik.

~ J.o-/ J..~

Prof fharda Patil

Activi ty Coordinator

Prof.1~ Kote

H.O.D Science

r. V.M.Sewlikar

''· Principal

50 / 172

t I

1 Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter Science College Nashik.

-(Affiliated to Savltrlbal Phule Pune University)

Certificate of Participat·on

This Certificate is presented to Mr./ Ms. blaMarr<Z l0qrr.ska..L' lw~~v~ For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con ucted between 2 Sept 2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I AC cell of K.K. Wa9h -~ 1 u ,Co1n111erce.,Science & Co,np. Science College, Nashik.

~ ~ -

/\\\)"(\, I

Prof Sharda Patil ,.::..c:~. ::y Coordinator

i~ Prof. Archana Kote

H.O.D Science r. V.M.Sewlikar r, , Principal

51 / 172

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter

Science College Nashik. ·(Affiliated to Savitrlbal Phule Pune University)

Certificate of Participat"on

i \ i

, ' I 1

I l ;

This Certificate is presented to Mr./ Ms. J?ctl-,'I ~1~ Hc(rr-;4,a.J

For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con9ucted between 2 Sept

2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I '.AC cell of K.K. Wa9h

Arts,Con1merce,Science & Comp. Science College, Nashik.

)V I

Prof '!lharda Patil

Activity Coordinator

i~ Prof. Archana Kote

H.O.D Science

l~ I 1 r. V.M.Sewlikar

•). Principal

52 / 172

r 11\a1111• v• tt l "-•~o •h•lJ W11wl1 Cthu, all u 11 l<>c.let ,-,

t(. K . Wauh Arts, Connnorcu , Sc lonco & Computor

Sc lonco Collouo NuahU<. (Afflllolod lo S ■v ll rlt, a l Phult Puno Unlvorally)

Crrtij i"cate of Participat·on

'/'his Ccrtij1cnte is presented to Mr./ Ms. f1c.Ji_ ~~ Wt\e,,.rJm./~i __

.... ·· pl1rt1cipatio 11 in the certificate course "Personal Hygiene" con c{ ~cted between 2 Sept

.:tJ: - tu JO Seµ t 2017 organised by Science Department and I AC cell of K.K. Wagh

-~ · :s Cv111111er cc,Science '-~ Con1µ. Science College, Nashik.

~~JP' Prof !harda Patil ,;:-:.. . :--. Coordinator

i~ Prof. Archana Kate

H.O.D Science

r. V.M.Sewlikar ,, Principal

53 / 172

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's '

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Compyter

Science College Nashik. 1

(Affiliated to Savitribal Phule Pune University)

Certificate of Participation

This Certificate is presented to Mr./ Ms. JJbv Akctik \z~la.1 For ,:am ·cipation in the certificate course "Personal Hygiene" conducted benveen 2 Sept

:lJ l. ; ro 30 Sept 2017 organised by Science Department and IQAC cell of KK Wa9h

. .!.. r w,Commerce~Science & Cotnp. Science College, Nashik.

\ ~ -

\ \ < ..--"' ,\So -

Prof. 5harda Patil ~__:,~: ·. : -::: Coordinator

i.___/ Prof. Archana Kate

H.O.D Science Dr. V.ltf,Sewlikar \ ') Principal I

\

I \

\ I

54 / 172

rr ll

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter Science College Nashik.

-(Affiliated to Savitribal Phule Pune University)

Certificate of Participat"on This Certificate is presented to Mr./ Ms. '/<cwt A kqmh.O\ Y~anesbi,;cw

For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con9ucted b; ~en 2 Sept 2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I AC cell of K.K. Wagh Arts)Commerce,Science & Comp. Science College, Nashik.

V f\ )\,

Prof.1harda Patil Activity Coordinator

i~ Prof. Archana Kate

H.O.D Science r. V.M.Sewlikar r}, Principal

55 / 172

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter

Science College Nashik. ·(Affiliated to Sav/trlbal Phule Pune University)

Certificate of Participat·on

This Certificate is presented to Mr./ Ms. rf'

For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con ucted between 2 Sept

2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I '.AC cell of KK Wagh

Arts,Commerce,Science & Comp. Science College, Nashik.

Pro~Patil

Activity Coordinator

Prof.!;;,;; Kote H.O.D Science

r. V.M.Sewlikar r" Principal

\ \

\ \ \

I

56 / 172

L

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society 's

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter

Science College Nashik. (Affiliated to Savitribai Phule Pune University)

Certificate of Participat·on

This Certificate is presented to Mr./ Ms. i Ja.m For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con ucted between 2 Sept

2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I AC cell of K.K.Wagh

Arts,Con1merce,Science & Comp. Science College, Nashik.

;V I •

Prof 5harda Patil Activity Coordinator

Prof. 1~ Kote H.O.D Science

r. V.M.Sewlikar ''· Principal

57 / 172

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society'• !

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Computer Science College Nashik.

(Afflliated to Savitrlbai Phule Pune University)

Certificate of Participation

This Certificate is presented to Mr./ Ms. Pawgrr gw~· &j u..n

For participation in the certificate course "Personal Hygiene" conducted between 2 Sept

2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and JQAC cell of KK Wagh

Arts,Commerce,Science & Comp. Science College, Nashik.

0- ~ · ) V

I

Prof '5harda Patil A ctivi ty Coordinator

i~ Prof. Archana Kote

H.O.D Science r. V.M.Sewlikar -i Principal

58 / 172

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter

Science College Nashik.

(Affiliated to Savltrlbal Phule Pune University)

Certificate of Participat·on

This Certificate is presented to Mr./ Ms. ~mare 1

1cv.pJi.· Bhrukaz::

For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con ucted between 2 Sept

2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I '.AC cell of K.K Wagh

Arts,Commerce,Science & Comp. Science College, Nashik.

V I' )\ Prof. 'Sharda Patil

Activity Coordinator

Prof. i~ Kate

H.O.D Science

r. V.M.Sewlikar

'}, Principal

59 / 172

Karmaveer Kabuheb V.lagh Education Soaety'a

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Complj,ter Science College Nashik. ·

(AffiJiateo to Savit:ribai Phule Pune Universi ty')

Certificate of Participatfon This Certificate is presented to Mr./ Ms. 'Rrwo. L~ Na.ii<

For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con~ucted etween 2 Sept 2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I 1 ~c cell of KK Wagh ArcslCon1n1erceJScience & Comp. Science College, Nashik.

~ -\\ <V ,/'.\~

I

Prof Sharda Patil i~

Prof. Archana Kote I~

r. V.M.Sewlikar Activity Coordinator H.O.D Science ') Principal

60 / 172

Karmavoor Kakasaheb Wagh Education Society'•

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter

Science College Nashik. (Afflllated to Savltrlbal Phule Pune University)

Certificate of Participat·on

This Certificate is presented to Mr./ Ms. j) Khu.J~ Fo r participa tion in the certificate course "Personal Hygiene" con ucted between 2 Sept

201 7 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I AC cell of K.K. Wagh

.~1rrs,Con11n erce,Science & Comp. Science College, Nashil<.

~~► · Proj'1 harda Patil

Ac tivi ty Coordina tor

i~ Prof. Archana Kote

H.O.D Science

I' '\ I

\ ,p,N(.rl/\\J/\ I I .

NA'. .,\ 111,

I ,,

r. V.M.Sewlikar '·'· Principal

61 / 172

i I I I

Karrnaveer Kakuaheb W1gh Educ1Uon Society'• j

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp-.,ter

Science College Nashik. (Affiliated to Savltrlbal Phule Pun• University)

Certificate of Participatf on I I

'/'his Certificate is presented to Mr./ Ms. WO:~~w {,{ ru I

J!qrr f/k !{'I sbcrc J or pa rticipation in the certificate course "Personal Hygiene" conqucted between 2 Sept

:!O 17 to 3 0 Sept 2017 organised by Science Department and IQAC cell of K.K. Wagh

• :, c .Co mmerce,Science & Comp. Science College, Nashik.

~\ y >~

Prof 5harda Patil / .. c, t, 1,tJ Coordinator

i~ Prof. Arehano Kote

H.O.D Science

Dr. V.M.Sewlikar ·, Principal

62 / 172

Karmaveer K.aku aheb Wagh Education Society'•

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter

Science College Nashik. (Affiliated to Savltrlbal Phule Pune University)

Certificate of Participat·on

This Certificate is presented to Mr./ Ms. J(U)ptrre

For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con ucted between 2 Sept

201 7 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I '.AC cell of K.K. Wagh

Arcs, Commerce,Science & Comp. Science College, Nashik.

>V I

Prof $harda Patil

Act ivi ty Coordinator

i~ Prof. Archana Kote

H.O.D Science

r,;, ' 11_'.r lAVAfl.

11~'.:,HtK

\ . ,/

r. V.M.Sewlikar •), Principal

63 / 172

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter

Science College Nashik. ·(Affiliated to Savitribal Phule Pune University)

Certificate of Participat·on

\

This Certificate is presented to Mr./ M~s!...... --'----'--u.3~~-=----i--==l....!.::::.=...:..~'-'-'--'L----­

For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con ucted between 2 Sept

2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I AC cell of K.K.Wa9h

Arts,Con1merce,Science & Comp. Science College, Nashik.

1\\ ~ J\~

I

Prof Sharda Patil

Activity Coordinator

~ Prof. Archana Kote

H.O.D Science

r. V.M.Sewlikar ,,_ Principal

64 / 172

f7 ii j

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter Science College Nashik.

-(Affiliated to Savitribal Phule Pune University)

Certificate of Participat·on

\

I I l __ ·_- ---~

This Certificate is presented to Mr./ Ms. ' · Moho.,;, For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con1ucted between 2 Sept 2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I '.AC cell of K.K.Wagh

Arts,Commerce,Science & Comp. Science College, Nashik.

~ ~ -

JV Prof 'Sharda Patil

Activity Coordinator

Prot i~Kote H.O.D Science

r. V.M.Sewlikar r,, Principal

65 / 172

r

/7 I

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter

Science College Nashik. ·(Affiliated to Savitrlbal Phule Pune University)

Certificate of Participat·on

I

\ I

• I

--~ J

This Certificate is presented to Mr. I Ms. Y' oJcl~g ~j\c A-oLl For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con ucted between 2 Sept

2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I AC cell of K.K.Wagh

Arts,Commerce,Science & Comp. Science College, Nashik.

1V1 • !A,

A', Prof 'Sharda Patil

Activity Coordinator

i~ Prof. Archana Kote

H.O.D Science

r. V.M.Sewlikar ,~, Principal

66 / 172

Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's

K. ~<. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter

Science College Nashik. I

(Affiliated to Savitrlbal Phule Pune University) ' ' I I

I

I

Certificate of Participat"on

Th is Certificate is prese11ted to Mr./ Ms. ':i3h..osc:JE. ~'t.'.l.0c .'3)1\i ~ _ .

Far participation in the certificate course "Personal Hygiene" con uc~ed betwee11 2 Sept

2u17 to 30 Sept 2017 organised by Science Departlnent and I AC cell of K.J(. Wci9h

.~rts,Ca nnnerce,Science c~ Co,np. Science College, Nashil<.

~ ~ -

\ Q,''L , ~

Pruf J1uirda Pali/

,\~--~ ,\ . ty Coo rd in~tor

i'-'-/ Prof. A.rd1c11u:1 KottJ Jr. V.Af'.Sawllka,·

H,O.D Science " Principal

67 / 172

t

!

F7 Karmaveer Kakasaheb Wagh Education Society's

K. K. Wagh Arts, Commerce, Science & Comp ter

Science College Nashik.

(Affiliated to Savitrlbal Phule Pune University)

Certificate of Participat·on

This Certificate is presented to Mr./ M~s!.._. ----1...l.c1..5..~'---.L..\..J.,~~~-~=--.;...,~.l,..-.>-­

For participation in the certificate course "Personal Hygiene" con ucted between 2 Sept

2017 to 30 Sept 2017 organised by Science Department and I rlC cell of K.K.Wa9h

Arts, Con11nerce,Science & Comp. Science College, Nashik.

;V Prof Sharda Patil

Activi ty Coordinator

Prof. i~ Kote

H.O.D Science

r. V.M.Sewlikar '~, Principal

68 / 172

Recent Trends InBanking

69 / 172

,\ i J {tq , 4 .l

l-,i

--

( l

,AJ

Ki

OtD

E K

Ea

g H

5tD

E F

6iJ

r(

u -!

+

3:(i

- 0a

o"

l-{

Paa

E

><

-,

(D B

TE

tio =

PiJ

lnY

itF

\ 9

l'o(a

F+

R"

E.

E F

,A=

3'

u d

l,\J

6 ifi

SE

aj

=.'3

- e-

<

(el,.

D

l.!

e. i

7.rn

r g.

i O

t)

i.-E

'0q

?rH

a o A o oa t! z a =

o ,.!

? li p trq

o r.1

- ,: i"! z a at ;,

o.)H

F.r

o

:2.

. E

=

.B

6(!

tD=

ih.)

^\l

.o;L

=

:-l-

xuv

E-i

o.D

:,c

\ -

o-

YN

a,d

R ?

q\F

UN

=.q

s d'

}S;

o>-

!s':'

\J q $3 N

,s$s .s

sar

i ,*,

t.D

J c)

.:

:i =.J

\a.

\ I

-5-. {

70 /

172

_l

t:11' I v:

/ i4

. --

-r

F()q)()

z(.)boq.)

Oo(Jql 'Y

(.) t?'i;a';

<o

t6zqJ.:E

;iYc

€sc<.J

.i E

eJ PE

.(, .E H

a,n H

ds s?,E

Z

-E

!?tr<

i:.:aLb,

z$.:tr

ri :.

c;F \/t

)Jd

X6n

da

g

tt 5!

Yli

voL*

OF

OP

'*- N

(n6

+ S

.H;s(iE

$8bL.S

r"

aSn

ISO

,.i S

rYdN

d-,!r\lrlatC

l:l);^S

qo.; t(

.E

9_.v

qrutsaF

E

71 / 172

oc

o o l:

i:

r! z .! !9 /. I

d

l{

v)

-':

>E

:5tE

z& ?

ioa

oj-

Hqr

n>

! .)

.6-

!n !J

PH

t)Y

-.(

D

Sgt

(pP

6--

='u

o-r

6ts

5.?

rl!!-

9.a

9.,5

.) t! (D oq o z

tD o (D { ).1 o o re

AE

:-

:,E

ai*

reE

(DG

.)^n

oe=

€ ui

sro(

,D't

ru

O-

TN

aB

$EY

\:'r

6:tz

oN

E:

YS

.,3ot

7 ils.s

os q$!

A.

cts'

' d\s

-t

t

oEi

Fl oa

-f1

N

iIVtD

'

,1

P

72 /

172

*j,

^->

!t!.\Zbo

tr6

(.)

"o

r/ .!S

d+

onY

l t-i

_\L o,S

\N^'

-B:$B

d u&

$ry\rorS

Y

.2S5

EN

si

rr tL,

i N

t..l

"dlE

q9'E

qr,5cn

!aE

E9

3E9

l-.:EooEo=

:'=

tr\r

zoU!

o(.)

0J *

llrJa a't

LiA

'; sl

.lit

i4 'ji

o.aE

F+

d) 9

,rar!:c!

E!!ri

\Ji d

.-i

€sc a

er! t E

qxcr,E

E

bo Lr

o.: H

0)'a z<

L

q,n H L

o)e d

i i5 .:

LiP

'sE

o)

= E

7, ets<

E

O.:3&iib0

XV

U

salC

-)9i.1i{

<ttr

*<x

+.t,

d

73 / 172

a\ - i i 0q P x |,r.

rr

--

-^J

fotD

H

>H

(?

g B

EI

s.+

:!

=.

z,&

a!r

+lD

- oq

os

.l H

qa

r- >

z e.

(D B

.E c

- fio

=P

-!)Y

ftA

8

i'aa

E#h

ts

i1 '

(lit

H!r

iw

x

o*::i

triJ

a.

:'(!

n. 7

n.;

l<

!L,5

A!-

-F.

t) (! A o oq s z a '1

Qt)

'JA

E=

.x,

: a

i3a

Foa

iD =

- !r

xa.,

6={ .ri

!lO

.D:

rSrD iNa

HIIF

tY

tr dN<

YS

,aH

6-

lol

\,',

$sv:

\ $si

t.s $€.

\s ^S E^

N,

(D -

-\

tD*

l: o

-

o rl0q !'! 2 !, .-^

ir7f\ (

,l!S

\l i' s tr

74 /

172

.i i\ I {rq P ll -l. a 9

l'l

.^O

*txl

otD

3

>E

.)

U B

=(D

N

Fl

ts

3. +

:.:-

,P

-llD

+tD

- (t

q O

-t-

H

qa

'.t

>z

!.o-

'i :

.:x

00 =

,N

Xa

O.

I i:o

a F

#h-.

H

+^

3 -H

^_hr

i H

l5w

:

oiA

i 5'

.":

J a:

'(!5

,29

aLr

. i;.

9.a

E

g.i

rl,'S

+(D

uv(" o o cq (} z a i

Atr

=

.x:

(,

!:.D

ID

no

Its

.).,

O(D

:,o

-a iNq

l-{s-

Y\I "N

=as

z'.i.

l\

I

o -l\

D S

- :t,

o+'

sst; N\;

s'>

. \c

s

ra

vl

il'd

o^ ,..

5

tD 1

raY

.itr

=a

ii 2'^

i!

eb ir ;---

3t-

- .i

75 /

172

0q Fl o t! a o a o a tD h o lD l! a (! tD o 6q o z

za,

Bca

o-

Fi

59.

P6- za 64.

(D (} (D -l n tD V)

oe

A5=

.

E(D

l!

i6 :

l- !r

!.,

a'

C\

'D

-ia-

-4.

ii,T

Na

6S

?l{S

'iv\

]a$

=: $

8O

sD

t-

-,r

DS $ $; *.

l:

N,J s'' r

r.\ oa lD

v" ^.P

{Dri

t

-->

I

\, l

!.r 3

5^ raY

ai5

- n z ,l ,,'

76 /

172

i L ,\ J oq P rt r+ vt

,A/

YJ

OtD

T

>H

6 *

BE

i =

.:i

l!t-

,?

-!

,+ f

=x

- (la

O-

-1

H <

" ca

i.t

>{

e.o

&s*

el.a

oo

=

ir.D

YI'

6 I

=.(

Drn

F+

h-.

X

=^

ts

i:- ''

(-

l

rl H

35!!

Eie

l- /

:ir

l-.iJ

a.

z' r

!,.0

|t

a. 3

7.a

t4

2- ij

a

oe x

g a (D (l (D oq rD z a a\

^5=

-

=(D

o

^^a

x '-,

!9

-aa "i

lDO

lD:

hrX YN

5Lv

(!

BS

S\s

\I 6:t=

\n$

2J.

$I

oE Is:

t)\ $ $* t(n N

\:&

'2\s

-I

i'i

a(-

HA -u

tDa\

r=

a.? l0 m

+

- z -

!! o t

77 /

172

oq rt o t! a t} a (D (" (D ?" o o .J4

li) t! () (D o (D oq tD z

H>

LoA

2.&

roo

Hca

rfi-

:1.:

E16

td 5

'

-.! ti 2.*

3q

tD (D H t} a

XE

E

ElrD

oi!+

-?D

:H!r .)

^!!

.D+

3

l-:.i TN

a'o

tf

2qs

.FoN

<:$

a'o(

\ ils'5

o= S o

NS

* s'

s*

r\N

.: s.<

\s-

s- IIQ

O !v

\,I o

3

o a o

rl :i,r 2, t

^F

\J

rt ,1 a; , .:)

taa {q

AR

IS.

*I sl>

st F.- \

78 /

172

lt)0!

a\ i -1 oe P rt l,

E

-^

tlitf

iotD

H

>H

.)

? B

=,.I

F

. E

i I.:

;-

Za-

a!D

+t!

- 0a

O-

1 H

wa

i >

t e.

P-

Lr -

Et

(l0 =

,-

!DH

attr

5

- '-

(n F

fR.

6 =

^ir)

-.

H^_

i+

H!3

i.i.:Y

ni r

r ..r

, E

7 (D

i. 3d

.;-

9-.)

a)

=A

uv,\r

(.) o A rq t! z a a\

A5=

-xE

r.

=(!

r!c

:!. .

+

,i^r>

ai :

. !r

:tf)r

.

ro=

lC

)(!"

t

615

3,

XN

al-\

L

r-t

\r\:1 6N

=

t$3

Is.g

Ci

.t-

Q o

il=f's

-! si_

\= Or

OQ N

rl od

ai=

->t \t> s' i, \:

I :r: z ,!

'is c

79 /

172

,_ "jt .! '.t!

tl

a\ h / - rt b

.^6

t+t

Xi

ot!

G>

tra

I E

iii

= =

Eld

. Z

aAP

)dt!

-(Ic

)Os

H

P a

rn--

>

2 -:

.D

H T

O5

w-+

E^

6 e-

xlri

5

-''o

P;b

rr.

;=^

EE

H E

.EA

.\ +

.i:/:i

lrE

n;P

-r gr-

<

(D

/\ 24

'

-.

$ 2.

4l-l

9-

,9 a

,r?A

+

rD o 6 A o oq tD z a a,

I 5

o a o

-?,.,

!

oq l''! 2 rl 7=

O.)

lJA

=,

E.

:^'

j .h

E*o

to(} ie.3

&E

{ai

!9

o(!n

F\r

.Q,

,6.=

3.

EN

gH

TIt

Y$I

d\t? ES

;IS

'soi

;$

pus

t'Z,

S\!

t'a \s -d Ye' B:

(!)

.: o

i+>

s \

80 /

172

i\ ai i rq P ,t FI a

l,-- A,tr

otD

5

>H

("

?EE

5 3i

.xi-f

A

*--

0a o

eE

H

qar!

>

? 3.

tD B

.ffE

0a =

,-A

JYT

'! O E

.ail

5 *'

-(A

ryfh

r-l

ir- "

\

-,1

-YC

r

H.a

H

! E

i\r

V

X o

*^,

\ !+

.. :

a::)

rd

!:i -

r5'

. <

lD

;,."

r7;i

'f.j

. is

.a,-

i 9-

,i a

d--F

.oe

ng(D (l o oc t! z a

c-oar oe !f ct P .

Jil

7-^

59 r: -l 5*

O.>

rJA

5=-

:. ,:

OX

Pa

iroo

2i^a

fi={

o(D

5,6

15

3,

XN

gH

ats

\\I o \l?

\N

g

'\ S

lor

oil

s'":

o= Q u

rfr

Fs-

- !rv

R\9

S' '

.\S

L

N\

O

V=

rl

+ +\

F T

81 /

172

, /\ .J oq P r.l

.l 0

'*K

oiD

FP

Bt)

Z

fi-tD

iF

ei-l

!

(-!

-!r,

+ t=

e{

E tr

ai

>2

e.;

P:iJ

tD

no =

Fr

!a

i Y

aat

I

='.D

'a p

f8"

!. F

h'A

t-

-FU

O\r

\J

6 oE

5ta-

*a=

--E

.o

i.=

- 3-

<

(e.-

o rt

a\

4i;.^

- ?-

o a

;^!-

(DU

ll "

=a tD (l (} oq JD z a a\

iEri !.o

e'

oq9

i;

ro=

tY

=l: un

9.l-

\ ll

a\tN

ro is.:

c, r

lIY

N-h

"P

$aN

srz

\ cr

N ;'

'sv'

\ t- N.B

$3 (lln

\s5 ss ld \g

Y-s r!. t5

iri(!

"

A= BA

l!, x(D

6'

a r

o i

r: r.l

0qo i tt

=.

i:7a

*

AR

Is

?

fir z .t

q:r,

82 /

172

i\ i ,/ 0q P r.t -|. a

14.^

O^t

xio

t'0

t>H

("

? B

E-

='+

g;r

Z

O-

?7aD

daD

- oq

oe

E

l qv

trr

>

z e.

(D

XF

.otr

6-

r:r

tr

I,o)Y

6o

g.a

ta

5 *'

-a

F#R

o-.

H

+^

- ir-

*

(-l

l.il

Hb5

W

X o

ria

::r l

-

'J

a. =

'o4.

7n.;

r-t

9.,

(.)

.it^

rt a (! (t (D oq tD z a a\

A:

=.

:,'

: tA

i9ra

=oo

6={

CJ

r!

-l

YlU

rU

N;

F\&

!tv\

55N

<

d$r'

Is5

9d qQU

F'

t\; S.

s-\ oc

i (/)

,),

NW

(D^

-s 1!'

.l o

ov ,.1 0c ID lir z

n s :\ B i:- t

--C

n

'.-. =

.o-t

/

F*

rt

83 /

172

oq r.t

a n il i

11 a

i

^Er-

i5J

=.

H*e

rioiL

igr(

Dtr

ooi-$

oE,

'r tD

Z,o

i,

:

HN

3'.\

iX

--J

--

ss7

8so

S N

Rt.!

s s.:

lVL

$Ei

Str

t\

^!!

* "-

o\S

R\o <j

,! 0,

r!F

A

\_)

; >

t:5-

q.D

'zo.

aff

se*q

ab:

lr

x+6'

(6-4

EF

tsA

Y -

.(D

io i'

Ln

a tr

''P

6'A

A.i

(D

ls.a

2.9

taii.

'i'

o o ( _.

)

lD oq o z D9

(? t) o -{ x o a

oe

5\ s

At-

/-i.

\'- )t 0c €

F.ir

'

c _t 3S

z ,l

84 /

172

.z J'{

J:-

-

a\=

ii' 1

s

!.,! z I ,J

E'

ti ? o E

i\ '/\ I 0q P rt i+

,A)K

AO

E

KE

(9

x N

(Dt)

,:!

;

r+

f =

i6H

(ra

x >

< L

:.A

t '-+

gat

o =

l-l

i.)

i,iY

a-i

9;'a

D'a

F

f8"

:. X

=^

ii- "

\./

w

5 (D

d-,

.i

5-r

oi E

.--

=l-

<

(ei,(

D

rte.

37.

air

9-O

at-

i.-

E'

ur,i

" E .) tD (l oq o z o al

I I

c- *.!.: a-

^ '-i

'n':

Grr

l,,

'Gu

cLS \i*

ro\

l< I $,

-,',

s.9

on ..t)

oor I

r. s

- v)

s.a

\s oi

(n

Nrd r)'

(D-l

i.l (D

85 /

172

i\ L i^ J rq P -|

--

t l

,AJ

Ki

O@

F

PE

(vx!

ot!

. r\

!:iF

f=

id)-

l P

cna

E

P<

i.

A

q F

'6a

00 =

,J!

)Xa'

)ia

I

=.tD

(t)

Fik

.:.

H +

^i1

'"

\"/

,)

-FU

Or

PE

B\l

5.D

Ea:

t--

E

ol r

.te.

3Z

.ai

grt,(

r\J

\.1

!, (! r! 0q o z v\ ,.t

a,a"

;;4

'::II

:-,

j J:

=

-,

-l

t-

-.

iJ-

.,. ,.

\\, c

\r-.

s

-1\''

. d\l? i$;

,r, s.

Pos qs

;R

\:!.{ \

l)

i_1

NW

tD^

v-:

6 !1

F

E >,|

a3 'F-

,l

n- oa }. f6 z r.

! !, ].t

;,1*

".,!.

-

.Q

]L

{ -i r

86 /

172

P -\')

r-)s

ai i\ J oq P |,1 .l' b

- .^

(l

a\t

xi

oT

D T

>H

t)

2fr=

li i.t

s c

7 r:

! -.

ia!

+aD

- 0a

on

t-

P,o

aF

t >

? g.

(D

&tr

*C-

00 =

P-!

rHl,:

O

E:.

At*

5-

''(,

d#

hot

r-

d.,

( -.

1

^!, c

--t

H

5=W

X

ori

! =

-? o

n. 7

n.;

Er

9-O

a.i,

, +

rt

uY

' !l .) (o A (D oq z q

AE

I E

.x:

a

;3a

i,(!A do

3

o..tD

Fla

vt

A-.

4,(

)-5

TN

aot

i 7

tsttl

Yq:

r3:

I<:$

?o:

1 ils.i

o>+

S $

;$* \s 15

e.

tra @

-Jo-

0V

,-,

PlD

.

=.r

* o

:-1 :-P

e C

t.t o

>a

5^ oo:

n5 \ F !J: 7.,,^

EtJ

i :-!

DJ

87 /

172

i\ L i ) oq P i .l. |,

- _-

(l

A)f

iotD

E K

Et)

2*

d(D

E.T

i3

vii

- oq

o"

i H

arn

-r

>?

L(D

LE

'Cao

=,

i-t

ai Y

a)

;-.

o E

. tD

a F

#P"

r.

Haz

.5

3[b'

-94

4rr

H

3=l

YY

o

"Fd

5t--

ts

d:.n

Y

-.4

(e:-

o rt

n. 6

6.a

,.i

9-C

aoa

rfH

a tD A (D sa c z a a\

,-,

A

=.

SrD

O(D

;{xr

='

x r.

J !t

p".

o

0q;

-< 5

EN

gq\

re$

<$

$- ,a

'F

\\'\-

\)

<_

ils'i'

c)<

qslt3 *., N.

V)

!.s .N? s

x-F

oq N

llA

J d!u

\JS

rt> q; t}

>G

:- i\5 :'r 2-t

5!r

'1

..\

n r- =

' \!?-

L

88 /

172

Practi cal course ln

Banking

89 / 172

dx

>.F

o-'0i<oaf!cozo<!j

5!c)(]ar

c

!---v

t\

o\o6ltchc,Iot-(()NI{0(b!-ri!i()

U

^t-A

A

:!//atu- a

r^ b.0

rt o

SS

.<

.s;\a:tr

^\s3

\','t)

E$

!\s:rl:N:.$,\ixdoct

Li.,jd)6)

bsq)(Ut(QIa

(&se&

t

&@aar&,5rK

edlw,w

z-ab!q)

(,o6;l r=

'd b€a'V

, e- A

f:ii .i

E

Ao

9

{#{ar 5

sr^

aae^Q

bo

(,.gE

_- <

n

Lb0

lxi

S1 l\-+

-..-, },7

90 / 172

*-=

tt4.,, <oof!c(!zd<jr:

.Ci(!

--r/il..,...

J,,i

q'(.l.(,

I t-r

AA

q.())-

,^

g t-e'.-

-UV

YG

, E

s.EE

SE

F"

s: ;5t

O t

€ sXaI

.h <

\Sa'

tI !

dSY

".r

=

q(SU

flx.5L

v E

.SE

tg

f, E

go,r.:

i$5ry

c..t tsS$

cqE-.@

iiEE

Ati

E:$6

F

iTF

.,$q(rsoorrttcd)

rsr-.!=

!,,t'go=

ia(Jt.=

!L,t-o<

J q,

F

''/ \J

z-abooUoq)()='5 A

tai;- 0:

iao,9c:lA

-

Ug

Xc,tF

&()'6 9c, 6

'--^

o.E

d

(a@

H-o

oo

q).SE

I: E

od()Lb0

w

ai.+ t"

It

CI C

Ltt

91 / 172

. ":

Ja-

-'gA

t-

@-.

o.l

54"

a' Cf

:1 bE i^ 0.i

ti=

v o- c 0.) g >ts P=

<

C-

0q Ft o

P:I

6'O e.i

aA 3F tso

6+r

<::

GA

€9. o (! o (D oe (D z

aD=

).lJ

iq-A

)

E!3

4i5

'N

ca

oc

ov

!9s<

eNi's

g\[

=

[uF

a 1o

EG

Ni

-*. o

E

=S

<A

rf;

=:.'

4!P

ct)

ri =

r.

E

-it^

=rR

:.x

N\-

aIa?

Es

! =

.O =

ai;=

a g

i

'E:g

]5-

Ei

+ o

iO

!r '{r-x

6 +

E

- --

{\J

, (P!v

(r^

HC

)

HF

rtF

P

r-t

*\ s C :] JS

?

r, ti

92 /

172

rq P |{ o r-l a a! a o (! .) F o (D rl o o o o o o o oq t! z

94,

Za-

trQ

oH

ca

dd=

xo L'\

-,< 1a

ffi @ t8& @ x&&

IR E'

@ s @ @

Fl o (, UV

l-..

a:,

,-.

":ir;

ri-

C!-

;^t

\Y

S'a

'N

!-

1

(T..

l; ".1

.iBo

ooila

clrs

--rt

? ss:i

t\,

\$r

oz \o59

o:S

.<

a

F.!

i+

='(!-<

'+

[v

.fs ar=

'"=(D

r

(, > r-

!'o

=.-

<7.

{1

C*

b= r'l 0rc

t. U :a Y F

rr

o.l -

a- c o)

.:

7if

+ B b

93 /

172

:- 'r' 0q Fl (l

QA

TP

BLa

tE

r.F

43-

.D(f

i 6.

H p

p?P

3.X

.u-

! o'

6,F

El

P o

(-l

's!ts

B a

'o{

r--a

-.<

ii

4Aa

d -7

+' o

E-

5' o (D ( _.

,

o oe (D z

o. o

-.

1

!. e

-a'

5 'ri

l ^

oa.r

v6 srO

JNA

\P R

: :'

AS

rlx(

\-S

sIO

Np G

.<nr

HF

tSf- E$?

E O

x2-

J o

i '^

.r ;

9;

L 7

E.

=i'

; rh

c' -

-s

'a

IOiil

3.

Os*

=

a=

; !:

aE

i =

r O

LJ

* E

r.

=,i.

r3

--1

oq-r

WrE

\J

AP 5s trb'

t!a :E t!Pd a! r.

+

*1 .\r I

E-<

f) t: c o g 1l !l ! c

S ? J ol f OJ o a- J OJ f o I P I z 0l f o c 0)

,il,i ;s

l!

94 /

172

re il

$.

;

i, tx

,,L a

ff=o

0q o

-P

aA * ac

E s

'aiF

hx

o (J

::rA

-,, o

.?a

A

4.T

e.

*oo (D (_

l

09 (! z

; '::

-, l:,

-::.

t; ..

$*(i

'!ii= 9E

';'.r

lf,!

.^

\r\

-,ry

6-ni

>JS

7E

-t'-.

j,-

i i$

l!

Fi *

oct\*

a<

iL

+,A

NZ

X'

\0\'i

o:$.

N

ir>

r a

=

\) /-v

-,i 9n

tiN

rJ i^

;t /n

\-

-.-

rt

trul

,w!C

t-t

!j*l.t

E

l.E

-<rr

niw

0q^

().5 Ia '.l-l .6? (! ,r

+

*11

l P t

=^ >J

oc C, tl :-* Y ir

r

lD l

-llv c A

) (f I >!

'0 =

.<v.

*c-

.j-

:!

31:g

& ug & % w & xa$

A t9 & @ &

95 /

172

0q (lQ

O9

B=

d i'

lD

=. a

r.t

:i*.!

{i6 6

-P

rnA

6 9.

(Dip

pb

E-^

x o

(-l

E 6

!o

Ht

.!46

aea

3.

Lr!

o L] oq (! z

o ;

'-iF

t x'

d=F

l:

=

".'

id

5-N

.2oq

..v

a)

R3

\oN

i ru

6!5-

!t

esi E

o\o

Nr

I o

=s.

zrl

\l '-

F

^.'

Gp!

Uri

Z

roT

}!

E

ID.Y

l\+ra

Ea

H; i

=_

8'E

S$'

G=

.nir-

x:,',

-wx=

i'l'

11

-,,

...1

\r,

tD^

; gx

,1

:-l

;^P a

s

/0!

\

t1l-

rr

l.-or

ea-

_c-

=a F I n E Co : P p z o,l o C

96 /

172

L 0q

QA

EE

E

,9,

a6

6'P

, rn

Ab

i'o5

g.(D

iEe"

P o

(.)

!)- H

3B

6.o

EE

'(D:.d

A

b.?

e. f: (D (D 0c (!

-:

a-

f: f"r a f P p z o) o- c 0)

z(, f >

9--0

=')

, E

t<

c/

r)rl

B s

qio

i.rt

3

F,ir

Eco

oE

p3

S<

ft -';

eNi

ig61

6'!t

gss

B o

\oN

F g

a=

s.zr

lrr

/ .-

F

'^

,, *

o Q

\\6

=

r.?l

l H

rh

;SnU

Dra

&.N

t 3.

OE

s; =

-,. O

'Ei

g t

Ii e

o-i\J

,ia

T0e

l_i

ll(D

-1

:to iio 6a tr

tlr

+ g1 5^ t

'-..-

I

97 /

172

oe Ft (l

QO

d =

' r!

v a'

'd(f

i 6-

P. rn

A.6

-t.)

'N i

'(D

6 P

.(!

'.Ee"

'af_

^

!diE

H!1

,

B O

Fd

?ia

4A 3

.E

r!o o (} oq lD z

m a Et 4 tto 3m !o (? a ra ,&

,D+

-rdo

=(D

=:,

=".

.d,E

NE

'$, (\;

\9N

E"U

6S6'

Ft

6'-p

a9nr

Sd

grJ

nqi.j

r6N

F 8

ds'=

oo

m7'

2(r

( S

- ii

)i

FS

s fr

t9\1

oc\'E

Fro

t^-

PG

r

w t-qd

x ^ lr'

+ts

r-

-1 o-r

]o (t*

tFt

+ ? E-

(,r

-

. >3

-o !.

?F

a)?

:ott\

;- -:: >i

a1:

la @-.

oi;

Ja (f ]l P p z 0) q c o)

98 /

172

!!x

//a -1

>".'

o_

A<aoro

.\5.l -o

-ia co

Q.D

:24

At

!3t-T

JY@allq9axKwo!&w&6.g,[.ffix1U

&'

z()boo(JI(l)rl'd b€a'1, s,

iA.L.

C

::

d,l 5 F

4

c).E 6

aaa^o

b0o:S

liao

:.a

99 / 172

:.,

C

::* da) s

Y8r

6S 06\

XN

\os

oe Fr

a\-

ai a

=gE

o6-

=.!

* ar

ary

=o

E g

aog

.a!

iFe"

i tr

l-

ts=

'.o:'d

.r6Z

.a9S

3.

Ej

rD o (D ( _,

t

o oq (! z

*J o ta n ;t o o-v

ii.

^l33

;r3X

'q'

is,|'

-D

'54

;tr8.

*'.lr

h,+

' ?

r.*;

.os-

aF

. l-l

D

ggt4

i *e

EoO

Q-1

1

!V O : o' t:

6F a$ AT 6N

.$.

No ,J

O \c,

r.6

C

N @ o

-^ :t tt

-

-5

=. -3i

al { t-

(f :r 2 o) f a- c o) U tr >rg

-1, -.

<

:

100

/ 172

i=\::

o-

<o E

z.= ^'

!-:0r<Loo5!c(D

zciT(f

LI

LC

5ac-q

. rF

r

ad)6tr\J

+J

^!A

Li dbn

)-- 9.1

LL LJ

.rl Y

i x

Gt t

;:flcn'i$aC

0:'S'

qt a

B$9

O ': r $R

.r A

S

$A!E

L;iII.-51N

rofl

! .E

nX o

h I

>':p

4t E : i:

t E

s..{.R''v

! =

, tb

i.H$9

r-{ :

N

ci\5\,>

t(X

d s.I

J Q

.J7Ea:E

zbo()

(,){)c)(J.lei r3.aa'a s,

dAt'!

> .:l

EA

>

:iP#

"E3

&IF

F4

c,,, j; s^

v) ./) e

I3z-9.sE

yu)

'.b0

s

-lIl<

101 / 172

oe Ft

a^

t^)

9 S

5

-/2

dlo

0q o

"B

ca

(r1

Q=

(D5q

ho

3. a

!

lpa

B. =

'c*r

E

'ia

.a9S

3.

=j(!

.l (D o oe (! z

a:..

.l -;

1:ig

.,E

\t .

.5d

-I

}.-.

+

:

Xt\=

r'a

\ r\

-.

xn-c

YN

--:

ls

i-.

;s.a

voi

t6:J

g$)a

.

A6\

.=:'G

@$.

N -

a

Wo_

=A

SG

; i

5 a*

''"J

lJC

tGa

=.<

..!q6

H**

-.n6

''.e}

ln

tr

Yl'

.: .E

. a

F,i=

BA

5;

ii &

Er

F*

dts

.+

,\=

ll

lr. tr(D

--<

);

d uv

1.s

Bo'

Xa

;5 '" -3 6- i.. =

t^x

orcF

-

li& o, I

=i tl g z O

J f c o :1 >!

P =

'Zn

'.r ,

/g.

E{<

E-

S t_ (

102

/ 172

TJ

0e P q o (D o (! o () o & o n (A t.) @ .) (D o 0q z

a :1 >

Za-

0ao

Hco

ir- q

BI

P6-

Bo

TS

a.<

>9

6'E

.ss

& @ rb # E'

IR EE

C

@ s # @

::l

*l\;r

'r!

;_

51

^Y

- t-

" ;

i\s l

' i

(}rr

.\.\

:

:Lr-

. 6!:

A

t' I

u.,:

.X

a-

\.,Y

^.\t;

=I\]

)J

JaS

:e!+

ps'=

x'

\-Li

' l}'

l

i'z NU

vA

er; 'o

*n

- li.

'arq

\J

11-

I+s

,i +

,r

rir 3,

/F^\

a'l

i.:

, ii.

! \,v

ri

.l''J

cpra 5

3G l:-r

ot ito 0qc

? ''.

h: ll ^.

I

oro

L

-"! (f :r P vi+

=v

o- C !)

=P

ta - .?_

T

a :: >rg

P e

'av

h(

c-

103

/ 172

i^ n oe i

!?

b're

f E

EE

.(D

'/R d :r!

0c o

'H

aA

o-q.

r;B

a-;

o H

. t!

!d#r

+E

o !l

tsE

'ro:;

.n-

E:

ia a

91j1

a.j

aD a o tD 0c z

r.{

.) n x a t} 0a

.t'llH sE

'sd

's3 S\E Nri

G<

G+ s,3

Gli

s- ;

.i.- S

=.$

E

t!--

S'

i' i.j

-at

rT

-1

r _.

1 5

=a

ti.)

F!^ a= E

.Di.

.d

oe

o 0\ ,o \o L) o H ,0 F ti $ o IJ o $ 0o

Xol

i-ar

o E

,+l

lf

:t L>

a 5 L t

>,92

104

/ 172

oq rl o

I B

EE

6 (D

,P.;

6i=

oB

o(a

P =

tDts

F;

o =

.tDrd

#Lo

6 o'

r5

ts;..

!L-

d'r

3Z.a

9.,

t:=

t!o o o oe o ?

.) n o t!

OE

slJ

N;'

s:

q1

sia sa N

EI:

8€ G

,.+

s.B

!0t

l.- N>

a'

rt\s

d'

oa s

-

!3ti

NA o+

tn

)-r

S

;+ od a\a

! t!o '.i.

rtri6

tD

D o, ,o \-o L) o L] DO t-\ t l-.r o ,u o H D

O

?o >6m ioR

-$o

HE

lIF

Er5 ir

>.!

i. -.

-!az tl Ft

+ a) ] t-

105

/ 172

nll

I

0c

rofS

E 6

'o-o

-i

B a

ap

=o

ts F

;o

H-

a!

isp

ts;.i

D;e

'rge

.a!a

,a r.

)

=r!

o o oq (D z

r"l

(? t: o E O rt

BN

HrQ

R;'

xsd

X\ ^N

Q3N

.$[$

'Eo:

,p$

iY

t 6$=

\$

a'C

r"nq

:i

\t/

:-

H 6: ;'i ;^2

.'-'

,,a

€o PI!R

D,l

^r

!v5

=-

s\ tsr

s (..

Fz >-n

:-'3 a

106

/ 172

re t o

oj f

5

ts5

tD

,> P

, .;

=tD

H a

aP

=(D

ts F

5o

=.(

!td

Jt+

B o

l5

P;.o

aC

'i

!.h9.

? !.

=tD

6 (D o oq o ?

.) o x O o

Ui

R., sd

'S

EN

E E .t

j,G

,+ $'3

oiF

$-

;'l'r

- N<

\s'-:

oe' s

rD< s

-[n

,Do

,.r

-11

-t

---\

ood

,-rr

t

!l.)

(!O

tDE

0-fo

-l^ 0q

o s ,b \s L) o Fr

DO B L,i $ o L) o F D

0

?o - ^D

!:tb

!i !i-

Fr5

$ a € -

e rl z ,.1 >,8

107

/ 172

rq ll cr,

a )^

'

* 5=

22 d

F=

oH

ara

p =

'oL:

qa

o g.

tDis

e"

H;.i

DiZ

.a9€

3.

=l!

r! o tD 0c (! 7

x .) t) o r,l o 0q

U!

Ra'

Na

sit

SE

t =

l:N

13G

+ s.3

0r,l

BS

- :'

t.r Sz

sr;

0q+

!t !-

N_

(D-<

5

!!f-

$;*

r-!'

t! -\

(D.>

c.D

!.tD

o $, ,t) \D L) o F 0o a H U,) D L) D Fr

DO

Qo

P6E g LJ

F

Fr

l:

l,! z ,.! >,!

:-!/

a F1 t

108

/ 172

0q r-

r,

^Ui\i

,J-

5ia

=;

96',D

,ra

a;

H a

U)

P=

(Dts

FE

b H

.tD::q

6

X-r

od

ol5

E;.6

rP

'tt.

u)g.

.? 3

.H

tD

(D (.t

(D 0q (D z

t1 o {? o o tD se

O\IH

$'S

,#(o

o N

?.

i,N:a

xt=

,0(\

E sd.

oiil]

,, N

:is

.3C

)L/

,i. 0

N F

A/

S-

:'x$

=.s

z,r.

Y

N-

;: .s 5

(t3

alt

@=

^o _l

li

oa

1 _>r

C) 'a- I

>F

o

!r

:.1

rl z.*

,.i

l,r

!:

u

'l ^h

'=

aF&

H5

\

109

/ 172

ge 'l

!t6.!

ff:(D

da 6

"P

aA

ts a

Eo

=.tD

1too

.

x (D

rd:

Si

A o

t aa

)6.

+ a .) .D o 0q z

{ te t) o x ar)

0a

RP

FIR

N:.

PN

rm

sG-R

+.

O

ia

-nr

s-,,

(\

Ws.

nC

\ ll

,l oi

lFA

J S

- :',

HN

.a.$

aoa

+N

-r

_rD

f. S

(Drd

,'+ a

Bo

('o .0,=

-!:

o0

o trb

,D|tr

Ah-

t0

=l'

s gl- I

>'d

d a'

-

- tt ts x z,*

, ):

.

,:: L

110

/ 172

rc h!

an

'^,

E h

Ei t

sr*:

a F

!zL

o*p

a>

t c.

P H

' .!

5 P

.X

FT

I+P

d^

'^)

a;i1 n

e.a

!L.'

l.)

x_

.D o (! oq l! z

a o x (, t} 0q

RP

HA

S=

.

iNa

xN:

,oq\

EN

i..oN

.:rA

G ): s

.tst])

>,',

0N

ti:

s-

:'Y

T fiN.<

.S Z

,

r["

0'q

:

(DlAt

ID:

X

,-+

r

i: vv

_o oX ot5

r(!

oq

- dt

:.F

i ^f

rii

( -l

14-

-:

lb

,ri

5

E z* il >r

.-=

:<V

6,4

ad

l 1

,,+.,,

+ .0 i =- a

111

/ 172

0c Fi ()

ii 'P

5

e 6'

(Dr.

+ E

i=o

oq o

"4

qQ'a

r *

(!u^

Y d

.)

6 P

.ciP

B"

x .D

(.l

H ,

' l'o

7d a

L.7

2. 6 o (D rq o z

t? o tt (a (l

Rpt

rQR

;'Y

SIA

'P

S

R,o

(\E

-N+

.o

N .

:j,.,

G

Ws.

!Dc\

:7

IsF

nSE

-\a tfo

=

(!.

li .r

(!v

15 ,-

l1

(!W

t.lrS

/\ 50 ^o trt!

sq

+ ;rl L \

ts'i

n a'

--

,ZL

Fleo ;=l>

> .

r lE

-q:

, lF

i:tb

112

/ 172

0e

A^

H \,

=U

B:l

D6(

Du.

+ B

*:' .

. tD

d6 6

"H

aA

N a

'6a

a:5

P.6

ipe"

x o

(.l

IDtr

EI

IE

iD

?o;

ai;-

J6Ll

D

o (! oq .D z

t: t" (? o e0

o 'r.

\ il

s\.y

;lrQ

* 5'

'f s$

d'

PN

ans

E.+

N3.

oNq

.. G

(+

r:5 is'x

C,7 .( o

ilFus

-.'

HN

;'tl

i \ta e l.)

od=

NS P> iA s

zoF

?D -

ll;-

<

.! !:

?o -j. 0q

iD L'lr

s :\ ; -

Ep i =

l">

3\R

;

::la

3x it - 2\ o- \,

t r.i

;!\'

t,

o

113

/ 172

0a Ft o o it (') o a .? o (} & o tD il a o o .i o o t! rc (D z

an :'r:>

Za- Bvl

&-#

P(D

_F!

=6

./) ii 9.

ES

Fl e a o v7

O\IH

$r

rrv

=rQ

R(,

Ylr

d'P

S

r:s

9oN

.?,,

(\

Ys.

tsc\

:7

IsF

YT GN

"t'= \so

O^ r

+r

qs :.

NS

X

Hs-

tDa

o rid =<

It z6 (!r)

(!

r;b

pr!

t;.r

alD

loo

R:!

E $ t

15\

Ft Ft

!

114

/ 172

(rc Ft

T P

3

96

rD

;F.

A6i

=o

\ aa

u: o

_^5

P.o

isp

x o

( -.

1

EE

iDI

@ a

-l)A

+a

=(!

o (n 0q z

(,) .) o a o 5

RN

=,6

N a

'

US

9Ro :ss

oiiL

l,.

(\

[$B

C'

!7

[$i

xN.>

.S Z

.

rQl

N-

(DA

+

'- !nd

(D"

\!!,

<

A5

(D5

.Dd

Fi

oq

!" iE

.,i o

I$

ri5

s1 ='+_ t

t,

,z\

r,t !, /,

a

s

115

/ 172

oq i.t

tA

^'94

15

-r2

?;6i

:o0a

o"

9aA

%! q.

)o

E. t!

ige"

XF

o5

HE

H=

'(Dtr

6'r

3 4.

a+

€ e.

=rD

o (D 0q o z

a o n a

,r:L

>

::H 2c t it

j

1.,

RN

HIR

N:.

,, l:

a

:s3

Ort

stsr

G,-

., $

r:= isB

C.)

17,\

o$5

AJ

S-

:'

HN

..'.$

d^(

_rd

r,

a

E.

ir.

tlv

tD:

!l

6- =rr

a!x

.Dt

:.2

>" : -5-- t

116

/ 172

o0 !

r^

\^J

9 B

LP

5'o

f=o

*aa

P =

Gt

e'o

o:.o

,oita

oB

.i'Q

7 L:

t-

#a.a

F<

I.

=fD

() (D tb rq z

te .) n O oq

O \

I r.

l$;

.vj

,i'

$ A

'

t''

N

t'x(

\-hs

Es3

,o

Nie

., (\

Fti i*$.

ol/ ,', o

N F

xs-;

'H

N.;-

.S A

,

9t/

E6

tD=

t)i= 6i

d ?^ rt

!:

rn -

-<-+

W

3a (!^

t!= ='

t!oa

oitr

l+^d

E

=o

E

!! H

:

lt '!

S+ i' ! €- C

!z

?.-\ , >

: I

117

/ 172

Skill Based TrainingProgramme(Nandi

Foundation)

118 / 172

0

Iffi,

Certifi cate of Partici pationI

Thrs certificate is awarded bY

lTlahlndraPBIDE SCHOOL

to

held as part of the skill-based training conducted at

%6r-"*,%on rher@and day of the month of 9raZ, zza

for successful completion of the

949aa?*"*

SX;XWtga %.-*,*,V*-,*g %",y-ar9*.^* %&" -,/6u

Authorised Signatory

ir,lt,!r'-ll I .l

.|,

119 / 172

$

@r.r/andi

Certifi cate of ParticipationI

Th,is certificate is awarded by

tTlahlndraPRIBE SCHOOL

to

held as part of the skill-based training conducted at

'&-***.7*,,*g ,7*^* 3&,-//Au

%-r,%.2on ther@anl{ day of the month of 9raZo zAa

for successful cornpletion of the

,:

Authorised Signatory

gdgdag.**

120 / 172

p

PFIDE SCHOOL

to

held as part of the skill-based training conducted at

-%rh/,%*on the/#.azd day of the month of 9ra4, zza

for successful com pletion ofthe

949ae%"",*

Certifi cate of Partici pationI

Th,is certificate is awarded by

lTlahlndra

-mW#,ga %,-*,*,7*-"*g, %".y*ar7*.^* %8{" -/Au

Authorised Signatory

121 / 172

CI

,]

This certificate is awarded bY

lTlalrlndraPRIDE SCHOOL

to

-E""rr-r* -%,h/on the/ffat*{ day of the month of CI*& zza

for successfttl completion of the

949*a%,,,*held as part ofthe skill-based training conducted at

.ru"/,#-Md %***,7*,*.q %a-a,9*",* %&-4'Au

5a{

:.:

Authorised SignatorY

Certifi cate of ParticiPation

ii:,,'11.1. '

122 / 172

$

ffi,,

Certifi cate of Partici pationI

This certificate is awarded bY

lTlahlndraPBIDE SCHOOL

to

r//*on rhe.tftaz*{ day of themonthof A^a& zza

for successful cornpletion of the

Z4traa%,.*held as part ofthe skill-based training conducted at

(7 C?.[aarzzezaa tJc.zr7a

9*-,,*'W&r.kZ

,qtt 4

Authorised Signatory

123 / 172

#

ffi,

Certifi cate of Partici pation:

Th'is certiflcate is awarded by

lTlahlndra

,q-rrlrrr)6;rrrZZon therffzzzzb{ day of the month of 0"a2, zza

for successful com pletion ofthe

PRIDE SCHOOL

held as part of the skill-based training conducted at

'fu-".-rr- ,7*.,*g^fuil* ,7*.*'W$" -/642

to

Authorised Signatory

Ygtrze?"**

124 / 172

0

@ruJand;

Certifi cate of Partici PationI

This certificate is awarded bY

PBIDE SCHOOL

to

on the/q&?E day of the month of g&o zZafor successful com Pletion ofthe

9g9w?*,*held as part ofthe skill-based training conducted at

%-.-""r*,V*""*g, %,4-d"9*.-* @., -nu

r,C

Authorised SignatorY

lTlalrlndra

-%r/rrr" 9Srl*Z

125 / 172

$

@ru/and

Certifi cate of ParticipationI

Th'is certiflcate is awarded by

lTlahlndraPRIDE SCHOOL

to

on tnerff*-d aay of the month of && czafor successful com pletion ofthe

held as part of the skill-based training conducted at

'e*.r.r* %^*9*-,,*'W$".16//

Authorised Signatory

126 / 172

@

ffi,

//,2,,bon the/qad day of themonthof 0rAZ, zZA

Certifi cate of Partici pationN

Tlds certificate is awarded by

lTlat'rlndra

%,-,..r*,7*-"*' -/6u

PRIDE SCHOOL

to

for successful completion ofthe

held as part ofthe skill-based training conducted at

'\ll$lAuthorised Signatory

9yt9w%,,,*

127 / 172

$

ffi^,

Certifi cate of ParticiPationI

Tt s certificate is awarded bY

lTlahlndraPBIDE SCHOOL

held as part of the skill-based training conducted at

-il,br-r/ -%l**ontheffi**{ day of themonthof 0*& cua

for successful comPletion of the

to

-

-%Z"/#Ma %*-*.* .7.*'"*

g %"vua,9*,* W&-4AU

SCI 3

Authorised Signatory

949aa%,",*

128 / 172

@

I

%rrr-"r/Srrr*Sontherffezd day of themonthof &/* zza

Certifi cate of Participation.i

Tlfls certificate is awarded bY

PRIDE SCHOOL

to

for successful completion of the

held as part of the skill-based training conducted at

949aa?"-,*

-m"fr#,M,a'Z-,-*.,..,7-,,*g, %".a-ar9*.,-* @-/6U

. s1-

Authorised Signatory

lTlalrlndra

129 / 172

il

ffi0,

Certifi cate of Participation

Tlds certificate is awarded bY

lTlalrlndraPRIDE SCHOOL

to

held as part of the skill-based training conducted at

-V",t-/ 9*rrr-Zonthelff*z*{ day of themonthof 0r& zza

for successful com pletion ofthe

.ruV,#.Ma %.**,*,7*,*g^ %",y-a,9*,* %e -/.64/

Authorised Signatory

130 / 172

0

ffi,

Certifi cate of Participation.t

This certificate is awarded bY

-Mrr/ ?*Zr",Son thelffzc.zt/ day of the month of 0"a/* zza

for successful com pletion ofthe

PBIDE SCHOOL

to

held as part of the skill-based training conducted at

lTlalrlndra

-mW#,ga %-"-*,..,7*,"*

.q'A"4-a, 9*.^* 38g" -lArZ

Authorised Signatory

131 / 172

$

Certifi cate of Partici pationI

This certificate is awarded by

lTlahlndra

-%,*"/?*Znon rher@azz*/ day of the month of 0"a& zzt

for successful cornpletion of the

9.4.Yta%**

PRIDE SCHOOL

to

held as part of the skill-based training conducted at

'&-*a*,7*-r*g*r"* W&-//6a/

Authorised Signatory

132 / 172

$

ffi,

Certificate of Partic ipation

This certiflcate is awarded by

ra

,%arl-fu-rr,-Zon thr@atza{ day of themonthof ffra& zua

for successful completion of the

PRIDE SCHOOL

to

held as part of the skill-based training conducted at

'&*-**,V*-,"*

(2

g, %,,y*- 9*-,* we-/6u

_qcl it

Authorised Signatory

133 / 172

@

1

Certifi cate of Participation.{

This certiflcate is awarded bY

raPRIDE SCHOOL

to

for successful cornpletion ofthe

held as part ofthe skill-based training conducted at

-%rlr/-%-26/on thel#-rr.{ day of the month of 0"a/* zZa

a c?.Ab*a?zzta .Jaarr?a

g! %.,*a, ,7*,,".',W& -tk/

i

sai

t,-'t-

a

Authorised Signatory

94.?z*3,.,*

134 / 172

@

ffi^

Certificate of Participation

This certificate is awarded by

lTlahlndraPRIDE SCHOOL

held as part ofthe skill-based training conducted at

%."-*r*,7*-"*g%4e,%* "w*-/6'a/

to

%Srr"A*";an tnerffq,z/ day of the month of 0& .eze

for successful completion of the

sci

t )t *

g

Authorised Signatory

135 / 172

@

m^

Certifi cate of Partici PationThis certiflcate is awarded bY

PRIDE SCHOOL

to

-%--r*r*.* ,.%rrJrbon rhe,4*.*{ day of the month of 0"a& zza

for successful completion of the

tr4*e%,",*held as part of the skill-based training conducted at

-mV.6;.ga'Z*-*,*,7*.,,*g, %,"4.",9*.* We -/6{/

PArlcf i"i l

9Ci ,I

.I

Authorised Signatory

lTlahlndra

136 / 172

@

ffi I

Certifi cate of Participation,i

Tliis certificate is awarded by

lTlahlndraPRIDE SCHOOL

to

held as part of the skill-based training conducted at

a c?.Cbr?aa.azrza .,/araa?a

9*-*%$".ffi/

-%rrr-25r"",.%Zonthyq@# day of the month of 0& zUo

for successful completion ofthe

Authorised Signatory

94.%A'.23,",*

137 / 172

$

@ru&ndi

-q-/./gf/-on thet@w# day of themonthof 0"a2, zzr

Certifi cate of Partici PationI

This certificate is awarded bY

lTlalrlndra

held as part of the skill-based training conducted at

%rr-*.r*,7*,"*%",*b" .7e^* %&-/.6a{

Authorised SignatorY

PRIDE SCHOOL

to

for successful com Pletion ofthe

.749w%,,,*

138 / 172

@

I

Certifi cate of ParticiPation*

This certificate is awarded bY

lTlahlndra

on fie/ffia8 day of themonthof A*& zzafor successful com pletion ofthe

held as part of the skill-based training conducted at

%-"*r"r*,7*-"*g!'9"""4-a .7*r"* W&" -/64/

*\"$\['

,

SC d

,s Authorised Signatory

PRIDE SCHOOL

to

3***53"2

139 / 172

$

m^

Certifi cate of ParticiPation,

This certificate is awarded bY

lTlal':lndraPRIDE SCHOOL

to

held as part of the skill-based training conducted at

-%rr-D -%*r.,onrher6*# day of themonthof 0*&.eua

for successful completion ofthe

-%2"/6rMd %*,**,7*^-g^ %",y-a, 9*^* %e -/Au

scl

Authorised SignatorY

949ae'2","*

140 / 172

@

@r.r/andi

Certificate of Partici pation

This certificate is awarded by

PRIDE SCHOOL

to

held as part ofthe skill-based trainingconducted at

-6,/,b 9"rZon therftaz# day of the month of A"a/* zZa

for successful cornpletion of the

.2ffi"/6rMa %.,.-,.,*,V*.,,*g: %"yt-a,9*^* W&-/A,U

"t,,',\1" Authorised Signatory

lTlahlndra

@Zea?,-"*

141 / 172

p

Certifi cate of Participation:

Tlris certificate is awarded by

lTlahlndra

g/"/- -V*[email protected] day of themonthof ffra&.eza

for successful completion ofthe

PRIDE SCHOOL

to

held as part of the skill-based training conducted at

a c?.(Aezzzaora .-/aazr?a

9***t@"./ffi/

Authorised Signatory

949**, %",,*

r.rA:i-lK

142 / 172

0

m^,

Certifi cate of ParticiPation,:

Th'is certiflcate is awarded bY

ITlahlndraPBIDE SCHOOL

to

-%Srr,r;* -%b/on thelffa*d day of themonthof OMo zua

for successful com pletion ofthe

%"*

held as part ofthe skill-based training conducted at

g.r"-*r* g*r*J: g*4-a, 9*.-* W€p-ffi.l

-t$Ll

r1Authorised Signatory

143 / 172

$

ffi,I

Certifi cate of Partici pation{

This certificate is awarded bY

lTlahlndraPRIDE SCHOOL

on rherfut/ day of themonthof 0& zzafor successful completion of the

94tr*a%","*held as part oftho skill-based training conducted at

to

a.Q C?.(aa"?ai?azla ,/,ca?ae

'W&,-/6u

Authorised Signatory

-%-lr* -%,*

144 / 172

$

ffi0,

Certificate of Partici pation,

This certificate is awarded by

lTlahlndraPRIDE SCHOOL

to

-6r/rh -%"*Zon ther@n* day of the month of ffraZ, zaa

for successful com pletjon ofthe

held as part ofthe skill-based training conducted at

8r--*-*,7*.r"*.7tu* %@-/6e/

^i'-.{

SCI &

Authorised Signatory

145 / 172

$

I

Certificate of Partic ipationTlejs certificate is awarded by

PHIDE SCHOOL

to

-%r.5./-%r.r.*ontnerffand day of themonth of OAZI eAa

for successful completion of the

9qt9z*%-*held as part ofthe skill-based training conducted at

%rr-**.%"*.7*^* %&-,4A{z

sci 6

Authorised Signatory

lTlahlndra

146 / 172

@

ffi^

Certificate of Partici pation

Tlris certificate is awarded by

lTlahlndraPRIDE SCHOOL

to

on the/ffant/ day of the month of 0rA/* ZUufor successful cornpletion of the

held as part ofthe skill-based training conducted at

ol"-/rylz

-7{. H"6iMa,H,,,-*_,*,7"*,"*g %",y-a, 9*^* %e -/.62/

SC'

Authorised Signatory

949aw7-,-

147 / 172

$

Iffi,

Certifi cate of Partici pation,

This certificate is awarded by

PRIDE SCHOOL

to

held as part of the skill-based training conducted at

-6r*b-*-z-on the/@an* day of the month of ffra& cao

for successful completion of the

,%%"/6r-€a'Z-,,.,,*,?*,"-g!- %-/-a",7*-* 3.&" -//6€z

scl I

'ir )

Authorised Signatory

lTlahlndra

.74.7ea%"",*

148 / 172

Tally ERP 9 with

GST

149 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA ICA EDU Ca SKILLS C PVT.LTD. Skill India

YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Sakshi Sonawane of FYB.Com has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrs duration course

In testimony where of are set and signature

Centre Director (ICA CollegeRóad,Nashik)

Pringipal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik The

noso Compu 150 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

WAGA ICA EDDU EB

Ca SKILLS Ca PVT.LTD Skill India YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Pallayi Bhadange of f18.Com has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade _c

and successfully Completed 30 hrs

duration course

In testimony where of are set and signature

M Cehtre Ditectór

(ICA College Rogd, Nashik)

Nhe

Prineipal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik

BEN

151 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA EDU SANEE

LCa skILLS C PVT.LTDD. Skill India YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Kushikesh Dawamof f6m has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade c

and successfully Completed 30 hrs duration course

In testimony where of are set and signature

Centre Director (ICA Collegé Rdad, Nashik)

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik ant

ao UseN

Atute or 8nd

152 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA EDU Ca skILLS

YOUR RIGHT IPVT.LTD. Skill India tera R-RIA HRA

This is to Certify that

Jyoti Pta of f.y. Com has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrs duration course

In testimony where of are set and signature

Centre Directór (ICA College Road, Nashik)

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik ntanr cCOun

153 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGIL A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA EDU Ca SKILLS

PVT.LTD. Skill India

This is to Certify that

Dimple Grupta of f8.Com has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrs duration course

In testimony where of are set and signature

Centre Diectór (ICA CollegeRoad, Nashik)

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik

untan

peoy a0uo

dwo? 154 / 172

CERTIFlCATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE NAGH EO SAHEB

ICA EDU Lea sKILLS

PVT.LTD.| Skill India YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Sonal kashyopof f0.m has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrs

duration course

In testimony where of are set and signature

Centre Director (ICA College Road, Náshik)

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik

of Com

ICA

Nashik

Coege Rad nlane

155 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA ICA EDU SANE&4

Ca SKILLSS PVT.LTD. Skill India

YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Shweta Hire of fBom

has Successfully Passed In

the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrs

duration coursse

In testimony where of are set and signature

Centre Direetor (ICA College Roád, Nashik)

ompur

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik

ute of

ICA Nashi College Rod euno

156 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE NAGH 6

ICA EDU SKILLS PVT.LTD. Skill India YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Akanksha Barve of f8.Com has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade3

and successfully Completed 30 hrs duration course

In testimony where of are set and signature

Centre Ditectór, (ICA College Road, Nashik)

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik of Con

ICA

Nashik

Colege Rosd

157 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA EDU rca sKILLS e pVT.LTD. Skill India

YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Grutri Mogal of f8. Lom has Successfully Passed In

the Knowledge Lite Tally Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade 3 and successfully Completed 30 hrs

duration course

In te_timony where of are set and signature

Maun Centre Dítector

(ICA College Rogd, Nashik)

ter A Pringipal

K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science And Computer Science College,

Saraswati Nagar, Nashik

Comp

ICA

Nachy

CO

158 / 172

CERTIFlCATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA EDU SKILLSS ca PvT.LTD. YoUR RIGHT TO A JOB

Skill India

This is to Certify that

iran Sindhi of fG.Com has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrs duration course

OLEGE In testimony where of are set and signature

Centre Director (ICA College Róad, Nashik)

Princpal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik uter Como

ICA

Na_hik Cea Road ACCOU

159 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA EDDU AHE&

ca sKILLS C pvT.LTD. Skill India YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Sweeky Apsunde of fB.um has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade C

and successfully Completed 30 hrs

duration course

In testimony where of are set and signature

Centre Director (ICA College Road, Nashik)

Com

Princtpal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik tute of

CA Nashik College Road

Ountan Puter

160 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

EB W4

ICA EDU UCa SkILLS

PVT.LTD. Skill India YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Vaishavi Ahirrao_ of fu8om has Successfully Passed lIn

the Knowledge Lite Tally Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrss

duration course

COLEOF

Intestimony where of are set and signature

Centre Director (ICA CollegeRoad, Nashik)

Souna Principal

K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik

er Acc

161 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

CA EDU ca SKILLSS C PVT.LTD. Skill India

YOUR RIGHT TO A JOBB

This is to Certify that

Kalyai Chauhan_of f46 om has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrs duration course

In testimony where of are set and signature

Miow

Centre Ditectog (ICA College Road, Nashik)

R Principal

K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science And Computer Science College,

Saraswati Nagar, Nashik

ACCo

AKASAHE AHE

0su a

162 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA EDU KK 1Ca SKILLS nCu pVT.LTD. Skill India

YOUR RIGHT TO A JOB era r-TRIM ARAa

This is to Certify that

Aditi chaudhari of f4Blom has Successfully Passed In

the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade C

and successfully Completed 30 hrs

duration course

OLLEG

In testimony where of are set and signature

Centre Diectór (ICA College Ro#d, Nashik)

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik

an RCCOu peoy al0

duo 163 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA ICA EDU ca sKILLS L PVT.LTD.| Skill India

YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Ram Dhatarak of f8.(om has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

Lite Tally ERP 9 with GST*

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrs duration course

FGE In testimony where of are set and signature

MPK Centre Directof

(ICA College Road, Náshik)

mpute

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik

ICA Nashik

2Colege Rod

te of Ca

Jueu

164 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

CA ICA EDUU SKILLS5

Skill India YOUR PVT.LTD.|

This is to Certify that

AJitya Dabhade of f48 am has Successfully Passed In

the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrs

duration course

In testimony where of are set and signature

Centre/Director (ICA Collegé Road, Nashik)

of Co

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik

165 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

AHEB W

ICA EDU ea skILLS

PVT.LTD. Skill India YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Tabassum Ansari of fDom has Successfully Passed In

the Knowledge Lite Tally Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade C

and successfully Completed 30 hrs duration course Ub

OLLE

In te_timony where of are set and signature

u Centre Directór

(ICA College Road, Nashik) Principal

K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science And Computer Science College,

Saraswati Nagar, Nashik ACCaL

Su a

InnS

nt

166 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA EDUU

SKILLS ca pvT.LTD. KEG Skill India YOUR RIGHT TO A JOB R HRd-RM HRG

This is to Certify that

kadawbari Gaikmdf 6.Gm

has Successfully Passed In

the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade CL

and successfully Completed 30 hrs

duration coursse

In testimony where of are set and signature

Centre Directór

(ICA CollegeRoad, Nashik) Prindipal

K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science And Computer Science College,

Saraswati Nagar, Nashik e Acco

am

167 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGGE

ICA EDU 1ca skKILLS C pvVT.LTD. Skill India

YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Jaqruki Thakur has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

of 49.Com

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade C

and successfully Completed 30 hrs duration course

In testimony where of are set and signature

Centre Diéçtor (ICA CollegeRoad; Nashik)

Princhpal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik he Ins

oood Compu tuteo

168 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

ICA EDU Ca SKILLS

PVT.LTD. Skill India YOUR RIGHT TO A JOB tera ¥Ra-RIT HRA

This is to Certify that

Sonali Rathed of fBlom has Successfully Passed In

the Knowledge Lite Tally Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade R and successfully Completed 30 hrs

duration course

In testimony where of are set and signature

Centre Director (ICA College Road, Nashik)

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik ACCo soun ounta

( joa

Ane Inst

169 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE AEWA

ICA ICA EDU SKILLS G LC PVT.LTD. Skill India

YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Kalpesh Ahire_of fBom has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade 3

and successfully Completed 30 hrs

duration course

Imtestimony where of are set and signature

Centre Direstor (ICA College Roád, Nashik)

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik

VSEN

19

170 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE

AGH Ats

ICA ICA EDU SKILLS 1ea PT.LTD. Skill India

YOUR RIGHT TO A JOB

This is to Certify that

Hnupama kumariof f8om

has Successfully Passed In

the Knowledge Lite Tally Content Certificate Course i.e.,

"Lite Tally ERP 9 with GST

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrs

duration course

In testimony where of are set and signature

Centre Director (ICA College Road, Nashik)

olan

Principal K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik

171 / 172

CERTIFICATE

K.K.WAGH A.C.S. & C.S. COLLEGE AGH

N ICA EDU 1ea SKILLS

PVT.LTD. Skill India YOUR RIGHT TO A JOD qeM HT-5RIM HTK

This is to Certify that

Pallavi Bramhankasf R48.m has Successfully Passed In the Knowledge Lite Tally

Content Certificate Course i.e., "Lite Tally ERP 9 with GST"

He/She Secured Grade

and successfully Completed 30 hrs duration course

In testimony where of are set and signature A

Principal dentre Director (ICA College Roád, Nashik) K.K.Wagh, Arts, Commerce, Science

And Computer Science College, Saraswati Nagar, Nashik

peoy a6a|o cCOU

ISEN vOI Innsu

172 / 172